Gillette is er weer! NIEUWE LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 18 JULI 194» Stadsnieuws De Verkiezingsactie Leidens bruggen en straten „worden ge kleurd". Alle partijen, welke voor „de ronde" van Leiden hebben ingeschreven, zijn met hun reclame-campagne naar bui ten getreden. Achter vele ramen prijken de verkliezingsbiljetten, die lijstnummer en naam bij de burgerij moeten inhameren. Ook de A.R.-C.H. affiches doen het goed en men ziet deze in alle deelen van de stad, maarnog lang niet genoeg. De Profes- sorenwijk, waar men zijn beste beentje voorzet voor den voorzitter van de buurt- vereeniging, moge hierop wellicht een uit zondering maken, doch het staat vast, dat er nog honderden raambiljetten een plaatsje kunnen vïinden. Wij laten daarom hier de adressen volgen van de wijkhoofden, bij wie men deze kan verkrijgen: omgeving Pieterskerk, S. J. van Egmond, Breestraat 173a en L. Elderhorst, Cobetstraat 66; Oude Vest en omgeving, M. Brinks, Steenstraat 5 en P. M. de Joode, Houtmarkt 16; Heeren gracht en omgeving, L. H. de Jong, Nieuwe Rijn 46a en S. Singerling, Heerengracht 2; Morschkwartier, C. Kromhout, Jac. Cats- laan 79 en J. Schinkel, Tesselschadestraat 4; Rijnsburgerweg en omgeving, A. Ber nard, Merelstraat 34 en G. de Jong, Merel- straat 30; omgeving Schuttersveld, K. Kla- renberg, Rijnsburgersïoigel la en mr A. J. Mulder, Maredijk 67; Kooipark, W. J. Ho- gervorst, Cobetstraat 54 en P. J. Ie Mair, Ververstraat 17; Zijlsingel en omgeving, H. J. Lamers, Hooge Rijndijk 30 en T. Ou wer ker k, Zijlsingel 76; omgeving Nieuw Gym nasium, L. J. Poort, de Meij van Streef kerkstraat 5 en F. Verstegen, Tib. Siegen- boekstraat 15; Tuinstad wijk beoosten tram lijn Den Haag, A. Knetsch, Stieltjesstraat 29 en H. J. Mattheus, Kapteynstraat 54; Tuinstadwijk en omgeving bewesten tram lijn Den Haag, M. Heemsbergen, Valdez- straat 9 en G. van Zwieten Jr, Valdez- straat 8. DE AARDAPPELVERKOOP Met het oog op de Voedselvoorziening werd gisteren door het hoofdbestuur der Vak groep Detailhandel een regeling getroffen met het Hoofdbedrijfsschap en Directoraat der prijzen, inzake den aardappelverkoop. Hoewel de oplossing van dit vraagstuk niet het gewenschte resultaat bracht, werd toch overgegaan aardappelen in te koopen tegen de gestelde voorwaarden. SPEELTUINVEREENIGING „ONS EILAND" Gisteravond is in wijkgebouw „Prediker" het comité bijeengekomen, dat op 1 'Juli 1946 de Speeltuinvereeniging., wélke het Zijlsin gel-eiland omvat, heeft opgericht en dus in een ledenvergadering de verdere plannen moest bespreken. De voorz., de heer Schenk opende deze vergadering en kon al direct mededeelen, dat zich reeds 360 leden en 160 donateurs hadden opgegeven. Voorts maakte hij be kend, dat indien er geen hinderpalen op den weg zulten worden ontmoet, de speel-, tuin het volgend jaar op het braak liggend terrein aan de Kortenaerstraat en Heems kerkstraat, zal worden geopend. De voorz. van de N.U.S.O., de heer D. Vijlbrdef, sprak in deze bijeenkomst nog enkele propagan distische woorden. Na een uitvoerige gedachtewisseling, werd het voorstel van het comité om de Speel tuinvereeniging „Ons Eiland" te noemen, met alg. stemmen aagenomen. Hierna wer den de statuten en reglement voorgelezen