31iruii"f geitedjt viimrnnt Wïm Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Engelschen melden successen in Frankrijk Groote fabrieksbrand te Zwolle Het grensincident bij Venlo F O T u Kiespijn? K ijementsprtjsf: Eflaal in Leiden en in plaatsen ïpuen agentschap gevestigd is 235 üga i Post f 2.35 portokosten f Motftiitenland bij wekelijkschc Rtcj4.50 zending5.50 Alles bij vooruitbetaling - imers 5 c' ---'sd Vh Ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 lairtjerteittiepriften: Van 1 tot 5 regelsf.171/. Elke regel meer0.227. Ingezonden Mededeeüngen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan t bureau wordt berekend 0.10 NO. 6865 VRIJDAG 24 NOVEMBER 1939 20e Jaargang .Dir rïïfcOEMEENSCHE .fSu CRISIS Roet. 0 Plu, SM kt va de Roemeensche regeering vraagt •.Tji|-|aandacht voor de zeer moeilijke 8 0u 'arin het land van koning Carol Któin zijn buren en de Europeesche er» er,en bevindt. Aanleiding voor de was een verschil van mee- -12.00 ifaen den premier Argetoiano, 1 ai. s, minister van economische zaken A: 12,Uinesco, den minister van finan- 8!oo «onderwerp, waaromtrent de drie 'g-onwJt niet eens konden worden, was iiJO faQ de economische betrekkingen 45- Baarde Rijk- o-Amu lezer zich zal herinneren bestaat OkkwJ Duitschland en Roemenië een iram nekkende economische overeen- niet alleen voorziet in den 5.80 \tusschen beide landen, doch even- gemeenschappelijke Duitsch- seipriXe ontginning van sommige bo- P. 7.3on> en het beheer van eenige in- overeenkomst werd gesloten toen Roemenië zich ten opzichte eïïipchti®e Duitschland nog in vol- ïifement waande. Kort daarop be- aan het land veiligheids- en' verschaffen en deed 't eveneens M. 3pn door afname van Roemeensche 1. 5.0(1 de economische positie van Boe- teneinde het regiem aten. 'iyoor een al te sterke oriëntatie in ___ichting te behoeden. Sinsdien is >mmelende beweging gebleven in ^■«ensche buitenlandsche politiek, Fwe\is een zekere vertraging inge- de Roemeensche leveranties aan M li Rijk, hetwelk onder de huidige je omstandigheden met zulk een - Twk van het handelsverkeer aller- 'egen kon nemen. De missie Clo- derhalve naar Boekarest gezon- Jiijnt daar krachtig te zijn opge- usschen bleven de Roemeensche an financiën en economische pen koesteren tegen de Duitsche huns inziens het Roemeensche t.j doedel en ook de onafhankelijke' gevall^ositie van Roemenië in gevaar 15 genOat men in Boekarest weer zelf- iverkw.ji zjjn optreden ten opzichte van ieenteij»eworden kan mede zÜn grond inmiddels tot stand gekomen tischen Engeland. Frankrijk en Engeland beter dan te- >tterdaffBat een militeir bedreigd Roe- Haar/ie Dardanellen steun te verleenen. eensche premier echter bleef voor in* omdat Roemenië zijns uitfis, en geen veeren zou laten. 143 of! had daarbij ongetwijfeld de Hiervjhiemen op het oog. die den on- a ®%ortduur van aen Roemeenschen Ier ontf bedreigen. Sovjet-Rusland houdt ontvi het oog op Bessarabië, het noor- gst va*?! des lands, dat vóór den wereld- vrijwiïisch grondgebied was; Hongarije en vanlier zijn verlangen, Zevenburgen ten. rjjgen, laten varen, en Bulgarije. uitgaan zjjn uitingen den laatsten tijd yergoepedelievend zjjn, herinnert zich 0*3 M Dohroedsja aan den Roemeen- j 3 j "fwinnaar kwijt geraakt is. Holland dingen in overweging neemt, ziet rd-Bratj°r den wereldoorlog enorm aan ste pe>er geworden Roemenië daardoor t Rijk is geworden, die in zeker opzicht nidden-Europeesche na-oorlogsche strekken lijn kon worden gesteld, Polen 