JMettwe £cihsrt)f GTmimnl Het communistische „Paard van Troje binnen de Parijse veste I.) Amerikaanse erfenis van 40.000 dollar met doodsbedreiging Wist U WOENSDAG 23 FEBRUARI 1949 BUREAUX: Hogewoerd 103 Dir en redactie TeL 20408 Abonne menten Tel 22710 Advertentieafd Tel 23375 Postrekening 58936 ABONNEMENTEN: ƒ4.15 per kwartaal: ƒ135 per maand; ƒ0 32 per week. ADVERTENTIËN: ƒ0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting.) Negen en twintigste jaargang No 774? DIRECTIE: F DEEMER CHRISTELIJK-NATIOISAAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken „Stantuasttcli Is qhtbltoen tnyn bert in tcyfjcnspoef „Finse" school in „Professoremvijk" Zie pag. 2 Thorez: Bij „gedwongen" aanval van Rusland zal voorbeeld van O.-Europa worden gevolgd Un homme avert! en vaut deux. De Franse regering is dus gewaarschuwd, nadat Thorez, lid van de communistische firma Duclos Cie, gisteren verklaard heeft, dat indien "ooit het Sowjetleger Frankrijk zou binnenvallen, de Franse commu nisten zouden handelen, zoals de heren in Polen, Roemenië, Joegoslavië en Isjechoslowakye gedaan hebben. Deze sensationele politieke ontboezeming had zelfs extra-edities van de Parjjse bladen tengevolge. In de café's werd door de gewone man deze „politiek-van-de-dag" druk besproken. Een afgevaardigde van de M.R.P.. de Katholieke Volkspartij, diende bij de Nationale Vergadering zelfs een verzoek in. een interpellatie te houden over de "betekenis, die door de Franse regering deze directe politieke „oorlogs-' klaring" werd gehecht. De vraag rijst Of de regering hem nu kan laten arres teren op grond van het verspreiden van anti-nationale gevoelens. Thorez schijnt achteraf beschouwd, voor zijn „verkla ring" de vragende vorm te hebben ge bezigd. Volgens een communiqué van de communistische partij heeft Thorez slechts een duidelijk antwoord gegeven op de vraag „Wat zult U doen als het rode leger Parijs bezet?" Tactisch zou Thorez dit persoonlijk „opinie-onderzoek" met een tegenvraag beantwoord hebben. En wel als volgt: „Als de Fransen er niet in slagen, ons land de zijde van democratie en vrede te doen kiezen, als ons volk tegen zijn wil in een oorlog tegen Rusland wordt meegesleept en als het Sowjet-leger, strijdende voor de be langen van het volk, genoodzaakt is de overweldigers terug te slaan, ja.... dan vragen wij ons af, of de Franse arbei ders zich anders zouden kunnen gedragen dan die in Polen, Roemenië, Tsjechoslo- wakije enz." Men ziet, het is een aan eenschakeling van berekende voorwaar den, zich uitende in het „als". Als. als. als. Volgens Reuter heeft Thorez in zijn toespraak tot het bestuur van de Partij, óók gezegd, .dat de Sowjet-Unie nooit enig ander land heeft aangevallen en dit ook nooit zou doen. (Wie lacht daar? Red.) Voorts, aldus Thorez. bevordert Frankrijk de aanvalspolitiek van hèt Ankelsaksische imperialisme, omdat rich.. een buitenlandse, generale staf te Fontainebleau bevindt, het onder Montgomery staande hoofdkwartier de Westerse Unie. Bovendien worden de Franse overzeese gebiedsdelen gemaakt bhses voor een aanval op Rusland de „volks-democratieëh". Op virtuose wijze heeft de communis tische voorman Thorez, het volkssenti- ftent weer eens bespeeld met de den: „Het leger van de helden van Sta lingrad heeft tegen het Duitsland van Hitier zijn glorievolle missie van bevrij der der volken vervuld." Hij heeft er echter niet aan toegevoegd, dat daarna de Russen zich