BOEKHOUDEN NIEUWE LEIDSCHE COURANT 2 ZATERDAG 12 MAART 1949 dir. sigarenwinkeliers bijeen Is de vrije organisatie niet sterk genoeg, dan blijft de vakgroep! 't Is dus de hoogste tijd om zich te organiseren In „Het Gulden Vlies" te Leiden kwa men de Chr. sigarenwinkeliers uit Lei den en omstreken bijeen om te komen tot definitieve oprichting van een afde ling alhier. De voorzitter, de heer D. van der Niet, gewaagde in zijn openings- woord van een gestadige groei van de bond. Slechts enkele maanden bestaat deze organisatie en toch heeft zij reeds veel werk verzet. De heer W. P. Hollebrands. dir. de Chr. middenstandsbond, te Den Haag. sprak over de noodzaak van Chr. pa troonsvakorganisatie. Voor de oorlog was het zo, dat weinig middenstanders inzagen, wat men gezamenlijk kan be reiken. In de oorlog hebben we de ver plichte organisaties gekregen, o.a. d< vakgroepen, verlengstukken van de rege ring, welke, ondanks alle toezeggingen, nu nog niet opgeheven zijn. Het is zo jammer, dat er thans nog middenstan ders zijn, die slapen en niet beseffen, dat organisatie een eerste vereiste is. Spr. noemde dit onderwerp in deze tijd van publiekrechtelijke bedrijfsorgani tie bijzonder actueel. Natuurlijk hebben ook de Chr. sigarenwinkeliers bezwaren tegen het wetsontwerp, maar er z. elk geval een zekere vorm van bedrijfs organisatie komen, hetgeen inhoudit, dat de taak van de vakgroepen in handen komt van ^-e vrije organisaties. I echter in ons vak, aldus de heer Holle brands, geen sterke vrije organisatie, dan zal de betrokken minister moeten beslui ten. dat de vakgroep blijft. Het is nu de hoogste tijd om zich te organise ren! Het is nog niet te laat. Vervolgens wees spr. op de waarde van de Chr. organisatie. Gods Woord heeft ook in het zakenleven iets tot te zeggen. Daarom Prot.-Chr. sigaren- ASSOC.-PRAKTIJKEXAMEN Aanvang nieuwe 15 maands-cursus MAART Kon. Erk. PITMANSCHOOL PLANTSOEN 65 TELEFOON 26558 Filmavond van de vereniging oud-leerlingen ambachtsschool De ontwikkeling van de G.R.D. kreeg men te zien Voor de vereniging van oud-leerlingen van de ambachtsschool vertoonden de Leidse Lichtfabrieken gisteravond bovenzaal van „De Harmonie" een film, die de ontwikkeling van de gem. reini- gings- en ontsmettingsdiienst tot onder werp had en die werd ingedekt door de directeur van deze dienst, de heer J. H. de Jong. De oud-leerttimgen va bachtsschool, wier voorzitter, de heer J. P. Zwanenburg, een hartelijk woord welkom had gesproken, genoten met hun ■gasten van de aardige opnamen, die de toestand van vóór de oprichting van deze dienst in 1914 goed in het zonnetje zet ten. Daarbij staken de verbeteringen, die gaandeweg werden ingevoerd, fel af, ter wijl er ook nog eens op gewezen werd, dat het vuil en de afval nog nuttig wor den gebruikt. Na het zien van.deze rol prent zal menigeen zich hebben voorge nomen, de goede diensten, die de G.R.D. met 80 man buiten- en 10 man admini stratief personeel aan de stad Leiden •bewijst, voortaan meer metterdaad te waarderen. Na de pauze werd een humo ristisch filmpje gedraaid. DE HEER J. A. M. VAN O YEN GAAT JUBILEREN De heer J. A. M. van Oyen, voorzitter van de Leidse Ka-th. Arbeiders-Beweging en raadslid voor de K.V.P., hoopt op Donderdag 24 Maart te herdenken, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad de N.V. Vroom en Dreesmann, bij welke firma hij thans werkzaam is in de afde ling behanger ij. CORRESPONDENTIE-ADRESSEN De Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer daartoe in staat gesteld door een enorm aantal aanvragen uit bepaalde landen verstrekt correspon dentie-adressen o.a. uit Amerika, Duits land, Canada, Engeland, Zwitserland en Finland. Aanvragen te richten aan het Centraal Bureau. Plantsoen 25, Leiden. STEENKOOL EN PARFUM. Wegens het, hoewel niet opzettelijk, verkeerd invullen van een formulier voor zijn brandstoftoewijzing was de Sassen- heimse parfumfabrikant J. A. B. door de econ. politiei tot 200 boete veroordeeld. Voor het Haagse Gerechtshof vroeg de p.-g. bevestiging. Uitspraak 25 Maart. Jaarlijks millioenen op het altaar van het alcoholisme Geheelonthouders hielden propaganda- De internationale orde van goede tem pelieren belegde gisteravond in „Predi ker" een propaganda-vergadering, die goed bezocht was. De heer P. Knoppers, voorzitter, zei in zijn openingswoord, dat ook in Leiden de stem van deze organi satie moet weerklinken. Na zeer verdien stelijk pianospel van de heer A. var Duuren met zang van de heer D. Breeds veld hield het hoofdbestuurslid spoorwegonthoudersveceniging, de heer H. G. Molenaar, een toespraak. .Hij op de vele uitspattingen, die in direct verband staan -met het drankgebruik. Ei heerst in tal van gezinnen diep leed. In Nederland wordt, indien alle drank vrij' is, jaarlijks een bedrag van 