FIRMA GEBR, OUDIJK ZATERDAG 18 NOVEMBER 1939 DERDE BL "G DE IDEALE VLOER BEDEKKING N.V. VEREENIGDE TOUWFABRIEKÉN ROTTERDAM AMSTERDAM ^HdtenLrg PR. HENDRIKKADE 75 ROHERDAM TELEFOON 13731 ^ILaatÜeer makerij ABONNEMENTEN VANAF F 5 P MND STALEN DE BRIEVENKASTEN KVS met 4 laden, kwarto ol folio formaat Extra Uitvoering Populaire Uitvoering Fabrikanten: KORSTEN VISSER CO Nederlandsche fabriek Postbus 18 Kralingscheveei ZAADTEELT ZAADHANDEl WADDINXVEEN WAAR NOG NIET VERTEGENWOOR DIGD AGENTEN GEVRAAGD. Verordening van Commandant Vesting Holland Nieuwsgierigen moeten op een afstand blijven De commandant der vesting Holland heeft en verordening ingesteld (a'.gemcene be kendmaking no. 2), die in werking treedt onmiddelijk na afkondiging door de Bur gemeesters in de gemeenten, die in zijl ambtsgebied zijn gelegen. Blijkens art. 1 van deze verordening ii aan een ieder verboden zich op militairi terreinen te bevinden of binnen een afstand ran 300 meter van zoodanige terreinen dan vel van plaatsen, waar militaire werkzaam heden worden verricht of militaire oefenin gen worden gehouden, stil te staan, te zit ten, te liggen of zich aldaar op andere wijze op te houden. Dit verbodt geldt blijkens art. 2 niet voor hem, die uit den aard van zijn beroep, bedrijf of betrekking daartoe geroepen is, evenmin voor hem, die een persoonlijke gel dende schriftelijke vergunning heeft verkre gen en ook niet voor de(n) gebruiker(s) van bewoonde perceelen, afgesloten tuinen en/of erven, welke met bewoonde percoe- len één geheel vormen en gelegen zijn bin nen een afstand van 300 meier v:*n de ter reinen of plaatsen, bedoeld1 in art. 1 van deze verordening Zulk een vergunning moet bij den Burge meester van de woonplaats van den aan vrager worden aangevraagd op nader om schreven wijze. Deze verordening verbiedt ook het maken an afbeeldingen van eenig militair terrein, militair werk, militaire werkzaamheid oefening. Van dat verbod kan eveneens ont heffing worden verleend en wel door den desbetreffenden frontcommandant of door den commandant der vesting I-Iolland. Art. 9 bepaalt, dat een ieder verplicht !s op eerste aanmaning van hen, die met de naleving van deze vebordening zijn belast, door te loopen en zich terstond in de rich ting, welke hem wordt aangewezen, te ver wijderen. Overtreding van deze verordening wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste maand of een geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. Vreemde vliegtuigen boven ons land VOOR EEN GESCHENK IN LEERDAM KRISTAL ZAL MEN U HET HARTELIJKST VAN AL BEDANKEN, OMDAT U ER STEEDS EEN LANG GEKOESTERDEN WENSCH MEE VERVULT LEERDAM KRISTAL IS STEEDS HERKENBAAR AAN HET ETIKET MET DEN NAAM LEERDAM. Het Nationaal Jongeren Verbond organiseerde gisteravond een fakkel optocht door Den Haag ter gelegenheid van de 126-jarige onafhankelijk heid van Nederland. De stoet trekt langs het palcis Noordeinde, waar op het balcon H.M. de Koningin, H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bemhard het déf ilé gadeslaan. Duitsche genie-soldaten aan den arbc: i bij het leggen van rivier-overgangen aan het Westelijk front. Een brugdeel, dat op den oever in gereedheid gebracht werd, wordt naar den waterkant getransporteerd. De regecringepersdienst meldt: