NIEUWE LEIDSCHE COURANT 2 WOENSDAG 1 DECEMBER 1948 Stadsnieuivs Youth for Christ-campagne in Leiden ingezet Ds K. J. H. Burgy van Rijnsburg sprak De afdeling Leiden van de „Youth for Christ" heeft gisteravond in de grote Stadsgehoorzaal haar grote campagne ingezet met een bijeenkomst, waarin als spreker optrad ds K. J. H. Burgy. Ned. Herv. predikant te Rijns burg. De samenkomst, die een uiterst stijlvol karakter droeg, werd geopend met het zingen van het lied: „Rijst op, rijst op voor Jezus". Mej. J. Visser uit Haarlem zong enige liederen, terwijl mej. J. de Vos op voortreffelijke wijze twee vioolsoli gaf. Ds Burgy begon zijn toespraak met de aandacht te vestigen op het Paulinische woord: „Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende". Wat is het doel van ons leven? Zijn wij wer kelijk op reis naar de stad met de fun damenten, door God gebouwd? Wij men sen hebben zo vaak andere objecten vooi onze belangstelling. De duivel speelt het klaar hele volkeren op te zwepen toch maar de eerste viool te kunnen •pelen. Met grote nadruk betoogde ds Burgy, dat alles op deze aarde aan rivaliteit onderworpen is. De dood heeft de funda menten van ons bestaan totaal vergruisd. Wij moeten jagen naar de blijvende stad, Prof. dr E. Gorter eredoctor In de ere-gehoorzaal van de Sorbonne te Parijs heeft Zaterdagmiddag, in tegen woordigheid van Vincent Auriol, presi dent van de Franse Republiek, en leden van tal van hoge colleges van staat, de Franse Academie en de meest bekende figuren van wetenschap, letteren en kunst, de jaarlijkse plechtigheid van de hervatting der studiën plaats gehad, al dus wordt aan de „Maasbode" gemeld. Onder de twaalf geleerden, die deze keer met het eredoctoraat werden begif tigd, bevond zich onze stadgenoot prof. Gorter. De met enige duizenden toehoor ders bezette zaal bracht prof. Gorter vooral een langdurige ovatie, toen de rec tor van de faculteit van medicijnen in een bijzonder hartelijke toespraak en na op de wetenschappelijke verdiensten van de nieuwe eredoctor te hebben gewezen, bij zondere hulde bracht aan de figuur, die zo krachtig weerstand had geboden aan de druk van de bezetter en met zoveel moed en energie het lot der deportatie had gedragen. Op het ogenblik, dat de president van de republiek de nieuwe eredoctoren ging gelukwensen, wendde hij zich het eerst tot prof. Gorter. „Ars et Labor" hield tiende jaarvergadering In wykgebouw „Irene" Gisteravond vierde de Chr. mandoline- vereniging ,,Ars et Labor" haar tien-jarig bestaan in het wijkgebouw „Irene" (bij de Kooikapel). Bij de aanvang las de voorzitter, de heer Van der Mark, een ge deelte voor uit de Bijbel. In zijn ope ningswoord riep hij allen een hartelijk welkom toe en besprak het wel en wee der vereniging. Veel lof zwaaide hij de dirigent, de heer Van Iterson, toe, die zich steeds geheel belangeloos geeft aan „Ars et Labor". Bij de bestuursverkiezing werden de voorzitter en de eerste penningmeester, de heer Zaalberg, herkozen. Als eerste secretaris werd gekozen de heer De Kosten en als tweede mej. Brugmans. Voorts de heer Segijn als eerste biblio thecaris en mej. Vollenga als tweede penningmeesteresse. De vereniging telt thans 31 leden en 125 donateurs. Zij goed vooruit gegaan, maar er zijn nog wensen. De voorzitter wekte allen op leden en donateurs te winnen. Een hoog tepunt in de afgelopen tien jaar was wel de uitvoering voor de N.C.R.V. Vele ma len werd medewerking verleend. BURG. STAND VAN LEIDEN. GEBOREN: Jan, z. v. P. Meijer en S. J. M. van Vliet; Laurens E. C., z. v. C. van Egmond en C. Smit; Willem, z. v. G. Kamerman en M. Hol; Veronica A. M., d. v. M. A. van Dongen en G H. M. te Nijenhuis; Dirk C., z. v. J. Blansjaar en M. E. Wassink. OVERLEDEN: P. Turk, wed. v. Kerk vliet, 76 jr; A. Vos, huisvr. v. D. Durieux, 52 jr; A. Francken, man, 66 jr; B. E. Kleijsen, wed. van A. Smit, 74 jr; J. M. Flaman, wed. van A. Kleijn, 93 jr. „Zuster Mies" door patiën ten gehuldigd „Een kwarteeuw trouw „Zuster Mies" van het Diaconessenhuis viert, zoals bekend, vandaag haar zil veren jubileum. Ook de patiënten van zaal 16 hebben haar gehuldigd. Zij bo den een grote taart met de woorden: „Een kwarteeuw trouw" en twee boekwerken aan. De heer Donk, één der verpleeg den, zette in het kort de vele verdien sten van de zilveren jubilaresse uiteen. Hedenmiddag vond onder grote belang stelling een receptie plaats. Hierop hopen wij morgen nader terug te komen. de bouwmeester Jezus Christus is. Het Koninkrijk van Hem is er er komt! Jezus is er; Hij leeft. Met dèt doel voor ogen komen wij niet verkeerd uit, al is de wereld, waarin wij leven, uit zichtloos