llieuure geihsci)tGTouraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Spanning te Vlissingen De scheepvaart op Engeland staat voorloopig geheel stop Avang timnisprys: aal in Leiden en in plaatsen :en agentschap gevestigd Is 2-35 r post Z35 portokosten 0.18 feu.len lard bij wekelijksche I4.50 ksche zending5.50 ii Alles bij voomtibetaling jners 5 ct. met Zondag'Mad 7 */j ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 DONDERDAG 23 NOVEMBER 1939 20e Jaargang Sbbertentieprijjen: Van 1 tot 5 regels t.I7'/i Elke regel meer0.22 Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 No. 6864 DEN ONBEPERKTEN 3L0G TER ZEE? k, landen van Wesl-Europa en taionder Nederland Bd«* 'En meer ondervinden, «a. hel |ch tusschen hamer en aambeeld C twee groote oorlogvoerende ',1 iLStoden Uit hei aanzienlg. '1 ,an >1 acheepsongevallen, ver te inhnen onder d< Engelach- r« Britsche regeering de maakt dat de Dintiche marine er .Cfk beeft •t'Xt h»h. de •.«lei"»™*»" -td staat ra mei ijk op het stand cpheepsrarnpen aan de Oostkust EN, «Ln door ünitsche mijnen, «elka .'e'fïalen hande awegen zoudenrijn rv 'ia de conclusie van ajhBrtacM 'Lt lil eveneens, teneinde aan den t dit onrechtmatig voorde.1 t. j, .t^^nTmetr^rnm •H^-tasrac L maken. Dat zij door deze maat- ïi fer^ate na.-.uftdk,nm. blijkbaar kan noch wl Zl) w. iVtSTvorut men "hfeachnkl - Vicieuze aankondiging, van W 1 wat men op deren Br,l~' n ":i {al antwoorden. Dit antwoord^ 3.y het kort samengevat W I dan dat het Derde R'jk den on 1" vooru.ta.cht °ourl;d' rl0. beteekent het ^re'un een toestand van Khiervo - o'., -iiioheicL Voortaan aal men er ta rekening te houden, voor aoo- «ter dat men niet alleen in olli- tuide -ónes, doch overal-waai N(rm" eer- druk verkeer heeft, mu- 11 "lial kunne t aantretlen Evcneena ïdene- toekom* P kunnen ÏJÏ ft ^jelefenheld gg vei- v - j t w art. p r nilkboot het handelsschip het aanvallen, evcnaeer zalviee- mva srder het zijn onrichtbaren. •Ijand Joet. Met andere oor loc ral voortaan worden ,jj dat alle voorteekenenbe- in, niet volgena ove-ee.tfekomen igicr joch volgens de methoden 1 JalaI\ten oog om oog, tand om tand, hSiie beperkingen, welke men vroe- aikI dat men aan zijn eigen ™Vn de meest elementaire begrip- k.anzchelükheid schuldig was. ovte,t«tsche zijde motiveert men deze K.-tonis uit de noodzaak. waarin it Brittannië gebracht rou rtjn ïu,Jailes te zetter, nu namelijk niet irtvOBf. doch_ook zfcn '-fch^mdorhe"^"; een leger, doch van ïvo.k. Handelaacheepvaart en ma- ,V'r; Jedeneert men daar. run door de srftrlof method» Sn~«' '"'7* op zee vaagt, moet dit doen me .„voor oogen alle ««aren, welke hu 'tan beloopen Voorts geelt men -n rname^meTwtren ai- r. ftïïtHÏ r-evaicnd^ diencu aftellen tegen de Engelzche contrile. *t dwrtoerel wesro zouden hebben t.- ïi "an Ztin d«« than, toch in - pf voor hen toegesloten, want 10 ,^'ï.ch ra liach niet de voeld' v« - io, 'i; Tocvel tegen Engeland als iilschland schem inzakt het machts- ii Z der-z heide landen op o ■Vr^ederland breken than, well.cht de zorgelijke tijden aan, waarin 'v rit uiterste teruggebrachte Sc. te ral hebben, de hedruvennog JtL te houden, en 111 de bevoor Xr'egen W «voorrien Hierover -Me ln ona blad meer le-en. Bl E r«t sl«t» een klein llchtpum: a k oo.'iog sneller zijn voU. scherp- 1 o it het uitzicht op het heem den strijd weer w,t Voo" slissing op deze wijze spoediger reen verwacht. w aar blijft ds „Oranje Nassau' Wachten op de geredden van de „Simon Bolivar" Van orgen nog niets bekend I Economisch verkeer NederlandBelgië (ITER SAP BEZOEKT MINISTER STEENBERGHE ER Lmpeiltog<Hrlnrtspersdlei st meldt: lfeid Bbistei van Economische Zaken, Mr iff* Steenberghe, hoeft gisier ln zijn 3.iltcen onderhond geh^^ met den Bei- in Minister van Economische Zaken, 1UTL|W O. Sap. (besprekir.gen hadden ten doel de me- heden van een meer Intensief rcono- p d| terkeer tasscheu b-ic..