Jliruiur £rik*djr (jfrntnmt Dagelijks verschijnend Niejwsbtad voor Leiden ^.n Omstreken Het vergaan van de Simon Bolivar Eerste slachtoffers in ons land terug De vermiste auto gevonden nnnn uw.wd DE LEEUW N.V. cir ïnementsprijs: rartaal in Leiden en in plaatsen ,|r een agentschap gevestigd is 235 iper post 2.35 -f portokosten ek0.18 et Buitenland bij wekelijksche King4.50 lijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling mers 5 ct. me' 7'/i ct Bureau: Breestraat 123 - Telefom 22710 (na 6 ir: 231 f6) - Postbox 21 Postgiro tfi: 36 DINSDAG 21 NOVEMBER 1939 20e Jaargang 8tertentieprtjjtn: Van 1 tot 3 regels f 1.17'/» Elke regel meer0.22'/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 No. 6862 eep;.c' v ir ideri 5ej te r (en c REACTIE TEGEN RALE SCHEEPVAART? ijks is de eerste, zuiver mensche- r i'.ogenheid met de slachtoffers van ,>n mijn ge'oopen Nederlandsche a'hon Bolivar" gestild, of het nijdige dat tusschen oorlogvoerende na- t,a"fmijdelijk schijnt, begint met her- mee,tracht. Het heeft, in de vraag wie u/deieggen van de noodlottige versper- fe-n.ösprakelijk moeten worden geacht, en dankbaar object gevonden. De pers neemt unaniem het standpunt e Duitschers zich zouden hebben =={emaakt aan een daad, welke met lationale recht in strijd is, name et leggen van mijnen buiten terri ne-teren, zonder daarvan van tevoren r- r geven. Zij neemt daarbij het stand- iai ie tot ontp'offing gekomen ien om verschillende technische aftt door de Britsche zeemacht n gelegd- terwiJl deze zich boven- eepijel voor zou wachten, op deze ma- lering tot de eigen havens levens maken. ons hier niet in redeneeringen v<> - om de juistheid van dit standpunt l al willen wij in dit verband wel n herinneren, dat juist dezer dagen •nveld in den Theemsmond werd 'aarvan niet zonder meer kan wor- gnomen, dat dit eveneens van Duit- ne zou wezen. Onzes inziens blijft e jkheid open, dat de betrekkelijk heffargeulen, welke men tusschen de jrringen uitspaart als toegangs- ?n, de havens, door losgeslagen eigen 1 ,ide mijnen onvoorziens i :eerd. Wellicht ook heeft de suc- )uitsche duikboot-aanval op iwftSw de Britsche marine-autori- - ziije verleid, de toegangskanalen rzoriternauwen, waardoor de risico's evenredig moeten toe- schajt wjj echter wel zouden wenschen Pömjr scherp en nauwlettend onder- .^"jraan deze ramp, die zoo on- J veel leed en schade heeft berok- kan zijn. En voorts hoede vreefoor overhaaste gevolgtrekkingen! e L ïgemotiveerde en ook uit anderen ele splaatste consekwenties kan men V-in ee» groot dool-dor Engelsche !pu leffen, waar deze zich met de tra- ee[' de „Simon Bolivar" bezig houdt, et standpunt stellende, dat de iet zijn veroorzaakt door een pijn, die bovendien wederrechte- hjjn gelegd, heft deze pers een hreeuw aan. en eischt zij strenge ,ïhe represaillemaatregelen. Zij lat de Engelsche regeering nieuwe n zal nemen, om door middel van pr zee het Duitsche economische Ier af te snoeren. Wordt tot op r de Engelsche marine alleen toe- ■uden op de ladingen, welke de scheepvaart in onzijdige havens ft 1 an te brengen, de bladen in kwes- ►nste'Van deze controle thans een twee- maken, en ze ook van toe- v-erklaren op de uitvarende V£ ichepen. Mocht blijken, dat deze 7exportgoederen aan boord hebben, g t.pk hierop beslag dienen te worden er." F >pen^t ons van het hart, dat een der- igelsche reactie op een ramp, ,etabene de scheepvaart van een ij, mogendheid heeft getroffen, ons ïn zachtst gesproken onbegrijpelijk Wat nu, gaat men tegen de neu- in toch reeds veelszins het kind van e t