Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Rijksmiddelen in October Oud-Minister De Wilde over den toestand mentspnjS: IQil in Leiden en in plaatsen n agentschap gevesligd is 235 EMipost 2.35 porlokoslen 4 0.18 de sr. buitenland bij wekelijksche 15 Jf*-5° !erl<%che zending5.50 Barflies bij vooruitbetaling b eiers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i Cb Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6859 VRIJDAG 17 NOVEMBER 1939 20e Jaargang fÜlG BIJ PAKHOI het woord Pakhoi, eens i<MChineesche klank in de bui- q ^jitiek, die zich zoo langen tijd iet iden West-Europeeschen oor- De vraagstukken, welke rond de S V<3 neutraliteit oprezen, heeft uisertj dat men de wereld van het ?oe$waarin Japanner en Chinees j.oo ijjden, bijna zou hebben ver dicht °Pmerkin8 kan ter gerust- »oJ| lezer de algemeene notitie :ratiad, dat op het gindsche strijd- i .jaS"1 vee* van helang heeft piaai als aan de Fransch-Duitsche adtotP1- schoon Polen reeds ïo.indige factor is weggevallen, LjazzEDVer westelÜk front ko°" ek. 322 p-Japansche oorlog verkeert o „\fropeesche in een fase van 0rk>de handeling; ook in de ver- «old-Japan zijn de economische iet voortscnryden van den conflict duurt, meer en meer id getreden. Deskundigen zijn over eens dat in militair op- ier. Qn aangaat Japan zeer zwak- 'tuurkoont. In dit opzicht blijft [|,|L(1,reus, die gemakkelijk in zijn De \\d kan blijven voorzien, omdat langs'houding altijd eenvoudig, op Dgeweest. Japans economische •n in> gecompliceerd-modern, er hgei factoren gemakkelijk wor- iderewaarbij (je vraag van de ex- jende factor blijft, want zon- ppj. kan Japan zijn fabrieken b M^ng houden, en evenmin zijn sn is bekostigen. Zoo is dan de Tokio in dezen oorlog tegen •k er een van min of meer geworden; Japan heeft een dien het niet al te wel lde Daarbij verkeert het onge- Loopnr^e van een s^an®- d*e door Je matchen stand van haar tan- Lm ksan teruggeven, wat zy reeds e poli ingeslikt. ïven llangs meldden, zijn Londen rgela^ dezer dagen in zooverre vc?:ien, dat zij de Engelsche len en in China verminderen ige waarnemers leggen deze geste uit als een gebaar ^^rieid ten opzichte van Japan, ve ui* vrije hand over de .nnen nemen en hierdoor den Dekjeeport onder controle zal kun- Menje beide West-Europeesche in oni;uden hiertoe zijn overgegaan ierlan njet n0pen tot het zoe- •*e^ jidere oplossing van zijn Chi- q jkheden. Deze oplossing zou 'door anen vinden, door met Rus oen rd?Pen- en me* de communis- h heenvloedszónes te verdeelen. 5r zicind, dat in het Verre Oosten ht" sp)u voor Europa des te ge- om 't[erii en eventueel zelfs nei- Q Q°Vaan vertoonen, Duitschland gesl,andaar de Britsche en Fran- T„_.elwillendheid tegenover Ja- Jdee aan China's strijd afbreuk en 1$ nie^ geaarzeld van den n West-Europa dankbaar ge- Nu het de controle over de ivotte^ns zal kunnen gaan verster- 'ee vtook een poging gedaan, de fïV-fJhe haven in het zuiden estaar'den. Deze haven is Pakhoi Ir. M.P omstreeks 80 K.M. afstand nog etfhneesche grens, waar deze tornaasch-Indo-China. De landing r alle werd tijdens een vliegenden han0(jf maar slaagde, en thans jeiend zeggen, dat de daarbij aan- ig do^.sch bezig is een SUCces te i n ran dezen opmarsch notg™8 van Indo-China te in>nieioor krachtdadig een einde sdenigaan de tot nu toe bestaande eestalm Tsjang Kai Sjeks troepen gebied te bevoorraden. Met als ediiitaire onderneming dreigt ;e i,lunomische en militaire afsnoe- ïh o°ie worden voltooid en wordt nle centrale Chineesche regee- h besF aanzienlijk veel moeilijker, niet rfuren dat de internationale 't niemgen dezen terugslag op :ijn oiien strijd schijnen te moeten als eei Kai Sjek is zulk een op- f te kjur, dat men