- landen onder er iog te zien. afcs "trelc C. T Stork en Co. N.V.. te Hengelo (O.) berorderlng). CV onzen specialen verslaggever) V LI SWINGEN, 22 Nov. Er heersoht aiming in de omgeving van het station en ae aan legplaats van de booten uit Enge land. c n de spanning stijgt naarmate de dag verd r verstrijkt. Er is geen bericht over ue „Oranj Nassau", de mailboot, die den dienst 'nderhóudt met Engeland. In een gewoon geval zou er wellicht eenige moeilijkheid ontstaan onder degenen, die bloedverwanten of vrienden van de boot halen maar verder zou er geen zorg bestaan. »-r zij a immers verschillende oorzaken, waardoor een boot eenigen tijd zou kunnen worden opgehouden, vooral op een dag als her nu is, nu er een dikke grijze mist over land ea zee hangt Waiii-om zorgen? Er is een bijzondere reden om beangst te z'jn. De „Oranje Nassau" heeft 86 opvaren den v a het onder de Engelsche kust op een mijn gïloopen schip „Simon Bolivar" aan boor-u Het zal deze, na het uiterst gevaar- ajke avontuur, weer terugvoeren in 't vader land Vandaag zal het schip aankomen, de fami lieleden van de geredden hebben het bericht IT-'e in den laten avond of in den nachf officieel ontvangen. He heeft de spanning gebroken en bli'de leobm ze zich reeds vroeg in den morgen in auto en trein opgemaakt, om het weer- «en zoo spoedig mogelijk te doen zijn. Regel- 'v' ht spoeden ze zich uit den trein naar het kantoer van de Mij. „Zeeland", die den dienst Vlissingen—I.onden onderhoudt. Daar- komt de eerste teleurstelling, want er i? geen bericht ingekomen, dat de „Oranje Nassau, van Southend.de eerste haven op de Theems, vertakken ls. De spanning is er weer. Komen ze vandaag nog? Jj m "s absoluut niet te zeggen, en uit het mit, lat er radi^rraflech geen contact :not het schip is te krijgen, moet worden afge -en! dai het nog niet buiten de Engelsche territoriale wateren is. De vreemde schepen, die daarin varen, mogen er zich slechts ha"- vinden met verzegelde toestellen Voorbij 't lichtschip „Sunk" is het dan ook eerst mo gen;- contact met de „Oranje Nassau" te krijgen, «Vat nu? Afwachten. De spanning stifgt. -eer teleurgesteld zien we de familieleden, die zoo gehoopt hadden op het spoedig en behouden weerzien, uit het kantoor komen, ze drentelen naar de aanlegplaats van de i oo turen eens over het water keeren trooetcloos om, gaan in hotel „Zeeland", tegenover het station, een kopje koffie drin- ken. »1 ?n leest de spanning van hun gelaat. Op het kantoor van de Mij. „Zeeland" is riet druk want steeds weer komen nieuwe familieleden aan. De wachtkamer vult zich i stroomt even later weer leeg. Over Vlissingen loeit heel den middag de eenzame en eentonige klank van de mist hoorn Zoo nu en dan komt een dikke mist- r>sn -it de zee op en de wolken worden tn dichte massa's over den dijk landwaarts gestuwd. Mist en op zee. Dat beteekent meer ga- vaar De spanning is niet te dragen en mag erstrijken de minuten, de uren. Ze rijgen Ich aaneen, totdat het avond wordt Er aat een man uit Almelo, die bcrich- -n wil hebben over z'n broer. Het is wel zeker lat diens vrouw en kind zijn omge komen met de ramp, maar over het leven van drn man verkeert hij nog ln het on- zekc - Een dame uit Zandvoort wacht op Imar an Ze huivert