Optreden van dochter weru vauer noodlottig Kerkzang dient nog veel verbeterd te worden Bezinning en bezieling plicht van Chr. student NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4 WOENSDAG 9 OCTOBER 1946 Stadsnieuws „Heb ik schuld, di n wenscli ik de doodstraf" In de gisteren gehouden zitting van het Leidsche Tribunaal stond als beschuldigde terecht mej. A. M. Kok uit Alphen a.d. Rijn, ■wien ten laste werd gelegd dat haar optreden den dood van haar vader ten gevolge heeft gehad. Het was een ernstige en dramatische zaak, welke op alle aanwezigen diepen in druk heeft gemaakt. Mej. Kok kreeg reeds voor den oorlog ver keering met een Duitschen jongeman, dien zij na den overval van Mei 1940 trouw bleef. De verhoudingen, welke hierdoor in het ge zin ontstonden, waren oorzaak, dat zij uit het ouderlijk huis werd gezet, zonder dat zij iets meekreeg. Zij heeft toen weten te bewerken, dat Duitsche militairen haar zouden helpen bij het halen van haar kleedingstukken. welke haar moeder niet wilde afstaan. Dit heeft noodlottige consequenties gehad. De moeder werd bij het openen van de huis deur door de indringers weggeduwd, haar 15-jarig dochtertje, die hevig verontwaardigd was over dit obscure bedrijf, kreeg een slag in het gelaat, terwijl haar vader, die het bar- baarsche optreden van de Duitschers met het opheffen van een mes trachtte te bedwingen, een revolverschot kreeg, tengevolge waar van hij kort daarop is overleden. Verd. was ter ontduiking van een gevan genisstraf van 2 maanden (wegens diefstal) naar Duitschland gevlucht en kreeg daar spoedig een burgerbetrekking, terwijl zij la ter op een navigatiekantoor werkzaam was. Verd. zelf verklaarde, dat zij inderdaad omgang had met Duitsche militairen, doch nimmer heeft getoond een slechte Neder- landsche te zijn ,.Eens, toen ik het opnam voor Koningin Wilhelmina en ..Juliaantje", kreeg ik van een mijner Duitsche kameraden een klap in 't gezicht". De verdediger, mr H. W. J. A. Averbeck, stipuleerde in zijn pleidooi dat beschuldigde geenszins debet is aan den dood van haar vader, waarvan een beroerde samenloop van omstandigheden de oorzaak zou zijn geweest. Telkens heeft zij getoond, het goede te willen en het kwade na te laten. Spr geeft het Tribunaal in overweging clementie te toonen. Verd. was kennelijk nerveus gewor den door de verdediging van mr Averbeck. Onder verbeten snikken en met het uit spreken van de woorden: ,.Zou ik schuld hebben aan mijn vaders dood. dan zou ik ook niets anders willen dan de dood straf", verliet verdachte de rechtzaal Bleuzé in de nat.-soc. donkere kamer Als beschuldigde stond voorts terecht de Leidsche fotograaf W. Bleuzé, wien o.m. ten laste werd gelegd, dat hij meerdere malen „Volk en Vaderland" had gelezen, foto's had ontwikkeld bij de Landwacht en mevr. Land zaat, die fel anti-Duitsch was, er op attent had gemaakt, dat zij geen staatshoofden moest compromitteeren Mevr. Landzaat, die als getuige A décharge optrad, verklaarde echter, dat zij dit meer als een waarschuwing had beschouwd. Bleuzé was een goede kennis van haar en zijn hou ding in den bezettingstijd was voor haar geen aanleiding om het contact te verbreken. Bo vendien kwam het heusch niet alleen bij po litieke aangelegenheden voor, dat Bleuzé in de contramine was Het ligt eenmaal in zijn aard. De getuige A C. H Speel vertelde, dat verd. vriendschappelijken omgang had met de Landwacht in de Nieuwsteeg, daar o.a foto's maakte en ontwikkelde en heel genoeg lijk een praatje met de heeren aanknoopte Getuige Van Zanten voegde er nog aan toe dat je toch wel een nat.-soc. inslag moest hebben, wilde je in de donkere kamer van de Landwacht worden toegelaten. De raadsman, mr. A. J. Sormani, wees er aan de hand van een boek, dat de volle be langstelling van verd. trok. op, dat Bleuzé aanvankelijk dacht, dat Duitschland zou win nen. Deze gedachte kwam dan ook in zijn houding duidelijk tot uitdrukking J. H. Janse te Leiden werd in hoofdzaak ten laste gelegd, dat hij eens f 10.