STADSNIEUWS PAST OP MIDZR MIDZA-BONS mw Natuurlijk ZATERDAG 18 NOVEMBER 1939 TWEEDE Van het Stadhuis Uitreiking Distributie Stamkaarten Deze kennisgeving goed lezen en bewaren Op Dinsdag 21 November a.s. wordt begonnen met de uitreiking der Distri butie Stamkaarten, dit zijn de kaarten die de thans in het bezit der inwoners zijnde Rijksdistributie (nood)-kaarten zullen vervangen en als zijnde van groote waarde, goed en netjes moeten worden bewaard. De uitreiking heeft plaats in: Het perceel Breestraat 117 (t.o. nieuwbouw Stadhuis), op de volgende dagen, tussohen des voormiddag: des namiddags 5 uur en tusschen des na middags 7 en 9.30 uur, zulks voor de be woners der straten vermeld achter eiken daarvoor aangewezen dag. Op Dinsdag 21 November voor de be woners der straten dragende een naam te beginnen met de letter A, B, C en D (inbegrepen Nieuwe Beestehmarkt, P. J Blokstraat, Da Costastraat en Du Rieu- straat); Op Woensdag 22 November voor de bewoners der straten dragende een naam te beginnen met de letter E, F, G en H tot en met de P. C. Hooftlaan (inbegre pen: Kort Galgewater, De Genestet straat. De Cronjèstaat. ter Haarkade, Dwars- en West Havenstraat, Oude Heerengracht, Hof de Blauwe Klok en Hof van Venetië). Op Donderdag 23 November voor de bewoners der straten dragende een naar te beginnen met de letter H vanaf Hoo- gewoerd, J, K en L tot en met Langebrug (inbegrepen Jacob Catslaan, Sint Jans hof, Jan van Goyenkade, Jan van Hout kade, J. W. Frisostraat, Johan de Witt- straat en Ten Katestraat. Op Vrijdag 24 November voor de be woners der straten dragende een naam te beginnen met de letter L vanaf Lange- gracht en M tot en met Morschstraat (inbegrepen Korte Langestr., Louise de Colignystr., Korte Lijsbethsteeg, Korte en Lange Mare en de Meij van Streef kerkstraat) Op Maandag 27 November voor de bewoners der straten dragende een naam te beginnen met de letters M vanaf Morsöhweg, N, O, P en R tot en met Rabaiberpoort (inbegrepen Hooge en Lage Morschweg, Verl. Nassaustraat, en Korte Oranjegracht. Op Dinsdag 28 November voor de bewoness der straten dragende een naam te beginnen met de letter R van af Ra penburg en S tot en met Schutterstraat (inbegrepen: Kort Rapenburg, Noord en Zuid Rundersteeg. Nieuwe Rijn, Oude Rijn, Stille Rijn, Hooge- en Lage Rijn dijk en Lange Scheistraat); Op Woensdag 29 November voor de bewoners der straten dragende een naam te beginnen met de letter S vanaf Seringenstraat, T en U (Inbegepen: Oude Singel, de Sitterlaan, van Slinge- landtlaan, van Speijkstraat, St. Ursula- steeg); Op Donderdag 30 November voor de bewoners der straten dragea.de een naam te beginnen met de letters V W Z (Inbegr. Oude Vest, Nieuwe Waard- straat, van der Werffstraat, vWoonwa- gens, Lange Zandstraat). Op de hierboven aangegeVen dagen worden alleen de stamkaartv.i uitgereikt aan dc bewoners der straten rhter die dagen vermeld. Wijze van Uitreiking De kaarten worden uitgereikt aan den j hoofdbewoner van elk perceel, zulks zoowel voor hemzelf met zijn gezin, als voor alle bij hem inwonendt personen (Kamerbewoners, dienstbode! enz.) Personen tezamen een perceel bewonenl de, doöh afzonderlijke huishoudens vor mende, moeten de kaarten ieder voor zich komen halen. Bij het afhalen der kaarten moet worden overhandigd een ingevuld en onderteekend DISTRIBUTIE-STAMKAARTEN HEBBEN GROOTE WAARDE Wat ieder er van weten moet Zooals men elders in dit blad als ofcficieele kennisgeving kan lezen, wordt Dinsdag 21 November a.s. begonnen met de uitreiking der distributie-stamkaarten. Men zal_ zich afvragen „waarom nu weer kaarten", im mers men heeft reeds een distributiekaart in zijn bezit. Ter verduidelijking het vol- gende: De