Jïieutw £eihsd)t (löurattf Prinselijk Paar heden naar Nederland terug Luchtreus „Rotterdam" veilig in New-York geland iDist <11 DONDERDAG 23 MEI 1946 2e Serie: 2e Jaargang vanaf T Mei 1945, No. 329 Abonnementsprijzen 1.10 per maand 0.26 per week 1 3.25 per kwartaal (bij betaling p. kwit rerh m a dm.kost en) Advertentiën t 0.15 per m.m 8y contract belang rijke korting 3ostrekening 5 8 936 Christelijk-Nationaal Dagblad voor Leiden en Omstreken Bureaux Redactie en Administratie HOOGEWOERD 103 Telefoon 22710 Hoofdredacteur Dr E DIEMER Redactie. B VAN DEH ROS „^tonfuaslirb is ahcbtmn myn ijeri in tegfjensport' Een galareceptie besloot het bezoek aan Zwitserland Bij prachtig weer maakten Prinses Juliana en Prins Bernhard gistermorgen in de om geving van Bern een autotocht, die bijna drie uur duurde. In een klein plaatsje, op 10 Km van Bern, gebruikte het Prinselijk Paar het middag maal met den Bondspresident Kobelt en den Bondsraad von Steiger. Voor den ingang van het restaurant bood een groepje Neder land - sche kinderen, voornamelijk uit Delft en omstreken aan de Prinses een mooie ruiker aan. Geruimen tijd onderhielden de Prinses en de Prins zich met deze kinderen. Na het noenmaal begaf de Prinses zich naar het „Lohn" aangezien de tocht haar Het bezoek van het Prinselijk Paar aan Bern werd een ware triomftocht, zooals deze foto toont. nogal had vermoeid. Prins Bernhard be zocht vervolgens de militaire staatsstallen, waar prachtige demonstraties op hippisch ge bied ten beste werden gegeven. De dag werd besloten met een gala receptie, die door het Prinselijk paar aan den voltalligen Bondsraad en vele officieele Zwitsersche persoonlijkheden werd aange boden. Dit evenement beteekende tevens het Eerste Meikersen: 20 ct p. stuk Aan de veiling van het Westlandsche plaatsje Kwintsheul werden gisteren de eerste Meikersen aangevoerd, waarvoor twintig cent per stuk werd betaald. Dr H. D. van Broekhuizen in de Residentie Ter afhandelng van enkele particuliere aangelegenheden. De vroegere Z.-A. gezant in Nederland, dr H. D. van Broekhuizen is voor een kort be zoek uit Zuid-Afrika in Den Haag aangeko men, öm enkele particuliere aangelegenhe den af te doen. Dr Van Broekhuizen maakte de reis uit Johannesburg per vliegmachine. Dr Van Broekhuizen, dien we op den Kneu terdijk ontmoetten, vertelde ons den zwaren tijd in de oorlogsjaren, te hebben meege maakt, waarbij vooral het verlies van zijn vrouw, waarvan we destijds reeds melding maakten, hem zwaar heeft getroffen. Zijn dochter, die vlak voor den oorlog in Ben Haag trouwde, bij welke plechtigheid, zooals men zich herinneren zal, ook dr H. Colijn aanwezig was, woont thans met haar echtgenoot in Port Elisabeth en mag zich in het bezit «van 3 kinderen verheugen. Dr Van Broekhuizen, die thans rustend gezant is, keert binnenkort weer naar Zuid- Afrika terug. officieele einde van het Nederlandsche staats bezoek aan Zwitserland. Naar het Prinselijk paar mededeelde, was het getroffen door den grooten eenvoud, de zorg en de bemin nelijkheid van de Zwitsersche gasfcheeren, die hun kort verblijf in Zwitserland tot een onvergetelijken tijd hebben gemaakt. Het Prinselijk Paar heeft zich vanmorgen naar Genève begeven, teneinde een bezoek aan het Internationale Roode Kruis te bren gen. en tevens het bureau te bezoeken, dat de belangen der krijgsgevangenen behartigt. Het Prinselijk Paar zal omstreeks drie uur in den namiddag per vliegtuig van het vliegveld Cointrin bij Genève dien