en volkomen vastgelopen. Het leven heeft zin in Jezus, Die ons leiden uit de duisterheid naar het Licnt. Aanbesteding militaire gebouwen, enz. Gisteren vond in het gebouw Rem- brandtstraat 25 de openbare aanbeste ding plaats van „Het doen van voorzie ningen aan militaire gebouwen en ter reinen te Leiden". Hiervoor waren 18 biljetten ingeleverd, welke in volgorde van laagste inschrij ving luiden: Haagse Bouwonderneming „Fortuna", Haag. f37.000 (voorwaardelijk toegelaten); J. Dietz, Leiden, f38.000; N.V. Aann. bedrijf v.h. L. Hoeben jr. en Co., A'dam, f38.100; N. Aann. Mij v/h N. J. Strijland, Uithoorn, f 38.160; N. Mol. Leiderdorp f 38.700 (voorw. toegel.)fa. Breedeveld, Leiden, f 38.800; H. C. Heemskerk, Leiden, f39.300; fa. A. den Ouden en Zn., Gouda, f39.580; Bouw- en Aann.-bedrijf G. B. ten Braak en Zn., A'dam, f39.774 (voorw. toegel.); fa. wed. Driel, Koudekerk, f39.840; C. J. Kiebert, Sassenheim, f39.890; fa. Gebr. J. den Ouden, Oegstgeest, f40.200; N.V. Aann.bedr. v/h J. H. de Wilde, Gouda, f 40.7p4; Sjoerd v, d. Galie, De venter, f41.200; Aart Keijzer, IJsselmon- de, f41.887; Aann. wegenbouw en transp.- bedr. J. M. Samson, Oegstgeest, f42.000; Kwaasbakkers' Aann.bedrBerkhout, f44.000; Aann.bedr. J. Broos, Haag, f46.875. Eveneens werd aanbesteed „het doen m voorzieningen aan militaire gebou- en en terreinen te Oegstgeest, Noord- wijk, Katwijk, Wassenaar en Voorhout". Hiervoor waren 17 biljetten binnenge komen, die in volgorde van laagste in schrijving luiden: C. J. Kiebert, Sassen heim, f24.220; J. Dietz. Leiden f25.000; N. Mol, Leiderdorp, f27.000 (vwl. toe- Bouw- en Aann.bedr. G. B. ten Braak en Zn., A'dam, f27.287; H. C. Heemskerk, Leiden, f 27.300; Haagse Bouwondern. „Fortuna", Haag, f 27.500 (voorw. toegel.); Sjoerd v. d. Galie, De venter, f 27.900; N V. Aann. Mij v/h N. J. Strijland, Uithoorn, f28.100; N.V. Aann. v/h L. Hoeben Jr. en Co., A'dam. .200 (voorw. toegel.); fa. Luimers en Bal, Ridderkerk, f28.500; fa. Bik en Bree develd, Leiden, f28.600; fa. wed. H. v. Driel, Koudekerk, f28.840 (voorw. toe gel.); fa. A, den Ouden en Zn., Gouda. f29.850; Aart Keijzer. IJsselmonde fa. Gebr. A. en J. den Ouden, Oegstgeest, f 30.323; Aann.bedr. J. Broos, Haag, f32.077; Aann. Wegenbouw en Transportbedr. J. M. Samson, Oegstgeest. f34.000 (van onwaarde). TE DUUR SIGARETTENPAPIER lij een sigarenwinkelier te Leiden wer- i een 1500 pakjes sigarettenpapier in beslag genomen wegens te hoge prijzen. „Ik zal niet rusten voor er tien Rijnsburgers tegen de muur zijn gezet" SD-handlanger Biesheuvel noemt zichzelf „een pruF Kunst en Letteren Studentenconcert L.A.K. Iedere muziekliefhebber kan tegen woordig op concerten of via de radio muziekuitvoeringen, die op zeer hoog peil staan, beluisteren. Hoezeer het toe te juichen is, dat eerste-rangs-concerten binnen het bereik van iedereen worden gebracht, er is ook een nadeel aan ver bonden. De mogelijkheid, om vrijwel op elk uur van de dag goede muziek te horen, is zeker geen stimulans voor het zelf musiceren. Wie zelf musiceert, ont wikkelt zich echter veelzijdiger en geniet intenser dan degene, die alleen maar passief luistert. Het is daarom verheugend, dat het Leids Academisch Kunstcentrum een concertenserie georganiseerd heeft, waar op studenten voor hun mede-studenten musiceren. Gisteravond werden op het eerste concert van deze studentenserie liederen van Mozart, Beethoven, Fauré en Mahler, sonates van Telemann en Mozart en eeiycQuartet van Beethoven ten gehore gebracht. Uiteraard zullen wij geen critiek oefenen of de prestaties der uitvoerenden vergelijken. Wij willen 6lechts met grote voldoening constateren, dat in de kring der studenten muziek van grote componisten ernstig en liefde vol bestudeerd wordt. De luisteraars hebben begrepen, dat er vele werken van grote componisten bin nen het bereik van dilettanten liggen. Mits deze dilettanten hun prestaties niet willen vergelijken met die van uitvoe rende musici, maar uitsluitend musiceren om het genoegen van het musiceren. Zo kan dit eerate studentenconcert het ver- Jangen, om meesterwerken te genieten door ze zelf te spelen, zeker stimuleren.; Hennie Schouten. ALS MEN OP THEEVISITE GAAT Of: een burenruzie onder dames Het was Juni, de 29e om precies te zijn, en er heerste een gezellige sfeer de Potgieterlaan. waaraan de dames niet vreemd waren. Zij zetten er deze keer niet de bloemetjes buiten ofschoon wij niet zouden willen beweren, dat deze dames geen bloemetjes waren maar de theekopjes verschenen er op het appèl en waar d i e verschijnen, verschijnt ook de goede stemming. Alzo echter niet de Potgieterlaan op die bewuste 29e Juni