Jlieuiue geihstt)t(ilimnuil Verzetsgroep in het Westland verraden Vliegers werpen voedsel uit boven Batavia Vragen die rijzen over de geldzuivering IDist 01 Ie serie: 1 April 1920— 15 October 1941 te serfet le Jaargaa* vasif 1 Mei 1945, No. lit Abonnementsprijzen f 0.26 per week f 1.10 per maand f 3.25 per kwartaal Hoofdredacteur: H. DIEMER Redactie: B. VAN DER ROS Christelijk-N ationaal Dagblad Bureaux Redactie en Administratie: HOOIGRACHT 35. Telefoon 227 10 Postrekening 5 8 9 3 6 oor Leiden en Omstreken Levenslang en de doodstraf geëischt Levenslange gevangenisstraf werd heden geëischt tegen den 33-ja/rigen grondwerker A. L. W. Steentjes uit Naaldwijk, wegens verraad van een sabotagegroep in het West land in Jan. 1942. Bij de behandeling voor het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage kwam de ge tuige W. N. Neervoort vertellen hóe hij met een aantal andere Westlandsche jon gens groentetrams der W.S.M. deed ontspo ren en voorts hadden zij de groenteveiling in Monster in brand gestoken. Door verraad van Steentjes werden zij gearresteerd en voor het Duitsche gerecht gebraciht, dat Lucas ter diood veroordeelde en 3 anderen tot tuchthuisstraffen van 78 jaar. Het vonnis werd voltrokken terwijl één der veroordeelden in Duitschland over leed. Uit een schriftelijke getuigenverklaring van R. C. de Wilde bleek nog dat deze getuige in de gevangenis met Steentjes in kennis was' gekomen en hem verteld had van het werk der verzetsgroep in het Westland. Get. had uit de gesprekken met Steentjes den indruk gekregen, dat hij anti-Duitsch was. "Verdachte heeft echter alles uitgebracht. De jongens hadden ook geprobeerd met een boot naar Engeland te komen, doch dit mis lukte. De politie te Naaldwijk had deze zaak onderzocht en op advies van den proc. gene raal mr van Genechten is de zaak daarna aan den S.D. overgegeven. Uit een voor gelezen procesverbaal van den inspecteur Boltje te Naaldwijk bleek nog, dat mr van Genechten hem had willen feliciteeren met het succes van zijn onderzoek, doch de inspecteur had het betreurd, dat hij Neder landers had moeten arresteeren. In verband met promotieplannen had van Genechten hem gevraagd hoe hij tegenover de N.S.B. stond, waarop de insp. geantwoord zou heb ben 100 procent tegen, waarop van Genech ten hem liet gaan. De insp. had niet gedacht dat het geval zulke ernstige gevolgen zou hebben voor de betrokkenen, hetgeen hij zeer betreurt. De verdachte Steentjes verklaarde dat hij in 1942 wegens frauduleus slachten en rijwieldiefstal in het Huis van Bewaring zat waar hij de Wilde ontmoette. Deze had hem verteld van de sabotagegevallen in het Westland. Vaag wist hij dat er een premie van f250 was uitgeloofd voor de aangifte van de daders. Verd. heeft het zijn vrouw verteld, die het aan de politie ging mede- deelen. De Pres. Mr Onnen: Dus je hebt ze aangebracht om ze te laten vervolgen? V e r d a c h t e: Of de zaak in de doof pot te krijgen (Hilariteit). De Pres.: Dat kon je van de Duitsche politie toch niet verwachten. En wat heb je er voor gekregen? Verd.: Ik heb f 250.ontvangen terwijl ik in de gevangenis zat. Het geldheb ik grootendeels aan mijn vrouw gegeven. Later heb ik er sprjt van gehad. De proc. - gen. MrDyserinck zeide dat het wettig en overtuigend bewijs geleverd is. Het is een ernstig geval. Verd. kan beseffen dat door zijn aangifte aan de Ned. politie dit aan de Duitschers zou wor den