n Nederland heeft te kampen met ontstellend tekort aan geschoolde arbeiders De Kroon op Fotowerk] Dit merk: ChrH,B,S.-ers exposeren NIEUWE LEIDSCHE COURANT 2 VRIJDAG 29 APRIL 1949 Leidse Rijkswerkplaats biedt 120 jongemannen gedegen vakopleiding Resultaten der opleidingen zijn goed te noemen (Van één onzer verslaggevers). Voor ons stond een mandie als militair in Indonesië is geweest. Hij Is nog jong en kan op een goede diensttijd terugzien, „maar", zo zei hij, het Is een hele karwei, je maatschappelijke achterstand in te halen. Eerst vijf jaren bezetting in je eigen land en dan nog een paar jaar dienen in de tropen; wat is er eigenlijk van je dagelijkse arbeid terecht gekomen." Deze jongen is niet verbitterd, het is een goed verschijnsel, dat hij zich van deze zorgen bewust is. Hij weet van aanpakken en stelt het op prijs, dat hij op de Leidse Rijkswerkplaats, aan welke instelling wij deze week een bezoek brachten, een vak kan leren. Er is in Nederland een zeer groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Dus is het te begrijpen, dat aan dit probleem door de overheid bijzondere aandacht wordt geschonken. De heer G. Boer. directeur van de Rijksrwerkplaats te Leiden, vertelde ons. dat de tegenwoordige werkplaatsen, waarin niet alleen gedemobiliseerden ge schooldheid wordt bijgebracht, een uit vloeisel zijn van <ie voormalige centrale werkplaatsen. Terugblik Toen in 1930 de werkloosheid in ons land grote afmetingen aannam, gevoelde de overheid de behoefte om de werkloze arbeiders gelegenheid te geven hun tijd meer productief te maken. Als resultaat van dit streven werden op verschillende plaatsen comité's voor ontwikkeling en ontspanning van werklozen gevormd. Deze comité's hadden tot taak om de vakbekwaamheid der arbeiders op peil te houden en, zo mogelijk, te verhogen. Een van de vele moeilijkheden, waarvoor men zich gesteld zag, was, dat de arbeiders, H. Hazelhoff, hiervan in kennis gesteld, zodat dan reeds stappen kunnen worden genomen om een passende werkkring te vinden. Het is opvallend, dat verscheidene werkgevers steeds weer vragen om op de Rijkswerkplaats opgeleide ar beiders. Natuurlijk mag niet worden verwacht, dat men met „allround" vakmensen te maken heeft. Het gaat er om, dat men krachten aflevert, die niet in het bedrijfsleven staan als een kat in een vreemd pakhuis, maar die zich snel kunnen aanpassen. Aangezien de regering deze dingen weet, heeft zij de mogelijkheid geschapen om leerlingen, die een cursus hebben ge volgd, door middel van bedrijfsscholing tot werkelijke vaklieden te vormen. Aan het slot van ons onderhoud ge waagde de heer Boer nog van de goede vergoeding.ontvingen, terwijl zij, die. niet 'aan een cursus deelnamen, hun inkomen, zij het op slihkse wijze, wisténr te vë groten. In 1937 werd te Leiden een cen trale werkplaats opgericht, die be schouwd moet worden als een voort zetting van het comité voor ontwik keling cn ontspanning. Veel goed werk is in deze werkplaats ten be hoeve van de werkloze arbeiders ge- De toenmalige „overheid" nam in 1942 het initiatief om de werkplaatsen recht streeks te-doen ressorteren onder het ministerie van Sociale Zaken, Waardoor de scholing, herscholing en omscholing geheel in handen kwamen van het Rijk en de comité's en de gemeenten werden uitgeschakeld. De bezettingsjaren zijn voor vele directeuren zeer moeilijk ge weest, omdat, de bezettende macht de werkplaatsen als een instrument ter uit voering van hun oorlogsplannen trachtte te gebruiken, hetgeen, mede