[1 j NIEUWE LEIDSCHE COURANT 3 DONDERDAG 20 JANUARI 1949 Trieste nasleep van goudstaven-affaire Twee juweliers bikken nabij Leiden een goudstaaf van f20.000 in stukjes Verdienden zó lekker, dat ze uit eigen beweging nog eens 25.000.- fooi gingen wegbrengen Na al het stof, dat de Rotterdamse goudstaven-affaire al deed opwaaien is er nieuwe wolk bijgekomen, doordat men de hand heeft moeten leggen op enige lie den, die een paar verloren gewaande staven achterover hadden gedrukt. In dit ver band zyn o.a. gearresteerd de 44-jarige Haagse juwelier A. H. uit de Beekbergen straat en een Rotterdamse collega. door de staaf van „eigenaar" verwisselde. De bemiddelende horlogemakers kregen Ter herinnering diene, dat de goud staven afkomstig waren van de loodsboot, die in de Meidagen van 1940 nog wilde trachten, een belangrijke zending Neder lands goud naar Engeland in veiligheid te brengen, maar voor dat zij de bereikte, op een magnetische mijn liep en in de lucht vloog- Meer dan honderd baren goud kwamen via de zandzuiger, die er werkte, aan de oppervlakte ook weer in de kluis van de Nederlandse Bank. Maar nog altijd war«i er enige staven zoek. Hieruit valt te verklaren, dat enkele personen er later met de na gemaakte goudstaven zo gemakkelijk in liepen. Thans zijn enige gestolen staven achterhaald en zijn, zoals gezegd, enige personen gearresteerd. Recherche niet werkeloos De recherche kende de geruchten tij bleef derhalve niet werkeloos. Enkele weken geleden dook echter opeens nieuwe variatie op en dit werd oorzaak, dat de brigadier-rechercheur W. Kruis en de hoofdagent-rechercheur A. van Prooyen, beiden van het bureau Oostei vantstraat te Rotterdam, opnieuw een: gingen neuzen in de omgeving van Slie- drecht, waar de meeste werklieden woon den, die op de zandzuiger hadden dienst gedaan. Bij dat hernieuwde onderzoek, nu ongeveer twaalf dagen geleden, kwam zoveel aan het licht, dat tot arrestaties kon worden overgegaan. Allereerst werden twee juweliers ge grepen, de 44-jarige W. J. O. uit Rotter dam en de 43-jarige A. H. uit Den Haag. Zij waren de helers. Tijdens hun verhoor kwam vast te staan, dat zij een baa goud hadden gekocht door tussenkom: van de gebroeders B., horlogemakers te Sliedrecht en Leerdam. De eigenlijke leverancier bleek te zijn de 46-jarige dek- knecht A. van H. uit Sliedrecht. Met deze, die namens enige collega's had handeld, had men een der dieven handen. De transactie was aldus geschied: Met de auto van de Haagse juwelier wa: diens Rotterdamse collega destijds Sliedrecht gereden: Daar werden 20.000 gulden contant op tafel neergeteld, Stadsnieuivs Vragi De lieer W. van den Brink overleden de ouderdom van 75 jaar ii Leiden overleden de heer W. van Brink, die geriyme tijd organist was de Geref. iZuiderkerk) alhier- In het maatschappelijk leven heeft de thans erledene belangrijke functies bekleed. was hij chef de bureau van de Raad .n Arbeid te Leiden, terwijl hij jaren de hoofdboekhouding van de Neü. Spoorwegen te Utrecht voerde. In ging de heer Van den Brink bij de R^ad an Arbeid met pensioen. Ere-promotie prof. dr E. M. Meijers Vandaag vond aan de universiteit van Leuven de ere-promotie plaats van prof. dr E. M. Meijers uit Leiden. Prof. Meijers iprak bij deze gelegenheid een rede het onderwerp: „Het vóór en tegen een vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek". en, die de boeren en tuinders bezighouden C.B.T.B. neemt steeds in ledenaantal toe Gisteravond vergaderde in „Liberty" jde afdeling Leiden van de Chr. Boeren en Tuindersbond afd. Leiden. In zijn openingswoord sprak de voorzitter, de heer H. Kranenburg, de hoop uit, dat de arbeid van de boeren en tuinders in 1949 gezegend mag worden. Na het lezen van de notulen door de secretaris, de heer G. Mechelse, en enkele mededelingen van het bestuur, sprak de heer J. Aantjes .-er: „Vragen, die ons bezig houden". Het grootste probleem, aldus spr, is in deze dagen dat van de steeds toenemende uitgaven. Men spreekt veel over produc tievermeerdering. Het verhogen der pro ductie eist moderner inrichten van het bedrijf. Er liggen inderdaad mogelijkhe den. De financiën spelen hierbij echter groote rol. Niet alle leden ïijn in t leningen af te sluiten. Het risico nt een belangrijke plaats in. Niet al- gehieen kan worden gesproken van be- angrijke winsten over 1948. Wel hebben je veeboeren flinke winsten gemaakt, doordat de zomer gunstig is geweest. Bij het moderniseren van het bedrijf pelen de arbeidsprestaties een grote rol. leze zijn echter belangrijk afgenomen, imdat de winst veelal in handen van de iscus komt. Het verleden heeft duide- ijk getoond, dat de prestaties van de werknemer hoger worden, indien sociale wrzieningen in het vooruitzicht worden iesteld. Het heeft echter ook nadelen. )e heer Aantjes pleitte voor regelingen ussen werkgever en werknemer zonder aanraking te komen met de overheids- nstanties. Spr ging diep in op de zware asten, die op de tuinder drukken en be- reurde