Daar werd een nieuwe manier van senteren ingevoerd, die niet alle dames even goed beviel. Eén der bovenbuur vrouwen mikte namelijk op éen goed of kwaad! moment een schotel met bedorven aardappelen niet in de vuil nisbak, maar op de niets-vermoedende hoofden van haar rustig koutende buren. Hetgeen tengevolge had, dat de japon van een der dames bedorven werd, ter wijl een andere dame wat aardappelen op haar hoofd kreeg. Zo zout hadden het nog op geen visite gegeten en de ge dupeerde dames wendden zich in rechtvaardigde verontwaardiging tot de Leidse kantonrechter. Het O M. achtte de overtreding wettig en overtuigend bewezen en eiste va bovenbuurvrouw f12 boete of 4 dagen hechtenis. Verdachte vond dit wel eer hoge straf, omdat men haar toch ook a! een blauw oog had geslagen. De uit spraak was f 10 of 4 dagen. BENOEMING AFD. FINANCIEN De heer H. A. Niersman te Voorschoten le klasse ter secretarie van is per 1 Maart a.s. benoemd tot A op de afdeling Financiën ten Morskwartierziet vooruit! Bazar voor een speeltuin gisteren geopend In de Chr. kleuterschool aan de Mors- weg werd gistermiddag de bazar ten bate de speeltuinvereniging „Morskwar tier", op touw gezet door de voorzitter der vereniging, de heer Ph. Stikvoort, geopend. Deze schilderde de moeilijkhe den, die er waren om een goed lokaal te vinden. Men moest tenslotte zijn toe vlucht nemen tot de zolder van genoemde school, waardoor de aanduiding ..Bazar op zolder" op haar plaats is. Spr dankte degenen, die de voorberei dende werkzaamheden hadden verricht, zeer hartelijk en vertelde, dat de baten zouden worden bestemd voor het bouw fonds. Wel heeft „Morskwartier" nog steeds geen speeltuin van B en W. toege- ;n gekregen, maar als het zover komt, dan moet ook het materiaal kunnen wor den gekocht. Dat is nog niet zo gek beke- ;n van het bestuur. De zolder is heel aardig versierd met papier en vlaggen, zodat het hoekerige, zolder eigen, handig is weggewerkt. Voorts is er van alles te koop en kan men zijn geluk op sjoelbakken enz. beproeven. De bazar is geopend van 2.305 en 710 Morgenavond om 10 uur volgt de sluiting. De hoofdwachtmeester der marechaus- e, Adr. Biesheuvel uit Leiden, zei van zichzelf dat hij in bezettingstijd als mens goed was. doch als politieman noemde hij zich „een prul". Daar had verd. reden toe, want juist zijn daden als politieman werden hem thans verweten. Hij hielp ijverig bij het zoeken naar ondergedoken Joden, en werkte nauw samen met de beruchte SD- agent De Groot uit Leiden. Herhaalde malen ging verd. mee om arrestaties te verrichten en de revolver kwam er bij te pas. In Rijnsburg, Oegst geest, Noordwijk, Leiden, overal was Biesheuvel berucht. De verdachte probeerde echter zijn ge dragingen zo eenvoudig mogelijk te stel len. Hij kon niet anders, al had hij graag gewild. Toen hij naar Schagen werd over geplaatst, deed hij illegaal werk, hielp zelfs bij droppings, zo vertelde hij. Jodenhaler Van der Plas hoorde gisteren 12 jaar tegen zich eisen Was opgenomen in S.D.-groep en arres teerde links en rechts In Leiden en omgeving Corn, van der Plas uit Leiden, voor malig agent van politie, was de vijand behulpzaam geweest. Hij sloofde 2ich uit onderduikers op te halen, doch was speciaal ingesteld in het arresteren van Joden. Voorts hielp hij bij het roven van de rijwielen. Deze verdachte was opge- n bij de S.D.-groep die er herhaal delijk op uit ging. en talrijke arrestaties verschillende plaatsen rond Leiden deed. De proc. fiscaal bij het Haagse B.G vorderde tegen verdachte thans 12 jaar gevangenisstraf met aftrek van preven tief. De raadsman, mir H. W. J. Averbeck, betoogde dat verdachte veel heeft moe- doen, omdat het hem werd opgedra gen, en dan niet anders kon. Merkwaar dig noemde pl. het, dat verschillende superieuren, die de opdrachten gaven, geen enkele moeilijkheid na de bevrij ding hebben ondervonden. De proc. fis caal protesteerde tegen deze voorstelling zaken, en wees er op dat verd. zich bijzonder heeft ingespannen voor de Op zijn 656te verjaardag nam de heer Van der Hout afscheid Na 28 jaar trouwe dienst aan de Sted. Lichtfabrieken Hedenmorgen heeft de heer N. van der Hout, poetser, onder veel belangstelling afscheid genomen van de Stedelijke Lichtfabrieken De heer Van der Hout. die heden zijn 65ste verjaardag viert, trad in 1920 hier in dienst en heeft zich steeds doen kennen als een trouw ar beider. In de cantine sprak allereerst de directeur, ir Y. Ykema. die memoreerde, wat de heer Van der Hout voor het be drijf heeft betekend. Namens de perso neelsvereniging overhandigde de heer J. Snel een lamp en een plant. De collega's van de heer v. d. Hout schon- ;n een portemonnaie met inhoud. Distributievaria Te Lelden op de bekende dagen en •en weer uitreiking van bonkaaiten 901. Men raadplege het datumkaartje. De proc.