llieuiur CclJtsrijr (Êournnt Wraakoefening tegen de geldzuivering van West-Duitsland „Gaan we nu weer rustig verder?" vraagt Commissie van Drie Wist II ZATERDAG 19 JUNI 1948 BUREAUX: Hogewoerd 103, Tel. pir. en Red 20408; Tel Adm 22710. ABONN ƒ3.90 per kwartaal, ƒ1.30 maand, 7 0 30 per week. ADVERT 7 0.15 f GIRONO 58936 HOOFDRED.: Dr E. Diemer. CHEF-RED H W J Enserink. DIRECTIE: F Diemer Negen en twintigste jaargang No. 7539 Christelijke ationaal Dagblad voor Leiden en Omstreken "mm „De Opbouw" Boeken Tijdschriften BREESTRAAT 151 LEIDEN Telefoon 20733 Alle personenverkeer tussen de zones door de Russen stopgezet Voor het Stoplicht Generaal Robertson, de Britse militaire gouverneur van Duitsland, heeft aan maarschalk Sokolofsky, de Sowjet-opperbevelhebber, meegedeeld, dat de valuta- herziening morgen in de Westelijke zones van Duitsland wordt ingevoerd. De Britse sector van Berlijn wordt niet bü deze herziening betrokken. In een begelei dend schrijven stelt Robertson vast, dat een viermogendhedenbestuur in Berlijn noodzakelijk is en een financiële hervorming voor geheel Duitsland het meest be vredigend- Aangezien de Britse zone hevig lijdt onder inflatie en economische stagnatie js het onverantwoordelijk nog langer te wachten met het treffen van maatrege len voor West-Duitsland alleen. In het besluit wordt verklaard, dat elke inwo- an de Westelijke zones zestig nieuwe Marken zal uitbetaald krijgen voor een gelijk bedrag aan oud geld en zulks in twee termijnen, n.l. morgen veertig Mark en over een maand nog twintig. De Reichsmark. Rentenmark, Bezettingsmark worden Maandag a.s. ongeldig. Teneinde tekort aan wisselgeld te voorkomen, zullen de biljetten en munten van één Mark tot nader order in gebruik blijven, tegen 1/10 van de nominale waarde. Ook tzegels behoren hiertoe. De saldi op iken, postspaarbank enz. en het bij het publiek aanwezige geld zullen later euwe Duitse Marken worden omge wisseld. Lonen en salarissen moeten direct in de nieuwe munt uitbetaald worden. Voorts is een moratorium van een week afgekondigd, zodat in de week eindigend op 26 Juni géén schulden be taald worden. Radio-Leipzig, in de Rius- sische zone, noemde 18 Juni 1948 „de zwartste dag in de geschiedenis van Duitsland en wekte op tot verzet". Hel oude geld in de Westelijke zones moe1! 16 Juli zijn ingeleverd of geregis treerd en na die datum is het waarde loos. Evenals Robertson, hebben ook de generaals Clay en Koenig aan Sokolofsky meegedeeld, dat de munthervorming mor- in werking treedt. De hausse op de zwarte markt is schrikbarend: driedui zend Mark voor een pond koffie, een Britse of Amerikaanse sigaret veertig Mark. De 45 millioen bewoners van West-Duitsland mogen Maandag eik niet meer dan voor een waarde van 30 Hol landse guldens in hun bezit hebben. De waarde van de Mark voor het binnen land wordt op f0.76 gesteld. Op overtredingen staan straffen van maximum vijf jaar en 50.000 Mark boete. Hevige protesten van Russische zijde en ook van de Socialistische Eenheidspartij, welke critiek culmineert in de vaststel ling, dat door de afzonderlijke valuta herziening Berlijn zal ophouden de hoofd stad van Duitsland te zijn. Tengevolge van deze maatregelen heb ben de Russen het interzonale verkeer tussen de Oostelijke en Westelijke zones van Duitsland geheel stil gelegd. Sokolofsky heeft de invoer van d« nieuwe Duitse Mark, zowel in de Russi sche zone, als in Berlijn verboden. Men schermt weer met uitdrukkingen als „in breuk op de besluiten van Potsdam", maar het zijn de Russen zelf. die iedere behandeling van Duitsland als econo misch geheel hebben gesaboteerd. He1 passagiersvervoer per trein naar en var de Russische zone