Visscherij heeft het moeilijk Nee>n Akkertje - Het nieuwe gebouw voor Rijksverzekeringsbank i8 NOVEMBER 1939 tweede blad tad- j lijke revolutie iaart zich •rige week volkomen te- jomende revolutie konden iedereen duidelijk, die op tijden let. Een wereld- thans op gang dreigt te Izijn gevolg zeker nieuwe [roeringen. Politiek ge iden als Italië en Spanje lelijk in: zij hopen, dat Jostwal zal blijven tegen ommunisme van Rus- 1 streven om buiten het en hun schier hopeloos I strijdenden bij elkaar te lis zich van het dreigend bewust. Dat het leke bevolkingsdeel van rathi» heeft, spreekt wel f.c is niet alleen deze zorg pgfeaMMg'ooten. welke hem tot r>!9 tegen het communisme ■:isch streven van den Je zich daarin een trouw de tsaristische politiek zelf reeds gevaarlijk ge- tegen te wapenen; doch ucht tot overheersching geestelijken achtergrond agsche gebeuren om de lie te verstaan, ift gelooft, weet en erkent, historie niet verklaard kan historisch materialisme, n en omstandigheden ge in; doch men behoeft tegen j zijn krant te lezen of naar Iteren om te constateeren, factoren leiding geven op Med. ïdeneering kan de praktijk u dit duidelijk maken, was, dat de vraag, hoe te énover God en zijn dienst ran beteekenis is voor zijn ven en misschien ook voor oekomst (voorzoover men ins gelooft); dan kon men land en zijn bodemschatten ^bevolking onder een maat- venjuk brengen, doch men les menschen vrij laten. Dat overeenkomstig de vrij- (theorie zijn. »n echter gebeuren? Zoodra terreur-regime in Oostelijk moesten niet alleen n groot-grondbezitters het a<jverden politieke leiders ach- grendel gezet, maar ook de ^Jheid werd vernietigd spe- godsdienstig terrein, rvi/j uitzonderingen na werd de U' Vgeheven. In Lemberg, waar ovEjferschenen. komt nog slechts 4i4 j, de ,.Wilna-Ukraine'\ uit. öd£3ivcn geopend. Op de lagere NcdTen ouders, in welke taal. If b|S)f Poolsch, zij hun kinderen {ien onderwezen. Op de mid- Grailen beslissen de leerlingen 3én daarentegen zijn alle ge- 90 Gooetreding tot de anti-gods- BericJ is voor de leerlingen der verplichtend gesteld", het'ievolutie principieel en totali- EpllSok geheel in den geest van s.adsche blad „De Vrijdenker", 'j^ilangs over de nieuwe Bijbel- zonde van den tijd en het rmdei dat oude en verouderde boek iestfVnlFr ziin_heusch wel betere Oi Schout-bij-nacht E. A. Vceede heeft Vrijdag afscheid genomen uit den zeedienst, ter gelegenheid waarvan te Hoek van Holland een défilé plaats vond voor de scheidende marine-autoriteit. Tweede Kamer Begrooting van Econ. Zaken aangenomen Vergadering van 17 November Gistermiddag begonnen we met de beant woording van enkele .sprekers, die over ape ciale landbouwzaken gehandeld hadden. In de eerste plaats deed Minister Stee n- berghe uitkomen, zulks naar aanleiding van hetgeen de heer van den Heuvel had op gemerkt, dat hot lancüjouw-ondierwijs houi na aan 't hart ligt. hetgeen reeds blijkt uit de behoorlijke Indragen die ervoor worden uitgetrokken. De heer van den Heuvel was van oordeel, dat dit onderwijs bijzonderen steun verdient, omdat het een ren dee rende onderneming betreft, maar hiertegenover stelde de Minister, dat toch eigenlijk elke uitgave rendement moet opleveren. Hoe staat het verder met de kleine hoi^ ren* We meenden uit het betoog van d n bewindsman te mogen opmaken, da*. hi: to hooger steun bereid zou zijn, als er maar wat meer geld loskomt. Het was ook in vr bani hiermee, dat de Minister er op wees. hoe ons land tocli feitelijk nauwelijks eroct- landbezit kent Ten aanzien van de granen moest worden erkend, dat er eerst eenige strubbeling was, maar dat lag niet zoozeer aan de vooi'be reiding, doch aan het onverwachte van de situatie waarvoor men soms werd gejilaafst Waarschijnlijk is de volgende week uitvoer mogelijk van zaaizaad. Er was verder geklaagd over den langen duur bij kunstmesttoewijzing, dooh hieraan, aldus de bewindsman, hebben de boeren ten deele zelf schuld, aangezien