2slowakiie- Deze beide hebben T.e ,.ol van hun heterogene samenstel- gemeeir1 hun zeer aangevochten strate- geven. eke P°sitie moeten betalen. In inderea^ei men komen, dat zulk een lot wïnië kan wachten, al wordt het woonalkomen vernietiging, doch slechts tele totdge besnoeiing bedreigd. Men ki^h er moeizaam in evenwicht te ard °Pjschen de verschillende Europee- voedsepia°hten' teneinde niet in den ing en/an ket conflict te geraken, waar- 93, de thans nog beperkte oorlog 1 woneïf nieuwe gebieden in vuur en ikt ond^tten, ja wellicht zelfs half Europa. (milderen kant vindt men het echter ning deer al te dringende noodzaak reeds a Vefj- 8ro°te concessies aan zijr te doen Onder deze om- -ui^gav^n heeft in Boekarest thans de ;er 'zwarissehnS plaats. Tatarescu, wien 1 en mée opdracht te beurt is gevallen, i0 portid verantwoordelijke omstandig- nieuwe regeering te vormen, is !iek voo zeer Fransch georiënteerd, gelijk op cmet den koning het geval is. krijgen tusschen nog niet wil zeggen, dat choolvoi gend de nieuwe Roemeensche ,aan bepalen. De toestand is op k?nd5 ik op den Balkan 200 ondoor- het ondoenlijk zou wez^n, daar- eeds thans eenige voorspellingen n ïi tier Steenberghe ontvangt Qua, 0 reeders «.o. D e:ddag heeft de minister van Economi len. n het bestuur van Nederlandsche cn Hatreeniging ontvangen om zich te de heechten ever de moeilijkheden der do Pa,tsche koopvaardij, o.a. in verband Ajti?ter(!^nengeVaar Gn 0Ver de °Pvattin- langaande in reederskringen, ten- 3. Haaa te kunnen oeraden over de even- J. Hem* hem dienaangaande te nemen Ijs, Kotf Zeven Duitsche vliegtuigen neergeschoten Duitsche duikboot tot zinken gebracht Het Fransche legerbericht van gister avond meldt groote activiteit in de lucht, zonder dat daaraan bizonderheden wor den toegevoegd. Reuter licht di toe met de mededeelinq, dat de Engelsche vlie gert zeven Duitsche bombardements vliegtuigen zouden hebben neergescho ten. Het Engelsch hoofdkwartier spreekt echter van Mer machines. F.ngels'.he Hurricane-jagers, die langs de Maginot-linie patrouilleerden, vlogen bij helderen hemel op vijandelijke-vliegtuigen af, welke trachtten de verkenningsvluchten hoven het front voort te zetten De vliegers verklaren, dat in elk van de zeven gevech ten een Duitsch vliegtuig werd neergesöho ten Het hoofdkwartier bevestigt, dat vier Duitsche bomvliegtuigcn, alle van het t/pe Dornier 17, dat twee motoren heeft zijn om laag gehaald, een ten Noordoosten van Von- ziers, eon bij Sponville. Tot dusver ont breekt nog de bevestiging van het neer schieten van drie andere bomvliegtuigcn, een bij Saint-Avold, een ander bij Thion- ville, en het derde ton Westen van Saar- brücken, waar het achter de Duitsche linies moet ziin neergekomen. Alle Engelsche vliegers zijn gisteravond >ilig op hun bases teruggekeerd. Toon het nieuws van het eerste succes, bij Vouziers, kwam, ging ik. aldus Reuters correspondent, met een auto naar het veld, waar een eroote Dornier als een geweldige adelaar lag uitgestrekt. Een dramatisch incident was op het neerkomen, veroorzaakt door nauw keurig mikken op den staart, gevolgd. De Duitsche bestuurder zette zijn vliegtuig 1 een diep ravijn neer. Hij en zijn waar nemer klommen uit het toestel en droegen den schutter, die leelijk aan zijn hoofd was gewond, uit het toestel. Een Fransche boer kwam er op af gehold. Terwijl de waar nemer den boer met een revolver op een af stand hield, stak de bestuurder het vlieg tuig in brand. De benzine-tanks