Gister zijn op verschillende plaatsen aan de Nederlandsche kust kennelijk verdwaal de vreemde vliegtuigen gesignaleerd, ver moedelijk zoowel van Duitsche als van En- gelsche nationaliteit, komende uit westelijke richting. Da vliegtuigen zijn onder vuur genomen door patrouilles onzer luchtmacht en door luchtafweergeschut. Zij hebben hierna ons rechtsgebied verlaten. VERDUISTERINGSOEFENING OP URK URK, IS Nov. De burgemeester van Urk brengt ter kennis dat tijdens de verduiste ringsoefening op Maandag 20 Nov. a.s. het scheepvaartverkeer in de haven is verboden. Deswege zal het niet mogelijk zijn deze haven, op genoemden datum, des avonds van half negen tot tien uur, binnen te loopen of te verladen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat tusschen genoemde tijdstippen, de verlich ting van de havenhoofden volledig is ge- doololt Anthony Eden, in gesprek met generaal Sikorski tijdens de lunch, die den Pool- schen premier te Londen werd aangeboden door de buitenl. persvereeniging. te: Jhr mr H. M. van Haersma de With, Néderlandsch gezanv* arriveerde Vrijdag te Den Haag, waar hij een bezoek braLe^ ministerie van Buitenlandsche Zaken. Het ongeluk met de Nachtegaal Uitspraak van den Raad voor de Luchtvaart Op 6 Juni j'.l. verongelukte het vliegtuig „Nachtegaal" van de K.L.M. tijdens het hou den van lesvluchten bij Schiphol. Hierbij 1 een militair wachtlokaal vernield en zes personen gewond, waarvan één zeer spoedig overleed. Uit het onderzoek van den Raad voor dc Luchtvaart is het volgende gebleken: De Raad is van oordeel, dat het op eigen initiatief afwijken zonder dat daartoe een deugdelijke grond bestaat door den in structeur van het ingevolge het lesschema „Oefeningen op de DC-2 (vol last)" geldende oorschrift, volgens hetwelk bij den aan vang van elke instructie met de eenvoudige oefeningen zal worden begonnen, ontoelaat baar is. De omstandigheid, dat de hier be doelde afwijking naar het oordeel van dten Raad geen bewijsbaren directen invloed heeft gehad op het ongeval, doet hieraan niet af. Zou de instructeur echter ,,de aan wijzingen voor de instructie", t.w. het slui ten van den oliekoeler, het afzetten van de voorverwarming van de inlaatlucJit en het op kleinen spoed stellen van do schroef van den gestopten motor ten volle zijn nageko men dan ware naar het oordeel van den raad de oorzaak van het ongeval, t.w. het niet of althans het niet goed aanpakken van den rechter motor, wellioht voorkomen. De Raad wijst met klem op de dringende noodzakelijkheid, dat aan voorschriften, als hier bedoeld, welke het resultaat zijn van rijpe ervaring en herhaald overleg, stipt de hand worde gehouden. Tenslotte acht de Raad het ontoelaatbaar, dat door een vliegtuigbestuurder les werd gegeven, die, zooals bij het onderzoek is ge bleken, niet volledig op de hoogte was van de terzake geldende voorschriften. De Raad vertrouwt, dat vanwege'de K.L.M. de noo- dige maatregelen zullen worden getroffen om herhaling van een dgl. geval te voor komen. Het ongeluk met het „Krekeltje" Uitspraak van den Raad voor de Luchtvaart Hen zal zich herinneren, dat op 10 Juni 1939 boven het Vlissingsohe strand het vlieg tuig „Het Krekeltje" verongelukte, waarbij de bestuurder, R. van Tijen en de beide me de-inzittenden