„Zwakke" vrouwen voor het Leidsche Trib. Afschuwelijke moordzaak voor den rechter NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4 WOENSDAG 5 MAART 1947 Stadsnieuws Eén verraadde haar broer, die Eng. zender beluisterde Ondet presidium van mr Ph. J. de Ruyter de Wildt werden gistermorgen door het Leidsch Tribunaal de volgende zaken behandeld: P. Verboon, uit Voorschoten, die op 18 Sept. 1935 lid van de N.S.B. was ge worden, trad op 1 Aug. 1941 toe als lid van de W.A.. op 1 Sept. 1942 als lid van den Ned. Volksdienst, hij werd bloklei- der bij de N.S B., bood zich aan voor de Vrijw. Hulppolitie en later bij de Hulp landwacht in Voorschoten, als hoedanig hij assistentie verleende, o.a. bij razzia's in Warmond en Leiderdorp. Voorts wer den nog verschilende andere dingen ten laste gelegd, als het lezen van de Zwarte Soldaat, het dragen van het N.S-B.- insigne, colportage voor Vova en het kalken van verkiezingsleuzen. Bij zijn verhoor vroeg de president, waarom hij bij den inval der Duitschers op 10 Mei 1940 niet had bedankt voor de Beweging. Verd. antwoordde hierop, dat hij zulks wel van plan was geweest, doch hij kon beter werk op het vliegveld krij gen en dus was hij gebleven. Verd. deed bii, zijn verhoor heel klein tjes, wist soms maar moeilijk een ant woord te geven en kon niet anders doen dan toegeven hetgeen hem ten laste was gelegd. Zijn verdediger, mr A. J. Fokker, zei- de in lang niet zulk een waschlijst van tenlasteleggingen te hebben gezien^ doch hij wees er op, dat het Tribunaal dezen verd. moft zien in het licht van zijn ver standelijke ontwikkeling, in verband waarmede spr. hem schetste als een vóóroorlogsch slachtoffer van de N.S.B-, toen deze met schijngroote leuzen de minderbedeelde arbeiders tot zich wist te trekken. Het lidmaatschap en de ver schillende in verband daarmede vóór- oorlogsche handelingen konden zijn cliënt niet ten laste gelegd worden. In de buurt waar hij woonde, beschouwde men hem als een ongevaarlijk man, die ook veel menschen heeft geholpen. Hij was bovendien een vlijtig, betrouwbaar arbeider, doch zijn groote fout is, dat hij aan de razzia's heeft deelgenomen. Zijn cliënt ziet evenwel in, dat hij zijn vrouw en kinderen grootnadeel heeft berok kend en dat hij niets liever zou willen dan weer voor zijn gezin te kunnen wer ken. Spr. vroeg het Tribunaal daarmede rekening te willen houden. Mej. M. F. H. S. Kqhl, echtgenoote van C. H. Pijnaker, had in Aug. '42 er werk van gemaakt, dat haar schoonzuster zich beleedigend had uitgelaten over haar broer, man van verdachte, die in Duit- schen dienst was gegaan en waarvan zij had gezegd, dat al dezulken den kogel verdienden. Voorts had verd. gewerkt in een Duitsche keuken te Wassenaar en intiemen omgang gehad met Duitschers, waarvoor zij ten slotte haar man had verloochend. Zij had Voorts in een brief geschreven, dat zij haar kind wilde groot brengen volgens nat.-soc. beginse len en in het geloof aan één Fuhrer. Adolf Hitler! Verd. was bij het uitbreken van den oorlog nog in Duitschland, huwde op 24 Oct. van dat jaar met Pijnaker, die vrijwillig in Duitschland had gewerkt en kreeg natuurlijk door haar vijandige houding conflict met de familie. Als zoodanig beschouwde mr De Clercq, haar verdediger, het geheele geval, waarbij hij verder nog wees op de moei lijke positie "van deze vrouw. Spr. was van oordeel, dat haar interneering lang genoeg heeft geduurd en vroeg haar spoedige invrijheidsstelling. Ten slotte kwam in behandeling de zaak tegen mej! Chr. J. Vissers, echt genoote van L. van Leeuwen, die haar in de Rijndijkstraat 103 woonachtigen broer bij de Landwacht had verraden wegens het luisteren naar den Engel- schen zender. Dit werd een zeer inge wikkelde zaak, omdat de eerste aangifte daarvan reeds'was gedaan vóórdat haar broer het radiotoestel in huis had. Öp de vraag hoe zij zulks dan toch had kun nen zeggen, antwoordde verd., dat zij het wel aardig vond te kunnen meepra ten met anderen over het luisteren naai den Engelschen zender en zoo had zij HANDELSREIZIGERS EN HANDELS AGENTEN. Men verzoekt ons de aandacht te ves tigen op de advertentie van de Ned. Handelsreizigersvereeniging, van welke ver^eniging men zich als lid kan opgeven bij net secretariaat dér af$. Leiden, L. J. Vreeswijn, Jan Lievensstraat 16. