Spel van kleur, licht en geest binnen Delft LDist <U De Prins erelid van Studentencorps der V.U. NIEUWE LEIDSCHE COURANT DINSDAG, 3 JUNI 1943 PREMIèRE BRACHT REEDS HONDERDEN OP TRIBUNES (Van een onzer verslaggevers) „Een spel vaa gerechtigheid" noemden de samenstellers van het Delfts marktspel, het kleurrijk en indrukwekkend gebeuren, waar aan honderden zich gisteren op het prach tige Delftee marktplein verlustigd hebben. Eduard Veterman, die het ontwierp, Hanno van Wagenvoorde, die de tekst schreef na Vetermao's dood en Kees van Iersel, die als regisseur optrad zeggen erin: de dood is wel de koning der verschrikking en zijn trawan ten, die het bonte leven der burgers van tijd tot tijd verstoren dragen alle zijn masker, maar uiteindelijk zegeviert gerechtigheid. Heel dp markt, de toren van de Nieuwe Kerk met zijn earillon, het stadhuis aan de andere zijde, met het beeld der gerechtigheid boven de ingang en de Groot's standbeeld, waren in het spel betrokken. Uit de kerk stroomde het kerkvolk het plein op, het stadhuis bleek oorsprong van vaderlands leven en van ter zijde rukte de tyrannie op in de vorm van doldrieste ridders, Spaanse, Franse en Duitse horden met hun misdadige aanvoerders. Hoe eenvoudig zijn de typische openlucht- spelmoeilijkbeden, voortvloeiend uit de spanning tussen dialoog en handeling hier opgeheven. Het zijn de stemmen van voor drachtkunstenaars die spreken en wat zij zeggen wordt op het middenplein mimisch door acteurs vertolkt. En hoe. Tijl Uilen spiegel b.v. een vondst, een van de beste uit het stuk. En dan (lie typische aanduiding van de Gouden Eeuw als een machtig feest, bruisend en geweldig overdadig van fantasie en vrolijkheid. Eindelijk eens geen droge bruiloft imet etende en krampachtig grappig doende gasten, maar een schuttersmaaltijd en een Meiboom, een machtig wijnvat, reek sen speenvarkens en duizend dansende ge stalten van de stadhuisstoep tot de kerkdeur. Geniaal. Evenals de manier waarop de Groot's Standbeeld in het geheel betrokken wordt. De Phoenix aan het slot boeide me minder. En om de voorstelling èn om de gedachte; Als dit spel traditie mocht worden, laat men dan aan het slot b.v. de machtige oprijzende torenspits met het kruis als waarachtig sym bool van de macht, die dood en hel vernie tigde, in het spel betrekken. Het is maar een gedachte. Gaat U lezer dit kostelijk spel zien. Het is een feest. Bernard Spanjaard, Henk Schaer, Ad Noyons, Wim Tollenaar, Peter Doorduyn, Victor van Rijn, Wim Vesseur, Leen Trip, Rein Hogervorst en Gradus van Eden met hun duizend Deïftenarcn, paarden, vaandels, vlaggen, banieren, licht en geluid hebben iets tot stand gebracht, dat U nimmer ver geten zult! VROEGE AARDAPPELEN TOT 15 JUNI VRIJ. Vanaf 30 Mei jL. mogen alle op een gel dige teeltvergunning geteelde vroege aardappelen gerooid worden. Tot 15 Juni zijn de aardappelen vrij, waarna tot half Juli de min. prijs i 10 per 100 kg is en daarna f 6.50. Warmterecord van gisteren alweer gebroken Iedere nieuwe dag betekent in deze warme dagen ondergang van een pas ge- vestigd record. Korf gisteren de thermo meter de 80 graden nog niet halen, van middag om twaalf uur wees zij in Scheve- ningen 87° F. Het bezoek aan het strand was ook heden overweldigend. De laatste dagen noteerde men