De laatste stap in 1939 helwegen in Zuid 3 en Utrecht 4 -- AGENTEN SIC\ 5TE1 18 NOVEMBER 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 Een topprestatie Meinema's kerstboeken tonen U een top prestatie! Er zijn niet minder dan 81 nieuwe boeken, w-arvan 49 op groter formaat en dikker papier. De kerstboekjes van vroeger zijn nü k'oeke, dikke kerstboeken geworden. Vraagt een zichtzending aan Uw boekhandel an de N.V. W. D. Meinema, Delft. laatsc Wet Sticht .ekcnjeem gereed, !nC°ajest volgt tellen; ycholc mi sat Beeld gsvorloopt van i>cn Haag (fei- en. Ijiaar Utrecht en verder ctus irnhcra). Hij dient echter s op verbinding van Rotter bilisep want de Nieuwerkerk- tfl) de Maasstad komt, ver- J.W. van Gouda, op het Nt den weg uit Den Haag, I bij Bodegraven ook het ■oorden op en vormt zoo Pgerity Leiden. Te^e* beteekenis deze nieuwe s, Net wordt u duidelijk, als u ban ?'eS ^en HaagLeiden de meest gebruikte, ^^—termeer helemaal hope- heeft van 69 K.M. itte rijder de reis over r zuchten in lVi uur kon /eg van Voorburg tot het den wesien van Utrecht is aaismoijg, doch omdat men hier a 1 n git 120 K.M. kan halen is er ei? ongeveer tot een derde en zie leenen niet lang mecr duren 0j e £nding tusschen den zee- f*nnd en het centrum zal leer opengesteld worden, laar nog wat aan. Het i'terdam en Den Haag tot want dat weggedeelte is er in 1931 mee begon, gicht dat het zoo lang zou GB eenige maanden is het t men echter bij de Gou- men thans nog rechts- liolderde-bolder dooraller- *t als Haastrecht, Oude- ft, doch het pad door de mimend als oneffen: het unst apart om b.v. door pn De nieuwe weg koerst iting en nadert dicht bij daarna zuidelijk van in $n en Oudenrijn den weg op ^osch te snijden en (het Jtrecht uit te monden. 3 nen bij Voorburg begint, Utrecht het laatste klaar, jhr er is ook een andere JÜkan men zeggen, dat de veel tijd kost: wat rijks- ij: moest met 540 eigenaren a"den over grondaankoop, ■^overleg noodig met over- "%vincies, polders en wa- vergunningen moesten ^al van 108 en dat vroeg ^espondentie. Ja, het was eoosten Gouda ruilverka- u, omdat men anders tal had moeten maken voor opp weerszij den van de nieu- r ontrond hadden liggen. Nu Econa noodig om 280 betonnen >onsurten om de boeren uitpad Lsdag loopenden landweg te ge- rovemfere kosten vervielen. Men n""0/ wat nieuwe boerderijen, op€ if door de ruilverkaveling t dus achteruitgegaan zijn, om- 7 Nové in hun bezitting wonen. groot belang staande voor 1 i t algemeen, we moeten 'er het verschil in moei- .A voor Onderscheiden weg- rt. Men behoeft van weg- m te begrij- er van het zonder heeft land, waar- icies wonen, den van ons id- of leem- ijn laagveen moeilijkste .n Voorburg t. De grond ende draag- eggen. Maar volgen was .an moest de felegd in eeu gebied met waaronder zich slappe waarvan de dikte va- ongeveer 5 m. Door mid- t werden de slappe lagen een draagkrachtig zand- •rmd, waarop naderhand werden aangelegd. Het y/er fn van de veen- en klei- „c„ gebeurde op het wegvak werd te kostbaar, in gen. roote dikte van de slappe het in zij gedeelte tusschen Woer- •'moest de wegaanleg ge- ebied, waar het veenpak- ■na-dikte van 4 m. bedroeg, ïrd de geheele veenlaag Dr middel van bagger- j„_ib kanaal ter dieDte vm^. auc\ ontstond, 1 ilgestort me' der zie derhalve vindende va; ij dit alles ïn der eerst n wjm eenige he a en dit in .neer te •bruikte hij velen. Als we het gc zoowel de proef met het klinkcrwegdek g De ingenieurs vai schrijven het goede degelijke aannemers, gemaakt door de Hol Juli 1939 mee begon 2 km. vanaf de Meem thans nog bezig is. De gemaakt door de En Betonmij, in combin /an Egteren, ook u tweede stuk door de te Breda; de aardeba