terug tocht naar Nederland aanvaarden. De Zwitsersche bladen hebben veel aan dacht aan het Nederlandsche staatsbezoek besteed. Men was verrast door den grooten eenvoud, waarmede het Prinselijk Paar zich tijdens het verblijf in Zwitserland gedroeg. Kenmerkend hiervoor is het oordeel van een vooraanstaand Fransch-Zwrtsersch blad, dat schreef: „Het Nederlandsch Prinselijk Paar is heel wat gemakkelijker te benaderen dan menig ambtspersoon in Zwitserland" Dr Van Mook naar Singapore Voor besprekingen met Mountbatten. Dr. Van Mook, vergezeld van zijn advi seurs, kol. Afodoel Kaddr en kap. Taihija, zul len morgen naar Singapore vertrekken ten einde besprekingen te voeren met Lord Louis Mountbatten, opperbevelhebber van het 2.O. Azië - comm amdo Dr. Van Mook heeft sinds December 1945 geen persoonlijk contact meer gehad met admiraal Mountbatten. Rornme en Van der Goes bij H.M. de Koningin Daarna Schouten en den Communist Wagenaar ontvangen. (Van onzen specialen verslaggever te Soestdijk). H.M. de Koningin heeft heden den nieuwen voorzitter der R.K. Tweede Kamerfractie, prof. mr P. C. M. Romme, op het paleis te Soestdijk ontvangen. Prof. Romme arriveerde vanochtend te 10.15 uur aan het paleis. Prof. Romme verliet het Paleis weder te 11.15 uur. Van deze gelegenheid maak ten enkele fotografen gébruik hem „te nemen". Prof. Romme was vriendelijk doen wilde nog geen antwoord geven op onze vragen naar een verklaring over de mo gelijkheden in de kabinetsformatie- Te gen half twaalf arriveerde mr v. d. Goes van Naters, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de Partij van den Arbeid. Tusschen beide audiënties in vertoonde H.M. de Koningin zich en kele oogenblikken voor een der vensters van den rechtervleugel van het Paleis. Zij was gekleed in matJblauw en had een donkeren band om het haar. In den loop van den middag heeft H. M. ook de hoeren J. Schouten en G. Wagenaar, respect, leiders der A.R. en Comm. fractie ontvangen. EERSTE KAMER KOMT DINSDAG BIJEEN De Eerste Kamer vergadert a.s. Dinsdag middag om 1 uur. Behandeld wordt o.a. de verlenging van den werkingsduur van het reglement voorloopige pensionneering van onderwijzers. Heden andere K.LM.-vogel uit New York op Schiphol verwacht De eerste reis van de „Rotterdam" naar de U.S.A. is vlot volbracht. Gistermiddag landde het toestel te New York, kort nadat de K.L.M.-skymaster „Bh. Tas" waarover straks uit New York naar Schiphol was vertrokken. Tijdens de vlucht over de Noordzee weid den nieuwe plannen besproken, zooals een geregelde dienst van de K.L.M. op Zuid- Amerika (vermoedelijk Sept. of October) via Dakar, tweemaal per week met de DC 4. Dan zijn er zij het nog vage plannen t.a.v. een dienst op Zuid-Afrika. Via Prest- wick bij Glasgow, waar even wordt geland, stevende het toestel met een snelheid van 320 km per uur op dé nieuwe wereld af met Evert van Dijk aan den stuurknuppel. Er vlogen diverse officials van de K.LM. mee, o.a. directeur H. Veenendaal, secretaris L. H. Slotemaker, propaganda-chef B. Prinsen Geerliigs en chef Atlantischen dienst V. H. B. Dubocq. Dan volgde de laatste sprong via New Foundland en Boston naar New York, waar autoriteiten en - Ned. kolonie reeds stonden te wachten. De Pli. TAS op Schiphol verwacht De K.L.M.