doorgegeven. Een der slachtoffers is doodgeschoten, een tweede is zoo gemarteld in een kamp dat hij er aan is overleden. Verd. kreeg f 250.voor zijn verraad. Om dat verd. niet op de hoogte was van de Duitsche rechtspraak wilde spr. niet de dood straf vragen, doch vroeg veroordeeling tot levenslange gevangenisstraf. De Pres. hield verd. nog voor dat hij later per rekest getracht heeft gratie van zijn straf van de Duitschers te krijgen op grond van zijn verraad. De verdediger mr F. J. F. M. Duijnstee. meende, dat verd. door vrijheidshonger in de gevahgends tot zijn verraad is gekomen. Hij kwam er tegen op. dat men in het kamp te Vlaardingen verd. een ketting aan zijn been heeft gedaan om ontvluchting tegen te gaan, zooals men ook met andere gevaarlijke ge vangenen doet. Vervolgens betoogde pl., dat het voor verd. niet vast stond of dit een Duitsche zaak was. Ook de betrokken inspecteur meende nog, dat deze zaak in Nederlandsdhe handen kon worden, gehouden. Aangifte is gedaan aan de Nederlandsche instantie. Rekening moet z.i. worden gehouden met het feit. dat verd. ©ok reeds in Duitschland gezeten heeft. Uitspraak over 14 dagen. De tweede zaak was een geval van dienst neming bij de Waffen-SS. De 26-jarige chauf feur G. Maan uit Monster, vertelde in 1940 tot de N.S.B. te zijn toegetreden. Zijn gehee- le familie was bij de N.S.B. Uit nieuwsgierig heid had hij zidh in Aug. 1940 bij de Waffen- S.S. opgegeven en werd aangesteld tot chauf feur. Ook toen de oorlog tegen Rusland uit brak deed hij nog dienst als chauffeur. Tot 1943 heeft hij bij de 7e comp. van divisie Westland gediend. Hij kwam ook wel aan het front, maar gevechten heeft hij niet meege maakt. Voor soldaat was hij afgekeurd. Zijn bedoeling was geweest politie-agent te wor den. Verd. gaf toe nog enkele onderscheidin gen aan het Oostfront te hebben gekregen, w.o. het IJzeren Kruis 2e klasse. Alle chauf feurs hebben dit gekregen. Verd. heeft eerst den eed op Hitler en later op Dönitz afgelegd. Voorts bleek, dat de betrokken getuige verd. buiten het kamp Auswitz had ontmoet. Get. was gevangene en moest de auto van verd. repareeren. Hierbij had get. gezegd dat hij zoo'n honger leed in het kamp, waarop verd. hem brood had verstrekt. Verd. had zich in gesprekken- als een fe!;.- n "oen kennen. De Pro c.-f isc. Mr Dyserinck achtte het ten laste gelegde wettig en over tuigend bewezen. Verd. werd lid van de N. S. B., erger werd het toen hij zich bij de Waffen-S.S. aansloot, nog erger toen hij meehielp in den strijd tegen Rusland en dus tegen de geallieerden, zijn eigen land. Zijn schuld is het mede te wijten dat de bezet ting hier in ons land langer geduurd heeft. De proc.-fisc. eisdhte daarna de doodstraf. Eikaars ambtenaren afsnoepen verboden Regeering steekt er een stokje voor. Om het weglokken van personeel van den eenen (semi-) overheidsdienst naar den anderen tegen te gaan, heeft de Regeering bepaald, dat niemand in dienst mag worden genomen zonder schriftelijke toestemming van den minister of hoofd van den dienst, waaronder de betrokkene werkzaam is; voorts dat zonder voorkennis van voor noemde autoriteiten geen hoogere salarissen of betere vooruitzichten mogen worden ge boden; ten slotte dat geen sollicitaties be houdens op grond van openbare oproepin gen in behandeling mogen worden ge nomen zonder overleg met bedoelde autori teiten. Deze maatregel beoogt natuurlijk niet normale positieverbeteringen