Wij moeten met Z.-Afrika van cultuur wisselen Amerika onthulde eenige geheimen te vroeg De uitverkorenen voor t Europeesche elftal Journalisten moeten zwijgen NIEUWE LHD8CHE COURANT DINSDAG 28 MAART 1MI In Waalwijk is een nieuwe industrie gevestigd, n.L die voor schoenfournituren, waarvoor we steeds geheel op Duitschland waren aangewezen. Een kijkje in de moderne fabriek. ALDUS DE DICHTER JAN GRESHOFF (Van een onzer verslaggevers). In Zuid-Afrika staat de geheele cultuur aan een begin en de kunstenaars weten het. Zij hebben echter den wil om te bereiken en zij zullen ook steeds voortschrijden op den weg naar het gestelde doel. In het bijzonder op letterkundig gebied is reeds veel bereikt, aldus de onlangs uit de Unie teruggekeerde dichter Jan Greshoff gisteravond in het Haagsche Diligentia voor het letterkundig genootshcap „Oefening Kweekt Kennis". In d»e jaren, die Greshoff in de Unie doorbracht, maakte hij kennis met alle vormen van het cultureele leven. Hij 'ham op velerlei gebied een cultuurhonger waar, die door zijn eer lijkheid nooit blasé werd. Na in 't kort verschillende andere cultuur vormen te hebben besproken, kwam de dich ter aan het onderwerp van zijn lezing: „De literatuur in Zuid-Afrika". Niet alleen voor de letterkunde, maar ook voor het geheele dagelij ksche leven is de Bijbel van den ,,Grooten Trek" af de bron geweest, waaruit de Zuid-Afrikaander telkens weer putte. De groote eenzaaimheidtorengende uitge strektheid van het land, gaf den bewoners een meditatieve mentaliteit en het leven glijdt voort in een langzaam tempo. Men heeft nog tijd om te leven. Nooit wordt een werk van een Z.-Afr. kunstenaar in haast geboren. Onbewust zonder polemieken, vol trok zich dan ook de Air. „beweging van '80" met den dichter N. P. van Wijk Louw (geb. 1906) als de groote vernieuwer, die met z'n werk een wereldpeil bereikte. Andere voor name literatuur-vertegenwoordigers zijn Eli sabeth Eybers (geb. 1915) en San giro (A. A. Pienaar. v Nederland heeft in de jaren na 1902 niets gedaan om de verengelsching van de Unie door het zenden van boeken. e.d. te helpen verhinderen, terwijl de Afrikaanders met kracht streden en bereikten, dat in 1926 het Afrikaansch officieel als taal werd erkend. Deze quasi-omverschilldgheid is ons wel kwa lijk genomen en, zoo zeide Greshoff. wij zul len in de komende tien jaar een onderlinge blijvende cultuurtoand moeten leggen. Indien dit niet gebeurt, dan zal dit nooit weer kun nen geschieden. In Z.-Afrika hebben Van Wijk Louw en enkele anderen een bundel same .gesteld .Tusse die Engtes", waaruit het fonds werd gevormd om A. Roland Holst in staat te stellen momenteel met groot succes door de Unie te reizen. Oud-min. v. d. Leeuw vertrekt binnenkort, dr K. H. E. Gravemeijer is reeds vertrokken en Anthonie Donker zal in Febr. 1948 Afrika bezoeken. Dit alles wordt niet-officieel of semi-officieel gere geld en Greshoff vroeg zich aan het eind van z'n boeiend betoog af, of wij Nederlan ders niet gezamenlijk in staat zouden zijn om een bedrag van f 7000 bijeen te brengen om een prominente figuur als bv. N. D. v. Wijk Louw, voor enkele maanden naar ons land, het stamland, te krijgen, teneinde zoo tot een wederzijdsche „goodwill" te komen. Ben v. Eijsselsteijn, voorz. van het Afr. Genootschap, antwoordde Greshoff, wiens vrouw vóór de pauze enkele gedichten voor droeg, dat hier te lande reeds een groote be langstelling voor Z.