dank zij de houding der directies, niet of slechts ge deeltelijk is gelukt.. Dat het saboteren van de Duitse voorschriften gevaarlijk was, aldus de heer Boer, blijkt wel uit het feit, dat de directeur van de Schie- damse Rijkswerkplaats zjjn pogingen om het bedrijf van vreemde smetten vrij te houden met de dood heeft moeten be kopen. Toen in 1944 het Zuiden van ons land werd bevrijd en de regering in Londen aandacht kon gaan besteden aan de wederopbouw, begreep zij, dat, gezien het grote gebrek aan geschoolde arbei ders, de scholing, her- en omscholing met kracht ter hand dienden te worden genomen. Een van de eerste vereisten was een.goed opleidingsprogramma samen te stellen. In beginsel is dit programma op alle Rijkswerkplaatsen ingevoerd en de algemene gedachte is, dat het voldoet. Er z(jn in ons land ruim 30 Rijks- werkplaatsen voor vakontwikkeling. Zij zjjn verspreid over het gehele land en kunnen jaarlijks 5000 a 6000 mannen aan het Nederlandse be drijfsleven toevoegen. Dit getal kan, als het moet, nog aanmerkelijk wor den verhoogd, zodat het tekort aan bekwame vakmensen geen beletsel hoeft te blijven voor het ont plooien van de Nederlandse industrie. Bij de Rijkswerkplaats te Leiden wordt opgeleid voor de volgende be roepen: metselaar, timmerman, schil der, machine-bankwerker, electricien, draaier en lasser. De leiding der cur sussen berust bij een aantal bekwame werkmeesters. De werkweek bestaat uit 40 practjjk- en 5 theorie-uren. Tempo en premie Welke methode wordt in Leften toe gepast? De 'heer Boer gaf, toen hij ons rondleidde door .zjjn" ambachtsschool, ook op deze vraag een duidelijk ant woord. Een leerling krijgt de opdracht om een bepaald werkstuk uit te vo De werkmeester verstrekt hem een werk tekening en een werkbriefje. Op het werkbriefje staat het aantal uren gegeven, waarin het werkstuk (moet den vervaardigd, terwijl de meester te vens de tijd invult, waarop aan het stuk is begonnen en waarop het is klaargeko men. Voor de prestaties der leerlingen worden cijfers gegeven. Wanneer een leerling per week 1000 punten behaalt, krijgt hij een prestatie-toeslag van ƒ2.50. De bedoeling der premie is alleen: de leerlingen tempo bij te brengen. De opleidingsduur varieert van 6 tot 8 maanden. De resultaten der opleidingen gijn over het algemeen goed te noe Als een leerling zijn cursus bijna heeft doorlopen, wordt de directeur van gewestelijk arbeidsbureau, l.c. de heer De'laatsté categorie is ongeveer-120 sterk. Een getrouwd leerling ontvangt een ïóohdervingsvérgoeding van 30 per week. Heeft hij kinderen, dan mag hij rekenen op kindertoeslag. Het loon van de ongetrouwden wordt bepaald naar de leeftijden. De cursist, die dagelijks moet reizen om 'smorgens de werkplaats te bereiken en 's avonds weer z'n huis, krijgt hiervoor vergoeding. Wij zijn tot de overtuiging gekomen, dat de Rijkswerkplaats, zoals die zich in de Leidse - Looierstraat aan ons oog en GEMEENTE LEI DEN Officiële publicaties INZAMELING HUISVUIL. In verband met de verjaatdag van H.M. de Koningin zal op Zaterdag 30 April e.k. geen huisvuil worden ingezameld. Men gelieve op die dag geen em: aan de openbare straat te plaatsen. Het inzamelen van huisvuil uit die percelen, welke gewoonlijk op Zaterdag worden bediend, zal nu plaats vinden op Maandag 2 Mei a.s. De directeur Gem. Relnigings- en Ontsmettingsdienst. Lakenhal'drie-kwart-eeuw Museum Op 1 Mei a s. zal het 75 jaar geleden zijn. dat de Lakenhal als museum defini tief voor geregeld bezoek werd openge