Jlic utve Cciitsdje Gtiourant Maandag maar 50 pet melk? fGeef ons snel wapens, dan kunnen ook een leger opbouwen" Politie dreef rode demonstranten in Amsterdam uiteen we Vijf mannen midden in de IJssel verdronken Wist U Onze kans en onze taak Successen van V.N. bij Wonjoe met Nederlandse deelname DONDERDAG 11 JANUARI 1951 2ndTel BUREAUX: Steenstraat 37 Directie, Abonnementen- en tentie-afdeling: TeL 22710 23375. Redactie: TeL 20408. Postrekening: 58936. ABONNEMENTEN: 5.15 p. kwartaal; 1.72 per maand; 0.40 per week. ADVERTENTIëN: 0.18 per millimeter. (BiJ contract belangrijke korting) V Een en dertigste Jaargang Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER Chef-Red.: H. W. J. ENSERINK Directie: F. DIEMER CHRISTELIJKE ATION AAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken .Stimtuasticfj fs tnyn hert m teyheaspoct" Weinigen kregen Ike te zien GENERAAL EISENHOWER heeft vandaag in Den Haag besprekingen gevoerd met de ministers Drees, Stikker en s'Jacob, alsook met de Nederlandse chefs van staven. De Regering heeft hem mededeling ge daan van een brief aan Paul van Zeeland, de voorzitter van de Noord- Atlantische Raad, waarin het besluit van de raad om Eisenhower te benoemen tot opperbevelhebber der Noord-Atlantische strijdkrachten in Europa, officieel wordt goedgekeurd. „Er zijn geen beletselen om Neder landse troepen onder uw commando te plaatsen" heeft men de generaal gezegd. Er was van Ike's bezoek weinig te bemerken. De communis ten hebben zich vrijwel alleen in de Amsterdamse binnenstad geroerd. Men heeft de generaal vandaag stellig verteld, dat ons land tegen het einde van dit jaar minstens drie divisies, 75.000 man, op kan 'brengen, indien de toege zegde Amerikaanse uitrusting arriveert. Op een snellere levering van dit materiaal zal zijn aangedrongen. Het ANP. ver wacht over het algemeen geen belang rijke beslissingen, aangezien het hier een oriëntatie- en inspectiereis van de nieuwe opperbevelhebber betreft. Een reis, die ongetwijfeld door andere zal worden gevolgd, Schipholeen flits De aankomst op Schiphol, gisteren om kwart voor vijf, werd niet bijgervoond door honderden belangstellenden. Ze hadden toch geen kans gehad de generaal te zien. De afzettingsmaatregelen waren buitensporig streng. De journalisten kregen geen kans achter de barrière var. maréchaussées vandaan te komen. En dat terwijl Eisenhower helemaal niet van dit soort maatregelen houdt, naar gezegd wordt. De generaal werd verwelkomd door generaal Kruis, vice-admiraal Van Holtlie, luitenant-generaal Aler.' de Amerikaanse ambassadeur Selden Chapin, de militaire attaché Bruce W. Bidwell, de gezant- schapsraad Sidney O'Dodnoghue en admiraal E. P. Forrestal. Een militair saluut, een stevige hand druk, enkele seconden voor de fotografen, en de generaal glimlachend, en een voudig gekleed in battle dress met de gouden generaalsster stapte in een lichtblauwe legerauto, voor deze gelegen heid voorzien van een rood bordje met vijf sterren. In snelle vaart reed een karavaan van negen auto's naar Den Haag. Motorrijders van de maréchaussée begeleidden de stoet. „Wij willen vrede" In verschillende delen van Amsterdam was het 's avonds nogal onrustig. Groepen vah vijftig tot driehonderd man demon streerden tegen de komst van Eisenhower met kreten, zoals „Weg met Eisenhower" en „Wij willen vrede". Met name bij het consulaat-generaal der Verenigde Staten op het Museumplein moest de politie met kracht tegen de