een weinig eervolle mis sie tot taak hebben gesteld: De kneve ling van de rechten der menselijke vrij heid, de politieke onderdrukking der volkeren, het inmetselen der geloofsvrij heid binnen de kerkers, waarvan het proces tegen kardinaal Mindszenty he' a ,i IJ Frankrijk 2y ^us Dr BEEL VANOCHTEND NAAR INDIE VERTROKKEN Dr L. J. M Beel is om 8 uur 3 heden- morgen van Schiphol naar Batavia ver' trokken met de Constellation PH-TER, gezagvoerder Vis. Minister Drees enige leden van het kabinet deden hem uitgeleide. Volgens een A-P.-bericht uit Den H: is het dr Beel's bedoeling, onmiddellijk na aankomst een delegatie naar Banka te zenden, teneinde „de republikeins* premier Hatta" en andere republikeinse leiders naar Batavia te noden om bespre kingen te voeren en hen te bewegen, zich aan te sluiten bü de Indonesische fede^ ratie. Dr Beel zou de republikeinen z< aantrekkelijk mogelijke voorwaarden Een concurrent voor de kapper in Een De .wonderkapper" in Een staat vol gens de verklaring van zijn Amsterdamse collega Ch. L. Lens niet alleen in vaardigheid haarloze schedels te dwingen tot nieuwe afgifte van haar. Hij heeft, naar zijn zeggen, een dergelijke methode reeds dertig jaren met succes toegepast. Hij staaft zijn bewering met een reeks attesten van mensen, die hij heeft gehol- Berlijn door enorme werkloosheid bedreigd Luchtbrug moet meer grondstoffen De luchtbrug naar Berlijn heeft gis teren met 861 vluchten een nieuw record geboekt. De Westelijke geallieerden wer ken plannen uit voor verhoging van de luchtaanvoer, opdat een dreigende stop- letting van het grootste deel der indus trie kan worden 'voorkomen. Men vreest een enorme werkloosheid, die de lelft der Berlijnse arbeiders zou om- De magristraat heeft nu drie —^plannen opgesteld ter verhoging van de •""•"er van grondstoffen en kolen. RAADSEL DER POËZIE Ezra Pound, een bekend Amerikaans dichter, die tijdens de oorlog voor Radio- Rome anti-geallieerde propaganda voer de, daarna in een proces wegens verraad Dntoerekenbaar werd verklaard, vervol- i inrichting voor geesteszieken rerd opgesloten, heft fihans een prijs van 1000.gekregen voor de beste poëzie in 1948 voor zijn bundel „The Pisan Santos", een episch gedicht over Pisa. !r zit toch wel iets schefs in foor de mannen 4 en voor de \Touwen 2 rook- rantsoenen Extra boter en kaas De komende bonnelijst zal, zo ver- emen wij, voor de mannen ditmaal nog rantsoenen tabak bevatten, maar de rouwen krijgen weer haar normale 14- aagse rantsoen van 2 pakjes sigaretten. >f het oude rookrantsoen na deze ko- lende periode bereikt kan worden, staat niet vast. Verder bevat de bonnen- jst zoals gedeeltelijk gemeld, een bon >r 250 gram koffie, boven de vojf jaar 125 gram daar beneden. Ook een extra aasrantsoen van 100 gram zal niet ont reken. Het vleesrantsoen is nog 300 gr. 'aa ebleven. O alaril Hoüyud-minister A. H. J. L. Fiévez ernstig ziek Oud-minister A. H. J. L. Fiévez, «ds geruime tijd ernstig ziek et St. Anthomius-ziekenhuis te Utrecht ordt verpleegd, is, volgens ,,De Tijd", dagen voorzien van de laatste icramenten. Geruchten rond Eva De Argentijnse generaal Molina heeft tard, dat de geruchten, als zou het r, Eva Peron's terugtrekking uit het leven eisen, tegengesproken- Peking de hoofdstad der communisten [De Chinese communistische regering reft haar zetel naar Peking overge- SAMENZWERING TEGEN TITO. Belgrado staan tien personen te- Nht, wegens samenzwering tot een