NIEUWE LEEDSCHE COURANT 2 VRIJDAG 9 APRIL 194! I Gevallen voor zijn geloof en onze vrijheid PIETER MAASKANT, STRIJDER VOOR DE VERDRUKTE, GEEERD Gedenkplaat onthuld bij de plaats, waar hij viel Als een lopend vuurtje ging in de morgen van 8 April 1944, het bericht door Katwijk, dat er in het raadhuis, toen distributiekantoor, een overval was gepleegd, waarbij door een wachtdoende agent één der overvallers was neergeschoten. Het rechte wist men niet. Bij de ingewijden, de toen maals „illegalen" te Katwijk en omgeving, bracht het gerucht echter een geweldige schok. Na wekenlange voorbereiding wist men daar immers precies, wat er zou gebeuren. Met ontzetting was spoedig het definitieve bericht binnengebracht. De K.P. van Evert Post had bij de distributie- overval ten behoeve van onderduikers en Joodse vervolgden moeten terug trekken en Piet Maaskant dood achter moeten laten. Vier jaren zijn voorbijgegaan. En nu, gisteren 8 April waren zeer vele figuren uit de illegaliteit uit Katwijk en omgeving in de Trouwzaal van het raad huis bijeengekomen, om aanwezig t« bij de onthulling van een in de hal gebrachte gedenkplaat, ter herinnering aan htm makker. Behalve de oud-illega liteit uit de L.O. en de KP. zagen we de weduwe van Johannes Post, de heer P Maaskant (vader van de gevallene), oud- hoofd ener MULO-school te Bodegraven, nu woonachtig te Oegstgeest, en een tweetal zoons en andere familieleden, het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door wethouder H. P. Bloot, en de gemeente secretaris, de heer D. C. O. Boekhoven. Het woord werd allereerst gevoerd door dr L. Borleffs Het is moeilijk ons weer in de dagen van 1944 in te leven, aldus spr Het was een tijd van onderdrukking, spanning en verboden In die tijd spra ken talloos velen over vaderlandsliefde en scholden op de Duitsers. Daartegen over stond een groep, waarin weinig ge- praat werd, waarin 't begrip vaderland in het hart gedragen werd. Zij streden de overtuiging, dat zij het vaderland dienden met inzet van goed en leven Achteraf gezien, hadden we het anders gedaan We zouden nog heftiger zijn ge weest. We zouden zeer zeker opgetreden zijn tegen hen, die onze kameraden had den vermoord. In de strijd zijn er velen gevallen. Hier was het Piet Maaskant, elders vielen talloos velen. Hierna werd overgegaan tot onthulling der gedenkplaat. Deze plechtigheid werd verricht door de oudste broer van de ge vallen verzetsman, de heer G Maaskant uit Alphen aan den Rijn. Wethouder H P. Bloot dankte namens het gemeente bestuur voor de overdracht en verzocht één minuut stilte ter nagedachtenis. Weer terug in de trouwzaal sprak ds H. Post uit Rijiisburg een gedachtenisrede uit. Het is vandaag voor de familie e pijnlijke dag, aldus spr. Het vreselijKe moment staat weer klaar voor uw geest. Spr schilderde de ontzetting, die er onder de jongens was, toen het bericht binnen kwam van de dood van Piet Toch be grijpen wij, aldus spr. dat de gang naar dit gebouw niet alleen droefheid kan zijn. Piet was opgevoed in het geloof in Chris tus Jezus Hij wst en kende het gevaar. Er werd geleefd in de vaste overtui- De Kativijkse zeehaven in het actueel geluid99 Terwijl onze lezers zich nog wel de reportage over de nettenboetsters van de rederij „Kennemerland", dir. de heer T. Meyering, die in Februari plaats vond, herinneren, heeft de N.C.R.V. een nieuw uitzending over Katwijk voorbereid. A. Maandagavond om half 8 vindt n.l. in h< „actueel geluid" een reportage plaats ove de zeehaven. Het Joodse vraagstuk Dinsdagavond 13 April om acht uu de zendingscommissie uit de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente een bijeen komst beleggen in het wijkgebouw aan de Stille Rijn. De heer J. Swijnenburg te Zeist, die vroeger zendeling was onder Iraël, zal een lezing houden over Joodse vraagstuk. Alle zendingsvrienden worden uitgenodigd deze vergadering bij ging, dat deze overval zou slagen. De ge dachte, dat de bewakende agenten niet zouden tegenwerken, keerde echter op noodlottige en plotselinge wijze in het te gendeel. God heeft het andiers gewild. De man, ander wiens leiding Piet streed, viel enkele maanden later ook door het mc dend lood. Hierna sprak de heer H. Steenbeek Amsterdam, een strijdmakker van de ge vallene, die memoreerde hoe Piet zijn vaderland stierf. Tenslotte sprak de heer G. Maaskant namens de familie. Er zijn vier jaren voorbijgegaan, aldus spr, sinds onze broer stierf. Het treft ons, dat gij als medestrij ders de trouw en de herinnering levendig bewaard hebt, en dat deze mogelijkheid is geschapen om hulde te brengen. Ver geefs is Piets leven