communisten optreden, maar ook op het Rokin bij de Dam, op de Nieuwendijk, bij de Droogbak en op de Nieuwmarkt. In totaal schatte de politie het aantal demonstranten in Amsterdam op 800 a 1000. Er was veel opgeschoten jeugd bij. Arrestaties zijn niet verricht en politie had evenmin extra versterking op geroepen. Er is geen gebruik gemaakt vuurwapenen. Tegen elf uur was dt rust weergekeerd. Kort na aankomst in hotel Des Inde; l Den Haag heeft de generaal drie wartier gesproken met de Nederlandse stafchef. Daarna dineerde hij op de Amerikaanse ambassade. Men heeft de generaal volledig op de hoogte gesteld de, gehele situatie in Nederland, Verder zijn er gisteren geen besprekin gen gevoerd. Veertien Amerikaanse persmensen zijn gisteren, enkele uren voor Eisenhower, een speciaal gecharterd vliegtuig op Schiphol aangekomen. Zij volgen de generaal door geheel Europa, maa hebben nog geens kans gezien hem te spreken te krijgen. t is van groot belang dat deze reis door West-Europa vlot verloopt. Dat blijkt ook uit het feit, dat twee Ameri kaanse torpedoboot jagers naar Kopen hagen zijn gestuurd, die de generaal kan gebruiken als de weersomstandigheden het onmogelijk zouden maken te vliegen. Van Kopenhagen gaan de schepen naar Oslo. Duitse vrijwilligers of dienstplichtigen Eisenhower heeft de beslissing Bij de besprekingen over de Westduitse herbewapening, zijn de Geallieerden en de Duitsers het nog niet eens 'geworden over de vraag, of de Duitse eenheden zullen bestaan uit vrijwilligers, dan wel dienstplichtigen. Bij een geringe deel name, zouden de Engelsen meer voor „vrijwilligheid" voelen. De Geallieerden konden geen concrete plannen over de organisatie van het Duitse leger ter itafel brengen, daar generaal Eisenhower ten slotte uit moeit maken, welk aandeel de Duitsers, gesteld dat zij hun medewer king verlenen, zullen leveren. De Westduitse Katholieke Centrum partij heeft gisteren een wetsontwerp ingendiend, waarbij het invoeren van de dienstplicht of registratie voor de mili taire dienst in West-Duitsland, verboden zou worden. Inlsraël is men hét geheel niet eens met de bewapening van West-, zowel ais Oost-Duitsland._ Dit kwam tot uiting, in een bij het parlement ingediende, reso lutie, terwijl Israël ook sterk gekant blijft tégen de wederopneming van Duitsland in dé „familie der volkeren." Atlantisch leger krijgt vorm Vooruitgeschoven hoofdkwartier in West-Duitsland Naar Ass. Press uit Frankfort ver neemt, verwacht men aldaar, dat gene raal Eisenhower, ten behoeve van zijn Atlantisch leger, een vooruitgeschoven hoofdkwartier in West-Duitsland zal ves tigen. Dit hoofdkwartier zou dan in het door de Amerikanen bezette Frankfort of Heidelberg, danwel in een stad in de Britse zone, gevestigd worden. Welingelichte kringen te Brussel heb ben verklaard, dat Belgic Eisenhower beloofd heeft, binnen zes maanden pantser schikking infanteriedivisie ter be- het Atlantisch leger te stellen. Tegen Juli 1952 zouden daar nog twee of drie divisies bijkomen. Ook zul len de Belgische socialistische en libe rale leiders zich niet langer verzetten tegen de verlenging van de dienstplicht met één jaar. De Amreikaanse regering heeft biedin gen gevraagd voor de bouw van een vloot in serie geproduceerde koopvaardijsche pen, welke bedoeld zijn als een nieuw soort „Liberty" en „Victory" schepen uit| de jongste wereldoorlog. Marshall wil 450.000 dienstplichtigen Leeftijd verlaagd tot 18 jaar