voor China': land.a(jing veel van hem had ge- lard Jing van onzen export j is ge n RiOctober sterk gestegen t Dr. -ol in.edeeling van het Centraal jen n^ statistiek bedroeg het voor- -e\f Jan de waarde (zonder goud zjj den Nederlandschen invoer Het zi 124 (v.m. 106, v.j. 127) mil- ?riodejn den uitvoer 52 (v.m. 66, Over de eerste negen maan- ,nn £j invoer 1.213 (v.j. 1.179) ten do'uitvoer 823 (865) millioen. oek. ,.ierd In October 3'77,1) pet door den eerste negen maanden be- kkingsperccntage 67.9 (v. j. Oh ;":NSCHE LEGERBERICHT !'k6 L?16 leSerhericht van heden J ui tg. Kalme nacht aan het geheele „DE BLOEDENDE WONDE" Eerlijk gezegd vielen de kosten, welke met de verbetering der leerlingenschaal gemoeid zouden zijn ons mee, toen wij de berekening van den Minister-President hoorden: terug komen op de schaal van 1923 zou het eerste jaar 2.3 millioen kosten en volgende jaren 4.1 millioen. Daartegenover zou staan een besparing van 1.4 millioen op wachtgelden. Volgens onderwijskundige rekenaars zou het bedrag nog aanmerkelijk meevallen, omdat hoofazakelijk minimum-salarissen heeft uit te betalen, terwijl de gemeenten geld zouden besparen, dat nu betaald wordt aan kweekelingen met acte. In hoeverre dat alles precies uitgekiend Is, zal straks bij de behandeling der Onder- wijsbegrooting wel blijken. Het zal een zwaar karwei voor minister Bolkenstein zijn ie meerderheid der Tweede Kamer dui delijk te maken, dat het „voorshands" van inister de Geer een iets langeren termijn beteekent dan van de Algemeene Beschou wingen tot aan het Onderwijsdebat. Voorshands beteekent voorshands, zei im mers de minister-president met een stalen gezicht; maar voorshands kan o.i. niet be duiden één of twee weken. Intusschen, wij herhalen, wanneer een zeer belangrijke maatregel als verbetering der leerlingenschaal aanvankelijk nog min der dan één millioen per jaar kost en later maximaal ruim Z*/2 millioen, dan vsrstaan wij het hevig verzet van regeeringswege niet; doch nog veel minder de houding van meeste leden van het Kabinet-de Geer, in een anderen Staat d-2s levens met kracht en klem deze verbetering bepleitten. Met name denken we hier aan de sociaal democratische ministers, wier partijgenoot Drees in de Tweede Kamer sprak van een „bloedende wonde", waarop een pleister on misbaar is. Een schrammetje, een blauwe plek op arm of been kan men misschien zonder levensgevaar verwaarloozen; maar bloedende wonde moet verbonden wor den bij de eerste de beste gelegenheid. De eerste, doch blijkbaar niet de beste ge- pgenheid, deed zich voor de sociaal-demo cratische ministers en ook anderen! voor, toen het antwoord op het voorloopig verslag werd vastgesteld, om van de mil- lioenennota maar niet te spreken. Maar het resultaat was allerbedroevendst. „Voors hands" komt er niets van en „voorshands" is wijd van begrip. Wij begrijpen dan ook zeer goed, dat de „Klasseonderwijzer"' van het roode onder- wijskorps in Rotterdam weinig gesticht is over het verloop dar zaken. Partijgenoot Drees heeft zich goed gehouden en met kracht betoogd, dat „aan het eigenlijk mis bruik van kweekelingen met acte een eind moet worden gemaakt". Maar onze regeering waartoe ook de partijgenooten Albarda en Van den Temipel behooren beroept zich op „de bekende financieele onmacht", „Zoo staan nu de stukken op het bord. Hoe het eind van het spel zal zijn? We wagen ons niet aan een profetie. Remise lijkt ons uitgesloten. Wit of zwart zal moeten winnen. Alle aandacht richt zich nu op de onderwijabegrootingsdabatten. Daar zal de groote slag worden geleverd. Daar zal de beslissing vallen. Nog steeds hebben -we hoop, dat er een Kamermeer derheid gevonden zal worden, die blijk zal geven te