Üi 1É1 mm m Sen klaroenstoot in de duisternis Ciïiyft! ?4' L.K.Cdoet beroep op de goede smaak DE Wat verkregen werd. blijft niet vanzelf in stand Een opdracht tegenover uitzichtloosheid en defaitisme DEJ Oudste kappersvereniging bestaat 70 jaar (1Sonnevanck"-avond in de Zuiderkerk NIEUWE LEIDSCHE. COURANT 2 ZATERDAG 25 NOVEMBER 1950 BLVtltl STEEN 26 NOVEMBER 1940 STUDENTEN Het gaat, Leijenaars, de laatste tijd niet zo goed met een bepaald aantal studenten. U ziet wel: ik druk mij heel voorzichtig uit, omdat ik niet graag het gehele studentendom zou willen aankijken op dingen, die een- klein groepje op zijn kerfstok hééft. Leijen is in de volste zin des woords een universiteitsstad. Meer dan welke universiteitsstad in Nederland oók. Want noch in Amsterdam nochin Utrecht of Groningen heeft de acade mie zo zeer haar stempel gelegd op het stadsbeeld en het stadsleven als in Leij,en. En als er éen burgerij is, die iets van de studenten kan hebben, dan is het de Leidse wel. Zeker, nurk sen zijn er altijd. Die ene van Hilde- brand uit de Haarlemmer Hout heeft veel kinderen gekregen. En verschil lende er van wonen ook in- Leijen. Maar over 't algemeen mag men zeg gen, dat de burgerij en de student el kaar wel gevonden hebben. Maar, zoals ik zei, de laatste tijd gaat het niet goed rriet verschillende heren. Alleen al in de afgelopen-week zijn er driemaal opstootjes geweest, waarbij de vreedzame .voorbijganger direct betrokken werd. En op niet al te aangename wijze. En ik vind dat die studenten daar om vandaag maar eens op die blauwe steen van ons moeten worden gezet. En als ik me niet vergis, lieve lezer, lezeres, dan is dit de tweede keer. Maar daarvoor is Leijen ook een uni versiteitsstad. Wanneer er wel eens geruchten over de groentijd of andere gebeur lijkheden door de massieve deuren van de sociëteit naar buiten lekken, en de man in de straat hierover zich een mening gaat vormen, wordt hij (fffor de student onmiddellijk op de schouder getikt met de woorden: „Hoor eens, beste vriend, wat hier binnenskamers gebeurt, gaat jou en de hele burgerij geen snars aan." En daar is wat voor te zeggen. Al gaat ook dit niet helemaal op. Maar wanneer een bepaalde groep studenten zich op de publieke straat gaat uitleven, wordt het wat anders. Wie aan de weg timmert, heeft nu eenmaal veel bekijks en veel bekijfs. Maar wanneer dan bovendien nog de burgerij onmiddellijk betrokken wordt bij de soms Wel heel Wonder lijke studentencapriolen, tegen wil en dank en op zeer onaangename wij ze, wel, dun moeten deze héren toch werkelijk gaan- oppassen, wïÜém^ij de goede naam, die ze bij -de bnrgerij hebben, niet verliëzêri. En'dit geTdt voor lie studenten. "Mfant het eenmaal zo, dat wat slechts een paar mensen misdoen, de gehele groep wordt aangewreven. „Dat zijn nu studenten", generaliseert men dan. En nu kan de student zijn borst wel vooruit steken en hoogmoedig ver klaren dat hem de mening van di burgerij koud laat, ik geloof niet dat die hem koud mag laten. Want behal ve lid van de studenten-civitas, is hij tevens en in de eerste plaats lid van de doodgewone burgermaatschappij. Ook onder die wetten leeft hij. En niet alleen onder die van het L.S.C., geschreven of ongeschreven. En wanneer het zo'n beetje ge woonte gaat worden, dat er een gum miknuppel bij te pas moet komen on de burgerij te beschermen tegen de student, wanneer een beschaafde dame uit het publiek zich zó veront waardigd voelt dat ze het woord „schorum" in de mond neemt, ter kwalificatie van de student, wanneer het publiek als éen man met volsla gen minachting over de student gaat spreken, wel, dan zeg ik, dat het tijd wordt hieraan een krachtdadig eind te maken. „Ab alio exspectes, alteri quod fe- ceris", zeiden