llintiur gxihsdjr lühitrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Rusland stelt ultimatum aan Finland Tragisch einde van moeder en schoondochter ?or17bS~ri-y De „Spaarndam" op een mijn geloopen fconromentsprijë: kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 225 per post 2.35 portokosten weekO-'® het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 I dageüjksche zending550 Alles bij vooruitbetaling ap. jjse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77» cl Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 MAANDAG 27 NOVEMBER 1939 20e Jaargang <atitjerttntieprij?en: Van 1 tot 5 regels 1.177» Elke regel meer0.22' Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend ƒ0.10 N°. 6867 Opnieuw Finsche kwestie Sovjet-Russische ultimatieve eisch aan nsche regeering heeft de wereld eens jer wakker geschrikt en haar eraan nerd, dat de Russisch-Finsche vraag en wel een oogenblik uit het middel der algemeene belangstelling konden doch dat zij daarom nog niet waren "Jat Paasikivi en Tanner uit Moskou delijk waren weggereisd, omdat er lands toch geen uitzicht was op •effen van een vergelijk, beetond de zichzelf in slaap te laten sussen, hernam zijn aandacht voor zijn e, dringender lijkende zorgen; Hei- zelf scheen zich ook niet al te zeer te bekommeren en wat de Finnen aan- die keerden geleidelijk van het platte- waarheen zij uit de weinige groote welke het land telt, veiligheidshalve 0 weggevlucht, naar hun eigen haard- go terug. D kwam er een algemeen gevoelen, dat Uitmaal tusschen de Sovjet-Unie ei len nog wel niet zulk een vaart gn. Immers, de winter had ln deze hoog- tlelijk gelegen streken reeds lang ingo- on men pleegt geen toebereidselen tot lorlog te maken onder omstandigheden, :e dezen voor vriend en vijand onge- 1 moeten verzwaren, want naast de zwa fcid hoe de transporten te onderhouden ids vorst of wilde sneeuwjacht, is er die ie, van het vergroote lijden van even- Ie vermisten en gewonden. deze gemoedelijke rust rond dit deel de Europeesohe problemen, zijn wij nu llapa weder ontwaakt. Het heeft er iets of Stalin wat van den smaak van een i »r heeft overgenomen. Wij bedoelen niet j eer wat aangaat het uitbreiden van zijn ht over genabuurde landen en volken, wel wat het poneeren van verrassingen jolt tijdens het weekeinde. Men zal zich 'teneren, dat het op een Zondagmorgen i dat de Sovjet-troepen Polen binnen len. Welnu, eveneens op een Zondag 't hij door middel van Molotof, den Bcommissaris .van BuitenL Zaken, aan Finschen gezant te Moskou de nota doen bandigen, waaromtrent men zich thans (elsinki, en niet daar alleen, zoo groote en maakt. ders heeft men kunnen lezen, welke leiding Rusland heeft gevonden, om de jch-Russische vraagstukken eensklaps, pp zulk een overrompelende en felle -|kr. wederom op het tapijt te brengen. k. 'is het meer en meer opgeld doende J^y»-incident, het dankbaar aanvaarde in- nt, dat men, waar zulks voordeelig is, het hoofd kan zien, gelijk bijvoorbeeld Ifandsjoekwo zoo dikwerf gebeurde, of volle uitbuiten, gelijk zulks ditmaal naar vreezen ten opzichte van Finland zal hieden, »t is, tengevolge van den groot en af- d, welke Finland van meer zuidelijk ge il Europa scheidt, niet gemakkelijk meer feten te komen over het beruchte getul tven granaten, hetwelk de Finnen over irelische grens, en tusschen de daar Russische troepen zouden heb- in neerkomen. Wij voor ons gelooven ln dezen symbolischen vijandelijken en zulks wel hierom, daar gezonde tven daarvoor ontbreken. Geen Fin, hoe 'aal gezind hij ook moge zijn, hoe ten bereid ook om goed en bloed te offe- voor een vaderlandsch vrijheidsideaal, Mch ook maar één enkel oogenblik ont- in, dat men wel tegen Rusland zich in kan, maar het niet overwinnen. 