ge opende opstand tegen het regime van - Amerika zal aan >3.500 ton) afstaan. De heren S. G. Bruin (1.) beelden uit Eindhoven opvingen, hun zelfgebouwd televisie-apparaat. Twee Hagenaars ontvingen gisteren beelden uit Eindhoven Enthousiasme en doorzettingsvermogen éindelijk beloond (Van een onzer verslaggevers) Werd dezer dagen gemeld, dat de Hagenaars W. T. Stuut en S. G. Bruin, zover gevorderd waren met de vervolmaking van een televisie-ontvanger, dat zjj in het pand Prinsegracht 34 reeds het bijbehorende geluid van Philips Experimentele televisie-zender te Eindhoven konden beluisteren, gisteravond zijn zy erin ge slaagd een groot gedeelte van de beelduitzending te zien Na Zaterdag, toen theoretisch alies moest kloppen, maar het beeld achter wege bleef, hebben zij nog diverse ver beteringen aangebracht; o.a. de antenne nog verhoogd' en tot op 180 graden draai baar gemaakt. Het was te begrijpen, dat beiden gisteravond om half acht al met spanning aan hun toestel zaten. Even 8 kwam het geluid van de beeld- zender te Eindhoven door en om 8-20 verscheen, als begin Van de uitzending, de antenne van Philips op het scherm- Een ogenblik later kondigde de omroep- ster het programma aan. Toen zakte het beeld weg en men was natuurlijk zeer teleurgesteld. Doch zie, tegen 9 uur kwamen de beelden terug en zag men gedeelte van een Hollands journaal In de pauze hebben de heren §tuut en Bruin onmiddellijk de televisie-studio te Eindhoven opgebeld. De felicitaties n per draad niet „van de lucht". Hiermede is immers bewezen, dat ook in het Westen van het land beelden uit Eindhoven ontvangen kunnen worden en Den Haag, zoals men altijd vreesde, niet in een uithoek zit- Hoewel de omstan digheden, waaronder de proefnemingen in Den Haag genomen worden, uitermate ongunstig zijn: veel storingen van trams en reflexen, mag het resultaat behoorlijk genoemd worden. De beelden zijn scherp en het geluid komt gelijktijdig door. Na de pauze werd een variété-programma gevolgd. Thans gaat men verdei; de ont vanger te vervolmaken, zodat de uitzen dingen met nog meer zekei'heid gevolgd kunnen worden. De ontvanger, waar mede gewerkt wordt, is het ontwerp van een Haagse fabriek, die thans deze „bouwdozen" voor amateurs in de handel wil brengen. De kosten komen ongeveer op ƒ400.De heren Stuut en Bruin hebben veel medewerking van Rijks diensten ontvangen Zelfs werd even een zender in de buurt van Den Haag stop gezet, omdat men er hinder van onder- Frankrijk eist geen duimbreed Duits grondgebied, heeft Robert Schu- man verklaard. Koningin Juliana in Tirol aangekomen Gistermiddag is Koningin Juliana te Sankt Anton in Tirol aangekomen. Op het perron wachtten 'n grote mensenmenigte, talrijke journalisten, persfotografen en filmoperateurs. De Koningin werd het eerst verwelkomd door Prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene. Acht meisjes in nationale klederdracht overhandigden de Koningin en prinses Margriet twee bouquetten in de kleur van het Huis van Oranje en de Neder landse nationale kleuren. De Koningin begaf zich daarop naar het hotel Post. Op het station waren o.a. ter begroe ting aanwezig dr Weissgatterer, hoofd van het provinciaal bestuur en kolonel Nadeau, namens generaal Bethouart. HAD NOG EEN APPELTJE TE SCHILLEN Op 17 Sept. 1944 sprong de Ameri kaan Richard Reardon boven Noord- Brabant uit zijn vliegtuig. Op het tion te Breda kregen de Duitsers hem te pakken en een