-Afrika bestaat en wij zeer zeker in staat zijn om vertegenwoordi gers naar Nederland te krijgen. En dat zijn wij ook! Dir. „Ochtendpost" naui redactio- neele bescheiden in beslag Hoofdredacteur voert hort geding voor A'damsch Hof. Gistermiddag heeft de president van het Amsterdamsche Gerechtshof in kort geding de zaak behandeld van den beer L. A. Rodrigues Lopes, hoofdredacteur van „De Ochtendpost", tegen den heer J. Kappee van wien hij de exploitatie van het blad in pacht had. Ontevreden over het beleid van den heer Lopes, had de heer Kappee zich toegang verschaft tot de redactie van het weekblad en had bezit genomen van de administratie en de redactioneele bescheiden. De heer Lopes beschouwde dit als een.onrechtmatige daad. Wel had hij toegang tot de administra tie, doch gedaagde had dit niet tot de re dactie en de redactioneele bescheiden en zeker niet tot de privé-correspondentie van den heer Rodrigues Lopes. De particuliere correspondentie was inmiddels teruggegeven, yolgens den raadsman van den heer Kappee, mr. E. de Vlugt, behooren de redactioneele bescheiden evenzeer tot de exploitatie als bv. de abonnementsregisters. Mr Maarsen, Lopes' verdediger, trachtte aan te toonen, dat de heer Kappee steeds met alle middelen trachtte zich van den heer Lopes te ontdoen en zelf de exploitatie op te nemen. Donder dag a.s. om 10.30 volgt de uitspraak. NaaT de Nieuwe Leidsche Crt verneemt zal het nieuwe blad dat door den heer L. A. Rodrigues Lopes, den vroegeren hoofdredacteur van „De Ochtendpostzal wonden uitgegeven, noet „De Voorpost" heeten, zooals was gemeld, maar ,De nieuwe Post". Er bestond reeds een periodiek, dat den naam van „De Voorpost" droeg. „De Ochtendpost" blijft onder zijn eigen naam verschijnen onder leiding van den uitgever, den heer Kappé. NED. TROEPEN VINDEN 10.000 TON SUIKER., Nederlandsche troepen troffen dezer da gen op 4y2 km ten Westen van Modjokerto, ongeveer 10.000 ton suiker aan. NOG GEEN NIEUWS OVER DE VERMISTE DAKOTA Ofificaeele republakeinsche bronnen ver klaarden, dat de vermiste Dakota van den Ned. luchtdsenst Batavia-Bandoeng nog steeds niet gevonden is Te Rotterdam werd Zaterdagnacht een Amerikaansche zeeman door een neger met messteken verwond. Hij werd, na verbonden te zijn, aan boord teruggebracht. MEENING INZ. CYPRUS EN SALONIKI TERUGGENOMEN Door de publicatie van de „geheime docu menten" is „bij ongeluk" aan den dag getre den, dat Amerika voor bet afstaan door En geland van het eiland Cyprus aan Grieken land is. In dit verband dient te worden ge meld, dat onlangs de Britten te Washington er den nadruk op hadden gelegd, dat Cyprus Engeland's belangrijkste bolwerk in het Oostelijk bekken van de Middellandsche Zee blijft. In Grieksche regeerimgskringen wanscht men dé uiteindelijke teruggave van Cyprus, terwijl men gunstig gestemd is ten opzichte van de door Amerika voorgestelde vestiging van een vrije zone in de haven van Saloniki, omdat reeds voor den oorlog Joego_ Slavië te Saloniiki een vrije zone ha<L Reu ter meïdt thans uit Washington, dat de para grafen in de documenten, waarin Amerika zich uitspreekt voor het afstaan van Cyprus aan Engeland en de vestiging van, vrijhaven- faciliteiten te Saloniki, gisteren zijn inge trokken. Acfheson heeft nu ten derden male Tru- WILKES IS DE EENIGE NEDERLANDER Uit de volgende vijftien spelers zal het. elf tal „de rest van Europa", dat op Zaterdag 10 Mei te Glasgow tegen Groot-Britannië uit komt, worden gekozen: Doel verdedigers: O. Jensen (Denemarken) en J. Darui (Frankrijk). Ach terspelers: W. Steffen (Zwitserland), H. Nillson (Zweden) en P. Petersen (Dene