in het luxe Zeebad 26 a 27.000 be zoekers. JAARVERGADERING VER. VAN VRUZ. HERV. TE DEN HAAG. De Vereniging van Vrij zinnig Hervormden houdt op 11 en 12 Juni a_s. in de Houtrust- kerk te Den Haag de jaarvergadering. Na een wijdingswoord van de Haagse voorgan ger ds J. F. Kruyt spreken de voorzitter, ds P. Boonstra van Gieten, ds P. Smits van En schede en ds A. v. Bdemen van Bentveld resp. over „Be kerkelijke situatie", „Het ge zag van de kerk voor ons" en „Het gezag van de kerk voor de wereld". De prijzen van de haring blijven dalen MBiist.r overweegt het verzoek der vissers nog Het telegram, dat de zeevarende haring vissers aan minister Mans-holt zonden over de vaststelling van een minimranprijs voor haring, onderzoekt men monmenteel ten departementen, zoo verneemt de Nieuwe Haagsche Crt Inwilliging van het verzoek brengt vèr- gaande financiële consequenties mee. De regering zou dan verplicht zijn het verschil tussen minimumprijs en veilingprijs aan de vissers uit te betalen. Het is niet waar schijnlijk dat zij daartoe zal overgaan. Hedenochtend deed de haring 36 tot 38 per kantje. Geen hoger prijzen, wat wel blijkt uit het feit dat de haring op werd opgehouden. „INDISCHE KERKEN VOLSTREKT ZELF STANDIG", ZEGT DE ZENDING Op de te Batavia gehouden besprekingen van de Indische Kerken op Java met de vertegenwoordigers der Ned. Herv. Kerk en de Geref. Kerken, in Nederland werd dui delijk uitgesproken, dat de Indische Kerken volstrekt zeLfstandiiig zijm. Op bepaalde nauwkeurig omschreven terreinen zal wor den samengewerkt ondier verantwoordelijk heid van de Indische Kerken. De eoaicLu- Bies worden nu aan de verschaflende syno des en raden voorgelegd. DR VAN MOOK IS TEVREDEN. Dr Van Mook zeide tegen Aneta-Batavia, dat de resultaten der reis van de missie- Idenburg naar Djok ja zeer bevredgiend zijn, TEGEN ZUUR BROOD. .Om te voorkomen dat het brood met deze warmte gauw zuur wordt, verdient het aanbeveling het luchtig te bewaren, dus si i e t in een gesloten trommel. DAT op diezelfde vergadering de afgetre den comm. W. A. van Laer en jhr A. E. F. Graswinckel werden herkozen. DAT het dividend van „Krasnapolsky" de jaarlijkse algemene vergadering is be paald op 6 pet. (verleden jaar 4 pet). DAT Zweedse ingenieurs een bezoek heb ben gebracht aan de sluizen te LJmuiden, de papierfabriek van v. Gelder en de hoog ovens te Velsen. DAT Britse mariniers 850 pond sterling hebben bijeengebracht voor de aanplant van nieuwe bomen op Walcheren. DAT als dank daarvoor door kap. ter zee J. B. de Meester een medaille is uitgereikt aan de Britse minister van Marine voor de vloot en de mariniers. DAT ook gisteren nog vele Belgen de gra ven van honderden Belgische militairen, die in Mei 1940 bij een scheepsramp op bet Hol- landsch Diep zijn omgekomen., te Willemstad hebben bezocht. DAT van 21 Juni t/m 3 Aug. te Utrecht een belangrijke tentoonstelling van hedendaagse Vlaamse kunst wordit gehouden onder de naam „De Vlaamse kunstenaars van de Leie". DAT in Leeuwarden 7 smokkelaars zijn gearresteerd,, bij wie 900 kg Amerikaanse kauwgom, een vrachtauto en een personen wagen werden in beslag genomen. DAT in de laatste week van Mei 16.855 kg garnalen te Veere zijn aangevoerd. DAT de dames- en herenafdelingen van het Rood-e Kruis te