het, dat vele tuinders hun pre- nie afstaan aan de Raad van Arbeid. De Aantjes zag liever, dat de premies n handen kwamen van de particuliere ledrijfsverzekeringen. Hierna stond spr stil bij de Benelux- edachte, waarvan hij geen hogeVerwach- ing koesterde. Spr was er van overtuigd, de Benelux geen voordelen voor de uinders biedt, wel nadelen. Hij zou e'eds tevreden zijn indien de tuinders er slechter van werden. Tenslotte besprak de heer Aantjes het de C.B.T.B. Deze bond mag 1 groeiende belangstelling ver- eugen. Er zijn momenteel 28,000 leden, pr deed een krachtig beroep om lid te 'orden van de C.B.T.B. De Christelijke oeren en tuinders moeten open oog heb- voor de grote waarde en betekenis deze bond. Lid te zijn van de CBTB ïgt ook verantwoordelijkheid op. Wan eer wij, aldus besloot spr zijn toespraak, ok met ons gebed de bond steunen, dan uilen zeker de vruchten gezien worden. de gelegenheid om vragen te stellen ferd druk gebruik gemaakt. Oegstgeest Beroepen De Geref. Kerk van Oegstgeest-Mors- jndijk heeft een beroep uitgebracht op "F. Minnema van Rotterdam. ieder duizend gulden van. Via Rotter dam en Den Haag waren de juweliers toen onmiddellijk naar een plaatsje de omgeving van Leiden gereden. 1 huize van een kennis werd begonnen de baar van 24 karaat klein te beitelen. Het was een moeilijk karwei en toen mt s nachts om vijf uur mee ophield, nog maar de helft in stukjes geponst. De juweliers deelden zij het niet eerlijk en zo kwam het goud bij diverse klan ten terecht. Toen de gehele hoeveelheid goud var de hand was gedaan, hadden de juwe liers zulke enorme sommen verdiend, dat zü eigener beweging nog eens naar d« twee horlogemakers reden, die hun be middeling hadden verleeml, en hur 25.000 gulden extra in de zak stopten- Tot zover het verhaal van de eerste staaf Er zou nog een tweede in het ge ding komen. Dat was te danken aan de scherpzinnigheid van een der recher cheurs, die bij de arrestatie van enkele dekknechbs een hunner er op betrapte, dat hij de ander iets in bet oor fluisterde. Een langdurig verhoor van de 28-jarige D. van E., eveneens uit Sliedrecht, er het gevolg van. Eerst was er niets uit hem te krijgen, maar toen hem wacht bij een nader verhoor op het bureau Oostervantstraat de vraag werd gesteld: „Waar is de tweede staaf?" keek hij eerst wat vreemd op, slikte ve volgens een brok in zijn keel weg en 2 toen plo^eling: „Kleed me maar aa dan gaan we 'm halen. Die staaf is heel". In zijn woning in Sliedrecht g komen, trok hij onmiddellijk jas en ve uit, lichtte in de gang van zijn woning een plank op en verdween in een kruip- kelfder, gevolgd door de rechercheurs- „Hier ziet u de baar goud, die we daar vonden," zei hoofdinspecteur A. C- Krol, die aan een verslaggever d'it verhaal deed, en hij wikkelde uit een stukjj papier iets, dat de vorm had van eei grpte baksteen. Aan een der hoekjes had men kennelijk geprobeerd een stukje los te beitelen. De staaf weegt 12tfe kg wordt, de gram gouds tegen ƒ8.be rekend, geschat op meer dan een ton waarde. Het nummer van de staaf klopte. De baar werd in de zuiger gevonden. Enige leden van de bemanning leidden destijds de controleurs van de Neder landse Bank om de tuin, want als deze aan het eind van de werkzaamheden een dag verlangden, dat er over de lege bodem van de schuit waarop zich nog altijd centimeters modderwater bevon den met een houten voorwerp zou worden gestreken om te zien of dat nog door een zwaar voorwerp tegenstand ondervond, liet men bij afspraak dit hout handig over het obstakel heenwippen, zodat het leek alsof er niets was. Niets dan angst uitgestaan De gearresteerde van E. is de hemel te rijk, dat de baar goud niet kelder ligt. „Het is al bijna twee jaar geleden", zei hij, „maar ik heb er niets dan angst van gehad". De politie is dan ook overtuigd, dat men niet met jongens te doen heeft, maar me voudige mensen, die voor de verleiding bezweken Nog een derde dekknecht is aangehou den, de 39-jarige J. S. uit Dordrecht, die ook aan het spelletje heeft meegedaan. Nog altijd zijn er enige staven zoek en de recherche speurt ijverig verder. V»n het geld, dat de eerste staaf heeft opge bracht, zijn inmiddels duizenden guldens achterhaald. Als bijzonderheid kan nog worden ge meld dat toen een van de rechercheurs op een woonscheepje in Sliedrecht de vro van een der verdachten had verhoord bij het weggaan een aan de wal wonende bakker verzocht, eens naar de vrou- kijken, omdat deze geheel overstuur geraakt, hij deze bakker op heterdaad betrapte bij de -clandestiene slachting var HEFFINGEN VAN CENTR. BUREAU VAN TUINBOUWVEILINGEN Het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen heeft de aangesloten vei lingen medegedeeld, dat het bestuur ten behoeve van de betrokken minimumprij- i-fondsen de navolgende heffingen heeft vastgesteld, die van kracht zijn geworden op 17 Januari: sla la, lb, 2a en 2b f0.30 per 100 stuks, andijvie a fl per 100 kg. In 1948 was voor andijvie heffing vastgesteld van