JUeuurr tCourant Nu West-Duitsland zijn eigen weg gaat, stichten communisten verwarring Wist U VRIJDAG 9 JANUARI 1948 ABONNEMENTSPRIJZEN 0.30 per week. 1.30 per maand; 3 90 per kwartaal; bij betaling per kwitantie (verh met adm.-kosten) ADVERTENTLEN: 0.15 per millimeter Bij contract belangrijke korting. TELEFOONNUMMERS: Directie en Redactie 20408. Administratie 22710. Acht en twintigste jaargang No. 7404 Christelijk-^ationaal Dagblad voor Leiden en Omstreken „Steniudsürti is myn brrl in BUR REDACTIE EN ADMINISTRATIE HOGEWOERD 103. Postrekening 589o3. HOOFDREDACTEUR: Dr DLEMLR. CHEF REDACTIE: H W. J. EN SERINE DIRECTIE: F. DIEMER TERWIJL te Frankfort op succesvolle wij se is beraadslaagd over de toekomst ran West-Duitsland, houden de berichten over voortdurende stakingen in Hamburg en het Rijnland aan. Politieke kringen in Duitsland zien deze actie niet alleen om meer voedsel te verkrijgen, maar zeer zeker ook als een communis tische tegenzet. Heden zou de staking te Essen grote allures gaan aannemen, aangezien 50.000 arbeiders voor 5 uur het werk zouden neerleggen, om meer eten te krijgen. Haastig hebben de Britten getracht dit te voorkomen door gisteravond in allerijl 350.000 voedselpakketten te laten aanruk ken. Zij wijten het voedseltekort aan de onwil van de boeren, die het vereiste kwantum niet afleveren. In het verdere Ruhrgebied wordt thans permanent ge demonstreerd tegen de slechte honore ring van de bonnen. Er is n.l. bekend ge maakt dat het broodrantsoen van 2500 gram is teruggebracht op 2000 gram per week. De communistische partij spant al haar krachten in om de strijd niet te la ten beperken tot een „broodstrijd", maar zij tracht uit alle macht er een politieke tint aan te geven. Men wil nu eenmaal verwarring stichten naar aanleiding van het besluit van Frankfort, daar Moskou zo men weet, nu eenmaal zijn hart aan één Duitse staat heeft verpand. De toe stand wordt als zeer ernstig beschouwd. Door 't oog van een naald Op een militair oefenterrein te Den Bosch, waar honderden kinderen heb ben gespeeld en waar duizenden men sen enkele malen een vuurwerk heb ben bijgewoond, is dezer dagen een scherp gestelde landmijn gevonden, die daar drie jaar en drie maanden 'heeft gelegen. De mijn is terstond ver wijderd en gedemonteerd. H. M. de Koningin bezocht Zweedse tentoonstelling Ondanks het buitengewoon ongunstige weer heeft H.M. de Koningin gisteren Haar aangekondigde rijtoer door Am sterdam gemaakt, o.a. door de Concert- gebouwbuurt. Tevens bezocht H.M. de Zweedse kunstnijverheidstentoonstelling „Zo wonen wij in Zweden", waar Zij be groet werd door de Zweedse gezant, de heer J. de Lagerberg. Nog twee smokkelkoningen naast „den Bras" Behalve de bende van Jan Braspenninx is de justitie in Breda nog twee smok kelbenden op het spoor gekomen. De leiders ervan L van H. en J. N. zijn ge arresteerd. Het zijn een veekoper en een kermisexploitant. De benden beschikten over met machinegeweren bewapende pantserauto's. Zij beoorloogden en be stalen elkaar en werkten met duizenden guldens. Iedere reis werd voor f 40.000 over de grens gebracht. Twee agenten van politie, die zich lie ten omkopen, zijn eveneens aangehouden. DR H. N. BOON VERVANGT JHR v. VREDENBURCH. Dr H. N. Boon zal, zolang jhr mr H. L- K. T. v. Vredenburch in Indonesië vertoeft, optreden als wnd chef van de directie po- litiekfe zaken op het dep. van Buitenlandse Zaken. Dr Boon werd op 23 Aug. 1911 in Rot terdam geboren. Hij studeerde o.a. te Léi- den en vervulde diplomatieke functies Madrid, Brussel, Ver. Staten en China. Ook was hij enige tijd wnd chef van d directie van het Verre Oosten aan he dep. van Buitenl. Zaken