thans in het bezit zijnde Rijksdistri butiekaart (ook wel Noodkaart genoemd) heeft slechts een tijdelijk karakter, want binnenkort zal zij worden vervangen door de Distributie-Stamkaart. De noodkaart heeft dan geen waarde meer, distributie artikelen kan men op haar dan niet meer verkrijgen. In tegenstelling met de z.g. noodkaart is de distributie-stamkaart op naam gesteld, alle leden van een gezin verkrijgen een stamkaart waarop verschil lende gegevens elk lid van het gezin betref fende vernield staan. Personen boven de veertien jaar moeten de kaart van hun handteekening voorzien. Op deze stamkaart worden t.z.t. bonboekjes of kaarten ter ver krijging van distributie artikelen verstrekt. Ieder die in het bezit is van een Stam kaart is gerechtigd tot het ontvangen van distributie-artikelen. Komt men de stam kaart niet halen, (men is dan niet in het be zit van die kaart), dan is men ook niet distributiegerechtigd. Niemand die daarvoor in aanmerking komt, verzuime dus de voor hem en de leden van zijn gezin of de bij hem inwonende personen bestemde stam kaarten te komen afhalen. Is men verhin derd dit persoonlijk te komen doen, dan kan dit door een ander gebeuren, mits de gemachtigde voorzien is van een behoorlijke schriftelijke machtiging, luidende b.v. „On- dergeteekende, Jansen, wonende Zijstraat 11, machtigt Pieterse om namens hem de distributiestamkaart(en) in ontvangst te nemen. Leiden, 22 Nov. '39 (daaronder) handteekenine." De distributie Stamkaart is niet alleen van de allergrootste waarde La.v. de levens middelen-distributie, doch zij is voor een ieder tevens een officieel bewijs dat hij op genomen is in het bevolkingsregister. De kaart kan hem dus ook als indentiteitsbe- wijs dienen. In de door de regeering vast gestelde Distributie-Stamkaarten beschik king is dan ook voorgeschreven dat men bij verhuizing naar een andere gemeente de stamkaart gelijk met de inlevering van de verhuiskaart moet laten wijzigen en af tee kenen. Verder is men verplicht bij vertrek naar het buitenland de Stamkaart in te le- eren. Ook moet dit geschieden bij de aan gifte van overlijden aan den ambtenaar van den .Burgerlijken Stand; bovendien kan de vrouw die een huwelijk heeft aange gaan de naam van haar echtgenoot door de afdeeling „Bevolking" laten bijvoegen. Ten strengste is het verboden zelf iets in de stamkaart te veranderen of daaraan iets bij te voegen. Alle veranderingen mogen uitsluitend gebeuren aan de afdeeling „Be volking" der gemeente-secretarie. Men ziet dus dat de Distributie-Stamkaart in alle op zichten een groote waarde heeft. Men hale haar dus op tijd af en beware haar zorg vuldig. Ten slotte zij nog medegedeeld, dat meji verplicht is bij verliezen of zoekraken van de kaart daarvan bij de politie aangifte te doen. Zonder die aangifte en zonder nauw keurig onderzoek kan men geen nieuwe kaart verkrijgen. In de bevolkingsadmini stratie is bij iederen inwoner aangeteekend dat hij in het bezit is van een stamkaart door bij zijn naam het nummer dier kaart te vermelden. Nogmaals, de distributie- stamkaart heeft groote waarde, haal haar dus af op de dagen daarvoor bestemd en genoemd in de officieele kennisgeving van dit blad! Men beware de rijks- (nood) distributie kaart totdat officieel blijkt dat zij waarde loos is gewordenl J. DUYVERMAN ACCOUNTANT Lid N. I. V. A. Graaf Florisstraat 80, ROTTERDAM Kievietslaan 27, WASSENAAR Belastingzaken Ontvangstbewijs Deze ontvangstbewijzen zijn oningevuld huis aan huis bezorgd. De hoofdbewo ner van een perceel of de afzonderlijk levende persoon moet persoonlijk de kaart (en) komen halen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan iemand daartoe worden gemachtigd; bij het