-skymaster „Ph. Tas" is gister middag om 15.14 uur van het vliegveld Da- guardia naar A'dam vertrokken en werd_ hedenmiddag op Schiphol verwacht. Het vertrek van dit eerste retour-vliegtuig A'damNew York viel juist samen met den 127sten verjaardag van het oversteken van den Atl. Oceaan door het eerste Amerikaan- sche stoomschip, nl de „Savannah", dat op 23 Mei 1819 uit Savannah vertrok. Onder de passagiers bevinden zich 7 Arner. ZAAK PROF. SCHRIEKE PAS 1 JULI VOOR RAAD VAN CASSATIE. De zaak tegen den oud-seor.-gen. van het- Dep. van Justitie, prof. mr J. J. Schrieke, welke behandeld zou worden op 12 Juni a.s. is uitgesteld tot 1 Juli 's-odhtends kwairt over 10. journalisten en medewerkers aan radio en film, die ^gedurende een week de gasten zullen zijn van de KL.M. en den R.V.D. Voorts bevinden zich aan boord de heer en mevr. Maedler, die voor de filmserie „March of time" filmopnamen over den wederopbouw van ons* land komen maken. MORGEN ARRIVEEREN BANANEN IN ROTTERDAM. - Ondanks het conflict in de haven zal het Noorsche bananschip „Duala" naar Rotter dam stoomen. Het wordt Vrijdag verwacht. De bananen zijn deels voor Nederland, deels voor Zwitserland bestemd. Bij zijn bezoek aan Bern onderhield het Prinselijk Paar zich voor het stadhuis met een aantal Ned. kinderen die daar voor herstel van krachten vertoeven. DAT minister Drees 25 commissies van ad vies heeft ingesteld voor de Gew. Arbeids- bureaux. DAT de Ned. Bank een aanvang heeft ge maakt met de afdoening van aanvragen tot na-inlevering van buiten omloop gesteld pa piergeld. DAT dr M. R. J. Brinkgreve morgenavond om 19.15 uur voor den zender Hilversum I zal spreken over „Verzamelen geblazen om het ambacht". DAT door een nog niet geheel voltooide reconstructie van het bevolkingsregister 9000 kiezers in Utrecht niet hebben gestemd. DAT het K.L.M.-vliegtuig „Rotterdam" gis termiddag om 2.44 uur G.M.T. te New-York is geland. DAT het Friesche Volkssanatorium te Ap pelscha voortaan voor de 3 Noordel. provin cies zal zijn bestemd en daarom is herdoopt tot „Beatrix-oord". DAT dit Sanatorium met zijn verspreide paviljoens door een nieuw éentraal gebouw zal worden vervangen en daartoe een prijs vraag wordt uitgeschreven voor 4 architecten. DAT burg. W. Snater van Nieuwerschans, de wnd. burg. van Oss, mr J. P. Pulles, zijn weggezuiverd. DAT burg. J. Westrik van Barneveld is weggezuiverd, maar toch nog gelegenheid krijgt eervol ontslag te vragen. DAT mr Mas Slamet 4 Juni in Odeon te RJdam tot het Ned. volk over Indië, zal spreken. DAT de vice-voorz der K. v. K, te Den Haag, M. Krop veld, 28 Mei 70 jaar wordt. DAT 15 Juni vanwege de afd. R.A.O. van den Gen. Staf een nat. wandelmarsch over 30 km wordt gehouden, af te leggen binnen 6 uur en ook burgers er aan deel kunnen nemen (Cadi-club Apeldoorn, tel. 2540). DAT de Ohr. Ver. van behoeftige chroni sche zieken „Het Zonnehuis" te Beekbergen morgen 25 jaar bestaat en Zaterdag te Utrecht haar alg. vergadering* houdt. DAT het oud-Tweede Kamerlid der S.D.A.P. de heer J. H. F. van Zadelhoff, op 78-j. leef tijd te Dordrecht overleed. DAT, nu gisteren weer 500 arbeiders der A'damsche Droogdok Mij het werk hebben neergelegd, alle 1300 in staking zijn. DAT Woensdag 29 Mei om 16.30 uur. een aantal Belgische schoolkinderen per trein in Den Haag zal arriveeren en diverse plaatsen in ons land zal bezoeken, waarna ze 3 Juni weer vertrekken, v DAT de conservator J. H. Schuurmans Stekhoven der R. U. te Utrecht isi weggezui verd. DAT hetzelfde is geschied met ir E. M. Baarvliet en B. S. Bakker van de Rott. Electr. Tram. DAT desgevraagd eervol ontslag is ver leend aan den conservator S. Bakker te Gro ningen en A. H. Witte als tijdelijk opvolger