- had ge stort. ten bate van een verjaardagsgeschenk voor Mussert. Bovendien had hij zich krach tens zijn lidmaatschap van de N.S.B. aange sloten bij diverse nat. soc. instellingen, zoo als Technische Noodhulp en Economisch Front. Mr M. B Vos zeide, dat verd. zwak van karakter en goedmoedig van aard is. Janse ls een man, die nooit iemand kwaad heeft gedaan en zelfs op nat. soc. hoogtijdagen heeft hij de vlag niet uitgestoken. Spr. noemde het de lichtst mogelijke vorm ▼an N.S.B.-lidmaatschap. „Liever mijn man dood thuis C. J. v. d. Kaag moest terecht staan, om dat hij als NSfe.-er werkzaam was geweest bij de Algemeene Beton Compagnie te Noord- wijk en bij de Organisatie Todt als stoker. Uit het verhoor van zijn vrouw, bleek wel. dat verd. uitsluitend op economische en soci ale gronden tot deze daden overging. „Mijn DE MOGELIJKHEID VAN DE METAPHYSICA. Bij de aanvaarding van zijn ambt als pri vaat-docent in de kennistheoretsche grond slagen van de metaphysica heeft de heer J. J. Poortman in het Klein-Auditorium der R. U. een rede gehouden over ..De moge lijkheid van de metaphysica." Spr. begon met er op te wijzen, dat de theo retische philosofie uiteen valt in twee groote gebieden: in een kennisleer en in een zijns- leer: de gnoseologie en de ontologie, welke laatste ook wel metaphysica wordt genoemd. Met uitzondering van een aantal sceptici hebben gedurende eeuwen heele geslachten van philosofen in dezen zin aan metaphysica. dat is bovennatuurkunde, gedaan Aan dit onbeperkte hanteeren heeft Kant een einde gemaakt, zij het dan ook, dat spoedig na hem de Duitsche idealisten zich weer met metaphysica in eenigszins gewiizigden vorm hebben bezig gehouden Nadat omstreeks het midden der 19e eeuw de waardeering van metaphysica in den ouden zin zoowel onder invloed van Kant's bezwaren als van het toen op den voor grond tredende positivisme een dieptepunt had bereikt, sprak een aantal denkers zooals Fencher en Mundt zich uit voor een meta physica op grond van de ervaring Volgens deze opvatting is een wetenschap noodig. die een zoo volledig mogelijke en zoo min mogelijk relatieve kennis van de wereld nastreeft. Natuurwetenschap en psychologie, zij trachten beide slechts een deel der reali teit te kennen. De methode, volgens welke zij te werk gaat, is vanzelfsprekend dezelfde als van die wetenschappen: inductie uit erva ringsgegevens. Metaphysica in dezen zin zal zich bij voorkeur bezig houden met het ver band tusschen geest en stof tusschen het bewustzijn en zijn lichamelijke verschijnse len. waarvan de een door de psychologie, de ander door de natuurwetenschap wordt be studeerd. Metaphysica in dezen inductieven zin heeft in elk geval reden van bestaan man is bij een Duitsche instelling gaan wer ken, omdat hij zijn gezin wilde onderhouden. Ik had liever gewild, dat hij dood thuis was gekomen, dan dat hij hier als landver rader moet staan." Het was even stil in de zaal, voordat mr Sormani zijn verdediging begon, aan het eind waarvan spr. het Tribunaal verzocht verd. onmiddellijk in vrijheid te stellen. Daar het Tribunaal geen termen aanwezig achtte dit te doen, werd de uitspraak in deze zaak bepaald op 22 October a.s. Het Tribunaal heeft uitspraak gedaan in de volgende zaken: E. Becker te Leiden werd vrijgesproken, doch haar werd het recht ontzegd deel te ne men aan verkiezingen. E. Tregel te Leiden werd veroordeeld tot een intern eer ingsstraf van een jaar en drie maanden tot 6 Nov. a.s. en ontzetting uit de beide kiesrechten. A. M. Lijtsman en P. M. Verweij, beiden te Leiden, werden - vrijgesproken, doch ook zij mogen niet meer deelnemen aan verkie zingen BUURTVER. „HET CENTRUM" In ,,De Harmonie" hield de buurtver „Het Centrum" een algemeene ledenvergadering od.v. den heer G. H. Rekers, aangezien