'oe zijn de machtsverhoudingen te zeer it oogloopend ongelijk. Men heeft der- aan Finschen kant geen enkel motief iden voor een onbedachtzaamheid, |daad van overmoed. Van Russlschen *ou zulk een overweging, dat er nu een eind aan moest komen, echter zeer pn te denken zijn. Het gevoel van eigen Tit pleegt overmoedig te maken. Boven- heeft de anti-Finsche publiciteit, door isdhe pers en radio bedreven, voor zulk lemoedetoestand een toebereiden bodem ïapen. rkwaardig is, Hoe Moskou de zeven uitlegt Zij zouden te wijten zijn aan abekwaanuheid der Finsche aanvoer- gelijk het afspringen der onderhande- n te Moskou aan de onverzettelijkheid omheid der Finsche regeerders wordt ten. Het is de bekende tactiek van de re te isoleeren van hun volk. Bij de tere Finnen zal zulks wel niet gemak- opgaan. °8gt men zich af, wat de Russische Den zijn, dan moet men het vermoeden «•eken, dat zij den toestand willen for- !n. Men zal zich te Moskou wel niet 'tellen, dat de Finnen inderdaad hun 'grens zullen gaan ontblooten. Dit zou zelfmoord gelijk staan, tusschen komt er in de Russische nota merkwaardige zin voor, nl. dat Rusland "ilangrijkheid van het incident niet op 'its wil drijven. alternatief zal wellicht kunnen zijn, <le Russen zullen trachten in een korte, actie zich datgene toe te eigenen, het- de Finnen hun niet hebben willen af- nl. het schiereiland Hangö en een sr Karelische landengte. Vermoede- Mi Moskou vervolgens Helsinki den aanbieden, omdat het ook zelf niet 'ngen strijd geïnteresseerd kan zijn. u>t deze affaire gevaarlijke compllca- '•unnen voortvloeien is een kwestie, die 1 nog nauwe..,ks rijp voor beantwoor- aan worden geacht. Finsche troepen moeten van de grens worden teruggetrokken Moskou beroept zich op grensincident Zondagavond heeft Mol o t o f aan den Finschen gezant te Moskou, K o s k i n e n, een ultimatieve nota overhandigd, waarin de Finsche regeering wordt gesommeerd, haar troepen in Karelie onmid dellijk 20 a 25 K.M. van de grens terug te trekken. Er zou zich aldaar, volgens Russische lezing n.l. een ernstig incident hebben voorgedaan, waarbij 4 Rus sen zouden zijn g dood en 9 verwond, ten gevolge van plotseling Fi isch artillerievuur. Het Finsche min terie van buitenlandsche zaken heeft ten stelligste ontkend, dat er van Finsche zijde op Russische militairen zou geschoten zijn. De Russische volkscommissaris van bui tenlandsche zaken Molotof, die gisteren avond den Finschen gezant te Moskou, Irio K o s k i n e n, bij zich ontboden heeft, over handigde hem een nota van den volgenden inhoud: „In den namiddag van den 26sfen No vember te 16 u. 45 werd van den Finschen kant in Karelië plotseling artillerievuur geopen i op de Sovjet-troepen, welke een kilomeier ten N.W. van Mainil gelegerd zijn. In totaal werden zeven granaten door dt Finnen afgeschoten. Drie soldaten en oen officier van het Roods Leger wer den gedood en zeven soldaten en twee of ficieren werden gewond. In overeenstem ming met de strikte orders, heeft het Roode Leger het vuur niet beantwoord. De Sovjet-regeering acht het noodzake lijk. er nadrukkelijk aan te herinneren, dat de Sovjet-regeering reeds tijdens de onderhandelingen met de Finsche dele gatie de aandacht van de Finsche regee ring heeft gevestigd op het gevaar, dat door de aanwezigheid van sterke Finsche troepenconcentraties aan de grens, niet ver van Leningrad, was geschapen. Dit gevaar is door het incident van vandaag bewezen. De troepenconcentratie is niet al leen een bedreiging van Leningrad, maar eveneens een vijandige daad tegenover de Sovjet-Unie. De Sovjet-regeering wenscht de belang rijkheid van het incident evenwel niet op de spits te drijven, omdat het een gevolg is van het feit, dat de leiding der Finsche troepen niet deugde. Herhaling van het incident wenscht de Sovjet-regeering even wel te voorkomen. Daarom eischt zij on verwijld terugtrekking van de Finsche op 20 25 K.M- van de grens". „Geen schot gelost". Het Finsche Nieuwsbureau heeft volgens D.N.B.. het volgende standpunt van het Fin sche ministerie van buitenlandsche zaken bekend gemaakt: De Finsche autoriteiten hebben na onder zoek van de door Sovjet-Rusland gemelde voorvallen geconstateerd, dat van Finsche zijde geen schot aan de grens gelost is. Vervolgens wordt gezegd, dat „daarente gen van Russische zijde aan gene eijde van de Finsche