in Batavia. Ong. een half millioen door de Nazi' in de bezette gebieden geroofde weten schappelijke boeken worden momenteel naar de rechtmatige eigenaars terugge stuurd. Nederland heeft reeds 1229 kis ten ontvangen. VANDAAG STELLEN WIJ U VOOR: Korporaal Jaap Koning, Wagenstraat 30, Lisse. en op het kastje zijn meisje, Corry den Butter van de Lisserdijk! Zij stuurde ons twee foto's, waarvan deze de duide lijkste was. Maar haar kunnen we in de krant natuurlijk niet herkennen. Jaap is al ruim twee jaar in Indië, als vrijwil liger, en heeft heel wat moeten meema ken, maar is er zelf gelukkig steeds goed doorheen gekomen. Hij heeft het ook altijd best naar zijn zin gehad, maar wil nu toch ook. wel eens graag terug! We hopen met hem en met zijn geliefden. dat het nu spoedig gaat gebeuren. Onder tussen zal hij als pionier nog wel enkele bruggen moeten helpen bouwen en men' en bommen opruimen. Indien iemand, dan heeft Jaap ondervonden, wat een „koffiehuisje" betekent. Bij de heer en mevrouw Van Vuuren te Batavia had hij een tehuis gevonden en heeft hij het er steeds best gehad. Ongeveer tezelfder tijd. toen Jaap werd overgeplaatst, trokken ook zijn „pleegouders" Batavia. Zij repatrieerden en hebben Jaaps familie in Lisse een bezoek ge bracht. Het behoeft natuurlijk niet ge zegd, dat er blijvende banden werden ge legd. Ook te Hamburg, waar men al eerder in staking was gegaan, hebben de strubbe lingen een grotere omvang aangenomen. Tien millioen ton graan voor W.-Duitsland? Volgens het plan-Marshall krijgt (West)-Duitsland ruim tien millioen ton graan toegewezen. Brits-Amerikaanse zone samen gesmolten De besprekingen welke te Frankfurt an de Main plaats hadden over de vor ming van een West-Duitse staat, hebben succesvol verloop gehad. De pre- s van die Duitse Staten, welke samen de Amerikaans-Britse zone vormen, aan vaardden in grote trekken de plannen, die tot samensmelting op financieel en economisch gebied der beide zones zullen De Amerikaanse gouverneur, generaal Clay, zeide dat de voorstellen in Februari werking zullen treden. Aangezien het 1 samenvoeging der beide hoofdkwar tieren betekent, zal men zich niet met politiek bezig houden. Over directe ver kiezingen werd op de conferentie niet In de Rusische zone zullen de minister presidenten van alle staten van Oost- Duitsland in Thuringen bijeen komen om de reorganisatie van de Westelijke zones te bespreken. OOK DE ITALIAANSE COMMUNISTEN ROEREN ZICH. In Italië zitten de communisten ook niet stil. Te Milaan heeft een groot congres plaats gehad van Italiaanse communisten, aan ook afgevaardigden uit Rusland, Frankrijk en Engeland deel namen. Het Marshall-plan werd hevig aangevallen en betiteld als imperialisme dat de volken achterop wil helpen. Aangekondigd werd verder dat de staking van bankbedien den zal blijven voortduren, zelfs als an dere categorieën arbeiders steun zouden verlenen. Over het algemeen zag men weinig arbeiders en boeren op het con gres, doch vele goed geklede personen, onder wie een groot aantal Stakingsgolf in Hamburg en Rijnland breidt zich uit Als de vierkante centimeters uitverkocht zijn Als de vierkante centimeters Dam- plantsoen uitverkocht zijn zullen andere stukjes grond in ons land per cm2 wor den beschikbaar gesteld. Het staat reeds vast, dat Den Haag en R'dam een zeer goed figuur bij de actie slaan. Van onze vloot kochten o.a. Hr. Ms. Jacob van Heemskerk, Hr. Ms. Van Kins- bergen en Hr. Ms. Van Speyck voor vele honderden guldens vierkante centimeters. Zoals bekend, sluit de landelijke actie op 31 Januari. Te Zoetermeer middel tegen t.b.c. gevonden? In een eenvoudig laboratorium te Zoe termeer schijnt men, aldus „De Maas bode", een schimmel te hebben ontdekt die van bijzondere betekenis is vöftr de bestrijding van de tuberculose. De ont dekker is uitgegaan van het penicilline. ZETEL INTERNAT. BANK TE AMSTERDAM? Te Washington oordeelt men het steeds meer waarschijnlijk, dat de zetel voor Europa van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling te A m- sterdam gevestigd zal worden, aldus A.N.P.