lliruiur ;Criïtsri)f (tEoumnt Chamberlain kondigt represailles aan Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De aanslag te München opgehelderd Akkertje jon return >rijs: Sf^rcitwarlaal in Leiden en in pTaats.n Vya<" ren agentschap gevestigd is t 22r: |o per post 2.35 portokosten 0.18 Bui culanJ bij wekelijksche "StL h ri/*V) fegcl: ksche zending. 5.50 't do I Alles bij vooruitbetaling r 'r- e nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» cl hJ •üf Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 WOENSDAG 22 NOVEMBER 1939 20e Jaargang 3irtjertentieprij?en: Van 1 tot 3 regels I.17'/i Elke regel meer0.227» Ingezonden Mededeelingen van J—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend0.10 'r 19lil NO. 6863 iER LICHT OVER MUNCHEN volle weken precies heeft het go- falecr ae Duitsche staatspolitie haar kliikfc inzake den moordaanslag in den SticffSukeller te München voldoende afronden, om daaron p vi J enige mededeeling van substantie lnjv(jp71 doen. Aanvankelijk werd daar- niets anders los gelaten dan de vrij •dedeeiing. dat de gevonden sporen jsad alle naar het bui'enland leid- dat de Bnlsche Geheime Dienst rie nste schuldige zou zijn. Laatstg. betuiging viel te verwachten, omdat Duitschland in Engc-and nu eenn naamsten vijand ziet; ook in Gr ië heeft men de neiging, de schuld -fangename, doch in hun oorzaak ïelderde gebeurteni^en aan 't Derde ,de schoenen te sc uiven, gel. k bij- net tragische ten ondergaan var Bo-ivar ^jchen wachtte de wereld in spanning l»fjere onthullingen omtrent de opzien- explosie, waaraan bijna Adolf -jr. ae andere voornramste leiders van ten offer waren revallen. Men gin| rBtgd- ifvragen, of di gevond n sporen ORt alle in hot zani waren dood ge len of ooit de aclv rgronden eeniger- 3;cen kunnen werden opgehelderd. de chef der Duitsche gehei tie, heeft thans dus verdere me hien verstrekt, en deze zyn ten dcele tienbarenden aar 2. Vooreerst blijkt jat bij de dadelijk ingestelde >ekere grenscontrole talrijke arres 'üfte i verricht, en dat men reeds aanstonds, »>id(fcachit die op de misdaad volgde, huidige, een zekeren Georg E junnen gevangen nemen. Men deed ter op grond van het feit, dat hij ale manier trachtte, bij Constanz iche grens te overschrijden, hetge n de gegeven omstandigheden ach- tegen den man moest wekken. Toen ns bleek, dat hy uit München af was, moet deze ontdekking de ver- welke tegen hem was ontstaan, nog versterkt. Omstreeks een week later volledig: bekentenis af- vermoedelijk het1 1 u rig geheime po1 i' fc- ^en hiertoe Moende methode», te n, men denke slechts aan de Ge- den man ten slotte murw gemaakt. eer merkwaardig is, dat deze Georg jjkeos zijn bekentenissen zoo ruim- ien tijd heeft gehad om zijn plan- reeds in Augustus van het vorige ien te zijn gevormd, omstandig ten te leggen. Hoe is hij erin geslaagd ivuldig den befaamden bierkelder te die sinds den Putsch van 1923 en htsovername van Januari 1933 een in nationaal historisch heiligdom :acht? Blijkbaar heeft hy. bij stukje e, de draagkolom midden in de groote idanig uit weten te hollen, dat hy ariyke machinerie met het uurwerk icelijk plaats kon geven. Zelfs nog acht. we'ke aan den aan g vooraf vond hij zich daar aan den arbeid; .a. door het oefenen v m controle, overtuigen, dat alles naar bedoe- verloopen. Wy staan hier inderdaad groot raadsel, en de veronderstel- t zich op, dat deze politieke mis- tiet in volledig isolement kan heb- irkt, doch dat hij handlangers moet i inmuniqué van Himmler roert deze angrijke kwestie slechts ten deele een verwijzing raar Otto Strasser, Sngelschen Geheimen Dienst. Stras- inderdaad tot vcor z?er kort ind moet hebben verblijf gehouden, 1 den mislukten Putsch Röhm Hitiers bitterste vijanden. xi;j