Vldssingen, Middelburg, Goes, Souburg, Terneutzen, Arnemuiden en Tholen goed geslaagde oefeningen hebben gehouden. In het Amsterdamse Concertgebouw kwamen gistermiddag de leden van het Studentencorps der Vrije Universiteit bijeen, om Z.K.H. Prins Bernhard te instaUeeren als erelid. Achter de katheder: de heer A. Klapwijk, rector van het corps, en geheel rechts de Prins, tijdens zijn rede, na de installatie. ORANJEHUIS, CALVINISME EN UNIVERSITEIT (Van een onzer verslaggevers) Het was gisteren een bijzondere dag voor het studentencorps der Vrije Univer siteit te Amsterdam, toen het Z.K.H. Prins Bernhard als erelid mocht instal leren. Bij de Berlagebrug werd Hij om half vier ontvangen d-oor de senaat, de ereleden en de leden van verdienste van het corps. Vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur, leger, politie en Justi tie, van de Universiteit zelf, en van tal van studentenverenigingen uit het gehele land waren aanwezig, toen de Prins om half vijf in de kleine zaal van het Con certgebouw werd geïnstalleerd. Nadat de rector corporis, de heer A. Klapwijk, had gesproken over de banden tussen het Oranjehuis, het Calvinisme en de V.U., hing hij de Prins het groen-witfce lint met de ere-medaille over de schouders en overhandigde in een koker de op perka ment geschreven Latijnse oorkonde. De Prins sprak zijm dank uit voor de ver leende eer en herdacht de gevallen ere leden ds T. Ferwerda en prof. mr V. H. Rutgers, de voor het Vaderland gestor ven studenten en prof. mr J. Oranje, wiens veelzijdigheid in het verzet de Prins weergaloos noemde. Ten slotte schetste hij de verbondenheid van Cal vinisme en vrijheid en wekte de studen ten op hun werk te beschouwen als ge- meensehapswerk en bouwend op 'hun, -be ginselen het Vaderland te dienen. Na een diner met de senaat heeft Z.K.H. in de sociëteit van het corps de avond door gebracht. Des nachts om 2 uur nam Hij afscheid, waarna Hij, vergezeld van Zijn adjudant, de heer J. Thomassen, naar Soestdijk terugreed. Des middags heeft een delegatie Prinses Juliana een bloemstuk aangeboden. Zij heeft telegrafisch aan de rector Haar er kentelijkheid uitgesproken. Zitting der Ned. Herv. Synode gisteren voortgezet Enkele benoemingen werden verricht. Ds W. A. Zeydner opende gistermiddag te Groningen de vergadering van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk met enige ern stige woorden naar aanleiding van Handelin gen 217, -het verhaal van het schipbreuk-lij - den van Paudus. Evenals Faulus moet de Synode rustig- blijven tussen de ontzaglijke moeilijkheden van onze dagen, in gehoor zaamiheid aan de H. Schrift en staande op de bod-em der beLijdenis-geschriften. Ook met het oog op de verkiezing van nieuwe Synode-leden in de Cliassicale vergaderin gen van 25 Juni a.s. bond de praeses de afgevaardigden dit laatste als enig richt snoer op het hart. Vervolgens werden en kele benoemingen verricht. Dr R. B. Bven- buis te Amsterdam (voorheen te Sche-ve- ningen) werd lid van de interkerkelijke contactcommissie Voor de geestelijke ver zorging van mnffdtairen; dr A. F. N. Lekker- kerker van Loosdiudnen en ds J. J. Polder vaart van Nijverdal van de werkgroep „Kerk en Prediking", is P. H. Kapteyn te Veendam van het bestuur van het Zud- derzeefonds, jhr dr M. B. M. de