wordt stilgelegd, even als het binnenkomen van alle motorvoer tuigen, inbegrepen het autoverkeer op de autoweg Helmstedt—Berlijn, strenge controle op het verkeer te water, inter zonale passen worden ongeldig. Personen gaande uit de Oostelijke naar de Weste lijke zone mogen de controleposten nog passeren. Het ziet er naar uit, dat Britse Amerikaanse en Franse passagiers ...r Berlijn alleen per vliegtuig verder kunnen reizen. Goederentreinen vallen niet onder het verkeersverbod, doch wor den grondig geinspecteerd. Een officier van de Britse grenscon trole te Helmstedt verklaarde, dat sedert vanmorgen 6 uur, drie geallieerde voer tuigen de grens poogden te passeren, maar dat zij door de Russische grens wacht werden teruggestuurd. Vredesconferentie Palestina op Rhodos Vier afgevaardigden der Arabische Liga en een nog onbekend aantal Joodse experts zullen Maandag met graaf Ber- nadotte en zijn staf op Rhodos bijeen komen, om een basis te leggen voor een ronde-tafelconferentie over vrede in Palestina, na de afloop van het vier- weekse bestand. KOMINFORM-BIJEENKOMST IN PRAAG? Togliatti, de leider van de Italiaanse _ommunisten, vertrok uit Rome Praag. Ook het hoofd van de Komin- form, Zdanof, zou naar de Tsjechische hoofdstad gegaan zijn, zodat aangenomen wordt, dat de Kominform daar bijeenkomst zal houden. Aan onze abonné's Kwartaa 1-abonné's, die liever geen incassokosten betalen, verzoeken wij beleefd het abonnementsgeld ad. 3.90 t.b.v. het 3e kwartaal 1948, vóór 1 Juli op onze girorekening 58936 te storten of aan ons loket te voldoen Wilt U op het strookje vooral het „bezorgadres" vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank. Handgemeen in Franse Nat. Vergadering Over de stakingsonlusten in Clermont- Ferrand In de Franse Nationale Vergadering kwam het tot een handgemeen tussen sooialisten en communisten, tijdens een bespreking van de stakingsonlusten in Clermont-Ferrand. De zitting moest wor den afgebroken. De incidenten vielen voor, tijdens een rede van minister Moch, die de politie in bescherming nam en de stakers beschuldigde, dat zij zwavelzuur en mosterdgas hadden gebruikt. De voorzitter Herriot, deed wat nog >oit voorkwam. Hij liet alle communis tische beledigingen door de stenografen opnemen voor het officiële staatsblad. Gewoonlijk worden slechts de „nette ver wijten" opgenomen. Gisteren werd in Frankrijk de protest- aking van één uur gehouden en hoe wel heden de spanningen zijn vermin derd, want de Franse landsdrukkerij en de arbeiders in electriciteits- en andere fabrieken willen het werk hervatten, is te Clermont-Ferrand nog niet tot overeenstemming gekomen. Zal geheel België Maandag staken? Een regionaal vakverenigingscongres te Charleroi aanvaardde gisteravond een resolutie, waarin wordt aangedrongen op algemene staking in België op Maan- a.s. Morgen wordt de resolutie op een nationaal congres in Brussel behandeld. Zulks naar aanleiding van de nog steeds voortdurende metaalarbeidersstaking voor hoger loon. Londense havenstaking breidt zich uit. De havenstaking te Londen breidde zich gisteren nog uit tot Tilbury en omvat thans 16.000 man, d'ie meer dan 100 sche pen ophouden. Twee doden bij auto-ongeluk te Nieuwerkerk Echtgenote ds Buiskool omgekomen Een personenauto, nummer HZ 4950, dezer dagen bij het station Nieuwerkerk door een uit Zierikzee komende Diesel tram aangereden en ongeveer 500 meter meegesleurd. Van de drie inzittenden werden er twee, afkomstig uit Krimpen aan de IJssel gedood. De signalen de tram zijn vermoedelijk door de felle wind niet gehoord. Nader wordt gemeld, dat zich auto bevonden ds en mevrouw J. P. Buis kool uit Krimpen a/d. IJssel en de heer Buiskool