grens naar het schijnt schiet oefeningen met mortieren zijn gehouden." Uit Moskou wordt nog door Tass gemeld, dat kolonel Tikomirof. chef van de eerste afdeeling van het hoofdkwartier van het district Leningrad, opdracht heeft gekregen de aangelegenheid ter plaatse te onder zoeken. De provocatie, aldus Tass, heeft enorme verontwaardiging onder de Sovjet-troepen gewekt, die in het gebied van den Finschen artillerie-aanval zijn gélegerd. Ontsteltenis te Helsinki In de Finsche hoofdstad Helsinki heeft het nieuws omtrent den Russischen ultima- tieven eisch een groote ontsteltenis gaande gemaakt. Men wijst er op dat de laatste da gen de anti-Finsche stemming in de Russi sche pers en radio opnieuw werd aange kweekt, en drukt de vrees uit. dat Sovjet- Rusland thans een voorwendsel heeft ge vonden. om met Finland strijd uit te lokken. Volgens „United Press" zou echter een zegsman van het Finsche ministerie v«an buitenlandsche zaken hebben verklaard: „In geen geval kan er sprake zijn van een eenzijdige terugtrekking van de troepen aan de Finsch-Russische grens". Onderzoek naar de waarheid? Volgens het D .N. B. heeft men te Helsinki do Russische nota thans volledig gepubli ceerd. In de Finsche hoofdstad verklaart men, dat de Russische aantijgingen ook hier om ongegrond zijn, omdat de Finsche troe pen Zondag rust hebben gehad. Intusschen acht Havas het waarschijnlijk, dat de Fin sche regeering haar bereidheid zal loonen, om ieder noodig geacht onderzoek toe te staan, teneinde de waarheid inzake hef beurde vast te stellen. (3910*) LENINGRAD Op bovenstaande kaart ziet men o.a. de Karelische landengte tusschen de Finsche Golf en het Ladogameer, alwaar een Finsch-Russisch grensincident heeft plaats gehad. De Russchen eischen thans het terugtrekken der Finsche troepen naar een lijn, 20 a 25 KM. noordelijker gelegen. APARTE VERLOFREGE- LING VOOR DE A.S. FEESTDAGEN Ten einde de gemobiliseerde mili tairen gedurende de komende feest dagen zooveel mogelijk in de gelegen heid te stellen een of twee van die dagen thuis door te brengen, heeft de minister van Defensie voor de maand December een aparte verlof regeling ontworpen. De voor periodiek verlof in aanmer king komende militairen zullen wor den verdeeld in zes groepen, welke aangeduid zullen worden met A tot en met F. Het verlof voor deze ploegen zal als volgt geregeld worden: Groep A. Vertrek op 3 December na 16.00 uur; terugkeer op 6 Dec. per eerste reisgelegenheid. Groep B. Vertrek op 4 Dec. na 16.00 uur; terugkeer op 7 Dec. per eerste roisgelegenheid. Groep C. Vertrek op 24 Dec. in den voormiddag; terugkeer op 26 Dec. 's avonds. Groep D. Vertrek op 25 Dec. in den voormiddag; terugkeer op 27 Dec. 's avonds. Groep E. Vertrek op 30 Dsc. in den voormiddag; terugkeer op 1 Januari Groep F. Vertrek op 31 Dec. in den voormiddag; terugkeer op 2 Januari 's avonds. Prijsverhooging van benzine Thans 16% cent per liter Naar wij van de zijde van de Petroleum- Maatschappijen Shell, Standard, Texaco en Sinfi-na vernemen, is het met het oog op de inmiddels verder gestegen kosten van aan voer onmogelijk gebleken de bestaande prijzen van benzine, petroleum en donkere oliën te handhaven. De benzineprijs aan de pompen is thans gebracht op 16% cent per liter, terwijl de prijs van petroleum met cent en die van gasolie en andere donkere oliën met cent per liter is verhoogd, In Loosduinsche vaart gereden Lette niet op van rechts komenden fietser Droevig verkeersongeluk in DEN HAAG, 27 Nov. Ouder wel zéér tragische omstandigheden hebben Zaterdag avond twee Haagsche dames, de 26-jarige mevrouw M. Ernst, woonachtig op Thor- beckelaan 59 en haar 58-Jarige schoonmoe der mevrouw H. Ernst, Van Hoefbladlaan no 36, den dood gevonden. Samen hadden zij in de stad eenige inkoo- pen gedaan, waarop zij zich omstreeks kwart over zes met een kleine gele D.K.W.