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Klaas, z van N Petersen en G van den Heuvel; Johannes W P, z van D Durieux en A M Beneker; Paulm j, z van J Vogelenzang en E Hansen: Francisoa M A, d van J A de Does en G Kuijer; Hester, d van J P van der Lin den en H de Wit; Antonia J, d van J C van Noort en S E W Huisman; Jaap. z van C F Möhlman en G Zuilhoff; Martien J W, z van M J Nijkamp en C J Fokke; Hendrik, z van J Siera en M van de Wetering; Willem C, z van B van der Wilk en D Munnik; Pablina J, d van B Verhoeff en P de Koning; Catfiarina H, d van B Verhoeff en P de Koning. OVERLEDEN: M T G van Hq.asteren. 6 j: W M van Haastrecht-Schröder, 37 j; J Biesbroek-van der Reijderv. 57 j; M M E Turnhout 6 d. OVERLEDEN: CAM Moerkerk, 4 w.; J C van der Breggen, 78 jr;R van der Werf, 16 jr; M A Goddijn-Blom, 73 jr; H F M Naber, 2 d.; C Hogendoorn, 59 jr; J Tegelaar-Tisseur 75 jr; E Willemsen, 75 jr; P de Vos, 71 jr; D de Vries, 1 jr; N Oosterlee, 1 jr; M Durieux-Wielink, 52 ir. GEHUWD: C L Helmich en T G van Bovene GEHUWD: G Boekkooi en J H Elfert; W H Dekker en A A S Knappert. „in vertrouwen" aan den beruchten landwachter Kok meegedeeld, dat zij bij haar broer luisterde. Op Woensdag na Dollen Dinsdag haalde haar broer zijn toestel uit de onderduikplaats en den volgenden middag waren twee land- wachters binnen. Zij namen slechts een lamp mede, omdat zij deze na „afloop" zouden kunnen teruggeven, opdat* dit dan de situaie voor hen zou kunnen ver zachten. Een uitgebreid getuigenverhoor vond in deze zaak plaats, maar de situa tie werd er niet veel duidelijker op. Na pleidooi werd ook in deze, gelijk in de vorige, de uitspraak bepaald op over veertien dagen. Het Tribunaal deed vooraf uitspraak in de volgende zaken: J. v. Kesteren, schilder te Leiden, in terneering tot 22 Dec. '47 ontzetting uit de kiesrechten, het verbod om te dienen bij de gewapendq macht en het bekleeden van openbare ambten. W. de Jong, kan toorbediende te Leiden, interneering tot 18 Sept. '47, ontzetting uit de kiesrechten, het verbod om te dienen bij de gewapen de macht en het bekleeden van openbare ambten. J. Blokhuizen, bakkersknecht te Leiden, interneering tot 15 Mei '48, ont zetting uit de kiesrechten, het verbod om te dienen bij de gewapende macht en het bekleeden van openbare ambten. Hoe „ver' hoe het teas en warm 't Is vreemd, maar nu wij met bijna ver kleumde vingers achter de schrijfmachine zitten te worstelen met dit stukske kopij moeten We onwillekeurig terugdenken aan den afgeloopen zomer Kunt U, geachte medekoulijderzich dit jaargetijde nog voorstellen? Bent U in staat om de witte ijzige wereld rondom U door een „warmen" bril te zien? Wij wel! Natuurl k, waarom niet? De zon hoog aan den hemel, zoodat alles met een hel-oranje-gloed is over goten. De boomen en struiken, reeds naar de herfstkleuren overgaand, verkwijnen bijna van droogte. Èn U, die thans de laatste resten uit Uw kolenbak krabbelt om nog een oogen- blik Uwe koude handen te vergeten, loopt met klamme transpireerende lede maten door het huis, vergeefs zoekend naar een koel plekje. Een poloshirt met korte mouwen plakt aan het lichaam. Wanneer U op straat moet zijn, komt de stof, die eert passeerende auto op werpt, in dikke wolken