niet geweest, heeft niet gespeeld met zijn leven, maar het ingezet voor een groot doel. We zijn verblijd en verrast door deze hulde. Het is niet een openrijten van wonden, maar we gaan straks naaT huis met een dank bare herinnering. Na beëindiging van de plechtigheid werd het gezelschap thee aangeboden. Vermeld zij nog, dat de gedenkplaat is ontworpen door prof. L. Wenckebach te Noordwyk-Binnen. Rinkelende scherven. één geheel Leidse padvindsterstamboersters op de planken. Dat het geluid van acht marstrommels „iel" klinkt, is wat veel gezegd, vooral als men ze hoort in een kleine schouw burg, die daarbij nog vol is ook. Maar als het Leidse padvindsterstamboerscorps die acht trommels niet voldoende acht vindt, dat daar nog iets moet bij komen, dan pakken die stevige en enthousiaste meiskes de zaak zó zonnig tevens doelmatig aan, dat hun opzet zeker slagen moet. Gisteravond trommelden ze, geheel volgens de betekenis van hun naam („Trozinah": trommel zon in alle harten) een goed bezette schouwburg de be nodigde geldstukjes uit de zak met een toneelstuk in vijf bedrijven, dat eigen lijk niet eens werd gespeeld, maar be leefd. Wat meteen een massa goeds zegt dit frisse spel. De tamboers waren huishoudsters meer, maar een stelletje oproerige meisjes, die natuurlijk brokken maakten op het internaat, waar zij hun leertijd doormaakten. Rinkelende scherven waren oorzaak, dat niet alleen het los-samenhangende groepje tot een hecht geheel samensmolt, maar ook, dat het gouden hartje, dat onder al die stijve schorten klopte, spreken ging. Het stuk werd geschreven door mej. J. Overduin, die één van de hoofdrollen met daverend icces vertolkte. Een verloting met aantrekkelijke prij- m maakte de kas sluitend. Tussen de bedrijven door zong de zaal padvindersliedjes met pianobegeleiding m Nick Christiaansen. OPBRENGST SYNODALE PAAS- COLLECTE. De Synodale Paascollecte, die ln de Ned. Herv Gemeente van Leiden werd gehouden, heeft het mooie bedrag f5654.14 opgebracht. Op Oudejaarsavond zal de Gemeente gelegenheid krijgen deze opbrengst te vergroten. VEETEELT Premiekeuring van stieren te Bodegraven Vooruitgaande aangifte en kwaliteit (Van onze deskundige medewerker.) Gisteren werd te Bodegraven een stie renkeuring gehouden van het zwartbonte en zwartblaarveeslag. De uitslagen zijn als volgt: Zwartbont Driejarige stieren: le premie Sjoukje's Adema^ 25921 S. van L J. Splinter te Zevenhoven; 3e Sjoerd 25068 S. van C. Spek E.A. te Woerden. Tweejarige stieren: premie 2a: Mathil da's Adema 27631 S. van Gebr. van Schaik, Woerden; 2b: Bontje's Herman, 27401 S. van J. L. Nell en Joh. Speel man, Bodegraven. Een-jarige stieren: 2 premie 2: Jaap 4 van Joh. v. Os, Langeruigeweide; 3a: Koos 4 van N. J. C. Koot, Leiderdorp; 3b: Roza's Henk van P- A. Bos. Woerden; 3c: Karin's Anno van B. Verhoeff, Bar- noutswaarden; 3a: Cesar van L. J. Splin ter, Zevenhoven; 3e. Esther's Adema Lindberg, van J. C. Wesseling, Zoeter- woude. Overzicht zwartbont. De kwaliteit en aangifte van de stieren van het zwartbonte type. waren vrij gun stig te noemen. Als uitloper willen we speciaal de 3-jarige Sjoukje's Adema (Rykspremiestier) van Splinter noemen. Deze stier gaat zich steeds in zijn voor deel ontwikkelen en behaalde nu op exterieur 83,5 punten. Is van het ge wenste type met diepte en best achter stel. Kan voor zijn omgeving veel goed doen. Jammer, dat de bekende 5-jarige Old- ambster Adema Lindberg van de comb. „Big Three" te ZoeterwoudeHazers- woude niet aanwezig was. Bij de 2-jarigen was Mathilda's Adema van Gebr. van Schaik de beste, die zich sinds het vorige jaar ook best gehou den had. „De Jonge Kerk" bezon zich op het ontwerp van de nieuwe Kerkorde Ds J. Swijnenburg lichtte een en ander toe De Kerkorde pleit De afd. Leiden van „De Jonge Kerk", vergaderde gisteravond in het wijkge bouw „Levendaal". Ds J. Swijnenburg, Ned. Herv predikant, belichtte de inhoud van het ontwerp van de nieuwe Kerk orde. De heer F. Knetsdh, voorzitter, opende de vergadering met Schriftlezing en gebed. Ds Swijnenburg begon met er op te wij zen, dat het ontwerp het resultaat is van een langdurige worsteling in de Ned.