uit Groningen. Mevr. Buis kool en haar zwager zijn later overle den. TELEGRAM VAN „RIJKSEENHEID" AAN PRINSES-REGENTES. ..Rijkseenheid" heeft de Prinses-Regen tes naar aanleiding van het voorstel van het Amerikaans en het Australisch lid der Commissie van Drie verzocht aan de in menging van de Veiligheidsraad in onze inwendige aangelegenheden voor goed een einde te maken, alle verdere inmenging van de Commissie af te wijzen en aan de Veiligheidsraad de terugroeping dezer Commissie te verzoeken. Tevens zond Rijkseenheid" een telegram aan het Bel- j gische lid Herremans der Commissie om het te danken voor de juiste en prachtige j wijze, waarop deze zijn taak vervult. Mr Duursma krijgt 18 jaar gevangenis straf Het Hoog Militair Gerechtshof te Ba tavia heeft mr Duursma tot 18 jaar ge vangenisstraf m. a. veroordeeld wegens verraad van twee illegale groepen te Padang, tengevolge waarvan 8 personen zouden zijn terechtgesteld. In eerste in stantie was hij vrijgesproken. Republ. paspoorten worden niet langer erkend. Volgens Ass. Press heeft een woordvoer der van het Britse departement van Bui tenlandse Zaken te Londen verklaard, dat he; aan alle Britse diplomatieke missies opdracht heeft gegeven de republikeinse paspoorten niet langer te erkennen. NOG TIEN JAAR VOOR MARTIN BORMANN. Martin Bormann is bij verstek door ee denazificatie-hof te Berchtesgaden tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op 7 Juli worden 80 stem men uit zee gered Post voor „Zuiderkruis" en „Grote Beer' In Port Said kunnen de opvarenden in het s.s. „Zuiderkruis", dat gisteren .in Batavia naar R'dam is vertrokken, post ontvangen, mits de stukken op 25 Juni ter post zijn bezorgd. Voor de on geveer 560 militairen, die gisteren met „Grote Beer" uit A'dam naar Indië zijn vertrokken, moeten de brieven uitreiking in Port Said uiterlijk 21 Juni gepost zijn en voor Batavia uiterlijk 1 Juli. Op 7 Juli zullen 80 stemmen uit zee voor de verkiezingen worden gered, wanneer van de „Grote Beer" eer pitein van de Landmacht zal afstappen om, beladen met machtigingen, terug te gaan naar de kust. Een sleepboot de Kon. Marine zal de voor de stembus zo kostbare officier op zee van de „Grote Beer" overnemen en naar het vader landse grondgebied terugbrengen. Zuid-Afr. regeringsambtenaren mogen fascist zijn De nationalistische minister van stitie van Zuid-Afrika heeft een in de oorlog genomen maatregel, waarbij regeringsemployé's werd verboden lid te zijn van de fascistische „Ossewa Brand- wag", ingetrokken. Ook Denemarken rekent af met SS-ers Soehnlein, een in Amsterdam ge boren Duitse SS-er, werd gisteren tt Kopenhagen ter dood veroordeeld, wegens medeplichtigheid aan de moord op de bekende Deense priester-schrijver Munk. Almelo gaat bij Rode Kruis-collecte aan de kop Het Hoofdbestuur van het Nederland se Rode Kruis deelt ons mede. dat de campagne in het hele land een groot succes blijkt te zijn. Van alle kanten stromen de giften binnen. De eerste plaats, die haar quotering overschreed, was Almelo. Daar had men op f 12.000.- gerekend en er kwam f 14 000 binnen. blaut school hebben de kinder kaar sterke verhalen de hoeveelheid, afmetingen en kleurig heid die er bü hen allemaal voor de men wappert. Het kan chiet uitblijf voor mijn raam moet ook een verkiezings biljet verschijnen, is het niet om Op Stop pers gevoelens te vertolken, dan toet zeker om het kuddebewustzijn bü d( jeugd te versterken. Het begint op een morgen als de doch ter zegt: „Hè. waarom hebben wij noi nog niet zo'n plaat voor het raam, va- der He-der-een heeft er één!" „Maar je hoeft toch niet te doen, wa: ie-der-een doet," zegt Op Stopper met eer poging piedagi Dat vindt z