beseffen, dat de huidige toestand ronduit onhoudbaar is; dat er ïats moet gebeuren," aldus het vakblad. Merkwaardig die bescheidenheid. Is de „Klasseonderwijzer" zóó weinig zeker van zijn zaak? Een meerderheid is er vast in de Tweede Kamer. En voor een meerderheids besluit zal de regeering toch wel bukken? Of vreest het blad, dat Jhr de Geer na mens hetkabinetzal verklaren: Voors hands voeren wij dit besluit niet uit; „de regeering is ai-at de typiste van de Kamer" en dat het dan hierbij blijven zal? Wat baat dan de groote slag?. Opbrengst ruim f 10 mil lioen boven de raming Omzetbelasting op zeer hoog niveau Tot dusver in 1939 f 30 millioen meer ontvangen dan geraamd EEN RUSTIGE RADIO-REDE Een herinnering aan Paul Krüger Naar onze meeninig, zoo schreven we middellijk na het aanhooren van de rustige radio-rede van Minister De Geer, komt dit woord één dag te laat. Onze bedoeling was geenszins op den stoel der Regeering te gaan zitten en haar voor te schrijven, wan neer zij had moeten spreken, noch wat zij had moeten doen. Ons vertrouwen is hier volledig. Doch toen de Regeering zelf reeds Zaterdag aangekondigd' had, dat de Mini: ter-president een rede zou houden, was uit stel tot Maandag o.i. minder gewenscht Er was onrust in het land, de Regeering kon deze o.i. stillen; dan ware het nuttig geweest wanneer dit b.v. Zondagmiddag om één uur was geschied; en dat te meer, om dat op dit uur vrijwei iedereen had kun nen luisteren. Ook andere bladen waren diezelfde mee ning toegedaan. Zoo schreef d<e N. Rott. Crt. op 15 November: Op welk tijdstip de regeering zich, hij monde van den minister-president, door middel van de radio tot ons volk zal wenden, moet aan haar en uitsluitend aan haar ter beoordeeling worden over gelaten. Dat Jhr. De Geer intusschen, toen hij eenmaal een besluit in dezen zin had genomen, liever niet tot Maandag had moeten wachten, maar zicih reeds op Zondag had moeten laten houren, is juiste opmerking, welke Biet alken desr Het verloop der Rijksmiddelen in de tweede oorlogsmaand is lang niet slecht geweest. De opbrengst is zelfs langen tijd niet zoo fraai geweest. Zij bedroeg nl. 47 millioen tegen 36.14 millioen als 1/12 der raming. In de eerste tien maan den van 1939 bedroegen de totale ont vangsten 396 millioen tegen vorig jaar 366 millioen, terwijl voor deze periode was geraamd 368 millioen. Deze cijfers gelden uiteraard voor de z.g.n, „Overige Middelen". Doch ook de directe belastingen hebben tot dusver niet te leurgesteld. Is de jaarlijksch'2 raming hier voor op f 126.703.000 gesteld, eind October bedroeg het zuiver beorag van de kohieren reeds f 129.335.035. In vergelijking met 1938 is het tot nu toe bereikte resultaat zeer be vredigend t-i noemen, aangezien het thans ten kohiere gebrachte bedrag dat van uit. October 1938 met ruim f 14 millioea over treft. Hït leeuwenaandeel van dezen vooruit gang moet worden geboekt op de post i n- komstenbelasting, welke van f 74 992.003 is geklommen tot f 88.454.480 het geen een hoogere opbrengst beteekent van f 13.462.476. De grondbelasting steeg met f 190.1 e r m o g e n s b e 1 a s t i n g met f 349. e belasting van de óoode hand met 78.900. Alleen de verdedigingsbe- ting heeft zich niet kunnen handha ven. wan-t de opbrengst hiervan bleef 5.438 beneden die van het vorig jaar, waarbij echter niet uit het oog mag worden verloren, dat ae raming van dit middel als gevolg van h'3t gunstig verloop in het vorig jaar thans met f V/2 millioen was verhoogd. De „overige" middelen Wat de andere Rijksmiddelen betreft, heeft de oorlogstoestand zich nog niet in be langrijke mate Ln de cijfers weerspiegeld. De meeste midaelen vertoonen een hooger op- brengstcijfer. Alleen het