T. W. G. Faber en A. de Vis ser werden gedood. Uit het onderzoek, dat werd ingesteld 's den Raad voor de Luchtvaart het volgende gebleken: De Raad is van oordeel, dat het ongeval is veroorzaakt, doordat de bestutu-der een scherpe bocht met te weinig snelheid heeft gemaakt, waardoor het vliegtuig is over trokken en weggevallen, terwijl de hoogte te gering was om het vliegtuig te redresseeren. Opgemerkt wordt hierbij, dat de bestuurder door het vliegen on geringe hoogte boven het strandgerleelte het verbod, vervat in arr 60bis, van het luchtverkeersreglement, heeft overtreden. De Raad moge in dit verband met klem wijzen op het belang, dat aan voorschriften als hier bedoeld stipt de hand worde gehouden. Het onderzoek heeft geen enkele aanlei ding gegeven lot de onderstelling, dat het vliegtuig niet in orde zou zijn geweest. Wel is den Raad gebleken, dat het vlieg tuig achterlijker beladen was, dan volgens het bewijs van luchtwaardigheid was toege laten. Deze handelwijze van den monteur is on toelaatbaar te achten, daar hij heeft nage laten de aandacht van den bestuurder hier op te vestigen Overigens meent de Raad, dat ool< de oe- stuurder en de instructeurs hier niet vrij uit gaan. De bestuurder heeft als gezagvoerder den plicht, alvorens een vlucht aan te vangen, zich te overtuigen dat hei vliegtuig met inbegrio van de be.ading in orde is, terwijl de instructeurs dienen toe te zien of door hun leerlingen alie voorschriften worden nagekomen De Raad is tevens van meening, ri'at het beter ware geweest, indien de instructeurs Van Tijen niet voor het uitvoeren van de vlucht naar Vlissingen hadden aangewezen Het was hun immers bekend, dat Van Tijen de hem gegeven opdracht meer dan eens had overschreden. Door hem te laten vlie gen naar Vlis6ingcn de woonplaats van zijn ouders heeft de instructeur hem or. noodig in verleiding gebracht zijn instructie te veronachtzamen Zoowel op grond van hetgeen hierboven omtrent de belading werd opgemerkt, als van de omstandigheid, dat Van Tijen noode- loos van zijn route is afgeweken en boven het Vlissingsche 6trand- op lage hoogte ge vlogen heeft, kan de Raad zich niet onttrek ken aan den indruk, dat de discipline bij de door de K.L.M. verzorgde rijksopleiding tot bestuurder van verkeersvliegtuigen te wenschen overlaat. De Raad1 vertrouwt in middels, dat vanwege de K.L.M. dc noodige maatregelen zullen worden genomen om hierin verbetering te brengen. Vallende sterren Van de Draconiden, wier tijd het, zoo a ls we destijds mededeelen. volgens berekenin gen van sterrekundigen, op 9 October 1.1. weer was binnen onzen gezichtskring te ver schijnen, is niets te zien geweest: ile hemel was dien avond met zulke zware wolKen oe- dekt, dat ook maar nergens een lichtplekje le zien was. Bovendien was het weer niet uitlokkend om buiten tc vertoeven. De elk jaar weer verschijnende L.eoniden, die den 14den en 15den November in den nanacht verschijnen, zijn al evenmin te zien geweest, wij hoorden althans niet vee; daarvan. Wel was omstreeks middernacht de hemel een korten tijd helder, doch spoedig kwamen weer ziware wolken het uitspansol verduisteren. Nu is er nog een kans vallende sterren waar te nemen in den voornacht van 19 en 20 November, dus a.s. Zondag- en Maandag nacht. Dan