tig dreigen te worden tengevolge wist, die hun niet aangaat, maat- >°rr effen, die hen nog in sterker mate ie;v7;benauwen? Wij kunnen noch wil- men, dat een ons berokkend ont- ^Vageluk de aanleiding zou moeten i- jor maatregelen, welke niet alleen v. - andsche, doch de geheele onzijdige rt voor schier onoverkomelijke en onberekenbare schade aatsen. d bif rer)-- scheepvaart op Indie - il ;_.c.lbooten voorloopig opgelegd 0I? IA, 21 Nov. (Aneta). Blijkens de irhschenen afvaartlijst voor 1940 van ^Vaart-Mij. Nederland en de Rotter- ILloyd, zullen de „Oranje" en de an?T, die reep. op 15 December en ri te Tandjong-Priok worden ver- ?-c: a aankomst te Soerabaja aldaar mS worden opgelegd. en- naatsohapnüon wfeloten om alle i;:-: r opgezette thuisvarende schepen, p 18 November van Tandjong rtrokken „Johan van Oldenbarne- Suez en Port Said te dirigeereu. -ten van de Nederland gaan h>er Genua en die van de Rotterdam- lEJJ yd naar Napels. Van deze plaat- j-, kan de verdere reis over land ^gemaakt. epen varen dan via Lissabon naar m en Amsterdam than de Witt", die 20 November 1 abon naar Amsterdam vertrok, za'. -Downs worden begeleid door de idsche sleepboot „Zwarte Zee", die p zal voorafgaan. JIKER OP BON No 7 linister van Economische Zaken ede, dat gedurende het tijdvak van I 21 November tot en met Zondag mber a.s. de met „7" genummerde rijksdistributiekaart recht geeft op >pen van een kilogram sniker. Zuster Aletta vertelt van de verschrikkingen van de ramp Dankbaarheid over de in Engeland geboden hulp AMSTERDAM, 21 Nov. De directie van de K.N.S.M. heeft gisternamiddag uit Lon den bericht ontvangen, dat van de over levenden van de ramp van de „Simon Bo livar" slechts vijf zwaar gewond zijn. De overige gewonden gaan goed vooruit. De zwaar gewonden zijn: H. R. Helweg, chef-kok, opgenomen in het ziekenhuis te Harwich, het lid der bemanning P. C. den Heyer, opgenomen in het ziekenhuis te Ipswich, mcj. K. de Jong, linnenjuffrouw, de Britsche mej. M. A. Massiah en mevr. Celli Gottselig, onderdaan van Honduras. De drie laatsten bevinden zich in het zie kenhuis te Colchester. Een aantal van 150 passagiers en leden der bemanning zullen met de laatste Zee landboot, de „Oranje-Nassau", welke Woensdagnamiddag te Vlissingen wordt venvacht, in ons land terugkeeren SCHIPHOL, 21 Nov. De eerste passa giers, die de ramp van de „Simon Bolivar" overleefden, zijn vanmorgen met de eerste K.L.M.-machine Amsterdam aangekomen. Het waren de vier Dominicanessen, nl. üe zusters Emilia, Aletta, Colombana en W-al- truda, dia. zich tijdens de ramp zoo buiten gewoon moedig hebben gedr-agen. Vanzelfsprekend waren er vele familie leden en belangstellenden op het vliegveld aanwezig. Hartelijke ontvangst Toen om ongeveer kwart over elf de „Zilverreiger" in zicht kwam, stelden allen zich op het perron voor het douanekantoor op om de vier dappere Nederlandsche zus ters een hartelijk welkom te bereiden. Het was niet mogelijk haar nog in het vliegtuig te begroeten, daar, zooals bekend, de ramen van de verkeersmachines, in verband met de tijdsomstandigheden, geblindeerd zijn. On middellijk nadat de machine op het perron stilstond, kwam als eerste, de jonge zuster Aletta naar buiten, spoedig gevolgd door haar medezusters Emilia, Colombana en Waltruda. Het was een gewelidg gedrang op het perron. De zusters werden letterlijk met open armen ontvangen door haar mede zusters en door de op Schiphol aanwezige paters-dominicanen. Van aHe kanten kre gen zij gelukwenschen in ontvangst te nemen en het spreekt wel vanzelf, dat de heeren