hierboven- bedoelde ontvangstbewijs moet dan een schriftelijke machtiging worden overhan digd. Leiden, 18 November 1939 De Burgemeester van Leiden A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN BONNEN De directeur van het Distributiekantoor, Oude Rijn 132, deelt mede: Een beperkt aantal V4 bonnen is uitgege ven. Zij moeten de volgende week op afzon derlijke opplak vet'on aan mijn kantoor in geleverd worden Leiden, 18 N n 1039. De Directeur, P. ROOSENBURG GESLAAGD Onze stadgenoot de heer A. N. van Wouw slaagde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haajg ivoor het examen in de vakken Harmonieleer, Analyse en Litteratuur, NEUTRAAL MILITAIR TEHUIS II"* bestuur de Nedèrl. Veroen igLag .„Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs" heeft besloten om vö'or de gemobiliseerde troepen een aantal lezingen te houden en excursies, daarmede in verband staande, te organ iseeren. De Leidsche Burgerwacht, welke haar za len als Neutraal Militair Tehuis heeft inge richt, heeft voor deze lezingen gaarne een zaal beschikbaar gesteld. De eerste lezing zal gehouden worden in het Neutraal Militair Tehuis. Utreohtsche Veer 3, op Maandag 20 November a.s., 's avonds te 8 uur precies. De heer N. J. Swierstra zal dan spreken over „Ontstaan en groei van Leiden". Dezelfde spreker zal Maandag 27 Novem ber de volgende lezing houden over „Bouw kunstig schoon in Leiden", waarna op Maan dag 4 December een wandeling wordt ge houden door Leiden met een bezoek aan de oude Pieterskerk. DUO NAP DE KLIJN ALICE HEKSCH Het chio Nap de Klijn, vioolleeraar aan de Muziekschool der Mij. voor Toonkunst. Alice Heksch, piano, zal 1 Dec. a.s. één enkel concert geven in de Concertzaal van de nieüwe Muziekschool der Mij. voor Toon kunst, Bapenburg 22. Hiermede zal deze nieuwe concertzaal officieel in gebruik ge- norrien worden. ARBEIDSONGEVAL Gisteravond te kwart voor tien is de 27 jarige drukker Joh. v. A H., in de drukkerij der N.R.M., met de linkerhand bekneld ge raakt in een rotatie-pers. De middelvinger erd vrij ernstig gewond De man is door den EHD naar het Acad. Ziekenhuis over gebracht. MOOIE ORDERS Aan de firma Degens en Soheeren, alhier is opgedragen de levering van de naadlooze aebesta-vlieren voor het nieuwe Stadhui3, alhier. Deze firma levert tevens de asbesta- vloeren voor het nieuwe Beursgebouw te Rotterdam. Bloemist-Patroons Vereen. „Leiden en Omstreken" Donderdagavond hield deze Vereeniging in Café 't Schuttershof haar maandelijksche vergadering, die een zeer geanimeerd ver loop had. De voorziiter, de heer A. B u m a n, sprak er zijn voldoening over uit, dat de opkomst zoo groot was. Besloten werd een der bestuursleden af te vahrdigen naar de Alg. Verg. van de Ver eeniging ^Groep Bloemisterij" uit den Ned. Tuinbouwraad, die te Utrecht zal gehouden worden. Bij monde van den heer R. vande Burg, werd verslag uitgebracht over de besprekingen, die gevoerd zijn met den Di recteur van Markt- en Havendienst, voor een betere regeling op de Bloemen en Plan- tenmarkt, inzonderheid wat betreft het te gengaan van het aanbieden van onvolwaar dige producten. Het bleek dat een zoodanige regeling in werking zal worden gesteld. Een en ander had de instemming van vele leden. Niet minder dan zes nieuwe leden konden worden ingeschreven. Hiema deelde de voorzitter met een gees tig speechje, prijzen uit aan de leden, die de meeste nieuwe leden hadden aangeworven. Spr. kon den penningmeester, den heer N. de Leeuw, complimenteeren als eersten prijs winnaar en overhandigde hem onder ap plaus een mooi boek over tuinaanleg. Den heer G. Hiiner viel de tweede prijs, eveneens een boek ten deel. Na een korte pauze bracht de heer J. J. van der