f0.50 per 100 kg tot eind Juli, van 1 Augustus af bedroeg deze heffing f0.40 per 100 kg. Van 1 Januari 19^0 tot 17 Januari be hoefde geen heffing -g—-«—'--w Exportzegels ter verkrijging van kippenvoer Nederland bezit thans ca. 10 millioen kippen, verdeeld over 200.000 pluimvee houders. Deze hoenderstapel pikt per jaar ca. 500.000 ton voeder op, dat een groot deel moet worden geïmpor teerd. Dat kost deviezen en daarom is het aantal kuikens in 1 vankelijk was vastgesteld op 20 mil lioen stuks, teruggebracht op 15 mil lioen stuks, hetgeen geen waardige uitbreiding van de pluimvee stapel betekent. Onze hoenders produceren per jaar ca. 1600 millioen eieren. In 1948 werden on geveer 360 millioen geëxporteerd, waar van bijna de helft naar Engeland. Ook dit jaar zal een gedeelte moeten worden geëxporteerd, maar nu de inleverings plicht wordt opgeheven, zal daarvoor bij de handelaren uiteraard weinig animo bestaan, als de exportprijs eventueel la ger zou zijn dan de binnenlandse prijs. Ten. einde nu toch de voor.export nodige hoeveelheid te verkrijgen, zullen zg export-zegels worden ingevoerd, die recht geven op toewijzing van voeder. P.T.T. HEEFT 47.000 AMBTENAREN. De investeringen in 'het P.T.T.-bedrijf zullen een bedrag van -ongeveer ƒ30 mil lioen aan deviezen vereisen, aldus min Spitzen in de M. v. A. op de P.T.T.-be- groting. Bij het bedrijf zijn thans 29 300 vaste ambtenaren en 17 700 op arbeids contract werkzaam, tegen resp. 20:900 er 12.400 in 1940. Er zijn nog 283 wacht gelders. De in voorbereiding zijnde herziening kvan de tarieven voor het interlocale tele foonverkeer zal geen vermeerdering de totale opbrengst van dit verkeer weegbrerfgen. Er zal een verschuiving optreden, die enerzijds verhogingen, maar anderzijds tariefsverlagingen me zich zal brengen. DOODSTRAF TEGEN DUITSE SPION GEËIST. Voor het Bosche B.G. werd gisteren ten tweede male de doodstraf geëist tegen W. Geelen uit Eindhoven, die reeds voor de oorlog deel uitmaakte Duitse spionnagedienst en later als V- man vele illegale werkers en Engeland vaarders verried. Indertijd zelfde eis een psychiatirsch onderzoek gevolgd. Dit leverde echter geen enkele verzachtende omstandigheid op. Uit spraak: 26 Januari. THANS VRIJE PRIJZEN VQOR VERSE ZEEVIS. Per 1 Febr. zal ook de maximumprijs voor makreel, schelvis, kabeljauw, kool- vis. wijting, schol en schar worden in getrokken. Reeds eerder waren de prij zen voor de fijne vissoorten, als tong, tarbot, griet. enz. vrijgelaten. Thans zijn de maximumprijzen worden betaald. Bakkers willen tussenhandel t uitschakelen De bakkers willen zich door coöpera tieve inkoop economisch sterk maken. Uitschakeling van de tussenhandel zou een besparing van tien millioen kunnen opleveren. Het streven is, dat, iedere bakker de „W-bloem" voor het Volks- wittebrood weer kan kopen bij de meel fabrikant van z\jn keuze, zo meldt de ,V.krt." Het vraagstuk van de eventuele vrije, maximum of minimum meel- en brood prijzen is momenteel in studie bij de Regering en In hogere vakkringen der bakkers. In afwachting van de komende ontwikkeling hebben de bakkersbonden overleg gepleegd. Zij willen door plaat- jhe wjjze bakkerijgrondstoffen inkopen. Het is niet onmogelijk, dat de tussenhandel ten dele zal worden uit geschakeld. Tot nu toe was iedere bakker verplicht W-bloem bij een bepaalde fabrikant te kopen die een pachtcontingent van de Regering had gekregen. Bij de aankoop van patent-bloem is de bakker reeds vrij. Uit het opheffen van de „bloem- rayonnerlng" zou bij vrije meelprijzen een prijzenconcurrentie onder de meel fabrikanten kunnen ontstaan. Daarom zien de bakkersorganisaties een mini- urn broodprijs als een levensvoorwaar- voor de bakkerij. KOEIEN STIERVEN DOOR LOOD- VERGIFTIGING. De in December j.l. aan een geheim zinnige ziekte gestorven koeien van de veehouder Kersten uit Asendelft blijken loodvergiftiging te zijn gestorven. Een partij cocesmeel, dat als „gebroeid" meel was aangekocht en dus niet vol komen normaal was, bleek één procent lood en veel ijzer te bevatten. Het vergif tastte het zenuwstelsel aan, zodat de ziekte veel op dolheid leek. alle soorten 1 de t De bestaande maximumprijzen voor haring en haringproducten blijven on verminderd van kracht, „Ternate" bü Antwerpen aan de grond. In de afgelopen nacht is het Neder lands s.s. „Ternate" ter hoogte va: Kruisschans bij Antwerpen aan de grond gelopen. Vanmorgen werd het schip vlot getrokken. De aluminium-kletspraat: een ontslag Het plaatsvervangend hoofd van de E C.A., Howard Bruce, heeft aan president Truman zijn ontslag aangeboden. Een woordvoerder van de E.C.A. te Washing ton verklaarde aan Reuter, dat het ont slag niets te maken heeft met de actie tegen Nederland, Engeland en België, waarbij Bruce de drie landen er van be schuldigde, dat zij grote voorraden lood en aluminium, die met E.C.A.