de vice-voorz., de heer A. van Tuijn, verhinderd was aanwezig te zijn. De heer C. L. M. van Cleef, 2e secr., gaf een uitvoerig jaaroverzicht, waarin tot uiting kwam, dat „Het Centrum" veel successen heeft bereikt. Er zouden er echter nog zijn te behalen, indien alle winkeliers daadwer kelijk medewerken. Het bestuur trad in zijn geheel af, terwijl de heeren C. L. M. van Cleef, S. de Niet en G. H. Rekers, die zich herkiesbaar hadden gesteld, werden herkozen. Hun werd dank gebracht voor hetgeen zij voor de vereeni- ging hebben gedaan. Met groote meerderheid van stemmen werd de heer J. P. Meijers tot voorzitter gekozen en tot nieuwe bestuurs leden de heeren P. D. Bremer, G. H. van Eek, H. J. Koets. K. Kukler, J. S. Lips, A. C. M. Dernison en W. F. v. d. Reijden. Het financieel verslag van den penning meester, den heer S. de Nfiet, sloot met een flink batig saldo. Voorts werden nog enkele huishoudelijke zaken behandeld. Nederl. Luthersck Genootschap Gisteravond hield de afd. Leiden van het Ned. Luth. Genootschap voor in- en uitwen dige zending zijn eerste vergadering in dit seizoen o.l.v. ds J. H. Smit Duyzentkunst, die sprak over het onderwerp: „Is er leiding van God in wereld en leven?" Deze vraag, aldus spr., is in de afgeloo- pen oorlogsjaren door menigeen gesteld, het zij hardop, hetzij in zijn hart, doch eerst past ons de vraag, wat de oorzaak is van alle ellende. De zonde van den mdnsch cul mineert in het aan het Kruis hangen van Jezus Christus. De mensch heeft de zonde in de wereld gebracht, doch de oorzaak blijft voor ons verstand vei borgen. Velen concludeeren hieruit, dat God Zijn schepping aan haar lot heeft overgelaten, doch dat dit niet zoo is, bewijst ons Jezus Christus door zijn komst in deze zondige wereld. Dat er leiding is van God in het leven, in de wereld, toont ons de Bijbel als het Woord van GU, die het Joodsche volk door diep ten van ellende leidt naar de overwinning. De Bijbel laat ons God niet alleen zien als Schepper, doch ook als Vader. Met de wet der causaliteit traoht men zelfs het Pinksterverhaal te verklaren en Gods leiding te ontkennen. Hoevelen stelden tijdens den oorlog de vraag: „Is dit Gods wil?" Hierop is slechts een andere vraag als antwoord mogelijk: „Gelooft gij in God?" Indien de oorlog niet was gekomen, zouden wij dan in Hem heb ben geloofd? Wordt deze vraag bevestigend beantwoord, dan zullen Wij tot erkenning moeten komen van Gods souvereiniteit over dit leven. Slechts ons geloof kan Gods leiding zien en met Jezus Christus, die ons leidt naar het eeuwige leven, kunnen wij door dit ons leven gaan. Zoo kunnen wij met de vraag van Gods leiding vrede Rebben. Op deze inleiding volgde een goede be spreking. De vergadering was druk bezocht. Het bestuur van de afd. Leiden bestaat thans uit: ds. J. H. Smit Duyzentkunst, voorzitter, J. Moeliker, Gerecht 14a, secr., J. J. van Kooperen; penn.. mej. Goddijn en mevr Rosin-Steenbergen. In Alkmaar is op 70-j. leeftijd plotse ling overleden de heer Jos. Vermeulen, in leven kerkorgelbouwer en o.m. lid van den hoofdraad der St. Vincentiusvereeniging. Volgens het te Bogota verschijnende blad „Espectador" zou Léon Degrelle in Columbia zijn aangekomen. DISTRIBUTIE VARIA. Morgen kunnen zij, wier achternaam be gint met de letters L t/m Lz en M t/m Me. hun levensmiddelen-, tabak-, versnaperin gen- en gecombineerde kaarten halen. Samenwerking van Leidschen Kerkeraad en Organisten De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Leiden heeft een commissie ingesteld, be staande uit ds W. H. Kelder Jr, voorziitter, Th. Barnard, secretaris, G. van Putten, ouderling en G. Crevecoeur, diaken, welke de opdracht kreeg wegen te zoeken, om te geraken tot verbetering van den zang der Gemeente in de godsdienstoefeningen. De commissie constateerde reeds spoedig, dat de Gemeentezang, vergeleken met een tien tal jaren geleden, veel verbeterd