Blom, namens de kascontrole-com missie, verslag uit over het financieele be heer. Alles werd in uitstekenden staat be vonden en den penningmeester werd dank gebracht Een interessant onderwerp:: „Hybridisatie van Narcissen", werd ingeleid door den heer G. J. Hoogervorst G.zn., die aan de hand van een aantal fraai gekleurde platen op onderhoudende wijze het groote aantal soorten on geslachten onder de Narcissen besprak, waarna hij uitweidde over de krui singen met deze narcissen. Verschillende moeilijkheden doen zich bij het kruisen waarvan een der voornaamste is het moeilijk kunnen bepalen van de rijpheid van het stuifmeel. En een zeer klein percen tage van de uitgezaaide narcissen is slechts een verbetering van bestaande soorten. Ook moet dan nog worden afgewacht, hoe deze zich in cultuur zullen gedragen. De vragen werden door den spreker naar ge noegen beantwoord. De voorzitter ontvouwde vervolgens een voorstel van het Bestuur tot het stichen, zij het op bescheiden schaal, van een assorti- mentstuin van heesters en siergewassen. Alle leden waren in principe voor dit voorstel. Om de mogelijkheid nader te on derzoeken werden enkele leden uitgenoo- digd om in een commissie zitting te nemen. Ned. Historisch Natuur wetenschappelijk Museum Belangrijke aanwinst Dezer dagen is het Neder la ndsch Histo risch Natuurwetenschappelijk Museum Leiden, verrijkt met eenige zeer belangrijke stukken, welke herinneren aan den tijd, dat Linnaeus, de vader der botanische en zoölo gische systematiek, in Holland woonde werkte (1735—1738). Na in 1735 in Harder wijk te zijn gepromoveerd, nam Linnaeus spoedig als lijfarts zfjn intrek bij Mr. George Clifford, die toen den Hartekamp bij Haar lem bewoonde. Tijdens zij verblijf aldaar, in 1737, schilderde Mart in us Hoffman zijn por tret, waarop hij staande, ten voeten uit levensgroot is afgebeeld in het Laplandsche costuum. dat hij van zijn reis naar Lapland in 1732 had meegebracht. In de rechterhand houdt hij een exemplaar van Linnaea borea- lis, een o.a. in Lapland voorkomend plantje, waarvan de geslachtsnaam aan Linnaeus werd gewijd door zijn tijdgenoot J. F. Gro- novius, curator van de Leidsche Universi teit. Een copie van dit schilderij is in het bezit van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden. De uitgebreide verzameling planten Clifford, levende zoowel als gedroogde, werd door Linnaeus beschreven in zijn „Hortus CHffortianus", uitgegeven in 1737 on ver lucht met een groot aantal platen door Jan Wandelaar. Ook het groote succes van Clif ford cm in zijn tuin een pisangboom in bloei te krijgen (de vierde maal, dat zulks in Eu ropa gelukte) werd door Linnaeus in een boekje, getiteld „Musea Cliffortiana Harte- caropi 1736" vastgelegd. Bij testamentaire beschikking van jhr. W. H. A. Clifford, een afstammeling van Lin naeus' gastheer ,zijn deze kostbare documen ten betreffende de geschiedenis der natuur wetenschap in Nederland in het bezit van het Nederlandsch Historisch Museum be den gekomen. TENTOONSTELLINGEN IN DE LAKENHAL De tentoonstelling in het Stedelijk Mu seum „De Lakenhal" van schilderijen en teekeningen van wijlen den heer A. Coert, zal met een week worden verlengd, tot Za terdag 2i November. De tentoonstelling van oude schilder kunst uit enkele particuliere verzamelingen, welke tentoonstelling korten tijd was onder broken, is met enkele kleine wijzigingen weer opnieuw ingericht. Het museum is verder normaal te bezich tigen. MAATSCHAPPIJ VOOR TOONKUNST Op Vrijdag 24 November a.s. zal Roosje Driessen, leerares voor declamatie aan de Muziekschool der Maatschappij voor Toon kunst, een voordrachtavond geven in de kleine zaal van de Stadsgehoorzaal. Als eerste nummer