als zij vertelt van de vers- ikkelijke spanning van den nacht van erdag op Zondag. Het bericht dooi de ro( io was haast niet te gelooven go- w»^si J)ie man is gek", heeft ze uitge roepen. Haar dochter en schoonzoon ver go- tellen haar. Er Ir.open er llll Den Boscli, uit Bussum uit msterdam, zelfs enkelen uit België. Spanning is van hun gezicht te lezen. In den loop van den middag komt er een telegram. -,D Oranje-Nassau" is dezen morgen te So d uitgeklaard", meldt het. Dus Toe vertrokken? Hot antoor wordt opnieuw bestormd. „Zoi er een ongeluk zijn?" vragen ang stige nerveuze stemmen. iVuut IHH-, klinkt het nru<t<te1l«id .;ntwoord uit den mond van allen, die tot 't nersoneel van de Mij. behooren of van d.-» nwoordigers van de K.N.S.M., die ook op dit punt wachten op de geredden - ;sagiers en personeel. Mvoluut niet"; maar wat dan wel? - -hien de mist. Het Is mogelijk, dat 't s h-p f -sschen Southend en „Sunk" wegens yor anker is gegaan. Andere ge- h ?p', "n' 1* EnzoLche jAWri Z hct vertrek van alle schepen ver- n heeft., omdat er In de vaargeul mijnen fvor-'è' SS: f'TT*, moeten 'OU uitvaren hehbe„° 5SXMSS"b6VM,WnR N'a. - mate het riaerticht sraat wiikan Mh "el, uV"Mnnln" '°e' D" ri-te^emvoordiRer van de K.N S M !.f» ™»IIK met de menarhen. die ".V n"E ""rijk In de wachtkai i z zun.tr la eeen reden voor nervo- "■II .n onneluk la niel denkhanr 0 er al lana heriehl rijn Ra ru-.lia ii 'J" w"<"" - tot morjren ekt men wee Velen weer met d-n ho"-1 ""hl bil d» verraderlijke ree. waarover misl en ia een dlrhl kleert leppen 'aa,r Pennine blijft, i Welk bericht zal do morgen brengen! Nog geen nader bericht VLISSINGEN. 23 Nov. De spanning houdt aan. De vraag, waar de „Oranje-Nae- \u" is, is nog even urgent als gisteren, ant vanmorgen was nog niets naders om trent het schip bekend. De Mij „Zeeland" heeft het druk met het beantwoorden van vragen om inlichtingen, hetzelfde antwoord van gisteren moet stereotiep worden herhaald: „Nog niets naders bekend". erwacht u hem vandaag?" zoo klinkt 't dan uit de monden, terwijl oogen èn hou ding de ingehouden spanning verraden. ,Ilet kan evengoed niet als wel het geval ziin" Dat is het eenig antwoord, dat g ven wordt en gegeven kin worden. Zoo zijn we vanmorgen precies even ver als gistermorgen. Vier en twintig uren liggen achter ons. En dc spanning stijgt De heer Steinhardt niot gered Naar ons van de zijde der K.N.S.M. Wordt medegedeeld, is bij de laatste opgave van ge redden van de „Simon Bolivar" helaas voor barig de redding gemeld van den heer L. Steinhardt. Bij navraag tc Londen is komen \aet te staan, dat omtrent den heer Stern- hardt tot dusver nog geen bericht is bin nengekomen, dat hij gered is. B.P.M.-employé's komen een dag later Naar wij vernemen is het K.L.M.-vliogtuig „Ibis", dat als extra-vliegtuig vanochtend naar Shoreham zou vertrekken, om een deel van de emoloyé's der Bataafsche Petroleum Maatschappij naar Nederland te brengen niet vertrokken. Voorloopig is de?e vlucht een dag uitgesteld. De reden van dit opont houd schijnt te liggen in het feit, dat degc non. die met het vliegtuig zullen overkomen nog niet gereed waren voor dc reis. Op wacht van de Oranje Nassau die talrijke geredden van de .Simon Bolivar'' aan boord heeft. Reeders overleggen in den Haag Een advies van de Regeering Onrustbarend mijnengevaar Tientallen drijvende mijnen gezien Volgens een rapport van het heden uit Duinkerken te Amsterdam aange komen Nederlandsche motortankschip „Mildred" werden op de route van de Engelsche kust tot de IJmuider haven eenige t i e n t a 11 e n