de oude Romeinen. Wat ge de een doet, kunt ge ander verwachten. En wanneer stu denten zich aan de burgerij vergrij pen met woord en daad moet men niet gaan- jammeren, wanneer de politie de gummiknuppel gaat hanteren. (Welk middel zij hier i: Leijen heus niet gauw te baat neemt, als het studenten betreft!) En dan is het wel zeer onrintellectueel om, als de gekaatste bal terugkomt, de poli tie voor schoftenuit te maken Zoals Donderdagavond bijvoorbeeld gebeurde. Mijne heren studenten, stopt hier mee. De zalen van Minerva zijn ruim genoeg voor Uw vermakelijkheden. Daar hebt U het alleenvertonings recht. De Breestraat en zo is toevallig óók voor de gewone burgerij. BALJUW. Een dokier nodig? De Zondagsdienst der hulsartsen wordt waargenomen door de dokters P- Bruyne, Den Haan, Jansen, Lahr t Nieuwzwaag. Dokters-telefoon 22222. Welke apotheek? De dienst der apotheken wordt Zaterdag 25 Nov. 13 uur tot Zatera— 2 Der. 8 uur waargenomen door pnmhp*'- Herding en Blanken. Hogewoerd 171 S0502 en apotheek Rejjst. Steenstrnat 3' tel. 20136. VOOR HET ACADEMIEGEBOUW aan het Rapenburg groept een aantal studenten bijéén. "Mén kijkt elkaar aan.. Men fluistert. Men debatteert. Want er gaan ge ruchten. Geruchten, die niemand \yil 'geloven, doch die nochtans hardnekkig blijven voortbestaan.Dan nadert professor. Cleveringa, die ernstig de studenten groet en hen verzoekt na ar binnen te gaan. Bn Wanneer het groot-auditorium te klein blijkt te zijn en een geluidsinstallatie 'móét aangelegd worden in een tweede zaal,"zodat ieder, die hét wil, zal kunnen horen wat Cleveringa te zeggen heeft, als dan eindelijk niet de kleine, bescheiden gestalte van Meyers het spreekgestoelte beklimt dóch de slanke, altijd jeugdige figuur van Cleveringa, wordt het ernstige vermoeden zekerheid. Onder döödse stilte' "haalt de hoog leraar een papier uit zijn zak en leest is èeh brief van Ket departe ment van Onderwijs, Kunsten -en Weten schappen, aan het adres van professor Meyers. Ingevolge opdracht van de Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandse gebied in zake hiét-arisch overheidsper soneel en met,dat personeel gelijkgestel- den breng ik ie Uwer kennis' dat U met ingang, .van heden van.de waarneming Uw functie als hoogleraar aan de Universiteit te Leiden is ontheven. De Rijkscommissaris heeft bepaald, dat (ie betrokkenen voorlopig in het genbt bly"- ~en van. htirj wedden'*: Een ogenblik is er dealrukkende stilte. ,e aan hevig - geuite verontwaardiging voorafgaat. Doch Cleveringa wenkt met de hand. En dan komt zijn commentaar. Niemand der aanwezigen, heeft, in dat beseft,, dat hjj op dat ogenblik woorden vernam, .die met gouden létters de historie van de Rijksuniversiteit zouden, worden geboekstaafd. Dé "redé Van Cleveringa. Het zyri woorden, die branden in de harten van ïijri auditorium. Omdat zij komen - uit' de waarachtige' bewogenheid edel mensenhart. Langzaam druppelt de betekenis in de zielen van de luisterende schare. En als de bewogen docent op het spreekgestoelte het einde zijn rede .nadert met de woorden: „En int-ussen zulien_wij wachten en v^r-j verkochten hun steken aan de be zetter, die het horzelnest dan wel zou uitroeien. Hoogleraren en studenten doken onder en gingen voor in 't verzet, en in de Pieterskerk kwam een opslag plaats van illegale lectuur en werd de wapenhandel mede door hen ijverig be oefend. Zo, als een onbeweeglijke rots temid den van de woedende golven, hiela de academie stand. In onderlinge eendracht ten dode toe getrouw aan het vaderland. En de klaroenstoot tot deze strijd kwam van Cleveringa. En daarom mag de Universiteit, mag Leiden, mag geheel Nederland die 26ste November anno domini 1940 nooit ver- Rusthuis Hooigracht 95 naar Plantsoen