ver- voormaligen leider een gebrek doorzettingsvermogen, ei wenschte tie aan te vullen met een nieuwe re naar links. Zijn broeder Gregor die bloedige dagen van Jun» 1934 ook j 'kehtoffers. Sinds wijdde Otto zich m uiten I and aan de organisatie van rte Front, eerst in Oostenrijk, later oslowakije, doch tweemalen moest errein van actie ontruimen, als ge- de buitenlandsche politi c beide landen in Duitsche macht AlCitl >r F. V' een belangwekkend ding zijn, en Herkend voor den geest onder de igen van het Duitsche volk. zoo derf konden vernemen welke mede- 'tto Strasser. zoo deze inderdaad kracht op den achtergrond uitschlands eigen staatsgrenzen by nen van zijn aanslag heef: gehad. de eventueele inmenging in deze »n den Britschen Geheimen Dienst en blik verschaffen in de interne verhoudingen, waaromtrent men it buitenland zoo moeilijk een oor- »ag te vormen. Verscherpte controle op neutrale scheepvaart Duitsche export moet vernietigd worden (edencijfer van het G.N.V. ioc, e hoogtepunt overschreden w-s het geen der vakcentralen fcand gelukt, het ia dat Jaar be- <>gste ledental, hetwelk op 1 April •ie christelijke vakbe weging tooeg, opnieuw te coteercn. Thans rtslolljk Nationaal Vakverbond topcijfer och tor overschre- tf October 1939 bedroeg het ledental l'eiljke vakbeweging i'8.821. Jï-V. Is daanuede de eerste valc- fdle tot boven het hoogste, ooit estegci\ Ir! - r Of.-, ct ledental is Chamberlain heeft in het lager huis in een verklaring over het mijnen veld, waarin de laatste dagen zooveel schepen zijn ondergegaan, als zijn mee ning te kennen gegeven, dat Duitschland voor deze rampen aansprakelijk zou zijn. In verband daarmee kondigde hij Brit- sche represailles af tegen den Duit- schen export De Britsche regeering, aldus de Engel- sche minister-president, zal niet lijdelijk toezien bij deze methoden van oorlogvoe ring. De Duitsche aanvallen op koop vaardijschepen wettigen represaillemaat regelen en wel deze, dat exporten van Duitschen oorsprong op zee in beslag worden genomen. Vele schendingen van het interna tionale recht, zoo voegde Chamberlain hieraan toe, en de meedoogenlooze grof heid van de Duitsche methoden hebben ons doen besluiten, thans zulk een koers te volgen. Binnenkort zal een koninklijk besluit verschijnen, waarbij uitvoering wordt gegeven aan dit voornemen. De verklaring werd afgelegd, in antwoord op een interpellatie van A 111 e e, die ge vraagd had. of „de regeering voornemens was, maatregelen te nemen met het oog op het feit, dat het zonder waarschuwing leg gen van mijnen op de scheepvaartroutes, .n strijd is met 't internationale recht?" Attleo herinnerde daarbij aan den ondergang van de „Simon Bolivar". Chamberlain zeide nng- „Het zal 't Huis hekend zijn, dat de laatste drie dagen meer dan tien schepen, waaronder zes neutrale, door Duitsche mijnen tot zinken zijn ge bracht en dat daarbij zeer ernstige verliezen aan menschenlevens zijn te betreuren. Dt Hamjsche conventie, welke door Duitschland is onderteekend Duitsch land heeft nog op 17 September ver klaard, deze overeenkomst te willen na leven bepaalt, dat bij het gebruik van verankerde mijnen alle mogelijke zorgsmaatregelen voor de veiligheid der vreedzame scheepvaart moeten worden genomen. Dit is juist het kardinale punt der conventie, daar de mijn geen onder scheid maakt tusschen oorlogs- en koop vaardijschepen, tusschen oorlogvoeren den en neutralen. De conventie eisebt in het bijzonder, dat wanneer de mijnen niet langer onder contröle van hen, die ze gelegd hebben, staan, de gevaarlijke zone bekend ge maakt wordt, zoodra de militaire behoef ten dat toelaten. Wanneer niet-verankerde mijnen ge bruikt worden, moeten zij onschadelijk gemaakt worden uiterlijk een uur, nadat degenen, die