-dollars ge kocht waren, met grote winst doorver kochten naar Amerika. DIRECTIE-VLIEGER GING NIET OP. Gearresteerd is de 46-jarige directeur van een A'damse radiatorenfabriek, die in 1944 trachtte f?5.000 wachtgeld van het Rijk in de wacht te slepen, door het voor te stellen, alsof zijn personeel ten dele werkloos was. Doch de fabriek draaide op volle toeren! Nam dader raadsel in zijn graf mee? Zoals bekend, werd verleden week te A'dam een 63-j. spiritusdrinker dood ge vonden. Vermoedde men aanvankelijk een natuurlijke dood, sectie op het lijk en verklaringen der omwonenden wezen in de richting van ruzie' met doodslag als gevolg. De politie arresteerde „Manke Tinus", een spiritusdrinker, die meer scheen te weten. Maar Manke Tinus overleed aan hartverlamming en nu staat men weer voor een raadseL Nogmaals: de fooi aan taxi chauffeurs Van bevoegde zijde verzoekt men ons, de aandacht van passagiers in huurauto's taxi's er op te vestigen, dat de chauf feurs niet het recht hebben, bij het ver melden van de ritprijs, deze te verhogen met de fooi. Men raadplege de taxameter vrage uitdrukkelijk naar de ritprijs geve bij overtreding hiervan onder vermelding van het nummer van de wa gen kennis aan de plaatselijke politie. Duitse staalproductie moet beperkt blijven Het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken heeft de uitdrukke lijke verzekering gegeven, dat er aan West-Duitsland geen hogere staalproduc tie zal worden toegestaan dan 10,7 mil lioen ton per jaar. Men is ook van me ning te Washington, dat de plannen van de E.C.A. geen hogere productie inhou den. Men hoopt, dat deze uitspraak krachtig zal bijdragen tot wegneming an de geschilpunten met Frankrijk. MOOIE UITBREIDING R'DAMSE LLOYD. De Kon. R'damse Lloyd krijgt drie ieuwe 12.000 tons vrachtschepen in één eek. Op 15 Febr. wordt de „Blitar" te ■ater gelaten, 19 Febr. volgt de „Lang- koeas" en 22 Febr. zal de „Matarom" zijn technische proeftocht maken. Werk van Pa van der Steur gaat door Indische bladen melden, dat toen onze troepen Magelang bevrijdden, er zich in het tehuis, dat indertijd door Pa van der Steur was opgericht nog 150 kinderen bevonden. In de kerkmuur bevond zich nog steeds de steen met de naam „Oranje Nassau-stichting". Hoewel de kinderen geen onverzorgde indruk maakten, ble ken zij toch in ernstige mate ondervoed te zijn. De autoriteiten hebben onmiddel lijk maatregelen genomen om de „steur- te helpen. Er zal echter veel geld nodig zijn om dit werk van Christelijke liefde voort te zetten. Iedere Russische verzoenings poging is welkom Juist voor zijn aftredep heeft Robert Lovett, de Amerikaanse wnd. minister van buitenlandse zaken, nog verklaard, dat elke poging van Rusland tot ont spanning in de betrekkingen met het westen te Washington welkom zal zijn. Maar de Ver. Staten prefereren nog altijd daden boven woorden. Lovett zeide voorts nog, dat een fusie der drie weste lijke bezettingszones van Duitsland werd vertraagd door de verschillen van inzicht tussen Frankrijk, Engeland en de V.S. Marie Koenen's 70ste verjaardag Door haar gezondheidstoestand kon de Limburgse schrijfster Marie poenen de huldiging ter gelegenheid van haar 70ste verjaardag te Maastricht, waar vele vooraanstaanden op litterair gebied en autoriteiten aanwezig waren-, niet bij wonen De Commissaris der Koningin van Limburg, mr dr F. Houben, deelde in zijn openingswoord mede. dat Marie Koenen benoemd was tot Ridder in de Orde van- Oranje Nassau. Een jongens koor voerde een door Catharina varf Ren-nes getoonzet gedicht van de gehul digde uit, waarna oud-minister Gielen haar werk besprak. Namens de Mij. der Ned. Letterkunde sprak dr H. Endepols. Aan Marie Koenen werd het erelidmaat schap van het Geschied- en Oudheidkun dig Genootschap in Limburg aangeboden, terwijl uit naam ran alle aanwezigen een telegram van hulde aan de jarige werd gezonden. GLORF," SNIPPERS De Russen hebben een varken gefokt, waarvan zij beweren, dat het bestand u tegen het Poolklimaat. Vijfduizend Slo waakse vrouwen zijn bezig een tapijt van 12 bij 12 meter te vervaardigen, dat zij willen geven aan Jozef Stalin op zijn 70ste verjaardag, 21 December. In het proces tegen de ministers van de Roe meense Nazi-gezinde regering-Antonescu werden nogal milde straffen uitgedeeld. Vijftien van de 17 beklaagden kregen 2 tot 10 jaar en twee ex-ministers den zelfs vrijgesproken. Mevr. Peron, echtgenotevan Juan, de Argen tijnse president, zond 40 ton levensmid delen en kleding als geschenk naar Italië. Het Britse instituut voor werk- tuingkundige ingenieurs heeft dr Frede rick Ljungstrom (Zweden) de interna tionale „James Watt-medaille" toegekend voor zijn belangrijke bijdragen op werk tuigkundig gebied. Tachtig vliegtuigen en twintig Amerikaanse oorlogsschepen zoeken naar het boven de Caribische Zee vermiste Britse Tudor-vliegtuig, zoals bekend, sinds enkele dagen met 20 personen aan boord vermist wordt. Intussen heeft de Britse regering tij delijk het gebruik van dit soort vlieg tuigen verboden. Een nieuwe groep 30 Amerikaanse Superforten zal in Enge land gestationneerd