500 millioen gulden op het altaar van het alcoholisme geofferd. De explosies in ontelbare levens zijn hevig. Spr. besloot zijn rede met de woorden: „Een drinker denkt niet denker drinkt niet". Het verdere deel van de avond werd verzorgd door de toneelgroep van de afdeling Den Haag, die de dramatische schets „Drank" op- BURG. STAND VAN LEIDEN. GEBOREN: Zenitha M„ d. van W. G. Aldershoff en M. Parmentier; Mathilde, d. van A. C. S. van Soest en R. Rehmann; Marianne, d. van J. G. P. P. Duivesteijn en M. v. d. Reijden; Louise, d. van L. van Hecke en C. Massaar; Margaretha F., d. v. J. de Winter en A. de Mooij; Petrus J. J., z. van G. M. v. d. Poel en C. G. J. Versteeg: Hendrik W., z. van P. Kop en A. Schuchhard; Leentje, d.. van M. de Mol en W. de Mol; Anna M. C., d. van N. C. Hogenes en I. M. van Diest; Wilhelmina Th. H„ d. van H. T. Sluiter en A. T. Vink; Hans, z. van A. H. v. d. Horst en J. P. Kriek. OVERLEDEN: M. J. Middernacht, wed. van P. Nieuwenhuis, 57 j. winkeliers, bekent kleur en sluit U aan bij de Ned. Bond van Chr. sigarenwin keliers, zo besloot spr, zijn uiteenzetting. Besloten werd het voorlopige bestuur der afdeling nog enige tijd te handhaven De heer Van Gorkum uit Hazerswoude zag zich wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt als bestuurslid te bedanken De heer Bouthoorn te Alphen aan den Rijn werd aan het bestuur toegevoegd Over korte tijd zal te Alphen een pro paganda-vergadering worden belegd. Werkman van Lichtfabrieken liep chloorvergiftiging op Gistermiddag om ongeveer half 1 ont stond dn de centrale van de Lichtfabrie- defect aan de chloorinstallatie. De werkman J. van der Nat liep daar door chloorvergiftiging op. Hij werd direct in het Acad. Ziekenhuis ter ob- opgenomen. Groot enthousiasme voor radio programma Ned. Strijdkrachten Uitzending naar Indië volgt op Zaterdag 2 April Het Radioprogramma voor de Ned. Strijdkrachten heeft gisteravond in de Gehoorzaal manschappen van het vlieg veld Valkenburg, de Soc. Medische Dienst, de Marine, de 3 T.B. te Rotter dam. het personeel van de Cantinedienst en de familie van de militairen overzee een gezellige avond bezorgd. Het was de technisch-leider van het radio-program ma voor de Strijdkrachten, de heer Ben Steggerda, die de avond met een kort woord opende. Hij vertelde, dat het in Leiden voor het eerst was, dat familie van de militairen een dergelijke avond kon meemaken, omdat de Stadsgehoor zaal groot en het aantal in Leiden e.o gelegerde militairen niet zo groot is. Willy van Hemert's gezelschap en het radio-orkest van Ben Libosan's „Silver Wings" hielden de stemming in de zaal er uitstekend in. Die bereikte wel haar hoogtepunt, toen het halfuurtje was aan gebroken, waarop het programma op platen werd opgenomen, om op 2 April van 13.30—14 uur via de P.C.J.-zenders in de 13, 16, 19 en 49 meterband naar Indonesië te worden uitgezonden. De jongens overzee zullen dan wel horen, dat ook in de Stadsgehoorzaal met hen meegeleefd werd. Eerste luitenant P. v. d. Ham bracht Ben Steggerda cs. aan het eind van de avond hartelijk dank. RA, RA WIE WAS DAT? De veehouder J. de B. te Ter Aar was door de econ. politierechter tot 2 mnd. gev.straf. en 8 mnd. Rijkswerkinrichting veroordeeld i. v. m. clandestien vervoer kg varkensvlees door zijn chauf feur. Er waren echter vele broers De B. te Ter Aar en wie van hen nu eigenlijk de schuldige is, was de p.-g. bij het Haagse B. G. niet duidelijk. De raads man vroeg onmiddellijke invrijheidstel ling. Maar dit werd niet toegestaan. Uit spraak 25 Maart. GEMEENTE LEIDEN Officiële publicaties Verlaging doorvaarthoogte Tolbrug de Haarlemmertrekvaart Burg. en Wethouders van Leiden geven hierbij kennis van hun voornemen oir de doorvaarthoogte van de Tolbrug, ge legen over de Haarlemmertrekvaart on der de gemeente Oegstgeest, nabij het Leidse Tolhek, voor de toekomst te be perken bot 1.60 m boven Rijnlands Peil. Eventuele bezwaren daartegen kunnen, uitsluitend-schriftelijk, tot uiterlijk 1 Mei 1949 bij hun College worden ingediend. Leiden, 12 Maart 1949. De Burgemeester, F. H. VAN KINSCHOT De Secretaris, J. BOOL. Inschrijving van leerlingen voor openbare lagere scholen Burg. en Weithouders van Leiden bren gen ter algemene kennis: lo. dat tot en met 22 Maart a.s. gelegen heid toestaat tot inschrijving van ni leerlingen, gedurende een kwartier vóór de aanvang van elke schooltijd, aan: de opleidingsscholen voor u.l.o. a: de Duivenlbodestraat en de Javastraat; b. de o. 1. scholen aan de Haverstraat, de Paul Krugerstraat, de Zuidsingel de Boommarkt; c. de school voor voortgezet gewoon 1. o. aan de Oude Vest 35. 