- Herv. Kerk. het resultaat van een stryd om een nieuwe, levende Gemeente van Jezus Christus in ons land. Voor de der de maal in de geschiedenis wordt een nieuwe grondslag gelegd voor de arbeid en het leven in onze Kerk, aldus spr., die voorts een beknopt geschiedkundig over zicht gaf. Het leggen van de eerste grondslag vond plaats in 1571 in Emden (Oost-Friesland). De Kerk was gezuiverd van het Roomse bijgeloof. Gepleit werd voor een Kerk- regering, waarin niet het heersende, maar het dienende element op de voorgrond stond. De ambten werden aan elkaar ge lijk gesteld. De tweede grondslag dateert uit het Jaar 1816. Nederland was geschonden uit de Franse Revolutie te voorschijn geko men en was bezig zich te herstellen. Dit maal legde niet de Kerk zelf, maar de koning (eigenlijk op instigatie van een zekere heer Janssen) de grondslag. De beginselen van de heer Janssen waren: 1. Wij moeten elkaar verdragen in de Kerk; ook inzake de vraag, of men de ware belijdenis wilde erkennen, ja dan neen. achtte hij zulks noodzakelijk. Het op-zijn-eigen-wijze, verstaan van de be lijdenis kon getolereerd worden. De Kerk werd een algemeen verband, waarbin nen elke godsdienstige overtuiging een plaats kon vinden. Zij was kleurloos. 2. Verder wenste men, dat de Kerk geleid werd door kleine groepjes mensen, die besturen vormden. Thans staan wij voor de derde Kerk orde. die van 1950. Wij leven nu in een soort van overgangstijd. Het is zaak, te komen tot een totale vernieuwing. Het hele leven der Kerk komt op de helling. Ds Swijnenburg kon vanzelfsprekend niet het ontwerp van de Kerkorde in zijn geheel aan een bespreking onderwerpen. Hij beperkte zich slechts tot de hoofd zaak en trachtte twee essentiële vragen te beantwoorden: 1 Wie zullen voortaan de Ned.-Herv. Kerk leiden? 2. Welk be ginsel zal de Kerk in de komende tijden belijden? een presbyte- riale ordening. Langs een korte weg zal de leiding van de Kerk in handen van haar leden komen te liggen- De Kerk zal bestuurd worden door vertegenwoordigers van de Gemeenten zelf, die samen beslis singen zullen nemen. Met betrekking tot vraag 2 (het begin sel) wees spr op artikel 10. Wij moeten de wereld zeggen, dat wij geloven in de Drieënige God en in Jezus Christus als Hoofd der Kerk en als Heer der wereld. In het slot van zijn toelichting stond ds Swijnenburg nog stil by redactie van enkele artikelen. Het gesprokene gaf ge noegzame aanleiding tot het voeren van een goede discussie. 4 Van de één-jarige noemen we Jaap 4, van Van Os. die naast een goede ontwik keling nog iets week is, terwijl de inge voerde Noord-Hollander Koos 4, van Koot te Leiderdorp, nogal in zijn benen zondigt. Deze stier heeft een prima vet- afstamming! Zwartblaar Oudere stieren: 2e premie Karei van C. Kwakemaak te Bodegraven. Driejarige stieren: le premie Paul 3229 S van Gebr. Zwanenburg te Bode graven; 2a: Tinus 3230 S van A. A. Jon- gebreur te Nieuwerbrug; 2b: Willem 3227 S van Erven J. H. Verburg, Bode graven; 2c: Bemhard 3583 S van J. v. d. Berg, Bodegraven. Tweejarige stieren: le premie: Gretha's Reinder 3462 S van Wed. G. J. Bunnik, Bodegraven; 3e: Gloriant 3562 S van J. P Verweij, Woerden. Eenjarige stieren: le premie Dienko van Chr. v. d. Zon, Barwoutswaarder; 2a: Meijenaar 17, van J H. van Dieijen, Bodegraven; 2b: Joost van Chr. v. d. Zon; Sa: Freddy van A. van Rossum, Bar woutswaarder; 3b: Leo van J Bunnik Bodegraven: 3c: Bernhard van A. J. de Wit, Reeuwyik; 3d: Annie's David van W. Kool, Barwoutswaarder. Overzicht zwartblaar. De aangifte en kwaliteit van de stie ren van het zwartblaar type zijn steeds vooruitgaande. Alle stieren werden goed verzorgd en ir goede conditie voorge- De oudere stier Karei van Kwaker- naak is van goed type en mooie maat, moest iets meer buikontwikkeling heb- De driejarigen vormden een beste groep. De groep werd aangevoerd door de zware, robuuste Paul van Zwanen burg, die nu 3 maal achter elkaar eerste werd, had qua type veel concurrentie in zijn vroegere stalgenoot en halfbroer Tinus van Jongebreur, die gestopt, be hangen en van fraai soort is, maar wat te veel slijtage in de achterbenen ver- toontrjammer! Ook Willem van Verburg stond er best toont veel adel. (Is Rijkspremiestier) Bij de 2-jarigen kwam een kopnummer voor het voetlicht, n.l. Gretha's Reinder van wed Bunnik, is van fraai type en zeer correct gebouwd. Jammer, dat de beste Menenaar 14 van S. J. v. d. Stoel niet aanwezig was. deze Govert-zoon is ook van best type. De een jarigen werden aangevoerd door een prima kopnummer, n.l. Dienko van v. d. Zon. die een aanwinst voor de fok kerij in Zuid-Holland is, maar dit niet het "minst voor de stal van v. d. Zon zal blijken te zijn; fraai behangen stier met beste afstamming; hulde! Verder nog enkele goede eigengefokte stieren. Er was veel belangstelling, maar het publiek was erg hinderlijk voor de jury, daar de regeling nogal te wensen overliet. Kunst in de Sleutelstad Met Maria Neuss Frits Het Residentie-Orkest Schuurman opende met de Prince Igor" van Borodin. De Polowetzer dansen uit deze opera hebben