en De contributie werd met het oog op de zoo groot mogelijke deelname voor één ge zin t/m drie kinderen op f 0.15 per week bepaald, terwijl dit voor gezinnen met meer dan drie kinderen f 0.19 bedraagt. Na een gehouden bestuursverkiezing na men de heeren L. Brouwer, voorz., L. Mecel, secr., Trompstraat 47, A. Landsman, penn., D. Broers. J. Hooidonk, J. Kaak, B. Schil der, B. Schenk en C. A. Varik hun plaatsen achter de groene tafel in, terwijl tenslotte de heer Deegenaars met een korte toespraak aan het bestuur een gift van f 100.- overhan digde. Wij hopen, aldus spr. dat „Ons Eiland" zich zeer spoedig met een mooien tuin, waarop heel de eilandjeugd zich kan vermaken, in de rij der Leidsche speeltui nen een goede plaats mag veroveren. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Ferdinand en Dina, zn en dr van F. Breedveld en G. Lepelaar; Ellie, dr van C. Cramer en N. J. Huijs; Petrus J. W., zn van P. A. Pranger en C. Bekooy; Rose M. I., dr van K. Koeb en M. Felmans; Johannes, zn van L. de Jong en J. A. de Groot; Da niël L. C., zn van A. D. den Older en A. J. H. Oostwald; Coralyn, dr van G. N. A. Veld huis en F. L. Coop; Ida A., dr van P. van Dijk en M van der Reijden; Jozef C., zn van A. H. Rijsbergen en T. A. N. van der Zij den; Christiaan J., zn van H. M. C. Poort man en H. Faber. OVERLEDEN: J. C. Fennes, 10 w.; J. de Jong-van Dijk, 80 j.; J. B. Sliggers, 65 j.; J. C. de Wolf-Wagemans, 60 jr.; J. T. Laven, 4 j.; H. W. Apeldoorn-Licht, 62 j. GETROUWD; H. van der Blom en A. M. Boerhoop; H. Crama en C. Crama; J. W. L. van den Dop en A. Holverda; W. Freeke en A. C. O vervliet; J. A. de Haas en J. J. Nieu- wenburg; W. F. L. Heijloo en E. Sierat; J. C. Hogenes en J. Brugman, G. W. M. Jonk man en M. Meyers; J. C. Meekers en M. Sie- bers; J. van Nood en H. P. M. Bontje; T. Pikaar en J. de Tombe; F. Rietkerken en H. W. van Aggelen; L. J. Smit en A. Hoogstra ten; C. Veijlbrief en P. G. Ravensbergen; A. Boekkee en C. Huber; C. Koudstaal en E. Beij; H. van Egmond en H. de Jong; K. du Chatinier en J. F. Ondunk; W. van Polanen en G. Stikkelorum. Leidsche telegrammen Gistermiddag is op den Witten Singel de 41-j. mej. G. P. getroffen door een ladder, welke op onverklaarbare wijze omviel. Zij liep ernstige verwondingen op en is door den E.H.D. naar het Acad. Ziekenhuis vervoerd. Het mannenkoor „Kunst na Arbeid" (dir. J. J. v. d. Bos) behaalde gisteren op het concours te 's-Gravenzande, den lsten prijs in de le afd. met 310 pnt. Uit de Omstreken ALPHEN a. d. RIJN. In de kerk aan de De Ruyterstraat wordt morgenavond de zomerringverga de ring gehouden van den Bondsring Bodegra ven en Omstreken vain de J.V. op G.G. Spr is dis J. Wolven uit Koudekerk over „Twee erlei weg". De 89-jarige arbeider M. v. D., werk zaam bij den landbouwer K. aan den Steek- terweg, werd gistermorgen dood in het land aangetroffen. Hartverlamming bleek de oor zaak te zijn. In de Nesse-polder nabij Boskoop is het 7-jarig zoontje van de fam. B. in een sloot geraakt en verdronken. Eerst geruimen tijd, nadat men hem miste, werd het lichaam op gehaald. Nieuwe burgemeester van Leider dorp benoemd De heer K. van Diepeningen wordt 1 Aug. a.s. geïnstalleerd. Naar de Nieuwe Leidsche Cou rant verneemt, wordt de