de vragenlijsten n'iet altijd volledig werden ingevuij. Voor het overige noteeren we uit het bv toog, dat binnen enkele weken een regeling is te wachten, tengevolge waarvan boeren hun varkens voor de helft mogen voeren mei door hen gekweekte haver en rogge. Rondom den druivenexport Gevraagd was ook, waarom de druivenex port voor Duitschland was stopgezet? Dien aangaande kregen we te hooren. dat zulks was geschied, omdat van Duitsche zijde aan enkele exporteurs vrijwel een monopolie was verstrekt, hetgeen niet de bedoeling was. Om hiermee korte metten te maken is daar op dc export even stopgezet, totdat een be tere en meer bevredigende regeling getroffen was. Ter sprake kwam tenslotte de natuurbe scherming voorzoover deze onder de aanhan gige begrooting ressorteert Er is een com missie.' aan het werk, maar haar arbeid is ten deele gestagneerd, zoodat het verslag Visscherij aan de orde Een ietwat bijzondere behandeling kreeg ook ditmaal de vissdherij. Ons parlement pleegt voor dit belangrijke onderwerp een verblijdende belangstel ling aan den dag te leggen. Als regel opent de heer Duymaer van Twist het debat en ook nu prijkte hij bo venaan het sprekerslijstje, maar hij kon blijkbaar niet geheel tijdig aanwezig zijn, zoodat hij nu geheel! onderaan de lijst ver huisde. De lijst zelf was overigens niet groot Allcrwegc had men waardeering voor het werk van den minister op dit terrein en ver scheidene sprekers gaven uiting aan hun laf over de deskundige wijze, waarop tver van hoogerhand gehandeld pleegt te worden. Toch waren er wel wenschen. Verschillenden bleken liet proefstation voor de visscherij graag hooger gesteund te zien. Zoo bv. de heer Kievit (sit.), die wees op het. merkwaardige karakter van deze instellinor welke onder de voorlichtinpsinsti- tuten feitelijk het eenige is, dat niet geheel op rijkskosten drijft. Hij was overigens in zijn vragen niet iepaald zuinig daar hij de subsidie maar dadelijk van 5 op 10.000 gul den wonschte te brengen. De heer Bakker (c.b.) specialiseerde zijn wenschen op dit punt niet in die mate. evenmin als de heer Schil thuis (v.d.), die zich overige! loffelijke geste -- bij zijn voorgangers aa sloot. Van zijnI kant herinnerde de Ministt eraan, hoe hij foitcflijk het bloed onder zijn nagels had ..weggehaald" om zooveel moge lijk te bezuinigen, en reeds daarom kon hij de subsidie niet verhoogen. De Zondagsrust en de visschers Zondagsrust voor de visschers. Dit punt was aangeroerd door de heeren Bakker en D uymaer va n T w i s t. De eerste verge leek den .huidigen toestand met dien, zooals hij vroeger was. Nu zijn er nog wel gun stige individueele gevalllen, maar voor het geheel zou de Minister misschien een stl- muleerenden invloed kunnen uitoefenen. De heer Duymaervan T w i s t gaf nog iets anders in overweging. Hij stelde name lijk voor. dat de Minister de Zondagsrust zou inschakelen in de voorwaarden die de bewindsman van Econom. Zaken pleegt te stellen. Doch de Minister ibleok voor deze fi guur niet zooveel te voelen. Hij sprak zelfs van „détournement de pouaoir", betgeen zeggen wil „het gebruiken van de macht voor een doel, waarvoor zij niet is gegeven". Zeker zijn er tegen die regeling bezwaren nan te voeren. Maar minstens even wensclje- lijk is, dat voor de kwestie zelve een bevre digende oplossing wordt gevonden. Stimuleeren moet de Minister het visch- erbruik, merkten sommigen op. Zoo b.v. de heer Kievit, die gaarne den aanvoer van visch naar de groote sleden zag bevorderd. En de heer Vos o.a. zocht, het in richting van het verschaffen van visch aan soldaten en werkloozen. „Distributie van zoetwatervisch vooral is lastig", zei de Minister. Afzet bij leger en werkloozen vond hij geen mooie figuur ,en Defensie zou wel eens kunnen gaan opwer pen, dat niet alles, waarmee Econ. Zaken niet dadeflijk weg weet, terecht mag komen bij de militairen. Er zijn er nu eenmaal velen on der ons volk, die niet van visch