voor de pauze zal ge geven worden: Nachtvlucht van A. de St. Exupéry; na de pauze werken o.a. van An dersen, Verlaine en Heine. BURGERLIJKE STAND 20 jr L J M Creüghton 28 orach 25 Jr. AH BEVALLEN: M Gd< rerdUkv Steenberg! Marei dr C Wes M W de GraafSaarloos Cv Tongerc M Hasters—K L M RavensbergenHanno dr A J HoogervorstThomas dr. OVERLEDEN: G Verdoes man 51 Jr D M Zwart wed van A de la Rle 86 Je. DE WERKLOOSHEID Het aantal werkzoekenden, op 16 Nov. in geschreven bij de Arbeidsbeurs bedroeg 2774, benevens 13 gedeeltelijk wcrkloozen en 275 in werkverschaffing. Op 17 Nov. 1936 en 18 Nov. 1937 was het aantal resp. 4195 en 4601. Voor de verschillende groepen zijn dc cijfers: aarde werk 85. boekdrukkerij 54. bouwbe drijven 726, chem. nijverheid 8, houtbewer- werkers 76, kleeding 40, leder 6, metaal nijverheid 315, papier 10, textielnijverheid 205, voedings- en genotmiddelen 162. land bouwbedrijven 10S, handel 123, verkeers wezen 277, verz. en bankwezen 15, vrije be roepen 65, ongeschoolde handarbeiders 298, huiselijke diensten 11. pers. (geen handarb.) zonder voorkeur van beroep 24, A.V.O. 5. vrouwen 161. Voor prima Leidsche WOLLEN Dekens is Het adres sinds 1875 Haarl-str. 137 - hoek Donkerst. 24—6 „Het Leidsche Wollen Dekenhuis" De NAAM waar borgt ALLES! /0\ UIT DEN OMTREK ALFEN AAM DEN RIJN RAADSVERGADERING De eerstvolgende raadsvergadering na de begrootingszitting zal gehouden, worden op Maandag 27 November a-s., 's avonas 7 uur. VERGOEDING B. en W. stellen den raad voor de vergoe ding voor het lager onderwijs te bepalen op f 11.26, vermeerderd met f 0.50 voor admi nistratiekosten, is f 11.76 per leerling. Voor het uitgebreid lager onderwijs wordt het be drag f 21.75, vermeerderd met f 0.50 voor administratiekosten is f 22.25 per leerling. EXAMENS MIDDENSTANDSDIPLOMA Voor het Middenstandsdiploma (normaal examen) zijn geslaagd onze plaatsgenooten P. Pols, W. J. Wijbenga, A. Zuidam en M. Zijtveld. AR. KI ES VEREENIGING Maandag a.s. zal in Concordia de eerste seizoenvergadering gehouden worden van de Anti-Rev. Kiesver. „Nederland en Oranje". Als spreker hoopt op te treden burgemees ter Warnaar van Hazerswoude, met het on derwerp: „Onze taak in felbewogen tijden". GEVONDEN VOORWERPEN Op het politiebureau zijn inlichtingen te bekomen over de volgende voorwerpen: bril. dameshorloge met riempje, paar kinder handschoenen, bus met teer, vulpen, por#- monnaie m. inh., witte regenjas, schooliasch met boeken, Yalesleutel, belastingmerk in étui, paar regenpijpen, paar handschoenen. NED. HERV. KERK Als notabelen van de Ned. Herv. Kerk Ju- lianastraat zijn herkozen de heeren D. D. Al- kema en H. Turkenburg. DE ZENDINGSWEEK Gedurende de Zendingsweek, welke uitge schreven was door de Samenwerkende Zen dingscorporaties te Oestgeest, is door de Ned. Herv. Kerk Gemeente alhier bijeen ge bracht een bedrag van f ALKEMADE Gemeenteraad De begrooting onder dak De Raad dezer gemeente vergaderde Don derdagavond om 7.30 uur. Voorzitter deheei; mr. J. w. Peek, burgemeester. Tegenwoordig alle leden. Aan den hecjr S. Strijk wordt ingaande 1 Dec. 1939 om gezondheidsreden eervol ont slag verleend als tijdelijk gemeente-opzich ter, onder dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten. In zijn plaats wordt g< kozen de heer G. Reijnders, die momentet opzichter is bij den bouw van 12 arbeiders woningen te Oudewetering en wel in tijde- lijken dienst, tegen een bezoldiging van 125 per maand, benevens f 25 vergoeding per maand voor gebruik van eigen auto. Aan de orde is thans de begrooting 1940. De Voorz. doet allereerst voorlezing van het rapport der commissie en deelt naar aanleiding hiervan mede, dat B. en W. voor nemens zijn om in de plaats