tegen te gaan. Mr Mout on vertegenwoordigt Nederland. Tot vertegenwoordiger van Nederland bij de United Nations Warcrimes Com mission is benoemd de kapitein-luitena nt ter zee Mr M. W. Mouten, werkzaam op een afdeeling van het departement voor de Algemeene Oorlogvoering, welke te Londen gevestigd is. NED. SCHEPEN KOMEN TERUG In de haven van Kiel liggen momenteel nog 60 Nederlandsche vaartuigen, w.o. de „Drechtdijk" en de ,,Damsterdijk". De boo ten worden zoo spoedig mogelijk gereed ge maakt voor terugkeer naar Nederland. De Koningin legt een margriet op den Grebbeberg Bezocht ook een centrum van verzet. Gisteren heeft H.M. de Koningin een niet» officieel bezoek gebracht aan den Grebbe berg en bij het voornaamste monument, dat van het 8e regiment infanterie, een margriet neergelegd, voorzien van linten in de Neöerl. kleuren, die Zij op haar mantel droeg. Daarna bezocht H.M. het echtpaar Pool te Zeist en bezichtigde het huis, dat voor het verzetswerk was gebruikt. Ten slotte begaf Zij zich naar de freules v. d. Poll, waarvan er een vele jaren aan het hof van Koningin Emma verb on den was. ZATERDAG MAAKT KONINGIN RIJTOER DOOR ROTTERDAM. H.M. de Koningin zal Zaterdag 22 Sept. a.s. een officieel bezoek aan Rotterdam brengen en 's middags om drie uur een rij toer door de stad maken. Na dit bezoek zal H.M. weldra nog een tweede bezoek bren gen aan de Maasstad ter bezichtiging van de havens. Ook een aantal brieven laten vallen Honderd Nederlanders van het personeel van de R.A.P.W.I. (Relief Action Prisoners War in India) zijn in door Nederlanders be stuurde Mitchells en Dakota's uit Balikpapan op Java gearriveerd. Hier werd brandstof bijgevuld, die per vliegtuig uit Singapore was aangevoerd. On middellijk zijn groepen naar verschillen de kampen in Midden-Java gevlogen. Een speciale geneeskundige missie werd eveneens per vliegtuig naar Ambarawa ge bracht. De overige Nederlandsche vliegtuigen zijn naar Singapore en Balikpapan terugge keerd, om meer personeel van de R.A.P.W.I. te halen. Gistermorgen hebben Nederlandsche Mitchells een groote hoeveelheid voedsel boven het vliegveld van Batavia uitgeworpen. Nader wordt gemeld dat een vliegtuig met een Nederlandsche bemanning afkomstig van de Cocoseilanden, Roode Kruis pakketten en medicamenten uitgeworpen heeft boven het krijgsgevangenkamp te Batavia. De comman dant van het vliegtuig was luitenant J. C. Petschi. Onder het personeel van het squa dron waren velen, die familieleden bezitten op Java, zoodat zij met groote spanning deze vlucht tegemoet zagen. Behalve voorraden zijn allerlei andere zaken, alsmede vijf en- Edelmoedigheid met het leven betaald. Een der bewoners van Kaatsheuvel, Hugo Escfo, is op 11 Maart j.l. in het con centratiekamp te Mauthausen overleden. Thans vernam zijn familie van een mede gevangene, dat hij stierf aan bevriezing der beide voeten tijdens den tiendaag- schen voettocht met medeslachtoffers van Auswitz naar Mauthausen. Bij een vorst aan een ouden man, die op zijn klomp- van 20 graden stond hij zijn schoenen af sokken niet verder kon. Esch is op zijn sokken verder gegaan, hetgeen hem zijn leven gekost heeft. veertig brieven voor Nederlandsche familie leden uitgeworpen. Toen het vliegtuig laag over de stad vloog, meet ieder de Neder landsche teekens gezien hebben, want er stond een groote enthousiaste menigte, die wuifde met alles en nog wat, in de straten. BERECHTING OORLOGSMISDADIGERS OOK TE BERLIJN? Op Russisch verzoek zal de berechting van grootere oorlogsmisdadigers waarschijnlijk gedeeltelijk te Berlijn, in plaats van in Neu renberg, geschieden. HET PROCES-LAVAL BEGINT 24 OCTOBER Op 24 October zal het proces-Laval te Parijs beginnen. Het hoofd van Lavals militie, de verrader Damaod, moet 3 October voor het gerecht komen. Hebben we nog niet genoeg leergeld betaald? Ergerlijke tooneelen in N.S.B.