lieve kind ei propagandaco „Maar waaro gek en onbegrijpelijk, f; als de hebben wij t „Omdat vader de plaat, die ze hem stuurden, niet mooi vond, meisje en een andere wil hebben." K\jk, hoe nu haar gezichtje opklaart. Want dat is helemaal geen probleem! „O. maar dat kan!" roept ze verheugd. ,Jk heb een heleboel verschillende platen ge zien. Hierboven hebben ze een twee voor het raam hangen en er zijn ook al vte- Klaar zijn t OP STOPPER. Duitse boeren gaan zich weer organiseren Nederland houdt er voeling mee Naar de Nieuwe Leidsche Crt. verneemt is in het begin van deze week te Bonn een conferentie gehouden tussen vertegenwoordigers van de Stichting van Landbouw, o.l.v. de heer H. D. Lou- 3 en vertegenwoordigers van de Duitse landbouw, voorzover betreft de gebieden de Franse en Engelse zone. De Duitse delegatie stond onder leiding van dr Her- mus, een der ministers uit het eerste Duitse kabinet na de eerste wereldoorlog. Verschillende vraagstukken werden in algemene zin besproken. Gebleken Is, dat de boeren-organisaties, die in de tijd van het Derde Rijk waren verdwenen, weer behoorlijk op poten worden gezet en dat er gesproken kan worden van een goed organisatieleven. Voor de oorlog bestond slechts- incidenteel contact tussen de Nederlandse en de Duitse landbouw. Per 1 Juli weer postwisselverkeer met Amerika Naar de Nieuwe Leidsche Crt. verneemt, wordt met ingang van 1 Juli het postwisselverkeer met de Ver. Staten, in beide richtingen, hervat echter op de beperkende voorwaarden, die gelden in het overige postwisselverkeer met het buitenland. Verzonden kunnen worden naar de V. S. alleen gewone postwissels, tot een maxi mumbedrag van 9.35 (Amerikaans) en van f 100.hier te lande betaalbaar. De herleidingskoers voor postwissels naar Amerika is vastgesteld op 1 (Am.) f 2.68. Die voor postwissels uit Amerika is f 1.0.38 Am. dollar. President Truman is gisteren van zijn verkiezingsrondreis per trein door de Ver. Staten te Washington teruggekeerd. Was Washington het met u eens Dubois: We zitten hier nog - een persconferentie van de Com missie van Drie te Batavia is het Bel gische lid, de heer Herremans, er rond weg voor uitgekomen, dat hij het niet was met het voorstel van zijn collega's Dubois en Critchley, welk voor stel hij in strijd achtte met het accoord der „Renville" .terwijl hij tevens er kende dat de Commissie niet op eigen houtje voorstellen kon doen. Critchley Dubois handhaafden natuurlijk hun mening. Toen men hun vroeg of hun regeringen het eens waren met hun voorstellen, zeide Dubois: „W ij zitten hier nog." :ussen heeft de Commissie de Ne derlandse delegatie in een brief ge vraagd of het thans mogelijk is. de on derhandelingen op alle punten voort te zetten, nu de Commissie verklaard heeft, dat zij niets met de publicatie van het plan-DuboisCritchley te maken had. Voorts besloot de Commissie, militaire waarnemers te zenden naar Zuid-Malang om een onderzoek in te stellen naa door de republikeinen aangerichte nielingen. Te Washington zat ambassadeur Van Kleffens niet stil. Hij had een uur lang onderhoud met de Amerikaanse plv. minister van buitenlahdse zaken, Lovett. DOODSTRAF VOOR MOORDENAAR De Rosendaalse arbeider P. de J., die Pauline van de Broek, echtgenote Luijks vermoordde, is door de Bre dase Rechtbank tot levenslange ge vangenisstraf veroordeeld, overeen komstig de eis. De Zevenbergse arbeider G. v. d. H. die, tijdens een twist, zijn a.s. zwager A. K. met een mes doodde, krijgt vier jaar. ;is was zes jaar Vice-admiraal Pinke in Nederland 't Gaat vlot met Hans Kaart en z'n Jeep De trip door West Europa, die Hans Kaart en zijn collega's per jeep maken, verloopt haar wens. In Luxemburg