gemaakt door de N- V. Bochhoven te Nij megen en de Amsterdamsche Ball astmij. over aller werk is men zeer tevreden. Nog 2 K.M. onbegaanbaar Zooals gezegd, is ook het tweede stuk, van het Gouwe-viaduct tot Utrecht bijna gereed. Het wachten is feitelijk nog alleen op de laatste 2 km van de Meern tot den Rijksweg naar den Bosch. Daar is men thans aan het opruimen. De betonwegen liggen er, het komt alleen op het afwerken aan. Maar vooral aan het laatste verkeers plein is nog heel wat te doen. De zaak is n.l. deze, dat de autosnelbanen voorrangswegen zijn, en dat het daarom van veel belang is hoe de aftakkingen naar „het binnenland" gemaakt worden om vei lig verkeer te bevorderen. Dit kan op verschillende wijzen gebeu ren. Men kan gebruik maken van een viaduct, wat toch noodig is, wanneer de weg een spoorlijn of een verkeerswater kruist, zooals de belangrijke scheepvaart weg de Gouwe. Dan krijgt men op- en af-rijwegen om van richting te veranderen of om plaatsen in de buurt te bereiken en ter wille van de veiligheid komt men op den hoofdweg over een invoegstuk (een klinkergedeelte langs den betonweg) en om er af te komen ligt er een afremstrook. Die viaducten zijn vaak zeer lang, omdat het eindpunt niet te dicht bij een water of een spoorbaan mag liggen, wat gevaar lijk zou zijn. Ook wordt de aardebaan bij het viaduct afgerond, zoodat de automobi list steeds een paar honderd meter zicht heeft op den weg. die voor hem ligt. Ook dit komt aan de veiligheid ten goede. Waar men van Rijksweg no. 12 op idem no. 2 moet komen om Utrecht te bereiken (in 1940 zal de rechtstreeksche verbinding gereed zijn) ligt een verkeersplein k niveau van 200 &I„ het grootste van Europa. Elke andere oplossing zou ingewikkelder en duurder 'geworden zijn en met deze, die straks met natrium verlicht wordt, kan men ook heel goed volstaan. De bedoeling is dat deze, nu bijna gerecde nieuwe weg in het volgend jaar weg no. 22 (Rondweg beoosten Utrecht) zal hebben bereikt. Deze laatste weg zal in dèt jaar voltooid worden tot de Prins Hendriklaan en dan kan men het centrum van Utrecht bereiken zonder gebruik te maken van den ouden Rijksweg langs Den Hommel. De totale kosten hebben tot heden 18^ millioen bedragen, terwijl op vele plaatsen zooveel grond is aangekocht, dat vergroo- te verkeerspleinen kunnen worden aange bracht. Dia prijs valt nog eil mee. Mop-ot»/»* ook niet vergeten, moesten worden gem beweegbare bruggen over den Vliet en bij AI deze en nog me- gisteren opgedaan bij - geboden door het d&V aj den Kon. Ned. Toeris^" assisteerd door eenig Rijkswaterstaat Hieruit kan men tocht een tweeledig d ons te laten zien, dal gereed is we hebbe Den Haag bereden, vi om te laten zien, wat kenen. Want wat is men niet van stap i van benzinestation to wordt door de A.N.V i-i e tal: Te Alkmaar (>va c. C. v. Dop). J. C. v. Ieperen te Bennekom, H. Talsma te Neerlungbroek en J. Vermaea te Huizen. Beroepen: Te Loppersum E. J. F. Smits te Adotard. Te Oldeho'.twolde cand. M. W. Bartatra te Winschoten. Te Linsehoten P .P. J. Monster te Aalburg en Heesbeon. Te Papendrecht G. C. Roosendaal te Rand wijk. HULPPREDIKERS Benoemd tot hulpprediker bij de Ned. Her/. Gemeente to Uithuizen S. Molenaar, cand. te Franeker. Benoemd tot hulpprediker bij de Geref. Kerk te Abbebroek de heer P. de Bruyn te Rotterdam-Charlois. DE GRENZEN van ons land zijn GESLOTEN maarhet goede boek kent geen grenzen en een roman uit de nieuwe serie „Wereld literatuur" brengt U de mooiste en beste wereldgedachten thuis in uw fauteuil. Uw boekverkooper zendt U op aanvrage gaarne gratis een uitvoerig prospectus over de nieuwe serie „Wereldliteratuur", mees terlijk door Anton