-fiscaal had in dat alles weinig vertrouwen en veronderstelde dat al het geen verd. uit de illegaliteit vertelde, hij na de bevrijding wel gehoord zal hebben! Toen hij tijdens een „bezoek" bij ds Eldering te Oegstgeest vernam waar een onderduiker zat, was hij die snel gaan ar resteren. Hij dwong personen bekentenis sen af te leggen, en na een schietpartij in Rijnsburg, waarbij een dode viel, had hij gezegd niet te zullen rusten alvorens tien Rijnsburgers tegen dé muur waren gezet. Verdachte ontkende nu dat gezegd te hebben. De proc.-fiscaal bij het Haagse Bijz. Ge. rechtshof zei, dat de politie inderdaad het wel moeilijk had in bezettingstijd, doch de velen hebben, na aanvankelijk bij ar restaties te hebben geholpen, dat later ge staakt. Verd. ging er lustig mee door. De eis luidde thans 14 jaar gevangenisstraf met aftrek preventief. Mr Tj. Schaper besprak de handelingen van verd. en meende dat de eis te zwaar Sociale raad te Leiden De besturen der Armenraden en bureaux kampen sinds lange tijd met het bezwaar, dat de naam Armenraad allerlei misverstand wekt ten arnzien van werk. Zij hebben daarom besloten hun naam te veranderen in Sociale Raad, waarmee zij tot uitdrukking willen bren gen, dat zij Raden zijn, die zich ten doel stellen op het gehele terrein van het i ciale werk de goede gang van zaken bevorderen door overleg, advies en coi dinatie. Het is dus voortaan: „Sociale Raad te Leiden", Nieuwsteeg 6. De eerste burger en burgeres van Katwijk tussen de bloemen (Foto D. Kruyt). Mr Woldringh van der Hoop en zijn gezin hadden heel wat handen te drukken Onafzienbare rij van personen uit Katwijk en daarbuiten bood gelukwensen aan (Van onze Katwijkse correspondent) Voor burgemeester mr W. J. Woldringh van der Hoop en zijn gezin is de 30ste No vember 1948 een onvergetelijke dag geworden. Het zilveren ambtsjubileum van Katwijks eerste burger is weliswaar niet uitbundig, maar toch misschien juist daarom op treffende wijze gevierd. Een en ander uit de levensloop van mr Woldringh van der Hoop gaven we reeds op 18 November j.l- Thans zij slechts nog ememoreerd, dat hij sinds 21 April 1932 zijn beste krachten voor vissers-badplaats heeft ingezet. In de trouwzaal van het raadhuis reci pieerde de burgemeester met zijn gezin allereerst voor „zijn" personeel. Alle ge meente-ambtenaren waren daarbij tegen woordig. Een schat van bloemen maakte de trouwzaal tot een ware feest- en hul digingsplaats. De gemeente-secretaris, de heer D. C. O. Boekhoven, voerde als eerste, tevens verwelkoming, het woord. „Er is alle reden om dankbaar te zijn", aldus spre ker. „Moge God U de kracht geven, om verder te werken aan de opbouw van de gemeente Katwijk." Namens de vroede vaderen sprak het oudste raadslid, de heer L. v. d. Zwan, die verschillende herinneringen ophaal- „Gij hebt getoond, mede te leven de bevolking." Een geschenk, in de van een nieuwe ambtsketen, werd aangeboden. Wethouder Kleen hing deze de burgemeester om. De heer Boekhoven feliciteerde hierna imens het gemeentepersoneel, de politie ïz. Voor het secretanepersoneel deed dit de heer J. C. Tieleman, en wel onder overhandiging van een schitterende rook- stoel en bovendien van de Mémoires var Churchill. Geen spijt De jubilerende burgemeester beant woordde de verschillende sprekers en zeide onder meer, dat, als hij opnieuw de keuze werd gesteld, hij weer het burgemeesterschap zou kiezen. Spr gaf vervolgens een kort overzicht van de moeilijkheden in de jaren 1940—'45 en tenslotte op de goede samenwer king in het college van B. en W. en met de raad. „Allen staan steeds gereed om helpen." Spr vergat by zijn woorden lof het ambtenarencorps, geleid door de hoofden van dienst, allerminst. Met grote dankbaarheid werden de verschil lende geschenken aanvaard. Hierna feli- teerden alle aanwezigen de burgemees- :r en zijn gezin persoonlijk met een handdruk. Na deze meer intieme samenkomst was het ogenblik aangebroken voor de „grote" receptie. Als eerste diende zich aan het comité, gevormd om namens de verschillende verenigingen en corporaties der beide Katwijken, de jubilaris te huldigen. De heer B. G. Lammens sprak de burge meester o.m. als volgt toe: „U viel het toe, burg. Schokking op te volgen en boven dien had de benoeming plaats in een pe riode van crisis en depressie. Uw ambts periode is een tijd vol van zorgen en moelijkheden geweest. De achterliggende jaren waren niet bepaald opwekkend, de naaste toekomst is het