2o. dat bij de inschrijving het geboorte bewijs moet worden getoond; 3o. dat de kinderen met uitzonde ring van die, waarvoor toelating tot de school voor voortgezet gewoon l.o. wordt gevraagd vóór 1 April a.s. de leeftijd van zes jaar moeten hebben bereikt. Voorts wordt ter algemene kennis ge bracht, dat de afdeling A van de open bare school voor buitengewoon lager onderwijs is gevestigd in het gebouw Caeciliastraat 65a (tel 23064) en de afd. B dier school in het gebouw Pieterskerk hof 4a (tel. 22526). De Burgemeester, F. H. VAN KINSCHOT. De Secretaris, J. BOOL. Leiden, 12 Maart 1949. Inschrijving van leerlingen voor de open bare scholen voor voorbereidend 1. (kleuterscholen) Burgem. en Wethouders van Leiden brengen ter algemene kennis, dat aan d< Openbare scholen voor voorbereidend l.o (kleuterscholen) in het Elisabethshof, aar de Atjehstraat en aan de Gortestraat ge legenheid bestaat tot 't doen inschrijven van leerlingen gedurende een kwartier vóór de aanvang van élke schooltijd'. De kinderen moeten op het tijdstip toelating de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Leiden, 12 Maart 1949. De Burgemeester, F. H. VAN KINSCHOT De Secretaris, J. BOOU De heer P. J. van Hoeken volgende week 25 jaar houthandelaar Bekend Leidenaar op tal van terreinen De heer P. J. van Hoeken, enig kend vennoot van de firma gebroeders Van Hoeken's Houthandel te dezer stede, hoopt op 18 Maart a.s. zijn zilveren ju bileum als houthandelaar te vieren. Dat dit feiit enige aandacht wordt ge schonken, is te begrijpen. Wie aan de weg timmert, heeft vooral bij dergelijke gelegenheden veel bekijks. Het zal de heer Van Hoeken, die zich op vele •n beweegt, zeker niet aan belang stelling ontbreken. Van 1919 -tot 1920 vertoefde de heer Van Hoeken in Zweden om zijn hout- kennds te voltooien. Hier behaalde hij het diploma van de technische school houtindustriëlen. Zeer veel functies noemde de zilveren jubilaris ons, toen wij gisteren even bij hem waren. Zo is hij voorzitter van de Binic te Amster dam, een vereniging van zagers van geïmporteerd rondhout, bestuurslid van de vakgroep groothandel in hout, van de Ned. houtbond, van de vakgroep -balken- za.gers, plaatsvervangend voorzitter van commissie G.E.N.A., een onderdeel centrale houtinvoercommis9ie, inge steld -door het dep. van Econ. Zaken, plaatsverv. voorzitter van de ondervak groep naaldhout voor zaagdoeleinden, lid de prijzencommissie van de Nederl. houthandel, hoofd van het distributie kantoor hout in rayon Zuid-Holland Noord), mede-firmant van de nationale houtimportmaatschappij te Amsterdam "i van de commissie van drie, een vertrouwenscommissie voor de gehele Ned. houthandel met het oog op advie- an het dep. van Econ. Zaken, -terwijl de heer Van Hoeken vanwege de minls- an Wederopbouw Is aangesteld als houtgemachtigde. Naast deze functies is de heer Van Hoeken lid van de Gemeentecommissie de Ned. Herv. Gemeente van Lei den, bestuurslid van het huis voor mili tairen, bestuurslid van de vereniging Chr. ondierwijs, lid van de Kamer Koophandel, bestuurslid van de Leidse IJsclub, lid van de plaatselijke ïissie van toezicht op bioscopen, bestuurslid van de Leidse vereniging van ndustriëlen, plaatsvervangend voorzitter de schadecommissie voor Rijnland. en bestuurslid van de E.V.Ode eigen vervoerders-organisatie, te Den Haag. Op 18 Ma-art zal de heer Van Hoeken van 4 uur tot half zes in „Meerrust" te Warmond recipiëren, terwijl zijn perso neel de wens te kennen heeft gegeven, hem op 19 Maart, half 8 's avonds, te huldigen. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in de foyer van de Stadsgehoor- SCHAKEN. Om het persoonlijk schaak kampioenschap der Bollenstreek Evenals vorige jaren zal de schaakclub „De Uil" te Hillegom ook ditmaal de wedstrijden om het persoonlijk kam pioenschap schaken van de Bollenstreek organiseren. De voorronden zullen vangen op 11 April. Er wordt gespeeld op achtereenvolgende Maandagen te Hil legom. Deelnemen kunnen zij, die in en om Haarlem en Leiden benevens alle tussenliggende plaatsen. Inschrijvin gen voor de hoofd-, le, 2e en 3e klasse worden vóór 31 Maart ingewacht bij de secretaris, de heer J. Brauckmann, Meer- laan 90 te Hillegom. Schakers, die tot dusverre niet tot een schaakclub toe traden en echter wel met het wedstrijd schaken willen kennismaken, kunnen ik van de partij zijn. KATWIJK—DAN. NOTEBOOM In de le kl. van de L.S.B. resteerde nog de wedstrijd KatwijkDan. Note- boom, De Noordiwijkers wonnen met 4t en wel als vol-git: E. H. van Galen <K.)