is benoemd. DAT het slopen van water- en windmolens tot 1 Juni '47 zonder toestemming van „Mo numentenzorg" verboden is. DAT het hoofd van den Marinevoorlich tingsdienst K. W. L. Bezemer heden naar Batavia is vertrokken. DAT bij de uitvoering van werkobjecten tijdig overleg gepleegd dient te worden met de Arbeidsbureaux omtrent bet best gelegen tijdstip van aanvang i.v.m. een doelmatige arbeidsspreiding. DAT dë directeur van het Feyenoord-sta- dion J. Hylkema, op 66-j. leeftijd te R'dam is overleden. DAT volgens minister Beel 3054 ambtena ren op grond van het Zuiveringsbesluit ont slagen zijn. DAT mr F. Zoetmulder, ambtenaar van het O. M. te Rotterdam, is weggezuiverd, even als mr T. A. Atema, griffier van het Econ. Gerechtshof. DAT aan mr C. C. Spiegel te Amsterdam eervol ontslag is verleend als tuchtrechter en dat als zijn opvolger is benoemd mr J. Peters te Tilburg. DAT de voorloopige hechtenis van den Amsterdamsehen hulprechercheur K., die betrokken was bij de jacht op Arnold Meyer, met 30 dagen is verlengd. DAT de Alg. Ned. Ver. voor Vreemdelin genverkeer weer in haar eigen gebouw in de Parkstraat 28 te Den Haag is terugge keerd en dat tot haar directeur is benoemd j'hr W. Boreel. DAT als lid der oomm. tot uitvoering van de Ned. Belg. cultureele overeenkomst zijn benoemd mr H. J. Reinink (voorz.), prof. dr P. C. A. Geyl, prof. dr F. L. R. Sassen, dr J. G. van Gelder en Jan Engelman. DAT dezer dagen het nieuwe bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut door den min. van Landbouw, Visscfoerij en Voed selvoorziening is geïnstalleerd. DAT het Nat. Orkest van België o.l.v. Désiré de Fauw op 25, 26 en 27 Mei resp. in A'dam, R'dam en Utrecht zal concer teeren. DAT aan den Centralen Eereraad voor kunstzuïjvering zijn toegevoegd als secreta ris mr W. W. van Valkenburg en als plv.- secretaris mr A. v. d. Ent. Aanknoopend bij de woorden van den heer Schouten, dat wij moeilijke tijden tegemoet gaan, hetgeen de meeste men- schen nog niet beseffen, willen wij in enkele trekken de situatie schetsen, waarin ons land en volk zich financieel en economisch bevinden. Dit beeld kan helaas niet roos kleurig zijn. omdat de realiteit weinig aan leiding biedt tot opgewekte teekening. Het komt ons echter voor, dat men beter de nuchtere waarheid onder oogen kan zien om zich daarnaar te richten, dan .dat men, zich instellend op den schijn, straks bedro gen uitkomt. Niet ontkend kan worden, dat de verhou dingen tengevolge van den oorlog voor ons land zoodanig zijn gewijzigd, dat geconclu deerd moet worden, diat wij boven onzen stand leven. In de nieuwe nota van bankiers en andere financiéele en economische des kundigen wordt o.a. opgemerkt, dat het nationaal inkomen, reëel gemeten, in ver gelijking tot voor den oorlog, met 25 pet is gedaald. Het spreekt vanzelf, dat dit gevol gen moet hebben voor den levensstandaard van ons volk. In bedoelde nota wordt gewezen op het feit, dat de Staatsschulden enorm zijn op- geloopen en dat het voor de toekomst van 's-lands financiën noodig is om 10 milliard gulden der sohuld voor liquidatie in aan merking te doen komen, een en ander, nadat de vermogensaanwasbelasting reeds van de schuld is afgetrokken. Men houde in het oog, aldus de deskundigen, dat deze miliiar- den Staatspapieren geen reëel vermogen vormen, maar slechts vermogenswaarden represeijteerendie in het verleden reeds vernietigd zijn. Zware vermogensheffing acht men dan ook onvermijdelijk om de Staatsschulden