verschijnen de Andromediden. ook wel Bieliden genoemd. De eerste naam is ontleend aan het ster renbeeld Andromeda, waarin het uitgangs punt van den z.g. sterrenregen ligt. De twee de naam staat in verband met de komeet, die door Biela in 1826 werd ontdekt en naar hem werd genoemd en waarschijnlijk het aanzijn heeft gegeven aan de op .9 en 20 November verschijnende vallende sterren. De komeet van Biela bleek n.l. in 1852, toen ze weer verschijnen moest volgens ue bcre keningen, in tweeën gesplitst te zijn en la- Ier was ze geheel verdwenen en kwam in den tijd, dat ze weer voor ons oog zichtbaar zou worden, er een sterrenregen voor in de plaats. Volgens geleerden zou de komeet door de aantrekkingskracht van de planeet Jupiter, waar ze dicht voorbij ging, zijn uiteengerukt en veranderd zijn in een meteorengroep. BERLIJNSCHE GEZANT TE DEN HAAG De Nederlandsche gezant te Berlijn Jhr Mr H. M. van Haersma de With, heeft gis ter een bezoek gebracht aan den minister van buitenlandsche zaken op zijn departe ment om verslag, uit te brengen over zijn werkzaamheden en ervaringen. UIT HET CHEMIGRAFISCH BEDRIJF De minister van sociale zaken deelt mede, dat door den bedrijfsraad voor het chemigra- fiscli bedrijf is ingediend een verzoek tot verbindendverklaring vaa bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het cliemigrafisch bedrijf. BOND VAN GEREF. VROUWENVEREEN. De Geref. Vrouwenvereeniging „Eunice" te Aduard en de Geref. Vr. Ver. te Bergum Fr. sloten zich aan bij den Bond van Geref. Vrouwenvereenigingen. Alle leden abonneer den zich op het Bondsorgaan „De Gerefor meerde Vrouw". Z. Exe. Dr-H. Colijn heeft toegezegd op den Bondsdag van Juni 1940 te Rotterdam voor den Bond te spreken. BOTVISSCHERIJ De minister van jconomische zaken heeft bepaald, dat met afwijking van het voorge- schrevene in art. 24 van het Zeeuwsche stroomen-visscherij-reglement tot en met 15 Maart 1940 zal zijn toegestaan de botvi6- schïrij uit te oefenen en deze vischsoort bij zich te hebben of in een vaartuig, bun, of kaar voorhanden te hebben. RADIOZENDER IN BESLAG GENOMEN Op 15 Nov. is door den radio-controle dienst der P.T.T. in samenwerking met de gemeentepolitie te Heemstede ten huize van W. K. aldaar een clandestiene radiozender in beslag genomen. Procesverbaal is opge maakt. OFFICIEELE BERICHTEN BurgenicettcM. Benoemd tot burgemeester der gemeente Beuningen inr P. F. G. A. Gerardts De nieuwbenoemde burgemeester is 23 Juli RADIC .ge ZONDAG, 10 NOVE>(er: .VERSUM I. 1S75 en 414.4. NCRV. 12.15 KRO. 5.00 :,v KRO. 8.30 Morgenwijding^ ;iek. (gr.pL) 9.50 Ncd. £n muziek.08 12aTBerichten kei spreking. 1.2o KRO-Melo<£ dienstonderricht. 2.30 Gra»lc: Kamer-orkest en solist. 2,pn 4.00 KRO-Kameiorkest. 4en 4.55 Gram.muziek. 5.00 Gcjoe pi.) 5.50 Geref. Kerkdienst- muziek (gr.pl.). 7.4c Bcric »S muziek. S.Ou Berichten AfU|, S.15 Vroolijk programma. 9.30 KRO-Orkcst en het lev Berichten ANP. 10.-10 Kpil<^' Esperantolezlng. AJ II. 301.3 SI. 8.5»d5 9.45 Grai tueel halfuui ding.. 11.00 Gra Schriftlezing. HILVERSUM II. 301.5 M. Alge VARA. SCHUILLOOPGRAVEN VRAAGT ONS DESKUNDIG EN VRIJBLIJVEND ADVIES OOSTHOEK 8, ZOON N.v. ALPHEN A. D. RIJN - TELEF- 28 SCHUIL KELDERS IN GEWAPEND BETON

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6