— L. W. Turk (N.) 0—1; Th. Admiraal— P. Bedijn A. J. van der Graaff— Hoogeveen 0—1; A. C. Berkhey- A. Wijnands (res.) 1—0; J. Bergman— J. A. Scheepmaker 01; A. P. PootA. Leenheer 1—0; J. C. Admiraal—J. Plug VzVz\ G. C. van 't HoffP. Hegeman (res.) 0—1; A. v. d. Oever—J. J. Bizot (res.) 0—1. LEIDERDORP IVRIENDENSCHAAR 1W-4J4 (VOORL.). Leiderdorp I zal degradatiewedstrijden moeten spelen. De voor de overgangs klasse voor de L.S.B. gespeelde wedstrijd tussen deze club en Vriendenschaar I uit Leiden, eindigde in een voorlopige lü— 41i stand voor Vriendenschaar. Leider dorp I zal het nu moeten opnemen tegen Zwarte Pion I en zeer vermoedelijk L. S.G. III. De ged. uitslag is: Chr. J. van Goor (iL.)J. Kanbier (V.) xx; P. C. der Leek—F. Teleng x—x; G. Roele- veldJ. F Kriek 10; M. SplinterC. Zandvliet 0—1; H. Kuilenberg—J. A. N. den Ton keiaar x—x; J. Braakman—A. de Roo 01; J. NaigtegaalB. Ouwerkerk xx; H. GinjaarP. Rijnsburger 0—1; R. MorbusA. Blonk !i—>/2; C. van TolJ. Beekman (res.) 01. - De zeven republikeinse leiders wen- op Banka te blijven, tot de Nederlan ders de resolutie van de Ver. Naties aan vaarden. Honderd meter gesmokkelde textiel werd op de Haagweg te Amsterdam op zware aardappeltruck ontdekt. Voorjaarsbeursvluchten zal de K. M. van 29 Maart t m. 7 April t.g.v. de Utrechtse Jaarbeurs onderhouden me' Soesterberg, vanaf Groningen, Leeuwar den, Maastricht en Woensdrecht. Een bus brengt de passagiers naar Utrecht. [DE SCHIJNWERPER OP...*) De Leidse bedrijfssportvereniging V.W.S. Waarin het precies zit, weten we niet.l Ook de zwemafdeling heeft .onlangs maar de bedrijfsvoetbalclubs staan èn bij van zich laten spreken. Velen zullen zich de K.N.V.B. èn bij de niet-bedrijfsclubs nog wel de bedrjjfszwemwedstrijdein op in geen goed blaadje. De K.N.V.B. maakte onlangs de overschrijvingstermijn van zijn léden naar de bedrijfsvoetbalclubs langer en de doodgewone clubs, als we ze zo maar eens mogen noemen, zijn ver schrikkelijk benauwd, dat haar spelers, die im een of andere fabriek werk heb ben gevonden, overschrijving zullen aan vragen Vanzelfsprekend kan dit niet be vorderlijk zijn voor de goede verstand houding tussen de verenigingen onderling. Toen we in de afgelopen dagen een onderhoud hadden met het bestuur Van Wijk's Sportvereniging, een vereni ging, die vele takken van sport beoefent, waarvan de voetballerij de meeste be langstelling trekt, hebben we deze kwes tie dan ook ter sprake gebracht. En we hebben er eerlijk en ronduit over ge sproken. Bij Van Wijk werkt veel personeel. En n de saamhorigheid onder dat personeel van hoog tot laag te bevorderen, is de sportvereniging in het leven geroepen. De directie is het gestelde ideaal wel het ander waard. We behoeven slechts te herinneren aan hét voetbalterrein cm de tennisbaan, die er achter de fabriek aan de Kanaalweg gekomen zijn. Maar daar bleef de bemoeiing van de directie dan ook bij. Zeker, de shirts en de kou sen die befnodigd zijn. worden op de fa briek vervaardigd, maar de spelers moe ten er voor dokken, zij het dan tegen inkoopsprijs. De V.W.S.-ers betalen ook normaal hun contributie. Maar dat de leden van het personeel gedwongen of zelfs overgehaald zouden wordefn, om voor de bedrijfsvereniging te gaan spelen, daar is geen steek van waar. Er werden namen genoemd van bekende voetbal. Iers, die voor andere verenigingen uit komen en er (nog) niet over denken, om daarvoor te bedanken. Laat men daarom wat voorzichtig zijn met het beoordelen van bedrijfssportverenigingen. Lang niet alleen voetbal. V.W.S., dat op 1 Maart 1946 werd opge richt, telt momenteel 377 leden. er 273 zwemjnen, 112 voetballen, 45 gymnastiek doen. 27 tennissen en 32 de zeilsport beoefenen. Er zijn ook leden, die aan verschillende takken van sport doen. We hadden het al over de voetbalclub. Vooral met het eerste elftal is het naar wens gegaan. In 1947 eindigde het in de middelmoot van de 2e klasse B van de L.V.B., in 1948 werd het ongeslagen kam pioen van deze klasse en verleden week Zaterdag kampioen van de le klasse. En het volgend seizoen krachtig voor waarts in de 4e klasse K.N.V.B. Met de andere elftallen ging het vorige jaren niet zo schitterend, maar nu hebben zowel het tweede als het derde nog kam pioenskansen en staan ook de juniores op een goede plaats. Een trainer is er nog niet aam te pas gekomen. Er wordt onderling geoefend en dat blijkt goed te voldoen. Voor leuke foto-opnemen aan huis: bfö]- ciné fln WoLFSLaq (iTura— IE 1OE n TEL 21651 CANDIDATENLIJST V.V.D. De Candida tenlijst van de Volkspartij oor Vrijheid en Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden is els volgt samengesteld: 1. mr M. B. Vos; 2. A. O. Frohwein; 3. P. W. A. van Dam; evr. S. A. Th. Goudswaard-Knip- soheer; 5. H. de Wilde; 6. mr W. J. Geert- 7. dr C. J. van Houweninge Graft- dij-k; 8. T. Beeuwkes; 9. mevr. C. Verhey Wijk-Roem; 10. A E. J. Modderman; r J. Schreuders Jr. 27 Januari in de „Overdekte" herinne ren. De geroutineerde en goed getrainde V.W.S.