wij hier vaak gehoord. Maar ook de ouverture is zeei de moeite waard. Vooral de melodiek is heel origineel en meeslepend. Schuur man gaf van deze ouverture een gloed volle vertolking. De soliste Maria Neuss is rasmuzikaal en zij speelt uitnemend viool Wellicht zouden haar kwaliteiten ons nog meet overtuigd hebben, wanneer zy niet eer der allerzwaarste concerten op haar pro gramma had geplaatst Het vioolconcert van Brahms is technisch ontzettend lijk en bovendien stelt het geestelijk heel hoge eisen. Maria Neuss moet zich nog te veel concentreren op de techniek grootheid van dit werk recht te kunnen doen wedervaren Maar toch was er in haar vertolking veel aantrekkelijks. Tot slot de Symphonie de Psaumes. Allereerst een woord van hulde aan het koor, dat de zeer moeilijke partij uitne mend heeft gezongen. In koorwerken van Bach, Mozart of Beethoven heeft het Om misverstand te voorkomen Om misverstand te voorkomen, is het nogmaals nodig gebleken (zoals ook bij' de behandeling in eerste instantie ge schiedde), om mede te delen, dat de Leidse begrafenisondernemer J. G. tegen wie voor de Haagse politie rechter één jaar werd geëist, niet heer Van der Luit, directeur van Gebrs. der Luit, begrafenis-associatie te DE 5 MEI-VIERING IN DE PROFESSORENWIJK. Ook het bestuur van „De Professoren- wijk" heeft gemeend, ter gelegenheid van 5 Mei-viering een, zij het bescheiden, herdenkingsfeest te moeten organiseren. Begonnen wordt met een herdenking en kranslegging bij de bevrijdingsboom op de Zeemanlaan. In de middaguren zullen op de speelweide kinderfeesten vinden, terwijl het in de bedoeling ligt en muziekcorps door de wijk te laten ekkei^ 's Avonds vindt, eveneens op de speelweide, een voetbalwedstrijd plaats tussen een senioren-elftal uit de Profes- oren- en de Burgemeesterswijk. Interessante huisvlijt tentoon stelling in de „Lakenhal" Dat ontspanning tot ontwikkeling kan worden en niet alleen gunstige maar ook kunstzinnige resultaten kan opleveren, bewijst een tentoonstelling van huisvlijt, die onder auspiciën van de Stichting „K. O." georganiseerd wordt in de „La kenhal" en morgenmiddag door de bur gemeester van Leiden zal worden ge opend. Dat ook vele autoriteiten aan wezig zullen zijn bij deze opening, die is prysuitreikmg is, zal de 175 deel nemers, die hun kostbare vrye uren aan dit rijk geschakeerde werk gaven, zeker een grote voldoening zijn. Op de ten toonstelling zelf komen wij nog nader terug. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Peter PhAzvPCv Ryn 1 A Fesenko; Leendert C z v L C v Pelt M S v 't Wout; Wouter z v W Brauns J Ravensberg; Wijbrechtje d v W Smit J TRuijtenbeek; Leonardus J z v L J Gulij en M Nieuwenburg. ONDERTROUWD: H F v Berkel 25 j J Stokkel 19 j; H J J v d Eshof 27 j H Tegelaar 31 j; J B Koreman 25 j en P J Meiman 31 j; H J Miedema 28 j en C W J v d Top 32 j; F A Onderwater 27 E Schelvis 24 j; S K Opdam 35 j M de Winter 22 j; P Pikaar 31 j en C Tel- jeur 31 j; J M de Ru 22 j en C P Roefstra j; M G Koolhaas 26 j en S R M Yper- laan 21 j; J Kamminga 25 j en T Holverda 27 j: P E J Kanbier 23 j en H B Hagen beek 20 j; L M v Putten 24 j en E M de Jong 23 j; H Zandvliet 28 j en J Bekooij "4 j- Leiderdorp Wethouder G. A. de Bruyne bedankt als raadslid De heer L. Los komt als opvolger in aanmerking. Wethouder G. A. de Bruyne heeft be dankt als raadslid, opvolger komt volgens van de A.R. de heer L. Los Uit Indië. Met de „Sloterdijk" komt op 21 April in Rotterdam aan sergeant G. Schalkers, wonende Ruigekade 1. Leiderdorp. Burgerlijke stand GEBOREN: Maria d v B J Terbrugge M Verweij; Mina J A d v J de Dood W J Koerselman; Emelia N d v H. Polderman en G Havenaar; Maria J S A A Schouls en A van Wetten; Anna M J Spek en A E Duiker; Heléne Ldv S Fokkema en W Goedhart; Masje A K v A v d Meij en M Lems. OVERLEDEN: Lijntje Fijnenbuik, 36 v v G Anker; Pieter van Tol 70 jr m v v d Bent; Aaltje Voshart 77 jr w v A an Donk. CH wij. Als gecombineerde in aanmerking daarentegen butengewoon zeker zijn zich door het orkest niet in de war laten brengen. De uitvoering van koor orkest was echter voortreffelijk. Wij zijn blij, dat wij dit werk eens ih Leiden ge hoord hebben, al geven wij persoonlijk verre de voorkeur aan L'oiseau de feu of Petrouchka. Hennie Schouten. Chopin-avond Theo van der Pas Op Dinsdag 20 April, 8 uur, zal Theo van der Pas in de grote zaal van de Stadsgehoorzaal een populaire Chopin- avond geven, waarin hij o.a. de Bal lade F-dur en de Fantasie F-moU ten gehore zal brengen. HAAGSE POLITIERECHTER. Vrijgesproken. De vertegenwoordiger H. v. d. G. Leiderdorp zou in strijd hebben