van de K.N.S.M. ontroerd dankten voor alles wat zij tijdens de verschrikkelijke scheeps ramp voor de passagiers hadden gedaan. Het was de zusters aan te zien, dat zij getroffen waren door deze blijken van be langstelling. Brokstukken van gesprekken konden wij opvangen en wij moesten con- stateeren, dat deze zuster» niet in de eerste plaats dachten aan haar eigen behoud tijdens de ramp, doch voornamelijk haar aandacht hadden besteed aan de redding van zoo vele andere passagiers. Zij lieten zich gewillig ondervragen en poseerden zelfs eenigen tijd op het trapje van de K.L.M.-machine voor de fotografen en toen deze eerste drukte wat geluwd was, begaven zij zich naar het douanekantoor. Het is misschien een bij zonderheid, welke den omvang van de ramp nog sterker accentueert, wanneer wij ver- de zusters had te on< bagage als papieren en alles wat zij voorts bij zich hadden toen de reis begon, is bij het vergaan van het schip verloren geraakt. Zuster Aletta vertelt In het restaurant werden de zusters ont haald op een kopje koffie en toen kwamen ook de tongen los, omdat -zij inderdaad veel ervaringen uit de bange uren hadden te vertellen. Zoo beschreef zuster Aletta het oogenblik, waarop het schip op de mijn liep. De vier zusters waren op dat moment op het dek, in tegenstelling met de meeste passa giers, die binnen bleven, omdat het vrij koud was. Zij bekeken de oorlogsschepen, die in de nabijheid van het schip rondvoe ren en wandelden verder rustig heen en weer. Het eerst voelden zij een schok, de ruiten rinkelden èn na enkele seconden helde het schip over. Onmiddellijk ontstond groote chaos aan boord. Van binnen het schip uit renden alle passagiers naar de sloepen. Men wist evenwel niet bij welke sloep men zich moest vervoegen, want er was nog geen sloepenrol gehouden en even min had men de gelegenheid gekregen onder deskundige leiding met de reddinggordels te oefenen. Zuster Aletta, die dit verhaal deed, begaf zich met haar drie collega's naar een der sloepen. Op een gegeven oogenblik kon zij niet verder omdat haar de weg werd versperd doo reen man, die uit de machine kamer naar boven stormde. Zij zag, hoe haar drie medo-zusters een plaats in een sloep wisten te bemachtigen. Deze sloep kon op de normale wijze worden neergelaten. Zuster Aletta trachtte een tweede 'sloep te bereiken. Deze was eens vol met menschcn en toen het moment gekomen was, dat de sloep zou worden ge streken, bleek, dat de davits verwrongen Op dit kaartje de route aangegeven (dikke zwarte lijn) die de neutrale schepen volgen als zij zich langs de oostkust van Engeland via de Duins naar de vrije en sperzóne wil len begeven. Het zwarte pijltje geeft aan vaar de Simon Bolivar is gezonken. waren. Van een derde sloep konden de tou wen niet gevierd wordten. Zuster Aletta wist in deze derde sloep een plaats te bemachti gen. Tevoren had zij haar schoenen uitge trokken, evenals haar mantel, om tijdens de redding niet door overtollige kleeren ge hinderd te worden. Zij had wel haar red dingsgordel aan, doch zij begreep, dat deze verkeerd zat. De stampvolle sloep kwam toch in het water terecht, nadat iemand de tböwen had doorgesneden, doch vrijwel onmiddellijk zonk dit vaartuig, zoodat de passagiers in het water terecht kwamen. Zuster Aletta vei-ielde -vooils hoe zij enkele keeren onder water kwam. Op een gegeven oogenblik kwam zij opnieuw boven, waarbij-een dame met haar kind aan haar hals hing. De' dappere zuster trachtte een plank te grij'i^n, doCh deze gleed uit haar handen, omdat alles met olie besmeurd was. Het