-ers toonden zich op bijna alle nummers de sterksten. De heren Kosto en Vam Kuypers, de leiders, hadden hierin een groot aandeel. Men streeft er naar, om meer meisjes op de afdeling te krij gen. De tennis- en gymnastiekclubs staan" nog in de kinderschoenem. Twee mensen zullen dit jaar de tennisclub gaan trainen. Langzamerhand komt er wat meer inte resse voor deze mooie sport. Onder leiding van de heer De Kühler wordt er ook door de gymnastiekclub hard gewerkt. Maar aan een uitvoering is men nog niet toe. 's Winters wordt er geoefend in een gemeentelokaal eri in de zomer op het prachtige voetbalveld. We hopen, dat V.W.S., die de 'oud- hockey-er, de heer Verhey Van Wijk als voorzitter heeft, er in zal slagèm, door middel van de sport mede de zozeer no dige eenheid en saamhorigheid onder het personeel tot stand te brengen. VISSER1JGOLF Er schijnt een lichte kentering in de Westduitse markt te zijn gekomen: de Amerikaanse economische politiek van export-stimulering. En misschien ligt er aan het eind van t de lange weg, die de vishandel nog zal moeten gaan, een meer aanvaardbare toekomst. Als de plannen namelijk doorgaan, wil men vis in de Westelijke zones vrij geven dan zal er toch een slordige 350.000 per jaar ingevoerd moeten worden de behoefte enigszins te dekken. Dat de geallieerde bestuursautoriteiten er op uit zijn, om de prijzen van deze im port te drukken, zal ook voor de leek deze handelsdoolhof duidelijk zijn, want de belastingpenningen van Uncle Sam en John Buil zijn waarlijk te goed om aan kostbare Duitse invoeren te worden be- Hierachter schuilt hetzelfde probleem, dat Nederland tot voor kort zo klaar de monstreerde: dat van de vloot, die de aan de leiband der exportprijzen lopende bin nenlandse markt niet langer als onder grond kan gebruiken eii dus een kwij nend bestaan leidt. Het is dus wel even voor te stellen, dat onze Oosterburen zich lichtelijk opwon den, toen die vier veelbesproken trawlers „ook nog" werden weggehaald. Dat moest zijn, al zijn de Nederlandse argu menten nog wel even sterker. Volgende week gaan in Rijnsburg 20 huizen verrijzen De Lange vaart zal spoedig worden gedempt Rijnsburgs gemeenteraad kenmerkte zich gisteravond behalve In kortheid door twee belangrijke zaken, die burgemeester mr P. N. Höweler in zijn nieuwjaarsrede mededeelde. Allereerst zal volgende week een aanvang worden gemaakt met de bouw van de 20 woningen achter de Meyboomstraat, terwijl bovendien spoedig zal worden begonnen met de demping van de Langevanrt. Te kwart over acht ving de voorzitter zijn Nieuwjaarsrede aan, waarin spr overzicht gaf van het afgelopen jaar, dat Rijnsburg niet ongunstig genoemd worden. Wat betreft de loop der be volking wees mr Höweler op het in ver houding grote aantal personen, dat uit de gemeente vertrok, hetgeen te wijten was enerzijds aan de heersende woningnood anderzijds aan bestaansonzekerheid. Spr bepleitte voor 1949 dan ook het zoe- naar nieuwe bestaansmogelijkheden wilde zoveel mogelijk aanpassing aan de neergaande financiële tendenz, die thans bij vele ingezetenen valt op te merken. Het urgentieprobleem blijft de woningnood en het stemt tot verheuging, de materiaalvergunningen voor de woningen achter de Meyboomstraat binnen zijn en volgende week met de bouw wordt begonnen. Eveneens zijn deze vergunningen ont vangen voor de werkzaamheden aan de Langevaart, die dus spoedig zal worden gedempt. Spr bracht voorts dank aan de wethou ders, gemeente-secretaris en raadsleden r het vertrouwen in hem geschonken bad de raad voor het jaar 1949 Gods omnisbare zegen toe. heer Zandbergen antwoordde als oudste raadslid en dankte de voorzitter zijn beleid. Ook de beide wethou? ders en de gem.-secr. wilde spr lof toe zwaaien. Wat betreft het" zoeken naar rpeer bestaansmogelijkheden,, deze dach.t spr te béreik'eh "door een intensieve be bouwing van de grond; - De heer Zand bergen wees erop, dat, ondanks de aan bouw van 20 woningepf de woningtoe stand iedere dag nog een ongunstiger wending nam. Wanneer de huizen klaar zijn, dan kunnen alleen de allerongun stigste gevallen nog maar gedeeltelijk geholpen worden. In vlot tempo gingen vervolgens de agendapunten onder de hamer door, slechts enkele opmerkingen werden ge maakt en na toelichting door de voor zitter of de wethouders, gaf de raad zijn fiat. De vergoeding op de reiskosten leerlingen, die de Chr. ULO-school te Katwijk bezoeken, werd vastgesteld op 70 cent per kind per week, terwijl het voorschot op'de exploitatie der bijzon dere scholen f9912 bedroeg. Het collegè verkreeg machtiging voor incidentele gevallen het Rijksver- plaatsingsbesluit toe te passen op onder wijzers. De rondvraag leverde niets op en de raad ging vervolgens verder in besloten SLEGTENHORST Nieuwe Rijn 46 Leiden. Telefoon 23010 VERZEKERINGSZAKEN VERTROUWEN SZAKEN Assurantiekantoor Nat. Reserve moet 1 Januari paraat zijn Er komen verbanden wielrijders, genie en artillerie (Van een onzer verslaggevers) Als rich-tdatum voor de voltooiing van de Nationale Reserve