op U af. En ieder, die het geluk heeft in deze warmteperiode vacuntie te hebben, trekt naar zee. Daar, aan het strand is het heerlijk en een duik in de zoute golven schenkt de gewenschte verfrissching. Nog zien wij ons staan in dat kleine ijssalonnetje in Katwijk; kinderen in bad pakken dringen zich, een stuivertje in hun knuisje, door de andere snoeplus tig en heen. IJsco's!! IJsco's!!.IJsco's?? ...brrrr .brrrr.Wat een kou.U kunt zich ook niets voorstellen! Het werk van de Leidsche Bioscoop Commissie Referaat van den heer Brilman. Gistermorgen sprak in het kader van de Onderwijzersconferenties in het Trianon- theater de heer Brilman, leeraar aan de Ambachtsschool, óver: „Het werk van de Leidsche Bioscoop Commissie". De theaters hebben den laalsten ijc niet :e klagen over gebrek aan belangstelling; daarom is het noodig, dat er toezicht is op de films, welke worden vertoond. Het werk van de L.B.C. is er op gericht om te contro leeren. of de eischen, door de Centrale Commissie voor de Filmkeuring gesteld, worden nageleefd, aldus de heer Brilman Ten aanzien van. het filmarchief zeide spr., dat dit een unicum is. Na jaren kunnen de Leidenaars nog genieten van hun stad, zooals zij was. Sedert de totstandkoming van ^ïet archief in 1933 heeft men niet stilgezeten, "cfoch getraeht het aantal films uit te breiden. In 1*941 werd het door den bezetter in beslag genomen en overgebracht naar het Rijks archief in Den Haag. Na de bevrijding werd het weer naar Leiden teruggebracht. Spr. verheugde zich over de medewerking van den wethouder van Onderwijs, den heer J. C. van Schaik, die de noodzaak van een uitgebreide verzameling films betreffende he* leven in de Sleutelstad inziet. Ter afwisseling werden enkele films ge draaid: Stadhuisbrand, verschillende 3-Octo- berfeesten, schoolvoetbalwedstrijden en een aantal mooie plekjes. Onze stad was vroeger toch mooier dan nu, zoo was de algemeene opmerking. Laat dit een stimulans zijn om de handen ineen te slaan en te werken aan den herbouw van wat tijdelijk verloren is gegaan. De heer A. v. d. Baan, die de bijeenkomst leidde, bedankte de verschillende mede werkers ilAAGSCHE GERECHTSHOF. A. L. O. te Alphen aan den Rijn was door de rechtbank veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Verdachte zou hebben geknoeid met benzinebonnen, die hij op onrechtmatige wijze in zijn bezit had gekregen. Er werd nl. een heiwerk uitgevoerd, waarvoor benzine werd toe gewezen, doch er was geen benzine noo dig geweest. Niettemin werden de bon nen in ontvangst genomen, waardoor totaal 20 000 liter benzine onrechtmatig zou zijn verkregen. De proc.-generaal zag geen. reden in de straf wijziging te bren gen en vorderde bevestiging. De raadsman, mr Meyer, zette uiteen, dat het 1750 liter betrof, en voorname lijk de boekhouder zich aan het geknoei had schuldig gemaakt. De verdachte had van alles weinig voordeel genoten en pl. verzocht, gezien de gunstige reputatie, te volstaan met een voorwaardelijke stral of geldboete. Toen wij dit plaatje zagen, kregen we de neiging om het mooie liedje van „Een scheepje in de haven landt" te zingen. Èn er is ongetwijfeld sfeer in deze opname van den Katwijkschen havenmond, die zoo nauw met de wederopbouwplannen van dit visschersdorp is verbonden. (Zie voorts het artikel op pag. 5) BEGRAFENIS C. HOGENDOORN. Gistermiddag is in allen eenvoud op de begraafplaats „Rhijnhof" het stoffelijk overschot van den heer C. Hogendoorn, düje zulik een groot aandeel heeft gehad in het werk in wijk VIH der Ned. Herv. Gemeente, tera a rdebest eld Onder de vele aanwezigen, die waren gekomen om dezen nobelen man de laat ste eer te bewijzen, merkten wij op de heeren Joh. de Groot, P. Jansen en A. Kentsch namens het bestuur van wijk VIII, de leden