houden, en den smaak kan men moeilijk wijzigen. In- tu8schen is ten aanzien van de vischver- sohaffing aan werkloozen overleg gaande met Soc. Zaken. In dit verband moet ook genoemd worden het vragen van lageren accijns op de bakolie, ditmaal door de heeren VosenDuvmaer van Twist. De Minister, die nit purt niet erg eerbiedig misschien, 'n jaarlijksch nummertje" noemde, kon dienaangaande niets zeggen De accijns op de bakolie is een nadeel] in het geheel van maatregelen, die getroffen moeten worden. Gevolgen van den oorlog De visscherij heeft over het algemeen met groote moeilijkheden te kampen en dc oorlog maakte er de-zank zeker niet beter. op. De beer Kievit herinnerde aan enkele cijfers uit den we rel d'k rijg. Op rekening daar van moeten geschreven worden 1022 omge komen zeelieden, nalatende 606 weduwen en 1800 kinderen. De heer Duymaer van Twist wilde nadere inlichtingen over de risicoregeling. Op bepaalde punten is er een gunstiger rege ling van de molestverzekering, verklaarde de M i n i s t e r. Fn ook de export, is mede door den oorlog .bemoeilijkt. Wat de exporteurs betreft, hun aantal zag dc beer Bakker gaarne wat vergroot om de goede gevolgen, die onder linge concurrentie hebben kan. De Minis- t e r bleek er gelijkelijk over te denken, zoo dat hun aantal inderdaad wel wat grooter worden zal. Van de verdere onderwerpen noemen we de oestercultuur pn mossel kweek er ij hier over sprak b.v. de heer Schil thuis don de garnalenvisscherij waaraan o.a. de heeren Duymaer van Twist en Mes (R.K.) aandacht schonken de sustvis- seherij 'n onderwerp van den heer Post- h u m a (C.D.U.) en natuurlijk de snoek, baars. Ben gaarne geziene figuur De snoekbaars was op dezen donkeren Vrijdagmiddag een gaarne geziene figuur, en hij verdient het ook wel, al merkte de heer D u v ma er van Twist terecht op, dat de zoetwater visscherij als geheel nog niet gebaat is bij dezen visch. Immers, de zoet- watervissohers vangefi hem niet. maar de vroegere zoutwatervisschers. Op een ander punt kon deze afgevaardigde meer bevredigd worden: De Minister zal namelijk met zijn ambtgenoot van Defensie overleg plengen, of de haven van Den Helder soms wat langer kan openblijven. Na de besprekin:gen zijn de verschillende ontwerpen zonder hoofdelijke stemming on der den hamer doorgegaan, en daarop was de begroeting van Binnenlandsche Zaken aan de orde. Binnenlandsche Zaken aan de orde Na de Economische waren het de Binnen landsche Zaken, die gistermiddag de aan dacht vroegen. Eerste spreker was de heer Duymaer van Twist *(a.r.) die een warm pleidooi voor de binnenscheepvaart hield en den strijd opnam tegen de nood zakelijkheid om meer dan eenmaal achter een havengelden te betalen. Hij toonde aan, dat de Minister blijkbaar niet altijd ev?n nauwkeurig wordt i-ngelioht. Het binnen- scheepvaartverkeer wordt teveel achterge steld bij het autoverkeer. En dan de Zon- cagsrust! Schippers, die principieele be zwaren koesteren om op Zondag te varen, moeten maar voor anker gaan, wijl ze niet kunnen aanleggen zonder te moeten be talen. Vrijstelling van betaling van Zater dag tot Maandag werd gevraagd. Na hem heeft de heer Krol (c.h.) zijn waardeering uitgesproken over de a.s. in diening van de Zo-mdagswet en Bioscoopwet, al zou hij het kunnen begrijpen, zoo de om standigheden uitstel noodig maakten. Bij wijziging van de Zondagswet moet men zooveel mogelijk anderer overtuiging eerbiedigen, meende de heer B ij 1 s m a (v.d.), die overigens een loffelijken lans brak voor den Zaterdagmiddag als sport* mi daag. Deze laatste spreker wees verder op de iets meer in zwang komende gewoonte, ora jonge juristen tot burgemeester te benoe men. De rechtmatige belangen van de an dere candidaten mogen echter niet in het gedrang komen. Over de samenvoeging van gemeenten 6prak de heer Ter Laan (s.d.). De Minis ter moet volgens hem het vraagstuk ter hand nemen. Zoo achtte hij samenvoeging van Krimpen a.d. Lek en