llifutur sdjr (fTonrnnt De „Sliedrecht" in brand geschoten i SE Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leider? en Omstreken MOLEST-RISICO Whisky MBi -J' rnnementsprijs: "wartaal in Leiden en in plaatsen jar een agentschap gevestigd is 235 D per post 2.35 4- portokosten g Aek0.18 het Buitenland bij wekelijksche - Jling4.50 ^*«elijksche zending5.50 J Alles bij vooruitbetaling nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 Va ct 8ureau' Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na n,r: 23166) - Postbox 20 - Postr 58936 NO. 6866 ZATERDAG 25 NOVEMBER 1939 Oe Jaargang igtibtrttntiepriijtn: Van 1 tot 3 regels 1.177» 0.22 '/a Ingezonden Mededeelingen 2.X 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau aio geval van de .Sliedrecht" falend nieuws, hooge mate is het dat wederom schip, -elks stang de Nederlandsche r woei, het onschuldige slacht- in de oorlogspractijken in open geworden. Het neutrale motor- Siedrecht", hetwelk met een la- onderweg was naar een neu- torsche haven, werd gepraaid n Duitschen onderzeeër, welks hoewel hij uit de scheepspapie- *V bewijzen voor zich had. dat hij -Jt met vijanden, doch met onzijdi- - V irenden had van doen, het meest J^esluit heeft genomen, hetwelk ip en zijn opvarenden kan tref- een bewogen zee, op grooten af- uit de kust, heeft hij een Neder- 0 bemanning gedwongen, in de i, te gaan, zonder ook maar eenige -atie, welke toch zeer zeker uit punt van menschelijk medegevoel verwachten geweest, te willen i n. Blijkbaar heeft deze zee-offi- :S niet de moeite, willen nemen, zoo onmenschelijk bejegende idsche zeelieden langs draad- «eg de assistentie van andere in te roepen. Hij heeft hun zelfs, fe van onmiddellijk lijfsgevaar, rd zelf zoodanige maatrege- psJ^iffen. waardoor hun lot althans germate had kunnen worden In een drietal open booten werd e scheepsbemanning aan 'ind overgegeven, met het diep - - v, gevolg, dat tot op heden slechts al dezer lieden, na onbeschrijf- Je ontberingen, erin heeft kun- tn, den vasten wal te bereiken. overige leden der bemanning men nauwelijks nog in onzeker- n zou haast van een wonder mo- ''tken, zoo over hun lotgevallen iets naders zal worden verno- lat zee bouwt, heeft een hart, ',;imaal een dichter. Menig Duit» cbootkapitein heeft in de laatste letoond, ondanks zijn hard be- in dit zeemanshout gesneden te aas was dit hier niet het geval. V logen niet nalaten, met nadruk wijzen, dat deze olieboot „Slie- >een slachtoffer is geworden, niet ;laas onberekenbare oorlogs- I «waaraan de neutralen, voorzoo- 1 bedreigde wateren moeten ver van tijd tot tijd moeilijk kunnen :n, doch van een opzettelijke oor- tegen een Nederlandsch schip Immers, zonder dat daarvoor ire redenen zijn. en na irzage te gekregen van de «cheepsdocu- heeft deze Duitsche onderzeeër jdige schip moedwillig naar den m gezonden. Dit is niet langer al van moeilijk te omzeilen over kijk bij de controle van huistoe onzijdige schepen, zooals die root-Brittannië pleegf te worden end en waartegen Nederland rooiafook ernstig heeft geprotesteerd P, - blijven protesteeren, doch een opzet, hetwelk met een groo- -*j£vaa - -id ten «.pzichte van 'Van medemenschen, ïnede-zeelie- 9 gepaard. Door zulk een optre- één gezagvoerder meer sympa- >r zijn natie verspelen, dan zijn ren kan welgevallig zijn. onze „Simon Bolivar" door zulk 5te ramp werd getroffen, waar- joed schip, een lading, doch bo- zeer vele menschenlevens ver- igen, hebben wij niet willen aan mat hier van de zijde van een der perende grootmachten een boos- tpzet, of ook maar schuldige na- het spel was. De zeemijn is gevaarlijk, doch ook in menig :en grillig en onberekenbaar wa- - zoowel vriend als vijand doode- treffen. Ook al waren de om- - eden, waaronder de beide ont- n geschiedden, van een aard, denken