steld. Zoals bekend, was de Lakenhal, ge bouwd door de bekende architect Aernt van 's-Gravenzande, oorspronkelijk het gildehuis der lakenindustrie. Omstreeks 1869 was het gebouw in gebruik als cholera-hospitaal, toen de keuze voor op te richten museum op deze historische plek viel en de commissie opdracht gaf voor verbouwing en herstel. In 1872 was men zover gevorderd, dat die schilderijen uit het bezit der gemeente, die daarvoor in aanmerking kwamen, konden worden overgebracht. Publiek werd behalve op 3 October 1872, toen de toeloop dan ook geweldig was niet toegelaten. Dat ge beurde eerst op 1 Mei 1874. Sindsdien is zowel het gebouw als de verzameling aan zienlijk uitgebreid. Met recht schreef ir Hugo van Oerle in zijn bekende boekje „Oud Leiden", verschenen in de Heem schut-serie: „Ieder, die de geschiedenis de stad ter harte gaat, verzuime niet geregeld te bezoeken. Men telkens iets nieuws ontdekken". Zondagsschool-cursus, uitgaande van Ned. Herv. jeugdraad, gesloten N.Z.V. weet met haar gaven te woekeren Gisteravond zijn de deelnemers aan df Zondagsschool-cursus, uitgaande van d« Ned. Herv. jeugdraad alhier,, in wijkge- bouw „Levendaal" voor de laatste keer bijeen geweest om de reeks van acht is-avonden met een gezellig samen zijn te besluiten. Na de gebruikelijke opening zei de voorzitter, de heer W. K. Nieuwenhuys, dat het besluit van de Ned. Herv. jeugd raad tot het instellen van cursussen de medewerkers in het Ghr. jeugdwerk een zeer goed besluit genoemd mag w den. De jeugdraad nam het advies en Ned. Zondagsschoolvereniging heeft van haar trainers, mej. De Vries, voor uitvoering van het plan beschikbaar ge steld. De wijze, waarop^ zij haar taak heeft uitgevoerd, is boven alle lof ver heven. Bovendien bewijst de N.Z.V., dat zij met de gaven, die zij heeft, weet te woekeren. Dit werk, dat door het gehele land plaats vindt, komt honderdtallen medewerkers en medewerksters De heer Nieuwenhuys legde er de druk op, dat wij nu niet op onze lauwe ren kunnen gaan rusten. De cursus kan eerst dan ten volle geslaagd heten, als hij er ons toe heeft gebracht ons voortdurend aan het Zondagsschool-werk te geven. Voorts heeft de cursus er aan meege werkt, dat we buiten het eigen kringetje konden kijken. De besprekingen n. referaten van mej. De Vries hadden hier in een groot aandeel en deden waardering groeien voor eikaars werk. Aan mej. De Vries werd als blijk van waardering boekwerk aangeboden, waarin, op haar verzoek, de aanwezigen hun handteke ning plaatsten. Namens de WestdHill-cursisten sprak mevr. Heyl een dankwoord. De kennis making was zeer aangenaam en ook zij oor heeft geopenbaard, éen doelmatige instelling is. Geconstateerd kan worden, jj{it de .leerlingen lust, hebben .in hun werk en "zich 45 uur per week inspannen om zo vlug mogelijk" hfet'Vijk' té behèèr- Vanzelfsprekend ontbreekt de vrolijke noot niet. Wij stapten om één beeld te noemen de schilderswerk plaats binnen en konden naar een „koor" mannenstemmen luisteren, wel is niet geschoold, maar toch „ver levendigend". „Arbeid met zang is goede arbeid", zei een schilder, z'n kwast fier opheffend. RALLYE-RIJDERS AAN HET EINDPUNT GEARRIVEERD Noordwijk de bloemenbadplaats zorgde voor een ivaardige ontvangst Noordwijk aan Zee, Huis ter Duin. Wat helemaal geen lekke banden. In Holland bedrijvigheid heerst er hier. Officials hollen af en aan. De deelnemers kunnen ieder ogenblik worden verwacht. Om tien minuten voor twee meldt de controlepost in Hillegom, dat de eerste twee