-kamp te Harderwijk. Op enkele kilometers afstand van het diep- beproefde Putten op de Veluwe, aldus meldt .Trouw" hebben zich Zaterdagavond in het Centraal Interneeringskamp te Harderwijk meer dan ergerlijke tooneelen afgespeeld. Voor de ongeveer 1000 geïnterneerde N.S.B.- ers was een bonte avond georganiseerd. Tij dens het programma werd o.a. de kampcom mandant. G. van Dijk, door de landwachters op 't podium gehaald en moest hij den „heeren" sigaretten en den „dames" choco lade beloven. Sportdemon strata es en ..massa zang" van „Wij willen Holland houden..", enz. wisselden elkaar in bonte mengeling af. Maandagavond is de commandant Van Dijk, toen hij van een reis naar Arnhem terugkeerde, door de burgerij van Harderwijk gemolesteerd, waarbij hij gedwongen werd ontslag te nemen. De wnd. commandant, die van Dijk voor het feest nog gewaarschuwd had, heeft thans de leiding op zich genomen. LORD HAW-HAW TER DOOD VEROORDEELD. William Joyce, alias lord Haw-Haw, die destijds de berichtgeving in het Engelsch van radio-Bremen vei'zorgde (..Germany cal ling....heeft in Londen terecht gestaan en is veroordeeld tot den dood door den strop. Hij kan nog in hooger beroep gaan. CHURCHILL NOG STEEDS IN NOORD-ITALIË. Churchill vertoeft nog steeds aan het Como-meer in N.-Italië, doch prepareert zich op zijn in November voor de Conservatieve Partij te houden redevoeringen over natio nale en internationale problemen. De beschikking vertoont een hiaat Bij een zoo ingewikkelde kwestie als de geldzuivering doen zich natuurlijk verschil lende vragen voor. Een der vragen, welke wij reeds enkele malen hebben gehoord, be treft het verstrekken van een geldkaart aan zelfstandige personen, die minder dan f 100. per maand verdienen. En inderdaad is er hieromtrent een leemte in de Beschikking Geldzuivering, waar in Art. 4, sub 3 alleen gesproken wordt van personen, die niet zijn hoofd van een gezin en een zelfstandig in komen van méér dan f 100.per maand genieten. Hier wordt dus de indruk gevestigd, dat zelfstandige personen, aan wie geen brandstoffen kaart is uitgereikt en die een lager inkomen dan f 100.p. maand hebben, niet gerechtigd zijn een geldkaart aan te vragen. Niets is echter minder waar dan dit, zqo bleek ons bij informatie ten departe- mente. Ook deze categorie kan een geldkaart B aanvragen. Hiertoe liggen bij de postkan toren aanvraagformulieren klaar, welke uiterlijk op 22 Sept. ingevuld en ondertee kend en onder overlegging van de stamkaart, moeten worden ingediend bij de bank, waar de aanvragers hun geld wenschen te deponee- ren. Zij ontvangen dan van deze bank een geldkaart B. DAT Ir R. J. Kastendijk benoemd is tot havenmeester van het vliegveld Welschap. DAT gisteren van uit Apeldoorn een missie der Kon. Landmacht o.l.v. luit.-kol. K.N.I.L. de Lange naar Londen is vertrokken op door reis naar Ceylon, om daar de komst der ba- taillons, die binnenkort scheep gaan naar Indië. voor te bereiden. DAT gisteren te Vlissingen adj .