Jltrtuur geit&ct)t(Courant smw$ Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Coördinatie der Britsch Fransche oorlogsvoering utsprijS: in Leiden en in plaatsen [agentschap gevestigd is 235 pst 2.35 portokosten 0.18 htenland bij wekelijksche 1 4.50 -Ihe zending5.50 [les bij vooruitbetaling L 5 ct. met Zonda^Mad 7'/» ct RKi'kte e Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 ZATERDAG 18 NOVEMBER 1939 20e Jaargang gBrtJErtentieprijjen: Van 1 tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer0.22'It .ngezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend 0.10 N°. 6860 i'kte eenheid ere,van een oorlog legt, evenals °Pn van iedere andere onder- reede allure, een groote mate >p. In Groot-Duitsch'and heeft meet af aan beseft en de «slag van de theorie inzake l^rlog is dan ook geweest het an het geheele Duitschp volks- A in nationaal als economisch /^-ze eene te vrrwachten zware /'land op één lijn en op gelijke igen met het Britsche wereld- »t voortaan een onaantastbare 'wereld zou kunnen innemen, van het begrip totale oorlog Waffen"; Duitschland is voorbereid geweest op een westersche groote democra- e in het begin der Septem- feit geworden is. straffe Duitsche econo- jitaire organisatie bevond zich macht der geallieerde mo- .vankelyk in een minder voor van verbrokkeling. Uit de vorigen wereldoorlog heeft [Londen en Parijs ditmaal zeer [etrokken; men heeft niet gewacht met het instellen ïnschappelijk opperbevel, doch zeer spoedig overgegaan, van de eerste belangrijke den Engelsch-Franschen op- raad. -erkappende lichaam is thans maal byeen geweest. Ditmaal niet noodig geacht, ergens in ;n der beide landen be- beleggen, doch heeft men lig te Londen gedaan. De on- it het met den luchtoor'og •t niet loopt, zal vermoedelijk doorslag hebben gegeven, r zeer belangrijke en vèr- iluiten gevallen, als waartoe ereldoorlog eerst zeer lang den nood genoopt, geraken en Frankrijk zullen voortaan de aan zijde vechten, doch zij aanzienlijk deel hunner amelijk de lucht, in gemeen ■houden en hun bevoorrading i dirigeeren van uit een een- 'emdj gemeenschappelijke coördina- Ti Voortaan zullen de beide A'T a naties gemeenschappelijke "cin gemeenschappelijke exploi- j lebben; zij zullen hun aankoo- puitenland plaatsen voor geza- ling, en hun transporten ter ■*fcens in combinatie zullen plaats »t n door hun gemeenschappelijke In worden beschermd. Dit alles r verstrakte eenheid, welke en jutie van de krijgsbenoodigd- t eer algemeenen zin zal ten- bontcn. Waar het Derde Rijk tot 'e arnn zijn betere voorbereidingen de Jt'og nog niet heeft kunnen of beg<f - en, daar zal het binnen niet d ook deze voordeelen zien en: jo de versterkte organisatie der ze goede toekomstvooruit- beide democratieën moet iyriptomen plaatsen van moei- ester. {f.eVar mede de Duitsche Rijkslei- al dienen te houden. Er zijn aaawijzingen, dat de bevoor- e L- ot-Duitschland hier en daar ^e^°beg:nt te ondervinden. Wij ver- oed -,--eld naar de verscherpte hou- meny e Van Roemenië. Naar ver we do Roemeensche olie- en graan- mofcn 'aatsten tijd, zoowel wat hun ,m waliteit betreft, beneden de i>er#twachtingen zijn gebleven, en étende Boekarest een Duitsche eeo- taanl"* -- doende, daartegen krachtig de é':r' Moeilijk voor het Rijk is ktfc ^>0'en gewonnen gebieden te nu de desorganisatie tenge- &aan.en oorlog nog vergroot is door yaar<fhu: ingsbeslommeringen" °ok n een vertragende factor; het IC0Pig zijn vrucllt niet voor ad: |cent kunnen geven. 