équipes zijn gepasseerd. Het zijn BarsleyA. Sequerra uit Turkije op geweldig enthousiaste wijze ontvangen. Het traject Bordeaux-Lyon zullen ze niet spoedig vergeten. In pikdonkere, nacht hebben we dit traject in de bergen, vol met haarspeldbochten, gereden, vertelt de heer Eikerbout. Dat viel om de drommel niét E. L. AppleyardC. A. Stuart uit Enge-,hebben het volbracht, hë? En, zo voegt Er wordt hier nog gediscussieerd over de vraag, of men de rijders voor de vast gestelde tijd zal laten binnenkomen. Ein delijk wordt hiertoe besloten. En ja, daar zijn ze al. Het zijn de Turken, die als eersten het terras van Huis ter Duin op schieten. Zeer hartelijk worden ze ver welkomd. Vlak daarachter zit het Engelse paar. warén het eerst Noordwijk, maar we hebben moeten wachten. Anders wareh we rir 1 geweest. Nu ja, de klassementsrfttén in Zandvoort moeten morgen toch de bèslissing bren- besluit hij. Zijn trotse familie eist hem dan weer op. Met de regelmaat van een 'klok komen dan de andere équipes binnen. De con- trólepost krijgt bergen werk te verzetten NOORDWIJKS BLOEMENKONINGIN was een koningin ln het wit en had een heel gevolg van hofdames, ook allen in het wit. De burgemeester heeft de bloemenkpningin verwelkomd, waarna deze een lint doorknipte ter opening van de bloemenfeesten. Helaas, Noordwijk trof het weer eens slecht met het weer... Het korte ogenblik, dat we hen te zien krijgen, is net voldoende om te constate ren, dat ze er nog tamelijk fris uitzien, maar dan zijn ze ook verdwenen. Maar weer stijgt er bU de ingang van het terras een gejuich op: de eerste Hollandse équipe arriveert. Het zjjn de Leidenaren J. Th. Wurzer, H. Zwart en P. J. Eikerbout. Nadat ze zeer hartelijk door hun fa milieleden zijn begroet, krijgen we ze even te pakken. Opgetogen vertellen ze, dat ze een beste rit hebben gehad en en voor inlichtingen klopt men tever geefs bij haar aan. Jammer, heel jammer was het, dat ei gedurende de gehele middag een drei gende motregen uit het grijze wolkendek neervalt. Maar we kunnen niet zeggen, dat dit het enthousiasme, waarmede de nog talrijke aanwezigen de rijders be groeten, ennigszins beïnvloedt. De in woners van Noordwijk, de bloemenbad- plaats bij uitnemendheid, en vele andere landgenoten, die met auto's naar eindpunt zijn gekomen, hebben de stoere rijders een waardige ontvangst bereid. hoopte, dat de toekomst nog veel goeds brengen. i avond werd verder gevuld met voordrachten van de heer De Jonge en de voorzitter, terwijl de dames Wijnbeek en Elsgeest een afdoend antwoord kregen op haar vraag: Kun je nog zingen?, zing dan mee! Een verloting bracht, behalve een goede opbre'ngst, twee gelukkige prijswinnaars. Aan het eind van de avond vertelde méj. De Vries met behulp van het flanel-bord het verhaal van de ont moeting aan de Zee van Tiberias. De heer De Jonge sprak als ouderling van de Herv. jeugdraad een dankwoord. HOOGHEEMRAADSCHAP „RIJNLAND" Het Hoogheemraadschap „Rijnland" deelt ons nog mede, dat in de verenigde vergadering niet alleen de opnieuw ver kozen hoofdingelanden N. Zandbergenen J. K. van der Maas als zodanig zijn toe gelaten, maar ook de hoofdingeland plaatsvervangers G- P. Vreeburg en Jac. van der Eijk Pzn., alsmede de voor de eerste rfnaal gekozen hoofdingeland plaatsvervanger A. H. Straathof. HIER ZIJN DE CANDID ATEN! De Prot.