gehan deld met de distributievoorschriften, verband met verhandelen van de bonnen. Daarvoor eiste de Officier f300 boete of 15 dagen hechtenis, en voorwaardelijk drie maanden gevangenisstraf. De politierechter achtte evenwel het ten laste gelegde niet bewezen, en sprak verd. vry. HAAGSE TRIBUNAAL. By de vjjand. De kruideniersbediende M. Keerweer te Leiden is werkzaam geweest in de Röntgenafd. der S.S., nadat hij reeds lid was van de N.S.N.A.P. Het Haagse Tri bunaal heeft geadiveerd internering op te leggen van 28 Aug. 1946 af tot 26 Aug. 1951 en ontzetting uit de kiesrechten. Hete-luchtmotor als speelgoed Een fabrikant in het Noorden des lands is er in geslaagd een hete-luchtmotor te vervaardigen, welke als speelgoed in de handel gebracht kan worden Naar de fa brikant aanneemt, wordt deze motor ner gens ter wereld vervaardigd, zodat men hoopt op afzetmogelijkheden Op de Jaar. beurs te Utrecht zal het product voor he* eerst worden gedemonstreerd Evenals bij de thans in gebruik zijnde stoommachines in de speelgoedindustrie wordt ook de machine van deze motor met spiritus fee- DE TEXTIELPUNTEN VOOR SCHOLEN. In aansluiting op hetgeen wij eerder in de Wist-U-rubriek reeds meldden om trent de aanwijzing van textielpunten voor 't handwerkonderwijs, wordt thans nog gemeld, dat deze regeling behalve voor het L.O ook voor de huishoudscho len geldt en de verdeling door de inspec teurs (-trioes) wordt geregeld. JAARBEURSCIJFERS VAN NU EN VAN 1947. Op de openingsdag van de Jaarbeurs werden door de Spoorwegen 36.500 kaartje^ ingenomen en Woensdag bedroeg dit aantal 31 050. welke cijfers bij de voorjaarsbeurs 1947 bedroegen resp. 20.450 en 21.500. Minder visiteren by reizen naar België In aansluiting op vroegere berichte* wordt thans gemeld dat reizigers naar en vanuit België vanaf 9 Mei voortaan alleen nog te Roosendaal in de trein zullen worden gevisiteerd Hetgeen een aanmerkelijke verkorting van hetop onthoud betekent De 63-jarige landbouwer D. Hoenink te Rekken (gem. Eibergen) is door een losgerukte dure stamboekstier, zodanig met de hoorns bewerkt, dat hij overleed Sport en Wedstrijden Welke wedstrijden zijn er morgen? 3e kl. KNVB: Capelle—WGZ (2 X IV. min. verlenging en eventueel daarna eer tweede beslissingswedstrijd) terrein Slik kerveer Promotie-degradatie 4e klasse: Grote LimdtDo to '33. KNVB-beker: Sportlust '46—ARC; SV OWUnicum. 2e kl. (A) LVB: Leiden 2—GWS 1, 2.45 W Scheepmaker; Ter Leede 2Lisser B. 2, 2.45 M v. Toren; B: RCL 2Alphia, 4.15 J Stouten. 3A: Leiden 3Quick B 5, 4.45 A. Brag- gaar; PBCV 1—VWS 2, 4.45 A. van Kan; NSA 1—ARC 4, 3.30 J. v. Leeuwen. 3B: Noordwijk 4—SVOW 2, 4.15 J. Rysdaan: Rynsb. B 4T. en D. 2, 415 D. Oudshoorn; Ter Leede 3Katwijk 4, 4.45 P de Klerk. 4A: Noordwijk 5ARC 5, 4.15 M. v d. Veer; Quick B 6—VWS 3, 4.15 A. Maas kant. 4B: Koudekerk 3Noordwijk 6, 4 W Koolloos: Lisser B 5RCL 4, 4.15 M. Plug; PBOV 2—NSA 2, 2.45 A. v. d. Vel den: MSV 2Leiden 4, 4 H. de Jeu; Valken B. 3Woubrugge 3, 4.15 E. Hil- lebrand. Jun. B: RCLARC, 2.45 C: Lisser B. Katwijk (C) 2.45; Quick B. (B)Katwijk (B) 4.15; Rijnsb. B. (B)—VWS, 245. Adsp. A: Noordwijk (a)LFC (a) 2.45; Quick B. (a)Lugd. (a) 2.45; ASC Katwijk (a), 3.30: B: Quick B (b)— Oranje Groen 2.45: AlphiaTer Leede, 4; Roodenburg (b)Lisser B.. 3.30; C: Roodenb. (c)Lugd. (c), 4; SVOW Rijnsb. B 2.45; GWS—LFC (b), 3.30; D: Katwijk (b)—UVS (e), 3.30; Noordwijk (b)Roodenburg (d), 2.45; Lugd. (d) Rouwkoop (b). 3.30; Valken B.Roo denb. (e). 2.45; UVS (d)—Quick B. (d) Competitie C.K.B.-afd. Zuid-Holl. Noord Voor morgen: ExcelsiorFiks In ds, le kl. ontvangt Excelsior Fiks uit Oegstgeest. Wanneer Fiks volledig ir veld verschijnt, is het zeker niet kans loos tegen de Delftenaren. De wedstrijd PernixD.E.S. zal de Oranjekragen wel geen grote moeilijkheden opleveren. V. E.O. heeft weinig kans, om tegen O.D.I. verlies te ontlopen, hoewel O.D.I. ver leden week tegen K.V.S. teleurstelde. Bij IjsvogelsV.E.S. hebben de gasten iets betere kansen. In kl. 2a gaat Pernix 3 bij Tonego I op bezoek, dat momenteel bovenaan staat. Tonego I is in deze wedstrijd sterk favo riet. Ook Fluks I zal het morgen in Den Haag tegen D.K.V. I niet gemakkelijk hebben. In kl. 2b moet Pernix 2 morgen wi m Zeemeeuwen 1, om voor één der bovenste plaatsen nog een rol te kunnen spelen. Een kleine overwinning is binnen het bereik der Leidenaren. Excelsior 2 Oranje Nassau 1 is van groot belang vooi de strijd om de bovenste plaats. Excel- 2 lijkt ons iets sterker. DE.S. 2 heeft tegen V.E.S. 2 de beste papieren. Het volledige programma voor morgen luidt: Kl. 1: PernixD.E.S. (3.30 of 4.15 uur); Excelsior—Fiks; O.D.I.