wer den zij hartelijk ontvangen. In Col de Busang waren de benzinebonnen niet meer geldig en dus belde men de bur- De Ver. Staten zullen bun aantal ge- gemeester uit bed, met het gevolg: bon- vechtsvliegtuigen in Europa verdubbelen, nen voor 50 üter benzine. Donderdag door een gevechtseenheid straalvliegtui-1 werd Bazel bereikt en gisteren gen naar Duitsland te brengen. op Davos DEZE IVEEK GEEN VERLIEZEN De Regering deelt mede, dat er deze Minister Gielen vanavond voor de radio Minister Gielen zal vanavond om f over Hilversum 2 de actie voor de Anjer dag—Vrijheidsdag—1948 met een kort woord inleiden. Vice-admiraal A. S. Pinke, dant Zeemacht in Nederlands-Indië, gisteravond op Schiphol aangekomen. Hij zal ongeveer twee weken in Neder land blijven voor besprekingen met de minister. Hij verklaarde bij aankomst: In militair opzicht zijn wij sterk. Op zijn wij volkomen de baas en wij heb ben de smokkelhandel onderdrukt. Hij wist niets van het republ. bericht als de nieuwe scheepvaartovereenkomst met de republiek door Nederland weer zijn geannuleerd. DE PROV. ZUID-HOLLAND EN HET REGERINGSJUBILEUM Ged. Staten van Zuid-Holland over wegen ter gelegenheid van het Rege ringsjubileum van H. M. de Koningin op 1 September a.s. een plechtige bijeen komst te Delft te beleggen, de Statenleden met hun echtgenoten zullen worden uitgenodigd. Zij vragen hiervoor een crediet van f 5000.- Min. Neher steunt Parool tegen R.C.N. Getuigenverhoor tegen Het Parool In Het Parool is destijds een interview met minister Neher verschenen, over het „Reconstruction Command Netherlands", dat de leider van het R.C.N., mr. J. Udink ten Cate, deed besluiten, een schadevergoeding van ƒ50.000 van Het Parool te vorderen. In deze procedure zijn gisteren een aantal getuigen gehoord, die het onder houd tussen de minister en de Parool redacteur Ekker bijwoonden. Zij ver klaarden, dat de minister wel had aan gedrongen op het vaststellen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van het R.C N. (dat bij de opheffing weigerde de resterende gelden aan de staat af te staan, omdat mr. U. t. C. beweerde, dat en particuliere instelling was), zich onthield van afkeurende uit drukkingen en met name het woord zwendel niet gebruikte. Mr. G. Duisterwinkel, destijds referen daris op het departement, verklaarde, de minister bereid was het blad bij de procedure te zullen steunen, indien van het gewraakte artikel behoudens het woord zwendel geen woord werd terug genomen en er geen artikel van de tegenpartij zou worden gepubliceerd. Wel weersprak de heer Vermeulen, van de afd. Voorlichting, deze bewering, maar hij voegde daaraan toe, dat de toe zegging best gedaan kon zijn, omdat hij niet het hele gesprek van de heren Duisterwinkel en Ekker meemaakte. Op 7 September gaat men verder. Windhoos in Leek richtte voor bijna f 3 millioen schade aan Op een persconferentie in het provin- cfehuis heeft de C. d. K. te Groningen, de heer Ebels, gisteren meegedeeld, dat in Leek en omgeving door de windhoos van een week geleden, voor f 2.777.000. schade is aangericht. De getroffenen zullen wekelijks ge steund worden, doch alle ingezetenen Nederland dienen de hulpactie, door burgemeester Van Waning van Leek gezet, te steunen. Aan H.M. de Koningin, de Prinses Re gentes en de Regering zijn uitvoerige rapporten over de ramp gezonden. Met ingang van 1 Juli worden de post zegels van het type-Lebeau, de z.g. „duif jeszegels" buiten gebruik gesteld en ver liezen dus hun frankeerwaarde. Smuts, doctor juris honoris causa aan de Leidse Universi teit Met grote aandacht volgt de pro movendus, gezeten tussen het Prin selijk Paar, de rede van zijn promo tor, prof. mr J. M. v. Bemmelen. Op