-Chr. candïdatenlijst voor de a.s. raadsverkiezing zal er als volgt uit zien: 1. D. VAN DER KWAAK 2. Mr C. J. WOUDSTRA 3. J. VAN ITERSON 4. Mr dr H. D. M. KNOL 5. L. QUESTROO 6. A. KNETSCH 7. B. DE KLER 8. S. M. STOLP 9. J. C. ELSGEEST 10. G. HORDIJK 11. M. VAN DER VOET 12. J. RAVESTEIN 13. B. J. HUURMAN 14. D. MATZE 15. F. VOORZAAT 16. JAC. OVERDUIN, 17. C. H. CRAMER 18. C. MULDER 19. W. J. ARENTZEN 20. W. DEN HEETEN 21. JOH. VAN WEEREN 22. G. KUYPERS 23. JOH. DE TOMBE 24. Th. KRUIDER 25. H. GIJSMAN 26. A. VAN HOEK 27. P. GULEY 28. J. J. VAN SEVENTER 29. F. KNOTTER 30. J. KARSTENS (Oneven: C.-H., even: A.-R. De S.G.P. steunt deze lijst, maar heeft geen candidaat). hoek slaagden voor het eindexamen de Rijks Middelbare Landbouwschool te Dordrecht. „NOORDWIJK BLOEMENBADPLAATS"als 't weer wat beter is! Er zijn overigens verschillende aardige mozaïeken. Deze foto toont er één van de Cbr. U.L.O., die Guido Gezelle's „Mij spreekt de blomme een tale" in herinnering brengt. Noordwijk heeft ook verder zijn beste beentje voorgezet. Foto N. van der Horst. Vacature ds J. Pli. Mak kink wordt niet meer vervuld „Lutherse Kerk heeft nieuw aspect gekregen". Zoals wij reeds meldden, hoopt ds J. Ph. Makking, Evaïig. Luth. predikant alhier, binnenkort met emeritaat te gaan. In verband met dit emeritaat heeft de Kerkeraad van de Evang. Luth. Gemeente zich beraden wat hem voor de toekomst te doen staat. Het college ouderlingen heeft na ernstige over weging het voorstel gedaan om, nu de iwe Kerkorde aan de Lutherse Kerk geheel nieuw aspect geeft, namelijk; eenheid van belijdenis en geen grond- verschil meer tussen recht- en vrijzin nig, de vacature, die zal ontstaan, niet meer te doen vervullen. Over dit voorstel _is breedvoerig ge- discusieerd. Enkele vragen werden nog gesteld omtrent de. kerkdiensten, die nu dus niet meer gescheiden zullen worden gehouden. Ook de vrijbeurten van ds J. H. Smit Duyzentkunst werden be sproken. De wens is naar voren ge bracht, dat voor die heurten predikan ten gevraagd zullen worden van de oude vrijzinnige richting. Het college van ouderlingen deelde mee, dat het de be doeling is, een lijst van deze predikan ten te maken en hen in de eerste plaats voor de vrijbeurten te vragen. Met al-- gemene stemmen is dit voorstel aan genomen. De synodale commissie zal van dit voorstel in kennis worden ge bracht. LEIDSCHE CHRISTELIJKE ORANJE VERENIGING Denk aan morgenavond 7.30 uur. In (Ie Stadsgehoorzaal brengt de Timdeler- „IN V E R L E I D I N C" Kaarten voor leden k 1,en voor niet- leden a 1.50 's avonds aan de zaal. (Zie voor bijzonderheden de officiële feestwijzer). Leidse Chr. besturenbond hield jaarvergadering Uitvoerige bespreking jaarverslagen De Leidse Chr. besturenbond hield gis teravond in het gebouw voor Chr. sociale belangen zijn jaarvergadering. De heer Hordijk, voorzitter wees er in een kort openingswoord op, dat wij van God ook het maatschappelijk leven een taak hebben gekregen. In de allereerste plaats dienen wij te zoeken naar wegen, die gaan de richting van de gerechtigheid Gods. Wat eist het recht van God, ook in het sociale leven? In de grond van de zaak moet de Chr. vakbeweging, altijd een rechts-instituut zijn. Als we het recht Gods ifn het oog houden, aldus de heer Hordijk, kunnen we er zeker van zijn, dat het met onze rechten wel terecht zal komen. Spr. besloot zijn toespraak met de woorden: „Voor de Christen, die leeft bij het Woord van God, is het steeds licht". De heer Veerman, secretaris, deed enige mededelingen em vroeg bijzondere aan dacht voor de grote jubileum-meeting van het C.N.V. Bijzonderheden over deze dag zijn nog niet in voldoende mate aanwezig. zeer uitvoerige bespreking werd vervolgens gewijd aan het jaarverslag vam de heer Veerman en dat van de heer Van der Kwaak, penningmeester. Hierbij kwam. weer eens de belangrijkheid van het D.E.L.