4mstigste dingen, die het onge- n diche élan bedreigen, moet intus- ïrust worden geacht, die in 3 blijft heerschen. De intellec- nische élite der universiteiten L' t ge'- >men; de studenten, die de l offervaardigheid der jeugd ver- een Jong idealisme, hebben door jialde vrijheidsbe toogingen de |[erheid tot straffe tegenmaat- Ir optEen der eerste consekwen- 'ec tec enmaatregelen is, dat men erlijn moeilijk langer kan ont- CH: er onder de Tsjechen iets gist -.nder gevolg, een nog veel -tor r.:oet worden geacht, dat hen martelaren voor de vrij- bezorgd. De negen jongemannen, »n executiepeloton vielen, zullen >are anderen tot lichtende voor al: ken. Men doodt een idee niet jjEOf n een revolutie, die Ir' ht, kan wel tydelijk wor- Lit iaar -rjj komt onherroepe- :ot oven. 3nze conclusie is dan ook r dc eenheid der geallieerden, i met m dag versterkt, de Duit- "g ch zal moeten inspannen, om Iif aige kracht tegenover kracht te V. -llen. EN IHE1J nwehe legerbericht v- legerbericht van heden 'o.:; van den nacht was niets vc r v!acn. Gisteren hebben jigen hoven een deel van e idgebicd gevlogen. VERANTWOORDELIJKHEID EN BESLISSING Het antwoord, dat minister de Geer op cc ragen van Ridder van Rappard inzake het tijdstip van 's ministers radiorede gegeven heeft was, zooals te verwachten viel: „de minister zal zulke inlichtingen geven op het oogenblik, waarop hem zulks noodig en mogelijk voorkomt". Men kan het ook ènders zeggen: „wie de erantwoordelijkheid draagt, neemt de be slissing". En ook daartegen is niets in te brengen. In elk geval moeten wij ons bij antwoord neerleggen, al had het mis schien iets anders kunnen luiden, wanneer de vraag anders gesteld was en wanneer persbeschouwingen over het tijdstip afwe zig waren gebleven. Wat het eerste betreft informeerde de rager nadrukkelijk of inlichting vóóraf niet beter ware geweest en hierop kan men ja of neen zeggen, doch een beredeneerd antwoord is niet mogelijk. De Regeering kan daarover geen mededeelingen doen. En wat het tweede aangaat, wie dezen minister eenigszins kent, kon een kortaf antwoord verwachten; maar het zou toch misschien iets soepeler geweest zijn, wan neer op den achtergrond der vragen geen perspolemiek had gestaan. De vragen van den heer Van Rappard suggereerden dien overeenkomstig een vervroeging van het antwoord van ongeveer een week; wat wij opmerkten was principieel iets anders. Wij immers gingen uit van het standpunt dat de minister reeds wist, wanneer en hoe hij spreken zou en dat daarom elke verdere vertraging te betreuren was, en wij de rede gaarne een dag eerder hadden willen zien uitgesproken. Wij stelden er prijs op, dat verschil nog even aan te geven, omdat wij de positie der Regeering volkomen begrijpend, als publiek orgaan verplicht zijn een zoo spoedig mo- geljjke voorlichting van heel het volk le bepleiten. En daarom spijt het ons, dat de vragen aan den minister gesteld, hem geen aanleiding konden geven ook deze zijde van de zaak te bezien. Overigens staan wij geheel afwijzend tegenover pogingen van bladen of personen om de Regeering of den minister-president in deze periode te bemoeilijken in hun zware taak. Ons vertrouwen in de Regetring is vol komen. Herziening van de Leerlingenschaal Sterke aandrang uit de Tweede Kamer Voorloopig verslag over onderwijsbegrooting Blijkens het verslag van de Tweede Ka mer over de begrooting van het onderwijs heeft