Plaats voor veertig verpleegden Naar wij vernemen zal het rusthuis Hooigracht 95 hoogstwaarschijnlijk op 16 December a.s. worden verplaatst naar Plantsoen 1. Thans worden nog restau ratiewerkzaamheden in het nieuwe pand verricht. De directie deelde ons mee, reeds drie jaar te hebben geijverd voor een ander tehuis, waar de belangen der ouden van dagen beter kunnen worden behartigd. In Plantsoen 1 is plaats voor veertig verpleegden, terwijl het rusthuis er nu dertig telt. De outillage zal niet onbe langrijke verbeteringen ondergaan. Men stelt zich voor het huis officieel te openen. Openingsconcert R.O. Donderdagavond a.s, concerteert het Residentie-orkest in de Stadsgehoorzaal Willem van Otterloo heeft voor dit eer ste concert van de serie van acht een alleszins belangwekkend programma samengesteld met' als hoofdschotel ..Das Lied von der Erde" van Gustav Mahler. Dit prachtige werk zal worden vertolkt door, de sublieme alt Eugenia Zareska en de Nederlandse tenor Frans Vroons. Het orkest opent de avond met voering van de Kuhnau-varia Hendrik Andriessen en interpreteert tevens het Tweede Brandenburgs con cert van Joh. Seb. Bach met als solisten in het concertino van dit „conce grosso" Theo Laan-en. trompet; Jan Pri fluit: Jaap Stotijn. hobo en Theo Olof. viool. De omvangrijke clavecimbelpartij wordt uitgevoerd door Roeli Verhoog. Feike Asma speelde in de Hooglandse Kerk Met als soliste de sopraan Dany Zonewa trouwen en hopen. En steeds in onze ge-I dachten en onze. harten het beeld ên dej gestalte en de persoonlijkheid vasthöu- ié wij" niet" ztillen kunnen af-1 laten te geloven, dat hij hier" behoort te God wil, weer zal keren", dan rijst er een zucht op uit het ge spannen toeluisterend gehoor, omdat in deze enkele - zin reeds de dageraad schemert na ;de-donkere nacht, aan het begin waarvan - zij staan. In deze gewijde ure ontvingen, de studenten, die aanwezig waren, de vor ming,. die. beslissend zou zijp. voor hun houding in de komende jaren van leed en dreiging en verzoeking. ïn deze stonde ontvingen zij Hoger Onderwijs "fn verheven zin van het woord. Hoger Onderwijs, omdat het uitsteeg boven alle materie en materiële waarden. de klaroenstoot, die het ochtendgloren aankondigde, "toén de 'diepste diepté van de duisternis dreigde. Een klaroenstoot, die opwekte tot ver- trouwèn en verzet. De nog zachte bries van verzet stak nu op tot.een storm, en de studentenstaking .kreeg nu een algemeen karakter. Als een blijde mare ging het gerucht van de moedige houding d.er Leidse academie door het land, mede. door het speciale der éerste ver zetsbladen, „De Geus', uitkwam. -Leiden kreeg een 6lechte naam in Den :Haag en wenL„een horzelnesf-genoemd. Bén-scheldnaam,: die. etii erenaam werd. Hoogleraren werden gearresteerd, da Sociëteit' wefd; 'gesloten. Het Leidsche Studentencorps ontbonden. Maar Leiden'hield stand. En voorkomen, dat de naam der academie besméürd 'zou wórden door on-Nedèr- landse promoties, werden de attributen grootzegeLen pedelstaven wegge borgen in het graf van de 17de-eeuwse hoogleraar Coccejus in de Pieterskerk. scherp gesteld pamflet (Februari 194ï) stelden de studenten de voorwaar- ïftèï-p:i 'I <t... -- mk> f, Politie trekt tegen studenten van leer Het gaat de laatste dagen met de stu denten. weer „fris van de lever". Werd eergisteravond de Stadsgehoorzaal be stormd, gisteravond maakten de heren kabaal op de Breestraat. Naar aanleiding hiervan verzocht de politie oris meë ie" delen, dat zij bij verdere ordeverstoringen krachtdadig zal ingrijpen. Tevens, dat het Leidse publiek.in deze tijd-dergelijke grappen van de heren studenten niet meer wenst te accepteren. Gaat viaduct „De Slaagh" weg Er -bestaat grote kans, dat de viaduct-' stukken-, bij „De Slaagh'-' tussen Haagse Schouw en de „Drie - Witte Palen",die als onderdeel van de -aan te leggen rijks weg Amsterdam—Leiden zijn gebouwd, gaan verdwijnen. De gemeente Leiden heeft het-terrein nodig voor stadsuit breiding. A.R. wijk I bespreekt Ambonese kwestie Op de vergadering, dié wijk I der A.R. kiesvereniging Donderdag a.s. in Ami- citia, Steenstraat 2, houdt, zal de Ambo nese kwestie uitvoerig worden-besproken. De heer 'Gillebaart, die onderwijzer op Ambon was, en de heer J. J. de Lima, Ambonees, zullen spreken. Het belooft, een leerzame avond te worden. Dit glas-in-lood-raam, schepping van Louis Boermeester, symboliseert op krachtige wijze de werking, die op de bekende 26ste Nov. 1940 van de rede van prof.. Cleveringa uitging. Het studentenver zet werd Nederlands verzet. Naa.st het tweede raam, dat vandaag in het groot-auditorium wérd onthuld en dat Neêrlands éerste verzetsman', Willem van Oranje, weergeeft, een prachtig geschenk voor de thans vijf jaren bestaande Cidtas Acadé:mic(i zeven jaren heeft de Haagse orga-' nist'. Feike Asma weer eens het orgel bespeeld van de Hooglandse kerk. On geveer 300 bezoekers hebben weer -ken- -kunnen nemen van het spel van een musicus, die zich steeds meer doet ken nen als een~ organist wan formaat. De insiders weten, hoe ik enkele jsren ge leden reageerde op het spel van Asma. Maar zij dienen ook te beseffen, dat indien er van een ontwikkeling ten goede sprake is. de ogen hiervoor niet geslo ten mogen worden. Het spel van Asma gaat steeds meer de goede kant uit groeien, anti-organistische experimen ten komen niet meer voor en de geest van de uit te voeren werken wordt •steeds dichter benaderd. Dat is een pro ces, dat zich -bij Asma voltrekt en waai- over ik me alleen maar kan verheugen. Want Asma bezit alle eigenschappen, die hem tot een zeer groot organist kun nen maken. Werden' die eigenschappen vroeger wel eens niet op de juiste i gebruikt, gisteravond bleek hoe ze goed gebruikt kunnen wórden- Waren de Pastorale van Franok e: Toccata en Fuga in d-moll van Bach niet duidelijke voorbeelden van meer beheerst, ja, van een zuiver ti kaal gevoel? Hier wist Asma een rust en een grootsheid te demonstreren, die Verkooptentoonstelling met een oogje op Sinterklaas ,E OUDE BOERHAAVEZAAL aan de Vrouwenkerkkoorsteeg is sinds gister avond weer „in vorm". De leden van het Lelds Kunst-Centrum hebben haar n.l. opgesierd met kunstvoorwerpen, die deze keer niet onder een bepaalde titel te vangen zjjn, maar een dringend beroep doen op de goede smaak van cadeaux-kopend Leiden. Gaat het Immers niet naar Sinterklaas? En waarom zou de „goedheilig man" dan niet eens een bezoekje brengen aan de Leidse kunstenaars? De expositie werd gisteravond ónder Swierstra. dat het peil van de expositie goede belangstelling uit alle kringen geopend door wethouder J. C. van Schaik. voorzitter van het L.K.C. De heer N. J. Swierstra, litt. drs. sprak een inleidend woord, waarin hij wees óp de gevolgen, die de mechanisering van onze samenleving -voor de kunstnijverheid heeft gehad. Gelukkig herleeft in de laatste tijd het artistieke handwerk, dat zoveel charmes heeft boven het zuiver machinale. ..De tentoonstelling is daar om het te bewijzen", aldus spr. Gelukkig zijn schilderijen en beeld houwwerken nog steeds aan de machine ontsnapt. Een aantal Leidse schilders, etsers en beeldhouwers tracht ernstig naar hoger, naar beter. Hun werk is thans eveneens te bewonderen. Het ge heel is een ernstige poging, die waar dering van het Leidse publiek verdient. ,,Het is verheugend", aldus de heer Chr. Besturenbond trad aan GROTE STADSGEHOORZAAL was gisteravond stampvol, toen het C.N.V. Leiden er een grote propaganda-vergaderlng gaf. Op