-fonds naar voren. De heer Van Cittert, voorzitter vam dit fonds in Lei den, dankte alle medewerkers tijdens de laatste acties. Ver. van ex-politieke gevangenen (uit de bezettingstijd) Afd. Leiden steunt belangrijk hoofd bestuursvoorstel De afdeling Leiden van de Vereniging van ex-politieke gevangenen uit de be zettingstijd heeft besloten het voorstel van het hoofdbestuur, om het lidmaat schap der organisatie onverenigbaar n verklaren met dat van de communisti sche partij, te steunen. Zoals men zich zal herinneren, is deze kwestie ook vorif jaar ter sprake gebracht, doch toen ver klaarde de algemene vergadering, die ir Leiden plaats -vond, zich tegen een der gelijke suggestie. De politieke situatie is< thans echter zó gewijzigd (wij herinne ren slechts aan de beruchte verklaring van de C.P.N. van korte tijd geleden) dat een officieel voorstel van die strek king geen enkele- verwondering hoeft te wekken. De vergadering, die zeer goed bezocht was en door enkele hoofdbestuursleden.werd bijgewoond, had een rustig verloop en 4e debatten ston den op-een hoog peil. fofö - cin-é on Wolfslag flsCVmii V.k.C 1 *eyien Leel^ 1BREESTRfifiT 79 LE 1 DEn-TEL21851 Het tegendeel van belachelijk „Voor vele mensen is het idee een ex positie 'te houden van producten van d schooljeugd, wat belachelijk", schrijft de voorzitter van het leerlingencomité. Huib van Hasselt, in zijn inleiding op de cata logus van de tentoonstelling „Leerlingen exposeren". De leerlingen van de Chr. H.B.S., die van heden af in de aula aan de Kagerstraat exposeren, behoeven ech ter in het geheel niet bang te zijn voor een wat laatdunkende glimlach, laat staan voor erger. Want, al is het hier tentoongestelde inderdaad nog kinder werk, het toont een ernstige toewijding aan de mooie dingen van het leven, die verblijdend is. Bovendien is hier werk aanwezig, dat van meer dan gewoon ta lent getuigt. We weten weliswaar nog niet, wat uit deze jonge potenties wor den zal, maar een volop bloeiende appel boom is altijd mooi, ook al weten wy niet, of en hoeveel vruchten hij in de herfst zal afwerpen. Noemen wij dan vooral het door de moderne diepte-psychologie beïnvloede werk van C. B. wiens „Diepzee-fan tasie" ook sterke gerichtheid Verraadt op kunstenaars als Hiëronymus Bosch en Albrecht Dürer. De verwantschap tussen deze revolutionnairen onder de ouden en onze vele eigentijdse ismen is trou wens meer dan eens betoogd. B. heeft een sterk gevoel voor kleur, sfeer be reikt hij door de pure tegenstellingen daarvan, zijn lijnenspel is grillig, de com positie nog wat verward. In „Kameleon" en „Drieluik" toont hij dit alles zeer dui delijk. De tweede opvallen-de figuur op deze tentoonstelling is mej. S. T„ die in haar dromerige grijzen weergegeven fan tasiegestalten en fijn afgestemd ziele-le- ven verraadt, maar zichzelf teveel her haalt. Moge dit dan al een typisch leef tijdsverschijnsel zijn/ geconcentreerd als men is op eigen innerlijk gebeuren, zouden haar toch willen aanraden zich meer naar buiten te wenden, althans voorzover dit nodig is om de menselijke gestalte inh haar vele verschijningsvor men te leren beheersen. En mogen wij tenslotte nog wijzen op het knappe werk van K. K„ die naar wij hoorden zijn heil na het verlaten van de school oók inderdaad in de kunst heeft gezocht?. De tentoonstelling wordt