Marshall, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft, aldus Reuter, gisteren voor een subcommissie van de Senaat aangedrongen op onmiddellijke oproe ping van 450.000 ongehuwde jongeman nen van 18 jaar voor de militaire dienst, teneinde de sterkte van de Amerikaanse strijdkrachten op te voeren. Volgens Marshall dient de huidige dienstplicht wet aangevuld te worden met een stel sel van algemene dienstplicht ook voor bovengenoemde leeftijdsgroep. Hij drong tevens aan op een diensttijd van 27 maanden, aldus Ass. Press. Mevr. Anna Rosenberg, assistente van Marshall voor de afdeling Personeel van de strijdkrachten, verklaarde, dat presi dent Truman zijn volledige goedkeuring aan het plan had gehecht. Op het ogen blik zijn alleen mannen van van 19 tot 26 jaar dienstplichtig. Mevrouw Rosen berg zei voorts, dat, tenzij de commissie voor de gewapende diensten de 18-jari- gen kan oproepen, men genoodzaakt zal zijn, het Congres te verzoeken, ook jonge gehuwde mannen dienst te laten doen. Marshall verklaarde verder, dat het personeel van de Amerikaanse lucht macht in Engeland, wat zijn veiligheid betrof, „in redelijke mate" kon ver trouwen op de Britse in geval van een aanval In andere gebieden zouden Ame rikaanse troepen waarschijnlijk vliegvel den en dergelijke faciliteiten te verde digen hebben. Volgens Marshall kregen de manschap pen der Chinese communisten in Korea 6 kilo rijst en munitie en moesten deze verder maar zien. hoe zij het klaar speelden. Het Amerikaanse leger zou niet' op deze wijze kunnen functionneren. Tot laat in de avond groepten de mensen in het anders zo rustige Dieren bij de pont bijeen. Het was de kabel van deze pont, die er de oorzaak van werd, dat vijf mannen jammerlijk verdronken. Nog geen opzegging der Unie Moeilijke overwinning voor Natsir De Indonesische premier Natsir heeft 1 het parlement met een kleine meer derheid een overwinning behaald door irwerping met 66 tegen 63 stemmen linkse motie om onmiddellijk een einde te maken aan de unie met Neder land. Een gematigder "motie, welke Ne derland twee maanden de tijd wilde geven om Nieuw-Guinea over te dragen, is ingetrokken, omdat zij vrijwel even wijdig met de regeringspolitiek liep. Hiermede is een kabinetscrisis voorko en zijn Natsirs eigen plannen voor onderhandelingen met Nederland goedgekeurd, aldus meldt Ass. Press. Voor de motie tot opzegging der unie stemden de Partai Boeroeh, een aantal partijlozen, en de P.N.I., tegen de rege ringspartijen. De Partai Sosialis Indo- n Sjahrir stemde tegen. Protest tegen protést We zijn in Noord-Ierland hartelijk welkom Naar aanleiding van de gisteren van Eire tegen de uitnodiging van Engeland Nederland, om een escadrille Marine Luchtvaart Dienst aan oefeningen Noord-Ierland te laten deelnemen, heeft Sir Basil Brooke, de premier van Noord-Ierland, verklaard, dat zijn land het Nederlandse detachement hartelijk zal ontvangen. Hij zeide de inmenging 1 de Ierse republiek in deze te betr i. „Ons welkom voor de Nederlanders niet minder hartelijk zijn, dan dat jr de 300.000 soldaten van onze grote Amerikaanse bondgenoten in de afgelo pen oorlog," aldus Brooke. In verscheidene districten van Eire be staat tengëvolge van stakingen een tekort aan levensmiddelen en andere producten. Loos alarm zet politie aan 't werk Geruchten gisteren in een deel van onze edities gemeld dat er in het IJselmeer bij Andijk een straaljager zou zijn neergestort, hebben de rijkspolitie te water te Enkhuizen en een Sea-otter