het verscheidene leden teleurgesteld, dat geen voorstellen zijn gedaan tot herzie ning van de leerlingt-nschaal. Hierop werd alsnog door vele leden aangedrongen. Gevraagd werd of een regeling van het spellingvraagstuk reeds in voorbereiding ij. Vele leden meenden, dat tot subsidieering van Bijz. scholen te gereeder zou kunnen worden overgegaan, nu de Minister bij art. 72 mededeelt, dat in de laatste jaren op dit artikel steeds «verschotten zijn ge weest, zoodat de raming tnans op een lager bedrag kon worden gesteld. Van andere zijde werd opgemerkt, dal versobering geboden is en er behoudens in zeer bijzondere gevallen geen ruimte is voor nieuwe subsidies ten behoeve van het bijzonder onderwijs. Vele leden betreuren het, dat de Minister niet voornemens is in 1910 mede te werken aan de oprichting van nieuwe scholen, hoe wel op vele plaatsen aan een nieuwe am bachtschool behoefte bestaat. Sommige leden vroegen of de minister indien verlaging van de leerlingenschaal uitgesloten moet worden geacht bereid is te bevorderen, dat de zelfstandig optreden de zgn. kweeltelingen met acte een billijker vergoeding voor hun arbeid ontvangen. Vele leden spraken hun afkeuring uit de regeling, vastgesteld door de gemeenten Amsterdam. Den Haag en Utrecht, waarbij aan feitelijk boventallige onderwijzers, die men slechts kweekelingen met acte noemt, vergoedingen worden toegekend, welke af wijken van de salarisregeling, die ingevol ge het bepaalde in art. 30 der L.O.-wet 1920 voor alle onderwijzers, verplichte en niet- ■erplichte, gebiedend is voorgeschreven. Vele leden vestigden de aandacht op de voorgestelde aanzienlijke verhooging van de art- 115 en 118. De Regeering wil blijk baar aan de bezwaren tegen de te groote klassen tegemoet komen door op grootere schaal dan tot dusver in bijzondere geval len rijksvergoeding te verleenen voor boven tallige onderwijzers Dit achtten deze leden niet den goeden weg. Daardoor immers wordt afgeweken van de wettelijke voor schriften, die het recht op vergoeding uit 's Rijks kas aan objectieve normen bin den. VIER GEWONDEN BIJ AUTO-BOTSING ARNHEM, 18 Nov. Op den Rijksstraat weg. ter hoogte van den Huissenschedijk zijn twee vrachtauto's met elkaar in bot sing gekomen. Een vrachtauto met aanhangwagen be stuurd door G. de i., kwam uit de richting Nijmegen. Te laat bemerkte de bestuurder dat een met paard bespannen wagen vóór hem reed en den Huissensched'ijk wilde op -Vjder. Om een aanrijding te voorkomen haalde de autobestuurder scherp naar link? uit, Op hetzelfde moment naderde echter Gemeenschappelijk beleid op alle gebied Economisch leven van beide anden in gelijke banen De eerste ministers van Engeland en Frankrijk hebben een gemeen schappelijke verklaring doen publi cecrcn, waarin gezegd wordt, dat de regelingen, welke reeds door beide regeeringen in toepassing zijn gebracht, thans zijn versterkt en voltooid ter verzekering van het gemeenschappelijke beleid op het gebied van luchtmacht, munitie, grondstoffen, petroleum, voedsel voorziening, scheepvaart en eco- nomischen oorlog. Dc gemeenschappelijke verklaring van Chamberlain en Daladier luidt als olgt: „Teneinds een volkomen gebruik temaken van de tusschen 1914 en 1918 opgedane ervaring, hebben de regeeringen van Enge land en Frankrijk reeds bij het uitbreken den oorlog besloten, de economische oorlogvoering der beide landen op zoo vol ledig mogelijke wijze te coördineeren. Tot dit doel zijn bij