is, maar gaat men vergelijken met andere Gemeen ten, zelfs Gemeenten in de onmiddellijke omgeving van Leiden, dan moet helaas wor den vastgesteld, dat de Leidsche Gemeente op dit gebied nog niet veel heeft gepresteerd en dat zij zich ook niet inspant om iets tot stand te brengen. De kei keraadscommissje heeft haar werk zaamheden aangevangen met het voeren van besprekingen met de organisten der kerken, omdat hun medewerking in het po gen den Gemeentezang te verbeteren, onont beerlijk is. Deze besprekingen hebben tot het resultaat geleid, dat men zich ten volle verzekerd weet van den steun der organis ten. Zij zegden o.a. toe te zullen streven naar een gelijk tempo, terwijl het-rhythme, zooals dit in de nieuwe bundels staat aan gegeven, nauwkeurig zal worden gevolgd. Voorts werd besloten de vroegere en facul tatieve verhoogingen bij de Psalmen in den nieuwen bundel weg te laten, aangezien deze afbreuk doen aan de schoonheid van de melodieën Eén punt verdient eebter nog ten volle aller aandacht. Bij het zingen moet steeds worden gelet op den tekst der liederen, zoo dat meer bewust wordt gezongen. Het einde van een gedrukten regel beteekent in de meeste gevallen nïiet, dat er wordt gepau zeerd. De organisten zullen dan ook alle aandacht wijden aan den tekst der liedéren en de volg-regels, welke bijeen behooren, zonder onderbreking spelen, terwijl bij het zingen van meerdere verzen van een Psalm tusschen spelen in ieder geval zullen worden vermeden, want slechts in enkele gevallen zijn deze te verdedigen. Deze regels zullen echter niet het ge- wenschte resultaat opleveren, indien de Ge meente niet meewerkt. Verbetering van den Gemeentezang in de godsdienstoefeningen kan alleen worden bereikt, wanneer iedere kerkganger individueel op de juiste wijze zingt en daarom is het noodig, dat men zich in den familiekring, op de scholen en op de vereenigingen houdt aan de afspraken. welke met betrekking tot het zingen m de godsdienstoefeningen zijn gemaakt. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Martha E M. dr v C L de Bree en A Bruin; Johannes W, zn v C Nievaart en M Vermeulen; Hendrik, zn v H ten Braak en C Groeneweg; Catharina M, dr v H Kooreman en M Gerhards; Willem, zn v I Bonarius en A E Hanno; Joseph, zn v F de Laaf en T C Rijsdijk; Edelburga G S M, dr v W v d Hulst en J A v Nobelen; Gerrit J, z v H Rol en J J Koornhof; Pieter J, zn v H Spaans en J Meere; Jacoba, dr v W van Strien en G Lasschuijt; Mat ia Th J C, dr v J A Boereboom en A M Bruse- ker; Carla E, dr v J de Bruin en E G Kiela; Jacob, zn van J Brokaar en A Smit; Martha M M H, dr v H G M Bakker en M H de Boer; Marius Th, zn v M T Schuurman en W L ten Napel; Adriana D, dr v C v d Niet en C Barnhoorn; Jan, zn v D Harkes en H W de Vlieg; Adriana. dr v J Verdoes en. M Blokker OVERLEDEN: A Zwaan, 1 week; L A Ouwerkerkvan der Steen, 73 jr; M P de Leeuw, 37 jr; M H TeneijSimons, 77 jrf GETROUWD: L Mqlder en K de Vink. Kan Leidsche Duinwatermij een Gemeentedienst worden? Mr dr H. D. M. Knol voert hiervoor eLn pleidooi in den gemeenteraad Bij den aanvang der raadszitting van Maandagmiddag is dr H. M. J. W. J. Kort- mann (K.V.P.) geïnstalleerd als raadslid, terwijl besloten werd tot toelating van den heer C. J. Piena (P.v.d.A.). Bij het voorstel tot aanwijzing van candi- daten voor de benoeming tot commissaris sen der N.V. Leidsche Duinwater Mij merkte mr dr Knol (Rrot. Chr.) op, dat, waar na genoeg alle aandeelen in handen der ge meente zijn, een gemeentelijk commissaris overbodig was, terwijl hij voorts het pleiit voerde om van de N.V. een gemeentedienst te maken, hetgeen groote financieele voor deden voor Leiden zou opleveren. De voor zitter zeide, dat voor het eerste wijziging der statuten noodig was, hetgeen veel tijd zou vergen, doch wat het laatste betrof, wilde hij deze zaak nader bij B. en W. in overweging geven. Tot commissarissen