Jonge van EHemeet te Utrecht werd herbenoemd tot hd van de commissie der kerkelijke archieven, ds P. G. Verweys te Zevenber gen werd seoundus-ldd van de alg. synodale commissie en ouderling M. ten Oate Bolsward laid van de commissie der kerke lijke rechtspraak van de Generale Synode. Des avonds werd o.l.v. ds G. C. H. Bos van Groningen tezamen met de gemeente aldaar het H. Avondmaal gevierd. DE GEBROEDERS KNOOPEW SCHAAR 21. Intussen besloot broer Jodocus, die 22. Nu. ik beloof je. dat Jodocus van z'n zich thuis zat te vervelen, zichzelf eens op wandeling opfriste en aan vertier geen ge- n gezellige wandeling te onthalen. „Want", brek had. „Ik zal met je doen. wat je met dacht hij, „vertier heeft 'n mens nodig en mn wagen gedaan hebt!" siste Joris rood ik zal er beslist van opfrissen I" Maar, o. van woede. En och, och, wat kreeg de' arme wee. daar kwam hij Joris tegen, die nog Jodocus me daar een pak rammel! De stak. steeds vol wraakzucht rondliep en hem na- ker dacht minstens, dat er geen stuk aan tuur]ijk voor Pieter aanzag! zjjn hele lijf heel zou blijven I Kerk en School Ned. Herv. Kerk Drietal: te Maarssen (2e pred.pl.) W. Bondi- sema te Z.-Beijerland, M. J. ten Bruggenkate te Zegveld en H. v. Wijk te Den Ham. Beroepen: te Bloemendaal (vac. J. C. v, Dijk) D. J. Haspels te Groenlo en (3e pred.pl., standplaats Aerdenhout) E. Drost te Capelle (Zld.); te Farmsum H. L. v. ZijR Langhoirt te Engwierum; te Goudera-k C. C. Klerkx te Op- en Neder Andel; te Tuil, (Gld.), toez., J. Th. Klamer te Ter Aar te Zelhem (fcoez.) J, Wiersma te Augustinusga; tot pred. in alg. dienst dr E. Jansen Schoonhoven, rector der Ned. Zendingsschool te Oegstgeest; te Bar- neveld H. K. v. Wingerden te Delft. Aangenomen: naar Loosduinen (3e pred.pl.) H. A. van Loon te Grijpskerke; de ben. tot hulppred. te Boskoop J. de Mars te Zeist. Bedankt: voor Breda H. J. v. Achterberg te Holten (Ov.); voo-r Lutjegast-Sebaldeburen D. J. Hulstein te Oostrum bij Dokkum; voor Beino (toez.) G. H. J. Marsman te Bruinisse; voor Pijnacker (2e pred.pL) en voor Wage- ningen C. L. Verbaas te Schipluiden. Geref. Kerken. Beroepen: te 's-Graveland P. Warmenho- ven te Reeuwijk; te Hoornhuizen-KIooster- buren P. W. v. d. Veen te Broek onder Akkerwoude; te Middelstum (2e p-red,pl.) H. W. Kroeze te Curasao, met verlof hier te lande; te O.- en N. Biïtdijk J. Wiersema te Oldehove; te Varsseveld C. Kamper te Pesse; te Win sum en Obergum (miss. pred. or Soerwba) K. Blom te Goenga; te Deventer (vac. H. Mulder) J. C. Seegers te Beekber gen. Bedankt: voor Drageham J. S. v. d. Bos te Nie-uwlande. Geref. Kerken naar art. 31 K.O. Beroepen: te Eindhoven J. F. Wijnhoud te MiddeMum; te 2e Exloërmon,d-Mu sseIkanaal J. v. Popta te Santpoort. Chr. Geref. Kerk. Tweetal: te Enschede J. Tamminga te Rot terdam-Centrum en J. H. Velema te Bun schoten. Doopsgez. Broederschap. Beroepen: te Kampen-Z-wartslui® mej. da. H. Lei go es Bakhoven te Boine. DRIE HAAGSE PREDIKANTEN NAAR BAZEL VOOR JODENZENDING. Hedenmorgen zijn per trein drie Haagse predikanten naar Bazel vertrokken, waar zij de internationale conferentie van de Joden- zending zullen bij won-en, ral. ds Jac. van Nes, miss.