heeft de chef van de generale staf, generaal mr H. J. Kruis, vastgesteld 1 Januari 1950. De Nationale Reserve zal dan tenminste 25.000 man moeten omvatten. Dit werd gistermid dag te Delft meegedeeld op een pers conferentie, belegd door het bes'uur der Provinciale Commissie voor Zuid-Hol land van het Nationaal Instituut „Steun Wet-tig Gezag". Kol. jbr P. J. Six, lid van het hoofd bestuur, wees er op, dat de plannen, door de besprekingen met de geallieerde sta ven, in een nieuw stadium zijn gekomen. De onderdelen der Nat. Reserve zullen de moderne bewapening krijgen van de territoriale compagnieën. Er komen ook afdelingen wielrijders, pontonniers, genie en artillerie. Voor de l-uchldoelartillerie rekent men op 14.500 man, grensbewa king 2000 en Reserve gemeente- en Rijks politie 21.000 man. De vorming van een vrijwillige reserve is ook van economisch belang. Men moet, evenals tijdens da oorlog in Engeland en in 1941'42 in, Indonesië, het bedrijfsleven in stand kunnen houden, doordat ieder een taak heeft. Een weerbare burgerij maakt het onttrekken van arbeidskrachten door mobilisatie onnodig. In Zuid-Holland zijn reeds 187 plaat selijke commissies gevormd, aldius prof. dr ir P. M. Heertjes, voorzitter van het bestuur der provinciale commissie. Na j 40 propagandavergaderi-ngen hebben rich 400 man Nationale Reserve, 50 man voor grensbewaking en 500 Delftse en Leidse j studenten gemeld. De staat van organi satie is goeddeels voorbij. Zo oefenera bijv. in Den Haag reeds 50 man. Op het j programma staat nog huisbezoek, dat ongetwijfeld velen tot aansluiting zal bewegen. De mededeling, gedaan op 'n perscon- j feren-tie te Goes, dat afgekeurden reke- ruing dienen te houden met herkeuring, slaat volgens spr. op de vrijwillige toetre ding tot de Nat Reserve, 't Is im-mers mo gelijk, dat zij. die voor het vervullen van dienstplicht ongeschikt zijn, daar j een bestemming vinden. Bovenal zijn er mensen nodig, die hun nationale plicht I verstaan. NIEUWE BONKAARTEN MET ZEER LANGE LOOPTIJD. Van 10 April af zullen de bonkaarten K en L909 worden uitgereikt. -Deze kaar- ten zijn vrij groot en zullen minstens 6 maanden gebruikt kunnen worden. De eerste bonnen zullen pas op 31 Juli geldig j worden Het is dus niet onmogelijk, dat j de bonkaarten 909 de laatste zijn, welke men ontvangt. Wat er in de omliggende plaatsen voorviel Vrijdag wordt Hollands Gloriegeopend Grote middenstandsbeurs voor handel, industrie en ambacht te Lisse Demonstratie van grote ondernemingsgeest Vrijdag 18 Maart wordt in Lisse de grote middenstandsbeurs „Hollands Glo- hamdel, industrie en ambacht geopend, In en om het Hobahogebouw de haven, waar de beurs wordt ge houden, heerst momenteel grote bedrij vigheid" in verband met de voorberei dingen, die voor dit evenement nodig De beurs wordt georganiseerd door aantal vooruitstrevende middenstanders uit Lisse em belooft als zodanig een top punt van ondernemingsgeest te worden. De expositie vindt plaats op een opper vlakte van 3000 m2. Het architecten-bu- Ed. van Melle te Warmond zorgde het ontwerp, de decoratieve opstel lingen worden verzorgd door de firma KENNETH ROYALL: 900.000 MAN VERDEDIGEN AMERIKA Dubbelhartigheid, kenmerk van Sowjet-Unie Uit het jaarverslag van de Amerik minister van oorlog, Kenneth Royall, brengen wij het volgende naar voren: Rusland sticht de grootst mogelijke ver warring en stapelt conflicten op. zonder tot oorlog over te gaan. Het is niet voor nemens „accoorden" te eerbiedigen en wenst geen oplossing voor de kwesties. De Ver. Staten beijveren zich, om oorlog te vermijden, maar men kan moeilijk voorspellingen doen betreffende „Ber- ;n van „onverschillig welke streek, waarin de Sowjets belang stellen. Ame rika wijkt niet ten aanzien van principe kwesties, ondanks het feit, dat zeker land niet terugschrikt voor terreur. Rusland kenmerkt zich door dubbel hartigheid. Het Amerik. leger is met 900.000 man in geval van oorlog in staat het Amerikaans grondgebied te verdedi gen, de vitale bases overzee te bescher- en stand te houden tegen plotse linge luchtaanvallen. Volgens „militaire waarnemers" houdt en hierbij rekening, met een plotse linge overval, zoals te Pearl Harbour is g schied, al dan niet vergezeld van een aanval tegen West-Europa. Het herstel van Duitsland en Japan, vordert op be vredigende wijze. De Ver. Staten trach ten het Duitse productiepeil der Duitse industrie op 100 procefnt, vergeleken bij 1936, te brengen. Misset en Zn te Haarlem, terwijl de tuin- arrangeur Van der Lee te Heemstede de tuinarchitectuur voor zijn rekening neemt. De lichtreclames zijn in handen van de firma Hortensius te Gouda. Deze grootse illuminatie begint reeds op het Vierkant te Lisse, waar alle busdiensten elkaar treffen. Hier wordt allereerst originele blikvanger