van Valkenburg gisteren de gehele middag aan het werk gezet. Gelukkig loos alarm. Men neemt nu aan, dat het vliegtuig een straaljager is geweest, die zeer laag over zee vliegend, het water met zijn uit laatgassen omhoog heeft gedrukt, waar door het wellicht leek. dat het toestel in het water was terechtgekomen. De sporingen zijn gestaakt. Zware val op N. Yorkse beurs Belastingplan van twintig milliard Een plotselinge storm van verkopen deed op de New Yorkse beurs gisteren verliezen van ongeveer drie dollars per aandeel ontstaan, welke echter door herstel in de laatste minuten enigszins getemperd werden. De omzet was de grootste sinds de Koreaanse oorlog, nl. 4 millioen aandelen. De oorzaak van de kopen was de mededeling van de minister van financiën, Snyder, dat Tru- voornemens is een belastingpro gramma in te dienen, hetwelk alle uit gaven van het ogenblik zal dekken milliard dollar zal omvatten voc herbewapening. Te Chicago noteerde Maart 2.46dollar de schepel, 1.78, katoen Mrt 43.8 cent het pound, Mei 43.42, Juli 43, spot 44.88. Stork krijgt vergoeding Ruim twee millioen voor onnodige afbraak Aan de Kon. weefgoederenfabriek C. T. Stork te Hengelo wil de regering een ergoeding van ƒ2,3 millioen uitkeren egens het ten onrechte afbreken van opstallen en de daaruit voortgekomen winstderving. Met de onteigening v het puin en restanten van de zwaar i bombardeerde fabriek is de overheid October 1944 begonnen. Een half jaar daarna werden andere delen afgebroken. Later bleek echter, dat dit verder ging dan puinopruiming. Wanneer men deze delen had gespaard, zou het bedrijf de bevrijding op veel bredere basis zijn begonnen, dan thans mogelijk is geweest. De regering wil de ƒ2,3 millioen ten laste van de rijksbegroting 1950 brengen. Nieuw drama bij Dieren Stroom sloeg roeiboot tegen kabel van veerpont zijn gistermiddag midden in de kolkende, zeer brede IJssel jammer lijk verdronken. De roeiboot, waarmee zij wilden oversteken op weg naar huis, werd door de sterke stroom tegen de kabel van de gierpont geslagen. Het bootje sloeg om. Slechts één van de zes inzittenden wist zich vast te klemmen aan een roeispaan en werd ternauwernood gered. dames en een heer omsloeg, van wie toen slechts een dame gered kon worden. Het dreggen, dat tot laat in de avond duurde, had geen resultaat. De stroom heeft een snelheid, van zes kilometer per de lijken kunnen dus zeer ver wegdrijven. ■De arbeiders kwamen op hun fietsen in het werk van de steenfabriek Jos. van Loo, die in de polder tegenover Die- ligt. Bij de aanlegplaats van de gier pont, die via kabels en kleine bootjes door de stroom in beweging wordt ge houden, bleek hun dat de pont juist aan /erkant lag. Zoals zij wel eens meer deden, besloten de mannen een roei bootje te nemen. Door de sterke stroom "e zware belasting van zes mannen ven zoveel fietsen, was het al moei- om het bootje goed in bedwang te houden. Niettemin gelukte het tot mid den op-de rivier bi komen, Een van de arbeiders waarschuwde nog, dat zij op de kabel van de pont moesten passen, maar de stroom dreef het bootje onweerstaanbaar naar de zware staaldraad. Op dat moment scheen de man die roeide, zijn bezinning te ver liezen. De opvarenden op de pont, die van de andere kant naderde, zagen na melijk de riemen eensklaps niet meer in beweging. Toen sloeg de roeiboot om. De 25-jarige F. Wiegman en Jo Ver hoef zagen het aan de wal gebeuren. Ze renden naar een ander bootje en roe' bliksemsnel