voorbijganger voelde zó met Reardon mee, dat hij hem stie kem een paar appels en wat sigaret ten toestopte. Als dank heeft Reardon, die in New Albany woont, nu 2 kis ten appelsf en 10.000 sigaretten naar Breda gezonden om te verdelen onder hen, die hulp verleenden aan de ge allieerde militairen. Een speciaal deel heeft de burgemeester gereserveerd voor de gulle Nederlander van 17 Sept. 1944. Deze is tot heden onbekend. Alleen de gearresteerde arts schuldig aan het drama te Kollum Verpleegster, met wie hij een verhouding had, na hooglopende ruzie in 't water geworpen Omtrent het drama te Kollum, waar op 5 Juli van het vorig jaar het ïyk van d 31-jarige verpleegster R. V. uit het water van de Zwemmer werd opgehaald, wordt thans van bevoegde zyde aan het A.N.P. gemeld, dat niemand anders dan de gearresteerde arts T. de J. iets met het gebeurde heeft uit te staan. De verdachte heqft tijdens het onder- zei hij tegen zijn echtgenote, dat hij nog zoek, om zichzelf tè redden, maar al te dikwijls de schuld op anderen willen werpen. Hij heeft onlangs toegegeven, verpleegster op de avond van de eerste Juli. na een hooglopende ruzie, te heb ben geslagen. Hij heeft haar daarop bij de Wijgeesterbrug in het water Zwemmer geworpen De verpleegster was aanvankelijk werk ster. Zij wilde vooruitkomen en volgde kraamverpleegster leende daarvoor studiebóeken bij „dokter Theo", zoals zijn patiënten hem noemden. Om ongeveer elf uur op de bewuste avond had men de verpleegster voor het laatst gezien, wandelende nabij de plek, haar lijk later werd opgehaaid. Ook meende men de auto van de dokter daar te hebben waargenomen, maar vast stond dit niet. De dokter zelf had die avond in verband met zijn vertrek Indonesië een afscheidsavond patiënten en kennissen, doch om half eif Nasleep roofoverval op R'dams hoofdpostkantoor Buit van portier door „vrienden" opgemaakt. Velen herinneren zich nog wel de ge ruchtmakende „roofoverval" op het Hoofdpostkantoor te R'dam in Aug. 1946, toen door een handig in elkaar gezet spelletje ƒ243.000 uit een kluis werd ont vreemd. De 42-j- portier bij de PTT., B. M-, bekende deel te hebben uitge maakt van het complot en kreeg op 19 Juli 1947 drie en een half jaar gev.straf. Door de gratieverlening bij het gouden regeringsjubileum zou het thans niet lang duren of M. kwam weer op vrije voeten Aangezien de politie belangrijke bedragen niet had kunnen aohterhalen, zij er van overtuigd, dat M. na zijn ontslag uit de gevangenis zou trachten :en goed leventje te gaan leiden van ijn aandeel van ƒ26.000. Dit bedrag had A., naar thans blijkt, in bewaring ge geven aan de 4I-j. caféhouder P P v. die het uit angst op zijn beurt weer had overgedragen aan de 45-j. verzeke ringsagent P L. M. Van einde 1946 af zijn echter beiden bezig geweest het geld eigen doeleinden te gebruiken, zodat er thans zo goed als niets meer is. Voor deze „vriendendienst" zijn beiden gearresteerd' en M- zal na zijn ontslag uit de gevangenis, weer aan de kost moeten zien te komen met handen arbeid. Amsterdamse havenstaking opgeheven Gisteren namen de stakende Amster damse havenarbeiders het reeds ver wachte besluit om de staking, die zes we-! ken duurde, op te heffen en vanmorgen' togen ze weer aan het werk. Zoals bekend, had het EVC-hoofdbe- stuur voorgesteld het werk op bepaalde voorwaarden, o.a. geen rancunemaatrege- n nader overleg omtrent enkele loonsverbeteringen, te hervatten. Het ant woord hierop