marken). Middenspelers: J. Carey (Iersche vrijstaat), Panola (Italië), Ludl (Tsjecho-Slowakije) en S. Joksch (Oostenrijk), VoorhoedespelersC. A. Prest (Denemar ken), K. A. Hansen (Denemarken), G. Nor- dahl (Zweden), G. Gr en (Zweden), E. Mel- chior (Oostenrijk) en S. Wilkes (Neder- La n d). Wij merken hierbij op. dat Denemarken met 4 spelers de grootste leverancier is, dan volgt Zweden met 3 en Oostenrijk met 2 spe lers. Nederland. Zwitserland, Frankrijk, Italië en Ierland leveren slechts één speler. Hoewel het elftal nog niet definitief is vastgesteld, mogen wij met een gerust hart de voorspel-, ling wagen, dat Wilkes op een der binnen- GEN-MAJ. J. GAVIN EERE-BURGER VAN NIJMEGEN De Albany-Nijmegen-delegatie heeft gister middag een rondvlucht gemaakt boven Nijme gen, teneinde de vernielingen in oog en- schouw te nemen. Hedenmiddag zou aan gen.-maj. J. Gavin, als eerste niet-Nijmege- naar, het eere-burgerschap der stad worden aangeboden, terwijl mr John Davis Hatch Jr en maj. A D. Bestebreurjte de legpenning van Nijmegen ontvangen. Hedenmorgen is een officieel bezoek gebracht aan het Ameri- kaansche kerkhof. Hoofddoel van het bezoek aan Nijmegen is na te gaan, wat deze stad het meest noodig heeft. DE SILBERTANNE-MOORDENAARS Door het wegvallen van een regel is een onjuistheid geslopen in de zaak tegen de 5 Silbertanne-moordenaars, die gisteren voor de Raad van Cassatie té recht stonden. In 3 ge vallen eisdhte de Ptoc. Fisc. bevestiging van de doodstraf, in 1 geval levenslang en in 1 ge val een voorlichtingsrapport. plaatsen zal worden opgesteld. De keuzecom- rrvissie, bestaande uit de heeren Lotsy (Ne derland), R. W. Seeldraijers (België, pre sident) en R. Fredericksen (Denemarken), had niet de beschikking over spelers uit Rusland, daar van die zijde bericht was ont vangen, dat men geen spelers voor dit elf tal ter beschikking wilde stellen. De keuze der spelers is gebaseerd 'óp twee beginselen, nl. op hun uitstekende technische kwalitei ten en op het feit, dat allen in de termen val len, hetzelfde systeem te spelen. De veel talige Zwitserse he spelkenner Rappan is tot trainer benoemd, terwijl Lotsy belast werd met de leiding van de ploeg. 5 Mei komen de spelers te Amsterdam bijeen en ontmoeten den volgenden dag te Rotterdam de Neder landsche Bondsploeg. Woensdag d.o.v. ver trekken de spelers per vliegtuig naar Schot land. man's voorstel tot hulpverleening aan Grie kenland en Turkije voo-r de Senaatscommis sie voor Buatenlandsche Zaken toegelicht en verdedigd. Hij deelde o.a. nog mede, dat deze plannen niet het zenden van troepen omvatten en dat het niet noodzakelijk wordt geacht, de V-N. van de voorgestelde finan cieels hulp op de hoogte te stellen. Sillevis door zijn dorpsgenooten gehuldigd Woubrugge was Zaterdag in feeststemming Het spreekt wel bijna vanzelf, dat de dorpsgenooten van den bekenden K.L.M.- paloot. Leendert Sillevis, die te Woubrugge woont, en die Zaterdag j.l. 25 jaar in dienst van de KLM was, en 50 Indiëvluchten op zijn naam heeft staan, spontaan hebben deelgenomen aan de hulde, die hem van alle zijden is gebracht. Als hulde Van de geheele burgerij wapperde den geheelen dag de vlag van den gemeentetoren en ook vele inwoners hadden de driekleur uitge stoken. In de avonduren bracht het fanfa rekorps „Harmonie", omstuwd door vele dorpsgenooten. den jubilaris een serenade. Grootsche „Hooft"-herdenking te Amsterdam Zooals gemeld, is het op 21 Mei a.s. 30Ó jaar geleden, dat de dichter P. C. Hooft overleed. Het gemeentebestuur van