worden. De piloot van de Skymaster van de Berlijnse luchtbrug, die dezer dagen bij Fassberg verongelukte, is gisteren overleden. Het vliegtuig „Great Britain" van American Overseas Airlines legde de afstand New York-Shannon (Ierland) af in 8 uur en 47 minuten. Weer een record. Minister In 't Veld rookt wel, doch is geheelonthouder Kreeg Den Haag een te groot bouwvolume toegewezen (Van onze Parlementsredacteur) De tweede dag van het Kamer-debat over de begroting van Wederopbouw en Volkshuisvesting bracht nog acht-en-een-half Kamerlid op de preekstoel en, om in dzeelfde trant door te gaan, misschien één derde of één vierde minister. De grootste redevoering was ongetwij feld die van de heer Oud (V.V.D.), doch over de algemene wederopbouwpolitiek zeide hij niet veel; hij beperkte zich vrij wel tot een pleidooi voor Rotterdam. De heer v. d. Feltz (C.H.) had eergisteren reeds het pleit gevoerd voor een betere verzorging van de getroffen gebieden. Hij zag bezwaren in 's ministers opvat ting, dat een oplossing moet worden ge zocht voor het absolute woningtekort, onafhankelijk van de vraag, hoe dit tekort is veroorzaakt. Liever wilde hij de getroffen gebieden eerst opwerken tot het niveau der niet-getroffen gebie den. Hij zal echter blij geweest zijn, dat niet de heer Algera (A.R.) minister Wederopbouw is. Deze immers wilde bij de bepaling van het absolute woning tekort nog verder gaan: ook de, bijv. ir Friesland en Drente nogal veel voorko mende krot- en eenkamer-woningen moeten hierbij worden betrokken, daar anders de oplossing van dit reeds voor de oorlog nijpende vraagstuk steeds maar verder wordt verschoven. De heer v. d. Feltz bepleitte gisteren in de tweede helft van zijn rede een meer in het c leg betrekken van de ondernemers, wijl hij, zoals anderen al eerder hadd^h gedaan, aandacht wijdde aan de keerde aanbestedingspolitiek en aai huurstop. De heer Van Vliet (K.V.P.) was eerste, die vrij ernstige critiek uitoefende op het verdelingsschema van het bouw volume. Hij meende, dat het absolute woningtekort op grond van verkeerde cijfers was berekend, terwijl geen reke ning was gehouden met de regionale bouwcapaciteit. Dit laatste zal tot gevolg hebben, dat in sommige streken werk loosheid zal dreigen, terwijl in andere streken een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan. De vergissingen in de bere kening van het absolute woningtekort zou er o.a. toe geleid hebben, dat 'sGravenhage een te groot bouw volume is toegewezen. Uitvoerig stond hij voorts stil bij de financiering van de woningbouw, die op den duur niet te grote lasten op de begroting rr)ag leg gen. Daarom zal huurverhoging niet kunnen uitblijven. Ook bepleitte hij een eenvoudiger regeling voor het bouwen van een eigen woning (voor zelf-bewo- ning) en een financieringsregeling voor uitbreiding van bestaande woningen, waardoor gemakkelijk splitsing in twee wooneenheden kan plaats hebben. De heer Posthumus (Arb.) klaagde over het feit, dat naar zijn mening uit het devie- zencontingent te weinig beschikbaar werd gesteld voor industrie-bouw en vroeg zich af, of hier niet de bottle-neck vooi de industrialisatie lag. De heer Ritmees ter (V.V.D.) vroeg, of de tariefionen zon der plafond straks niet voor het gehele land zullen gelden en was van mening, dat de kosten van de woningbouw nu al te laag waren voor de bouwers. De heer Van Dis (S.G.P.) had bezwaar tegen de grote „ambtenarij" en bepleitte vereen voudiging van de goedkeurings-metho- den. Voorts hield hij een langdurig be toog over de noodzakelijke herbouw van het dorpje Terheijden onder de gemeente Monster. De heren Biewenga (A.R.) en Droesen (K.V.P.) drongen aan op vergro1 KOMT ER EINDELIJK EENS WAT VAN Het Tweede Kamerlid Maenen (KVP) heeft minister Lieftinèk gevraagd, waar om de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag bij het wetsontwerp op de Materiële Oorlogsschaden zolang uitblijft. Er heerst ongerustheid onder de oorlogsgetroffenen en daarom vraagt de heer Maenen of de minister niet een uiterste datum van verschijning van de M. v. A. kan noemen. Aanvaring voor de Amerikaanse kust: 10 doden. Vor de kust van New Jersey kwam de Amerikaanse ijsbreker „East Wind" bij dikke mist in botsing met de Amerik. tanker „Gulf Stream". Beide schepen ge raakten in brand. De bemanningen gin gen van boord en van de „East Wind" vonden 10 opvarenden de dood. Het Asser B.G. veroordeelde de 41-j. SS-Obersturmführer A. C. Gemmeker uit Dusseldorp, kampcommandant van Westerbork, tot 10 j. (m.a.). (Eis: 12 j.). Competitie van Ned. Studenten voetbalbond De stand van de halve voetbalcompe titie der studentencorpora is thans: Wageningen 3 3 0 0 6 83 Delft 3 2 0 1 4 7—3 Leiden1 0 0 1 0 3-4 Amsterdam 2 0 0 2 0 14 Utrecht 1 0 0 1 0 0—5 Eind Februari moet de winnaar be kend zijn. Deze speelt in de finale te Groningen tegen de Groningse studenten het studentenvoetbalkampioenschap. ting van het bouwvolume voor de we deropbouw van boerderijen, terwijl ten