nieuwe burge meester van Leiderdorp, de heer K. van Die. peningen, te Rijswijk, op 1 Augustus a.s. in een bijzondere vergadering van den ge meenteraad geïnstalleerd. De .heer van Diepeningen, die een over tuigd aanhanger is van de Chr. Hist, begin selen, werd 28 Oct. 1910 te Den Haag. ge boren en ont ving zijn op leiding aan de Mulo-school en Handelsavond school, waarna hij de acte Staatsinrichting M. O. behaalde. Hij was als vo lontair werkzaam ter gemeentese cretarie van Voorschoten en vervolgens zeven jaren bij de Bank voor Ned. Ge meenten in de Residentie. Met ingang van 1 Jan j.l. werd hij be noemd tot hoofdinspecteur van de Rrot. Zie kenverzorging, voor wel'ke stichting hij tal van conferenties met predikanten en artsen leidt. De nieuwe burgemeester, die thans lid is van den noodgemeenteraad van Rijswijk, bekleedt in de C.H. Unie verscheidene func ties. Zoo is hij bestuurslid van den Kamer-, kring Dordrecht, secretaris van den Staten- kring Delft, lid van het Prov. bestuur van de C.H. Jongerengroepen en penningmeester van de kiesvereeniging in zijn woonplaats. Tevens is hij te Rijswijk bestuurslid van de Herv. (rechtzinnige) Evangelisatie, terwijl hij te Voorburg, waar hij ook woonachtig was, secretaris is geweest van de Chr. Openb. Bibliotheek en voorzitter van de Herv. Jon geren. Burgemeester van Diepeningen heeft gis teren een bezoek aan Leiderdorp gebracht, waar hij kennis heeft gemaakt met het ge meentebestuur, teneinde zich te oriënteeren voor zijn nieuwen werkkring. K. VAN DIEPENINGEN. Raadhuis (dorp), waarbij hem door een Com missie uit de burgerij een herinnering zal worden aangeboden. KATWIJK AAN ZEE. Hedenavond, 8 uur, zal de eerste Evangelisatie-avocid op het strand gehou den worden. Het onderwerp voor deze sa menkomst luidt: „Behouden vaart". OEGSTGEEST Maandagavond kwam de gemeenteraad voor de laatste maal in haar tegenwoordige samen stelling bijeen, onder leiding van den wnd burgemeester mr dr J. H. Lui ting Maten. De voorzitter deelt naar aanleiding van een verzoek van den heer Oosterom (ai.) in de vergadering van 24 April j.l. mede, dat de exploitatie van een noodslachtplaats niét rendabel geacht kan worden en B. en W. achten de- stichting van een dergelijke slachtplaats niet verantwoord en zijn dan ook van oordeel, dat de bestaande regeling gehandhaafd moest worden, waarmede de Raad accoord gaat. Het hierna aan de orde zijnde agendapunt, de bespreking van het verslag over het be leid van het Gemeentebestuur tijdens de bezettingsjaren, had een, voor Oegstgeest ongekende belangstelling op de publieke tribune, vooral van de zijde van den Partij van den Arbeid. Alvorens tot bespreking over te gaan, van dit rapport, dat op aandrang van den heer Blomsma (P. v. d. A.) gemaakt is, deelde de burgem. mede, dat het vervaardigen van dit document veel werk heeft gevraagd „Het is voorts niet gebruikelijk", aldus de bur gem., „dé Raad een verslag in dezen geest aan te bieden ter openlijke discussie." Op de vraag van den heer Den Ouden (a.r.) hoe het staat met de nestitueering van de f 80.000 boete die de Gemeente tijdens de bezetting was opgelegd en de vergoeding van bezettingsko stendeelde de burgem. mede, dat het Rijk een opgave van boeten en kosten heeft