-machinist P. SteenSart den bronzen Leeuw kreeg uit gereikt, daar hij in de haven van Sabang aan boord van de „Tromp" een tijdgranaat in het ketelruim met een snijapparaat ver wijderd had. DAT gisteren op Schiphol het eerste vlieg tuig van de lijn ZürichAmsterdam is aan gekomen, welke lijn 3 maal' per week be vlogen wordt en aansluiting op Zweden geeft DAT in het Westland tuinders hun druiven Pustig laten hangen tot de geldzuivering ach ter den rug is. DAT de ouders van den in 1940 overleden runstsöhilder Dick Ket een aantal van diens iverken aan den Staat hebben aangeboden >m ze in het museum Kröller-Müller te >tterloo te plaatsen. DAT van de 140..000 joden, die Nederland in 940 telde, ér 80 pet in Duitschland zijn om- ebracht en van de resteerende 20 pet er Kans op het Centraal Registratiebureau. Joh. fermeerstraat 18 te A'dam, 25.000 op kaart ijn gebracht. DAT het. gezien de vele onbestelbare brie- en, van het grootste belang moet worden geacht, wanneer joden dit bureau van hun adresveranderingen op de hoogte Houden. DAT waar de omstandigheden in 1919 voor ons land geheel andere waren dan na dezen oorlog, de vereen „Volkenbond en Vrede" in principe besloten heeft zich om te zetten in een vereeniging tot bevordering van een in ternationale rechtsorde. DAT de Stichting 1940-'45 alle Ned. kunste naars uitnoodigt een voorloopige schets te maken voor een ontwerp-affiche. welke schetsen vóór 1 Nov. a.s. onder motto wor den ingewacht op Heerengraohit 597, A'dam. DAT het bureau Bedrijfsraad voor 't Bouw bedrijf den minister van Soc. Zaken telegra fisch heeft laten weten zich niet te kunnen vereenigen met de door het College v. Rijks- bemickdelaare vastgestelde arbeidsvoorwaar den voor arbeiders, die buiten hun woon plaats werken en niet dagelijks huiswaarts kunnen keeren. DAT op diverse spoorwegstations, zooals Den Haag-H.S.M. en het Amstelstation te A'dam met het gezamenlijke personeel de spoorwegstaking is herdacht. DAT te Rotterdam de 5-jarige J. C. W. uit de Ridderstraat is dood gereden en de 27-j. fabriekarbeider W. v. Deutekom uit de Oran- jeboomstraat aldaar op den Coolsingel be- wusteloocs is aangetroffen zonder dat men weet hoe hij de bij hem geconstateerde sche- delbasisfractuur heeft opgeloopen. DAT van 57 Nederl. gemeenten het per- s o ons regis ter geheel of gedeeltelijk is ver loren gegaan als gevolg van oorlogshande lingen. DAT nu het benoodigde half millioen gld. bijeen is, men onlangs een begin heeft ge maakt met de restauratie van de uit de mid deleeuwen stammende St Janskerk te Schie dam, waarvan de 60 m hooge toren 15 jaar geleden werd opgeknapt. DAT de Amsterdamscihe rechtbank 8 jaar gevangenisstraf heeft geëischt tegen twee Amsterdammers, die de levensgevaarlijke methylalcohol als jenever hadden verkocht. DAT vanavond het 3e bataljon van de Ned. Stoottroepen uit Den Bosch via Ostende naar Indië zal vertrekken. DAT de Scheveningsche vuurtoren gister avond voor het eerst na 5 jaar weer zijn stralen over de golven heeft doen gaan. DAT de monumentale kerk van Venray, welke in October 1944 door het oorlogsge weld werd verwoest, in haar oorspronkelij ken staat zal worden opgebouwd. DAT bij graafwerk in de St. Martinuskerk te Venlo tal van zilveren en gouden munten uit de 13e en 14e eeuw zijn gevonden. DAT de bekende architect Dorn Bellot in Canada is overleden. DAT de bekende tooneelspeelster Anna Sablairolles op 84-jarigen