naar de plaats van het geluk, waar een der arbeiders uitgeput aan een ingehaakte roeispaan hing. Hij was geheel verstijfd van kou. De andere vijf vond men niet meer. De slachtoffers, wier leeftijden uiteen lopen van 25 tot 40 jaar, zijn: de Does burgers G. Jansen (gehuwd, zonder kin- dererO, E. Nijland (ongehuwd), J. Ger ritsen (vader van vier kinderen), L Nleuwenhuis (vijf kinderen) en de Rhe- denaar Chr. Jansen (die vorig jaar zijn vrouw bij een ongeluk verloor en dochter van zestien jaar achterlaat). De overlevende is H. van Menkelen uit Rheden. Het ongeluk bracht grote opschudding in Dieren teweeg. Te meer omdat in 1946 op dezelfde plaats een bootje met vier Ambonnese soldaien eisen afvoer naar N.-Guinea Ambonnese militairen van het vroe gere K.NJ.L. .hébben, tèiégrafisch hurt vertrouwensman in Nederland, de heer Aponno, medegedeeld, dat zij. een brief hebben gezonden aan de Nederlandse rayoncommandant, waarin zij de on rechtmatige eisen van de Nederland se legerleiding afwijzen en afvoer eisen naar Nieuw Guinea. Dr Slotemaker directeur buitenland van K.L.M. Mr dr L. H. Slotemaker, onder-direc teur van de K.L.M. sinds Februari 1947, benoemd tot directeur buitenlandse be trekkingen. Reeds in 1927 kwam hij bij de K.L.M. in dienst. Hij reist nu, als lid een regeringsdelegatie tot het af sluiten van bilaterale luchtvaartovereen komsten, regelmatig over de gehele wereld. Wat bookmakers er van denken De georganiseerde Engelse book makers zijn van oordeel, dat de kat op een wereldoorlog in 1951 duizend tegen één is. Hierover was mer tijdens het jaardiner volkomen Sir Hales, een oude rot in het vak, was bereid, met 500 tegen 1 te wedder op de mogelijkheid van een wereld oorlog in 1952. Maar „als bookmakeri een dergelijke weddenschap willen aangaan", aldus Sir Hales, „kunt U zeker van zijn, dat er niets gebeurt". (Curiositpitshalve geven wij dit be richt van Ass. Press weer, maar veel waarde moet men er niet aan ten. Men kan hier niet zeggen, „het is maar een weet". Red.). Edith Lane en Nancy Band, twee on verschrokken Londense dames, zijn benoemd tot ridders in de Orde van Oranje Nassau, vanwege haar menslievend werk in een gevangen kamp bij de Siam-Birma spoorweg, waar zij 2300 Nederlandse vrouwen en kinderen hulp verleenden. Nan cy Band laat hier haar hoge onder scheiding zien. DAT prof dam voor vi' van de Raad voor de Scheepvaart. DAT de Sarangan van de Rott. Lloyd gisteren naar Indonesië is vertrokken met aan boord o.a. een motorboot (8 m.) voor de missie. DAT het A'damse raadslid mevr. G. WijsmullerMeyer schriftelijke vragen heeft gesteld over het herstel i vernielde urndeksel van het nat. ment op de Dam. DAT in December j.l. 922.100 t len in Limburg werd gedolven 1.048.000 ton in Nov. en de gemiddelde dagproductie daalde van 41.900 ton Nov. tot 40.100 ton in Dec, DAT het A'foortse ziekenhuis De' Lichtenberg thans toestemming heeft ge kregen voor de bouw van een ni ziekenhuis met 250 bedden, het; voorlopig zeven millioen zal kosten. DAT een zware melkauto gisteravond in de Van Baerlestraat te A'dam een vluchtheuvel reed en het zestien jarig meisje H. R. uit de Lutmastraat dodelijk werd aangereden. DAT crediet 'helft er' twi n W. van Nijmegen ƒ225,000 vragen voor nijverheidshallen er DAT de jaarvergadering van de Prot. Chr. Bond van Spoor-, Tram- en ander Vervoerspersoneel op 31 Mei in Amster dam wordt gehouden. DAT Carel Briels is aangesteld tot alge een leider van de Bredase