ontploften. De boer, die een stok bij zich had, tracht te het in brand steken dapper te verhinde ren. De Duitschers gaven zich over toen eenige soldaten aankwamen. De Engelsche schutter had een schaakbord van kogels nan den staart eeschoten. Een van de ma chinegeweren van de Dornier was wegge slagen. Het vliegtuig, dat naar men aanneemt bij Saint-Avold is neergekomen, werd 't laatst gezien, terwijl het daalde met den linker- motor in brand. Twee leden van de beman ning waren er met een parachute uitge sprongen. Sedert de verbetering van het weer, welke drie dagTi geleden begon, hebben geallieer de vliegers, naar aangenomen wordt, acht tien Duitsche vliegtuigen neergeschoten tusschen de Belgische en Zwitsersche grens. Twaalf van deze gevallen zijn bevestigd. Duitsch oorlogsnieuws Volgens D.N.B. was het Woensdag boven Frankrijk tot verscheidene luchtgevechten gekomen, welke voor de Duitsohe vliegers zeer succesrijk waren. Jachtvliegtuigen, die het werk van verkenners beveiligden, heb ben zich met hun Messerschmidts ME 109 dc meerdere getoond van de vijande lijke Curtiss- en Morane-vliegtuigen. Zoo hebben drie Duitsche jachtvliegtuigen in de buurt van Hornbach-Bitche vier Morancs ontmoet, waarvan er drie werden neerge schoten en nog een andere Morane ten Zui den van Suurbriieken verongelukte. Verder ontwikkelden zich boven Noordwest Frankrijk en daarna weer ten Zuiden van Saarbrücken luchtgevechten, waar 8 Duit sche jagers mot 10 Fransche gevechtsvliegtui gen aanraking hadden In 't goheel hebben Woensdag op zes plaatsen van het front luchtgevechten plaats gehad. De Franschen verloren daarbij vijf vliegtuigen. Een Duitsch vliegtuig wordt vermist. Het Duitsche legerbericht Het Duitsche opperbevel maakt het vol gende bekend: Ten Zuid-Westen van Pirmasens viel een vijandelijke compagnie de Duitsche voor hoede aan. De aanvallers werden met zware verliezen teruggeslagen. Op 22 November bereikte de Duitsche luchtvloot bij een ac tieve verkenning boven Frankrijk en Enge land be'angrijke resultaten in weerwil var krachtig vuur der vijandelijke luchtdoel artillerie. In de omgeving van Sedan werd een Fransch vliegtuig neergeschoten. In de wateren van de Shetlandseilanden werd on danks kracht:gen afweer een Britsche vlieg boot in brand geschoten. J Bij patrouiilevluchten boven de grens zijn 1 herhaaldelijk schermutselingen voorge komen. Vier Fransche jachtvliegtuigen zijn hierbij neergeschoten. Bij Freiburg werd een Duitsch vliegtuig door Fransche jagers tot dalen gedwongen. Op 21 November vond boven Fransch ge bied een luchtgevecht plaats tusschen negen Duitsche bommenwerpers en zeven Fran sche jagers. De Fransche jagers werden verdreven, waardoor onze verkenners ver der over de grens konden doordringen. Vij andelijke vliegers die bovpn Duitsch gebied kwamen, bleven steeds dicht bij de grens. Weer een Duitsche duikboot tot zinken gebracht De Parijsche bladen „Jour" en „Petit Pari sian" melden, dat de „Amiral Mouchez" een duikboot heeft tot zinken gebracht. De „Amiral Mouchez" is eigenlijk geen oorlogs schip. Verleden jaar werd het schip in dienst gesteld; bij de mobilisatie werd het toegerust voor de jacht op duikbooten. Dit kleine schip, dat onder bevel stond van den reserve-luitenant ter zee Saul- nier. heeft in het Kanaal een Duitsche duikboot tot zinken gebraoht. De Amiral Mouchez" behoort tot een groep oorlogssche pen, die in den nacht convooidienslen ver richtten. De aanvallende duikboot bevond zich ach ter het