der N.V. L.D.M. wer den aangewezen mr dr H. D. M. Knol. A. v. Dijk en J. A. Riedel. Aan mevr. A. J. C. HammingDutilh werd ontslag verleend als regentes van het Geref. Minnehuis, aan den 'heer H. Filippo W.F.zn als gemeente-ontvanger, waarbij burgemees ter Van Kinschot den dank der gemeente vertolkte voor zijn belangrijken arbeid, en aan prof. mr R. P. Cleveringa als curator van het gymnasium. Tot leerares in het Ned. aan de H.B.S. voor Meisjes werd be noemd mej. E. D. van Maren te Eindhoven. Z.h.st. werd voorts besloten tot wijziging van een uitbreidingsplan, tot dekking van het exploitatietekort van het volksbadhuis „De Eendracht", tot aanschaffing van een auto voor Gemeentewerken, tot verbetering van de centrale verwarming van „Ende geest", tot toekenning van een toelage aan den gemeente-secretaris en gemeente-ont vanger en tot verhooging van de ondersteu ningsnormen der armlastigen. Bij dit laatste voorstel antwoordde weth. Menken op enkele vragen van mevr. Brag- gaarDe Does (P.v.d.A.), dat de toeslagen voor brandstof, schoeisel en kleedine blijven bestaan. Van den autobusdienst LeidenValken burg kunnen nog passagiers gebruik maken, die naar het Haagwegkwartier moeten Kunst en Letteren RUTH DRAPER Gisteravond trad in den Schouwburg op de bekende Amerikaansche voordraöhts- kunstenares Ruth Draper. In den loop van den avond bracht ze voor een zeer dank baar publiek enkele oorspronkelijke karak terschetsen ten gehoore. Deze schetsen wa ren gegoten in den vorm van een dramati- sohen monoloog. Met de eenvoudigste hulp middelen wrst ze haar karakters uit te beel den. Een shawl op verschillende wijzen ge drapeerd was voldoende om een oude groot moeder en haar dochter voor te stellen. Hoe belangrijk was niet het taschje waaruit de hertogin haar openingstoespraak voor den bazar opdiepte Maar ook de dingen die niet te zien waren, zag het publiek voor zich in de verbeelding. Een bos bloemen, die voor zichtig op een stoel werd neergelegd, een keurig gedekte tafel zonder een enkelen kreukel in het tafellaken. Eén" enkel gebaar sprak boekdeelen. Daarom was het geen be zwaar als er onder de toeschouwers men- schen waren die de Engelsche of Itliaan- séhe of Fransche taal slechts ten deele meester waren. Je begreep het toch wel, dank zij de gelaatsuitdrukking en de uit beeldingskracht van deze begaafde kunste nares. Na de eerste schets „Opening the Ba zaar", slaakte iemand de verzuchting: „Ik wou dat ze nog een paar bekenden was te gengekomen". Zoo zal het publiek na af loop van de voorstelling verzucht hebben: „We wilden dat we nog een paar schetsen te hooren kregen". G. A. Jansen. Mr C. A. v. Peursum sprak voor S.C.R.E.D. In een eerstejaars bijeenkomst heeft mr C. A. v Peursum gisteravond in „De Doelen" voor de afd. Leiden van de S.S.R. een refe raat gehouden over doel en strekking van deze calvinistische studenten organisatie. De praeses, de heer J. Bol, opende dezen avond met een speciaal welkomstwoord tot de afgevaardigden van andere studentenver - eenigingen en wees op de belangrijkheid van het leggen van onderlinge contactpunten. Hierna heeft mr v. Peursum het woord gevoerd, zijn referaat baseerend op Chris tus' woord: „De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid". Spr. wees allereerst op de nauwelijks merkbare grens tusschen waanzin en wijsheid, waarbij hij opmerkte, dat bijna alle cultuuruitingen der laatste jaren dicht bij den waanzin hun oorsprong, vonden. Wanneer wij een tentoonstelling van de schilderwerken van Picasso bezoeken, aldus mr v Peursum, dan zullen wij dit on middellijk toegeven en de uitgebeelde EEN FRAAIE MANTEL VAN EEN SHOW IN LONDEN Onze medewerkster mode schrijft Behaaglijk zullen we ons in dezen man tel van soepele roodgestreepte Tweedstof voelen nu de dagen steeds koeler worden Eén van de 22 Engelsche modehuizen, die verleden week in de Royal Albert Hall te Londen