ze gelegd hebben, de con trole over de mijnen verloren hebben. Bij het leggen van de mijnen, welke de door mij genoemde verliezen veroorzaakt hebben, heeft de Duitsche regeering geen dezer bepalingen in acht genomen. Deze nieuwe gewelddaad is een hoogte punt in de reeks verdragsschendingen, waar aan Duitschland zich heeft schuldig ge maakt. Ik behoef slechts te herinneren aan het tot zinken brengen van de „Athenia", waarbij 110 menschenlevens verloren gingen en de daarop volgende vernietiging 'van Britsche, geallieerde of neutrale schepen door middel van mijnen, torpedo's of kanon vuur. Deze aanvallen zijn vaak zonder waar schuwing ondernomen en meer en meer me* volkomen veronachtzaming van het door Duitschland geteekende protocol over den duikbootoorlog en de mee6t elementaire wetten van menschelijiklheid. De Britsche regeering is niet voornemens toe te laten, dat deze methodes vin oorlog voering voortduren zonder vergeldingsmaat regelen. (Bijval). Ik moge het Huis er aan herinneren, dat gedurende den vongnn oor log bij wijze van gerechtvaardigde repre saille voor de duikbootaanvallen op koop vaardijschepen exporten van Duitschen oor sprong of van Duitsche eigenaare op zee in beslag zijn genomen. De vele schendingen van het internationale recht en de meedoo genlooze ruwheid der Duitsche methoden hebben ons er toe doen besluiten thans een dergelijken koers te volgen. (Luiden bijval). Miss Wilkinson (Arbeiderspartij) vroeg nog, of de deskundigen van meening waren, dat de schepen in kwestie door eer. nieuwe soort magnetische mijn tot zinken zijn gebracht. Chamberlain antwoorde, dat in deze aangelegenheid thans nog geen vaste over tuiging kan worden uitgesproken. Vóór de premier zijn verklaring aflegde, had Stanley, de Minister van Handel, gc zegd, zich er van bewust te zijn, dat DuitscJi- land bezig is een handelsactie te onder nemen op den Balkan en dat genoemd land vooral belangstelt in de Roeineensche petro- 'eum. Het is echter niet in het nationaal belang, zoo voegde de Minister hieraan toe hierover eenige openbare vcrk'aring af te leegen. Ook weigerde de Minister te /eg?en, of Engeland Roemeensche petroleum om koopt. Cross, de Minister voor Economischs oorlogvoering, zeide, dat de Regcering aan dacht wijdt aan de kwestie van oen moge lijke aanschaffing van ievensmiddelerrvocr raden uit de Baltische landen. Op 't oogen Vervolgens nam de Minister van Finan ciën, sir John Simon, het woord. Hij deel de mede. dat een nieuwe uitgifte zal plaats hebben van nationale spaarbons, ter finan ciering van don oorlog. De emissie zal in de plaats treden van de loopende uitgifte. De aankoopprijs zou ongewijzigd blij'ven op vijftien shillings, maar de rente zou iets verhoogd worden, zoodat zulk een spaarbon na vijf jaar zou gestegen zijn tot 17 sh. 6 d. en na tien jaar tot 20 sh. 6 d. Simon voegde hieraan toe. dat de tijd nog niet daar is. om een leening op de ooeu markt te plaatsen. Ook zal nog een ander certificaat te koor zijn, t.w. de verdedigingsbons, welke in eenheden van vijf pond sterling elk worden uitgegeven. Spr vertrouwde op den vol ledi gen steun van het Huis en van het land, aangezien het succes van deze uitgiften van essentieel belang is voor de overwinning. De consekwentle voor Duitschland De „Lobby"-corre«pondent van Reuter schrijft, dat een „order in council" voor de maatregelen tot inbeslagneming van den Duitschen uitvoer noodig is, omdat volgens het internationaal recht een actie tegen vijandelijken uitvoer slechts mogelijk is bij wijze van represaille. In den vorigen oor log is pas in 1915 tegen den Duitschen export opgetreden: de actie was toen een vergeldingsmaatregel tegen de duikboot- campagne. Duitschland kan, aldus de correspondent, niet