van de gemeente-commis sie en ds A. D Meeter van Watergraafs meer Als eerste sprekers voerden in de aula het woord de heeren W. Bordewes en C. Mulder, familieleden van den overledene, waarna de voorzitter van de gemeente- commissie, de heer J. P. Mulder, de kwa liteiten van den heer Hogendoorn in het licht stelde en zijn bewondering uitsprak over zijn heldere adviezen. Ds P. W. Spruijt,. predikant van wijk VIII, las een gedeelte van Romeinen 8 en memoreerde het vele werk, dat de ontslapene in het belang van de wijk heeft verricht, vooral ten opzichte, van het plan om ook de Kooi onder de Ned. Herv. Gemeente te brengen. Het Gods vertrouwen, dat de overledene bezat, heeft hem in staat gesteld zich staande te houden onder de zwaarste beproe vingen. Nadat de kist in de groeve was neer gelaten heeft ds Spruijt nog een gedeelte van Openbaringen 21 gelezen en het „Onze Vader" gebeden, terwijl een zoon van den overledene, de heer P. Hogen doorn, dankte voor de betoonde belang stelling. HAAGSCHE RECHTBANK. De landarbeider J. v. d. H. te Alke made heeft zich voor de rechtbank te verantwoorden gehad in verband met een misdrijf tegen de zeden. De recht bank heeft verdachte ontslagen van rechtsvervolging en zijn plaatsing bevo len in een inrichting, door ter beschik king stellen van de regeering. De rechtbank heeft den lasscher W. F. te Leiden wegens diefstal veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met aftrek preventief. De los-arbeider P. B. had in Juli eerst te Lisse, en vervolgens te Hillegom' een fiets gestolen. En, hij had nog meer op zijn geweten, waaraan de Officier herin nerde. Gezien echter het rapport van den psychiater luidde de eisch ontslag van rechtsvervolging en ter beschikking stellen van de regeering. De 37-j. mevr. M. V.-C. is gister middag in haar woning aan de Mare van de trap gevallen. Zij werd met een sche- delbasisfractuur opgenomen in het Acad. Ziekenhuis. Distributievorm Morgen zijn aan de beur votor het af halen van bonkaarten de letters H vanaf Hoo tfm H einde en voorts I. GEREF, STUDENTEN-PREDIKANT. Door den kerkeraad der Gèref. kerk is in samenwerking met andere Geref. kerken uit de classes Leiden en 's-Gra- venhage en in overleg met de deputaten der Gen. Synode voor den arbeid onder studeerenden en afgestudeerden, in zijn gisteren gehouden vergadering beroepen als Dienaar des Woords voor den arbeid onder de studenten der Leidsche Univer siteit ds G. Toornvliet, te Groningen, De sneeuw werpt vele hindernissen op De overvloedige sneeuwval heeft in Leiden en omgeving, zooals te begrijpen, weer groote vefkeersstagnaties veroorzaakt. Het tramver keer met de omgeving moest evenals irl de stad worden stopgezet, met uitzondering van de lijn naar Katwijk, waar Katwijk a.d Rijn bereikbaar is. Alle overige plaatsen, als Noordwijk en die in de Bollens'.reek zijn niet te bereiken. Ook de bussen rijden niet. Het verkeer met den Rijnstreek kon nog in stand worden gehouden. RIJNSBURG. Zonaag j.l. was het de dag, waarop Jac. de Mooy, keurmeester op de Veiling „Flora", 25 jaar in dienst was. Keurmees ter op een veiling is toch zeker wel een zeer voornaam vak, maar Japie (zooals hij altijd genoemd wordt) heeft zijn taak voor de volle 100 pet verstaan. Zijn werk is altijd goed gewaardeerd en dat wordt het nog. Daarom kon ook dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. Gistermorgen werden er drie wagens met keurige cadeaux voorgereden. De voorz. van de Koopmansver., de heer KI. den Heyer, nam het woord na mens de koopers. Spr schetste den jubi- laris als den juisten man op de juiste plaats en besloot met den wensch uit te spreken, dat de goede verstandhouding mocht blijven bestaan. Spreker bood hem namens koopers een ameublement, 2 de kens, tafelkleed, een