statistiekrecht, de registratierechten, de successierechten en de loodsgelden bewogen zich in dalende rich ting. Dat de vergelijking met October 1938 zeer gunstig uitvalt, is een gevolg van de om zetbelasting, welke een sprong omhoog maakte van f 5.594.105 tot f 13.118.500. De omzet van tal van artikelen is de laatste laanden sterk gestegen. Tengevolge van de gewijzigde betalings regeling komt dit in de October-cijfers sterk tot uitdrukking (September gaf nl. een da- lin» te zien). Over de eerste 10 maanden werd ontvangen f 75.8 millioen, hetgeen f 13.2 millioen meer is dan vorig jaar en de raming met f 7.5 milloen overschrijdt. Ook de invoerrechten laten over October een vrij sterke stijging zien. Zij be liepen f 11.5 millioen tegen f 9.9 millioen in October 1938, terwijl geraamd was f 8 mil lioen. De opbrengst over de eerste 10 maan den. van 1939 was f 98 millioen (v.j. f 82 mil lioen). De raming is met f 18.7 milliosn overschreden. Uit de opbrengst van het statistiek- recht ad f 208.202 (v.j. f 228.542) blijkt in tusschen wel, dat de omvang van onzen bui- tenlandsche handel aan het inkrimpen is. Dj accijnzen maken een goed figuur, dank zij de ruime afneming van allerlei ar tikelen in verband met de belangrijke voor- raadvormingen in den laatstCn tijd. De reeds gemelde teruggang bij d'3 z o u t- cn w ij n- a c c ij n s is niet groot en bijna te verwaar loozen. De geslachtsaccijns steeg van f 642.737 tot f 775.835, waarschijnlijk wegens slachtingen voor de gemobiliseerden. De ge- dis t i 11 e e r d-a c c ii n s steeg van f2.4 millioen tot f 3 millioen, hst bier van f 631.000 op f 871.000. De suikeraccijns was ondanks de distributie nog aan den hoogen kant De stijging bedroeg 7 ton tot f 5.9 millioen. Om vangrijk was het accres bij den tabaks accijns, die steeg met een vol millioen tot f 4 millioen. Concludeerjnde kan gezegd, dat het er met de accijnzen goed voor 6taat Gezamenlijk hebL:n zij in 1939 f 8.1 millioen meer opgebracht dan in de eerste 10 maan den van 1938. Aan zegelrechten wjrd ditmaal f 1.17 millioen ontvangen (v.j. f 1.6 millioen) Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van een daling bij de beursbelast' die met f 162.000 daalde tot het laagste be drag sinds Maart 1933. Vorig jaar was in October de opbrengst f 421.000. De successierechten liepen terug van f 3.6 tot f 3.1 millioen, de re gist tierecht.en van f 1.1 millioen tot f 808.000 Het duidelijkst weerspiegelen ae lood gelden de gevolgen van den oorlogstoe stand voor ons land. Ds opbrengst schrom pelde ineer^van f 82.159 tot f 24.301. Het ziet er voor dit middel niet. rooskleurig uit De eerste 10 maanden gaven nog precies ton meer dan in 1938, doch oit accres zal welhaast tot hst verleden behooren. We nemen natuurlijk aan, dat minister De Geer niet eer dan Zaterdagavond zijn besluit kon nemen om voor de radio te verschijnen. Maar de anti revolutionnaire Rotterdammer had het toch mogelijk gehouden, dat hij reeds Zond'agm'd- dag aan zijn voornemen gevolg had' ge geven. Er was immers groote behoefte aan dit woord van bemoediging en ge ruststelling, omdat de onrust ender de bevolking van uur tot uur toenam. Deze opmerking is van te meer waarde, nu zij komt van een blad der rechterzijde, waar men het anders met rte heiliging van den rustdag nauw neemt. Maar hebben de Bel gische en Nederlandsche ministers van buitenlandsehe zaken ook niet Zondag met elkaar te Breda gesproken en heeft de Koningin niet op dien dag den Amc- rikaanschen gezant ontvangen? De Zon dag ware een uitnemend geschikte dag geweest om zooveel mogelijk menschen te bereiken. We hebben vroeger al eens in ons blad verteld, en een inzender in de N.R C. vestiet er opnieuw onze aan dacht