heden middag door wethouder J. C. van Schaik geopend en zal tot 5 Mei a.s. te bezichtigen zijn. C. Th. R. De Chr. muziekvereniging „Concordia" zal morgenavond, half zeven, een rond gang door de stad maken. Het beginpunt is: Middelstegracht. Ds M. W. J. Geursen. Ds M. W. J. Geursen, Ned. Herv. pre dikant alhier, die pas uit Indonesië in onze stad is teruggekeerd, zal op Zon dag 8 Mei a.s., 7 uur, in de Pieterskerk over zijn werk in Soerabaja en over het geestelijk leven in Indonesië ver- Tel. 20206 SCHRIJVERS BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN Geboren: Allegondis, d. van J. C. Plug en A. Laman; Abraham z. van A. H. Schild en A. G. van der Velde; Wil helmus z. van W. v. d. Pol en J. C. Develing; Joke G. d. van L. Bol en M. Bouwman; Frederik W. z. van J. van Leeuwen en E. M. F. Vrins; Johan E. S. z. van W. A. C. Spoormakers en C. T. E. v. d. Meer; Marjolijn A. E., d. van J. J. van Mastrigt en G. J. Havens; Gijsbertha d. van L. Turken en H. Wind- horst; Jaantje d. van J. van Rhijn en C. Hasenoot; Antonius z. van J. v. Rijn en A. J. Kroesemeijer. Ondertrouwd: N. H. v. Buuren, jm, 27 j. 24 j.; G. de Jong, jm 30 j. C. E. DE VLAGGEN VIT! Het programma Het programma voor Koninginnedag luidt in 't kort als volgt: 7.30: Reveille door het vendel Leiden van de „Oranje Garde"; 8.15: Aubade op het Stadhuisplein door 1500 schoolkinderen; 9.00: Kinderfeesten in de Stadsgehoor zaal; 9.30: Kinderfeest op het sportterrein aan de Zoeterw. Singel; 14.30: Hazewindhondenrennen op het UVS-terrein; 14.30: Demonstratie van Leidse Jeugd- actie; 14.30: Oranje-wandeltochten; 17 00: Brandweerdemonstratie bij mo len „De Valk"; 19.30: Feestavond Leidse Chr. Oranje ver. in Stadszaal; 20.00: Openluchtconcert op de Koren beurs; 20.00: Idem op de Nieuwe Beesten markt; 22,00: Openluchtfilmvoorstelling op het Schuttersveld: 23.00: Groots vuurwerk op het Schut tersveld. Zondag 1 Mei zal een kerkelijke her denking plaats vinden in de Pieters kerk, waar ds W. H. Kelder zal voor gaan. v. d. Hoeven, jd. 27 j.; C. A. van Maris jm. 24 j. en A. M. Pont, jd 24 j.; J. den Os jm 27 j. en A. Rotmensen jd. 23 j.; J. Simons jm. 26 j. en W. da Vink jd. 26 j.; E. JFriedhoff jm. 24 j. en C. A. Edelaar jd. 23 j.; J. L. Bots jm. 28 j. en P. C. KI. Wijtenburg jd. 27 j.; A. Marijt jm. 26 j. en T. M. Boon jd. 22 j.; J. P. Philippo jm. 29 j. en J. A. Bekooij jd. 22 j. Gehuwd: M. Teeken, jm. en S. W. Smid, jd. K. Duijvenbode, dr, 2 j.; E. B. Rietbergen, huisvr. van N. van Albada, 26 j.; W. A. M. Schrij vers, m., 78 j.; H. J. Weyers, m., 76 j.; G. H. van der Haas, dr, 12 j.; H. Vrij- moet, m., 61 j. Tot de eerste équipes, die het eindpunt van de Internationale tulpenrallye- Holland 1949 bereikten, behoorde één der Leidse ploegen. Op de foto ziet men v.l.n.r. de heren L. van Noordwijk Jr, J. A. M. Boelen en J. Piëete. Foto N. van der Hor?t. Werkers uit Leiden en omgeving kregen een medaille Nijvere en trouwe arbeid werd beloond De eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. werd uitgereikt: in zilver aan: L. Dekker, gepens. bouw kundige van de gemeenten Zevenhuizen, Moerkapelle en Benthuizen; in goud aan: F. v. d. Laaken, technicus le klasse bij het Rijksmuseum van Nat. Historie te Leiden; L. Ouwerkerk, chef instrumentmaker bij het Kam. Onnes- laboratorium te Leiden; J. J. v. d. Rey- den, bibliotheek-ambtenaar bij de ur siteitsbibliotheek te Leiden; in zilver aan: A. Th. v. Kesteren, voorzitter van de R.K. gemengde school- toneelver. „Nut en Genoegen" te Lisse; W. J. J. van Velzen. amanuensis bij het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Lei den; A. Jailsen te Leiden, adj. commies bij de postdienst; P. van Berkel te Lei den, chef-vakwerkman der PTT; B. J. de Langen te Voorschoten, bureelambtenaar 2de klasse der P.T.T. in brons aan: W. Staffeleu te Leiden, vakwerkman 1ste klasse bij de P.T.T. W. Vallentgoed te Leiden, besteller bij de P.T.T.