-auto langs den Loosduinscheweg huiswaarts spoedden. Zij reden hard, naar schatting circa 70 km, zooals ooggetuigen ons mede deelden. Tegen hall zeven, toen zij juist het kruis punt bij de brug van de Zuiderpark- laan waren gepasseerd, naderde vanaf de Valkenboschkade een zijstraat aan haar rechte rhand een wielrijder. Deze wilde zich over den Loosdninschcweg begeven, om In dezellde richting van de auto zijn weg te vervolgen. De jongste der dames, die chauffeerde, was hierop blijkbaar niet voor bereid, haalde ijlings naar links uit, doch slipte het voertuig. Het sloeg over den kop, maakte nog een schniver en schoot ver volgens ln de vaart Op één enkel wiel na verdween het geheel onder water. De wielrijder, die voorrang had, schrok vermoedelijk zo erg, dat hij gauw doorreed en niets van zich liet hooren. Men weet dan ook nog niet, wie dat is geweest. Hoewel het knap donker was en het even I A/ociacioi? de Viriadore/ ibero/ »anal/L25ptleicf)l ÏReed/ WKroond leotoonrfeMioq Atiam 168J I UB DE BEER, Aol770 AM/TERDAM. te voren was gaan regenen, hadden enkele voorbijgangers het vreeselijke ongeluk toch opgemerkt. Zij sprongen bij de auto, klauter den er op, in de hoop aanstonds hulp te kunnen bieden. Helaas zou weldra blijken dat zulks lang niet zoo eenvoudig was. Moeilijk reddingswerk Daar het voertuig met de wielen naar boven lag kon geen der twee Rortieren ge opend worden. Een der mannen van het na burige benzine-station der A.P.C., die intus schen de politie en den G.G.D had gealar meerd, probeerde met een ladder iets te be reiken. Maar ook hij mocht er niet in slagen de ongelukkigen uit haar gevaarlijke positie te verlossen. Een paar motor-agenten, die toevallig voorbijkwamen, snelden vervolgens even eens te hulp. Zij bedienden zich van een dreg, die aan den wagen werd vastgemaakt, waarop men hem met vereende krachten wist om te trekken. Maar zelfs toen men zoover was. moest er eerst nog een bijl aan te pas komen om het naar boven gekeerde portier open te krijgen. Een al eerder onder nomen poging om de ruiten stuk te slaan mislukte, daar men met onbreekbaar glas te doen had. Toen men eenmaal toegang tot den wagen gekregen had, was men evenwel nog niet waar men wezen wilde. De beide vrouwen die al bewusteloos waren, zaten namelijk zoo gewrongen in de cabine, dat nog eenige kostbare minuten verloren moesten gaan, alvorens men haar er uit kon trekken. Zoo doende waren de levensgeesten al geweken toen men ze eenmaal op den kant had. Kunstmatige ademhaling, eerst toegepast door politie en burgers, en daarna door dok toren van den geneeskundigen dienst, mocht niet meer baten. Met twee auto's van dezen dienst werden de lijken tenslotte naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd. De lichten brandden nog Vervolgens was de beurt aan de ito. waartoe een der krannwagens van de po litie was uitgerukt. Daar het schijnsel dsr straatlantaarns niet voldoende moest men zich van electrische zaklantaarn: be dienen, welke men tevoren ook al gebruikt had. Trots het slechte weer was hel .taa'a! In de monding van de Theems ROTTERDAM, 27 Nov. Naar wij vernemen is het s.s. „Spaarndam' van de Holland Amerika Lijn he denmorgen op twee mijl N.O. van Tongue-vuurschip, in de monding van de Theems op een mijn geloo pen. De bemanning heeft zich in de booten kunnen redden. Verschillende schepen in de nabij heid vingen de S.O.S.-signalen van het schip op. Omstreeks elf uur vanmorgen was het door de opvarenden verlaten wrak nog drijvende. De krachti- gen noordoostelijken wind dreef het in oostelijke richting. De zee was ruw. De „Spaarndam" Is op 22 Sept. met een lading stukgoed aan boord uit New Orleans in Amerika vertrokken en arri veerde op 10 October in de Duins. Nadat het schip door de Britsche contrabande controle was vrijgegeven, stoomde het op naar Gravesend, vanwaar het heden in den vroegen ochtend is vertrokken. De „Spaarndam" is in 1922 gebouwd en meet 8857 ton. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Vrijz. Dem. Bond heeft te Utrecht de algemeene vergadering gehouden. Op de Oostkust van Schiermonnikoog is een Duitsch schip gestrand. Brand op het motorschip „Sloterdijk'\ De aankomst van een groot aantal ge-i redden van de „Simon Bolivar" te Vlis- singen en te Rotterdam. Nog enkele bizonderheden van de ge-; redden van de „Sliedrecht"'* Verlofsregeling voor militairen voor de komende feestdagen. Het Nederlandsche stoomschip Spaarn dam is in de monding van de Theems op een mijn geloopen. Chamberlain over Engelands oorlogg en vredesdoeleinden. Ernstig Russisch-Finsch grensincidenti, ultimatieve Russische eischen aan Hel* sinki. Verscheiden schepen gedurende het weekeinde getorpedeerd of op mijnen ge* loop en. Duitsche bommenwerpers boven Engel* sche oorlogsschepen; Eng eisch e verken ners boven N.W. Duitschland. Wtl Onheilspellend voelt men bladzijde na bladzijde de menschefljke verdwazing van den oorlog aankomen. Ingenaaid 4.50 Gebonden ƒ5.50 VRAAGT UW BOEKHANDELAAR Te Waalwijk, de zetel der Rijksvakschool voor schoenmakers en leerlooiers is Vrijdag het 25-jarig bestaan dezer instelling her dacht. Daarbij is in 't bijzonder hulde ge bracht aan wijlen Minister Loef f, dia zich veel moeite heeft getroost, om de vakschool opgericht te krijgen. In 1914 waxen zijn vele pogingen met succes bekroond en sindsdien heeft de school 8500 leerlingen afgeleverd, onder wis talrijke buitenlanders. Aan de school is ook een Rijksproefstation voor de leerlooierij verbonden. Duurte toeslag in de schoenindustrie TILBURG, 27 Nov. De Federatie van Ned. Schoenfabrikanten heeft een regeling getrof fen tot uitkeering van duurtetoeslagen, wel ke onmiddellijk in werking treden. Volgens deze regeling zullen aan alle ar beiders op de bij de Federatie aangesloten fabrieken wekelijks duurtetoeslagen worden uitbetaald, varieerend van 30 cent tot f 1.50. Verwacht mag worden, dat de arbeiders organisaties in de schoenindustrie actie zul len gaan voeren om een soortgelijke regeling doorgevoerd te krijgen ook op de niet bij de Federatie aangesloten fabrieken. nieuwsgierigen in een kwartier al tot hon derden aangegroeid, zoodat speciale maat regelen moesten worden getroffen om het verkeer te regelen. De Loosduinscheweg werd ter plaatse afgezet, terwijl het verkeer werd omgeleid over de Valkenboschkade, de Seringenstraat en de Meidoornstraat Een huivering ging door de toeschouwers toen eindelijk ook de auto op het droge werd geheschen. De koplampen brandden nog en achter in den wagen lagen om, een flesch advocaat en wat vleeschwaren die nog geen uur te voren door de vrouwen ge zond en wel waren ingekocht. Voorts zag men op enkele plaatsen bloedvlekken die er op wezen ,dat de slachtoffers ook nog wa ren verwond. De auto werd naar het hoofdbureau van politie overgebracht, waarna het publiek zich verspreidde en de Loosduinscheweg weer zijn ouden aanblik kreeg. REGENACHTIG WEER Weerverwachting. Aanvanke lijk stormachtige tot krachtige, meest Westelijke wind, later waarschijnlijk af nemend en krimpend, betrokken tot zwaar bewolkt, tijdelijk opklarend, nu en dan regen, iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 741.7 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 10.6 C. FIETSERS LICHT OP 28 Nov. Van 'sav. 4,32 u. tot 'smorg. 7.15 u NUTROGEN bestaande uit: MOUT, MELK, EIEREN, CACAO, Phosphor en Kalk Overal verkrijgbaar Per k9 bus f 0 90 KJUTRICI A 1 ZOETERMEER Rott. Lloyd bestelt vrachtschip De Rotterd. Lloyd heeft bij de machine fabriek en scheepswerf van P. Smit Jr te Rotterdam een motorvrachtschip van 12.000 ton besteld. Het schip is bestemd voor den dienst op Indië. Het wordt een zusterschip van de „Weltevreden", de „Bantam" en de „Japara". De nieuwe boot moet omstreeks begin 1941 gereed zijn. De legerberichten BERLIJN. 27 Nov. (D.N.B.) Hdt opperiie- vel van de Duitsche weermacht maakt le kend: in het Westen behalve zwak vuur der artillerie geen noemenswaardige ge vechtshandelingen. PARIJS, 27 Nov. Het Fr a nsche leger- hericht van den ochtend van den 27sten November luidt: in den loop van den nacht viel niets belangrijks te melden. MEVR. J. A. ABELS Te Semarang is op 78-jarigen DE BKITA r^CHE VIERLING Een van de Blitarsche vierling is terdagmorgen gestorven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1