bloemenmand en een enveloppe met inhoud aan. De hoofd boekhouder, de heer A. v. d. Bos, sprak namens het personeel, die het een goed idee achtte den jubilaris stoelen te geven, om na het werk op de veiling, thuis op zijn gemak te kunnen gaan rusten. Maar er ontbrak nog iets aan, en daarom heeft het personeel gemeend, het-ontbrekende er bij te moeten doen, waarna hij namens het personeel der veiling een prachtige eikenhouten tafel aanbood. De jubilaris sprak hierna enkele woor den van dank voor de grootsche huldi ging. LEVENSLANG TEGEN DEN DADER GEEISCHT (Van een onzer verslaggevers). „Moeder, hier is Henk Olierook, mag hij vannacht hier blijven slapen?" „Ja kind, dat is best." „Maar, ze willen eerst hier een man ver moorden, mag dat?" x „Ja. ga je gang maar, als ik de helft van z'n geld krijg en Jullie den boel opruimen." Aldus was ongeveer de dialoog, welke in den avond van 21 Jan. van het vorig jaar zich voltrok in een "woning te Den Haag, tusschen den 32-jarigen los-werkman feas de Bruin ^n zijn 57-jarige moeder Neei- tje A. Storm.In dezelfde kamer waar de vrouw sliep, op twee meter afstand, vond hierna het gruwzame misdrijf plaats, dat gisteren voor de Haagsohe rechtbank werd besproken. Op den hoek Paviljoensgracht-Stille Veer kade had dien avond de 38-jarige Henk G. Olierook den 61-jarigen oud-Indischen mili tair J. Sackman ontmoet, die hem vertelde, dat hij net rijn pensioen van f 136 had ont vangen. Zoowel dat geld als de Jas, die S. droeg, wekten de hebzucht van Olierook op, en na dat ook de 41-jarige P^lronella J. F. Tromp met haar „verloofde" de Bruin waren gear riveerd, werd Sackman meegetroond naar genoemde woning. „Nou moet het maar gebeuren," zoo had Olierook gezegd, nadat Nel Tromp de bijl had gegeven. Het licht werd uitgedraaid in de woning en de half slapende Sackman kreeg een klap op het hoofd. Hij was ver moedelijk nog niet dood en Olierook, de Bruin en Nel Tromp deden het slachtoffer een das om diens hals en trokken zoolang, dat het bloed uit neus en ooren liep en de oogen van den man wegzonken. Toen werd het lijk beroofd van ruim f 100 en een. hor logeketting, waarop Olierook z'n jas aan trok. Het lijk werd op een hoop puin aan de Hekkelaan geworpen. Van de vier verdachten, die gisteren terecht stonden, ontkende Nel Tromp zoo veel mogelijk, doch de Officier, die haar een afzichtelijke .Harpij" noemde, eischte vijf jaar gevangenisstraf en daarna ter beschik king stelling van de Reg., zulks omdat zij ver minderd toerekeningsvatbaar is. Eenzelfde straf werd om gelijke redenen tegen Bas de Bruin gevorderd. Tegen de moeder, die als belooning vijf gulden had ontvangen, luidde de eisch drie jaar gevangenisstraf met even eens ter beschikking stelling van de Regee ring. Moeilijker was de zaak tegen Olierook, die ontkende iets men dei» moord uitstaande te hebben Alsof het een amusante affaire be trof, zat O. te glimlachen over bezwarende verklaringen. Olierook heeft vroeger zijn vrouw en kind doodgeslagen en kreeg daar voor zeven jaar gevangenisstraf Op de gevaren van te lichtè straf voor dergelijke feiten wees de Officier, mr de Lint, die geen gelegenheid wilde scheppen een vierden moord te plegen en daarom le venslange gevanfenisstraf eischte, hetgeen O. onbewogen liet, doch op de stampvolle publieke tribune nog al deiriing teweeg bracht „Het is een knappe president die mij in het hok krijgt," zoo had O. tegen zijn pen sionhoudster gezegd. Voor O. pleitte mr M C v d Poel vrijspraak, voor de andere verdachten bepleitten mr G Smelt, mej. mr L W v Lindonk, en mr M C Royaards clementie. De zaak tegen den 5den verdachte, de los- werkman C A Sohop, die ziek is, werd aan gehouden. Uitspraken op 18 Maart.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1947 | | pagina 4