gevraagd, doch dat hierop tot op heden nog geen antwoord was ont vangen. De heer den Ouden sprak vervolgens enkele woorden van warme waardeering aan het adres van alle Gemeenteambtenaren en •werklieden, die door hun houding in bezet tingstijd getoond hebben ware Nederlanders zijn. De heer Simon Thomas (P. v. d. V.), die zich geheel bij de waardeerende woonden van den vorigen spr. aansloot, vroeg nog waarom Oegstgeest in verband met het Ge neeskundig School toe zicht was overgegaan van den kring Katwijk naar Hillegom, waar op het antwoord luidde, dat dit een organisa torische aangelegenheid was, aangezien de eerste kring te groot werd. De heer Sanders (c.h.) wilde, mede naar aanleiding van dit verslag, slechts met er kentelijkheid oonstateeren, dat, gedurende de bezetting, door het overheidspersoneel Kunst en Letteren CONCERT PAULUSKERK TE OEGSTGEEST Het orgel in de Pauluskerk is een alles behalve mooi instrument, maar het zou toch wel iets beter klinken, wanneer het stond ln een ruimte met een behoorlijke accoustiek. De accoustiek van de Pauluskerk werkt ech ter niet in het minst mede om er nog iets dragelijks van te maken. De fortissimi klin ken zoo dreunend en tegelijk zoo hard en bot, dat men dankbaar is voor een pianis simo. Johan Zweers opende met de bekende toc cata en fuga in d van Bach, die technisch uitstekend werd gespeeld, maar waarvan de voordracht nog winnen kan. Zoo kunnen de breede accoorden, die het passagewerk af wisselen wel wat grootscher worden ge ïnterpreteerd. De fuga was in elk opzicht af; alleen is het gewenscht in de echto's aan het slot de herhaalde kwart in het pedaal af te korten, d'aar deze anders de echto's overstemt. Het derde koraal van Andriessen werd uit stekend vertolkt. Ook in de finale uit de eerste symphonie van Vierne waren heel goede momenten; het geheel werd echter in een iets te snel tempo gespeeld, waardoor niet alle passages er even gaaf uitkwamen. Een koor o.l.v. Leen Haasnoot zong koralen en oud)-Nederlandsche en oud-Fransche lie deren. De klank is nog niet overal homogeen, maar het koor zong beschaafd, met duidelijke uitspraak en over 't geheel zuiver. Er was voor dit concert zeer weinig be langstelling. HENNIE SCHOUTEN van Oegstgeest een zeer principieel Neder- landsche houding was aangenomen. Vervolgens was het woord aan den voor steller van het rapport, den heer Blomsma (P. v. d. A.). Spr. poogde om in een tijds duur van 17 minuten een betoog te houden aan de hand van 4 vellen getypt papier, waaruit moest blijken, dat de inhoud van dit verslag niet voldeed aan de eischen die ver wacht mochten worden Er stond o.a. name lijk niets in vermeld over de gebeurtenissen in Oegstgeest. de verschillende maatregelen die door de bezettingautoriteiten waren ge nomen, de houding der bevolking hierop, het verzet, hoe de bevo-lkitig geleden heeft. Sterftecijfers, enz. De burgem., den spreker van antwoord dienend, zeide, dat, als we aan de desiderata van den heer Blomsma tegemoet waren ge komen, die verslag niet den tegen woord i gen omvang van 51 blz. had gekregen, doch die van een „Winkler-Pricis". We moeten dit document slechts zien als een zeer summiere opsomming van het beleid van het gemeen tebestuur. Al deze opmerkingen van