tot meer verantwoorde proporties terug -te brengen. Een dergelijke operatie, die tenslotte niets anders bedoelt dan den schijn te treffen, zou uiteraard een geduchte aderlating" van het nominaal particulier vermogen beteeke- nen. Overigens zijn daar de ernstige be- grootingstekorten, die de ongezonde positie van de Schatkist voor ieder duidelijk illu- streeren en waarmede zoo snel mogelijk afgerekend moet worden, daar de inflatie gevaren dreigen. De schijn, waaronder wij leven, komt ver der uit in het kunstmatig prijsniveau, dat tot dusver gehandhaafd wordt. Het is be kend, dat de Staat honderden millioenen bij past op den invoer van levensmiddelen, als mede zware subsidies verleent aan in het binnenland geproduceerde goederen. Men begrijpe goed, dat hierdoor een toestand is ontstaan, die de problemen niet oplost, maar verschuift naar de toekomst. De schulden, welke de Staat maakt ten behoeve van den levensmiddelen-import en ten bate van de binnenlandsche productie moeten per saldo betaald worden door het Ned. volk, m.a.w. vindt men terug op latere belastingbiljetten. Nu kan men zeggen en daarop heeft het kabinet-Schermerhorn gespeculeerd dat het economisch herstel zulke snelle vorde ringen zal maken, dat de opgeschoven pro blemen straks een gemakkelijker oplossing krijgen. Ook hier past een nuchtere blik. Heeft men zidh gerealiseerd hoe de positie van onzen land- en tifinbouw is, gezien de aspecten van den uitvoer? Zal nu Duitschland als loo- nend afzetgebied voor geruimen tijd is uit gevallen, voldoende gelegenheid gevon den worden om onze producten in' het bui tenland te plaatsen? Het autarkisch streven, dat als onvermijdelijke na-oorlogsfactor in verschillende landen aanwezig is, bemoeilijkt afzet onzer producten. (Vervolg op pag. 2) GEZELSCHAP NEDERLANDERS UIT RUSSISCHE ZÓNE KEERT HUISWAARTS. Uit Oost-Europa zijn via Oostenrijk in Brussel aangekomen omstreeks 500 Neder landers, die binnen enkele dagen in Neder land zullen arriveeren. 't Gemeentelijk Theaterbedrijf te Amsterdam gaat verdwijnen Oprichting van een Nederlandsche Opera. B. en W. van Amsterdam hebben den ge meenteraad' een voorstel doen toekomen om met ingang van 1 Sept. 1946 het „Gemeen telijk Theaterbedrijf" op te heffen en weder in te stellen den „Dienst an den Stads schouwburg". Voorts vragen B. en W. machtiging, die maatregelen te treffen welke zullen leiden tot de -tot standkoming van de stichting „Nederlandsche opera te Amsterdam". S. deHoo In een verkiezingsvergadering in het Oos ten des lands heeft minister Mansholt, vol gens een krantenverslag, onlangs medege deeld, dat S. de Hoo, directeur in den Bezet tingstijd van het Centr. Distributiekantoor, wegens collaboratie ontslagen was. Naar de Nieuwe Leidsche Courant van be voegde zijde verneemt, was dew mededee- ling onjuist. De heer de Hoo is nog niet ont slagen, maar is nog steeds geschorst, in afwachting van de beslissing van zijn geval voor de Zuiveringscommissie. Op een vraag of de minister bereid is het oprichten van inkoop-vereenigingen voor ambtenaren tegen te gaan, teneinde ook maar den schijn te vermijden dat ambtenaren misbruik van hun positie maken, heeft min. Vos bevestigend geantwoord. Vrij warm, aldus De Bilt Tot morgenavond wordt verwacht: aan de kust tijdelijk nog vrij krachtige, overigens meest matige Oostelijke wind, overwegend zonnig weer. met later op den dag hier ea daar kans op onweer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1946 | | pagina 1