-dienst. zilver aan: H. Verschuur, kantoorbe diende N.V. Samson te Alphen a. d. Rijn; In zilver (bij bevordering) aan: J. C. Langeveld te Hillegom. gewezen voorman bij de Kon. Ned. Bloembollenkwekerij Van Zanten; zilver aan; J. Boot te Hillegom, mees terknecht bij de bloembollenkweker J. H. Veldhuyzen van Zanten; B. Kulk te Lisse, meesterknecht bij de fa G. v. Pa- WINDMOLENS" EN „FEYENOORD- TIGERS" Voor de Speedwaywedstrijden, begin ei in Rijswijk, zijn de volgende ploe gen samengesteld: „Windmolens": H. Steman, H. Dammers, W. Hemelrijk, M. v. Rijswijk, C. v. Gorcum en M. v. Rijn. Res: A. Romijn en A. Jansen. „Feye- noord-tigers": J. Bosman. G. Kops. P. Maller, E. Molenaar. J. Jonker en J. v. Esch. Res.: Offenberg en Rosing. KALORAMA-WANDELTOCHT TE NIJMEGEN Te Nijmegen wordt 7 Mei de Kalorama- wandeltocht gehouden, die vorig jaar 13.000 deelnemers trok. Het parcours loopt o.a. door de gecorrigeerde Wyler- hoek. Het secretariaat is: Van Slichten- horststraat 95, Nijmegen, tel. 26130. Sfeer in 't gezin? De MNieuwe Leidsche" er in! rijs; L. Langeveld te Hillegom, voormaa Bloembollenkwekerij Van Zanten; P. Langeveld te Hillegom, chef-inpakker Blocmbollenkwekerij Van Zanten; S. Langeveld te Hillegom, gewezen chef nar- cissenafd. Bloembollenkwekerij Van Zan. ten; P. Varkevisser te Katwijk aan Zee, schipper motorlogger van rederij Dea Duik. brons aan: H J. v. d. Mey te Haar lem, bloemistknecht bij N. V. Veldhuyzea Zanten te Lisse. i brons aan: A. v. Berkel te Alphen Rijn, schildersknecht bij N.V. Sam- J. v. d. Zwart te Valkenburg (ZH>, arbeider bij de Schelpkalkfabriek; D. da Roode te Valkenburg (ZH), idem; W. Schaap te Katwijk aan Zee, kuiper bij rederij Den Duik; Koninklijk onderscheiden Enige namen van personen uit Leiden en omgeving, die wij in de lijsten van Koninklijke onderschei dingen tegenkwamen: Prof. mr E. M. Meijers, hoogleraar te Leiden, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw; mr W. J. Woldringh van der Hoop, burgemeester van Katwijk, Officier in de Orde van Oranj'e-Nassau; L. A. Mennes, directeur Markt- en- Ha vendienst te Leiden. Ridder in de Orde van Oranje Nassau; N. P. Slegtenhorst, oud-wethouder te Koudekerk aan den Rijn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; A. van Hoogstraten, administrateur Rijksuniversiteit te Leiden, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Prof. mr R. P. Cleveringa. hoogleraar te Leiden. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: H. M. Simonis. lid Kamer van Koop handel en Fabrieken te Leiden, Rid der in de Orde van Oranje-Nassau; H. S. H. Stenz. hoofdcommies min. van Econ. Zaken te Leiden, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Chr. van den Heuvel, voorzitter Chr. Boeren- en Tuinders Bond te Lei den, Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau: J. P. van der Stoel, voorzitter Ned. Bond van Veehouders te Zoeterwou- de. Ridder in de Orde van Oranje- Nassau; Veldhuizen van Zanten Rzn., bloembollen-kweker en exporteur te Lisse, Ridder in de Orde van Oranje-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1949 | | pagina 2