-Aneta uit Washington. Een woord voerder van de bank verklaarde, dat voor Maart geen definitieve beslissing genomen zou worden, doch dat Amster dam wel zeer behulpzaam bleek wat be treft het aanbieden van faciliteiten. Zoals bekend heeft de burgemeester van Am sterdam, mr d'Ailly, tijdens zijn bezoek aan Washington voorgesteld de zetel voor Europa van de bank te Amsterdam, te vestigen. Ons land nam ruim 52 millioen dollar op. De Wereldbank, het internationale officiële hulpfonds, waarvan momenteel 46 landen profijt trekken, heeft de laat ste maanden grote activiteit ontplooid, aldus Ass. Press uit Washington. Ons land heeft in de afgelopen 4 maanden weer 28 millioen dollar opgenomen. Met inbegrip van dit bedrag is er nu in totaal voor 52.045.000 dollar geleend, d.i. 19 pet van het totale kwantum aan Nederland toegestaan. Djokja heeft een nieuw duivelsei uitgebroed Oost-Indonesiès premier uitgenodigd tot bespreking Aneta seint uit Batavia, dat de republ. regering na een zesurige conferentie harer delegatie met de Commissie van Drie de premier van Oost-Indonesië, Anak Agoeng Gde Aoeng, heeft uitgenoodigd naar Djokja te komen en besprekingen te voeren over de totstandbrenging der V.S. van Indonesië. Tot zover Aneta. Eergisteren heeft de republiek het voor- die naar de pijpen moet dansen van een nemen te kennen gegeven, zelf de V. S pro-republikeins parlement. De republiek van Indonesië tot stand te brengen en heeft de zwakke plek gevonden en pro> thans doet zij de eerste stap. Zij ziet dat beert een anti-Nederlands front te vor- er tweespalt is tussen Oost-Indonesië en j men, dat half Java, half Sumatra en de de Indonesische federalisten en terwijl Grote Oost omvat. Er worden meer plan zij zelf door eigen zwakte met ondergang nen uitgebroed, want de republikeinse wordt bedreigd, waagt zij thans uiterste poging om I Oost-Indonesië een front te genover de N.l. regering en zodoende de plannen van een interim-regering redde loos te torpederen. De plotselinge ziekte" van de Australiër Kirby te Djocja wees er reeds op, dat er een plan werd uitge broed. Thans weten we welk plan het is.' Reeds lang heeft de foutieve opzet van Oost-Indonesië ons met zorg vervuld. De energieke en krijgshaftige bevolkings groepen, die het Christendom belijden en die honderden jaren de steun van ons ge zag zijn geweest, mochten niet aan het woord komen, toen Van Mook Oost-Indo nesië „schiep". In ambtelijke rapporten werden Ambonnezen, die Nederlands wil den blijven, „extremisten" genoemd. Zij zijn nu overgeleverd aan een regering. De „Midway" het beroemde Amerikaanse vliegdekschip uit de bewogen pacific- oorlog in rust aan de kade te Napels, waar het mariniers aan land zette voor de dienst in het Middellandse Zee-gebied (Griekenland!) premier Sjarifoeddin is Da het zesurige onderhoud met de Commissie van Drie met het voornemen voor de dag gekomen om naar Singapore te vliegen, Sjahrir bij lord Killearn logeert. Salim reist met Sjaorifoeddin mee. Te Pakan Baroe wordt Moh. Hatta opgehaald vervolgens wil men van Singapore Djokja vliegen. Liefst rechtstreeks, want te Batavia mag het drietal niet landen. Dinsdag Regeringsverklaring over Indië Na de ministerraad van gisteren kan volgens het