Krimpen a.d. IJs- sel wenschelijk. Een afwachtende houding wilde hij aannemen ten aanzien van Over- schie en Rotterdam en tenslotte moet de Mi nister zich op de hoogte stellen van de grens kwestie tusschen Rotterdam en Schiedam. Nadat de heer K r ij g e r (c.h.) nog o.a ge sproken had over de kwestie van het haven schap van Rotterdam ging de vergadering uiteen tot Dinsdag. Dan zullen we dus nog op deze begrooting kunnen terugkomen. Spit.rheumatiek? j Gisteren is de nieuwe Burgemeester van AbcoudeProosdyBaambrug- ge. de heer S. P. Baron Bentinck plechtig geïnstalleerd. De vader van den nieuwen Burgemeester, de oud opperstalmeester van H.M. de Ko ningin, R. F. C. Baron Bentinck, fe liciteert zijn zoon na zijn installatie. Links 's burgemeesters echtgenoote. BLOEDIGE GODSDIENSTTWIST AMBOINA, 18 Nov. (Aneta). In Pellaoe, in de onderafdeel ing Saparoea, kwam een rel letje voor, waarbij een persoon werd gedood en zes anderen werden gewond. De Moskee en alle huizen zijn beschadigd. De oorzaak ■hiervan is gelegen in een godsdienstig mee- ningsverschil onder de Mohammedanen. De ..nieuwlichters" waren genoodzaakt de vlucht te nemen in Kailolo. Het bestuur en politie arresteerden, tientallen personen. Beynes naar Beverwijk? Plannen tot overplaatsing van het bedrijf A.s. Dinsdag zal de gemeenteraad van Beverwijk een voorstel behandelen om aan de bekende fabriek van spoorrijtuigen fa J. J. Beynes, die aan het Stationsplein te Haarlem' is gevestigd, te verkoopen een ter» rein van ongeveer 20 hectaren groot, gele gen aan den z.g.n. Pruimenoijk. HeHigt in-de bedoeling van de fa Beynes op dat terrein, zoodra de tijden gunstiger zijn, een fabi'iek te vestigen voor den bouw; van spoorwagens en autobussen. Het bedrijf zou in zijn geheel uit Haarlem verdwijnen, nadat het lüer voor kort nog het feit van zijn honderdjarig bestaan en vestiging in deze stad heeft gevierd. Het. aantal werklieden varieerde de laat ste jaren van 500 tot 1000. Een wolkenkrabber van 43 Meter Monument van rationalisatie AMSTERDAM, 18 Nov. Maandagmiddag a.s. wordt het nieuwe kantoorgebouw van de Rijksverzekeringsbank aan de Apollo- laan te Amsterdam in gebruik geno men. Bij deze gelegenheid zullen vele ge- noodigden aanwezig zijn en zal de opening geschieden door den Minister van Sociale Zaken, Dr. J. van den Tempel. Deze bijeenkomst wordt ongeveer 40 M. boven den beganen grond gehouden, op de zesde 'erdieping. Het monumentale gebouw is nl. 43 M. hoog en telt zeven verdiepingen Nu reeds in het een wolkenkrabber van beteekenis en het zal dit nog meer worden, indien later aan het voornemen, om nog twee 'erdiepingen er op te bouwen, wordt ge volg gegeven. Alle ambtenaren kunnen in het nieuwe huis nog niet worden ondergebracht. Van de 1100 employé's krijgen 700 hier een plaats, terwijl het houten kantoorgebouw aan de Lutmastraat voor de overige 400 voorloopig bestemd blijft. Dit gedeelte van het personeel zou dan bestemd zijn op de 8ste en 9de étage in de toekomst te gaan werken. Rationalisatie Langwerpig is het hoofdgebouw, waar omheen een ringvormig archiefgebouw is ^De ingang tot dit strikt zakelijke werk- gebouw voor den dienst van de sociale wet geving is royaal, zooals trouwens heel de opzet van dit min of meer fabriekmatig ge worden Overheidsbedrijf is bedoeld. Streng is de rationaliteitsgedachte doorgevoerd. Direct bemerkt men dit reeds bij het be zien van de enorme, zeer doelmatige 7y2 Meter hooge, brandvrije archiefruimten, waar 25 millioen rentekaarten zijn gemobi- liseerd, welk leger telkenjare met IV2 mil- Ilioen wordt opgevoerd. Niet minder dan 43 millioen dezer kaarten kunnen hier in drie verdiepingen worden geborgen, ongeacht de tienduizenden andere bescheiden, welke jaar in jaar uit tusschen staal, ijzer, en be I ton zullen sluimeren. worden bijgezet, dan is de muur te ver plaatsen. Zoo is veel in dit groote huis uit- neembaar en heeft men de indeeling naar behoefte in de hand. De