slotte de heer Algera (A.R.) protesteerde tegen te ver gaaVide bemoeiingen van het Nationaal Planbureau. Minister In 't Veld begon zich te ver ontschuldigen, over het feit, dat hy wel eens wat te veel in vergaderingen enz. vertelde. Dit komt, omdat ik burgemees ter ben geweest, aldus verklaarde hij. Toen was het nl. ook zijn gewoonte om hier en daar tekst en uitleg te géven, om de burgerzin aain te kweken. Maar een minister is geen burgemeester, zal de heer Stapelkamp (AR) wel denken In 1948 zijn we belangrijk boven het bouwplan uitgekomen, aldus de bewinds man: geraamd was f 1050 millioem en,ver werkt werd f 1200 millioen. (Overigens zegt ons dit weinig ten opzichte van het aantal gereed gekomen woningen: de hogere uitgaven kunnen ook wel gevolg zijn van hogere prijzen.) Vooral in Bel gië zijn aanvullende aankopen gedaan. Ook 1949 kan meevallen, maar de kan sen daarop zijn gering. Er is een ver betering in de materialen-positie gaan de. Met de baksteen staat het er echter slecht voor. Veel kon de minister er niet over zeggen, want de steenfabricage valt onder Economische Zaken. De kalkzand steen-productie zal binnenkort wel stij gen door invoering van het tweeploe- genstelsel. Voor het tekort aan dakpan nen zal moeilijk een oplossing te vinden zijn: gezocht moet worden naar andere vormen van dakbedekking. De heer v. d. Feltz (CH) had aangedrongen op ver mindering van de luxe-consumptie (bijv. tabak en alcoholica) om meer deviezen aan bouwmaterialen te kunnen besteden Dit zal niet veel uithalen, aldus de mi nister. Uit zijn betoog bleek echter wel, dat hij zelf wel graag rookt, maar wat drank betreft, geheelonthouder is! Over de verdeling van 't bouwplan zal men altijd kunmen blijven twisten. Voorts toonde hij zich ontvankelijk voor meer contact met het bedrijfsleven. Echter niet voor de vaststelling van het bouwplan. De ambtelijke commissie komt hier al haast niet uit en wanneer belanghebbenden ook nog mee moeten beslissen wordt het nog moeilijker. Verdere toewijzingen voor grote bankgebouwen zullen niet plaats hebben: er zijn urgenter zaken. Scho len en ziekenhuizen zullen buiten de ko mende decentralisaties-regeling vallen. Vanmiddag ging de minister verder. Van het erf ran School en Kerk Beroepingsicerk Ned. Herv. Kerk. Bedankt: voor Ter- heyde (toez.) H. de Ruyter te Eek en Wiel. Beroepbaar: jhr ds F. W. Ted ing van Berkhout, res.-legerpredidkant, Baan 19, Haarlem. Geref. Kerken. Beroepen: te Nieuwer- brug cand. F. Minnema te Rotterdam. Geref. Kerken (Art. 31 K.O.). Beroe pen: te Zuidlaren (2e maal) H. Dijkstra te Zeist; te Loenen aan de Vecht en te Oud-Loosdrecht cand. J. H. W. .Zwarts te Oosterbeek; te Tiel-Zaltbommel cand. E. Koop te Delfzijl. - Gedep. Staten delbare landbouv ssland hebben een linde hun college rieslar.d een mid- t vestigen: der Rijksbegroting 1 t vljfj. huishoudkui A Mey, dl venhage. Het examens van de HBS-< vierj cursus en van de eindex. HBS van de Lycea zal worden gehouden op 16. 17. 18. 19. 20 en 23 Mei. Het schriftelijk eindexamen van de mid- delb. scholen voor meisjes zal worden ge houden op 30 en 31 Mei. Het schriftelijk eindexamen van de han delsdagscholen zal worden gehouden op 25. 27. 30 en 31 Mei en 1 en 2 Juni. Het schriftelijk eindexamen van de gymna- eindej afd. Hoe de schepen reilen en zeilen ALBLASSERDIJK 19 v R'dam te Houston. ANDIJK 19 te Antwerpen. ANNENKERK 19 te Bombay. AMSTELVEEN 18 v Genua. AXELDIJK 19 v R'dam n N Orleans. BOSKOOP 19 v Chili te A'dam. DEPA 20 v Londen n Harlingen. DRENTE 19 v Batavia n Samarang. EDAM 19 v R'dam n N York. ESSO DEN HAAG 19 v R'dam n Aruba. GAROET 17 v Tarakap te Sorong. GLASHAVEN 18 v Brunsbuttel. HERSILIA 18 v Bremen n Antwerpen. KATWIJK 19 v Duinkerken te Casablanca. KERTOSONO verm 22 v B Papan n Mak. KOTA AGOENG 19 v Belawan n R'dai\i. KOTA GEDE 19 v Suez. LAURENSKERK 19 te Marseille. LEMSTERKERK 19 v R'dam te Basrah LIEVE VRÓUWEKERK 19 V Calcutta naar Rotterdam. LOENERKERK 19 v R'dam te Khorram MEERKERK 18 v R'dam te Kobe. MELISKERK 20 v R'dam n Kobe. NASSAUHAVEN 18 v Middelfart n Mal ORPHEUS 17 v Napels n Algiers. PERICLES 18 te Antwerpen. PRINS FRED. HENDRIK p 20 Glbraltai PRINS W v ORANJE p 19 Ouessant. RIJNKERK 19 te Colombo. SAMARINDA 19 v Philippijnen n Pac SALLAND 18 v A'dam n Hamburg. SCHIE 8 v A'dam naar Hamburg. SLAMAT n R'dam. verm 22 v Djeddah. STENTOR 19 v Valencia te R'dam. TALISSE 18 v A'dam n Bremen. TAWALI 19 te Pt Swettenham. TERNATE n Batavia. 20 v Antwerpen ZEELAND (SSM) 19 v Hamburg ZEEMAN verm 21 v Batavia n i ZONNEWIJK 18 te Pt Elisabeth De Zonnebloem. 5.- :hooltijd. 5.15 Het blaasinstrument in mermuzfek. VII. 5.45 Wat het buiter.- leest. 6.— Nijmeegs Vaudeville Orkest. 6 30 Voor de Nederlandse strijdkrachten. - Nieuws. 7.15 Eens verkenner, altijd ver- nner. 7.30 Uit het land van Hertog Jan. - Nieuws. 8.05 De gewone man. 8.12 Die te Walpurgisnacht. 8 45 De tien geboden. 9.30 Omroep Orkest. 10.37 Actualiteiten. 10 45 Avondgebed. 11.Nieuws. 