d r ij v e n d e m ij n e n waargenomen. Het tankschip „Rotterdam" teruggekeerd Het in ballast van Amsterdam naar Aruba bestemde tankschip „Rotterdam" is kort na het vertrek uit de sluizen te IJmuiden terug geroepen en naar Amsterdam teruggekeerd. Naar wij vernemen staat dit terugkeeren in verband met het onrustbarend toenemende mijnengevaar bij de Engelsche kust in de scheepvaartroute, welke dit schip zou moe ten volgen. Grieksch schip gezonken LONDEN, 23 November. Gisteravond is het Grieksche s.s. Elena R" aan de Zuid oostkust gezonken. Men gelooft dat de on dergang van het schip door een mijn is ver oorzaakt. De bemanning, bestaande uit 23 personen, w.o. een vrouw, is in een red dingboot opgenomen en aan land gebracht Het schip was van La Plata met een'la ding graan op weg naar Antwerpen en meet 4576 bruto ton, werd in 1917 gebouwd en be hoorde thuis te Syra. Fransche treller tot zinken gebracht SAN SEBASTIAN, 22 Nov. Een Dultsche duikboot heeft Dinsdagmiddag in den Atlan tischen Oceaan den Franschen viscntreiler „Balves 2" tot zinken gebracht Hat schip werd door vijf schoten getroffen, nadat Jo kapitein en de 15 leden der bemanning in de booten waren gegaan. De duikboot bege- I leidde de Fransche zeelieden tot een Spaan- sche visschersboot. die de sr-hinhrpiikelincrpn Het Fransche stoomschip, dat tijdens het weekeinde op een mijn is geloopen, is geble ken te zijn het s.s. „Rhuys", dat 2921 bruto ton meet en in 1919 te Norden werd gebouwd ROTTERDAM, 23 November.,- De directio van de Halcyon Liin deelt ons mede van den kapitein der „Vredenburg" te hebben verno mei, dat door het aanhoudende slechte w hè1 gëftecle achterschip onder water zitf Door de zware zeeën is het niet mogelijk de bemanning, welke zich op de brug be vindt, daarvan af te halen. Te vreezen is dat schip en lading als ver loren moeten worden beschouwd. Het s.s. „Stad Haarlem", van dezelfde ree- derij, bevindt zich in de nabijheid en wacht beter weer af. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Twee Duitsche duikbooten tot zinkeu gebracht. Weer een Britsche torpedojager op een' mijn i De Nederlandsche Regeering heeft gister de reederijen verzocht geen schepen naar Engeland te laten ver trekken in verband met het groote risico, dat de mijnen voor de Enge - sche Oostkust opleveren. De Engel sche marine is bezig deze mijnenvel den op te ruimen. De Regeering acht het beter met de vaart op Engeland te wachten totdat de Britsche admi raliteit een nieuwe vaargeul heeft afgebakend, waar de scheepvaart hei minst van mijnengevaar heeft te duchten. Er zullen hier en daar lichtschepen en lichtboeien worden uitgezet, die een flikkerlicht uitstralen. Het afgebaken de gebied zal steeds nauwkeurig op de aanwezigheid van mijnen worden geïn specteerd. Voorts is tot de visscherij een waarschüwing gericht om in die stre ken van de Noordzee, waar het mijnen gevaar groot is, geen netten meer uit te gooien. Koopvaardijschepen zijn ge waarschuwd buiten de afgebakende vei lige zóne niet voor anker te gaan. Inmiddels ls gistermiddag de Neder landsche Reedersvereeniging, na de ont vangst van het advies van de Regeering bijeen geweest om de hnidige situatie onder oogen te zien. Sinds Zaterdag zijn immers 17 schepen bij de Engelsche kust tengevolge van het mijnengevaar ten onder gegaan. De vergadering van ree ders werd bijgewoond door enkele mari ne-autoriteiten o.m. den chef van de ma rinestaf, vice-admiraal J. Th. Fürst- ner, die de reeders technische voorlich ting gaven. Besluiten werden er op deze bijeen komst niet genomen, hetgeen