op. dat Paul Krüger ook eens ge zwicht is voor de noodzakelijkheid, op een Zondag goed nieuws te verspreiden „Toen een mededeeling omtrent een be langrijk gevecht uitbleef en groote onge rustheid in Transvaal heerschte,' kwam eindelijk op een Zondag een bericht bin nen. De secretaris van den president, Krü ger. kreeg ran dezen opdracht dit onmid- del'ijk te doen drukken. Toen hij den C. h r i s t e 1 ij k-G ereformeerden Krü ger aan de door dezen zoo vereorde Zon dagsrust herinnerde, antwoordde deze: Zou het Christelijk zijn de menschen een uur langer in ongerustheid te laten? Ga. loop en druk en breng mij die eerste exem plaar!" De herinnering aan het ook ons beleende verhaal van Paul Krüger is interessant; doch het vraagstuk der Zondagsheiliging wordt o. i. voldoende beslist met een beroep &S Luka* li, de eerste zes Berlijnsche gezant in ons land 's GRAVENHAGE, 17 Nov. De heer Jhr. Mr H. M. van Haersma de With, de Nederlandsche gezant te Berlijn, zal eenige dagen in Nederland komen vertoeven. Reeds eenigen tijd had de gezant een kort verlof aangevraagd, dat hij thans op zijn buiten bij Nijkerk zal doorbrengen. In den loop van Vrijdag zal de gezant een bezoek brengen aan het ministerie van bui- tenlandsche zaken om er rapport uit te brengen over zijn werkzaamheden in den jongsten tijd te Berlijn. Hoogerhuis looft het vredesinitiatief Lord Snell wil Duitsche volk gerust stellen Billijke voorwaarden moeten worden aangeboden In het debat over het wekelijksche oorlogsoverzicht heeft Snell, de leider var de labour-oppositie in het Hooger huis, den raad gegeven, billijke voor waarden aan het Duitsche volk aan te bieden. Wij dienen ia staat te zijn, aldus Snell, het Duitsche volk ervan te verzekeren, dat hun gebied geëerbiedigd zal worden, dat de blokkade zoo spoedig mogelijk zal worden opgeheven, en dat, zoodra het den weg des vredes in plaats van dien van oorlog kiest, onze volledige me dewerking gegeven zal worden om zijn uiteengeslagen leven te herstellen en op te Gouwen. Persoonlijk geloof ik, dat indien dit aan het Duitsche volk kon worden dui delijk gemaakt, het antwoord onmiddel lijk zou volgen en verrassand zou zijn. Het geheele land. zoo vervolgde Snell, dient dankbaar te zijn jegens Koningin Wilhelmina en Koning Leopold voor hun initiatief. Zij hebben onzen hartgrondiger dank voor hun voorstellen. De kleine landen hebben altijd een groote bijdrage geleverd aan het internationale welzijn. Indien door de goede diensten van de monarchen van Nederland en België dezen oorlog zou "kunnen worden verkort of beëindigd, zouden de kleine landen opnieuw een zeer grooten dienst aan de menschheid bewezen hebben. De hooge staat en de persoonlijke eigen schappen van deze twee doorluchtige mo narchen verdienden, dat deze voorstellen op de meest ernstige wijze werden beschouwd. Het antwoord van Z. M. den Koning ging misschien zoo ver, als hij in een formeele mededeeling van dit soort kon gaan. De beginselen werden vermeld, waarop, naar zijn oordeel, de vrede tot stand zou kunnen komen. In wezen en in beginsel, waren zij duidelijk en essentieel. Indien Duitschland deze beginselen had kunnen aanvaarden, zou het pad naar den vrede zijn geopend. Tenslotte zeide Snell, dat de definitie van de vredesdoeleinden in de eerste plaats de taak is van het Duitsche volk en in de twee de plaats van de mannen van Engeland en het overige Britsche imperium, die thans strijden voor de beschaving. Hoe het vierde Kabinet-Colijn ten val kwam Raadselachtige dingen AMSTERDAM, 17 November. Voor de Cen trale A. R. Kicsvereeniging „Nederland en Oranje", heeft gisteravond oud-minister Mr. J. A. de Wi ld'e een rede gehouden, waar in hij uitvoerig 6prak over de