opgesteld, welke de richting naar het Beurs-gebouw aangeeft. Een automatische letterband geeft daar tevens alle informaties en laatste berich ten over de show. Een feestelijk versierde lichtketen mondt bij het gebouw uit in een reusachtige fagade, welke toegang tot de beurs verschaft. Om in de sfeer van de Bollenstreek te blijven is deze erepoort opgebouwd met ongeveer 3200 bollenmanden van Hobaho. In het midden is een fascinerende licht- versiering aangebracht, bestaande uit een gouden zon, omgeven door kleurenspel. Bovenaan schittert een hei-verlichte leeuw, die het wapen van Lisse symbo liseert. Voor deze lichtreclames zijn on geveer 1600 lampen nodig. Voor deze fagade is een spuitende fon tein aangebracht, die ongetwijfeld het effect der talrijke kleuren zal verhogen. De beurs zelf is een zeer moderne show. 63 Standhouders hebben voor deelname ingeschreven. Een reeks aantrekkelijke attracties zal het publiek worden aange boden. Waardevolle surprises zullen gra tis aan de bezoekers ten geschenke wor-1 den gegeven. Er is zelfs een cinema aan de show verbonden, waar een groot aan tal belangstellenden zich gratis kunnen verpozen. Vrijdag voor de opening zullen herau ten een rondgang door de Bollenstreek maken en verscheidene muziekcorpsen verlenen daarbij hun medewerking. De opening geschiedt Vrijdagmiddag om 3 uur door de burgemeester van Lisse, mr W. H. J. M. Lambooij. Om vier uur is de beurs toegankelijk voor het publiek. De uit Vught ontvluchte beruchte oud-politieman J. M. Fuchs, door het A'dams B. G. tot 12 jaar veroordeeld, is op zijn onderduikadres in Amsierdarr gearresteerd. Om 3 kaartjes voor Holland—België te krijgen gaf een Amsterdammer 150 twee z.g. „slingeraars", die er prompt mee vandoor gingen. Een vrachtauto met arbeiders is Op de Rijksweg bij Dordrecht gekanteld, waardoor D. Emmes uit Raamsdonkveer, vader van 6 kinderen, is gedood. Koudekerk aan den Rijn Jaarvergadering kleuterschool. In hotel De Bruin hield de Chr. kleu terschool haar gezellige jaarvergadering, waarvoor grote belangstelling bestond. De heer J. E. Goedhart opende met een kort woord, waarin hij wees op de belangrijke plaats, die de school inneemt. Het pro gramma werd voor het grootste gedeelte gevuld door de kleuters zelf. Er was kleu terzang met als solisten Aukje Wester terp en Nelly Starreveld, de jeugdige de- clamatrice Mieke van Harskamp en de artist in de dop: Wim Roeloffs in- zijn créatie als scharenslijper. Enkele boeren- dansjes en de Toverfluit keurig in cos- tuum completeerden het aandeel der kleuters en zeer zeker komt mej. Roe steen alle lof toe voor de wijze, waarop zij in samenwerking met mej. C. van Harskamp de kleuters al deze dingen bij bracht. De jaarverslagen werden uitge bracht door mevr. Wolven-Winter en mevr. v. d. Bijl-de Bruin, waarna de voorzitter in den brede de financiëli nood, waarin de kleuterschool zal gera ken, uiteenzette. Hij deelde mee, dat het schoolgeld zal moeten worden verhoogd en wekte de begunstigers op hun bijdra gen minstens te verdubbelen. Na de pauze draaide de heer P. Boer enkele schoolfilms en werd door enkele leden een schetsje opgevoerd. De heer Goed hart sprak een slotwoord, waarna de heer E. A. Bloem voorging in dankgebed. Ledcnvèrgadering woningbouwver. Onder leiding van burg. Verheul verga derde in lokaal Wille de woningbouwver. ,Goed Wonen". De burgemeester gaf in grote lijnen de gang van zaken weer en op de tegenslagen. In 1941 werden de te bouwen woningen tweemaal aanbe steed, maar een bouwverbod verhinderde de uitvoering. In 1945 werd hetzelfde plan aanbesteed, maar afgekeurd. Daarop gaf architect Versluys zijn opdracht terug en ontwierp ir Jonkman te Oegst- de thans in aanbouw zijnde huizen, die met enkele versoberingen mochten worden gezet. De heer H. van Leeuwen bracht het financieel verslag uit. Het huurreglement werd voorgelezen en goed gekeurd. Bij een gehouden bestuursver kiezing werden de heren H. v. Leeuwen H. Verburg herkozen, alsmede de heer van Driel als lid van de raad missarissen van toezicht. Bij de rondvraag kwam de huistoewijzing ter sprake, waarbij werd meegedeeld, dat ook aan niet-leden der woningbouwvereniging een huis kan worden toegewezen, daar de be voegdheid daartoe berust bij B. en W„ die zich dienaangaande kunnen laten voorlichten door de woonruimtecom- ONDBRTROUWD: Jacobus Duiker, en Lammertje de Heer, 23 j.; Louiv Duiker, 27 j. en Dina de Heer, 26 j.; Simon Rosenboom, 29 j. en Hendrika C. Maat, 28 j. Leiderdorp Gezin en vrije tijd-besteding. De heer O. Rees, secretaris van de Herv, Raad voor Kerk en Gezin, sprak gisteravond in de cantine der touwfa- briek over „Gezin en vrije-tijd-beste- ding." Hij beperkte zich in deze eerste lezing tot de besteding van de Zondag. In Nederland is deze dag tot een verdrie