A.N.P. verwacht worden, dat de Regering Dinsdag 13 Januari as. in de Tweede Kamer een verklaring zal afleg gen met betrekking tot de toestand in Indonesië. „VAN HEUTSZ- NEEMT T ZEKERE VOOR HET ONZEKERE De „Van Heutsz" van de KP.M., die op zijn laatste tocht door Chinese zeerc werd geplunderd, is heden uit Singapore vertrokken met een gewapende „lijf wacht" aan boord. NEDERL. AUTO REED ROEMEENSE CONSUL DOOD Deze week is een KMons vrachtauto van de fa. Bom Christiaanse uit Ierseke, die met mosselen op weg was Frankrijk, in België in botsing gekomen met de auto van de Roemeense consul uit Parijs. D econsul werd bij de bot sing zwaar gewond en overleed enkele minuten later ter plaatse. De inzittenden van de vrachtauto bekwamen geen letsel. Schoenen gemaakt van „oude meesters". Enkele zigeuners in Boldogkovaralja (Hongarije) zijn het kasteel Zichy bin nengedrongen en hebben hieruit vijf oude meesters een Velazquez en Vviei tiaans meegenomen. Zij kooktende schilderijen in water en., gebruikten het canvas om er schoenen van te maken. Minister Neher wordt reeds als afgeschreven beschouwd Wie zal deze vacature nu weer vervullen (Van s Parlementsredacteur) De geruchten, dat minister Neher ln Indië zal blijven als lid van het Collegiaal Orgaan nemen steeds sterker vormen aan. Zo sterk zelfs, dat „Het Vrije Volk" in hoofdartikel vrijwel als vaststaand aanneemt, dat er binnenkort een ministers- vacature ontstaat. En. zo schrijft het blad, nog wel aan een departement, dat ministerswisseling het slechtst kan verdragen: het departement van Wederopbouw. In het kort gaat Het Vrije Volk de lij densgeschiedenis aan dit departement na komt tot de conclusie, dat er maar weiniig mensen in Nederland voor deze taak in aanmerking komen. En dan komt de aap uit de mouw. wanneer het blad Deze keer zal het een minister van de Partij' van de Arbeid moeten zijn. want na het optreden van de heer Neher is het kabinet uitgebreid met 'een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, mr Witteman van de K.V.P., tenzij men het ministerie van Wederopbouw weer als 'n vakministerie wil beschouwen en het politieke evenwicht op andere wijze wil herstellen". Deze gedachtengang is te begrijpen. Immers, aanvankelijk is minister Neher, ongeacht zijn politieke overtuiging, als vakminister benoemd. Door zijn bemoei ingen met de Indische politiek werd hij echter in feite een politiek minister. Maar, en hier gaat het o.i. om, hij werd geen politiek minister in zijn functie van hoofd van het departement van Weder opbouw! Daar komt nog iets bij. hetgeen de suggestie van Het Vrije Volk des te merkwaardiger maakt: bij de Partij van de Arbeid werd minister Neher nu niet bepaald beschouwd als een bij uitstek partij-vertegenwoordiger. Integendeel. DAT een marechaussée gisteren te Amsterdam bij de achtervolging van een deserteur de 32-jarige voorbijganger F. S. levensgevaarlijk in de buik schoot DAT Leeuwarden de landelijke pri- eur van een autobusstation heeft ge kregen daar de raad het desbeteffende voorstel van B. en W. goedkeurde. DAT Schiphol met ong. 74 landingen en opstijgingen van verkeersvliegtuigen per dag na het Deense vliegveld Kastrup de drukst bevlogen luchthaven van Europa is. DAT de NS per 21 Jan. a. s. de Nederl. lijnen van de spoorwégmij. Mechelen- Terneuzen hebben gehuurd, doch de ex ploitatie aan deze maatschappij over laten. DAT op 12 Jan. a.s. te R'dam een Belg.