11.15 Lichte klan- en. 12.— Sluiting. HILVERSUM II (415) VARA. 7— Nieuw 7 15 Muziek l Strijdlie ibaja. Een vierde hoogoven in IJmuiden Plannen voor vervaardiging van vertind blik voor conservenindustrie De Kon. Ned. Hoogovohs en Staalfa brieken N.V. te IJmuiden denkt o.m. in de toekomst vertind blik voor. de con servenindustrie te gaan vervaardigen en een vierde hoogoven te bouwen, zo ver telde de directeur, ir A. H. Ingen Housz. tijdens een persconferentie t.g.v. het 25- jarig jubileum der N.V. De hoogovens te IJmuiden zijn uitgegroeid tot de be langrijkste ruw-ijzer-exporteurs van'na de oortog, over de gehele wereld. Jaar lijks gaat er zestig millioen ton naar het buitenland, welke afzet een grote de- viezenwinst oplevert. Op het overschot aan ruwijzer zou volgens ir Ingen Housz een toekomstige uitbreiddng van de staal fabriek te baseren zijn. Ook de M.E.K. O.G. 'Mij. tot exploitatie van kooksover- gassen) gaat zich aanzienlijk uitbreiden. De productiviteit der arbeiders stijgt weer langzaam, dank zij het tariefloon. BEURS VAN AMSTERDAM WOENSDAG 19 JANUARI 1949. OBLIGATIëN N. Bk v. Z.-Afr. 213 VJC. 2.30 u Rotterd. Bank 167 Nederland '48 3V« 100^*£WentlChe J?* f 1000 1947 3—3)i 971e*N Hyp.b. f 1000 1937 3 971a 97f$ Emballage Houth. 13313 Dollarlening '47 100)'«« 100^ Heemaf N. V. ...158 f 1000 1962-64 3 99-ps 99,}g HoU- Kunstz. Ind. 196 f 1000 NAV.S. 2',4 80fi 80J2 Int Beton142 f 100 Spaarcertif. lOllfe'lOl-jy Int. Kunstst Ind. 127 N.-I. f 1000 '37 A3 96fg 96^yemirf Denemarken 4 1023A 102)4 Den Haag 3 101 Vb 10144 Z.-Holl. 2e '38 3 99343 99^ Nat. Hyp. 3)4 99)4 9944 West. H. I. V. 3',2 100',4 Bergh Jurg. 3)4 10334 10334 Leverszeep 334 10434 10414 Cockerll „105^ 10634 Bataafsche 334 102^ 1023b Kon. Petr. 334 10334 10334 Wagon L. 4 9634 96 N.-I. Spw. '37 3 34 7634 7634 334 A'dam '47 ...100 A. N. I. El. MIJ... 10734* 10734 N.-I. Gas Mij 126 124t 1, Tel. Sc T. C. 152} 152 City Service C... 4334§ 4634* Born. Sum. Mij... 149>« 149)4 Cur. Handel My 258 255 Int. C. Sc Hv. 19634 3003a* Linde Teves 138 140- Cont Oil Corap.» 57 Mid. Cont. C. 4634} 4634* Philips a 5734} Shell C. 4034} 40)4* Tide Water C. 34 Telagapat 56 55} A'dam Ballast 144 144)4 Gem. Eigendom.- 142)4 Houth. W. Pont... 135)4 136t Thom s Hav« 125 Werkspoor 138 1. Zwanenb.' Organ! 180 1' Am. Smelt. C. .- 56345 - Anaconda C34 Bethl. Steel C— 9934 Chrysler C112 - Motors C... 1 Dell Spoorweg Ned.-Ind. Sp.w Baltimore C. N. Y. Centr. C— 1134 -" Pennsylv. C. South. Pac. C. Canada Pac. C Sem. Cher. A. 14* Voorlopig genoteerd Albert Heyn I90t 18S 16)4 16)4 I 48)4 I 'Philips 3)4 102^ I02fj| InL Nickel C. 3034} "ennecott C. C.... 5734 5734 Rayon C. 41)4 AANDELEN (A'damsche Bank 158)4 15634 Rep. Steel C iHolL Bk Unie C. 219 21934 St. Brandts C. 434 434 |NaL Herstel 100)4} 100)4 U. S. Steel C. - 73)4 72)4 N. Am. Fitüngf. 89)4 88), Walvisvaart Ree. 116 115), Vredesteln 176)4 177 Ver. Pharm. 106)4 105)4 Schokbeton 136 138 ACTIEVE AANDELEN Kolon. Bank 95 N.-Ind. Handelsb. 117 N. Hand. My CvA 159 Industrie Alg. Kunstz. Unie 162 Bergh en Jurgens 300 Berkels Patent Ill Calv. D. O. C. v. A 149 Centr. Suiker Mij 168 Fokker N. Vliegt 135 Gelder en Zood 144 Hoogovens 181 Kabelfabriek 253 Lev B. O. C. v. A. 261 Ned. Ford Autom 254 Philips Gem. Bezit 224 Wilton Feyenoord 161 Petroleum Dordtsche Petrol. 281 Kon. Petr311 Moeara Enlm51£ Rubber Amat Rubber 17( Bandar Rubber .- DeU-Bat Rubber- Serb. Sum. Rubber Holl.-Amer. Lyn Java-Ch. Jap. Lyn Kon. Ned. St. N.B. Kon. Paketvaart Ned. Sch. Unlo Rotterd. Lloyd St My. Nederland Hand. V. A'dam Javasche Cultuur Ned.-Ind. S. Unlo 1 Ver. Vorst Cult Tabak Dell-Batavla Dell-MIJ Cert Senembah MU I Diversen BUliton le rubriek BUliton 2e rubriek 1 Muller en Co. ACADEMISCHE EXAMENS Be- AMSTERD^I. Gem..Univ. vorderd tot arts J Boer. Ridderkerk. W van Rijn. Vlaardingen en J Lankster, Hoorn; ge slaagd: artsex le ged: mej S M I Wymenga. Amsterdam en de heren rf. A Faber. Sloten, S Frenkel. Amsterdam. L J M Nyst. Val kenburg en Ng Koel Kioen, Amsterdam. DELFT. 20 Jan. Geslaagd: prop civiel- ing: K J van Aarsen te Scherpenzeel. C W Bal te Rotterdam. W J Boon te Utrecht te Utrecht. C H ten Haven te 's-Gravenhage, D A Klevering te 's-Gravenhage, A H van der Linde te Rotterdam. H G Nijhout te Zwolle, A de Wit te Alphen aan den Run: prop. werktuigk. ing.: J H T van Bultenen te Haarlem, K H Hylkema te Bilthoven, J Lou- werenburg te Rotterdam. C P Marks tc Rot terdam. J Peelen te Amsterdam. J A Ver hoef te Arkel, H H Werthauer te Delft: heepsbouwk. ing.: J W Verhulst te Haar- m: prop, vliegtuigbouwk ing.: J A van der Bliek te Goes. W Buntsnja te Waarder: ikundig Ing J de Graaf fe Rotterdam, prop. natuurk. ïr.g J C A Buijs te Bergen op Zoom, J J H de Vries te 's-Gravenhage. RaHionroeramma voor vanavond HILVERSUM I (3011) NCRV 7.— Nieuws. 7.15 Nederl. organisten spelen eigen werken. 7.30 Het actueel geluld. 7.45 R.V.D. lordt... Nieu\ Programipa proloog. 8.15 Tussen de Oeral en de Rocky Mountains. *9.30 Famillecompetitle. 