talrijke kantoorlokalen zijn 4.40 M. hoog met stalen ramen en voorzien van over vlocdig daglicht, metplafondverwarming zomers plaiondverkoeling en verwarmde ramen. Ventilatie geschiedt door het geheele, gebouw van uit het ventil^torhni**»»* A- n Mr J. C. Heyning, secretaris-generaal der Rijksverzekeringsbank, in zijn werkkamer van het nieuwe kantoorgebouw. Staal, ijzer en beton Uit deze materialen is het gevaarte, van buiten en van binnen in grijze kleur gehou den, in hoofdzaak samengesteld. Aan de buitenzijde zijn geglazuurde te gels aangebracht, ondoordringbaar voor water en vorst. Hout heeft men ook gebezigd. In de eer ste plaats 4000 heipalen, elk 14 M. lang, welk woud van stammen hecht genoeg is om het hooge gevaarte te torsen. Verder is hier en daar in het gebouw berkenhout ge bezigd, doch meer tot doelmatige afwisse ling in de gangen of betere houtsoort tot versiering van sommige vertrekken. Het voorgebouw van het staal-skelet is 6 verdiepingen hoog plus een zolderverdie ping, het achtergebouw telt 5 étages, waar op een bescheiden cantine voor het foren sengedeelte van het personeel, dat tusschen twaalf uur en half twee niet in de gele genheid is om thuis koffie te drinken. Bij de cantine ligt het ruime dakterras waar men, evenals op de hoogere verdie pingen, een fraai uitzicht heeft op den wij den omtrek Tusschen het voor- en achtergebouw staat een middengedeelte met den ingang beneden en hallen boven, trappen, liften, enz. Door een z.g.n. travée-indeeling van l.SG M. is het interieur verstelbaar. Moet in een kantoorlokaal een aantal lessenaars de nyOUld'e-' uig, gehouden in lichte, harmonieuse kleu ren, voorstellend de Nederlandsche Maagd, haar mantel beschermend opheffend over de arbeidende bevolking. Symbolisch zijn uit gebeeld' de ongevallenwet, ziektewet en in validiteitswet. Het geheel is een geschenk van de ambtenaren en uitgevoerd doo^ den Limburgschen Kunstschilder Charles E ij k. Een tweede symbolisch cadeau kan men bewonderen in de ovaalvormige Raadzaal, den zetel van het Bestuur der R.V.B., boven den hoofdingang. Betimmering en meube len in deze zaal zijn van teakhout. Hel licht wordt getemperd door negen gebrand schilderde ramen, kunstproducten van Joep Nicolas, een geschenk van de 24 Raden van Arbeid. Ook dit cadeau is een sieraad voor het gebouw. De symboliek is zinrijk en van toe passing op de sociale wetgeving. Acht ra men bevatten elk de wapens van drie ge meenten waar Raden van Arbeid zijn ge- j vestigd en waarboven telkens toepasselijke 1 symbolen in rustige tinten zijn aange- j bracht, met betrekking tot de bedrijven van textielai-beiders, bouwvakarbeiders, metaal- bewerkers, mijnwerkers, visschers, scheeps bouwers, boeren en tuinders en hoogoven arbeiders. In het midden is een raam geplaatst, waarin de gedachte van de sociale wetge ving is benaderd en waaronder de volgen de dichtregelen voorkomen: Bescherm en schut wat werk en weten bouwen Tegen de schichten van het blinde lot. Dp dag dient hen die in de toekomst Merkwaardig is de tegenstelling tusschen dén twpeden en vierden versregel! Wij zagen verder de kleinere Raadkamer en de kamer van den voorzitter, met een betimmering van Italiaansch notenhout. Beneden de parterre-ruimten bevindt zich het ketelhuis, waarin vier met steen kool gestookte vlampijpketels. De kolen orden automatisch aangevoerd uit een achtergelegen silo. Oliestoken vond men te duur en onzeker. Verder zijn hier gelegen de overige voor zieningen. Ook groote i-ijwielbergplaatsen een schuilkelder, plaats biedend aan 1000 personen. In dit benedenste gedeelte is ten slotte een onderdoorrit voor brand stoffen, postauto enz en een ruime binnen plaats. Architect van dit kostbare moderne utili teitsgebouw is Ir D. R 0 0 s e n b u r g, van Den Haag. Een kijkje in een der modern inge richte lokalen van het nieuwe kan toorgebouw der Rijksverzekerings bank te Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 7