gaf, in Nederland was het leed om zoovele onschuldig en toch ook een zeer groot be- r de onvermijdelijkheid van zul- ïn. De mensch, die rampen en ontketent, om zijn vijand te blijkt wel eens daden te doen, de consekwenties door hem en voorzien, en de gevolgen zoo en bedoeld. In het geval van de ®t kunnen wij op dit oogen tas zulke verontschuldigingen it gelden. Hier schijnt moedwil- jn opgetreden op een manier, in zonder eenig excuus dient te gediskwalificeerd als ongemoti- *TT verhaast en onmenschelijk. Wij |2 n ovortuigd. dat onze regeering plaatse hieromtrent een on- tnig protest zal laten hooren. est. dat naar wij vertrouwen, meerklank zal vinden, deernis gaat uit naar die man- i at de nitoefejiing van hun be- 25' Vijf man gered, zesentwintig verr.ist Britsche Marine helpt zoeken Het Nederlandsche stoomtankschip „Sliedrecht" is op 16 Nov op den Atlantischen Oceaan door een Duitsche duikboot in b; md geschoten. De „Sliedrecht" is kort hierna gezonken. Vijl" van de opvarenden zijn na 7V2 dag in een open boot te heb ben vertoefd in een klein plaatsje in Schotland aan wal gebracht Zij waren totaal uitgeput. Een tweede boot met 26 opvarenden wordt nog vermist. De „Sliedrecht" meet 5133 bruto en 2935 netto reg. ton, werd in 1924 bij de Rotterdamsche Droogdok Mij. gebouwd en behoort aan de N.V. Plis. van Ommeren Scheepvaartbedrijf te Rotterdam De namen van de vijf1 geredde personen zijn P. Brons, eerste stuurman A. Drlessen, L. Knoop, H. de Jong en B. Storm, Het de gezagvoerder, kapitein Boer, den Duitschen com- g ezen, dat de „Sliedrecht" een neutraal Al G. FRIESCHE LEVENSVERZ.MY Leeuwarden - burmaniahuis GROOT N00RDHCLLANDSCHE VAN 1845 amsterdam - van belenen huis beider garantie voor ALLE verzekerden (Reel) De ..Sledrecht van de NV. Ph. van Ónmercns Scheepvaartbedrijf te Rotticdam. Japansche regeering protesteert te Londen Engelsche represaille ongeoorloofd geacht De woordvoerder van het Japansche mi- nistarie van buitenlandsche zaken heeft rredlgedeeid, dat de regeering den Japan- schei ambassadeur te Londen instructie TOENEMENDE WIND W eerverwachting. Krachtig o stormachtig toenemende meest Zuid westelijke wind, overdag betrokken tot zwaarbewolkt en tijdelijk regen, weinig verandering in temperatuur. 26 Nov. Zon op 740 uur, onder 3.54 uur 26 Nov Maan op nm. 4.02 u. ond. vra. 6.45 27 N'JV. Zon op 7,42 uur, onder 3,53 uur 27 Nov. Maan op nm. 4,47 u., ond. vm. 7,51 BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.6. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.0 C. FIETSERS LICHT OP 26 Nov. Van 'saT. 4,24 u. tot 'smorg. 7.12 2/ iov. Van 'sav. 4,23 u. tot 'smorg. 7,13 De oudste lichtingen heeii gegeven krachtig te protegeren H w d door jongeren vervangen de Jntsche regeermg m verband met de J SChip rr« Iild "oor een neutrale haven, bad de ook 'de Li'eerihgcn van de Scandinavische' commandant van de duikboot Verklaafd niettemin het s;.hip in den grond te moeten boren. De duikbootcommandant bad geweigerd de b nanning aan boord te nemen, aangezien hij, naar zijn verklaring daartoe geen ruimte had, zelfs niet als men spoedig een ander schip zou ont moeten, dat de Nederlandsche b manning kon overnemen. Allen waren daarna in de opo. booten gegaan. Ze hadden elkaar sf edig uit het gezicht verloren. Omtrent het lot van de overige sloepen wisten de vijf geredde i dan ook niets. regeermg voorjenor on Britsche represailles tegen over1 hét onbeperkte gebruik van mijnen dooiDuitschland tegen de scheepvaart. D< woordvoerder herinnerde er aan. dal niet,ailen". de Japanschf: regeering, doch Stuurman Bi ons vertelt Een der geredde schipbreukeling n, stuur man Brons, heeft van de ramp en den zwerftocht op zee aan „United Presu' iiet volgend- relaas gegeven: O; 3 sr iip werd op 16 November op den Atltntisc a Oceaan