de achtergrond o. m. minister-presi dent dr J. Beet rechts van Prins Bernhard) en tal van andere vo< aanstaande persoonlijkheden. (Fot N. torst). DAT de beruchte razzia-specialist, de oud-luit. bij de Staatspolitie te Tilburg, J. Schekkerman, gisteren voor het Zwolse B.G. 9 jaar (m. a.) tegen zich hoorde DAT de Prov. Staten van Zuid-Holland Dinsdag 22 Juni a.s. bijeenkomen in de Ridderzaal te Den Haag. DAT vorderingen op en schulden aan personen, woonachtig in Hongarije, Zuid- slavië, Polen of Tsjechoslowakije, opeis baar vóór resp. 20 Dec. 1947, Aug. 1946, 18 Dec. 1947 of 20 Dec. 1945, vóór 1 Aug. a.s. moeten worden aangegeven bij de Ned. Bank. DAT ook de gezamenlijke midden standsbonden telegrafisch bij de ministers Mansholt en v. d. Brink op verbetering op korte termijn van de kruideniers winstmarges hebben aangedrongen. DAT gisteren te R'dam het borstbeeld van de componist Alphons Diepenbrock plechtig aan de gemeente is overgedragen ter gelegenheid van het 30-j. jubileum van het Rott. Phllh. Orkest en de dirigent Eduard Flipse tijdens een huldigingscon- cert de Bruckner-medaille ontving. DAT een wetsontwerp is ingediend oir de machtiging aan de minister van Finan ciën op het stuk van geldzuivering ver leend, met een half jaar te verlengen, ni de ingediende afwikkelingswet voorlopig nog niet wordt behandeld. DAT de Regering voor 1948 nog ƒ1 millioen heeft aangevraagd voor de aan koop van nikkel voor de nieuwe munten DAT begrotingswijzigingen voor de jaren 1947 en 1948 zijn ingediend i.v.m. de kos ten van het Bureau Oorlogsbuit, die resp. ƒ1.653.700 en ƒ1.222.400 hoger zijn dan was geraamd. DAT de Haarlemse taxichauffeurs en verkeersagenten, op initiatief van V.V.V., onderwijs krijgen in Frans, Engels en ja heusook Duits....".. DAT burgemeester d'Ailly van Amster dam de luchthavens La Guardia en het nieuwe Idlewild bij New York bezichtig-' de, ook vanuit de lucht. DAT aan de militaire marsen op 30 Juni, 1 en 2 Juli, door de Noordelijke provinciën, wordt deelgenomen door de staf 4e militair gewest, een bataljon uit Assen, pantserdoelartillerie uit Wezep, luchtdoelart. uit Schalkhaar, een meet- sectie uit Wezep en de stafmuziek I.R.I. uit Assen. DAT de leider van de Ned. delegatie op de Intern. Handelsconferentie te Havana drs A. B. Speekenbrink, door de Cubaan se regering is onderscheiden met de Car los Manuel de Caspades-medaille. DAT het adres van de Ned. K. v. K. te Brussel per 1 Juli is Warandeberg 4, Tel. 121600. DAT te Huisduinen gisteren het in verregaande staat van ontbinding verke rend lijk van een ongeveer 40-j. mé aangespoeld, vermoedelijk een zeem: DAT de broederschap van Amsterdam se notarissen deze zomer 50 Friese kin deren, uit gezinnen waar hoofdstedelijke bleekneusjes in de hongerwinter pleegd werden, uit zal nodigen. DAT Kromhout 8 pet uitkeert DAT in de R'damse Rivièra-hal v tot 12 Juli een fancy-fair wordt gehouden ten behoeve van de armen der stad. DAT de procureur bij de Hoge Raad, mr dr J. P. Maak, 78 j. oud te Wassenaar is overleden en hij Maandag om half 12 op Oud Eik en Duinen begraven wordt. DAT de K.L.M. ruim 300.000 sigaretten naar Batavia vervoert, ingezameld door militairen in de West, voor hun collega's in de Oost. DAT de aannemer W. Berrens te Jut- phaas een jaar is weggezuiverd, als leider van een bouwbedrijf. DAT 7 Aug. het R.K. Ziekenhuis in het Westeinde te Den Haag 75 jaar bestaat en dan de nieuwbouw in gebruik wordt genomen. DAT gedurende de vacantiemaanden 100.000 fietsbanden extra aan de handel zullen worden geleverd, doch dit als een voorschot op de daarna volgende maan den moet worden beschouwd. DAT de Tuchtrechtspraak v. d. Voed selvoorziening