ledenvergaderingen Hjkt het vaak alsof deze organisatie is uitgestorven, maar gisteren werd weer duide lijk, dat er nog veel leven In zit. Als het er ook bij de gewone dagelijkse organisatie- aangelegenheden maar uit wil komen! De propaganda-vergaderihg was daartoe ongetwijfeld .een stimulans. De heer G. Hordijk zei in zijn openings woord, dat het ledental de 160.000 reeds gepasseerd, maar er zijn nog 160.000 Christelijke arbeiders, die niet of ver keerd zijn georganiseerd. Toch moeten wij ons niet vergapen aan grote getallen. Onze kracht ligt in God. Het C.N.V. buigt de Christus der Schriften, Die het ook op sociaal en economisch terrein heeft te zeggen. Met goede moed gaan wij vooruit. Spreker van deze avond was de heer van Soelen uit Rotterdam. Het doel in de November-actie is om met elkaar _j praten en te zien waar we aan toe zijn. Het onderwerp „In de aanval" doet ver onderstellen dat er een vijand is. De arbeidende stand van 1950 bezit iets, bezit veel. Er is een tijd geweest dat het heel anders was. De arbeiders hadden toen niets te verliezen. De vader van de heer Van Soelen moest werken van 5 's morgens tot half 8 's avonds. En op Zaterdag kwam hij met 6 voor een gezin met acht kinderen naar huis. Wan neer we de arbeidsvoorwaarden gaan ver gelijken. dan moeten we constateren, dat Als 't om Meubelen gaat HOCENDOORN Haarlemmerstraat jen U per auto naar de moo Toonzalen. KOMT U EVEN PRATEN H. en V. pittige vereniging mét actief verleden Leiden is de oudste kappersvereniging van geheel het land. rijk. De op. zichzelf staande vereniging „Hulp enVriend schap" bestaat, zoals reeds gemeld werd, op 29 November 70 jaar. H. en V. werd in 1880 opgericht in het café ..van de wed. Van Tol aan. de Beestenmarkt, waar nu de garage De Groot' is, 'door de "heer W. F. Tegelaar. Deze, de vader van het tegenwoordige, en oudste bestuurslid Te gelaar, heeft.gedurende 39 jaar de voor zittershamer gehanteerd. 'Het doel van de vereniging is, elkaar' bij te staan ih geval van ziekte en-het bevorderen van de - onderlinge vriend schap. Speciaal door het werk van wij len de heer Tegelaar werd bewerkstel ligd, dat de Zondagsrust werd verkregen.: lang vóór de wet op de winkelsluiting. De vereniging heeft een pittige geschie denis. Zo bereikte zij "als eerste plaatse lijke vereniging, dat er in 1928 een krap- persconcours in de Stadsgehoorzaal werd gehouden, dat op hoog peil stond én druk ]werd bezocht. Ook uit het buitenland waren belangstellenden.. Omdat het orga niseren van concoursen tegenwoordig in handen is van de vakgroep, wordt er geen concours meer gehouden door H. en V. Ook -tijdens de bezetting ging het werk gewoon door. Er werd wel een brief ont vangen met het bevel te liquideren, maar :die legde men terzijde. Alleen- werd het geld in veiligheid gebracht, evenals het vaandel. Na wijlen de heer Tegelaar nam de heer Th. Nieboer de voorzittershamer over en hij werd op zijn beurt weer af gelost door.der heer F. J. Cornelisse op 12 April 1926. Volgend jaar zal deze func- iris dus zijn25-jarig jubileum Zakenjubileum Dé firma Langezaal en Inniger'beslaat 45 jaar. Het jubileum wérd gisteravond op bescheiden wyze gevierd. veel is verbeterd. Ook ten aanzien van de plaats van de arbeider, die vroeger rechteloos was. Nu is er éen rechtspositie regeling. Het C.N.V. heeft niet alleen gezegd, dat de arbeider uit zijn arbeid met zijn gezin, werkelijk moet kunnen leven, maar ook dat er geen klassen strijd. geen individualisme mag zijn. Samenwerking en overleg moesten er komen. Wü bezitten iets en wij kun nen iets verliezen. Zijn wé in de aan val? Wat verkregen werd, blijft niet vanzelf in stand. Dit bereiken wij al leen, wanneer we doen wat de pio niers van de Chr. Vakbeweging heb ben