jubileum feesten, welke in 1952 t.g.v. het 700-jarig bestaan van de stad worden gegeven. DAT als Nederlands vertegenwoordiger in de Atlantische Productieraad wordt ge noemd dr P. Schoenmaker. DAT de heren Kohnstamm en Hambur ger te Bonn zijn aangekomen voor deel neming aan de besprekingen over het plan-Schuman. DAT een 70-j. vrouw aan de Volen- dammerweg te A'dam in brand raakte toen haar kleren aan een electrisch kacheltje vlam vatten en zij levensge vaarlijk werd gewond. DAT er met Nieuwjaar 1.482.215 aan gegeven radio's in ons land waren 110.955 meer dan op 1 Dec.) en er op 1 Dec. 485.535 personen radiodistributie hadden, of bijna 500 meer dan op 1 Nov. Omstuwd door fotografen en be schermd door militaire politie ver trok gisteravond de auto met gene raal Eisenhower van Schiphol naar Den Haag. Hij zou vandaag al weer ons land verlaten. Tijdelijk geen melk naar de klanten? Boeren overwegen maatregelen als melkprijs niet wordt hersteld Als de melkprijs voor de boeren op VA cent per liter blijft gehandhaafd, is het mogelijk dat er geen melk meer aan de consumenten wordt geleverd. is echter nog eens kans, dat via een interpellatie in de Tweede Kamer de melkprijs verlaging (van 18 op 17% cent) ongedaan wordt gemaakt. Inmiddels heeft het Kon, Ned. Land bouw Comité op 22 December j.l. reeds maatregelen besproken, welke doorge voerd zouden moeten worden als de prijsverlaging gehandhaafd blijft. Die maatregelen zouden betreffen tij delijke stopzetting of vermindering van de nielkleverin-gën aan de consumptie tra in overleg; met de zuivelfabrieken; advies aan de boeren om de'productie te verlegen én advies aan de boeren om eventueel - tijdelijk het- sakelijk" contact met ambtenaren van de Rijbslandbouw- voorlich'tLngsdienst' te vermijden. Dé- secretaris van- het -Koninklijk Ne derlands Landbouw Comité, mr E. Kuijl- deelde aan Het Parool mede, dat meer maatregelen in de bijeenkomst 22 December zijn besproken. Zijn organisatie staat geheel achter de uitvoe ring van de drie genoemde maatregelen leer de melkprijs niet zou worden herzien. Contact is verkregen met de Koninklijke Algemene Nederlandse Zu.' velbond. Met de Christelijke Boeren- e Tuindersbond moet dat nog komen. W- yEST-EUROPA moge dan in de jong- wereldoorlog aan macht en dus betekenis hebben ingeboet, het is in de strijd tussen Amerika en Rus land toch altijd nog een factor van be tekenis. Het zwakke punt is. dat het zonder hulp van Amerika niet in staat is, de kracht voldoende te ontwikkelen om een eventuele Russische aggressie te weerstaan. Daarom ziet West-Europa en dus ook Nederland vol verlangen uit naar die hulp zowel die via het Marshallplan als via de militaire hulp verlening. Europa begrijpt, dat niets funester zijn zou dan het uitblijven van die hulp. Daarom kan het een rede als van de republikeinse senator Robert Taft, die de hulp voor een belangrijk deel zou wil len stopzetten, moeilijk waarderen. In tegendeel, men acht dit standpunt een groot gevaar. Al denken gelukkig niet alle Amerikanen er zo over, het heeft toch zijn nut dit standpunt nader te Taft of mr Republican, zoals men in Amerika deze leider van de republi keinen noemt is een man van grote invloed en één van de voornaamste te genspelers van president Truman. Zijn woord vindt weerklank bij vele Ameri kanen. Nu kunnen wij zijn zienswijze wel dwaas noemen en er op wijzen, dat de Russen zich gehaast hebben Taft's rede zo spoedig mogelijk door Rusland te verspreiden, men