-predikan<t der Geref. K-erken voor de Jodenzend-ing; dr C. Bouma, Geref. predi kant te Den. Haag-Oost en d-r J. Boek, idem in West. Zij worden Woensdagavond 11 Juni weer terugverwacht. PROMOTIES. LEIDEN, 28 Mei. Gepromoveerd tot doctor in de Wis- en Natuurkunde op proef schrift. getiteld „De Absorptiespectra van de Zeldzame Aarden" J. Hoogschagen, gebo ren in en wonende te Amsterdam. Gepromoveerd tot doctor in de Letteren en Wijsbeg. op proefschrdift, getiteM „Oudheid van VIaardingen", J. A. J. JoUsma, geboren te Poortugaal, wonende te Scheveningen. ACADEMISCHE EXAMENS LEIDEN, 27 Mei. Geslaagd voor cand. Let teren en Wijsbeg. J. v. d. Poel te Oegstgeest. Geslaagd voor doet. ev. Wis- en Natuur kunde J. Kor eva ar te Hendrlk-Ido-Ambacht. LEIDEN, 31 Mei. Geslaagd voor cand. God geleerdheid: P. den Broeder te Rotterdam en D. J. Spaling te Heemstede; geslaagd voor het doet. x. geneeskunde: mej. G. M. War me link te Velsen; artsex. le ged. J. F. Crul te Leiden, artsex. 2e ged. mej. T. Duyven- dak te Heemstede en C F W Rietveld te i-Gravanhage; A J Jongenburger te Alphen aan de Rijn. Cand. ex. letteren en wijsbegeerte (Ro maanse taal- en letterkunde)mej.t S A Hamer te 's-Gravenhage; ALM Andriessen 's-Gravenhage; doet. ex. rechtsgel. mej. M C Hinkenkemper te 's-Gravenhage, C v d Marei te Katwijk aan Zee; cand. rechtsgel. O E A D v d Wilk te Leiden, M Uhl te 's-Gravenhage, F M Bloemen te Woudrichem, Wesselin gte Rotterdam; voorb. kerk. ex. A Laurentius te Leiden, A H Leatz te Leiden. LEIDEN, 31 Mei. Gesl. cand. ex. Indisch recht: p. Brinkman te Winschoten en Lie Oen Cien të Leiden; taalk. cand. ex. Indolo gie: P. W. v. d. Heide te Delft; econ. doet. ex. Indologie: H. G. Werkman te Oastricum en mr B. Pronk te Scbeveningen. DAT de landelijke bedrijfsgroep hout- en meubelindustre van de EVC een 24-uurs- staking voor vandaag heeft geproclameerd met het doel hogere lonen te verkrijgen en de Nat. Feestdag als werkelijke vacantiedag erkend te krijgen. DAT deze stakihgin A'dam 25 pet der arbeiders omvatte en in de Zaanstreek on geveer alle. DAT de Bond van Kamerverhuurders telegrafisch de Regerng gewezen heeft op de rechteloosheid van de kamerverhuurders. Dat mevr Salome-Remeug, uit Bervliet Sluiskil het leven schenk aan drie ge zonde dochters. DAT het geallieerde visabureau voor Duitsland, Carel v. Bylandtlaan 16, Den Haag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag gesloten is. DAT voor het tribunaal te Terneuzcn terecht stond de voorm. marechaussee P. M. Wëssel, uit Axel, die op verschillende ma nieren aan de vijand zijn hulp had ge schonken. DAT gisteren de zwemnrichting in de Kromme Rijn bij Utrecht toch is geopend, ondanks de moeilijkheden met de afvoer van het water uit het interneringskamp Rhijnauwen. DAT de 17-j. D. Schermer uit Venhuizen 12 uur van Stavoren het IJsselmeer naar Enkhuizen overzwom. DAT onder Nijmegen een hevige bosbrand tussen sanatorium Dekkerswald en het Ca nadese Kerkhof onder Groesbeek 8 HA. op gaand dennehout verwoestte. DAT tegen de 27-j. opperwachtmeester dier D., D. J. Faber uit Groningen, de doodstraf geëist. DAT de leden, van het Kou. lust. vau In genieurs gisteren een bezoek gebracht heb ben aan. Rotterdam en. aldaax o.a. de bus- gaxage vara de RJE.T. hebben bezocht. DAT deze rubriek wordt vervolgd op pag. 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1947 | | pagina 2