gedaan: activiteit ontplooien, staan in de kracht van het geloof, voor goede verhoudingen in de maat schappij bidden. God geeft ons een taak te vervullen. Leert goed doen. Zoekt recht. Zoekt het Koninkrijk Gods. ook in de arbeidsverhoudingen. Als we dat doen, komt het in orde. We zijn er nog niet. Veel arbeid wacht nog. Spr. noemde het bedrijfs pensioenfonds, dat door duizenden arbeiders nog niet" wordt gekend. Met de P.B.O. en de ondernemingsraden zijn we op weg. We zullen er met elkaar iets van moeten maken. De wil om het samen te doen zal moeten groeien. Eerst dan zullen deze in stellingen iets kunnen betekenen. De heer Van Soelen dacht nog aan ee: bepaalde stroming in werkgeverskring, die de sociale rechtvaardigheid van ni meer dan genoeg vindt. Zijn we in d« aanval om te behouden en uit te bouwen? Wij zullen de strijd voor sociale gerech tigheid voortzetten in de kracht van God en in de organisatorische weg. De geest van uitzichtloosheid en faitisme waart rond. Temidden van deze geest plaatst God ons met een opdracht. Wij moeten zeggen, dat het niet té laat is en dat aan Hem het laatste woord Er is een antwoord op onze vragen er is ook een oplossing voor de sociale Aan deze avond verleende „Sempre Avanti" met muziek en toneel medewer king. Als steeds: overweldigend! Na drie weken van voorbereidend werk, dat bestond uit het baggeren van een ltfe m diepe sleuf op de bodem van de Vliet, is gisteren een reuze-water lei dingbuis gelegd bij de brug aan de Haagse Schouw. Twee sleepboten waren er aan te pasgekomen, om de zinker ter plaatse te brengen en twee drijvende bokken manoeuvreerden het gevaarte, dat meer dan 50 m lang is en 14.000 kg wèegt, in de Vlietbodem. Men heeft .er eerst 700 liter water in laten lopen en daarna lieten de bokken de buis langzaam maar zeker zakken. De werkzaamheden hadden ten gevolge. dat het scheepvaartverkeer enige was afgesloten. De buis, die éen diameter van 5( heeft, bestaat uit een ijzeren kern_ met zowel aan de binnen- als buitenzijde laag beton, om beschadigen en roesten te voorkomen. Met de aansluiting op de waterleiding buis van Katwijk zal nog wel een week of drie gemoeid zijn, omdat de buizen ter land eerst nog een 500 m verlengd moeten worden. Dan zal de rechtstreekse verbinding tot stand gekomen zijn met, het pompstation Katwijk en het Leidse industriegebied. Ook de druk zal beterd worden. wat hoger ligt dan vorige malen' Wethouder Van "Schaik sprak in zij openingswoord vari de betreurenswaar dige vèrvlakkihg die onze samenleving kenmerkt. Ook ons volk en vrijwel kringen. Door deze mentaliteit het de kunstenaars onmogelijk aan middelen voor hu-n bestaan te komen. Er heerst nood onder hen. echte nood. slecht teken voor onze cul tuur Het L.K.C. probeert middelen te vin- Bn om daar verandering in te brengen. Maar er moet méér gedaan worden, van overheidswege. op onderwijsgebied, overal. De wethouder wenste het L.K.C. bij zijn streven alle succes. Een appèl De tentoonstelling, die een appèl be tekent op het artistiek geweten cadeautjes-kopende Leidenaars, omvat schilderijen, aquarellen, litho's en etsen (prachtige van Cor Veelenturf), kleine plastieken, koperen en tinnen drijfwerk, gouden en zilveren edelsmeédwerk, miek, poppen,h'ahdiweèfwérk. 