convooi. Een torpedo kwam 30 M. van de .Amiral Mouchez" terecht on tiiiste doel. Er werden eenige granaten afgevuurd, waarna in de buurt van de duikboot olie vlekken zichtbaar werden. Het vuur met twintig stralen gebluscht Vijftig fabrieksmeisjes vluchtten in paniek Voor honderdduizenden guldens schade ZWOLLE, 24 Nov. Gistermiddag om streeks vijf uur heeft alhier een felle brand gewoed, welke drie perceelen heeft aange tast. De brand is ontstaan in de fabriek schoenmakersfournituren der firma Vecht en Co aan de Thorbeckegracht al hier. Terstond na het eerste alarm ver schenen de politie en de brandweer ter plaatse, doch op dat moment stond het vier verdiepingen hooge gebouw reeds in lichter laaie, hetgeen geen verwondering mag wekken, aangezien in het perceel veel brandbaar materiaal was opgeslagen. De vlammen grepen zoo -*ïel om zich heen, dat er onder het personeel een ware paniek ontstond. Ongoveer vijftig meisjes werken op deze fabriek. Zij konden met achterlating van al hun bezittingen zich slechts in veiligheid stellen door naar de eerste verdieping te vluchten, waar een nooddeur is, welke toegang geeft tot d"1 woning der familie Koetsier aan de Spin huiebreehoek, welke woning gelegen is bo ven een schilderswerkplaats. Het forceeren van deze deur en de invasie van de luid gillende meisjes veroorzaakten bij de bewo ners van dit huis groote ontsteltenis, welke er niet minder op werd. toen men zich hei gevaar, dat dreigde, bewust werd. Boven dien moest men ernstig rekening houder met de veiligheid van mej Koetsier, dir ziek te bed lag. De huisgenooten hebben de zieke onmiddellijk in dekens gewikkeld er naar familie in de buurt gebracht. Het waf op dat moment de hoogste tijd, want d? vlammen hadden reeds ook dit perceel aan getast en hun weg vervolgd naar de aan den Spinhuiswal gelegen 9pecerijenmalerij cn verffabriek der firma N.V. A. J. ten Doesschate, welke eveneens een prooi va i het alles uric Een dichte vonkenregen verspreidde zich .qver de omgeving, yrees ypor uitbrMdiP6i van den brand tot een catastrophe, was niet ongegrond, wanneer men bedenkt dat in de onmiddellijke nabijheid de gasfa briek, het Huis van Bewaring en de oude ambachtsschool zijn gelegen, welke laatste ten tijde, dat Zwolle nog een garnizoen had als kazerne was ingericht. Twintig stralen in hei vuur De brandweer, die met twee autospuiten een magyrusladder en al het overige be schikbare materiaal was uitgerukt, slaagde er echter in de vlammen te stuiten, voor zij het kantoor der firma Ten Doesschate aan den Spinhuiswal hadden bereikt Met onge veer twintig stralen werd het vuur aan alle kanten bestreden. Aan het optreden van de brandweer moet het ongetwijfeld worden toegeschreven, da< het vuur. voor het nog grooter onheil had kunnen aanrichten, bedwongen kon wor den. Men heeft eebker niet kunnen voorko men, dat de perceelen, waar het vuur ge- woed heeft, totaal zijn uitgebrand en da< er.'Kele woningen en winkels die door ie brandende perceelen werden ingesloten veel waterschade hebben gekregen. Zoowel bij de firma Vec.it als bij de N.V. Ten Does sihate en de familie Koetsier Is alles ver loren gegaan. Een kat kwam in de vlam men om. Een jongen, die door het vun- verrast werd, terwijl hij z«ch op een W.C bevond, kon zich slechts redden door uD een venster te springen. Hij liep bloeden de wonden aan het gelaat op en moest door een geneesheer verbonden worden. De sohade loopt in de honderdduizenden guldens. Vooral de firma Ten Doesschate