tige zaak geworden, waarover de menin- zeer uiteenlopen. Onder de Christe- in Nederland meet men de betekenis het Christendom af naar de wijze, waarop men zijn Zondag besteedt. Spr. stelde geen regels voor de Zondag-beste ding, omdat wij als Christenen in vrij heid aan gebondenheid hebben te han delen. Adeldom verplicht. Paulus liet de ontwikkeling van de Zondag over aan de gemeente. De gedachte, dat de Zondag de plaats van de Sabbath is gekomen, eerst laat in de gemeente opgekomen. De besteding van de Zondag is voor iedereen verschillend. Dat hangt van de ligging van ons werk af. Eigenlijk mo gen we op Zondag alles doen. Alleen maken, sommige dingen de Zondag niet tot een verrijkende dag. We moeten met' het geschenk van de Zondag geen din gen doen, die de Zondag besmeuren. Voor de Zondag gel'dt precies hetzelfde als voor de andere dagen van de week, waarop we alles mogen doen, waarvoor we in de week geen tijd hebben. Ma^k de Zondag zo prettig mogelijk voorVjel zelf en voor je kinderen. Het is te be treuren, dat op Zondag zoveel mensen op sportvelden staan. De voetbal-Zondag heeft het gewonnen van onze Chr. le- venspractijk. Waar het er voor ons om gaat, is het innerlijk besef van de Zon dag. Dan is alles toegestaan, wat ons leven ruimer kan maken. Het leven moet; staan in het teken van de Zondag. Da kerkgang kan echter in het gedrang ko men. Op dit punt zal de Herv. Kerk zich hebben te beraden. Het verdient aanbe veling. kerkdiensten te houden op bui- (eagewone plaatsen en op zeer verschil- iénde tijdstippen op dè Zaridag. Bij de bespreking bleek, dat men ovep het algemeen niet met spreker eens was. Ds Honnef liet, in tegenstelling met da spreker, een zeer positief geluid horen. De Zondag is er om de kerkdienst. Men kan het Evangelie niet opdringen, maar tijdens de kerkdiensten is men gehoor zaamheid verplicht. Overeenkomstig Zondag 38 van de Catechismus moet men inzonderheid op de rustdag tot de ge meente Gods naarstiglijk komen om Gods Woord te horen. Voors zij een ieder in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd in zake doen en laten op de Zondag. Verpachting Dorpshuis. De verpachting van het Dorpshuis is gegund aan de heer C. Schreuder. voor f150 (door de inschrijver te betalen). Üitvoerlng „Hart en Stem" Woensdag 16 Ma-a-pt zal het N-ed. Herv. kerkkoor „Hart en Stem" een uitvoering geven. Waarschuwing. De Kerkeraad van de Geref. Kerk heeft een schrijven ontvangen, waarin ernstig wordt gewaarschuwd tegen emigratie op andere wijze dan via de Emigratie-Centrale, Ra-amweg 28, Den Haag. Zilveren jubileum sigarenmaker W. C. Dijt Het was vandaag 25 jaar geleden, dat 3e heer W. C. Dijt als sigarenmaker bij de Edelachtbaar sigarenfabriek in dienst i trad. In grote opgewektheid is dit op de fabriek aan de Zijlsingel gevierd. Een der directeuren, de heer S. Wijtenburg sprak de jubilaris allereerst op-het privè- kantoor toe en memoreerde, dat deze een jp en downs in het bedrijf heefti meegemaakt, terwijl spr. ook het aandeel I van mevrouw Dijt in de moeilijke tijd na de bevrijding aanstipte. Hij hoopte, dat Dijt de hem nog resterende jaren met dezelfde liefde, lust, moed en trouw voor de firma zou blijven werken'en bood hem een enveloppe met inhoud en eèn kistje sigaren aan. In de gedeeltelijk ver sierde sigarenmaker^ voerde de heer S, Wijtenburg nogmaals het woord, waarna de chef van de jubilaris, de heer W, - Beekwilder erop wees, dat hij op da meest prettige wijze met Dijt heeft sa mengewerkt en de wens uitsprak, dat dit nog zal blijven voortbestaan. De heer K. Haaren voerde tenslotte nog als lid de fabriekskern het woord en zeide, dat mede door Dijt bereikt was, dat een klein bedrijf groot is geworden. Namens j het personeel bood hij enige practische geschenken aan, terwijl mevrouw Dijt I bloemen ontving. Woorden van dank van de jubilaris. Nog lange tijd bleef men ge zellig bijeen. EEN DOKTER NODIG? De Zondagsdienst der huisartsen wordt dit weekeinde waargenomen door de dok- i ters Van Bockel, De Graaff, Kors, Postel ~i Veldhuizen. Dokterstelefoon 22222. WELKE APOTHEEK? De avond-, nactht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 12 Maart 13 uur tot Zaterdag 19 Maart 8 uur waargenomen door: apo- I tiheek Van Driesum, Mare 110, tel. 20406, en de Zuider-apotheek, Lammenschans- I weg 4, tel. 23553. Te Oegstgeest door de Oegstgeester apotheek, Wilhelminapark 8, tel. 26274. ZEEPOST VOOR WEST-INDIë. Op 18 Maart vertrekt het m.s. „Hydra" j aar Curagao en de overige Ned. Antil- n en op 22 Maart het s.s. „Cottica" naar jriname. Met deze schepen kan corres- pondentie worden meegegeven, indien I' deze uiterlijk op resp. 16 en 19 Maart is j I gepost met vermelding van de namen der I schepen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1949 | | pagina 4