van sintels op den Voorweg te gebruiken fijn grint, waar door aan den wensch der commissie wordt tegemoetgekomen. Vervolgens deelt hij naar aanleiding van de gemaakte bemerking over de stoplegging per 1 Januari van de tijde lijke exloitatie van de spoorbrug te Oud-, we tering mede, dat reeds meerdere malen met de beide provincies over de verkeersoplos- sing ter plaatse is gesproken. Bij de bespre king over de terugname van den weg Lei den— Nieuwe-Wetering en de door Alkemade te verieenen bijdrage in den nieuwen weg is als voorwaarde gesteld, dat steeds een ver binding dient aanwezig te zijn met de pro vincie Noord-Holland. De prov. weg is dan ook niet denkbaar zonder deze brug. Eenige dagen geleden heeft het gemeentebestuur met een afgevaardigde van de provincie over deze verbinding gesproken, terwijl nog schriftelijk de destijds gestelde voorwaarde aan de provincie is kenbaar gemaakt. Om trent het niet-ramen van werkverschaffings objecten deelt de voorz. mede, dat B. en W. j eveneens betreuren, dat geen objecten voor i 1940 zijn te vinden. Echter moet met uit het i oog worden verloren dat voor 1940 aan het j Werkfonds is gevraagd de uitvoering van eenige buitengewone werken, 's waarmede naar raming een bedrag van f 4(j.000 is ge- 1 moeid en dat toch ook beschouwd kan wor den als dienende voor vermindering van do werkloosheid. Mochten B. en W. geschikte objecten kunnen vinden dan zullen zij deze ter goqdkeuripg voordragen. De heer V e r w e ij constateert, dat het betoog van den voorzitter inzake de exploi tatie van de brug cl uit als een bus. Dê com- zullen wij gaarne Uw defecte naaimachine repareer en! Dit zou echter overbodig zijn als U een KWALITEITS naai machine gekocht had van C. F. MEERPOEL W ALLEEN: Breestraat 171. missie had met haar gestelde vragen aan het gemeentebestuur slechts het dogl er op te wijzen, dat indien inderdaad op 1 Jan. 1910 de brug zou worden opengedraaid, dit ontzaglijk zou ingrijpen in het verkeers- vraagstuk ter plaatse. Spr. neemt aan dat we in geen geval met onwillige colleges hebben te doen, zoodat naar zijn meening tevoren gepleegd overleg zeker tot een re sultaat zou kunnen leiden. De wethouderskeuze Hierna houdt de heer V e r w e ij algemee- ne beschouwingen en komt nogmaals terug op de wethoudersverkiezingen. Spr. kan niet begrijpen, dat waar steeds in den Raad door gemeenschappelijk overleg veel wordt stand gebracht de r.k. raadsfractie, wanneer het betreft verkiezing van wethouders, meent de minderheid in deze te moeten pas- seeren. Spr. laakt dezen gang van zaken dan ook ten zeerste en constateert in dezekwes- ie een groot gebrek aan christelijke naas tenliefde. Hij vertrouwt, dat bij een volgen de wethoudersverkiezing de r.k. raadsfractie tot een ander inzicht zal mogen komen. De heer De Jong doet een ernstig beroep op B. en W. om de actie van de organisatie steunen tot het verkrijgen van hoogere steunuitkeeringen voor de tuinbouwbedrij- en. waardoor het mogelijk is, dat de hier- oren genoemde uitgaven zullen dalen. De heer v. Emmerik acht zich verplicht een enkele opmerking te maken over het gesprokene door den heer Verweij. Gezien de verhouding van den Raad ligt hot zi. niet op den weg der r.k. om met de andere groepen de wethoudersverkiezing te bespre ken. Spr. vergelijkt den heer Verweij met een roekelooze automobilist, die een kind ondersteboven rijdt en daarbij zegt, dat hij het niet expres heeft gedaan. De heer v. Rui ton begint met een woord van erkentelijkheid te spreken aan het adres van B. en W. voor hetgeen zij in het afgeloopen jaar hebben gedaan inzake verhooging van de steunnormen e» de loo- nen in de werkverschaffing. Verder komt spr. op tegen de