Pieck verzorgd, kortom de Cultuurserie in miniatuur". ZORGT voor UW GEESTELIJK VOEDSEL! (Reel.) aan gpnoemd Prov. Kerkbestuur teruggezon den, ter fine van nader beraad. Kennis wordt genomen van verschillende stukken ter kennisneming. Als gecommitteerden voor spoedvorderen- do zaKen en voor het toezicht op de adm. v. de quaestor-gen. worden aangewezen de hoeren Ds. K. II. E. Grave mey er en J. W. Bolt; aJs hun secundi Ds. J. P. van Bruggen en Mr. J. H. Bybau. De rondvraag wordt gehouden. Resumtie der notulen heelt plaats. De President spreekt een afscheids- en dankwoord. De Vice-President dankt den President voor diens leiding. Daarna sluit de President de vergadering en brengt den dank aan den Heere der Kerk. Opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen Alg. Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk Vierde zitting. Na opening door der Pres. worden de notulen gelezen en goef' gekeurd. Namens de commissie voor de „afschrifte en staten van kosten" wordt verslag uitg bracht door den vice-pres. Eén prov. kerke stuur zal worden gewezen op de mine juiste formuleering in zijn uitspraak. In verband met de verdwijning van e Wed.- en Weezenbeurs in een ring (zie 1 170—172 der Handelingen van de Alg. Sy^ zal aan de Prov. en Class. Besturen geschild ven worden, dat deze zoo nauwkeurig mofj lijk acht zullen geven op de Weduwenbejg zen binnen hun ressort, en dat vóór 1 1940 de Alg. Syn. Commissie gaarne rapp van hen dienaangaande tegemoet ziet. Ds. van D i p p e 1 leest voor den collet brief voor het fonds: „Noodlijd. Kerken Personen". Met dank aan den opsteller wc deze geaccepteerd. Besloten wordt een toelichting te zen aan de Class. Besturen ter bevordering eenheid in de toepassing van de met ing van 1 Oct 1.1. getroffen maatregelen in^- het reserve-veldpredikerschap. De behandeling der radio-aangelegenl wordt voortgezet., door het zenden van missive aan den Minister van Binnenin' tvet j ik, ads i it te; zij lijf, idee /e ziet men iet zand uit klei en het groote ver- n tot stand oornamelijk uit beton, in de aarde- dit verhar- e aardebaan klinkerver- t de Noord- la en Bode- ig op gesta- 6 km. Deze lers gemak- pareeren* en r ah» $s lw- Gepens spoorwegper De korting op ue pensioenen Te Utrecht is gister onder leiding van den personeelraad der Ned. Spoorwegen het gepensionneerde Spoorwegpersoneel bijeengekomen. De opkomst overtrof alle verwachtingen. Na een kort openingswoord van den heer Augusteyn verkreeg het lid van de Tweede Kamer, de heer H. J. van Braam beek, voorzitter van den personeelraad, het woord. Deze sprak de verwachting uil, dat binnen zeer korten tijd de 10 pet. kor ting op de pensioenen zal worden opge heven. Er is reden voor een dubbele vreugde, al dus spr., wanneer wij hierbij bovendien de aandacht vestigen op de saneering van het pensioenfonds. Aan de hand van enkele wetenschappe lijke balansen toonde spr. aan dat de te korten inmiddels sinds 1925 tot 1938 waren opgeloopen van 192 millioen tot 347 mil lioen. In het laatste jaar bedroegen de uitgaven 220.743.000 tegen een inkomen van 214.761.000, dus werd een bedrag van rond f fi Oftn 000 ingeteerd. Volgens de statuten ,van het bedrijf gestort ioenfonds. Het bedrijf it afgeloopen jaar nog 500.000, zoodat hierop sft te worden gerekend de statuten was een t rijk kon ook al niet o .vegens groote tekorten Óndanks deze buitengewoon moeilijke omstandigheden had de personeelraad dus een dergelijke uiterst belangrijke actie te voeren. Het is ons tenslotte gelukt met de bij zónder gewaardeerde hulp van de staats commissie Beu nier een goede en gezonde oplossing te vinden. Het rijk zal tenslotte toch gedurende 50 achtereenvolgende