- Ned. dag wordt gehouden gewijd aan de intern, handel van beide landen. DAT wegens beperkte voorraad, ieder slechts één serie Surinaamse lepra-ze gels kan kopen. DAT onder de titel „De zilveren schelp" van 17 t. m. 26 Juli a. s. in de Bossche veemarkthallen een nat. tentoon stelling van ambachten en bedrijven wordt gehouden. DAT de stichting „Het Gelderse Land schap" in principe heeft besloten het 375 ha. grote landgoed Brugchelen bij Beekbergen voor f 475.000 te kopen. DAT van 6 t. m. 14 April a. s. in de Utrechtse veemarkthallen een intern, slagersvakwedstrijd en -tentoonstelling wordt gehouden t. g. v. het 25-jarig be staan van de le Ned. Slagersvakschool aldaar. DAT W. C. Dijkstra (Arbeid) werd op gevolgd door zijn partijgenoot E. Beeks- ma als wethouder van Sqc. Zaken van Leeuwarden. DAT ir G. de Bakker, voorm. Rijks- tuinbouwconsulent in Zeeland, die be noemd is tot inspecteur voor de tuin bouw te Den Haag, gisteren te Goes in tegenwoordigheid van ir A. W. v. d. Plas- sche, dir.-gen. voor de tuinbouw, afscheid DAT het Belgische tankschip „Belgian Gulf" gisteren bij het Sloe machineschade kreeg en sleepboten ter assistentie uit- DAT het comité van Belgisch-Neder lands-Luxemburgse samenwerking een geïllustreerde kalender met 28 foto's heeft uitgegeven. DAT de bezittingen van het 115 jaar oude „Citadel-fonds" destijds in Over ijssel gesticht voor de nagelatenen van hen, die in de citadel van Antwerpen sneuvelden, thans ter waarde van f 33.000 is verdeeld onder „Ereschuld en Dank baarheid", de Prins-Bernhardstichting en de Stichting 19401945. DAT het teléfoondistrict Deventer on der Zwolle is gebracht en het hoofd, ir Th. S. ten Doesschate, benoemd is tot directeur van het district Arnhem. DAT langs de grote Verkeèrswegen, het eerst langs de wegen Den HaagA'dam Den HaagUtrecht, binnenkort op bepaalde afstanden service- en benzine stations worden geplaatst. DAT de bekende figuur uit de Ned. Arbeidersbeweging dr Daniël de Lange Jr dit najaar 70 jaar wordt, waarvoor een comité is gevormd met als secretaris J. Rogge, Sterrelaan 52, Hilversum. DAT de oud-directeur van „De Spaar bank", de heer A. C. van Oorschot, op 65-jarige leeftijd te Hilversum is over- DAT volgens mededeling van minis ter Van Maarseveen aan de Tweede Kamer bij 9 departementen 3199 verzoe ken om rechtsherstel van ambtenaren zijn ingediend, waarvan er 1941 werden afgedaan. DAT de 37-j. graankoopman F. H. te Dronrijp, die in een advertentie de Rijks- verkeersinspecteur te Leeuwarden had beledigd, is vrijgesproken, daar hij had getracht de plaatsing van voorkomen. DAT Lvjn. het ruwe weer de loods- dienst voor de Nieuwe Waterweg gisteren werd gestaakt, zodat de schepen „Orpheus" van de KNSM, buitengaats moesten blijven. DAT het Delftpe echtpaar Lammertse, C. Trompstraat 28, Maandag a.s. 50 jaar is getrouwd. gisteren op de vruchtenveiling DAT voor het Utrechtse B G. gisteren DAT te Tiel een grote de stagnatie van het vervoer door de hoge waterstand van de Waal. DAT door het Kon. Ned. Zangersver bond aan Johanna Bordewijk-Roepman is opgedragen een werk voor mannenkoor te componeren t.g.v. het 50-jarig rege ringsjubileum van de Koningin. DAT het Zeeuwse lid der Tweede Ka mer mr dr A. J. J. M. Mes (K.V.P.) i.v.m. zijn gezondheidstoestand heeft besloten, zich voor de a.s. Kamerverkiezingen niet beschikbaar te stellen. DAT dezer dagen een vrachtauto van de fa. Noordhoek te Burgsluis door het dek van de veerboot „Schouwen-Duive- land" is gezakt, gelukkig zonder ernstige gevolgen. DAT zijn benoemd tpt hoofdcommies der Telefonie de heren A. v. d. Veen en J. C. Vinke, beiden te 's-Gravenhage en C. H. Trines te A'dam. DAT het Internationale Muziekfestival te Luzern dit jaar van 11-28 Augustus wordt gehouden. DAT op 20 Jan. in Den Haag het zilve ren toneeljubileum van de leider van het Zuid-Nederlands Toneel, Pierre Balledux, wordt gevierd met „Boerenpslam" van