gemakkelijk aan de gevolgen der maat regelen ontkomen. Het heeft voor zekere grondstoffen goud en buitenlandsche devie zen noodig. De maatregelen zullen dus de strekking hebben de industrieele blokkade tegen Duitschland te verscherpen. Er zijn op het oogenblik geen statistieken beschikbaar, aldus voegt de United Press hieraan toe, doch het üjdt geen twijfel, dat Duitschland groote hoeveelheden goederen naar Zuid-Amerika exporteert, in hoofdzaak wapenen, ijzeren en stalen artikelen, chemi caliën, instrumenten, enz. in ruil vour grond stoffen. Thans wordt er over gedacht het vervoer door Italië te doen geschieden in plaats van via Nederland en België. Een Duitsche mecnlng In bevoegde Duitsche kringen merkt men aldus meldt „U. P." uit Berlijn, naar aan leiding van. Chamberlains verklaring op, dat 't „het moest waarschijnlijk is. dat 't tot zinken brengen van schepen, zooals de laat ste dagen heeft plaats gehad, door Engeland op touw is gezet, met het vooropgestelde doel, om daarna represailles in den vorm van de confiscatie van de Duitsche exporten te motiveeren. Deze stap zal slechLs ons besluit om te vechten tot het einde, versterken". In deze kringen weigerde men echter iet-3 te voorspellen omtrent de mogelijkheid van eenigen represaillemaatregel van de zijde van Duitschland. Kans op altbreldlng van het conflict? Uit gewoonlijk goed ingelichte Italinan- sche kringen wordt vernomen, dat men daar in het geheel piet verwonderd is over öe verklaring van Chamberlain, dat de Duit sche exporten aangehouden zullen werden. Deze kringen merken echter op, dat er vele weger. zijn. waarover de Duitsche exporten buitenlandsche naties zullen kunnen be reiken. Ondertusschen laakt de Itallaansche pers deze hlokkademaatregelen. wijl ze uitbrei ding van het conflict ln de hand werken. Ciano's blad „Telegrafo di Livorno" Het incident te Venlo Officieele mededeeling van Duitsche zijde Britsche terreuren revolutie- centrale te 's Gravenhage BERLIJN, 2* November. (D.N.B.) Officieel wordt bekend gemaakt: De in Den Haag aanwezige centrale van de Britsche Intelligence Service voor West- Europa heeft sinds geruimen tijd getracht in Duitschland complotten te doen smeden en aanslagen te organiseeren, resp. contact tot stand te brengen met door hem moede revolutionaire organisaties. Op grond van een even misdadige als onuoo- zele inlichting door Duitsche emigranten leefde men bij de Britsche regeenng en de onder haar staande Intelligence Service in de meening, dat zich in den staat, in de partij en bij de weermacht een oppositie be vond, die het doel had in het rijk een revo lutie te doen ontstaan. Onder deze omstandigheden werden ambtenaren van den veiligheidsdienst der S.S. er mede belast contact te zoeken met deze Britsche terreur- en revolutiecentrale in Bes Haag. In de meening werkelijk te onderhande len met revolutionaire Duitsche officieren onthulden de vertegenwoordigers van de Britsche Intelligence Service den Duitschen ambtenaren hun voornemens en plannen, ja, om een duurzaam contact met deze meende Duitsche officieren te kunnrn schrijft o.a.: Het blokkade-probleem is r'.iet derhouden leverden zij hun bovendien een langer meer economisch, doch ofil- ;hvt tieken aard, '.et bereidt den we? tof ernsti ger gevaren. De oorlogvoerende landen, die van deze blokkade te lijden hebben en deze zullen breken, zouden daardoor gedwongen kunnen worden om het veld vai hun mdi- tajre operaties uit te breiden topen elk neu traal land. dat zich vrijwillig of tegen zijn wil neerlegt en samenwerkt m?t de blok kade, het hoofd buigend voor Ie geweten- looze Britsche eisehen. Dader bij Zwitsersche grens gearresteerd Otto Strasser organiseerde het misdrijf Hi m m 1 e r, de chef van de Duitsche politie, heeft