is ernstig gedupeerd, daar haar gehee'e voorraad specerijen is verloren gegaan de invoer van dit soort artikelen, welke voornamelijk uit Amerika afkomstig zijn op het oogenblik met groote moeilijkheden gepaard gaat. Voorts zijn tal van machines door het vuur vernield. Tegen zeven uur was het gevaar geweken en kon de brand weer met de nabtussching beginnen. All gedupeerden zijn tegen brandschade ver zekerd. De N.V. Ten Doesschate echter niet tegen bedrijfsschade. De oorzaak van den brand is onbekend. Een talrijk publiek sloen- 1en brand gad De Burgemeester van Zwolle, de heer A v VV alsum, heeft zich van het verloop van den btaad persoonlijk op de hoogte gesteld HITLER ONTVANGT DE DUITSCHE BEVELHEBBERS Richtsnoeren voor de oorlogvoering Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De Führer en opperbevelhebber der weermacht heeft gister, evenals het vo rige jaar, de bevelhebbers der weermacht in de nieuwe Rijkskanselarij bij zich ont boden. 3.a. gaf de Führer, met gebruik making van de ervaringen, opgedaan in het Oosten, richtsnoeren voor de toe komstige oorlogvoering. Het s.s. „Vredenburg" verloren De bemanning gered ROTTERDAM. 24 November. R-' de direc tie van de Halcyon Lijn is bericht ingeko men, dat de geheele bemanning van het Nederlandsche s.s. „Vredenburg" veilig te Montevideo is geland. Het is niet lekend of de „Stad Haarlem", die in de nabijheid was, de opvarenden van boord heeft ge haald Vermoedetiik zullen de «chiphreuke lingen met de „Stad Haarlem" naar Rot terdam terugkeeren. De bemanning bestond uit 33 koppen, w.o. dertien Vlaardingers. Kapte'in is ae heer L. Tvmons uit Vlaardinger-Ambacht. De „Vredenburg" was 13 Augustus j.l. van Vlaai-dingen naar Wahana vertrokken om een lading ijzererts te halen. Toen de oor- Ine uitbrak kwam deze reis te vervallen en vertrok het schip naar Zuid Amerika om een lading graan in te nemen voor de Nederlandsche rcgoerir.e Het schip was reeds op de thuisreis naar Rotterdam, toen het j't. Zondag bij hel eiland Lobos aan de Zui Amerikaansebe kust strandde De kapitein heeft geseind dat hij schip en lading als volkomen verloren be schouwd. Schepen varen uit „Statendam" en „Boschdijk" vertrokken ROTTERDAM, 24 November. In den afge- loopen nacht, op het vastgestelde tijdstip, ls het s s. „Statendam", van de Holland—Ame- rikalijn van hier naar New-York vertrokken. Er bevinden zich ruim 1200 passagiers aan boord. Een groot gedeelte van de reizigers bestaai uit emigranten uit Duitschland. het voormalige Oostenrijk en Tsjecho Slowakije. Bovendien maken een groot aantal Italia nen en Amerikanen de reis mee. Het aantal Nederlanders is niet zeer groot. Met de „Statendam" worden nog een 15.000 tal kanaries naar Amerika vervoerd, welke zangers in Amerika zeer in trek zijn. Drie deskundigen vergezellen deze diertjes om voor een goede oppassing zorg te drugen. De ..Statendam' was vanmorgen om 7 uur in zee cn zal op de uitreis ook de haven van Southampton aandoen. Ook het s.s. „Boschdijk" is met een lading stukgoed vertrokken. Dit schip heeft geen passagiers aan boord en gaat eor^t naar Ant werpen om bij te laden. De Batavier II vertrokken ROTTERDAM. 