wijze, waarop den laatsten tijd gesproken is over de arbeiders, die vol gens sommigen te lui waren om te werken. De heer v. d. Broek geeft uitvoerig weer de reden, waarom de Prot. fractie niet ter vergadering is uitgenoodigd bij de bespre king wethoudersverkiezing. Er was onder de raadsleden geen homogeniteit, zoodat besloten werd de zaak in eigen kring af te handelen. De Voorz. beantwoordt de verschillende sprekers. Op de verkiezing van de wethou ders gaat spr. niet in, zoodat hij het gespro kene door den heer Verweij niet zal beant woorden. Ten aanzien v^jj de opmerking door den heer de Jong deelt spr. mede. dat diens woorden hem uit het hart zijn gegre pen. Inderdaad zijn armenzorg, werkloos heid en steunverleening aan kleine tuinders de zorgenkindjes der gemeente. Spr. wil gaarne zijn medewerking verieenen om voor de tuinbouwbedrijven een betere regeling te verkrijgen. Zeer heeft spr. gewaardeerd het geen door den heer v. Ruiten is opgemerkt over hetgeen het gemeentebestuur heeft ge daan voor verbetering van het lot van de arbeiders. Dat in sommige kringen de hou ding van de arbeiders wordt gelaakt kan spr. begrijpen, omdat buitenstaanders de eaak van een geheel anderen kant bekijken. B. en W. zijn echter overtuigd, dat over het algemeen bjj de werkloozen geen werkschuw heid bestaat. Het gemeentebestuur is dan nok bereid het lot van de arbeiders zooveel mogelijk te helpen verzachten, vooral nu de levensomstandigheden door verhooging van het levenspeil voor de mepsten zooveel u oei lijker zijn geworden. Komende tot de begrooting zelve merkt spr. nog op, dat deze reeds is samengesteld Gemeentelijk RadiodistributieH Programma 3: 8.3< iel Fr.. 10.20 Keulei en. 11.50 Rruasel VI. Li il VI (£.50 Eer.) 10.40 BmiB (Deut ichl si ndei (11 f Programma I: 8.30 'L 11.20 Brussel Fr.. 12.0SP| (i.2o r-~ r.). 1.00—1.091£ 1.30 - ingeland ij rk. 4.20 div.. 6.20*1 MAANDAG ei Programma 3: 8.00 IrT Jeutschlandsender. IO.IIjB Janmark of diversen •er.), 2.20 Radio Dam .20 Keulen (4.20 Be Programma 4 20 Engeland (Ber.). 11.? •r.. 1.20 Engeland (Ber.^ (5.20 Ber.). 6.35 Bri -.). 7.30 Brom jsel VI.. 9.05 EngeSti kas-vereen;i ANNO 186 AMSTERDAM C.. BEWARElSel MET AC f Onze nleuwuj en Executeecrï aanvraag to( 1 Agenda Vrijdag, 24 Nov. Stadv", zaal), 8.15 uur. Mij. voöL. drachtavond Roosje Urie De Zondagsdienst de morgen waargenomen do' tel. Jasperse, Lahr, Nieuw! De Gcneesk. Zondagsdrj" wordt waargenomen do»"1 telef.l 21916. De avond-, nacht- en apotheken te Leiden w 18 tot en met Vrijdag 24 )L men door de apothekt^ Menschiheid, Hooigracht hV, Apoth. D. C. Kok, Rapenbw^, geworden voor de algeme^rj begrooting heeft dan ook lijke waarde en veel zal an nog kunnen worden veranoor omstandigheden. Spr. tj-p. wensch, dat ons vaderlandid van onze geëerbiodigde Vo. ding van onze voorzichtig# geering voor dc ooijogsracGei blijven. Nadat de heeren VerweL d. Broek nog van repliel wordt overgegaan tot artib deling van de begrooting. DU De heer Hoogenboo of tegen de vuilstorting $ns' zijn te nemen. De Voorz. antwoordt, dT gelegenheid reeds corresp', l bevoegde instanties is gevdri tebestuur kan echter deze tegenhouden, daar de eigen.V( hiervoor toestemming heeft provincie Zuid-Holland en raadschap van Rijnland. Bij volgnummer 32G „Suft Armbesturen" merkt de heïrj op, dat nu de bedrijfsuitkon meente voornamelijk in deiet ven. evenals de voorafgaand grootere daling hebben on<T* wederom noodgedwongen pk moeten doen op de burgerlijk» Ook de middenstand wordt^c gedupeerd door deze slechte) Hoewel spr. dankbaar is vofce wijding van de leden van rni armbesturen zou spr. toch ^ej: de ondersteuningen dusdani(ta

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 8