evenmin". De heer Lammens wees vervolgens op het verlangen van Katwijk naar een zee haven. Zal Katwijk die haven werkelijk Rijnsburgs raad ergert zich aan de uiterst trage woningbouw Voor hel (tot nu toe niet beloonde) moeizaam pogen van B. en W. werd dank gebracht De anders zo tijdrovende notulen wa ren aan de raadsleden toegezonden (zou den zij ze thuis hebben gelezen?) en dus waren gisteravond in Rijnsburgs ge meenteraad direct de mededelingen en ingekomen stukken aan de orde De voor zitter, burgemeester mr P. N Höweler, las de dankbetuiging van H.K.H. Prinses Wilhelmina voor. vervat in een schrijven van de Commissaris der Koningin. Ged. Staten hadden hun fiat gegeven aan de gemeenterekening 1946 en de rekening van het waterleidingbedrijf over het zelfde jaar. Van het gemeentepersoneel was een verzoek binnengekomen voor de instelling van een spaarkas, waaruit werkkleding e.d. kan worden aange- De raad ging vervolgens accoord met de verhuur van enkele perceeltjes grond, vaststelling nieuwe legesverordening, verhaal bijdrage pensioenen. Bij de be noeming van de leden der commissie tot wering schoolverzuim ontspon zich een gedachtewisseling over de absentie van enkele leden. De voorzitter merkte hierbij op, dat het voor de leden, ook al krijgen zij nu een vergoeding, nu niet bepaald een pretje is, om in deze com missie zitting te hebben. De commissie werd, op één lid na, herbenoemd, ter wijl in de ontstane vacature een ander zal worden aangezocht. Bij de vaststelling van de vijfjaarlijkse afrekening 1943 t.i». 47 der lagere scho len bleek, dat voor het openbaar l.o. f5.16 per leerling meer was uitgegeven, zodat de Herv. en Geref. scholen recht hadden op resp. f 1684.23 en 2816.77 vergoeding. De Chr. Lagere Tuinbouwschool ontving f 225 aan subsidie over het afgelopen jaar en f 200 als vergoeding van gemaakte onkosten e.d. De tijdelijke loonbijslag gemeenteper soneel werd met een hamerklap „toe gekend", terwijl twee gemeentecommie zen vergoeding van reiskosten kregen. De raad ging met de tijd mee en besloot één der ambtenaren, die iedere dag uit Schoten moet komen, in staat te stellen met de trein te komen, i.p.v. tram, het geen een uur reisduur scheelt. De gemeenterekening 1947, die op de gewone dienst een batig saldo noteert van f38.649 48, en de rekening waterlei dingbedrijf 1947 met een winst var f4412 95 werden voorlopig vastgesteld. Tijdens de rondvraag kwam de uiterst trage uitvoering van de woningbouw ter sprake. Er ontstond een uitvoerige dis- Harde noten werden gekraakt, maar de heer Zandbergen dankte B. en W. en de gemeentesecretaris, de heer J. C. van Dijk, hartelijk voor hun veel en moei zaam pogen, de nijpende Rfjnsburgse woningnood op te lossen en toestemming voor het bouwen te verkrijgen. Maar helaas krijgen? Dan is dat mede te danken aan het werk van de burgemeester. Namens de bevolking bood spr de heer en me vrouw Woldringh van der Hoop een zil veren serveerbak aan. Hierna volgde een deputatie van de Katwijkse brandweer. Een 28-tal kinde ren van de verschillende Katwijkse scho len, vergezeld van enkele leerkrachten, overhandigde en geschenk in de vorm van een aantal geschiedkundige boekwer ken. M. v. d. Plas feliciteerde de burge meester namens allen. De ene deputatie na de andere presen teerde zich. Alle mogelijke instanties en verenigingen wilden de jubilerende bur gervader de gelukwensen doen overbren gen. Maar ook van buiten de gemeente was men aanwezig, o.a. de burgemeesters van een tiental gemeenten uit de omtrek met hun dames. Namens de kring Duin streek sprak de burgemeester van Was senaar, baron Van Wijnbergen. Als col lega kon spr gewag maken van mr. Woldringh's grote deskundigheid op het gebied van het gemeenterecht. ,.En wij weten, dat gij geen „streber" zijt", aldus spr. „Uw inzicht heeft in onze kring ge zag. Uw besluiten zijn altijd in het belang van de gemeente". Een aaneengesloten rij van personen (eemeentenaren en personen van buiten Katwijk) trok nog langs de burgemeester en zijn gezin. Om zes uur werd de burge. meesterlijke familie door diverse zang verenigingen uit de beide Katwijken toe gezongen. En de Chr. muziekvereniging bracht een serenade. Het is inderdaad eer dag van huldebetoon, huldebetoon op een smaakvolle wijze, geworden! HAAGS BIJZ. GERECHTSHOF Landwachter schoot te Alphen burger dood Toen op dolle Dinsdag ook de land wacht van Alphen aan den Rijn de vlucht begon, hadden talrijke inwoners van die gemeente voor een passend uitgeleide gezorgd. Men groepte samen op diversi punten vanwaar de landwachters ver trokken qn zo was ook het station eei verzamelpunt van talrijke personen, die hun mening over de N.S.B.