het begin der vijandelijk heden onmiddellijk maatregelen genomen. In overeenstemming met de besluiten, door Chamberlain en Daladier tijdens de laatste bijeenkomst van den hoogen raad van oorlog genomen, zijn de regelingen, welke reeds door beide regeeringen in toe passing waren gebracht, thans versterkt en voltooid ter verzekering van 't gemeenschap pelijke beleid op de volgende terreinen: luchtmacht, munitie, grondstoffen, petro- Teum, voedselvoorziening, scheepvaart en economischen oorlog. De nieuwe maatregelen, door beide regee- ripgen aanvaard, voorzien in het voor het gemeenschappelijke belang beste gebruik van beider hulpbronnen voor grondstoffen, productiemiddelen, tonnage, enz. Zij voor zien ook in een gelijke verdeeling van be perkingen, indien de omstandigheden een vermindering der invoerprogramma's noo dig zouden maken. De beide landen zullen voortgaan, hun invoerprogramma's gemeenschappelijk op te stellen en concurrentie bij de aankoopen, welke volgens die programma'6 in het bui tenland zullen worden gedaan, vermijden. De tenuitvoerlegging van deze werkzaam heden is opgedragen aan een permanente Britsch-Fransche coördinatiecommissie, die onverwijld zal worden ingesteld. De bereikte overeenstemming, welke zoo noodig fct andere terreinen kan worden uitgebreid, biedt opnieuw het bewijs, dat beide landen vastbesloten zijn, hun krachts inspanning voor den oorlog in zoo groot mogclijken omvang te coördineeren. Op deze wijze zijn de regelingen, ter organisatie van het gemeenschappelijke beleid, welke in den vorigen oorlog pas na het derd-c jaar tot stand gekomen waren, thans twee maanden na het uitbreken der vijandelijkheden in toepassing gebracht". De opperste oorlogsraad bfleeu De Hoogc Raad van Oorlog heeft gisteren te Londen opnieuw een bijeenkomst gehou den, de d-erde sedert het uitbreken van den oorlog. Zij werd bijgewoond door Dala dier, generaal Gamelin, admiraal Dar- lan en generaal Vuillemin en door Chamberlain, Halifax, Chatfield en K i n g s 1 e y Wood Daladier, Gamelin en de andere Fransche leden van den raad waren vroeg in dan ochtend met een vliegtuig uit Frankrijk ge komen. Een uur na hun aankomst ontmoetten zij Chamberlain, Kingsley Wood en de andere Engelschen. Bijna onopgemerkt kwamen zij bij het ge bouw, waar de vergadering werd' gehouden, aan. Niettemin had zich een groep bij den ingang gevormd. Daladier en Gamelin wer den hartelijk toegejuicht. Chamberlain, die op een wandelstok leun de, had een ovatie in ontvangst te nemen. Het was voor het eerst sedert zijn jicht- aanval. rtat hij zijn woning had verla'ea In het Carlton Hotel heeft Chamberlain een noenmaal aangeboden Daladier, de Fransche ambassadeur. Gamelin, Darian, Vuillemin, Halifax, Chatfield, Kingsley Wood, Sir Cecil Newall, Cadogan en gene raal Ironside behoorden tot de aanwezigen uit de richting Arnhem een groenten vrachtauto, bestuurd door van L. uit Zei ten. Een botsing tusschen beide wagen/ was niet meer te ontgaan. Met een hard/ klap vlogen de wagens tegen elkaar op. De gevolgen waren ernstig: drie van de vier inzittenden van de groentenauto, alem« de de bestuurder uit Venlo werden ge-wond w aarvan twee ernstig. Ze moesten naar h<l Ziekenhuis te Arnhem worden overgf bracht. Een Fransch commentaar „De gemeenschappelijke verklaring, waar bij de regeeringen van Engeland en Frank rijk openlijk hebben besloten tot coördinatie van de krachtsinspanning voor den oor log en van