een modeshow de grootste ooit vertoond hielden, heeft hem voor ons uitgezocht Voor ons want hij is speciaa- voor export bestemd De zoom laat de knie niet meer vrij en de groote pelerinekraag die kunstig gedrapeerd in twee shawlpun- ten op den rug eindigt, laat ook een nieuwe modelijn zien Ons handtaschje kan gerust thuisblijven want de groote zakken, waarin we ons heele hebben en houden kunnen bergen zijn dit jaar haast nóg grooter geworden. Nu nog een kleine fantasieturban strak om het hoofd en we zijn klaar U gaat toch ook mee voor een fiksche wandeling om de frissche herfstlucht op te snuiven? De dagen beginnen reeds korter worden Tusschen de boomen in het park hangen al dunne nevelsluiers en de bleeke zonnestralen vechten speelsch met de grijze dampen, die zich vochtig uitsprei den over het grasveld. Onder onze voeten ritselen bontgekleurde bladeren, ze dwarrelen over de wegen en fluisteren elkaar toe: „De winter gaat komen!" (Prachtig. Maar of die mantel ook komt is voor ons nog een vraag Red.). wangestalten toeschrijven aan de ge- Schokte levensuiting van een mensch die werd opgevoed in een tijd waarin men levensbeschouwingen opbouwde uit het waanzinnige. We denken hierbij ook aan de techniek, literatuur en meerdere ter reinen, welke allen in die richting wijzen, En deze waanzin, waarin wij leven, moet oproepen tot wijsheid. Dit is een crisis en deze draagt de scheiding in zich. Wanneer wij dit goed begrijpen, dan voelen we den plicht, die op ons als Christen-Academici rust en zien we, dat de achtergrond van dit alles Christus is, Die zegt: Ik ben gekomen om scheiding (crisis) te brengen. Eerst dan zal de Christen-student critisch gaan staan te genover zichzelf en zich bezinnen hoe hij zijn studie zal aanvangen. Spr. vervolgde, dan zal ook de gedachte van menig orthodox calvinist, dat hij „er al is" verdwijnen om plaats te maken voor Paulus* woord: „Niet dat ik het al gegrepen heb, maar dat ik het ook grijpen mocht". Dit woord zal moeten passen in het werk van eiken Christen-student, en zal hij leven in de vreeze des Heeren. In dit kader, zoo besloot spr., moet men het S.S.R.-werk zien en dit ook helpen steu nen door vergaderingen en disputen te be zoeken, niet om er „zware boomen op te zetten", maar elkaar te vinden in het per soonlijk gesprek Na dit ernstige woord, dat door de tal rijke aanwezige studenten met groote aan dacht werd gevolgd, volgde een uitvoerige bespreking WIJKGEBOUW „PNIëL" WEDER IN GEBRUIK GENOMEN. Ter gelegenheid van de voltooiing der restauratie werd gisteravond in het wijkge- bouw Pniël een wijkavond belegd, waarin ds W. H Kelder Jr. na gewezen te hebben op den deplorabelen toestand van het oude gebouw, de beteekenis van de restauratie schetste. Spr. bracht dank aan de heeren Van Leeu wen en Singerling, die dagelijks in het wijk- gebouw te vinden waren om een goeden gang van zaken te waarborgen Het herstel heeft ten doel den band, die alle wijkbewo ners te samen bindt, te verstevigen. De plaats, waar wij elkaar opzoeken en ont moeten is „Pniël", dus is het noodig. dat wij in een sfeer komen, die ons goed doet. Uiteindelijk is de restauratie een lofprijzing aan God voor het werk, dat wij in dit ge bouw in dit volkrijke stadsgedeelte, mogen doen. Mevrouw RensinkZaalberg verleende dezen avond haar gewaardeerde medewer king door eenige liederen te zingen. „KUNST EN ONTSPANNING" „Vechtend Volk", het Russische stuk, komt Vrijdag 11 October a.s voor de vijfde en laatste maal in Leiden Het bestuur van K. en O is in de gelegenheid deze voorstelling ook voor houders van gele kaarten toegan kelijk te stellen Men zie de advertentie in ons blad van Zaterdag 1.1. „Vechtend Volk", dat los staat van iedere ideologie, is een zeer boeiend stuk. d2t met toewijding door het Ned Volkstooneel voor het voetlicht wordt gebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1946 | | pagina 6