10.— Gram 10.05 De vaart der volken. 10JS De liederen uit Valerius' Ned. Gedenck Clanck. 10.45 Avondoverdenk. 11.Nieuw» 11.15 Het Philadelphia Symphonte Orkest. 12.— Sluiting. HILVERSUM n (415) AVRO 7— Met de Eendracht op avontuur. 7.1» AVRO's Avondschool. 7.45 Le plano roman- tlque. 8.— Nieuws. 8.05 In het Radio zoek licht 8.15 /Omroep-kamerorkest.9.Liefd» id. 9.15 Het Promenade Orkest. 9.45 Het gevangeniswezen in nieuwe banen. 10.Inleiding tot het volgende. 10.05 Aan sluiting met de Royal Albert Hall te Lon- en. 10.45 Gram. 11.— Nieuws. 11.15 Engelse low en variété successen. 12.— Sluiting. Wat de radio Vriidag brengt HILVERSUM I (301) KRO 7.— Nieuws. 15 Gymnastr 7 30 Een vrolijk begin. 7.45 Morgengebed. 8— Nieuws. 8 15 Pluk de dag. Calvet Kwartet. 9.35 Schoolradio. 10 05 iphonie no 97 in C gr t. Haydn. 10.30 retteklanken. 11— De Zonnebloem. 1140 Schoolradio. 12.— Angelus. 12.03 Bern Koss- in. zang en viool. 12.30 Mededelingen ten oeve van land- en -tuinbouw. 12.33 Pro iade Orkest. 12.55 Zonnewijzer. 1 jws. 125 Promenade Orkest. 150 Op d® ■el. 2 Jan Keessen, viool. Klaas Boon, altviool. Reinler Bresser Komische opera. lo.' 2.30 L'ElUler 3 25 Jol het ontbijt. 8- 8.13 Opera-programma. 8 50 Voor juw. 9— Gram. 9.30 Waterstan- 9.35 Licht instrumentaal programma. 10— Morgenwy ding VAÏJA 10 20 Londens Theater-orkest. 10 30 Voor de - - - - jen tentoonstelling. ■d. Voordracht. 11 35 :cordeon-orkest. AVRO 12 Pierre Palla. piano. 12.30 Mededeli ten behoeve van lai tuinbouw. 12.33 12.45 Het orkest van Moody. Nieuws. 1.15 Mededelln- Nederl. i revue. VARA 4 4.30 Tussen twaalf Jan Corduwner 5 20 ïuws. 615 De ile Orkest. 1.50 The Kookkunst kwintetspelers. :ie. 3.20 Van Omroepkami :estien. 5 Kwartet Jan en de muziek. 6* I VARA feliciteert. 6.45 S'fc-estri-kwartet. 7 Denk om de bocht. 7.15 De wereld-post- •enlging en haar betekenis voor de sa- nlcving. VPRO 7.30 Nederland en zijn „.westen. 7.50 Tien voor acht. 8— Nieuws. 8 05 Vierhandig pianospel. 8.30 Cursus: Ver draagzaamheid. 8.55 Boeken waar men wat aan heeft. VARA 9 Het mysterie van d hoorspel. 10.Buite Swing and .40 Vand; acht. Serie- ïuitenl. weekoverzicht. 10.15 et from Hollywood. VPRO 10.45 Avondwijding. VARA weiyk en gezin. 12.— Sluiting. Amsterdams Beursoverzicht Amsterdam. 19 Januari 1949. De koersen waren vandaag ten op zichte van gisteren maar weinig ver anderd en daarbij waren enkele soorten iets hoger en andere een kleinigheid lager. Koninklijke werden iets beneden het vorige slot ingezet, trokken een kleinig heid aan, maar lagen vervolgens zo goed als onbewogen in de markt. Met de industriëlen was hetzelfde het geval. Zelfs de toonaangevende aandelen, zoals Unilever en Philips, gaven nauwelijks tekenen van aanwezigheid. De scheepvaartmarkt was zeer stil. Voor de cultuurfondsen was de belang stelling minimaal, alleen H.V-A.'s ver oorzaakten nu. en dan enige beweging, waarbij de koers per saldo een kleinig heid beneden het vorige slot kwam t« liggen- De beleggingamarkt was stiL Harvest 0.63—4)77, Copland 0.40—0.58, Pink Gem 0.38—0.52, Krelage 020—0 42. White §ail 0.46—0.69. v. d. Eerden 0.37—0 58. Crown Imperial 0.27—0.41, Moore 0.18—4)32, King of the Yellow 0.28—0.34. King of the Red 0.27—0.33. Zenober 029—0.35, Hillegarda 0.40—044, Edith Eddy 0.60—0.75, BrlghUlr.g 0.36—0.41, Nanscn 0.50—0.55, Amisonette 0 70 0 80. Magnificense 0.24—0.40, Early Glory 28—0.31, Agnes 0.23—0.31, Victoria 0.40-0.45. KATWIJK A. D. RIJN, 19 Jan. Groen- invelllng: Waspeen I 8.25—16, II 66.75, breekpeen III 5.60-5.90, groene kool 6.30— 15.30, rode kool 7—10.40. gele kool 8.50—940, boerenkool 15—18, spruiten 28—42, uien 4.90 —5.50. witlof 21—22. kroten 625—625, alles per 100 kg. RIJNSBURG. 19 Jan. GroentenveiUng: Waspeen 8—16. kroten 6 50—8. gele kool 7— 8 40. rode kool 6 10—1020, groene kool 6 ÏO— 10 20, uien 5 30—8 50. prei 8—9. selderij 7.1* peterselie 10.20. knolselderij 320—8.30. LEIDEN. 20 Jan. Grocntenvelllng: An dijvie 6984. boerenkool 14—25. gele kool 8 10—10.70, groene kool 820—13.40. knolsel- derie 8—10, gek. kroten 9—17, kroten (kg) 6.50—7.80, lof I 16—22, Idem II 15—17, prei I 7—13.40, idem II 7.20. rode kool 8 20—12.60, selderie 8.40—10.80, sla I 15.50, idem II 6.30— 10.10, spruiten 12—62, uien 48 40. waspeen I 8—15. idem II 5.0—6.30, idem III 5 50—5.60. SCHEV.. 20 Jan. Aangevoerd door S kotters 100 kilogram tong en tarbot, 370 kg platvis, 190 kg kleine wytlng. 60 kg kabel jauw. Voorts 143 kg levende garnalen, f Besomming kustvisserij van 19 Jan TH 1 f65. KW 215 f 70. OD 6 f 100, SL 5 f 100. SL 12 f 160. SL 49 f 50. SL 6 f 60. SL 16 f 100, SL 39 f 50. SL 7 f 45. GOUDA. 20 Jan. Kaasmarkt: 71 par- tljen, le kwal. f 1.61—1.64. 2e kwal. f 1.57 1.60. extra f 1.67, handel flauw. IJMUIDEN, 20 Jan. 1 Stoomtreller f 16 500, aanvoer 20 kisten poontjes. 300 ma kreel. 125 wytlng, 75 schelvis. 140 koolvls, 25 kabeljauw, 15 leng, 10 haring, 23 diversen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1949 | | pagina 3