het economisch beleid, is volgens Flavas, zonder eenigen twijfel &e belangrijk ste gebeurtenis 6edert het uitbreken van den oorlog. Zij is in de eerste plaats van beteeke- nis voor de eigenlijke Fransch-Bntsche samenwerking en in de tweede plaats voor de economische wereldbetrekkingen. De genomen besluiten hebben ten duel, d-en oorlog in zoo kort mogelijken lijd te winnen, met vermijding van een verdeeling van krachtsinsjuinninp en middelen. Evenals bij de toewijzing van het com mando steunt men op dc ervaring van den vorigen oorlog, die geleerd heeft, dat in een verspreide orde geen overwinning wordt behaald. De maatregel is niet nieuwer dan de in stelling van een eenhoofdig commando. In 1917 beantwoordde de instelling van den geallieerden raad voor de voorraden, van do ..wheat executive", de ..shipping executive' en andere intergeallieerde organen reeds aan de cischen. die een analoge toestand stelde. Maar ditmaal heeft men twee maanden ii plaats van d-rie jaar noodig gehad om van de noodzakelijkheid dezer organisatie c tuigd te geraken. Er is voorzien in de instelling van zes commissies, die zich respectievelijk moeten bezig houden met de luchtvaart. waDoning en grono6toffen, petroleum, voedsel voorzie ning. scheepvaart en pconomischen oorlog Deze commissies zullen niet slechts coördi- nceronde, doch ook uitvoerende lichamen zijn. Na een balans van de hulpbronnen en de behoeften van beide landen te hebben opge steld, zullen zij de grondstoffen ter gemeone beschikking moeten stellen Zij zullen ook haar aandacht aan de aankoopen in het buitenland wijden. Daaruit vloeit voort, dat er geen concur rentie zal bestaan en d-at door een uniforme methode van aankoop vertraging in de uit voering en overbieden voorkomen zullen worden. De permanente gemengde commissie za er op toezien, dat de werkzaamheden der ze.s commissies onderling in overeenstem ming blijven. Tusschen de verantwoordelijke leden der regeeringen zullen ministerieele bespre kingen gehouden worden, telkens, wanneer dat noodzakelijk blijkt. Voor de economische wereldbetrekkingen is de gemeenschappelijke verklaring niet minder belangrijk. De landen, die. grond stoffen, industrieproducten en levensmidde len leveren, zullen voortaan hebben te onderhandelen met een organisme, dat voor rekening van de twee staten optreedt. Door deze centralisatie van de vraag zal elke vertraging in het zaken doen. welke schadelijk kan zijn voor den verkooper zoo wel als voor den kooper, voorkomen «'or den. Doordat de scheepvaartcommissie is belast met de verdeeling van de gezamen lijke tonnage voor de tenuitvoerlegging het gemeenschappelijk invoerprogramma. het vervoer veel geregelder zijn dan tot dus verre het geval was. Dit is vooral van gewicht voor de Zuid- Amerikaansche republieken, welker afzet van vleesch zou dalen, indien &e producen ten hun goederen niet meer naar Euroca zouden kunnen doen vervoeren. Het is onnoodig te hetoogen, hoeveel ge makkelijker de veiligheid der convooien ver zekerd zal kunnen worden. In het algemeen ziet het er naar uit, dat d>e regeeringon van Frankrijk en Engeland door haar streven naar coördinatie bijdra gen tot de verlichting der taak van autorit teiten zoowel als particulieren, die in alle neutrale landen hun producten trachten te verkoojten". DE HEER N. DE VISSER f DORDRECHT. 