24 November. De .Batavier II", die Woensdag j.l. wegens het mijnen gevaar uit zee naar Rotterdam was terug gekeerd. is vanmorgen naar Londen ver trokken. Voorts is de „Batavier III" vanmorgen van Cadix hier teruggekeerd. Dit schip heeft een aantal Joodsche vluchtelingen naar Soanje gebracht VAM THIF1 '5, DRAADIND.p&TRÏE *I.V BfF<f VERZINKING (van kleine elukken.) „Olfartes (lia 'ObuW- keurige omvchrijvihgvan hélt Ie ywfopié/Y j materiaal) worden gaarne .yerslreKj^-dbcr: HANDELMIJ. VOOR DRAAOPRODUCTEN Een nauwkeurig voorbereide over val, die vlot van stapel liep Binnen drie minuten was alles gebeurd Aanvallers losten vele schoten VENLO, 24 Nov. Omtrent het grens incident bij Venlo zijn thans nog de vol gende bijzonderheden bekend geworden: Zooals het D.N.B. reeds heeft gemeld, waren twee van de over de grens ge voerde personen van Engelsche nationa liteit, en wel de heeren Payne Best en Captain Stevens. De derde persoon was de chauffeur J. Lemmens uit Den Haag, terwijl de vierde persoon de luitenant Klop is geweest, die vroeger hier te stede in garnizoen heeft gelegen en bij den in lichtingendienst te 's-Gravenhage werk zaam was. Naar wij vernemen, was aan de bijeen komst in het grenscafé van den heer Bak kes den vorigen dag een ontmoeting voor afgegaan, waarbij vijf personen tegenwoor dig waren. Het waren de heeren Best, Ste vens en Klop en twee onbekende Duitschprs. Naar buurtbewoners beweren, is ook de chauffeur Lemmens meermalen ter plaatse geweest Op den dag van 't incident (9 Nov.) kwam een Nederlandsche auto, gemerkt H7„ waar in de vier personen, die later het slacht offer der ontvoering zouden worden, waren gezeten, voor het grenscafé aanrijden en zwenkte den weg naar den achtertuin in, die langs het café loopt. Deze plaats is zeker meer dan 20 meter van de Duitsche grens verwijderd. Van wat er daarna gebeurde be staan tegenstrijdige getuigenverklaringen. Oorspronkelijk heeft het verhaal de ronde gedaan, dat na het stilstaan van de auto Duitsche militairen 00 het café zouden zijn afgekomen. Dit verhaal is bij later onder zoek niet bevestigd: degenen, die den over val hebben gepleegd waren in burger ge kleed. Een schietpartij Na het stoppen van de auto zijn twee per sonen uitgestapt; men weet niet met zeker heid wie. Men ma- wel aannemen, dat de chauffeur de eerste was. die den wagen ver liet en verschillende getuigen hebben dit oo>t verklaard. De uitstnppenden werden begroet door twee voor het café staande mannen, die beleefd hun hoed afnamen en een hin ging maakten in de richting van het arn- verrende gezelschap. Plotseling kwamen .toen om het huis heen zes mannen aanstormen, die in het wilde weg schoten losten uit automatische vuur wapenen. De twee uitgestapte personen wan- «en n zakten ineen. F.on hunner zou op slag gedood zijn, terwijl de chauffeur, vol gens 0 oggetuigenv.erklaringen, eveneens met De twee mannen, die reeds ter plaatse inwezig waren en de aankomenden door hoed afnemen hadden begroet, wenden zioh tot de toeschietende omwonenden, toepende: Herein, herein, daarbij met pistolen dreigen de De zes anderen hebben den doode er den gewonden man in de Nederlandsch. auto gelegd. Intusschen was van de Duit sche grens een Duitsche auto achteruit rijdende komen aanrijden, waaraan de Ne derlandsche auto werd vastgekoppeld, na de overvallers met de bei le auto's en hun vier slachtoffers over de grens ver dwenen. Rinnen drie minuten had het drama zieti afgespeeld. Niemand had kunnen ingrij daar degene die zich ook maar voor raam vertoonde, terstond, met een vuurwapen' werd bedreigd en in bedwang gehouden. De vlotheid, waarmede de overvai van stapel liep. wekte den indruk, dat men hier met een nauwkeurig voorbereide hinderlaag te doen heeft gehad Aangezien het grenscafi een eind vóór de Nederiaonsche militaire grenswachten