officieel gemeld, dat de da der van den aanslag in den Bürgerbrau- keller te München, de 36-jarige Georg Eiser, gevangen is genomen toen hij be proefde naar Zwitserland de wijk te nemen. Hij heeft een volledige bekente nis afgelegd. Reeds op 14 November heeft Eiser volgens een mededeeling van Himmler tegenover de speciale commissie van on derzoek een bekentenis afgelegd, nadat bij de nasporingen de verdenking op hem was gevallen. Hij heeft verklaard weken lang te heb ben gewerkt aan het plaatsen van de helsche machine in een der pilaren van den Bürgerbraukeller. Het uurwerk kon 144 uur of zes dagen Ioopen. Als geldgever heeft de dader genoemd de Engelsche Intelligence Service, als organisatpr heeft hij echter Otto Stras ser aangegeven, den bekenden uitgewe zen leider van het zg. Zwarte Front. Otto Strasser en diens broeder Gregor behoorden aanvankelijk tot de voornaamste figuren uit de N.S.D.A.P. Bij de Röhm-affaire van Juni 1934 liet Gregor het leven, Otto wist naar het bui tenland te ontkomen en stichtte er het zoogenaamde „Zwarte Front", dat tegen de bovendrijvende nazi-richting was ge richt. Aanvankelijk vertoefde hij te Wee- nen, daarna te Praag en tenslotte te Zü- rich. Een week geleden werd gemeld, dat hij eensklaps Zwitserland zou hebben verlaten, om zich naar Engeland te be geven. De opsporingsarbeid De rijksleider van de S S. en chef van de Duitsche politie maakt bekend: „Onmiddellijk na den snooden aanslag in den Bürgerbraukeller, op 8 November, zijn maatregelen getroffer, welke voor de op heldering van het m drijf noodig leken en konden leiden tot .-estatie van dader of daders. Bij deze opsporingsmaatregelen ging men onverwi over tot sluiting van de geheele Duitse! grens en esn verscherp te grenscontróle. Onder de nog In dienzelfden nacht gear resteerden bevond zich een man, die tracht te langs illegalen weg naar Zwitserland te vluchten. Het was de 3fl-jarige Georg Eiser, laatstelijk wonende te München. De inmiddels bereikte resultaten van de speciale commissie, welke door de veilig heidspolitie naar München was gezonden, verschaften talrijke aanwijzigingen betref fende voorbereiding en ten uitvoerlegging van de daad. Als dader scheen iemand in aanmerking te komen, van wien reeds op 12 November een nauwkeurig signalement jepubiiceerd kon worden. Nieuwe ontdekkingen versterk ten de verdenking, dat Geor< Eiser ten minste in eenig verband met den aanslag moest staan. Onder den last van het be wijsmateriaal, dat d; speciale commissie op de plaats van de misdaad en in de tusschen bekend geworden schuilplaatsen van Eiser verzameld had, alsmede na ver scheidene confrontaties, legde Eiser, die eerst hardnekkig ontkende, op 14 Novem ber een volledige bekentenis af. Op een wijze, die in de geschiedenis der criminologie eenig is, had hij ineen arbeid, welke wekenlang duurde, n een ier pilaren van den Bürgerbraukeller een tijdbom aan gebracht, waarvan het uurwerk 9p zes da gen of 144 uur was gesteld. Het ontwerpen van de misdaad gaat terug tot September resp. October 1938, in Augustus 1939 werd de ruimte voor de helsche mactine gereed gemaakt. De lading bracht Eiser op den zevenden dag voor de bijeenkomst in den Eürgerbrau- keller aan. Zes dagen tevoren beproefde hij voor het eerst, de op tijd gestelde bom in de aangebrachte holte te plaatsen, dit mis lukte. Ook de vijfde nacht voor den aanslag was hem ongunstig gezind. In den daarop volgenden nacht echter krc-eg Eiser gelegen heid zijn helsche machine te plaatsen. Hij vertrok daarna onmiddellijk om zich over Stuttgart naar Zwitserland te hegeven, waar zijn opdrachtgevers reeds op hem wachtten. Om zekere redenen keerde hij in den mid dag van den zevenden nog eens naar Mün chen terug. Hij slaagde er