jaren een bedrag van 16 millioen in het pensioen fonds storten, waardoor de tekorten zullen worden weggewerkt, In de uitspraak van de staatscommissie Beumer vinden wij evenwel nog andere gunstige bepalingen. Vastgelegd werd dat le de verantwoorde lijkheid voor het tekort in eerste plaats be rust bii het rijk; 2e spoorwegpersoneel in pensioenzaken gekoppeld dient te worden aan overheidspersoneel; Se spoorwegbedrijf dient te svorden gezien als rijksbedrijf; 4e n. ^vei De Algemeene Ledenvergadering van bo vengenoemde vereeniging werd gehouden op de Dr. Mr. Willem van den Bergh-Stichting te Noordwijk (Binnen). De voorzitter. Prof. Dr. G. Ch. Aalüers wees in zijn openings woord op den ncod der tijden, die ook aan onze stichtingen niet onopgemerkt voorbij gaat. Met grooten oank werd gew ezen op het feit, dat onze arbeid ongestoord voortgang hebben kon en zelfs nog aanzienlijk uit breidde. De verslagen van den secr.-penningmeester Mr. L. Stadig te Amersfoort gavm geen aanleiding tot het stellen van vragen. Wij stippen hieruit het volgende aan: Verslag van dan sceretaris: Wegens het hereiken van den 40-jarigen diensttijd bij onze Vereen, werd op 1 Jan. 1939 gepensionneerd de gehuwde verpleger G. Straatsma, werkzaam in de mattenma- kerij op de stichting 's Heerenloo. Op 31 December 1938 werden in de stich tingen der Vereeniging in totaal verpleegd 93i en 1658 an 250 patiën- •aak inoet dit ian do snelle ^rgh-Stir.hting ogdagen steeg 99.466 in 1937 «droeg op he' 382 vrouwen, 64 op 't einde iloo-Lozenoord n magazijnen orzien. In het v. d. Bergh en in gebruik ig van pav. 1 puwitig intus- werd op de igaan met de .en aanleg van penningmeester ckeningen der i bK6t en uitgaaf 819, wat weder- vorigjaar. De jeenigiag sluit een totaal van geeft als eind- Sigen. Het Pen- steeg tot een genstaande de i verband met '-.adsten tijd da gende pensioe- vorden bestre- kan worden een prift van etal legaten. 0. dit jaar erp Uit de opbrengst der Weldadigheidspost zegels mocht onze Vereeniging ale aandeel een bedrag van f 7.384,10 ontvangen. Het bestuur spreekt zijn groote erkente lijkheid uit voor dvn arbeid, welke door den Bond tot Kinderbescherming in dezen wordt gedaan. De noodzakelijkheid van het begaan van het Suppletie-fonds blijkt telkens bij ver nieuwing. In 1938 werden in totaal gesteund 56 ver pleegden met een totaal aan verpleegda- gen van 16.314, waarvoor een bedrag van f 7.740.01 noodig was. Het. aftredend bestuurslid, de heer J. van den Berg te Rijswijk (Z.-H.) werd met op één na fllwmwnn «fAmmm i,nrvrv,nn Hierna verkreeg Prof. Dr. K. D ij k, voor zitter van de Unie ..Een School met den Bij bel", het woord, die een gedachtenisrede hield naar aanleiding van Psalm 60 6. Na deze rede heeft Burgemeester Blok ïmens het Gemeentebestuur de vereeniging gelukgewenscht. SCHOOLSTICHTING WADDINXVEEN In de te Wadddnxveen gehouden gemeen teraadsvergadering werd na een drukke be spreking het verzoek van de vereeniging tot stichting van Ned. Herv Chr. scholen om gelden voor een 2de Chr. School voor ge- i lager onderwys met 8 tegen 4 stem- verworpen. Dit in overeenstemming met het praeadvies van B. en W. waarvan e reeds melding hebben gemaakt. EXAMEN STAATSPRACTIJKDIPLOMA De Minister van Onderwijs brengt ter ken- is dat het examen ter verkrijging van het Staatspraetijkdiploma voor handel en admi nistratie voor hen, die ten gevolge van de mobilisatie verhinderd waren aan het op 10, n 12 October gehouden examen ter ver- krenging van dit diploma deel te nemen, ver moedelijk zal worden afgenomen op 20, 21 en 22 December te Den Haag, in de Weeska mer van het gebouw der Grafelijke Zaken. Nadere bijzonderheden bevat de