aangehouden. Daai de scheepspapieren ntoisten -•orden ove. cbrr.Nit, begaven oe eerste stuurman en ir matrozen zich in een sloep naar de duikboot. Nadat hij de papieren ondei /oclu had, iicelde do kapitein van den oorlogs bodem med^, dat hij het schip tot zinken mofjst brengen en de bemanning een half uur -je. gaf om van boord te gaan. Indien -nooi -en zouden worden uitgezondeai, zou de „Sliedrecht" zonder vardeie waarschu wing tot ziDken gebracht worden. De zee was intusschen zoo ruw, dat wij over der l orten afstand van de duikboot naar de Sliedrecht een half uur hard moes ten roeien. Terwijl wij ons eigen schip naderden rie pen wij onze kameraden, lie aan boord waren achtergebleven, reeds :.oe, dat het schip tot zinken zou worden gebruelvt on dat de mensclien in de booten moesten ge.j ji Do ?6 acn boord achtergeblevenen lieten onmiddellijk de booten neer en naastten zicii er in plaats te nemen. In de duisternis verloren wij deze twee booten ai opoedig uit het oog en hoewel wij in do buurt bleven van de plaats waar hut schi o was onderga Taan, in de hoop, dat v ij door e>en ander wrtuïg zouden worden op ge-p i t, hebben wij niets meer gezien. 't Weer werd intusschen hoe langer hoe slee Zoo goo en zoo kwaad a: ii -t gujg zett- wij koer.- iu Oostelijke ricJiting in hoop. v.t wij t-poe 'i,: -na zouden bereik':.- De osmidde-eai:- wij aan bo -e had den. i.-rden steeds minder en hoewel wij onze overjassen aan hadden, bleken deze slee; tll onvoldoende bescherming teg'-.n Na een weekeen vuurtoren I zee bleef steeds zeer hoog en voort durend kwamen er golven over. Wij mo' te. dus steeds blijven hoezen, zonder dat wij tegen het overspoelende water be scherming konden zoeken. Over een zeil bes en wij niet en zoo bleven wij aan- var' wik maar roeien. Na een week slaagden wij er in, uit roepsplicht blijkbaar den -dood hebben gev ^n. en na r de tie gezinnen, waarin thans onzekerheid en rouw heer- schen. Waar inenschen zoo moeilijk woorden kunnen vinden moge de Al machtige de getroffenen ondersteunen, wa Hij kan troosten gelijk een Moeder troöst. ianén, België en Nederland, herhaaldelijk heb'er; rotesteerd bij de Britsche regee- ringtet-v. de belemmering van den wettigen hane; der neutrale landen door de Britsche reg- :ng, in verband met cca'r: - -nde en andrc aangelegenheden sedert he- uitbre ken van den oorlog in Europa, waarbij zij ver - gaat dan aan oorlogvoerende mogend- hed rechtens is toegestaan. De woord- voe t zette uiteen, dat Chamberlain op dezer heeft aangekondigd, dat de Bri roe regeering den maatregel heeft ge knor den uitvoer uit Duitschland door f middel .uiraie op te zetten, door de instelling van een psejdoblokkade. zooals ook tijdens den wereld ^orlog heeft twee jassen een zeil te fabriceeren en me j bestaan, in de veronderstellii,g dat de Westtawind zetten wij onzen koers voor Ongeveer zeven uur op dien avond zagej wij in de verte de flikkering van een vuur toren: wij stuurden in die richting. Inder daad bleek de vuurtoren vast land te zijn Wij waren evenwel nog niet in veiligheid want onze sloep liep op een rots. Later b der morgen kreeg ons hier een treïler ir. he oox en deze bevrijdde ons uit onze benard' positie. Voordat men ons aan boord van P had, hadden wij evenwel met de we uig. krachten, die ons nog overbleven, moe schreeuwen, voordat wij werden opge merkt Volkomen uitgeput, half bevroren van d- kou heesch men ons aan boord. We badder, de hoop op redding reeds opgegeven, maar., we waren gered! Brif.