ligt. kon ook van die zijde niet tijdig worden ingegrepen Do De marechaussee en de politie zijn. na het vertrek der Duitschers. terstond gewaar schuwd, doch verschenen uit den aard der zaak te laat. Zij vonden op de plaats var het misdrijf een opvallend groot aantal ledige hulfen, welke erop wijzen dat de aan vallers. toen zij te voorschijn schoten, in snel tempo vele schoten moeten hebben ge lost Op het gras naast de oprijlaan werd een plas bloed gevonden, terwijl dp caféhou der even na het gebeurde, een revolver heeft opgeraapt. Het parket van Roermond kwam des avonds ter plaatse voor het onderzoek. Naar wij van andere zijde vernemen do luitenant Klop bij het onderhoud dat de beide Engelschen zich voorstelden in het café te hebben, aanwezig, omdat de beide Engelschen zich hadden gelegitimeerd als zijnde belast met besprekingen met Duit schers tot onderzoek van de mogelijkheid van eventueele vredesonderhandelingen en hij opdracht van zijn chef had in het helang onzer onzijdigheid, daarbij toezicht te houden Bij 't onderhoud, dat de beide Engelschen op een vorigen dag in hetzelfle café met twee Duitschers hebben gehad, was ook de heer Klop aanwezig Eij die gelegenheid is alleen gesproken over de mogelijkheid van vredesonderhandelingen. Een duister punt is. of de beid'-- hc-eren. die op 9 November voor het café de Neder landsche auto stonden on te wachten, en die zoo beleefd hun hoed afnamen, wel de zelfde personen zijn geweest, die reeds vroe ger met de heide Engelschen in onderhan deling waren geweest. Uit mededeelingen van Duitsche zijde zou men moeten op maken, dat ook bij het vorige onderhoud gesproken is met leden van de S.S. Sidher- heitsdienet. Dan zou men dus met een wel zeer zorgvuldig voorbereide val te doen hebben Uit getuigenverklaringen is niet komen vast te staan, zoo vernemen we, of de beide Dultsdhers reeds eerder in het café waren geweest VERKRIJGBAAR I VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen Britsche mijnenveger op mijn geloopen. Duitsche vliegtuigen leggen mijnen in riviermonden. Poolsche regeering vergadert in Frank rijk. Luchtgevechten aan het Westelijk front Minister Steenberghe heeft een onder houd gehad met het bestuur der Neder landsche Reedersvereeniging over de gevaren der zee. Te Leeuwarden heeft een felle brand gewoed, waardoor een schoenfabriek ge heel in vlammen opging. De wijziging der pensioenen voor spoorwegambtenaren is door de Tweede Kamer goedgekeurd. Nadere bijzonderheden over het grensincident bij Venlo. EENIGE REGEN Weer verwachting. Betrokken tot zwaarbewolkt en vooral aanvankelijk nog regen, later opklarend, verdere stij ging van temperatuur, matige tot zwakke wind, aanvankelijk uiteenloopend, later meest Noordwest. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 759.6. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 3.4 C. FIFTSER«: I.ICHT OP 1 Nov. Van 'sav. 4.25 u. tot 's morg. 7.10 u SCHAAP CO. AMSTERDAM - ROK1N 106 MOOIERE AFDRUKKEN 6x9 4 ets. (Reel.) H u 1 S V R 0 UWEN YÓRCo BLU- FAX doet U MKÈK dan met stukken zeep' in elk pak GEBRUIKSAANWIJZING VerkrliKhaai In alle sroo te e„h„,.en: Zuldblnak 22 - Tel. 11C2G - Rotterdam (Reel.) Hmi'Hi'iMM ik&As KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L O Schoen die het ge- kennen van hei beste ie dragon kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN I (Reel I Mijnhardtje Twee ttuki 1 0 ct. - Twaalf stuka 50 eU IBecLl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1