van de Scheepvaartvereni ging Noord heeft de stakers blijkbaar be vredigd. Bij de staking waren plm 1000 betrokken. enkele patiënten ging bezoeken. Men vermoedde hierom wel, dat de dokter meer van het geval wist, maar bewijzen Bij de sectie op het lijk bleek, dat de verpleegster in verwachting was. Thans heeft de dokter ook bekend geregeld om gang met mej. V. te hebben gehad. Hij haalde haar dan van huis onder het voor wendsel. dat zij moest assisteren bij een bevalling Bij het onderzoek is ook aan het licht gekomen, dat de arts een halssnoer, dat slechts een geringe waarde had, van een familielid van een van zijn patiënten heeft weggenomen Kravchenkoslechts een Amerikaans stroman99 Kravchenko was gisteren bij de voort zetting van zijn proces weer aanwezig. De Franse leraar, Garandy. trachtte on waarschijnlijkheden in „Ik verkoos de vrijheid" aan te tonen. Hij hekelde Kra- •chenko's voorkeur voor het Tsarenregi- ne, hetgeen de schrijver deed uitroe pen: „Onder de Tsaren waren er duizen den gevangenen, maar onder de Sowjets zijn er millioenen." Ook dr Aboelker, een ex-geheim-agent der V.S. getuigde tegen Kravchenko, door te zeggen, dat hij een stroman is in dienst van zijn Amerikaanse meesters. Mr Izard, de verdediger van de auteur, vroeg naar de Russische éis tot uitleve ring der drie Russische getuigen. An- tonof, één der opgeëisten, verstrekte daarna ijzingwekkende bijzonderheden de verhoren, die hij van de Sowjets moest ondergaan. Schiphol wordt thans bij sneeuw val schoon geblazen In Amsterdam is gisteren een zoge naamde „snowblower" gearriveerd, die de wereldluchthaven Schiphol bij de grootst denkbare sneeuwval „open" moet houden. Met zijn. turbine kan de sneeuw- blazer bijvoorbeeld de mistbaan. die een lengte heeft van 2100 meter en een breed te van 40 meter, in ruim een uur sneeuw vrij maken. De sneeuw wordt doof de machine ver buiten de baanrand op het veld gespoten. Droge sneeuw wordt 60 m weggeblazen en natte sneeuw 40 m. Het Canadees product en kost f 70.000. ..„Matige tot krachtige, mogelijk nu en dan harde Zuid-Westeiyke wind. o O EEN RARE GESCHIEDENIS TE HILLEGOM ONTRAFELD Een zeer vreemde geschiedenis heeft zich dezer dagen in De Zilk naby Hiliegom afgespeeld, welke werd ontrafeld, toen de pastoor van die parochie aan de Hllle- gonise politie een brief ter hand stelde, waarin een zekere K. prof. Mariazty, wonende aldaar, met de dood bedreigde. Het ging volgens de brief om een Ame rikaanse erfenis van 40.000 dollar Voorhout, een met de naam prof. Ma riazty ondertekend schrijven had gericht aan genoemde K.. die in De Zilk woont, in welk schrijven hij hem had uitgeno digd op 5 Februari 1949, 11 uur, een be zoek te brengen aan het café van L. E. Hiliegom om aldaar een erfenis van 40.000 dollar, „afkomstig van een over leden oom van hem uit Amerika in ont vangst te nemen. :t een van vreugde stralend'gezicht begaf K. zich naar het café om de komst de professor af te wachten, maar deze liet verstek gaanInmiddels had aan een ieder in De Zilk verteld, dat ij nu een schatrijk man was geworden i voortaan geen bomen meer hoefde te Kort na de teleurstellende tocht naar het café ontving K. weer een brief van de „professor", waarin deze hem mee deelde, dat 'hij doodgeschoten zou wor- In Amsterdam werd weer een clandestiene N.S.B.