trouwens ook niet in de bedoeling lag. Doel was slechts gezamenlijk deze ernstige en zorgwekkende zaak te bespreken en kennis te nemen van elkanders ziens wijze. Elke scheepvaartmaatschappij zal thans in de komende dagen haar stand punt moeten bepalen om het besluit te nemen wel ol niet te varen. Ook de Engelsche havens dli-ht Niet alleen vertrekken thans toi-u schepen uit Nederland, ook -Ie schepen aan de Engelsche Oostkust worden op gehouden en mogen de Engelsche ha vens niet verlaten. Daaraan is ook het ophouden van de „Oranje Nassau" te wijten. Het staat niet vast, hoe lang deze maatregelen zullen duren. Schepen teruggekeerd In verband met het advies van de Ne derlandsche Regeering aan reeders om niet uit te varen rijn ol:*0"- reeds enkele Nederlandsche schepen, o-a. de Batavier II, welke in den vroegen morgen nog waren uitge\aren, eenige uren later in IJmuiden en den Waterweg terugge keerd. Het s.s. Rotterdam dat gister de Rotterdamscbe haven verliet, is echter niet teruggekeerd en heeft de reis voort gezet Dit is' het eenige schip dat gister de Rotterdamsche haven verliet. De directie van de K.N.S.M. te Amster dam deelde nog mede, dat het advies van de Nederlandsche Regeering geen concreet verbod van uitvaren betreft. Elke reederij staat vrij of zij zich aan het advies zal houden ja dan neen. Van dc regeering zijn in dezen geen voorschriften te wachten. Daarom be paalden de marine-autoriteiten ter ver gadering zich ook slechts tot het geven van inlichtingen. Sleepboot uitgerust als mijnenveger Naar verluidt wordt de zcpslrenhoot „Zwarte Zee" van L. Smit en Co.'s Inter nationalen Sleepdienst uitgerust met paravanes, teneinde op aanvraag pas sagiers- en vrachtschepen in de gevaar lijke zones vooruit te varen en even- tueele mijnen te vegen. Duitschland over den oorlog ter zee zonder restricties. De Tweede Kamer heeft de behande* ling van de begrooting van Binnenland* sche Zaken voortgezet. Besprekingen tusschen Minister Sap en Minister Steenberghe over het economisch verkeer tusschen Nederland en België. De jaarlijksche vergadering van het Ned. Herv. Verbond tot Kerkherstel. Onthulling van gedenkramen iri de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Een der te Amsterdam vermiste meisjes is terecht. Te Amsterdam is de jaarvergadering gehouden van het Java-Comité. De „Oranje Nassau" met een aantal overlevenden van de „Simon Bolivar" was vanmorgen nog niet te Vlissingen a an ge* komen. Te Soest heeft de teraardebestelling plaats gehad van wijlen zendeling Fr. van Hasselt. EERST DROOG DAN REGEN Weer verwachting: A a n v a n - k e 1 ij k: Temperatuur om het vriespunt, half tot zwaar bewolkt, droog weer. Krachtige tot matige Zuidelijke wind. Later: Stijging van temperatuur, be' trokken tot zwaarbewolkt, tijdelijk mist, waarschijnlijk eenige regen of motregen, meest matige Zuidwestelijke tot Weste lijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 766.8 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 1.4 C. FIETSERS LICHT OP 24 Nov. Van 's av. 4,26 u. tot 's morg. 7.0{ Het vermiste meisje Belooning van f iooo uitgeloofd Nog geen spoor gevonden AMSTERDAM, 23 Nov, Familieleden van de achttienjarige Johanna Elisabeth de Nigtere, die sedert Zaterdagmiddag wordt vermist, loven een belooning van duizend gulden uit voor d;2(n)gene, wiens(wier) aanwijzingen of inlichtingen leiden tot den terugkeer van het meisje naar haar familie. In tusschen werkt de politie te Amster dam uit alle macht om het vermiste meisje teiug te vind'n. Men heeft gisteren in de hoofdstad