-ers niet on der stoelen of banken staken. Men jouwde hen na, en dit gaf op eei gegeven moment nog al moeilijkheden. Eén van de landwachters, de bankwer ker J. L. Bom, afkomstig uit Bocholt, trok op een gegeven moment een v wapen en schoot op de personen die in de nabijheid waren. Hierdoor werd D. Paul zodanig getroffen, dat hij spoedig overleed. Voor dit feit, gepleegd dus op 5 Sept. 1944, had Born zich thans voor het Haagse B. G. te verantwoorden. Hem werd voorts verweten in Limburg in het tijdvak Mei 1944Sept. '44 lid de landwacht te zyn geweest en de bruikelijke werkzaamheden te hebben verricht. Doch ook tevoren had verd. zijn hulp aan de vijand op verschillend gebied gegeven. Als getuigen werden thans door het Hof gehoord D. Verzaal, een vroegere landwachter, die thans is gedetineerd, en J. A. Mooy uit Alphen aan den Rijn, die een uiteenzetting ga ven over het gebeurde ter plaatse. Verdachte betoogde niet de bedoeling te hebben gehad om Paul te treffen; hij was erg zenuwachtig geweest. De proc. fiscaal wilde ook met die om standigheden rekening houden en eiste negen jaar gevangenisstraf, met aftrek van preventief. De verdediger, mr J. Camps, pleitte clementie. By de vijand Hoewel de ópper-luitenant van politie G. R. J. Holtz uit Oegstgeest in de Mei- 'n van 1940 zich als behoorlijk sol daat had gedragen, was hij reeds dade lijk na de capitulatie overgegaan naar de vijand. Hij werd ldd dor N.S3, vermoe delijk ook, doordat het gezin, waartoe hij behoorde niet van deze smetten vrij was. Al spoedig ging Gerard bij de S.S., ondanks het feit dat hij nog minderjarig was. Hij keerde terug om in politiedienst te treden. In 1944, toen het slecht ging met de Duitsers, ging hij weer naar de SS. In zijn politietijd was hij actief bij huiszoekingen. Voor zijn wandaden stond hij terecht, en de proc.-fiscaal eiste tegen hem 10 jaar gevangenisstraf met aftrek van preventief. De raadsman, mr W. M. van der Donk, wees op het verkeerde milieu, waaruit verd. kwam, en ddens jeugd, zodat cle mentie werd gevraagd. UITSPRAAK W. v. d. OEVER De zaak-W, v. d. Oever, rattenverdelger te Katwijk aan Zee, is door het Haags bij zonder gerechtshof teruggenomen, de uit spraak dus verdaagd. Sport en Wedstrijden Warmondse IJsclub heeft tal van plannen Uniek voorstel om verlichtings- probleem op te lossen De Warmondse IJsclub kwam in alge mene jaarvergadering büeen. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter de overleden leden, t.w. de heren N. van Seggelen, G. P. v. d. Kerkhof en M. de Nie. Enige ogenblikken stilte werd in cht genomen. De voorzitter deelde voorts mede, dat hij gaarne zijn functie in de club aan de jongere kracht wilde geven. Het ligt in de bedoeling, ook dit jaar eer schoolwedstrijden te organiseren. Een wisselbeker is hiervoor beschikbaar gesteld. Deze beker wordt eerst eigen dom van een school, als deze driemaal achtereen heeft gewonnen. Uitvoerig werd stilgestaan bij de regeling van de edstrijden. Uit het jaarverslag van de penning meester vernamen wij, dat het batig saldo f 828 bedraagt. De heer Joh. uit den Boogaard wees er nog op, dat het aantal damesleden helaas sterk was teruggelo pen. De kascommissie kon geen klachter voren brengen. De heren Joh. Bree- dijk en C. M. van Stijn zullen de nieuwe kascontrole-commissie vormen. Als reser velid werd gekozen de heer W. J. Mes- Met het bestuur van de ijsvereniging te Sassenheim is een overeenkomst ge sloten, dat in de komende winter door beide verenigingen alle wakken, Westen van het z.g. „botenslop", zullen worden afgezet en dat maatregelen zul len worden getroffen ter beveiliging var het ijstoerisme. Er werd verder gesproken over eer verlichte ijsbaan op de Leede. Het be stuur wees er op. dat de Leede ten ge volge van het uitgebreide scheepvaart verkeer toch zelden berijdbaar is. Onder grote hilariteit werd het voorstel gedaan om vijf mannen (wier namen ook wer den genoemd) met kale hoofden te ver zoeken des avonds op het ijs te komen; dan had men vijf volle manen en zou het verlichtingsprobleem zeer zeker op goedkope en afdoende wijze zijn opge- In het bestuur werden gekozen de heren W. S. van Noort, P. M. Sikking er P. L. A. van Wissen. In de vac. van de heren H. van Hulst ep J. v. d. Sleet wer den resp. gekozen de heeren G. Ramb en L. J. van Noort. Als nieuwe adspirant- bestuursleden koos men de heren M. van Stijn en P van Leeuwen. Ér werd voorts meegedeeld, dat het bestuur stappen had ondernomen start van de meren- en molentochten, tot toe bij „Zomerzorg" te Leiden. Warmond te verleggen. Ook moet het niet uitgesloten worden geacht, dat