voor de oorlog met zijn contrólebureau 30.000 zaken behandelde en de totale kosten van dat bureau ƒ30.000 bedragen. DAT deze zelfde instantie thans 20 bureaux telt, die tezamen circa 70.000 zaken per jaar afdoen, doch de kosten zijn gestegen tot ƒ1 millioen. DAT Van Gelder (Papier) 6 pet uit keert op de pref. aandelen (v. j. 4 pet), 5 pet op de prior, aandelen (v. j. nihil) en 6 pet op de gewone aandelen (v. j. nihil). DAT te Londen een intern, conferentie van jonge boeren is gehouden om tot een internat, organisatie te komen en ons land vertegenwoordigd werd door H. M. Gevers, G. Wansink en A. Siksma, die op uitwisseling van boeren en arbeiders drongen. DAT de KJ4.A.C. min. Van Boetzelaer heeft verzocht bij de Britten een soepeler regeling te bepleiten voor die Neder landse touristen, die per auto naar Scan dinavië willen. DAT de Perszuivering besloot de 1 van het Alg. Hbld niet te verbieden, vnl. vanwege de behoorlijke houding van hoofdred. D. J. von Balluseck en z'n adj.- dir. A. J. Boskamp tijdens de bezetting. DAT de A'damse Off. van Justitie mr Wassenbergh een protest afwees van de ver. „Nederland-Indië" tegen enkele ver kiezingsborden der V.V.D., waarop Soe- karno met hamer en sikkel is afgebeeld. DAT de 74-j. mej. E. tèn Kate uit Wes- terhaar met de 84-j. Ch. Beugelink uit Kloosterhaar in ondertrouw is gegaan. DAT het Prijzenboekje 1948 is vi schenen. DAT te Den Haag 63 jaar oud i6 over leden ir Ch. H. Eykman en 59 j. oud de gep. adj. hoofdcomm. van politie in N. O Indië Th. A. Schuitemaker. DAT de uit te wijzen Duitsers in kamp Mariënbos wat meer lucht hebben gekre gen door een deel hunner onder te bren gen te Avegoor. DAT in de jubileumweek van>31 Aug.- 6 Sept. te A'dam op 6 plaatsen kermissen en op diverse pleinen openbare bals zul len worden georganiseerd. DAT te Haarlem is overleden ir W. H. Tenkink, van de Prov. Waterstaat van Noord-Holland. DAT is ingediend het wetsontwerp tot goedkeuring van het op 16 April jj. Parijs ondertekende Verdrag inzake de Europese Economische samenwerking. DAT vele helaas ook onervaren lieden zich meldden voor de kersenpluk in de Betuwe en elders. DAT door de ontdekte tapijtensmokkel met België een eind is gemaakt aar deviezenstrop voor Nederland van paar ton en er reeds 15 verdachten gear resteerd zijn. En wat geef JU je vader morgen? Tien jaar geëist tegen Tante Bertha Een hysterische psychopathe zegt de P.f. De proc. fiscaal bij het B.G. te Rotter dam, vorderde gisteren tegen mevrouw van der Hof (tante Bertha) wegens Jo- denverraad een gevangenisstraf voor dt tijd van tien jaar met aftrek en ontzet ting uit de kiesrechten. Bij het getuigenverhoor, dat anderhalf uur duurde, kwamen nog verschillende bezwarende feiten aan het licht, o.m. 0 aankoop van voormalig Joods bezit het in kennis brengen van Joodse fami lies met mensen, die zó fout waren, dat thans levenslang tegen hen geëist werd. Ook kwam vast te staan, dat de S.D., die haar destijds op vermoeden van Joden- hulp en sabotage arresteerde, haar ns verhoor zonder meer naar huis terug zond. De Pi zeide, vooral tot ingrijpen te zijn gebracht, doordat Lion van Praag, na de bevrijding, geheel over zijn zenuwen heen. bij hem was binnengekomen, c vertellen, dat hij naar het huis van tante Bertha ontvoerd was, om daar een klaring te ondertekenen, die haar schuld ontsloeg. De Pi. noemde haar, „overeenkomstig het psychiatrisch rap port een hysterische psychopathe." Sterk en dienend Er zijn tijden geweest ook in de ge schiedenis van ons volk, waarin luide de roep weerklonk om grotere vrijheid. Er is in dagen van druk naar die vrijheid vaak met hunkering uitgezien. Wij den- de dagen, waarin ons volksfied