was bui tengewoon moeilijk een plank of een ander ronddrijvend wrakstuk te grijpen. Eindelijk slaagde zij er in een stuk hout, waaraan een ijzeren staaf zat vast te houden. Zij probeer de nog de vrouw en het kind te grijpen, doch deze 6chenen aan het einde van hun krachten te zijn. Moeilijke redding Een aur lang dreef Znster Aletta in het water rond, waarop een dikke vuile olie- laag lag. Tenslotte werd zij opgemerkt door een Engelsch oorlogsschip, dat hulp bood. Het was zelfs buitengewoon lastig vanwege de laag olie, om aan boord van dit oorlogs schip te komen, doch eindelijk werden de pogingen van de redders met succes be kroond. Zuster Aletta was volkomen ver suft. Aan boord van het oorlogsschip heeft zij alle mogelijke zaken te drinken gekre gen; zij wist niet wat. Om half vijf meerde het schip aan de kade van Harwich. jDe ge redde zuster werd op een draagbaar van boord gedragen. „Ik zag er verschrikkelijk uit. al mijn kleeren waren weg en ik had een matrozen- broek aan". Toen zij aan wal kwam, zag zij oogenblikkelijk haar drie mede-zusters, die eveneens gered waren. Deze schrokken hevig en dachten, dat haar collega ernstig gewond was. Dit was evenwel niet het geval Het verhaal van zuster Aletta was verder kort en sober: Om half twaalf kwam de trein in Londen aan, waar zij met andere geredden gelogeerd hebben in het Great Eastern Hotel. Niettegenstaande het verschrikkelijke ver haal, dat de zusters ons deden, sprak toch haar dankbaarheid over de hulp, welke men in Engeland aan de geredde passa giers heeft geboden. Over eenigen tijd zullen deze vier zusters opnieuw naar West-Indië vertrekken. Waarom geen paravanen? De Directie van de K.N.S.M. deelt ons naar aanleiding van gemaakte opmerkingen inzake het niet gebruiken van paravanen door de „Simon Bolivar" 't volgende mede: Door haar werden op 1 September j.l. bij het ministerie van Defensie via den inspec teur-generaal voor de scheepvaart enkele paravanen besteld met de bedoeling deze o.a. te doen aanbrengen op haar grootste passagiersschepen, toot zoover deze zouden blijven varen in de gevaarlijke zones. Deze paravanen zijn door de K.N.S.M. nog niet ontvangen. Ten opzichte van het gebruiks- nut van paravanen merkt de directie nog op, dat hieromtrent de meeningen der nau- tici zeer uiteenloopen. Nog enkele geredden Aan de lijst van de geredden moet nog worden toegevoegd G. Smit, pantrybediende Schellevis, Louis Visser en G. E. T. Smit. Telegrammen van deelneming Onder de talrijke bij de directie der K.N. binnengekomen bewijzpn van deel neming in verband met de iamp van de ,Simon Bolivar" bevinden zich telegram men vpn de ministers van Koloniën en Economische Zaken. Tragische bijzon? èrheden Onze correspondent te Gorkum deelt het volgende mede: Heeft de ramp van de „Simon Bolivar" ons als volk getroffen, >an zeer nabij kan dit gezegd worden van een onzer stadgenuolen, den heer «G. Voorspuy, hotelier in tie 11 aarstraat. Immers heeft zijn broeder, de gezagvoer der van de „Simon Bolivarbij deze ra:nr het leven gelaten. De heer HenJnk Voorspuy werd 13 Sept 1888 te Groot-Ammers geboren. Na 'le open bare lagere school te hebben afgeloopei volgde hij het onderwijs aan de kweek school voor de zeevaart te Amsterdam. Op 15-jarigen leeftijd ging hij ter zi toen hij 28 jaar oud was werd hij bevorderd tot gezagvoerder bij den Kon. YVest-Indi- schen Mail, welke maatschappij later werd opgenomen in de K.N.S.M. Tijdens den vorigen oorlog heeft de heer Voorspuy menige reis gemaakt, zonder ooit een ongeluk met schip cn bemanning te heb