in in den nacht van 7 op 8 November opnieuw in den Bür gerbraukeller binnen te dringen om zich nogmaals van het tikken van het uurwerk te overtuigen. De misdadiger had niet ver zuimd er voor te zorgen, dat het geluid van het uurwerk gedempt werd. Hij herhaalde zijn controle eenige malen in dienzelfden nacht. Des morgens ontbeet hij in een kof fiehuis te München om vervolgens per spoor over Ulm naar de grens te reizen. In den nacht van 8 op 9 November trachtte hij in de nabijheid van Constanz over de Zwitsersche grens te komen. Het algemeene alarm, dat intusschen gemaakt was, verijdelde deze poging echter en leidde tot de arrestatie van Eiser. Opdrachtgever, respectievelijk financier voor de daad, was de Britsche Intelligence Service, organisator van het misdrijf Otto Strasser. Het onderzoek naar opdracht gevers en medeplichtigen heeft mededee lingen daarover nog niet gewenscht doen voorkomen. Een deel van de individuen, die--met de misdaad in verband staan, is echter reeds gearresteerd." De chef der Duitsche politie roept de be volking daarom op, alles mee te deelpn wat men van Eiser weet. GEEN SPIONNAGE TE AMERSFOORT Omtrent de onbekende postboden, Qie Zaterdagnacht te Amersfoort z^ch vreemd zouden hebben gedragen, wordt thans a?- meld dat de beide postboden te Leen war den woonachtig zijn. Zij deden dii-nsl op de nachtposttrein T-eeuwarden -Amersfoort. Fn laatstgenoemde plaats hndi'en heiden een uur pauze, tijdens welke zij een wandeling hebben gemaakt, die hoewel zonder eenige bijbedoeling, tot de geruchten aanleiding heeft gegeven. Dat de uniformen verouderd waren, wordt geacht onjuist te zijn. jStfpSfcflV? dVaJuiVjÜU APTlS*- «Ja nïïsit waarmede de Duitsche geheime staatspolitie tot op den dag van vandaag het contact met de Britsche regeering in stand heeft gehou den. Op 9 November nu trachtten de leiders van dezen Britschen Intelligence Service voor Europa, de heeren Best en kapt. Ste vens, de Nederlandsche grens bij Venlo naar Duitschland te overschrijden. Zij werden daarbij door de hen bewa kende Duitsche organen overweldigd en als gevangenen der staatspolitie afgele verd. De met elkander in strijd zijnde mede deelingen betreffende hun gevangenne ming, of deze nog op Nederlandsch ge bied, dan wel op Duitsch gebied geschied is, worden op het oogenblik onderzocht. Hoofdpijn Veiligheid voor zeevarenden Dringend onderhond met Minister-President gevraagd ROTTERDAM, 22 Nov. De contact-commis sie van organisaties van werknemers ter koopvaardij heeft een telegram gezonden aan den voorzitter van den raad van ministers te s Gravenhage met den volgenden in houd: „De contact-commissie van organi saties van werknemers ter koopvaardij is ernstig verontrust door de scheepsramp, van de „Simon Bolivar" en vraagt drin gend om een onderhoud, teneinde maat regelen in overwoging te kunnen geven, die, naar haar oordeel, in de gevaarvolle om standigheden van thans, getroffen moeten worden, ter verzekering van zoo groot mo gelijke veiligheid voor de opvarenden der Nederlandsche koopvaardijvloot" Italiaansch stoomschip loopt op mijn Het schip drijft nog LONDEN, 22 November. Het van Italië naar Rotterdam bestemde Italiaansche s.s. „Fianona", is gisteren door de Engelsche controlecommissie in de Duins, waar het schip geruimen tijd werd opgehouden, vrij gegeven. De kapitein meldde, dat het schip heden morgen om ongeveer 3 uur bij Maas-vuur schip werd verwacht. Een later bericht meldt, dat het schip omstreeks middernacht, kort na het vertrek, op een mijn ge'oopen is. De „Fianona" bekwam ernstige schade, doch de opvarenden werden gered. Het schip is echter dryvende gebleven. Te Dover is assistentie aangevraagd. HOOG WATER BIJ NIJMEGEN NIJMEGEN. 