'meübeiën en houten gebruiksvoorwerpen: Er zijn ook nieuwe namen onder de expo santen: twee binnenhuisarchitecten, A Huisman en Beter Wijnsouw, Corry var der Baan (aquarellen), mevr. Lenie Meulman—Helmbold (twee bronsjes een houten tors), Nora Boerman (pop- penen Marieke van Laer (houtsnij werk). Het is alles zeer smaakvol betaalbaar. Maar ook de niet-koper kan er genieten. Want menig oude bekende blijkt zich op mysterieuze wijze ver nieuwd te "hebben, terwijl ook het her kennen van een oude, gedegen wijze van uitdrukken artistiek genot kan beteke- Het-geheel-is rustig en zinvol opge bouwd en met verfijnde smaak door Bloemen-Kriest geïllustreerd. C. Th. R. op mij diepe indruk maakten, en ver moedelijk op alle aanwezigen. In het Concerto X van Handel en in -het fijne Noël van d'Acquin waren er misschien wat tempo-schommelingen en een enkele registratie-overdaad, het kan toch niet worden ontkend, dat Asma deze iek bevrijdde van het al te sta tistische karakter, dat door sommige or ganisten aan deze muziek wordt gege- Asma's spel heeft een levendige sprankeling en als deze nog meer wordt gesteld op de geest, waaruit de mu ziek is ontstaan, dan is er alle reden om blij te zijn over -het spel van Asma. In deze ontwikkeling wil ik dan ook volledig achter Asma staan, omdat dit de enige manier is om een muzikant in hart en nieren een grotere waardering te doen geven onder zijn collega's. De Bulgaarse sopraan Dany Zonewa, die in Den Haag reeds een grote naam heeft, overtuigde door haar soepele en technisch volmaakte stem het meest in Mozart's motet „Exsultate Jubilate", dat natuurlijk met orgelbegeleiding iets aan aarde verliest Dat was zangkunst van de hoogste orde. Ook de twee aria's van Handel werden uitstekend gezongen, prachtig van timbre en warmte. Iets inder waren de Bach-werkjes in. het begin, doch kennelijk heeft de sopraan moeten wennen aan de ruimte. Het klankkarakter van haar stem is on- Hollands en misschien is dat wel het be korende. Dany Zonewa belooft een eerste zangeressen te worden, spe ciaal wel in de meer dramatische mu ziek- Corn. Basoflki 13e Lustrum van „Aesculapius" Gistermiddag vierde de pharmaceu- tische studentenvereniging ..Aesculapius" haar 65ste verjaardag. In de collegezaal van het anorganisch laboratorium, waar reünisten, studen- genodigden bijeen kwamen, sprak allereerst de praeses van „Aesculapius", de heer J. Bosman, die een kort histo risch overzicht gaf van de vereniging gedurende de jaren 1945'50. Vervol gens las de a-bactis, mej. E. de Zoeten, het verslag voor over de laatste vijf ja ren, waarna prof. dr W. A. Goddijn een lezing hield over „Een nieuwe Genetica",, die door een geheel gevulde collegezaal met belangstelling werd aangehoord. Ook had een receptie plaats, die werd bezocht door 'n honderdtal reünisten, de ere-voorzitter prof. dr E. H. Vogelen zang, het erelid prof. dr A. F. Steen- hauer. afgevaardigden der zustervereni gingen uit Amsterdam, Utrecht en Gro ningen en vertegenwoordigers van ver schillende studentenverenigingen. Onder de aanwezigen was eveneens de oudste reünist, dr J. J. Vermet, die reeds in 1892 afstudeerde. Des avonds om 8 uur was er een diner in „Avifauna", terwijl het verdere van de avond in gezellig samenzijn werd doorgebracht en met een bal, dat tot diep .ja de .nacht .duurde, werd besloten. Dies-programma van de Leidse S.S.R.-afdeling Volgende week Vrijdag gaat de Leidse S.S.R.-afdeling haar Dies vieren. In de huishoudelijke middagvergadering zul len de jaarverslagen van de fiscus en disputen worden geleverd. Om 6.15 üur gaat het afdelingsbestuur in de acade mie recipiëren. Tijdens de av.ondbijeen- komst in het groot auditorium, worden de novieten geïnaugureerd. Na het uit spreken van de presidiale jaar rede zal de -bestuurswisseling plaats vinden. De festiviteiten worden in ..Het Witte Huis" te Oegstgeest voortgezet. Er staat o.a. een souper op het programma en de op voering van Molière's „Le malade ima ginaire". Donderdag 30 November Het bekende sanatorium „Sonnevanck" te Harderwijk gaat uw aandacht en medeleven vragen. Op Donderdag 30 No vember a.s., 's avonds om 8 uur. zal in de Zuiderkerk aan de Lammenschansweg een- „Sonnevanck"-avond worden