ben opge'loopen. Wel is het voorgekomen, dat hij tweemaal juist op een ander vaartuig had gemonsterd en zijn vroeger schip spoor loos verging of strandde. Met kapitein Voorspuy, die gehuwd was, doch geen kinderen had, en te Bloemendaal zijn woonplaats hod, is een bekwaam en moe dig zeeman heengegaan, een der best-; gezag voerders van de K.N.S.M. Echtpaar de Groot gered Bij het hoofdkwartier van het Leger des Heils is uit Londen bericht ontvangen, dat liet echtpaar kapitein De GrootCarrière, dat met de Simon Bolivar naar West-Indip was vertrokken, ook tot de geredden be hoort De K.N.S.M. kreeg hiervan eveneens me- dedeeling uit Londen. De heer en mevrouw De Groot reisden tweede klasse. Aanvankelijk was gemeld, dat van het gezin Landenga, bestaande uit man. vrouw on kind één persoon was gered. Thans is bericht ontvangen, dat de heer Landenga tot de geredden behoort Omtrent de fami lie Knevel, bestaande uit man, vrouw en ■A/ooacion o? Virkidore/ iberw «twai/lftpMeiciil Bfieed/ benroond Ifntoon/lflmq Ada"1 '885 H BOE BEER, Aol770 AM/TERDAM WEINIG VERANDERING Weerverwachting. Mistig weer, geen neerslag van beteekenis. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke wind, aanvankelijk veranderlijk, later meest Zuidwest. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 776.1 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.2 C. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen President Hacha van Tsjechië onge steld. Mislukte luchtaanval op Britschen tori pedojager. Luchtalarm in Engeland en Frankrijk. Aan het westelijk front geeft de was der rivieren ernstige overlast. Voorstel tot benoeming van twee directeuren van de Amsterdamsche Bank. Uit de Rotte bij Terbregge is de ver miste auto opgehaald. De twee inzitten den zijn om het leven gekomen. Nog verdere berichten over de ramp van de „Simon Bolivar", twee kinderen, is aanvankelijk opgegeven, dat de vader en de moeder waren gered. Nader is gebleken, dat een van de beide kinderen, n I. een baby van elf maanden ook is gered. Het tweede kind van dit gezin wordt echter nog vermist Twee maal aan den dood ontsnaptl Een geredde mssagier van de „Simon Bo livar' is voor de tweede maal sinds hdt uit breken van den oorlog aan den dood ontsnapt Het is de 54 jaar oude Noorsche advjocaat Peter Roshau, die na vier uur zwemmen in het ijskoude water door een Britschen tor- pedobootjager werd opgepikt Hij moest naar een Londensch hospitaal vervoerd worden, lijdend aan „shock". Bij het begin van den oorlog was hij in Warschau, waar 't huis, waarin hij woonde, door een bom werd getroffen. De bom dood de zeven inwonenöen en het huis raakte in brand. Dr. Roshau ontsnapte uit de ruïne en mocht via Berlijn Polen verlaten. Hij was op weg naar Lima in Peru. Bij het ongeluk van de „Simon Bolivar" verloor hij 41)00 doi- i lar, die hij niet meer uit zijn hut kon redden. Uit de Rotte bij Terbregge opgehaald Beide inzittenden verdronken HILLEGERSBERG, 21 Nov. Gisteravond omstreeks half zeven heeft de politie uit de Rotte onder Terbregge (gem. H i 11 e- gersberg) de auto opgehaald, waarmede de heer B. H. Wormgoor, graanhandelaar te Zutfen en mevrouw van Ommen uit Hil- legersberg in den nacht van Zaterdag op Zondag j.l. van Waddinxveen naar Hille- gersberg waren vertrokken. Het lichaam van den bestuurder is op eenigen afstand van de auto teruggevonden. Het stoffelijk overschot van mevrouw van Ommen be vond zich nog in den wagen. De beide ontzielde lichamen zijn naar het lijkenhuisje te Hillegersberg overgebracht. Met behulp van een kraanwagen