—V.E.O.; De Ijs vogelsV.E.S. De Verdoemden dooi H. Kingmans Jochem moet zover mogelijk van dorp verwijderd blijven. Hij moet dat vuurtje aanwakkeren Jochem is e het ogenblik rijp voor, om op staande voet weg te gaan, ver, ver weg. Met de handen onder het hoofd, als een gebroken man, zit hij aan het gelagkamertafeltje. De broers zijn slechts met hum bedden in het vertrek. ..En.... Liae Haokmanm?" hakkelt Jo chem dam. Hermann voelt het: ais een drenkeling klemt hij zich vast aan een strohalm: schien is Lize er nog. bij wie hij troost zoeken kan- Maar.... dat mag in geen „Haar moeder is gestorven, tijdens de „ziekte" Zij is toen bij haar vader gaan wonen. Maar dde is ook dood. Lize nuHermann aarzelt: wat moet hij im dat geval liegen? Het beste is, het „er dik op te leggen". „Is zij nog in Liegnitz? ,,Ja. maar het spijt me voor jou, hoe hadden we kunnen wetenZij is nu mijn vrouw. Zie Je nu im", gaat Her mann haastig voort, „dat je beter doet, niet naar Liegnitz te komen? Dat met Lize is ad heel pijnlijk voor je. Ja, ja. ik weet er van, Lize heeft het mij verteld. Zij heeft lang op je gewacht Maar kunt haar tóch niet kwalijk nemen. Ik neem het haar niet kwalijk," zegt Jochem met doffe stem „Enne, ik moet voorlopig niet naar Liegnitz gaan". ..Dat is heel verstandig", prijst Hermaan, die van zichzelf walgt bij al de leugens die hy bewust staat te debiteren Maar Lize! Als Jochem in elk geval voorlopig niet in het dorp komt, kan hij haar we.' op een of andere wijze duidelijk te ma ken, dat Jochem dood is. Als zij werke lijk zijn vrouw is. laat Jochem dén maai komen! „Laat my nu alleen, Hermann. Ik moet Het is ontzettend. Vanavond praten we nog wel". „Straks moet ik naar Zwickelt. een paar uur hier vandaan", antwoordt Her mann, ditmaal in overeenstemming met de waarheid. „En morgenvroeg ,,'t Is goed", meent Jochem toonloos. ..Dan ontmoet ik je misschein later nog „Ga je niet naar Liegnitz?" „Wat zal ik er doen? 'k Ga maar w« terug naar Holland of zo" ,,'t Is sneu voor je, maar t is het v< standigst. wat je kunt doen. Zal ik het Lize vertellen"? „Niets zeggen. Laat haar lm de wa; dat lk dood ben Da'sbeter voor j' lie allebei. En.... laat mij nu alleen" Opgelucht verdwijnt Hermann. Zijn sprekend geweten brengt hij momenteel tot zwijgen: per saldo is het toch niet zo vreselijk; ze denken allen, dat Jochem dood is: niemand verwacht hem terug,' zelfs Lize niet Jochem blijft zielig achter. „Die Arthur Lemarque kon praten, wat hij wilde", denkt hij, „ik behoor toch *ot de verdoemden". Deze vreselijke ontknoping heeft bij in de verste verte niet kunnen vermoeden Allen dood, op Hermann na! En Lize de vrouw van Hermann! Hoe heeft zij dèt kunnen doen? Of Hermann moet bazend veranderd zijn! Als een wezenloze verlaat hij de her berg en gaat dwalen. De vlotjagers Liegnitz wil hij niet ontmoeten. Dan pra ten, praten ze over vroeger en hij wil vroeger niets meer horen. Het verleden heeft nu radicaal voor hem afgedaan Uren zwerft hij door de omgeving of iiigt aan de rivieroever in het lange gras. aan wanhoop ten prooi. Alle geloof is hem ontzonken; zijn Godsvertrouwen is als een zeepbel weggeblazen. „Ik behoor toch tot de verdoemden," herhaalt hy bitter Waarom zou hy zich niet van de oever laten glijden Laat in de avond de waard wil juist sluiten, ondanks het feit, dat de logeer gast er nog niet is keert hy terug Op het vlot is het stil. Alles slaapt Het is goed zo. Hy wil niemand ontmoeten. Als een beschonkene waggelt hij naar binnen. De herbergier waant hem ook dronken en zegt geen woord. Dat is het beste met zulke slampampers. XXI De eerste nachten in de hut op de plan tage van A limed Pasja heeft Jochem niet kunnen slapen: de muskieten zoemden hem om het hoofd; nsecten veroorzaak ten wondjes, die lang pijn deden. Maar dat lijden ia een feeët geweest vergele ken by het zielelijden, dat hy thans door maakt in het zindelijk bed op de even zindelyke kamer van deze dorpsherberg. Klaar wakker ligt hy. De ontzettende mededelingen van Hermann laten hem niet los. Is dit alles niet een duidelyk bewys. hoe God Zijn beschermende hand van hem afgetrokken heeft? Wat heeft nu voor zin hem zijn vrijheid te hergeven? Geen enkel lid van de familie is meei in leven, uitgezonderd Hermann, wie he niet heel veel schelen kan, of hy terug gekomen is of niet. En zeker niet. ni Lize.Lize, Lize „Vervloek God en sterf", heeft de vrouw van Job gezegd, toen die mai zo zwaai werd beproefd Je zou er toe komen, het Maar dan opeens ziet Jochem klaar in, hoe in wezen opstandig hy is: hoe hy, zoals Arthur het uitdrukte, wijzer