A'dam, waar Hooft woonde, heeft een programma voor een P. C. Hooft-herden king samengesteld. Op 20 Mei wordt in het Muiderslot een tentoonstel ling „Hooft en zijn tijd" geopend; op 21 Mei om 10 u. houdt prof^-dr J. M. Romein een herdenkingsrede en wordt op Hooft's graf een krans gelegd, terwijl leerlingen van het A'damsdh Conservatorium zullen zingen, 's Middags volgt de onthulling van een door Frits Sieges vervaardigd borstbeeld aan de Stadhouderskade door burgemeester d'Ailly en 's avonds houden prof. d.r N. A. Donker sloot en mr A. de Roos in den Stadsschouw burg redevoeringen. Tenslotte is er op 22 Mei feest in het Muiderslot. Begin Mei is de her denking door het onderwijs en begin Juni door de jeugd. De voorjaarsgroenten uit bet Westland zullen dit jaar helaas niet vroeg zijn, want daar er niet gestookt kon worden, werd er veel door de vorst vernield en moest men opnieuw gaan ■aaien en planten. Deze kas-bloemkooi heeft zich echter goed gehouden. fci het weekblad .Paraat" van de Partij van den Arbeid schrijft de journalist L. J. van Looi naar aanleiding van de publicatie door JSlsevier" van een deel der geheime notulen inzake Linggadjati: „De hoofdredacteur van dit weekblad (dus van „Elsevier"), de heer H. A. Lunshof, heeft voor den rechter-commissaris moeten ver schijnen om getuigenis af te leggen en daar bij is van hem geëischt, dat hij zal mede- d eel en van wien hij de gegevens voor zijn publicatie heeft gekregen. Hij heeft dit ge weigerd en hij beriep zich daarbij op zijn beroepsgeheim als journalist. De rechter commissaris, mr G. Wiarda, verklaarde dit beroepsgeheim niet te erkennen en dreigde hem met gijzeling of een strafvervolging. Niemand zal ons ervan verdenken, dat wij in de zaak van de publicatie iets met den heer Lunshof op hebbenmaar in de kwestie van het beroepsgeheim staan wij vierkant naast hem. Wij hadden deze kwestie liever aan een ander, waardiger en minder onsympathiek geval verbonden gezien, maar dat neemt niet weg, dat de heer Lunshof het recht en den plicht heeft om te blijven weigeren zijn informator te noemen. Laat de rechter-commissaris zich trouwens geen val- sche Illusie maken: de heer Lunshof blijft weigeren, ook al zou hij hem in gijzeling zet ten. Want hij zou zich voor zijn verdere leven onmogelijk maken als journalist, wan neer hij de inderdaad ongeschreven journalistieke eere-code brak, die iederen journalist den plicht oplegt zijn informatie bronnen niet prijs te geven." „Geheel gescheiden van de publicatie, waarover het gaat, staat hier het probleem van het journalistieke recht op verzwijging. Dit beroepsgeheim wordt inderdaad officieel niet erkend, daarin heeft mr Wiarda gelijk. Maar het is zoo onverbrekelijk verbonden aan hetambt van journalist en het is den journalist zoozeer in vleesch en bloed over gegaan, dat het er eigenlijk niet eens meer op aankomt of het officieel wordt erkend: het is er en het is niet weg te krijgen.. Het behóórt ook niet te worden aangevallen, want daarmee raakt men aan de wortels van de vrije journalistiek, aan de vrijheid van druk pers en meeningsuiting. Vrijheid^van druk pers impliceert VTijheid van ondérzoek. Wie zegt te willen toestaan, dat vrijelijk gedrukt wordt, wat de verantwoordelijke journalist meent te moeten drukken (natuurlijk met mogelijkheid van strafrechtelijke correctie achteraf, als tegen de orde en de goede zeden is ingegaan) die moet óók toestaan, dat de journalist zijn informaties haalt, waar hij meent die te moeten halen. En dan moeten niet