den heer Blomsma slaan niet op dit gebied. Het is ook geen verhaal van 5 jaar bezetting of verzet in Oegstgeest, welke opmerking Weth. Dijsselbloem (R.K.) den heer Blomsma de suggestie deed geven een historisch boek werk te schrijven over deze materie, waar van hij de eerste kooper zou zijn, aangezien bleek dat de heer Blomsma deze stof goed beheerscht. Nadat de heer Blomsma te kennen gaf nog niet tevreden te zijn, doch de overige raads leden, gehoord de diverse gelanceerde op merkingen, wel content bleken te zijn, stelde de burgem. het volgende agendapunt aan de orde, waarbij besloten werd tot wijziging der Politieverordening. Na ampele bespreking wordt het voorstel om de vacantie van de gemeentewerklieden van 10 op 12 dagen per jaar te brengen aangenomen met 8 tegen 3 stemmen. Nadat besloten is te voldoen aan de op dracht van Gedeputeerden, om de zieken fondspremie van 4% voor de helft op het personeel op arbeidscontract te verhalen, kwam de rondvraag. Weth. Dijsselbloem (R.K.) pleitte voor een verzoek aan de K.L.M. om de bus van Rot terdam naar Schiphol bij de Oestgeester viaduct en vaste halte te geven. De heer Simon Thomas (P. v. d. V.) wil gaarne weer een inrij verbod voor het laatste gedeelte van den Endegeesterstraatweg, aan gezien het bij het kruispunt Rijksweg levens gevaarlijk wordt. Spr. kreeg de toezegging, dat diverse borden weer zullen worden ge plaatst. Nadat ir de Gruyter (P. v. d. V.) op zijn vraag te weten was gekomen, dat de 8 nieuwe woningen door „Buitenkist" zullen worden gebouwd in de Celebesstraat en de heer Blansjaar (C.H.) nu de plaats is ge wezen waar de .^rioleeringzuiveringsinstalla - tie" zal komen, verzocht de heer Sanders (C.H.) maatregelen te willen nemen tegen de weer opkomende rattenplaag in het voor ste gedeelten van de Kempenaerstraat. VOORSCHOTEN. Met ingang van 1 September 1946 heb ben B. en W. benoemd tot hoofd van den Beplantingsdienst de heer G. Buys, die reeds eenige jaren bij genoemden dienst werk zaam is. Sport en Wedstrijden HAARLEMHEERENVEEN 2—0. Voor het eerst in de 57-jarige roemrijke historie van „Haarlem" heeft deze club het landskampioenschap behaald. En ze heeft het dit jaar eerlijk verdiend, daar ze toonde een prachtig moreel te bezitten, dat tegen zware tegenslagen bestand was. Door met 20 gisteravond van Heerenveen te winnen, werden de nog noodige punten voor eigen publiek vergaard, dat na afloop van den KAZERSWOUDE. Dr J. C K. Zoete gaat deze gemeente verlaten en zich vestigen in Apeldoorn. In verband daarmede zullen vélen van zijn vroegere patiënten afscheid van hem willen nemen. Daartoe bestaat gelegenheid op Za terdag, 20 Juli des avonds van 89 op het BEURS VAN AMSTERDAM Off. not. medegedeeld door de Ver. voor den Effectenhandel bieden f laten ged. en bieden t ged. en laten S stopk. WOENSDAG 17 JULI 1946 BANK- EN CRED. INST. N. Handelimij A 110% 110% INDUSTR. ONDERN. AAND. AJC.U. A 147% 145% v. Berkél A iC6* 106t Calve c. v. a. i 4* 153* C. Sufkermij #6 Fokker A 275* Lev. Br. c. v. a. 260% 560 Phil, gimbA 314% 316 PETROLEUM. Kon. Petroleum... 437 44j RUBBER. Obligatiën PROVINCIALE EN GEM. LEENINGEN. VJC 2.30 u. A'd. le 1. 