-ichc marine helpt zoeken TTERDAM, 25 Nov. De reederij van ho motorschip „Sliedrecht" bericht, dat d Britsche admiraliteit haar volle rnxlewc king heeft toegezegd om naar de vermist opvarenden van het. in den Atlantische. Ocaaan getorpedeerde schip te zoeken. Nog enkele bijzonderheden De eerste stuurman, de heer P. Brons, di tc Vlaardingen woont, is 44 jaar oud en ongr liu vi. Hij voer reeds twee jaar op de „Slf- dr i'." Hef (elegram, dat hij gister san zi familie zond, waarin i:ij meldde in veil heid te zijn, was afkomstig uit Castieb-: hooi klein plaatsje in de buurt vtu Kirkwall. Het telegram was onderteeken- door den predikant van het plaatsje. De „Sliedrecht" stond onder command van kapitein Boer. die te Heemstede woftn en sinds korten lijd op de „Sliedrecht"- Het schip was op 19 October van Perzië trokken met een lading olie op weg Noorwegen, 's Avonds om S uur worn schip tot zinken gebracht ten westen vac Ierland. De ..Sliedrecht'' was een der kleinere vat d- uit tien schepen beslaande tankil ot vai d N.V Stoomvaart-Mij .De Maas", die ondc de directie van de Ph. van Omrnpserrt- Schpe;.'vaartbc-driif N V. ressorteert. DiL is(b crootsle tankreederij van ons land. Het schi? wei in lf-2'e chouv. a en is een zusterschif» n de „Ka landrecht", die in 1925 rrabouwi werd. Ei vordt hard gezocht nOCTERL kM, 2f. Nov. Bij informatie bj ree-Je rij vernamen wij hedenmorgen, da ov liet lot van de ?t' vermis.c opvarendfi nog niets bekend is. Met beh'iip van vllef. tu'gen zal vandaag uit alle macht naar «Ie ver' is!e hoottn worden gezocht. jdden blijven voorloopis -•og.ri het ziekenhui?, waar zii werden opgenomen oiri weer on kracht te komen. Naar wij in de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer inzake de Rijksbegrooting lezen, ligt het in het voornemen der Regeering, geleide lijk zooveel mogelijk dienstplichti gen, behoorende tot (Je oudste lich tingen, door jongere mannen te vervangen. voer :ië ver C g aaa- jongste verliezen der neutrale scheepvaart 3-n de kust van Engeland veroorzaakt door Duitsche mijnen. Zelfs toegegeven, dat de jon^te verliezen der neutrale schepen aan de Erigelsche kust door Duitsche mijnen zijn verocrzaaki. aldus verklaarde de woordvoerder, (jan nog gaat de Britsche premier niet alle-, verder dan de grens van represailles, zooals i:; het inter nationaal recht erkend, maar handelt hij ook in strijd met de door de Britste regeering egenover Japan aangegane verdichting, dat ie Britsche regeering de verschepingen van Duitsche producten niet zal onderscheppen. Niet ai leen Duitschland lijdt, loch de neu tralen lijder nog meer van de verliezen als gevolg van de Britsche actie. De Japansche woordvoerder 2af te kennen, dat zijn regeering genoodzaakt zou kunnen zijn de gepaste tegenmaatregelen te neinen in geval de Japansche belangen door de Britsche actie zouden worde^ geschaad. DE VLOOT- VERSTERKING VOOR INDIE Advies van Indische re nee- ring spoedig verwacht Delcnsiemaatregelen in Suriname en op Curasao In do M. v. A. aan de Eerste Kamer over de Rijksbegrooting 1940 deelt de Minister-president mede, dat het rap port der commissie-F rs t n e r no pens de, ook door de regeering urgent geoordeelde, vlversterking, thans in Indië word gestudeerd. Het advies van <5* .dische Regeering wordt nog het einde van deze maand hier te lande verwacht. Na ontvangst van J dit advies zal de iegeering ten aan- 2ien van de v >.e, waarop tot ver- r sterking van de vloot behoort te wor- den overgegaan, zoo spoedig mogelijk haar standpunt bepalen. Zij kan na ernstige o «erweging geen gevolg geven aart dt suggestie om het voor- i meld rapport ever te leggen aan cie vlootoomniissie, uit hoofde van de C bedenkingen, welke door den minister z;jn aangeiiuid bij de algemeene be- schouwingen in de T veede Kamer over de rijksbegrooting De verdediging van Suriname en Cura ;ao heeft reeds geruimer tjjd de aand: ah-1, der Regiering. Dc S voor de-.e ge^it lsdeelen or.tw rp: defensiamaatrep :len, welke zich i aard aan opent armaking on'.trek. ijn reeë? in uitvoering PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSURANTIËN ROTTERDAM Sluiten Molestverzekeringen voor LAND- EN RIVIERTRANSPORTEN VOORNAAMSTE NIEUWS Dit nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD De Tweede Kamer heeft de behandel ling van de begrooting van Sociale Zakeni voortgezet. Het Nederlandsche tankschip „Slie drecht'' is door een Duitsc'ie onderzee* boot tot zinken gebracht. Nog 26 opva renden worden vermist. Financieel Overiicht: Onze scheep vaart in het gedrang. Verschenen is de Memorie van Ant* woord aan de Eerste Kamer inzake de al* gemeene beschouwingen over de begroo ting. De Britsche kruiser „Belfast" door torpedo of mijn beschadigd. Een nieuwe Roemeensche regeering samengesteld. Aan de kust van Yorkshire zijn 200 mijnen aangespoeld. Dinsdag zal de Britsche controle op den Duitschen export in werking getreden. Vraagt ons Prospectus. Duikbootval onder Nederlandsche vlag Volgens het Duitsche leger- bericht van heden In het West?n plaatselijke activiteit van verkenners en op enkele plaatsen van het front zwak artillerievuur. Aan de westgrens heeft de vijand in het grensgebied hier en daar verkenningsvluch ten gemaakt, terwijl de Duitsche verken- •:r- tot boven Midden-Frankrijk doordron gen. Een Duitsche onderzeeboot heeft haar operatie-gebied een Engelsche duikbootval, een hulpoorlogsschip van 7090 ton vernietigd. De duikbootval was als Nederlandsch stoomschip ge camoufleerd. Volgens Engelsche berichten is het Brit- aclie stoomschip „Mangalore" (8860 ton) ge zonken aan de Engelsche zuidoostkust ten gevolge van mijnen treffers. (Indien inderdaad een Engelsch hulp- ooilogsschip heeft getracht, zich als Neder- livridsch schip voor te doen. zou hier een ontoelaatbare daad zijn gepleegd, waardoor de gevaren der neutrale scheepvaart nog grootelijks zouden toenemen, omdat men ci^n du onzijdige schepen allicht eveneens voor belligerenten zou gaan aanzien. Red.). Werkloosheid in November Percentage iets godaald De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering deelt mede, dat op 11 November j.l bij de organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven w£f-;i 265.935 werkzoekenden (248.473 man- ner; en 17.462 vrouwen.) Hiervan waren 196.792 (185.109 mannen en -,.683 vrouwen) werkloos en waren 51.72S personen door overheidshulp tewerk- ges;. ld bij cultuur technische en admini- sirati f daarmee gelijkstaande werken. In i 'e week van 6 t/m 11 November 1939 waren bij gesubsidieerde vereenigingen met werkloozenkas aangesloten 589.314 personen waaronder 75.209 landarbeiders. Var, de 514,105 verzekerden buiten de l.'.rui.n beiders was het werklocheidspercen- taq17.9 (in de vorige verslagweek van 28 Oct. 1939 was dit percentage Vorig jaar was het percentage 23.2 pet DE BURGEMEESTER VAN OOTMARSUM Tol - '"-rrnTnoe^p,- van Ootmansum is be roem H. F. M. baron Schimmel p enek van der Oye. De nieun 11 le burgemeester is in Kloetinge g" is thans 36 jaar. vroeger verbonden geweest aan he t der Nederlanden te Londen er volontair ter gemeentesecretarie van. Ei io. VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014 Leverbaar door Postkante ren, Plaatselijke Luchtbe- schermingsvereenigingen en onze Wederverkoopers. (Reel.) Ducht Ge schade door oorlogsmolest Sluit U dan aan bij in administratie bij „CENTRAAL BEHEER" Vraagt inlichtinpanl Stelt niet uitl Verzekerde waarde thans ruim 1£>3 milIIoen. jffien roman over de krankzinnigheid van den oorlog, ais pleidooi voor den vrede. Ingenaaid <L50 Gebonden ƒ5.50 I VRAAGT Fff BOEKHANDELAAR Genersai Agent ANDRE ICERSTENS, Tilburg (Reel) KNAPPEND HOUTVUUR, GOEDE WIJN Wat kan het in „DE MALLEJAN" gezellig zijn. Hotel „De Mallejan" Vierhonten, Telef. 2 Week-end (met wilddiners) 9.p. p. (Reel.? AM:-»J-1>W;I ZLERGOEO CAffc GAft SN KDUD WATM 00 AUC KAMERS I f I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1