-organisatie ontmaskerd Compleet kaartsysteem met namen van vele politieke delinquenten gevonden Als gevolg van de aanhouding van de ontvluchte politieke delinquent Jean Frangois Celle, een voormalig politie- in de gemeente Wijchen (Gld.), zijn te Amsterdam opnieuw drie ex-NSB-ers aangehouden, die deel uitmaakten van clandestiene organisatie, welke zich bezig hield met het hulp en steun verle- DAT op de Utrechtse Jaarbeurs een vol-automatische flessenvulmachine van Nederlands fabrikaat te zien zal zijn met :n capaciteit van 4000 flessen per uur. DAT dorstlijdende Indischgasten op de Utrechtse Jaarbeurs een electr. drink- waterkoeler zullen kunnen bewonderen, die 70 1. water 10 gr. kan afkoelen en be stemd is voor export naar de tropen. DAT het stakingscomité der A'damse schoonmaaksters verzocht de ontslagen ongedaan te maken en weer onderhande lingen te openen en de A'damse raad hierover vandaag vergadert. DAT een A'damse kleuteronderwijzeres weigerde de kachel aan te maken en aan te houden, daar dit werk door de staking .besmet" is en zjj werd overgeplaatst ïaar een school met centrale verwarming. DAT de V.PR.O. 27 Februari in de Haagse Dierentuin een provinciale land dag organiseert. DAT de voorzitter van de Belgische Technische Studiecommissie van het Co mité Benelux, prof. E. Frangois, de lei ding heelt van het 18 en 19 Maart a.s. te Antwerpen te houden Benelux-verkeers- congres. DAT de A'damse bouwverenigingen de functies van de heer In 't Veld, wet houder te A'dam en voprz. der Federatie A'damse Woningbouwverenigingen, onverenigbaar achten en deze besloot de consequenties daaruit te trekken. DAT 35 balen textiel ter waarde van 10 mille tijdens een reis van Tilburg naar Amsterdam uit een vrachtauto gegapt DAT de A'damse politie een 41-j. straat venter en een 48-j. schilder arresteerde, helers van revolver-Henkie en Drentse Wim en betrokken bij de inbraak in een goudsmidswinkel te Katwijk. DAT de gemeente Vierling^beek, Oploo en Venray gisteren tot overeenstemming zijn gekomen over de verdeling van de 464 ha. grote Vredepeel, welke sinds 1309 „betwist" gebied was en tihans eindelijk kan worden ontgonnen. DAT ook P. Alberts uit Enschede, uit de illegaliteit' bekend als Blonde Piet, zijn Amerikaanse onderscheiding heeft geretourneerd. DAT het Gelders-Overijssels bataljon in Indonesië binnenkort een aparte Sak sische vlag krijgt, waarvoor alle Oost- Overijsselse en -Gelderse gemeenten een bijdrage hebben geleverd. DAT het s.s. „Van 't Hoff" een zeer kwalijk riekende pythonslang aan boord had en toen men ten einde raad de kist openbrak, het reptiel zo dood als een pier bleek. DAT de tuchtrechters in Jan. f 144.000 aan geldstraffen oplegden. 1 bedrijf slo ten en 6 vergunningen introkken. DAT te Nieuwstad (L.) een paard door een ontploffende mijn werd gedood en de hulpverleningsdienst daarna nog een niet ontplofte mijn onder een stapel hout DAT het ss. „Loosdrecht" met de groot ste lading rubber (7000 ton), welke ooit per schip hier is aangevoerd, te R'dam is aangekomen. DAT minister Spitzen gisteren in de Trèveszaal te Den Haag de onlangs be noemde leden van de nieuwe Zuiderzee raad installeerde. DAT te A'dam een onbekende een fiets, waaraan een tas met f 1200 'hing, wegkaapte, toen de eigenaresse even een apotheek hinnen ging, daar zij onwel werd. DAT Belgische douanebeambten uit Baarle Hertog een vluchtende Belgische smokkelaar in de rug schoten en deze in zorglijke toestand naar het ziekenhuis te Turnhout is gebracht. DAT in afwachting van de tenwet binnenkort een noodwet wordt