moet één ding niet vergeten en dat is dit, dat het de Ameri kanen en heus niet alleen de vrouwen en moeders aanspreekt, wanneer deze senator betoogt dat men een oorlog met Rusland toch wel voorkomen kan zonder duizenden jonge Amerikanen in Korea, en straks misschien in Europa, sneuvelen. Taft wil evenmin als Truman iets van Stalin weten, maar hij wenst er de Ame rikaanse soldaten niet aan te wagen en hij wenst het Amerikaanse belastinggeld besteden, niet aan een herbewapening n West-Europa wat volgens hem oorlog alleen maar verhaasten kan iar alleen voor de opbouw van een orme Amerikaanse vloot en lucht macht. Een dergelijke macht zal Rusland eerhouden, tot de aanval over te gaan en zo Europa ook beschermen. NU IS TAFT POLITICUS en geen militair. Maar opmerkelijk is, dat de brigade-generaal Bonner Fellers, die de wereldoorlog leider was van de psychologische oorlogsvoering bij de staf Mac Arthur, nog maar enkele maan den geleden, een soortgelijk geluid deed horen. Deze generaal pleitte ook voor het scheppen van een groté luchtmacht die altijd superieur zou zijn aan de rode strijdmacht. Zulk een luchtmacht zou Rusland kunnen maken en breken, om dat die te allen tijde het Russische oor logspotentieel zou kunnen vernietigen en jarmee Rusland vleugellam zou maken. Voor zo'n luchtmacht zou Stalin vre- •n, aldus de generaal, méér dan voor ?n groot leger met veel tanks. Want dat laatste speelt Stalin juist in de kaart. Het kost de Amerikanen immers vele illiarden en door het steeds aanwak keren van oorlogen aan zijn uitgestrekte omgeving zou Rusland Amerika kunnen laten doodbloeden, terwijl het zelf buiten schot bleef. Als neutrale mogendheid zou het voor luchtaanvallen gevrijwaard zijn, rustig eigen strijdmacht verder kun nen opbouwen en inmiddels oorlogsma- terieel kunnen produceren voor zijn satellietstaten. Hoe krijgen we Stalin er onder, zo concludeert Bonner Fellers, alleen door een superieure luchtmacht. (Zie vervolg op pag. 6) Amerika geenszins van plan verbonden legers uit Korea terug te trekken DAT bij de Ned. Inlichtingendienst oor de V.N. de rede in druk is versche- bn, welke staatssecretaris mr N. S. Blom g.v. de dag der V.N. op 23 Oct. jl. de Ridderzaal te Den Haag heeft uitge sproken. DAT bij slipgevaar waarschuwingsbor den zullen worden geplaatst bij de Blij- dorperbrug. aan het eind van de rijks weg Den HaagRotterdam, daar het niet mogelijk is het wegdek op de brug stroever te maken. DAT geruchten als zouden schoenen en textiel binnenkort weer op de boi komen, van officiële zijde worden tegen gesproken. DAT de sigarenfabriek Olivier te Leur (N.-B.) normaal doorwerkt en de ge melde sluiting van het bedrijf op een misverstand berust. DAT de N.V. Van Leer's Vatenfabriek op het Stadionplein te A'dam een groot kantoorgebouw voor haar internationaal concern wil vestigen en B. en W. voor stellen de bouwgrond voor 165.000 aan de N.V. te verkopen. DAT bij Overleek (Monnikendam) een roerdomp, een in ons land weinig voor komende vogel, is gevangen en in de vogelcollectie van Artis opgenomen. Manschappen van de Amerikaanse tweede divisie, geholpen door Neder- d s e en Franse bataljons,'zijn er in geslaagd, lot op 3 km afstand van het strategisch belangrijke Wonjoe door te dringen. Met aanwending van grote energie wisten zij een felle aanval van 7000 Chinezen en Noord-Koreanen af te slaan. De tegenstander heeft men „onder bedwang" en deze leed 2100 man verlie zen. Dean Acheson heeft op een pers conferentie verklaard. dat Amerika uiterst sceptisch staat tegenover de mo gelijkheid. dat communistisch China nog gunstig zou reageren op nieuwe bemid delingspogingen. De actie bij Wonjoe betekent de eer ste aanval der V.N. van enig formaat, sinds de terugtocht uit Seoel. Het is hier een kwestie van aanval en tegenaanval, waarbij de Chinezen aanvankelijk de krijgskans aan hun zijde hadden. De acti viteit der luchtmacht speelt daarbij grote rol, maar weersomstandigheden be lette de V.N.