St. Crt. van 15 dezer nr. 244. EXAMENS T. A. M. WILLEMSE f BANDOENG, 18 Nov. (Aneta). Alhier is overleden de oud-luitenant-kolonel T. A. M. Willemse, in den leeftijd van 66 jaar. BANDOENG, 18 Nov. (Aneta). De Prean- gerbode verneemt, dat het legerbestuur, in samenwerking met het binnenlandsch be stuur, een proef neemt met een kort-ver- bandregeling met inheemsche arbeidskrach ten voor speciale diensten bij het leger in tijd van algemeene mobilisatie. Een oproep hiertoe is binnenkort te verwachten, eerst voor aanmelding en later tot keuring, in Priangan. De voorwaarden zijn dat men zich een jaar ter beschikking stelt, waar tegen over staat, dat men handgeld krijgt uitbe taald en voorts ieder kwartaal een toelage. [uysman*. Scheven Utrecht Gesl.: lej. G. M. la Rose. md., de heer B de heeren H. C. m; J. C. W. M Aan welke eisen moet een goed kinderboek voldoen door W. G. van de Hulst Dit artikel komt voor in de nieuwe catalogus 1939/40 van den uitgever A. VOORHOEVE ROTTERDAM Noordsingel 104 welke gratis verkrijgbaar is. Vraagt een Boekenkoffer inhoudende 48 Kerstbookjes uit A.Voorhoeve's keurcollectie kinder boeken aan Uw boekverkoper op zicht. (Ree i van attestaties aan militairen, worden gean woord, dat het niet mogelijk is aan gemobil: seerden deze attestatie te verstrekken. Iede re Kerkeraad zal wel wegen weten te vinden om voor belangstellende lidmaten den toe gang tot het Heil. Avondmaal open testellen. Van het bestuur van de Federatie van Godsdienstonderwijzers is ingekomen een schrijven betreffende vrijstelling van mil. dienst voor Godsdienstonderwijzers. Besloten wordt dit schrijven ter spoedige afdoening in handen van het Moderamen te stellen. Aan kerkvoogden van Boxmeer wordt toe stemming gegeven tot onderhandsche aan besteding, gezien het gunstig advies der be trokken kerkel. besturen. Tot bestuurslid van het opvoedingsgesticht „Valkenheide" wordt in de plaats van wijlen Mr. J. iE. A. Lisman benoemd Jhr. Dr. M. L. A. v. Holthe tot Echten te Zeist. Een verzoek van den kerkeraad van Boxtel tot goedkeuring van bestekswijziging en on derhandsche aanbesteding, wordt ingewil ligd. Van het Prov Kerkbestuur van Utrecht is een schrijven ingekomen met betrekking lot de grenswijziging der gemeenten Noor den en Wilnia. In verband met gewichtige daarmee samenhangende vragen wordt dit temher te Zeist gehouden Zending Broedergemeente nog een rede 1 meer naar het arbeidsveld in Sui rugkeeren. Zooals wij Donderdag den is de heer Schüngel benoemd der Chr. School te Watergraa?6m ONDERWLJSBENOEMING N o o r d w ij k-B innen (Ds. b van den Bergh-stichting). Tot i res mej. W. P. Luyten te Noordv Rotterdam (He Savornin school). Tot kw. m. .a. W. de Klt^ Dordrecht SCHOOLJUBILEUM TE AXEL Aan het reeds gegeven korte verslag van de herdenking der 75-jarige Chr. School te Axel kan nog worden toegevoegd, dat de heer J. M. Oggel, als voorzitter van het bestuur de geschiedenis der schoei heeft ge schetst. Bij de oprichting in 1864 werd be gonnen in het kleine schoolt4 e in de Molen straat met weinig kinderen. Thans is er een groote school in de Nieuiwstraat, waaravn het aantal leerlingen klom tot over de 400. onlettl en D. J. Vlnkenboi i H. D. de Cock, Ph Goo* denlue. -Miflkur.de M.O. Den Ha :r H. W. Heüburg te He Gesl. de daj n Boaoh, Di Leiden G. heer J. B. H. Kleikat J. A. G. va: it en A. Lucas. Rottertfir j. H. J. Celosse, Lelden. machinisten, e n Hta?, Gesl. v. het vo< dlpl. de heeren: G. Vis van Heesrust. Sonuni dijk; D. Fluijt Middelburg: R. Binkhorst; "ordrecht: A. L. Borstlap, Mar Wlldf sluis: I. R. Stuurlieden. Den 1 gr. handelsvaart J. di R. Jordens, F. Schamhardt Brlelle. a a g. Gesl. 3e stuuri J. P. Pojs, R. Idem