Felix Timmermans. DAT de Rotterdamse electr. tram in 1947 rond 170 millioen passagiers vervoer de met een dagopbrengst van f 41.000. DAT in het kader van de bestuursdecen- tralisatie te Rotterdam in verschillende randgebieden de zg. wijkraden reeds hun intrede hebben gedaan. DAT in 1947 het aantal zeeschepen ln de R'damse haven 5974 bedroeg, of bijna 40 pet van 1938 en dit sedert 1946 een voor uitgang van ong. 33 pet betekent. DAT het in de bedoeling ligt door het gehele land plaatselijke comité's „Bur gerrecht" tegen overmatige overheidsbe moeiing en collectivisme op te richten. DAT veetransporten langs de weg 's avonds voor en achter lantaarns ten hebben, aldus de KNAC. DAT voor het R'damse B.G. heden 3 jaar gev.straf werd geëist tegen de bun kerbouwer P. J. Hoeben aldaar, die mei zijn medefirmant, de NSB-er Hansen, in '44 een omzet van f 2Vt millioen boekte. deze veel te zelfstandige figuur on party-gareel te lopen, had dikwijls ningen, die nu niet bepaald overeenkwa- met de wensen van de P. v. d. A., •om men zich binnenskamers her haalde malen van hem heeft gedistan- cieerd. Het komt ons voor. dat bij de vulling van de eventueel komende opnieuw deskundigheid dient te gaan boven een precieze' verdeling van ministerszetels over de regeringspartijen. De zaak is trouwens ingewikkelder dan Het Vrije Volk stelt. Na minister Witte man is minister Götzen in het kabinet opgenomen Geen lid van de K.V.P. ook geen P.v.d.A.-man. Bovendien i! ook nog de vacature van minister Marine. De heer Schagen van Leeuwen was niet-politiek. Zijn collega van Oor log, min Fiévez, is vertegenwoordiger van de K.V.P. waarmee wij maar wil len zeggen, dat zelfs in de socialistische gedachtengang de minister van Weder opbouw geen lid van de P.v.d.A. behoeft te zijn. Merkwaardig is echter, dat Het Vrije Volk hier wel in de eerste plaats aajj denkt en niet de eigenlijk veel meer voor de hand liggende eis stelt, dat er naast de politiek-K.VP. Oorlog een politiek-P.v.d-A. Marine moet komen. wegens talrijke euveldaden 12, 9 gev straf werd geëst. DAT bovengenoemdeni eerst waren vrijgesproken, doch enkele later in de Landwachtadministratie gevonden eigen verklaringen opnieuw tot dagvaarding leidden. DAT de kadetten van de „De Ruyter- sohool" te Vlissingen op 31 Jan. a.s. Oostende bezoeken. DAT benoemd zijn tot ridder in de Orde van de Ned. Leeuw prof. mr B. H. D. Hermersdorf te Nijmegen en dr P. C. Brouwer te Hilvarenbeek. DAT afgevaardigden van Ned. bonden van arbeiders in de bouwbedrijven en de meubelindustrie ie Brussel met Belgische collega's hebben gesproken over „Ber.e- lux"-problemen en men in Maart in Ne derland wil vergaderen. DAT 130 Zuid-Hollandse assurantie-tus senpersonen op een vergadering te Deo Haag verklaarde hun geschillen met de verzekeringsmaatschappijen vriendschap pelijk te willen oplossen. DAT te Venlo een jeugdige boevenben- de, die uit woningen rookwaren, geld en sieraden had gestolen, alsmede vier ne- lers, onder wie drie vrouwen, zijn gear- DAT het bouwbedrijf bij het A'damse Amstelstation thans geheel stilligt daar oe resterende 25 arbeiders vanmorgen uit sympathie voor hun door de politie vt jaagde collega's in staking zijn gegaan. DAT te Eindhoven de 27-j. motorrijder J. v. A. en de 17-j. duopassagier J v. V beide uit Veldhoven, bij een botsing met een vraohtwagen zijn gedood. DAT Zaterdagmorgen de opvarenden van het troepentransportschip Nieuw- Holland in A'dam worden ontscheept en nog denzelfden dag hun haardsteden zul len bereiken. DAT het in nood verkerende Franse zeiljacht „Patron" met twee personen aan boord gisteren Zeebrugge is binnen- DAT het Westindische bedrijf der