22 November. Door den aan houdenden regen en den westenwind zijn de rivieren voor de tweede maal in dit na- P'otseküig sterk gestegen. De Waai bij Nijmegen bereikte gistermiddag een hoogte van 1085 mefer N.A.P.. terwijl er 56 e.m. was werd geconstateerd. Uit Keulen werd zelfs 115 c.M was ge meld. hij een stand van 5.74 meter. De lage kade te Nijmegen is reeds over stroomd. De uiterwaarden Ioopen gcleide- ■yk onder, doch veel schade kan er niet meer worden aangericht.. De srheepvanrt i6 tamelijk stil Ook dp Maas voor Roermond is sterk aan het wassen. Bij de stuw aan dc Dor.ck steeg het water 1.25 M De stuwen zijn gestreken. De uiterwaarden zijn reeds ge deeltelijk ondergeloopen. Uit België wordt nog flinke was gemeld. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Chamberlain kondigt represaillemaat regelen tegen den Duitschen export aan. Arrestatie en bekentenis inzake deii aanslag te München. Het standrecht in de Tsjechische ge bieden weer opgeheven. Japansch schip óp mijn geloopen aan Engelands Oostkust De Tweede Kamer heeft de behande ling van de begrooting van Binnenland- sche Zaken voortgezet. Het ledencijfer van het C.N.V. heeft het vroegere hoogtepunt overschreden. Er worJen nog 86 personen vermist bij de ramp van de „Simon Bolivar". Officieele mededeeling van Duitsche zijde over het incident bij Venlo. Te Utrecht is de jaarvergadering ge houden van het Ned. Herv. Verbond tot Kerkheistel. Verschenen is de Memorie van Ant woord op de begrooting van Sociale Zaken. Droog weer Weer verwachting. Des nachts lichte vorst overdag temperatuur boven het vriespunt Plaatselijk ochtendmist, overi gens nevelig tot lichtbewolkt droog weer. Zwakke tot matige wind uit Zui delijke richtingen. FIETSERS LICHT OP I Nov. Van 'sav. 4,27 u. tot 'smorg. 7,07 u jiirnii-v.'SMr j „IN DE SMIDSE" K. Leldschedwarsstraat 26 KI. Gartmanplantsoen 5 Jonga Roelensteeg 2a Damrak 6 Spul 30 AMSTERDAM VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014 Leverbaar door Postkanto ren, Plaatselijke Luchtbe- schermingsvereenigingen en onze Wederverkoopers. Nieuwe daling van den goud voorraad Met 20 millioen Blijkens den nieuwen weekstaat van de Nederl. Bank is in de afgeloopen week de goudvoorraad met 20 millioen gedaald (v.w. 45 millioen). De druk op den gulden is dus niet onbelangrijk vermin derd. De totale edelmetaalvoorraad be draagt thans nog f 1049 millioen (v. w. 39 millioen). s c h a t k i s t p o s i t i e van het R ij k is weer krapper geworden. Een be drag van f 20 millioen aan schatkistpapier werd rechtstreeks bij de Bank onderge bracht (v.w. nihil), waardoor de wisselpor tefeuille steeg tot f 33.4 millioen. Ook het renteloos voorschot aan het R ij k werd weer ten volle opgenomen :en bedrag van f 15 millioen (v.w f 12.5 millioen). Voorts stegen de b e 1 e e n i n- n met f 6 millioen tot f 225 millioen. >e rekeningcourantsaldi van anderen stegen met f 12 millioen tot f 235 millioen. De biljetten circula- daalde tot f 1131 millioen (v.w. f 1133 millioen). Vlogen onze vliegtuigen boven Duitschland Een onbegrijpelijke mededeeling van Berlijn Havas meldt uit Brussel: Nadat de Neder landsche zaakgelastigde te Berlijn de Wil- helmstrasse schrifte'ijk in kennis had ge steld van klachten der Nederlandsche regee ring over het overvliegen door Duitsche vliegtuigen van Nederlandsch grondgebied, heeft de Duitsche gezant in den Haag van zyn kant tegenover de Nederlandsche regee ring uiteengezet, dat Neder'andsche vlieg tuigen herhaaldelijk over Duitsch territoir hebben gevlogen. Beide regeeringen hebben toegezegd d* wederzijdsche k'achten te onderzoeken. Bij navraag te bevoegder plaatse werd het A.N.P. medegedeeld, dat men dit be richt volkomen onbegrijpelijk vond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1