dit jaar bij goed ijs de kampioenswed strijd in Warmond zal worden verreden. De heer L. J. van Noort sprak namens het bestuur en de leden van de ijsclub de scheidende voorzitter toe en bood hem als blijk van waardering het ere-lidmaat- schap der vereniging aan. Het ingelijst embleem van de ijsclub vergezelde de aanbieding. Als nieuwe voorzitter zal fungeren de heer Joh. uit den Boogaard en als penningmeester de heer W. Wat krijgt mijn schaakclub in Dec. en Jan. voor wedstrijden? De competitieleider wist er wel Ook voor de maanden December e: Januari stelde de competitieleider van d L.S.B. een lijvig competitieprogramma vast. We laten het hier volgen: le klasse: 6 Dec.: PhilidorAlphen; Dec.: HazerswoudeNoordwijk; 7 Dec. LSG II—Katwijk; 20 Dec.: Philidor- Noordwijk; 21 Dec.: AlphenLSG II; 22 Dec.: BodegravenHazerswoude; 10 Jan HazerswoudeKatwijk; 10 Jan.: Noord wijkBodegraven; 11 Jan.: LSG IIPhi lidor. Overgangsklasse: 2 Dec.: Leiderdorp— Oegstgeest; 3 Dec.: Vriendenschaar— Caïssa; 7 Dec.: BoskoopZoeterwoude; 13 Dec.: Philidor IILeiderdorp; 17 Dec. VriendenschaarOegstgeest; 22 Dec.: CaïssaBoskoop; 11 Jan.: Boskoop Vriendenschaar; 13 Jan.: Oegstgeest- Philidor II; 13 Jan.: LeidprdorpZoeter woude. 2e kl. A.: 6 Dec.: SassenheimNZH; 7 Dec Zwarte PionSchaakgenoegen; 13 Dec.: Noordwijk nPhilidor III; 17 Dec. VoorschotenZwarte Pion; 21 Dec. SchaakgenoegenSassenheim; 23 Dec.: NZHNoordwijk II; 10 Jan.: Sassen heimVoorschoten; 10 Jan.: Philidor III- NZH; 17 Jan.: Noordwijk IISchaakge noegen. 2e kl. B.: 6 Dec.: VTL—Alphen II; 3 Dec.: Bodegraven IILeythen; 21 Dec. Alphen II—LSG III; 22 Dec.: SPW—Bos koop II; 4 Jan.: Boskoop IIBodegraven II; 4 Jan.: LSG IIILeythen; 12 Jan.: SPWAlphen n; 25 Jan.: Boskoop II Leythen. 3e kl. A.: 9 Dec.: Ons GenoegenVTL II; 9 Dec.: Katwijk III—Zwarte Pion II; 13 Dec.: VTL n—Katwijk II; 20 Dec.: Noordwijk HlKatwijk III; 22 Dec.: LisseOns Genoegen; 23 Dec.: Katwijk IINoordwijk Hl; 6 Jan.: Katwijk II— Lisse; 11 Jan.: Zwarte Pion IINoord wijk III; 13 Jan.: Katwijk IIIVTL II. 3e kl B.: 6 Dec Roelofarendsveen— Vriendenschaar II; 10 Dec.: Aarlander- veenAlphen III; 4 Jan.: Alphen III Philidor IV; 7 Jan.: Vriendenschaar II— Aarlanderveen; 7 Jan.: PTTRoelof arendsveen; 24 Jan.: Philidor IVVrien denschaar II; 27 Jan.: Leiderdorp IIAl phen III; 28 Jan.: AarlanderveenPTT. 4e kl. A.: 3 Dec.: Zoeterwoude II— Schaakgenoegen II; 13 Dec.: Sassenheim IISPW III; 14 Dec.: Schaakgenoegen IIINZH II; 17 Dec.: 't Leytse Ancker Philidor V; 3 Jan.: Philidor VSassen heim II; 5 Jan.: SPW IIISchaakgen III; 6 Jan.: NZH II't Leytse Ancker; 14 Jan.: Zoeterwoude IINZH II; 24 Jan.: Sassenheim IIZoeterwoude II. 4e kl. B.: 13 Dec.: Oude Wetering Voorschoten II; 15 Dec.: Leythen II— SPW II; 21 Dec.: Schaakgen. IIBos koop III; 18 Jan.: Boskoop niOude We tering; 19 Jan.: SPW IISchaakgenoe gen Ut 25 Jan.: Boskoop IIILeythen II; 28 Jan.: Voorschoten IISchaakgen. II. AFVALWEDSTRIJD „PHILIDOR". Voor de afval wedstrijd van de L.S.C. „Philidor" werden voor de 3e ronde de volgende partijen gespeeld: Volders- Selier 10; ir PaardekooperOoms 10; DubbelaarKoet 01; mr Mulder— Wakka 01; PaddingVan Gelder 01 Heeringa—De Vries 1—0; Kluver— Schüss VzVz (K .g. o. naar 4e ronde); ElemansP. Barkema 01. SCHAAKVER. „D. NOTEBOOM" De gisteren gespeelde wedstrijden het kampioenschap van Noordwijk liepen als volgit: Klasse I: J. Hoogeveen—L. W. Turk 01; mr K. E. EriksA. Wijnands 10; A. VeefkindJ. A. Scheepmaker afgebr.. P. F. Jansen—P. Bedijn 0—1; J. Plug— J. Bizot 10. Klasse II: G. Vink—F. Hoek 0—1. Waasdorp—P. Hegeman 0—1; P. Lind- hout—A. Timan 1—0; A. Bontkes—C. Plug 1—0; G. v. MunsterR. Eisenga 0—1. DE ARBITER DEED ZIJN WERK. De arbiter van de L.S.B. is weer aan de slag geweest en heeft verschillende afgebroken partijen beslist. De partij tus- A. C. Berkhey (Katwjjk) en A. Koe voet werd remise verklaard, waardoor Philidor met een 2VzIVz overwinning uit de bus kwam. Noordwijk 3On« Genoegen 1 werd 55, daar P. Lindhout van F. Roman (O. G.) won. Ook Alphen 3Roelofarendsveen werd een gelijkspel. K. de Hoed (A.)H. Bakker werd VzVz. Tenslotte zegevierde Zoeterwoude 1 met 51£IVz over Vrien denschaar 1, omdat de arbiter P. West hof (Z.) en A. Blonk (Vr.) ieder de helft in het winstpunt toekende. L.S.G. III—V.T.L. I: TA—2%. V.T.L. I uit Leiderdorp, dajt het ver loren gegane terrein de overgangs klasse voetstoots scheen te gaan her en, leed gisteravond tegen L.S.G. III ferme 7*6—2*6 nederlaag, waardoor L.S.G. III en Alphen II thans de besta kansen hebben. De uitslag werd als volgt bereikt: N. G. Zandvliet (L.S.G.)A. Smit (V.T.L. Vz—Vz', P. Kuiper-^J. Nievaant 1—0; J. B. WilterdinkJ. van