-vliegers aan de operaties De Amerikaanse vijfde luchteenheid in Korea meldde, dat in de eerste week Januari 8000 communisten bij aanvallen werden gedood of gewond, terwijl onge veer 7000 gebouwen zwaar beschadigd Aan A.F.P. ontlenen wij nog, dat Amerikaans superfort B. 29. een aanval van een 15-tal straaljagers, van het typi Mig 15* heeft doorstaan. De Mig's vielen de bommenwerper van achteren doch deze werden ontvangen door hevig vuur uit de geschutskoepels van de B. 29 Na een gevecht van tien minuten slaagde Beheersinstituut vordert goudschat op Het Beheersinstituut heeft een goud schat, die onlangs door werklieden var de gemeentelijke plantsoenen te Amster dam werd gevonden en die verdeeld werd tussen de gemeente en de vinders, opgeëist Er was aanvankelijk een schil over de verdeling van de schat. De gemeeente wilde aanvankelijk alles be houden en de vinders een beloning geven, doch op advies van de stadsadvocaat werd de vondst fifty-fifty verdeeld, voorschrift van art. 642 van het Burger lijk Wetboek. Men had echter een Lon- dens noodwetje over het hoofd gezien, dat dit artikel buiten werking heeft gee- steld. de bommenwerper erin, in de wolken weg te duiken, waar de straaljagers hem niet verder konden achtervolgen. Tenslotte: Het Amerik. min. van De fensie heeft officieel ontkend, dat een voorstel van McArtthur was ontvangen, de strijdkrachten der V.N. uit Korea terug te trekken. Dit is dus een démenti op het bericht van de „Chicago Daily News." Aan een later Reuterbericht ontlenen wij nog, dat de patrouilles der verbon den legers, die gisteravond Wonjoe in een verblindende sneeuwstorm binnentrok ken, de stad verlaten vonden. Waarne- zijn van mening, dat men hieruit moet concluderen, dat de tegenstander voorbij Wonjoe is getrokken en zich voorbereidt op een omtrekkende bewe ging naar het Westen, om aldus het te- gtrekkende 8ste leger aan te vallen. Uiteraard kan men de tegenaanval der ■erbonden legers niet als voorbode van :en groot tegenoffensief beschouwen, naar als een „vertragende, tactische zet". Rijksinspectrice bij auto ongeluk omgekomen Mej, M. M. A. Michels, inspectrice van het Nijverheidsonderwijs in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een gedeelte van de provincie Zuid-Holland, is gisteren bij een auto-ongeluk te Best om het leven gekomen. Zij zat in een auto, bestuurd door een rijkschauffeur. Deze wagen raakte door de gladheid van de weg aan het slingeren, botste tegen vrachtauto en kwam in de bermsloot terecht. Mej. Michels overleed tijdens het transport naar het ziekenhuis te Eindhoven. WEERBERICHT Tamelijk guur Tot morgenavond verwacht De Bilt: Wisselend bewolkt met een krachtige tot harde en vooral tijdens regen- of hagelbuien tijdelijk storm- achtige wind tussen Zuid- 'w=" West en West. Iets kouder. lOpgemaakt te 10 uur). ZON EN MAAN Vrijdag: zon 8.45—16.52; maan 11.02 23.04 uur. 15 Jan. E.K,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 1