leeftijd te Haar lem is overleden. DAT de Eereraad voor de Architectuur de gepubliceerde lijst met namen van 61 archi tecten in haar geheel terugneemt, daar de verschafte inlichtingen deels onjuist, deels onvolledig waren. DAT een „ondergedoken" copie van de door de Gestapo in beslag genomen en ver nietigde Ned. film „Ergens in Nederland", te voorschijn is gekomen en spoedig in de bioscopen zal worden vertoond. G el din za m dingen De mogelijkheid kan zich ook nog voor doen, dat er voor een bepaald doel. to.v. lief dadigheidsinstelling. gelden worden ver zameld en op een bankrekening gestort, welke rekening natuurlijk wordt geblok keerd. Ten aanzien van zoo'n geval kan er, bij overlegging der benoodigde bewijsstuk ken, wellicht een uitzondering worden ge maakt bij de uitbetaling der geblokkeerde gelden. Officeel is hiervoor echter nog geen regeling getroffen, doch het ministerie van Financiën gaf ons hieromtrent alle hoop. Voorzichtig met potten van zinken geld. Het is noodzakelijk er nog eens op te wijzen, dat het potten van zinken geld het algemeen belang schaadt niet alleen, maar groote verrassingen met zich kan brengen, daar er, naar ons ter oore komt, ten aanzien van dit geld eveneens een regeling in de lucht hangt. Twee inleveringsweken. Om eventueele misverstanden uit den weg te ruimen, willen we er de aandacht op vestigen, dat er twee onderscheiden inleve ringsweken zijn. In de eerste plaats de week van 19 t/m 25 Sept., waarin men bh den Distributiedienst f 10.oud bankpapier kan inwisselen tegen nieuw, en in de tweede plaats de z.g. irileveringsweek" van 26 Sept. t/m 2 Oct.. waarin men zijn overgebleven biljetten, tot een maximum van f 300.kan inleveren. Om de inlevering te bespoedigen is het gewenscht vóór 26 Sept. reeds zooveel mogelijk papiergeld op bank- en girorekenin gen te storten.. Aller medewerking. Nog eens moet worden opgemerkt, dat het ook voor hen, die niets hebben in te leveren, van belang is een geldkaart te bezitten. Zij, die nog wachten op de toezending van een nieuwe stamkaart, doen het beste zich ter stond tot het Distributiekantoor te wenden, daar de eigenlijke uitvoering der Beschik- king-Geldzuivering niet meer berust bij het ministerie van Financiën, maar bij het Cen traal Distributiekantoor. Voorts zijn er bij zoo'n radicale omzetting van het geldwezen natuurlijk-altijd verschillende kleine details, waarmee een officieele beschikking nu een maal niet steeds rekening kan houden. De regeering streeft er naar alles zoo vlot mo gelijk te doen verloopen, maar rekent ook op de „goodwill" van het Nederlandsche volk, dat zich in deze zoo belangrijke periode wel eens wat opofferingen zal moeten getroos ten. Een winkelier b.v. zal, in de week, dat de burgerij maar van f 10 moet leven, wellicht minder omzetten, doch moet zich troosten met de idee, dat ook voor hem. door deze geldsaneering, spoedig een betere tijd zal aanbreken. Eventueele schriftelijk ingediende vragen willen we gaarne trachten te beant woorden. Zwaar bewolkt, seint De Bilt. Tot morgenavond is de verwachting: Zwaar bewolkt, tijdelijke opklaringen, iets koeler, plaatselijk eenigen regen, matige, ïn de kuststreek tijdelijk krachtige wind tus- schen Z. en Z.W. ZON EN MAAN Morgen: Zon op 6.24 en onder 18.42; Maan op 19.07 en onder 5.18. Op 21 Sept. Voll* Maan en op 28 Sept. Laatste Kwartier.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1945 | | pagina 1