ontstond, dat immer vol vurig verlangen de verdrijving van de tyrannie. wij denken aan de donkere dagen van Napoleons streng bewind. Wij denken vooral aan de jaren, waarin ons volk zuchten moest onder de Duitse druk. Wanneer dan uit welke streek ter we reld ook de roep om vrijheid gehoord wordt, zijn wij spoedig geneigd, aan deze kreet een sympathiek luisterend oor te lenen. Er schijnt enige moed toe nodig, naast deze roep om vrijheid een andere roep te doen horen, de roep na melijk om gezag. De geschiedenis immers heeft geleerd, dat velen in allerlei tijden en in allerlei landen van vrijheid en van gezag alleen meenden te kunnen spreken als van dingen, die aan eikaai volkomen tegengesteld zijn. Men kan, zeiden zij, en misschien zeggen zij het nog, men itan het alleen doen voor een van. beiden. Stellig is het een der meest tragische verschijnselen in de wereldgeschiedenis geweest, dat de mensen steeds weer de juiste verhouding tussen gezag en vrij heid uit het oog hebben verloren. De weegschaal, waarop zowel het gezag als de vrijheid lagen, was vrijwel nimmer m evenwicht. Nu eens sloeg die weegschaal door in de richting van het gezag en dan weer in de richting van de vrijheid. Toch kunnen, goed beschouwd, gezag en vrijheid nooit zonder elkaar bestaan. Dat brengt hun wezen nu eenmaal met zich. Gezag zonder vrijheid wordt dwang en dictatuur. Vrijheid zonder gezag wordt anarchie en chaos. Men heeft wel eens gezegd, dat dit d« normale gang van zaken zou zijn. Het is, zei men, dan als met de slinger van de klok. Hoe hoger de slinger gaat. des te dichter hij komt bij het punt. waar hij terugzwaait. Hoe harder de dictatuur is, des te krachtiger wordt het onweer- standelijk streven naar vrijheid. Deze v rij heid gaat vervolgens over in anarchie, maar hoe grooter de chaos des te heviger het verlangen naar gezag, dat straks weer overgaat in dictatuur, en het spel begint opnieuw. Bij het overdenken van dit verloop in de gesohiedenis zijn velen moedeioos en sceptisch geworden, velen ook hebben et in gezien, waaraan de historie onvoorwaardelijk moest gehoorzamen. Gelukkig is er nog een mogelijkheid om het verloop anders en beter te beoorde len. Men kan namelijk zowel de dictatuur als de chaos ook als overschrijding zien van de door God gegeven wetten. Is men daartoe bereid, dan zal men zoeken naar die wetten en naar de naleving ervan. Dan zal men verlost zijn van moedeloos heid en scepsis en zal men geen genoe- en met de eeuwige beweging van de klokkeslinger. waaraan toch niet zou zijn te ontkomen. (Voor vervolg zie Pag. I) Smuts ging in promotie- costuum naar Londen Na de plechtige promotie van veldmaar schalk Smuts, die gisteren te Leiden plaat» vond, zijn er. terwille van de tijd. korte recepties gehouden in het Groo; Audito rium en op de Studentensociëteit Minerva. In het begin van de avond was dr Smuts, in het jacquet waarin hij de ere- bul in ontvangst nam, op Schiphol, om in zijn eigen vliegtuig naar Londen te gaan. Het was druk op de Amsterdamse vlieghaven, want honderden leden van de Hersteld Apostolische Gemeente ver wachtten er een van hun voorgangere uit Indië. Zij bereidden de grijze Zuid- Afrikaanse staatsman een hartelijke groet Vanmorgen om zes uur startte de veld maarschalk uit Londen voor Zuid-Afrika. WEERBERICHT Vrij koel Tot morgenavond verwacht D« Bilt: Veranderlijke bewolking met enkele plaatselijke regenbuien. Tijdelijk zwakke tot matige wind uit uiteenlopende rich tingen. Vrij koel ZON EN MAAN 20 Juni. Zon op 4.19, onder 21.03. Maan op 20 43, onder 3.02. 21 Juni. Zon op 4.19, onder M-04. Maan 114f, onder 138. Vil.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1948 | | pagina 1