1937 31/2 101% 101% NH. 2e '38 3% 3 101% 102 R'd. 1 en 3 '37 3% 101% 101A HYPOTHEEKBANKEN Fr .Gr DA-VA 3 10I 1C0% Holl. ser. K. 3% 100% N. Hyp. s. B. 3% 100% 100% R'dam Hyp. 3% 100 100 Werkz. in Buitenland. Nw. N-Am. 5 127% 125 INDUSTREELE ONDER NEMINGEN. Berg. Juirg... 3% 102% 103 Lev. Zeep 3% 102% 102% PETROLEUM. Bataaf3% i02Vb 102% A Fondsen STAATSLEENINGEN '40 2e f 1000 4 100%t 1C03-- '40 blf f 1000 4 101% 10G%* 1941 f 1000 3% 101%* 101% 1937 f 1000 3 101V4 101 1938 f 1000 3 101% 111 A N. W. S2% 8 82% Spaarc. 100 2% iQOfi lonHt Nederlandsch-Indië 1937 f 1000 3 99% 99% A'dam Rb. Mij 1602 Bandar Rb. Mij 114 Deld-Bait. Rb. Mij 22 O.-Java Rb. Mij f0§ Serb. S. Rb. Mij &0§ 122% £0% 1§ SCHEEPVAART. Hok. Am. Lijn.. 139% (37 K.N.S.M. N. B. 168 168 Ned. Scheep v. U. 137% 136 Rotterd. Lloyd uo 131 Stv. Mij. Nederl. 135 137 SUIKER H.VA A 241* TABAK Dek Batavia A 1:2 Aandeelen BANK- EN CRED. INST. A'dam BkA 126% 126* Holl. Bank Unie 234%* 235% Inc. Bank A i3nf 159% R'dam. BkA 126% 137 Tw. Bank s. a. A 136% 136% HYPOTHEEKBANK. N.W. H. B. a.b. A 56 INDUSTRIEëN. v. Gelder A ni 110% In,t. BetonA 156 14 HoogOV. C. V. a. 136'; 135% Ned. Gist A 359 "46% Ned. Kabel A 249 245 Nijm-a 204% R. D. MA 255 252 Stokvis 143 143%* Stork er Co A ]40 145 Werksp. sA t gsf 12 Wilit. Feyenoord 162% 1635 Wyens A 143 145 ELECTR. EN GAS MIJEN. 116 HANDELSONDERN. I. C. H. R'dam A 122% 123% Linde Teves A 111% 113% MIJNBOUW. Bikaton 2e rubr. 352 346 Oost-Borneo pr. 12 (28 DIVERSEN. A'dam Ballast 120 - Gem. Eigendom.. 14 50 H-outh. W. Pont A 125' 124 Z. K Sab. f 1000 170' Thoms. Haven 62 GELDKOERS. Prolongatie 9% 2% Na jaren van scheerellendê komt Gillette ons bevrijdenj Gillette Standard lOct. p.mesje» wedstrijd haar club op ondubbelzinnige wijze heeft gehuldigd. Voor de rust was het beslist een slechte wedstrijd. Beide ploegen begonnen in be trekkelijk hoog tempo, dat echter al spoedig daalde. De spelers ondervonden kennelijk last van het gladde vein. Daarbij kwam, dat Haarlem er niet bepaald best in was, vooral Visser en Boeree hadden hun dag niet en plaatsten bijzonder slecht. De ploeg ver keerde onder dan indruk van het te behalen kampioenschap. Heerenveen daarentegen speelde haar bekende enthousiaste spél en had voor de rust zeker een kleine voor sprong kunnen nemen. De voorhoede der bezoekers, die anders haar weg recht naar het doel baant, verviel in deze ontmoeting in veelvuldige combina ties, waardoor de Haarlem-achterhoede steeds kon ingrijpen, In de eerste zes minuten van de tweede helft heeft Haarlem het landskampioenschap veilig weten te .stellen. Al direct kon mien constateeren, dat er een herboren „Haarlem" in het véld was gekomen, dat aanvankelijk met Heerenveen deed wat ze wilde. Groene- veld legde de basis voor 2 doelpunten en had later zélf met zijn schoten pech. Nadat Smit had naastgekogeld, zette na 5 min. spelen Groeneveld hoog voor en het was Koning, die een foutief opstellen van Veen- stra afstrafte (1—0). Direct hierop loste Groeneveld weer een schitterend schot, dat Veenstra met veel moeite tot corner wist te verwerken. Uit dezen corner kon Smit op fraaie wijze den voorsprong op 20 brengen. Haarlem speelde van toen af een gewonnen wedstrijd. Wel bleef Heerenveen zich van haar sportieven plicht kwijten, maar véél gevaar school er niet in haar voorhoede. De kansen