wil zyn dan God. Hy heeft nog een taak, roeping te vervullen. Niemand leeft geefs op aarde. Welke taak. welke ping? Hy weet het niet. Die zal zich dan wel aan hem opdringen. Hy heeft alleen te luisteren. Je moet Gods doen niet willen bedillen. Moet, még hy ondank baar zyn, dat hy verlost is uit de hel in de buurt van het Meer van Genésareth? (Wordt vervolgd) Kl. 2a: Tonego 1—Pernix 3; D.K.V. 1— Fluks 1. Kl. 2b: Pernix 2Zeemeeuwen 1 (3.30 uur); Excelsior 2Oranje Nassau 1; V.E. S. 2—D.E.S. 2. Kl. 3a: D.A.W. 1—Pernix 4; Fluks 2— Fiks 2; T.O.P. 2—V.K.C. 1. Kl. 3b: K.V.S. 2Tonego 2; Mevo 1— Excelsior 3: Zeemeeuwen 2D.K.V. 2. Kl. 4a: Katwijk 2Pernix 5; Fiks 3 Fluks 3; V.K.C. 2—D.A.W 2. Kl. 4b: V.E.O. 3—Tonego 3. Dan. Noteboom-wedstrijden zijn begonnen Ir Van Steenis zal wel van Van den Berg verliezen. Het L.S.G. organiseert voor .de 8e maal de Dan. Noteboom-wedstrijden Gister avond werd in „De Doelen" de eerste ronde gespeeld. Vooraf sprak de voorzit ter van het L.S.G., de heer J v Deven ter, een kort woord en gaf de wedstrijd leider, de heer J v. Steenis. een overzicht van de technische byzonderheden. De Dan Noteboom -wisselbeker wordt verdedigd door ir Van Steenis. Van den Berg was in de eerste ronde zyn tegen stander en deze speelde een uitstekende wedstryd. Hy staat in de afgebroken partij wel gewonnen Donner en Idema kregen beiden de kans om de partij in hun voordeel te beslissen. Remise zal wel het resultaat van deze nog onbesliste ont moeting zyn. De uitslagen luiden: Ere-groep: J. F. Donner (Den Haag) A. A. Idema xx; ir H. J. v SteenisC. B. v. d. Berg xx Groep I: G Bosscharar J. H. Land- wehr (R'dam) Vz14; J. G. T. DonkW G. Demmendal 10. II: R. H v. Dyk— mr ir J. Westra 10, A J. Rotteveel W. F Schüss 1—0. IH: M. Teeburg—G P. Sluiter 10, G PelsJ Raasveld 01. IV: J. VerhoeffL. 1 Waltman 10, J. KoetP. H. den Tonkelaar 10. V: B. C. v Bakel—A. Geyer Vz-Vz, T. C Braak manJ J. Braggaar 10 VI: ir Bloem —F. W. J. Palmboom Vi—Vi, K F. de Haan—A. J. H. v. d. Meulen 0—1. VII: „Bramah"P. J. Preenen 10. F v. d BoschP Kuiper 10. VIII: P. v. d BoschA. Spel 01, J. H. v. d OordM v. Raalten 01. IX: M GiezenkampP P Ober 10. J. J. KosterC. M. v Rens- wuo Vz—Vz. X: P Galjaard—H. J. Vis ser VzVz, J PaddingA. Poot 10. XI: C. CamffermanF M. Ribot 10, P HuLskerB. Lammens 10. XII: L. v d. MeidenPh. Schaaper 01, A. J. Plei- sier— W. P. Poppe 0—1. XIII: M. v SteenisG. Wrix 10. J. VeenendaalG A. v d. Ven 01. PERSOONLIJK SCHAAKKAMPIOEN SCHAP BOLLENSTREEK 1948 Tweede ronde Hoofdklasse A.: v. TienenVerleur 01; LieverseKoetsheid 10; De Laat v. d. Berg 10. Groep n: Worsteling— Balm 10; KoopH.Verleur 01; De VriesPastoor 10. le kl. Groep A.: De GeerVerleur Sr. 10: WindR. Offringa 01; Felins Rootlu 01. Groep B: JagerVerhoef 10. Groep C: BerkC. Offringa af gebr.; v. DykLantzuis 01; BolLit j ens af- gebr. 2e kl. A: KokkelkorenJ. Maas 10; Hey—Hanegraaf 1—0. Groep B: v. Ry— A. Maas 10; LeyKlootwijk 10. Groep C: KelderQuintus 10; v. d. Kley— v. Beek 10. Groep D: v. d. BergKroon 01; KoolBouman 10; DaanBran der 0—1. NEL VAN VLIET VERBETERT HAAR RECORD. In. Detroit heeft Nel van Vliet een prachtige zwemdemonstratie gegeven. Zij zwom de 200 yards in 2 min. 32.7 sec hetgeen 2.9 sec. beneden haar wereld record is. Zy zal voorts demonstreren in Dayton Beach in Florida, waar zij tbans vertoeft. HAARLEM—HEERENVEEN OP 1 MEI 3e wedstrijd Haarlem—Heerenveen voor kampioenscompetiUe van de K.N.V.B. zal op 1 Mel ln het Olympisch Stadion ge- d worden. De mogelijkheid bestaat dat e turn wedstrijd EDO—Haarlem in het on gespeeld wordt en wel op 8 Mei. STERK ENGELS DAMESHOCKEY-TEAM NAAR AMSTELVEEN De Engelse dameshockeyploeg, welke zal deelnemen aan de wereldkampioenschappen, 17 Mei in het Wagenerstadion Amstelveen ker te achten dan het team. dat vorig in de V. S. zo'n Indruk maakte. Toen Op 14. 15 en 18 April worden ln Am sterdam de veertiende Interacademiale Sportwedstrijden der Unitatee en bonden in Nederland gehouden. Openbare leeszaal en bibliotheek „Reuvens" Aanwinsten 1948; nr 2 Populair-wetenschappeiyke werken Groot: Vernieuwing van ons denken. - 1947. Jong: Parapsychologische verschynseleé in en buiten de mens. 1947. Psalmen, De: Vert. door prof. Obbink. -4 1942. Bible Society: Netherlands during th| war 1940—'45. Brunner: Ons geloof; 4e druk 1948 (spej ciaal voor jongeren). Fetter: De Russen en hun kerk. 1947, (Grieks-orthodoxe dogmen en riten), j Nortier: Anderhalve eeuw zending. 1791 —1947. Sikken: Tropendominee. 1947. (Kerkelylj leven in Ned.-Indië). Gelder: Prof dr Joh. Huizinga. 1947, (Samenvatting van diens werk, popui lair) Ensor: Geschiedenis van de oorlog 1b zakformaat. 