J. C. Mak. UIT OOST- EN WEST-INDIF De oudste man van Soerabaja Was hij werkelijk 140 jaar? Esnige dagen geleden overleed in kam pong Gresikkan te Soerabaja een inlander. die140 jaar oud zou zijn geworden. Dd geneesheer, die ae lijkschouwing verrichtte, •noteerde dezen hoogen leeftijd in de doods- acte en dus zou de man de oudste inwoner van Soerabaja, misschien zelfs wel van de wereld zijn geweest alsook voor inlan ders een burgerlijke stand bestond. Dit is zooals men weet niet het gev|kl en daarom zal men er goed aan doen. aldus de „Ind. Crt.", den opgegeven leeftijd met een kor reltje zout te nemen. Maar, dat hij wel heel oud is geworden, is zeker. UIT DE A.R. PARTIJ A.R.P.C.'s in Noord Holland Provinciale organisatie bestaat tien jaar Op Zaterdag 25 November, 's middags om 3 uur wordt in Krasnapolski te Amsterdam de tiende jaarvergadering gehouden van de Provinciale Organisatie van A.R.P.C.'s in Noord-Holland. Door den heer Voorzitter, den heer D. A. J. S p e k zal een openings woord Aarden gesproken. De heer J. Schouten van Rotterdam geeft een „politieke '•ondblik". Uit het jaarverslag blijkt, dat sinds de oprichting van de organisatie het aantal clubs gestegen is van 10 tot 25. De secretaris de heer J. W. Holm geeft in zijn verslag een uitvoerig overzicht van de geschiedenis der organisatie. Wat het afgeloopen vereenigingsjaar be treft. wordt medegedeeld, dat het nog niet is mogen gelukken de club Amstelveen te doen herleven. De kleine clubs te Santpoort en te Vijfhuizen konden zich niet handhaven en moesten worden opgeheven. Het bestuur blijft in dezen echter diligent. De club te Landsmeer kwam weer tot leven. De clubs hebben zich tijdens de acties voor de Staten- en de Raadsverkiezingen geweerd in huis bezoek en lectuurverspreiding en zoo_ hun onmisbaarheid voor de Kiesvereenigingen getoond. Er werd ook druk aan de studie LAND- EN TUINBOUW KOSTPRIJS VAN TUINBOUWPRODUCTEN Naar wij vernemen is als gevolg van de besprekingen, welke gevoerd zijn in het col lege van Regeerinzscommissarissen aan de Ned. Groenten- en Fruitcervtrale de opdracht gegeven om den kostprijs voor tuinbouwpro ducten opnieuw aan een berekening te on derwerpen, zulks in verband met den inge treden oorlogstoestand, waardoor de export ernstig werd geschaad. Deze berekening vindt dan plaats ter bepaling van het steun bedrag dat over 1939 nog gelden zal. GEVRAAGD: voor verkoop van Frlesohe Klelpootaard- appelen, Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden» HOOGE PROVISIE Friesche Zaadhandel - Oranjewoud Bijzondere aanbieding voor nieuwe abonné's en werkers Voor wij het jaar afsluiten, willen we onze actie voor nieuwe abonné's nog gaarne even met kracht aanvatten. We hebben nog steeds onze premie-actie, die geheel van kracht blijft, doch daarnaast willen we nieuwe abonné's doen kennis nemen van de schitterende en boeiende feuilletons, die we in de laatste jaren in ons blad hebben geplaatst. We hebben er eenige in boekformaat doen ver schijnen. Deze zijn in prachtband gebonden. Het zijn boeken geworden varieerend tusschen de 156 en 183 pagina's. ulk een boek ontvangt ieder cadeau, die ich vanaf heden op ons blad abonneert. Vij zeggen daarbij toe: )e krant gratis lezen tot aan het inde van de maand racht gelegenheid om nieuwe abonné's te winnen, maar ook ïtstreeks aan ons bureau te melden. tennis van ons goede en goedkoope, voor stelijk gezin onmisbaar blad. -inzameling 1939 NIEUWE LEIDSCHE COURANT week als nieuwe abonné op, voor minstens één jaar. kwartaal Straat Woonplaats Als premie wenscht hij (zij) te ontvangen Novan de premielijst. zijnde een

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3