eenige honderden hotels en loge menten gecontroleerd waarvoor een 200-tal rechercheurs in actie werden gezet. Deze controle is ook uitgebreid over de andere voornaamste steden van het land. De re sultaten naarvan zijn nog niet bekend. De leiding van het onderzoek berust thans bij den commissaris van het bureau War moesstraat, die reeds verschillende huis zoekingen in de afgeloopen dagen heeft la ten verrichten, tot dusverre- nog zonder re sultaat. Ook zijn verschillende gegevens ge rapporteerd door burgers, die zich in ver band met wat zij in de bladen hebben ge lezen, gebeurtenissen herinneren, die mo gelijk licht in deze ondoorgrondelijke zaak kunnen brengen. Een auto, die Zondag in Zuid reed, heaft o.m. ae aandacht van voor bijgangers getrokken, die daarin een meisje zouden hobben gezien in gezelschap van eenige mannen en dat luid geroepen zou hebben: „Moeder, Moeder". Helaas heeft de gene, aan wiens aandacht dit voorval niet ontgaan, niet het nummer van oe auto opgenomen, zoodat de politie hieraan waar schijnlijk -geen enkel houvast zal hebben. Di kans dat het meisje over de grens is gegaan is zeer gering, gezien de zeer strenge grenscontrole door militairen en rijkspoli tie met het oog op den internationalen toe stand. Tenslotte kan nog worden gemeld, dat de man, oie zich Zaterdag voor het fictieve adres aan het Singel bevond waar de meisjes voor haar sollicitatie waren opge roepen zich bij het bureau van de kinder politie heeft aangemeld. Gebleken is dat hij volkomen buiten de zaak staat en toevallig daar passeerde, toen het meisje hem om lichtingen vroeg over h^t adres, waar geen gehoor kreeg. Tweede vermiste meisje terecht Inmiadels is het tweede vermist» meisje, waarover men zich ohgerust maakte recht. Gister kwam het bericht binnen, dat zij bij een tante had gelogeerd en haar ouders in ongerustheid had gelaten. AAIIAPUPII SCHOENEN Het betere merk Tronipenberg's PALACE HOTEL HILVERSUM - Tel. 7941 (2 lijnen) Het gebeele jaar geopend Acht bruggen aanbesteed 's HERTOGENBOSCH. 23 Nov. Heden: gen is alhier aanbesteed h?t maken acht bruggen van gewapend beton, ten be hoeve van de verbeterins van de rivier d Aa vanaf Beek tot Stipdonk. Het laag- werd ingeschreven dóór J. A. Kolc te F.ind hovsn voor I 65.634. (Reel. STOOMEN VERVEN Japonnen bij Palthe in behandeling gegeven voor volledig chemisch reinigen, worden speciaal op pasvorm gecontroleerd, verscho ten en verbeten plaatsen worden gratis chemisch bijgeverfd, kleine reparaties wor den gratis verricht PALTHE (Reel.) Dr. H. NANNING'» IKINADRUPPELS Hei aangewezen middel bl|r BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST <a>. Men lette op den naam„Dr H Nannlngbulten op de roode doos en op de Oacon. Prijs f 1.30 Or. H. MANNING'» ttur» a.m. f.bri.k, N.V. OEN HAAG. ROEMEENSCHE REGEERING AFGETREDEN Naar Havas uit Boekarest seint, is de Roemeensche regeering afgetreden, en zal hedenmiddag om vier uur de Roemeensche Kroonraad bijeenkomen. (Vermoedelijk houdt dezo demissie ver band met den verscherpten economischen druk, den laatsten tijd door Duitschland op Boekarest uitgeoefend. Red.). UITSTEL VAN CON FERENTIE VAN TSJITA De Sovjetambassadeur Smetanin heeft aan den Japanschen Minister van Buiten- landsche Zaken, Nomocra, voorgesteld, de opening van de conferentie van Tsjita uit 1c stellen tot 7 December. Nc nioera stem de hiermede in. (Gelijk men weet zal deze conferentie zich in hoofdzaak bezighouden met de regeling van dc Russisch-Mandsjocrijsche grensge schillen. Red.).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1