ingediend krachtens welke monumenter niet mogen worden veranderd of afgebro ken zonder toestemming van de commis sie voor de monumentenzorg. DAT het bestuurslid C. W. A. Uden van de Rijksverzekeringsbank te A'dam op 1 Maart met pensioen gaat. DAT Borculo f2200 heeft opgebracht voor het door een wervelstorm getroffen Amerikaanse plaatsje Warren en hiervoor meubilair voor een openbaar gebouw wordt gekocht DAT kap. A. Kool gezagvoerder werd van het nieuwe ms. „Mataram" van de Rott Lloyd en het schip thans op proef vaart in het Kanaal is. DAT als opvolger van Mart Oomens de musicus Toebosch benoemd is tot lei der van het R.K. gemengd koor in Breda. DAT de uitbreidingsplannen van Schip hol binnenkort in de A'damse raad wor den behandeld. DAT voor Frans Swarttouw's stukgoed- afdeling in de R'damse haven een nieuwe loods van 11035 m gereed is gekomen. DAT de bankbiljettencirculatie in de afgelopen week met f 12 millioen inkromp tot f2979 millioen. DAT in zijn woning te A'dam is gear resteerd de 53-j. P. W„ die reeds 20 jaar in de cel heeft gezeten én thans verdacht wordt van 20 inbraken in Kennemerland. DAT de Friese dichter W. J. Koopmans te Akkrum gisteren zijn 80e verjaardag vierde- DAT voor de tijd van drie jaren tot bestuurslid van de Stichting Ned. Alg. Keuringsdienst voor Boomkwekerijge wassen (N A.K B.) te Den Haag zijn be noemd J. H. Keusinkveld. Lichtenvoorde, en C. M. F. v. Rossem, Naarden. DAT dr J. Smit, rector van het Her vormd Lyoeum te A'dam. is weggezui verd met verval van alle rechten- DAT prof. dr Emil Praetorius uit Mün- chen op uitnodiging van de Ned. Wag- nerver. in Maart en April Wagner's ..Tristan" komt ensceneren, waarvan o.l.v. Erich Kleiber voorstellingen worden ge geven in Den Haag en Amsterdam. DAT de Vereniging Ambachtsschool voor Doetinchem e.o. ruim 2 ton zal le nen voor de te bouwen semi-permanente ambachtsschool. DAT, 71 j. oud, te Haarlem overleed de oud-hoofdingenieur der PTT, C. H. de Vos. DAT. 54 j. oud, bij zijn aankomst uit Indonesië in ons land overleed de, ac countant P. Kooi, firmant van Frese en Hogeweg te Batavia. DAT op 20 Mei de eerste Sumatra- tabaksinschnjving te A'dam wordt ge houden. DAT de VARA thans een prijsvraag uitséhrijft voor melodieën, bestemd voor de verleden jaar bekroonde teksten voor socialistische liederen. DAT de secr. van de Ned. K. v. K. voor Amerika, mr H. Zwarensteyn, 28 Febr. met de „Westerdam" van een viermaan delijkse reis door de Ver. Staten terug keert. DAT 10 Schotse reisbureaux-directeuren vanmorgen voor een bezoek aan ons land op Schiphol aankwamen. DAT de Mijnindustrieraad besloot er tee accoord te gaan wanneer Duitse grensgangers in Limburg komen werken, mits ze (politiek) geen slecht verleden hebben. DAT, gezien het voldoende aanbod aan Duitse tonnage, in Maart volgens de „Handels en Transport Crt." geen Neder landse binnenvaartuigen aan het Duitse scheepvaartverkeer zullen deelnemen. DAT de Chef van de Marinestaf, vice- admiraal jhr E. J. van Holthe, het oplei dingskamp der marinier» te Volkel be zocht. 