17 Nov. Hedenavond alhier na een ongesteldheid van een paar dagen, tengevolge van een hartaandoening in den leeftijd van 58 jaar, plotseling over leden de heer N. de Visser, een geziene en vooraanstaande figuur in het politieke en vereenigingsleven. O. m. had hij voor de Chr Hist Unie zit ting in den ge meenteraad, d-ie zonder hem bij na niet te den ken is, daar hij reeds op jeugd.i gen leeftijd tot raadslid werd gekozen. Eerst vertegenwoor digde hij daar de A. R. Partij en later de Christ Hist Unie. Op het terrein van de Chr. vakorganisatie heeft hij zeer veel gearbeid, evenals op dat van het Chr Onderwijs, waarvoor hij de onvermoeibare pleitbezorger was in den gemeenteraad Van tal van organisaties wa6 hij bestuurs lid en veelal voorzitter. Jarenlang had hi; bijv. de leiding van den Chr. Besturenbono Den laatsten tijd was hij juist bezig, zich hier en daar wat terug te trokken, en het werk aan anderen over te dragen. De heer De Visser was ie»mand, die g-roote trouw, onvermoeibaren ijver, en mei hartelijke liefde tot het beginsel, onbaat zuohtig zich heeft gegeven voor hetgeen de doorwerking van het christendom op staat kundig, maatschappelijk, en sociaal terrein kan bevorderen. Ook in meer dan één lan delijke organisatie had hij zitting, o.m. in het hoofdbestuur van het Ned. Herv. Ver bond tot Kerkherstel. Met ontroering en diejren weemoed is ir ruimen kring zijn plotseling verscheiden vernomen. MG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BREENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Negen Tsiechen terechtgesteld Tsjechische hoogescholen voor drie jaar gesloten Een vrij groot aantal arrestaties VOORNAAMSTE NIEUWS Dit nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Nauwere Britsch-Fransche samenwer king op economisch en militair gebied; een Fransch-Britsche coördinatie-commissie ïgesteld. Arrestati-es en terechtstellingen te Praag; de Tsjechische hoogesohool ge sloten. De zender Roma fulmineert tegen Moskou. De Tweede Kamer heeft de begrooting van Economische Zaken en het Land bouwcrisisfonds goedgekeurd. Minister de Geer heeft geantwoord op de vragen aangaande het tijdstip waarop :ijn radiorede is uitgesproken. Financieel Weekoverzicht. Het Duitsche Nieuwsbureau meldt: Sinds eenigen tijd probeert een groep Tsjechische intcllcctueclen, in sa menwerking met den gevluchten ex- president Benesj, door kleine of grootere daden van tegenstand rust en orde in het protectoraat Bohemen en Moravië te verstoren. Daarbij kon worden geconsta teerd, dat de raddraaiers van deze daden van tegenstand vooral ook aan de Tsje chische hoogescholen te vinden zijn. Daar deze elementen zich op 28 Octo ber en 15 November er toe hebben laten verleiden, handtastelijk tegen indivi- dueele Duitschcrs op te treden, werden de Tsjechische hoogescholen voor den duur van drie jaren gesloten en werden negen daders doodgeschoten, terwijl een vrij groot aantal betrokkenen werd gear resteerd. „United Press" jneldt uit Praag d.d. 17 November: Twaalfhonderd studenten bevinden zich momenteel onder arrest. Oorspronkelijk had- r.en de Duitsche autoriteiten er tweedui zend gearresteerd, maar later werden achthonderd in vrijheid gesteld. Dc S.S. te Praag werd hedenmiddag ver sterkt -an in goed-ingelichte kringen ver wacht men, dat ook op andere gebie&en van het Tsjechische leven streng zal worden op getreden. De benedenstad van Praag lijkt na de officiesle aankondiging der executies en arrestaties een doode stad, omdat de Tsje chische bevolking zich niet op straat be geeft. Wat het D.N.B. eerst meldde Voor de publicatie van het hierboven af gedrukte D.N.B.