KLM in Nov. j.l. ruim 500 passagiers meer ver voerde dan in Och j.L n.l. 6.792. Leopold III per „Sommels- dijk" naar Amerika 7 jaarj Het schip wordt momenteel opgeknapt. Aan de HollandAmerika Lijn zal de ;r te beurt vallen om koning Leopold I van België, met klein gevolg, naa Ver. Staten te vervoeren. De reis zal per .Sommelsdijk" geschieden. Het schip zal op 17 Januari van Rotterdam vertrekken. Koning Leopold zal te Lissabon aan boord gaan. In aanvulling op de berichten over de reis van de koning in andere bladen a wij. dat de Sommelsdijk menteel by de werf Wilton wordt opge knapt, om aan het hoge gezelschap de nodige accomodatie te kunnen bieden. Spaak over de koningskwestie. Op een bijeenkomst te Hoei heeft Spaak medegedeeld, dat er voorlopig nog geen kans op een oplossing van ae konings kwestie is. Wat er nu gaande is in he kabinet, is een zuiver politiek geschil. Het Koekoeksjong oude vraag opnieuw actualiteit t® krijgen. Het is de vraag naar de draag wijdte van de grond- of vrijheidsrechten. In het bijzonder is daarbij in het geding, of men het moet duldeè, dat van die vrij heidsrechten een overmatig gebruik wordt gemaakt door lieden, die onver hoopt eenmaal aan de macht gekomen, diezelfde vrijheden om hals zullen bren gen. Om man en paard te noemen: de com munisten maken van de persvrijheid ge bruik om de revolutie te bevorderen. Z(J maken van het recht van vereniging ge bruik om een partij in het leven te hou den, die het op de bestaande staatsvor men heeft voorzien. Zij. maken van het recht van vergadering gebruik om bij eenkomsten te beleggen, waarop zij in feite de dictatuur verheerlijken. Maar diezelfde communisten, die thans van deze vrijheden gebruik maken, zouden die vrijheden opheffen zodra zij daartoe de kans kregen. Zij zijn geen democraten gebruiken de democratie, die zy in werkelijkheid verfoeien, alleen maar om hun slag te kunnen slaan. De vraag rijst dan ook: Moet dat zo- aar? Moeten wij in onze hoge waarde ring vooj democratie en vrijheidsrechten gaan, dat wij niet-democraten toe staan hun spel te spelen? Het vraagstuk is niet nieuw. Voor d® jongste wereldoorlog gold het met nam» de nationaal-socialisten. Ook zij maakten de vrijheidsrechten en van de demo cratie, gebruik om wat een kind kon voorspellen vrijheden en democratie gelijkelijk om zeep te kunnen brengen, zodra zij op de regeringsstoel zouden zit- Het klassieke voorbeeld is Hitier zelf, die langs formeel democratische weg aan het bewind kwam. En men weet, hoe hij onder democratie en vrijheden heeft huisgehouden. Daarom moge het probleem niet jong zijn. velen gaan zich nu toch wel afvra gen, of de democratie zich thans voor de tweede maal aan dezelfde steen zal moeten stoten. De kwestie is alleen, dat het heel wat gemakkelijker is, de vraag te stellen dan een volkomen bevredi gende oplossing te vinden. Men kent het probleem nu wel. Het komt hierop neer: Is het met het bestaan van vrijheidsrechten in overeenstemming, indien men deze rechten geheel of ten dele aan bepaalde revolutionnaire bevol kingsgroepen onthoudt? Is het een voor waarde voor een democratisch staatsbe stel. dat het zelfs moet gedogen, een» door niet-democraten die dan nog langs democratische weg aan het bewind zijn gekomen te worden opgeheven? Wij kunnen het nog anders zeggen. On langs vergeleken wij het was naar aanleiding van het communistisch con gres te Amsterdam de communisten met papegaaien. Zij spreken het woord, dat hun van elders wordt voorgezegd en doen de daad. die hun van elders wordt bevolen. Maar als het gaat over demo cratie en vrijheden, zouden wij de com munisten ook met een andere vogel kun nen vergelijken