1 voortvluchtige po nen aan ontvluchte i litieke delinquenten. Tot de gearresteerden behoren de be kende voormalige NSB-er De Jong aan de Leliegracht te Amsterdam en de radio propagandist De Meester, die in Novem ber jl. reeds voor eenzelfde feit waren aangehouden, maar korte tijd later weer waren vrijgelaten, omdat slechts aange toond kon worden, dat zij ontslagen po litieke delinquenten aan werk hadden ge holpen. Bij de huiszoeking werden bescheiden in beslag genomen, waaronder een com pleet kaartsysteem met de namen van een groot aantal politieke delinquenten. Daags na de arrestatie hing voor het raam van het perceel op de Leliegracht een kaartje met de woorden: „Heden geen zitting". Het staat wel vast, dat deze „zit tingen" 's Maandags, Woensdags en Vrij dags werden gehouden. Het onderzoek in deze zaak wordt met kracht voortgezet. Dr Valentine weer terug in Nederland Het hoofd der E.C.A.-missie in Neder land, dr A. Valentine, is per K.L.M. in ons land teruggekeerd. Hij nam weer z'n intrek in Kasteel Oud-Wassenaar te Was- HONGARIJE PUBLICEERT WEER EEN* BRIEF VAN MINDSZENTY De Hongaarse regering publiceerde weer eens een brief van kardinaal Mindszenty. thans gericht aan de aarts bisschop van Kalocsa. Hierin zou hij op nieuw hebben aangedrongen op een ver zoening tussen kerk en staat. Nog dit jaar Amerikaanse reuzen- vliegtuigen op Schiphol Nog dit jaar zal de American Overseas Airlines haar Constellations op de lucht lijn New YorkAmsterdamFrankfort vervangen door de Boeing Stratocruisers. welke een snelheid hebben van 550 km en 80 passagiers kunnen vervoeren. De A.O.A. krijgt acht van deze reu- zenvliegtuigen, waarvan de eerste op 1 April wordt afgeleverd. Op 17 Augus tus wordt deze in gebruik genomen op de Ujn New York—Londen. 1 professor Mariazty met een doodsbedrei- gingrfeantwoord. welk schrijven in han den Kwam van de pastoor. De caféhouder E. heeft verklaard, dat het alles bij elkaar genomen een goed geslaagde mop isDe pastoor, die van het resultaat van het onderzoek in ken nis is gesteld, kan dus gerust zijn. Gesneuveld voor het Vaderland De Regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Koninklijke Landmacht: Gesneuveld 3 Febr.: sold. H. J. van Amstel, uit Vreeswijk. Gesneuveld 9 Febr.: 2e It. J. J. Bottinga. uit De Lier (Z.H.). Gesneuveld 11 Febr.: 2e It. M. T. C. Klompenhouwer, uit Til burg; sold. J. E. Notenboom, ui'. Rot terdam. Gesneuveld 13 Febr.: sold. A. W. Gijzen. uit Rotterdam; serg. A. J. Hoeboer, uit Nijmegen; opper- wachtm. H. J. Schreuders. uit Klun- dert (N-Br.). Gesneuveld 16 Febr.: korp. J. Frans, uit Oude Pekela; sold. Ie kl. J. J. van Leuken, uit Erp (N. Br.). Gesneuveld 18 Febr.: mare- chaussée le kl. W. J. Hendriks, ui: Oeffelt. Cochrans opvolger Binnenkort is de benoeming te ver wachten van Norman Armour tot opvol ger van Cochran als lid van de V. N - commissie in Indonesië. Armour werd in geboren en heeft voor Amerika diplomatieke functies vervuld te Parijs, St. Petersburg, Brussel, Den Haag, Mon tevideo, Rome, Tokio. Haïti. Ottawa. Santiago, Buenos Aires. Madrid. Daarna werd hij onderminister voor Latijns Ame rikaanse aangelegenheden. Op het ogen blik is hij ambteloos. Garry Davis heeft reeds 100.000 aan vragen voor het wereldburgerschap ont vangen. Links Norman Armour, die Merle Cochran zal opvolgen als Ameri kaans lid van de V.N.-commissie voor Indonesië; rechts Reimann, de Duitse communistenleider, die op een meeting de arbeiders toebrulde dat het communisme in Duitsland zal winnen Afnemende wind Tot morgenavond' verwacht De Biltt Zwaar bewolkt met plaatselijk enige lichte regen of motregen en later voor» namelijk in het Noorden van het land op klaringen. Krachtige tot matige Weste lijke wind. Iets minder zacht ZON EN MAAN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1949 | | pagina 1