bepaalde bronnen worden verstopt, doordat men/beangst moet zijn om een jour nalist in te lichten met het oog op latere represaille-maatregelen. Iedereen dient te weten, dat men aan een journalist alles kan zeggen, want dat de man slechts volgens eigen oordeel en op eigen verantwoordelijk heid publiceert. Wij hebben niet de minste bewondering voor den man, die de notulen in handen van „Elseviers Weekblad" speelde integendeel! maar hij staat op het oogenblik in de rij met de velen, die wer kelijk waardevolle inlichtingen aan de pers gaven, omdat zij wisten, dat zij er geen per soonlijke moeilijkheden door konden krij gen. Wij hebben niet de geringste bewonde ring voor den heer Lunshof integendeel! maar hij staat op het oogenblik in de rij met de vele journalisten, die in het algemeen belang-zaken publiceerden, die zij alleen tot op den grond toe konden nagaan door de medewerking van in for ma to renwier na a ra in ieder geval niet in het geding mocht komen." Na dan herinnerd te hebben aan het Haag sche gijzelingsgeval van circa 10 jaar gele den, in welk geval de betrokken journalist, die bleef zwijgen, tenslotte maar op vrije voeten werd gesteld, besluit de schrijver in JParaat" aldus: „Het wordt ttjd, dat thans officieel het recht van verzwijging wordt erkend. Want al zullen er allicht lieden zijn, die den heer Lunshof om de publicatie van de notulen wel een paar weken gijzeling gunnen.... daarmee is de zaak niet gediend. Men moet deze beide kwesties van elkaar gescheiden weten te houden. Het geval van de publi catie behoort niet voor den rechter, maar voor een journalistieken Tuchtraad, die er weliswaar nog niet is, maar waarvan de tot standkoming toch niet zoo heel lang meer op zich zal laten wachten. Wij zijn ervan over tuigd, dat de heer Lunshof voor zulk een Tuchtraad een paar onplezierige oogenblik- ken zou beleven. De rechter echter dient het beroepsgeheim van den journalist te er kennen om méér redenen. Ten eerste, omdat het bij een democratische regeling van de persvrijheid behoort. En vervolgens, omdat de rechterlijke macht zich bij een aanval er op belachelijk maken zal, want geen journa list zal het beroepsgeheim prijsgeven. En wie prijs stelt op een vrije pers. die zach alleen gebonden mag voelen door zijn besef van verantwoordelijkheid, die moet het recht van verzwijging aan den journalist toe kennen." TOOGDAG CHR. GEREF. MEISJES OP 2D EN PAASCHDAG TE LISSE De afd. Zuid-Holland van den Bond van Chr. Geref. Meisjesvereenigingen zal op 2d en Paaschdag haar prov. toogdag ui de Chr. Geref. Kerk te Lisse houden Deze bijeen komst valt samen met de viering van, hét derde lustrum der afdeeling. Mej R Nieuw- land te Den Haag zal een. propogandawoord- uitspreken en ds M. W. Nieuwenhuijze van Den Haag-Centrum zal refereeren BOND VOOR GEREF. JEUGDORGANI SATIES 9 APRIL BIJEEN De Bond voor Geref. Jeugdorganisaties houdt op 9 April a.s. in K. en W. te Utrecht zijn alg. vergadering onder- leiding van prol. dr H. Ch. Aalders. Na de verkiezing van twee bestuursleden (candidaten ds H W. H v. And el van Den Haag-W en J E Kok te Noordwijk a. Z. en ds K. Dronkert «e Leiden en ds J. C. J. Kuiper te Den Haag-W. spreekt prof. mr I. A. Diepenhorst 'van Am sterdam over „Het jeugdvraagstuk' Voorts wordt beraadslaagd over het te stichten Geref. jeugdcentrum, de cursus-vorming voor leiders en de padvinderij. Ds. H. de Moor van Schiedam spreekt tenslotte over „De ge meenschap der heiligen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1947 | | pagina 7