en wel met de koekoek. De jonge koekoek profiteert van zijn omgeving om dik en vet te worden. Maar andere jonge vogels kan hij des te min der naast zich dulden, naarmate hij dik ker en vetter wordt. Straks dringt hij z® allen uit het nest en blijft hij zelf breed en welgedaan zitten. Hij wordt de alleen heerser. Hoe het in het staatsleven zover komen kan? Juist (en dat is in zekere zin het tragische» uit respect voor de vrijheden. Het is zoals prof. Romme het dezer da gen in een belangwekkende beschouwing schreef: „Die kostbare rechten willen wij onder geen voorwaarde prijsgeven. En daarom geven wij ze tot iedere voor waarde prijs aan de dagelijkse dreiging an het communisme." Opnieuw dringt het vraagstuk zich op. Het is dan ook geen overbodige weelde, ons voorstellen, in enkele artikelen er de nodige aandacht aan ta geven. Daarbij zal stellig gelegenheid be staan, op de bovenbedoelde beschouwing van prof Romme reeds een aanwijzing voor de actualiteit, welke het probleem bezit in te gaan. Voorwandaag volstaan we met het bo venstaande summiere aanduiding van het vraagstuk. Het Nederlandse volk zit weer eens met een koekoeksjong in het nest. Hoe moet het ermee aan? Stalin in de schijnwerper.... Stalin is van zyn vacantie uit de Krim bruinverbrand teruggekeerd.Stalin heeft in het Zuiden wegens ziekte rust moeten houden... Een Zweeds kanker specialist wordt plotseling naar Moskou ontboden, voor een hoge Sovjet-; teit. hert zal wel Stalin zyn.... Sta lin loopt op krukken in het Kremlin rond. Ziedaar een serie geruchtmakende berichten, welke overal ter wereld het nodige stof hebben doen opwaaien. En thans de klap op de vuurpijl: Zwitserse bladen melden de dood van maarschalk Stalin. In hun berichten wordt gewaagd van een „doorgaans zeer goed ingelichte bron". Moskou houdt overigens het hoofd koel bij wat gebeurd mocht zijn, want geen enkel berioht wordt bevestigd of tegengespro- Trygve Lie gestart voor Europese reis Trygve Lie zou heden uit New York vertrekken naar Europa om een onder dak tè zoeken voor .de Ver. Naties. Hij a. vergezeld van de Nederlander A. Pelt, zijn adjunct-secr.-generaaL Lie heeft voor zijn vertrek nog ver klaard dat hij geen enkele kleine mo gendheid gepolst had voor deelname aan troepenzendingen naar Palestina. Dit plan moet eerst voorgesteld worden aan d® desbetreffende commissie der V. N. Over de zendingen zelf zal de Veiligheidsraad uiteindelijk moeten beslissen. Prinses Anne naar ex-koning Michael Reuter meldt uit Kopenhagen dat prin ses Anna de Bourbon-Parma met haar moeder de stad per sneltrein heeft ver laten om op een „onbekende" plaats een rendez-vous met ex-koningMichael ta te hebben. De reis zal over Hamburg. Frankfort en Karlsruhe gaan. Morgenavond zal da trein te Basel dat Michaël pei Basel zal gaan ken. Wie zal zeggen in Rulands hoofdstad gaande is? MISSELIJK In de nacht van de jaarwisseling, zo wordt ons thans gemeld, hebben twee jonge mannen zich toegang verschaft tot de Geref. kerk van Garijp. Zij zetten een big op de preekstoel en bonden aan de kansel ook een veulen vast. De heren zijn gearresteerd en hebben bekend. Depressie op komst Tot morgenavond verwacht De Bilt: Meest zwaar bewolkt met nu en dan werkelijk regen, voornamelijk in het Midden en Noorden van het land plaatselijk i gaand in sneeuw, bij daling van tempe ratuur tot het vriespunt. Weer toene mende wind, aanvankelijk uit richtingen tussen Zuid en Oost, later draaiend naar Noordelijke richtingen. ZON EN MAAN Zaterdag 10 Januari. Zon op 8.46 en onder 16.49. Maan op 8.44 en onder 15.34. Zondag 11 Januari N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1948 | | pagina 1