is de auto uit het water gelicht Toen de auto, een Fiat welke in den nacht van Zaterdag op Zondag uit Wad dinxveen naar Hillegersberg' vertrok daar niet ter bestemder plaatse was aange komen, is van de vermissing door den bur gemeester van eerstgenoemde gemeente kennis gegeven. De eigenaar van de auto, de heer W. uit Zutfen. was daarmede bij zijn zoon te Waddinxveen gekomen, die ook zijn schoonmoeder mevrouw v. O., wo nende Molenlaan Hillegersberg, op visite had De heer W. heeft deze dame aangebo den haar naar haar woning te brengen. Aan 't einde van den Terbregsrhewcg heeft hij zich waarschijnlijk in dc richting ver gist, misschien tengevolge van het zeer slechte weer, wellicht nok doordat hij op de oude brug over de Rótte heeft gerekend. Wat er gebeurd is kan slechts worden ge De auto waarmee het droevig ongeluk gebeurde gist. De auto is op pl.m. 10 M. rechts van de nieuwe Prinses Irenebrug in de Rotte gereden met het droevige gevolg dat beide inzittenden jammerlijk om het leven zijn gekomen. Een aan den Hoofdweg wonende melkboer heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag een auto met het opgegeven nummer zien rijden. Toen hij daarvan mededeeling had gedaan zijn de politie van Hillegersberg en in de nabijheid wonende burgers aan het dreggen gegaan. De 22-jarige timmerman C. Romijn, 1 gisteravond de vreeselijke oritdekKing daan. Deze jonge man had het vermoeden, dat de vermiste auto in de Rotte moest reden zijn. Na beëindiging van zijn werk heeft hij met een hark een gedeelte van de Rotte bij de Prinses Irenebrug afgezocht na zeer korten tijd bleek zijn vermoeden werkelijkheid te zijn. De hark van Romijn gleed langs de zijrui ten van de gezonken auto en alle twijfel was voorbij. Met behulp van andere omwo nenden heeft men met een ketting kans ge zien de auto gedeeltelijk te lichten. Direct na het bekend worden va vondst heeft onmiddellijk Inspecteur Vol wijk do noodige maatregelen voor het ber gingswerk genomen en eenige uren daarna kon de auto door middel van een kraan wagen van de firma Putten uit Rotterdam, worden gelicht. Het portier stond open, waaruit afgeleid w.irdt. dat de heer W. nog gepoogd heeft, i zich te redden. Bij liet bergingswerk werd het talrijke pu- bliek op een afstand gehouden De of'icier van Justitie, Mr. C. J. V. j Meischke, alsmede de burgemeester van I Waddinxveen. de hoer P. A. Troost, hebben geruimen tijd het bergingswerk gadege slagen. I UTRECHT xeulsche Duitsch vliegtuig neergestort DEN HAAG, 20 Nov. De Regee- ringspersdienst meldt: Hedenochtend is bij Roermond een Duitsch militair vliegtuig gesignaleerd. Het is door luchtafweergeschut onder vuur genomen. Het Duitsche vliegtuig is neergestort, waarbij de bestuurder om het leven is gekomen. SCHILDWACHT VERDRONKEN Bij de stuw te Grave In den nacht van Zondag op Maan dag is de 26-jarige ongehuwde dienst plichtige soldaat Goedegeburen, uit Melis sant (Overflakkee), die als schildwacht bij de stuw te Grave stopd, verdronken. Hoe de man te water is geraakt, staat niet vast, doch men vermoedt, dat hij uitgegleden is, Zijn horloge was op half twee blijven staan De omgekomene was eenige zoon. WAT ELKE MILITAIR MOET WETEN UUUU MET STUDIE' Vraag franco toezending prospectus voor schriftelijke of mondelinge opleiding aan: Nederland Instituut Pont 30 ]aar ervaring/ Hooldk(nloor. D.„ H„g li CLouricuIe opt" BIERBROUWERIJ VALKEN BURGCL) BEKEND OM HAAR PRIMA BIEREN HET HORLOGE VOOR DEN DIENST WATERDICHT I STOFDICHTI ROESTVRIJ - EDELSTAAl

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1