-bericht m?ldde het D.N.B. het volgende: Ten aanzien van de in een deel der bui- tenlandsche pers verschenen geruchten over beweerde onrust in het rijksprotectoraat Bohjmen en Moravië werd heden van be- voegoe zijde aan de vertegenwoordigers der buitenlandsche pers medegedeeld, dat in het protectoraat orde en rust heerscht Wel, zoo varklaarde men, kan het er van komen, dat de Tsjechische regeering paalde eventueel noodig wordende n regelen neemt tegen zekere kringen, die ge toond hebben, dat zij blijkbaar mear hou den van wanorde en onrust. Deze kringen zijn echter onbeteekenend en klein. Zij be vinden zich uitsluitend onder intellectueelen Het betreft hter een deel van die lieden, die tot den vroegeren kring van aanhangers van den mislukten emigrant Benesj be hoorden. De radiorede van Jhr de Geer „Op het juiste oogenblik uitgesproken" Op vragen van het Eerste Kamerlid Rid der van Rappard betreffsnde het tijdstip, waarop de voorzitter van den Raad Ministers zijn radiorede naar aanleiding van den internationalen toestand heeft uitge sproken heeft Minister de Geer geantwoord dat hij zijn radiored-3 op Maandag 13 dezer te 1 uur heeft uitgesproken, omdat hem dit het juiste oogenblik scheen. De vraag of het ntet beter ware geweest zoo de Minister zich onmiddellijk nadat de re geering voornsmens was verscherpte mili taire maatregelen te treffen, tot het Neder- lanósche volk had gewend, wordt ontken nend beantwoord. Ook voortaan zal de Minister indien hij: naast de wijze, bedoeld in art. 97, lid 2, der Grondwet, meant de natie ook rechtstreeks per radio te moeten inlichten, daartoe het oogenblik kiezen, waarop hem zulks noodig en mogelijk voorkomt KIND AANGEREDEN KRIMPEN A. D. LEK. 18 Nov. Ret vier jarig dochtertje van don heer W. Kalkman werd bij het oversteken aangereden door een motorrijder uit Le-kkerkork. In zorg wekkende toestand werd het kind naar hei zieken/huis te Rotterdam vervoerd, alwaar het is overleden. KANS OP REGEN Weerverwachting: Morgenochtend tijde lijk opklarend, overigens betrokken tot zwaar bewolkt en kans op eenigen regen, weinig verandering in temperatuur, matige tot krachtige westelijke tot zuidwestelijke wind. 19 Nov. Zon op 7.28 uurk onder 4.02 uur 19 Nov. Maan op nm. 0.57 u. ond. nm. u 20 Nov. Zon op 7.30 uur, onder 4,01 uur 20 Nov. Maan op nm. 1,18 u. ond. vm. 0,12 u BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 767.2 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 11.8 C. FIETSERS LICHT OP VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014 Leverbaar door Postkanto- ren. Plaatselijke Luchtbe- schermingsvereenigingen en onze Wederverkoopers. (Reel.) H. en J. VAN SCHUPPEN, - Veencndaal (Reel.) LIJDERS AAN MAAGPIJN maagkrampzuur, hartwater en slechte spijs vertering zullen baat vin den bij het gebruik van het reeds vijftig jaren handel zijnde BOOM'S MAAGPOEDER Alleen echt indien de ven- pakking is voorzien van BOOM. rl .29 per doosj per halve doos f 0.75. Nederlandsch fabrikaat. (Heel.) KNAPPEND HOUTVUUR. GOEDE WIJN Wat kan het in „DE MALLEJAN" gezellig zijn. Hotel „De Mallejan" Vierhouten, Telel. 2 Week-end (met wilddiners) 9.— p. p. (Reel.) «ora CAFfc r;vr pijks-tuïtoon stooomsnd WARM UAk en koud vat«a op alls kamers KAHtRSMTTOWTBt7T-f3-MtT BADKAMER -f-4- 0 <;IN Generoal Agent andre kerstens. Tilburg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1