Dijk 1—0; an den BoschW. Stoute VzTh. OordJ. Tervooren Jr 10; J. B da Geus—H. Dingjan 1—0; P. S. Anes-J. Ter vooren Sr 0—1; P. A. C. D. Verstraaten- W. F. Smit 1—0; drs A. Schors—J. Wit- kamp Vz—Vz', M. J. Dieben—L. v. d. Berg (res.) 10. V.T.L. II—LISSE I: 2**—6**. Lisse I was voor de derde klasse A van de L.S.B. bij V.T.L. II op bezoek en wist daar te winnen. De voorlopige uitslag werd 26; twee partijen werden afge broken. De ged. uitslag is: A. Chrispijn (V.Tii.)J. Boogerd (Lisse) 0—1; D. v. d. BergB. L. Hooyer VzVz', J- Splintef -^-G. Vermey <n. o.) 1—0; A. C. Teleng- H. van der Wamel 01; L. v. d. Berg- J. Th. Kampen xx; H. v. d. ZonJ. G. Snel 0—1; J. Hensing—A. Verdoes Vz—Vt^i J. de ZwijgerCh. Boogerd 01; C. Elzenaar—C. van der Tang x—x; R. vaa OostenA. Drost 01. L.P.S.V.—DELFT 6—2 Gistermiddag is de wedstrijd L.P.S.V, tegen Delft gespeeld voor de 2e klassa N.P.S.B. De rust ging met 2—0 voor Leidenaren in, die tenslotte met 6- wonnen. L.P.S.V. staat nu op de 2e plaats maar moet nog in de Sleutelstad spelen tegen de leider, n.l. Dordrecht. Lezers schrijven ons Het winkelpersoneel en de winkelsluiting Namens de winkelbedienden schrijft Met teleurstelling nam de afd. Unie, samengesteld uit de drie organisaties van handels-, kantoor- en winkelbedienden^ kennis van het besluit van B. en W., het sluitingsuur vóór de St Nicolaas Kerstmis te bepalen op 20 uur. In ons verzoek aan B. en W. hadden wij op grond van practische ervaring betoogd, dat langer openstéllen dan 6 uur 's avonds niet nodig was. Ons verzoek e gronden waarop ons verzoek rustten werden gesteund door de grootste be drijven en diverse middenstandszaken, die toch ook niet hun belangen zullen verwaarlozen en dus alleen op grond van de practij'k het niet nodig vonden lan ger dan tot 6 uur open te blijven. Wij blijven het dan ook sociaal niet verant woord vinden, wanneer ierwille van enige tientallen van klanten honderden winkeliers (uit concurrentie-overwegin- gen) en honderden winkel-, magazijn en expedi'tiebedienden enige uren langer moeten werken. Wij zijn overtuigd van d*e dienende taak, welke de winkeliers en bedienden te vervullen hebben, maar dan moet ex toch eerst wat te bedienen' zijn en mogen ook zij van het publiek begrip voor hun sociale belangen ver wachten. Wij weten niet, welke^motie- ven B. en W. hebben geleid tot net ne men van een dergelijk besluit; alleen zouden wij de weinigen, die nog ni r~ uur willen kopen, dringend willen v< zoeken: doet ook Gy uw inkopen vóór zes uur 's avonds, opdat het openstellen van de winkels langer dan tot zes uur zelfs niet meer overwogen behoeft t* worden Decembermaand Kinder- postzegeltijd Het lijdt ge-en twijfel of ae meeste Ne derlanders zijn op de hoogte van het doel der Kinderpostzegel-actie. Maar wij zijn nog lang niet waar wij wezen moe ten. Nu trof mij een artikel over de ver koop dezer zegels in Zwitserland. Het inwonertal bedraagt daar iets minder dan de helft van Nederland: 4 3 millioen. De verkoop der actie 1947/48 bedroeg bijna 17.000.000 postzegels en ruim 1700.000 prentbriefkaarten Voor Nederland wa ren deze getallen 11.000.000 zegels en 800 000 prentbriefkaarten. Ook in Zwit serland kent men het systeem van „plaat selijke comdté's". Echter, anders dan in ons land, vormen daarbij de leerkrachten van lager en middelbaar onderwys de steunpilaren der organisatie. De school jeugd wordt bij dit werk ingeschakeld. Maar ik zou, naast de schooljeugd, zo nodig, de diverse jeugd-, sport- en buurt verenigingen willen inschakelen. Vele .handen maken ook bóer licht werk. Laat het niet alleen voor de Zwitsers, maar ook voor ons Nederlanders een kwestie van „goed fatsoen" worden. Men brenge de slagzin in praktijk: KINDERZEGELS OP AL UW POST, NU EN IN HET NIEUWE JAAR! Leiden. A. Hollebeek» Geen goede Sint voor een vrouw of meisje wan neer ze als geschenk niet een tube RIJDT VOORZICHTIG RIJDT VEILIG! De 19-j. wielrijder P. R. uit Oegstgeest werd gisteravond op de Breestraat voor sociëteit „Minerva" door onvoorzichtig van richting veranderen door een auto aangereden. Met een hersenschudding en gebroken sleutelbeen werd hij naar het Acad. ziekenhuis ovérgebracht. Woensdagavond 7.3i Geref. Bond spreken: Noordwijk. /V oordivijkerhout Weer een aanrijding bij de Comeliabrug. Gistermorgen had een aanrijding plaat* tussen een vraohtauto van de heer N. uit Nieuw-Vennep en een autobus van da N.Z.H.V.M., wederom bij de Comelia brug. Deze brug gaat zachtjesaan een be ruchte naam krijgen. De aanrijding le verde gelukkig slechts materiële schadt op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1948 | | pagina 2