om tegen te scoren hebben de Noor derlingen zeker gehad. De Haarlem-achter hoede doorstond nog een Heerenveen-bom bardement en toen dit achter den rug was deélde ze zelf nog weer even de lakens uit en knoerde Koning nog tweemaal tegen paal en bovenlat; Veenstra mocht zich niet meer beklagen. Bij Haarlem speelde de achterhoede en Kick Smit een prima wedstrijd. Roozen werd wel erg gemist. Spil die Jong was bij Heerenr- veen de meest op den voorgrond tredende speler. Ajax behaalde een geflatteerde 42 zege op N.A.C. en bezet hierdoor definitief de tweede plaats. Dé stand is momenteel: Haarlem 9 7 1 1 15 21—18 Ajax 9 6 0 3 12 30—15 N.A.C9 4 0 5 8 14—17 Heerenveen 9 4 0 5 8 2025 N.E.C8 2 1 5 5 19—26 Limburgia 8 2 0 6 4 1619 WATERPOLO. Te Den Haag werd gespeeld de wedstrijd Zrwip IIDe Zijl (dames). De Zijl-dames wonnen dezen wedstrijd met 14. Hierna werd gespeeld de wedstrijd DVZ— De Zijl IV, welke De Zijl heeft gewonnen met 08. Vordering van woonruimte en haar moeilijkheden Enkele richtlijnen van minister van Binnenlandsche Zaken. De min. van Binnenl. Zaken bepaalde, dat, indien door vordering van een woning (ge deelte) de tenuitvoerlegging van een door den rechter uitgesproken ontruimingsvonnis zou worden verijdeld, dan wel op een von nis van dien aard in een reeds aanhangige zaak wordt vooruitgeloopen, niet tot vorde ring mag worden overgegaan dan nadat daartoe de machtiging van den minister is verkregen. Idem t.a.v. pastorieën c.s. Komt een woning van een ambtenaar vrij, dan zal deze bij voorkeur voor een andere ambtenaar van dien dienst moeten worden bestemd. Huisvesting van geëvacueerden, Ih- dische repatrieerenden en vrijgelaten poli tieke delinquenten dient zooveel mogelijk te worden bevorderd, onder inschakeling van de provinciale diensten voor de hulp aan oorlogsslachtoffers. Wat de Radio morgen brengt Programma voor Hilversum I (301 M.). NCRV. 7.00 Nieuws; 7.15 Gymn.; 7.30 Koor; 8.00 Nieuws; 8.20 Gram.; 9.00 Piano; 9.30 Gram.; 10.30 Morgenw.; 11.00 Koor; 11.15 Hobo; 11.45 Indië; 12.00 Gooilanders; 13.00 Niéuws; 13.20 Cinderella-ens.; 14.00 Piano; 14.20 Literatuuur; 15.00 The Travellers; 16.00 Declamatie; 16.30 Zang; 17.00 Graan.; 17.15 Celesta-ensemble; 18.30 Strijdkrachten; 19.00 Nieuws; 19.20 Gram.; 19.30 Liedjes van vroeger; 19.40 Leeslamp; 20.15 Concert; 22.00 Nieuws; 22.30 Zang; 22.45 Ajvondw.; 23.00 Viool en piano; 23.10 Vrij en Blij; 23.40 Con cert; 24.00 Sluiting. Programma voor Hilversum II (415 M.). VARA. 7.00 Nieuws; 7.15 Gymnastiek; 7.30 Graan.; 8.00 Nieuws; 9.00 Handel; 9.50 Lalo. VPRO. 10.00 Morgenw. VARA. 10.20 Voor zieken; 10.45 Cello en piano; 11.15 Voor de vrouw; 11.30 Eddy Walis; 12.00 Classiek con cert. AVRO. 12.30 Sport; 12.35 Vaudeville- orkest; 13.00 Nieuws; 13.45 Gramofoon; 14.00 Vrouw; 14.20 Kamerorkest; 15.20 Hoorspel; 15.50 Gram. VARA. 16.00 Kamerorkest; 16.30 Reportage; 17.00 Gram.; 17.30 Corduwener; 18.00 Nieuws; 18.15 Minstreels. VPRO. 19.30 Literatuur; 20.05 Class, concert; 20.30 Lezing; 21.00 Op de Brug. VARA. 21.30 Gevr. gram. platen; 22.00 Buitenl. Weekoverz.; 22.15 Jazz. VPRO. 22.40 Avondwijding; 23.00 Nieuws. VARA. 23.15 Johan Jong; 23.40 Gram. 24X» Sluiting.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1946 | | pagina 3