gehou den, waarvoor een gevarieerd program ma is samerigésteld. Als sprekers zullen optreden ds G. van Duinen, Geref. predikant té Wassenaar, ds M. Ottevanger, Ned. Hervormd pre dikant alhier, en de heer K. Chr. Hoek- stein, propagandaleider van de vereni ging voor Christelijke hulp aan tbc- lijders (sanatorium ..Sonnevanck"). Ver der werken mee Willem Noske, viool, de Chr. zangvereniging „Ex Animo" Herman de Wolff, mevrouw G. J. T Graafland, declamatie, en de heer van den Brink, orgel. Het comité Leiden, dat ons een sc ven deed toekomen, wees allereers' Bond van speeltuin verenigingen In de Burcht werd de jaarvèrgadering gehouden van de afdeling Leiden en om streken van de bond van speeltuinver enigingen. De heer M. I. Smit bedankte als eerste voorzitter. In zijn plaats werd gekozen de heer W, Kanbier. De heer P Flippo van „Morskwartier" werd tweede voorzitter, terwijl de heer W. van Zonneveld werd herkozen. Als adviseur van de afdeling zal optreden de heer D. Vijlbrief. De jaarverslagen werden goed gekeurd. BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: Hans zn v. B. Kamphuis en P. J. Hess; Aatje dr v. G. Rijnsbur ger en L. Jansen; Thomas F. M. zn v A. W: F. M. 'Cuppen en J. A. Fortmann; Jacobus A. H. zn v. J. van den Burg en C. M. A. vari der Krogit; Petronella M. dr v. H. Zierdkzee en T. J. Rijsdjjk; Maria S. P. dr v. H. Lartevelt en P. Taf- fijri; Judiith C. dr v. P. Slijkhuis en C. A. J. J. van Berkel; Govert zn v. G. van de "Laar en C. C. Leupe; Hendrikus zn v. H. van Dijk en W. Steenbergen; Rudolph R. zn v. J. Verplancke en C. T. Kuif. OVERLEDEN: J. W. Flach, wed. van Welter, 84 jr; J. E. Brands, huisvr. van Van der Wilk, 83 j-r; M. Stol, wed. van Van Putten, 82 jr. het bijzondere karakter van deze avond Verder beklemtoonde het, dat „Sonne vanck" veel geld nodig heeft. Behalve uitbreiding van gebouwen en personeel zijn verniéuwing en aanvulling van het en aanschaffing van groot belang. Dit stelt or omvangrijke finan- de Zuiderkerk instrumentarium medicamenten va de directie ook ciële uitgaven. Is het wonder, da-t r vol wil hebben? Driedaagse bazar in „Pniël" Voor nieuw meubilair Op 28, 29 en 30 November as. wordt in het wijkgebouw „Pniël" aan de 'Mid delstegracht een grootse bazar gehouden ten bate van het meubilair in dit ge bouw. Het belooft een echt „Pniël"-feest te worden. Van tal van kanten heeft men zeer veel medewerking ontvangen, zodat het een bazar zal worden, die er in alle opzichten mag zijn. Men hoopt dan ook, dat zeer velen, ook buiten deze wijkge- meente, de verkoping, die door allerlei attracties wordt opgeluisterd, zullen be zoeken, opdat de opbrengst de verwach tingen verre zal overtreffen. Ieder weet dat „Pniël" nieuw meubilair zeer hard nodig heeft. Welnu, het hoeft niet lang te duren om in deze toestand radicale verandering te brengen. Als de bazar maar slaagt! De bazar zal Dinsdagmiddag om 2 uur officieel worden geopend door ds J. Groot. Direct na de opening gaat de verkoop beginnen. De bazar is steeds ge opend van 2 tot 5 uur en van 7 tot 11 uur. Grofsmederij had contactavond voor oud-medewerkers Het was een goede gedachte van de directie der Kon. Ned. Grofsmederij, om haar oud-medewerkers een vrolijke con tactavond aan te bieden. Het ensemble van de korfbalvereniging „De Algemene" bracht muziek en zang, de meisjes van de Sleutelbloemschool gaven menuetten en één-actertjes ten beste en de heer E. A. Timan vertoonde een drietal zeer mooie filmpjes. De oudjes hebben de handen heel veel op elkaar gehad. Ir K. Bouman sprak een openingswoord, de directeur ir M. C. de Jong een slotwoord, nadat één der aanwezigen de dank van allen had uitgesproken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1950 | | pagina 2