1946. Feuz: Schweizer-Geschichte; 5. Aufl. 1940| Hoffmann-Krayer: Feste und Brauché des Schweizervolkes. 1940. Hodson, Lansdale: The sea and the land) 1945. (Laatste oorlogsfase 1943'45). Boer: Piet Hein en de zilveren vloot. 1946 Dekker: Voortrekkers van Oud-Neder land. 1947. Diemer: Op den rand van leven en doodl 1946. (Dagboek van Rott. journalist). Hallema: Hugo de Groot. 1946. Sillevis Smitt: Met onze mariniers naai Indië. 1947. (Door vlootpredikant)1 Vernadski: Geschiedenis van Rusland. Dli 2: 1917—'43. 1948. Feuilletau de Bruyn: Pioniers in de rim« boe. 1947. (Exploireren van Nieu-W Guinea). Indonesiërs spreken. (De Indon. mens, zijn godsdienst, onderwys, economie enz.). 1948. Keuning: Betekenis van Zuid-Afrika voor Nederland. 1947. Studie van Nederlanders in Zuid-Afrika; 1940. Gunther: Inside U.S.A. 1947. (Uitgebreid en gedocumenteerd). Bohm: Ruslands economisché toekomst! 1947. Does: Sociale zekerheid. 1946. Dl. 1; (Sociale verzekering in Angelsaksische landen). Spaan: Vreedzame strijd. 1947 (60 jaar Leger des Heils). Boone-Swartwalt: Leiding. 1947. (Op voeding van zuigeling, kleuter schoolkind). Studiegids voor 't hoger onderwys. 1948. Frederiks: Op de bres; 19401944. 1945, (Dep. van Binnenl. Zaken in de oor logsjaren). Kravchenko: I choose freedom. 1947. Ik verkoos de vrijheid; 2e druk 1948. Wertheim: Nederland op den tweesprong. 1946. (Losmaken van traditionele rege ringsmethodes) Reves: Anatomie van de vrede. 1947. (Handhaving van de internationale vrede). Wizinger: Scheikundige praatjes. 1946. Sterrengids 1948. Thijsse: Natuurbescherming en land schapsverzorging. 1946. Foerster u. Steiner: Blumen auf Europa'» Zinnen. 1937. (Geillustr. werk over Alpenflora). Goldbloom: Zorg voor het kind. 1947. Harris: Insuline, het wonder van Dr. Banting. (Geneesmiddel voor suiker zieken). Voeding vraagt verzorging. 1947. Werumeüs Buning: 100 avonturen met een pollepel; 5e druk 1947. Cement en Beton; Dl 8. Bescherming betonconstructies; temperatuursinvloe- den. 1947). Berg: Radio-ontvangers; 2e druk 1947. Smirnoff: Toekomst heeft vleugels. 1947. Euwe: Bouwstenen van de schaakkunst. 1947. Euwe en Kmoch: Groningen, 1946; het Staunton wereldschaaktournooi. 1947. Vriend: Bouwt mee aan Uw eigen w ning. 1948. Helman: Een doodgewone held; Gerrit- Jan Van der Veen. (Amsterdams beeld houwer en verzetsman). 1946. Doelman: Koos van Dongen. 1947. Gelder: Honderd jaar Haagse schilder kunst in Pulchri Studio. 1947. Knoef: Van romantiek tot realisme. 1947. (Schilderkunst). Oldenburg: Hubert Levigne; graveur. 1947. Bromberg: Meubels en mensen. 1948. Kuyper: Kunst van het wonen. 1947! Tafel, Gedekte, in vyf eeuwen. 1928. (Catalogus van een tentoonstelling). English by radio. (Uitgave van de B.B.C. voor beginners). 1947. Closset: Maurice Roelants. (Vlaams dich- en prozaïst). 1946. Hoekstra: Over Jan Campert. 1946. (Dichter en verzetsman). Leeuwen: Lezende onder de lamp. 1947. (Nieuwe Ned. literatuur). Streuvels: Avelghem. 1946. (Schr's levens geschiedenis). Donker: Ik zoek Christenen. 1947. (Toneelstuk) Campert: Verzamelde gedichten. 1947. Prins: Bijeengebrachte gedichten. 1947. delen. Roland Holst, A.: Tegen de wereld. 1947. (Hierby de 5e druk van „Onder weg"). Van Passie en Paschen; 2e druk 1947. (Lydens- en Opstandingsverzen). Mann, Th,: Doktor Faustus. (Ondergang van een Duits componist). Rachmanowa: Einer von Vielen. 2 Tie. (Biografie over schrijfsters zoon) Engelse romans. Bowen: Demon Lover. (Stories). Koestier: Arrival and departure. Lawrence: Love among the haystacks. Lehmann: Ballad and the source. Rhys. Llewelyn: The world owes me a living. (Over een piloot in vredestyd). Stein: Three lives. (Contrast tussen twe* vrouwen en een kleurlinge). Wright: Native son. (Houding der blan ken t.o.v. negers in Amerika). Franse romans. Audiberti: La Na. (Existentialistisch). Farrère: La gueule de lion. Italiaanse, Spaanse en Russische letterkunde. Michel Angelo: Sonnetten. Houwens Post: Cervantes Saavredra. (Auteur van Don Quichot). Blok: De twaalf. (Specifiek Bolsjewisti sche verzen uit 1918). Tydschriften. Autokampioen 1947 Electrotechniek 1947. Focus 1947. Maandblad voor boekhouden en accoun tancy. 1945/"46. Maandblad voor sociaal-economische we tenschappen. 1947. Moeder 1947 Op den Uitkyk 1947. Natyur en Techniek 1947. Polytechnisch Tydschrift 1947. Toeristenkampioen 1946 en 1947. Tijdschrift „De drie talen" 1945 en 1946. Vliegveld 1947. Weekblad. Chemisch 1945 en 1946. Wereldkroniek 1947. Wimpel, Blauwe 1947.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1948 | | pagina 2