oorzaken, welke leidden tot het aftreden van het Kabinet-Colijn, alsmede over den finan- cieelen en politieken toestand. Na een kort woord over den buitenland- schen toestand, wrees spr. er op dat dte breuk in het vierde Kabinet-Colijn ontstond door een zakelijk verschil van inzicht Spr. is heengegaan omdat een der ministers f 10 millioen vroeg voor wetsontwerp 411 (in zake bestrijding jeugdwerkloosheid). Als minister van financiën kon spr. daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen, temeer omdat afgesproken was, dat alle ministers zouden zorgen, dat de begrooting 1940 geen hooger uitgangscijfer zou vertoonen. dan voor 1939. Het vreemdste is nu, dat spr. is heenge gaan om wetsontwerp 411 en dat een der eerste d'aden van de nieuwe regeering was... dit wetsontwerp in te trokken! Dit was niet het gevolg van den oorlogstoestand, neen, men was het al lang van plan. Waarom kon dit nu in Augustus wèl, en in Mei niet? Raadselachtig noemde spr. de politiek van R. K. en soc.-democraten, die eerst spr.'s politiek aanvielen en zich thans onder lei ding stellen van het conservatief financieele beheer van De Geer. Wat de A. R. Partij betreft, zij heeft, al dus spr., een vrije en zuivere positie. Ten aanzien van de positie der Regeering, is, volgens spr., een sluitende begrooting de eenige maatstaf voor een minister van fi nanciën. Werken met tekorten, 't kan som; onvermijdelijk zijn, op den duur kan geen enkel minister hiermede doorgaan. Minis ter De Geer is dezelfde meening toegedaan. Daarom kunnen wij met de financieele po litiek meegaan. De houding tegenover het Kabinet kunnen wij ook bepaten naar de werkzaamheid op internationaal gebied. Het Kabinet moet standvastig: en sterk zijn. De houding der Anti-Revolutionairen tegenover andere partijen ligt in het programma der partij opgesloten. Snr. lichtte vervolgens het standpunt de partij toe, ten opzichte van de andore partijen in de Kamer. Tn de toekomst zal de regeering veel aandacht moeten besteden aan de buitenlandsche politiek. Het is ver blijdend. dat het volk hierin achter het Ka binet staat Van de roomsch-katholieken staan wij verder af, maar ook met hen blijft dc ver- wiatsohap gelegen in het gezamenlijk bclij- 3bbertentitprtjgn: Van 1 tot 5 regels f f.17'/» Elke regel meer0-22'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau \yordt berekend0,10 Oud-Minister de Wilde den van d'em Drieëenigen God, een verwant schap, die bij ernstige dreigingen zich nooit zal verloochenen. Naar spr.'s gevoelen is de S.D.A P. bij re volutionaire uitspattingen onbetrouwbaar, al bevinden zioh onder deze partij vele stige bekwame menschen. Intusschen zou de nood ons kunnen noodzaken met de soc.-democraten samen te werken, want reeds Minister Heemskerk zei terecht, dat het woord „nooit" in de politiek niet be staat Vervolgens besprak Minister de Wilde uitvoerig den financieelen toestand. De Re- geeringstaak is thans zeer moeilijk. De mo bilisatie alleen al kost f 30 millioen week. De Regeering wil een Leeningsfonds ere- eeren om deze kosten te dekken. Hiertoe zou een nieuwe oorlogswinstbelasting dienen. Niemand weet of dit plan zal slagen. De financieele gang van zaken is voor ons allen uitermate belangrijk Spr. waarschuwde te gen een te gemakkelijke opvatting dezer lasten. Een faillissement is er het gevolg Spr. gaat dc geheele procedure na: m uiter sten nood geld crceeren, daarna inflatie met alle gevaren daarvan. De inkomsten moeten in de eerste plaats komen van belasting leening. Geld creeeren is uit den booze. De heer De Geer wil hetzelfde als spr. Slaagt de minister-president niet, dan zijn de gevolgen niet te overzien. De Regeering dient 's lands economie met vaste hand te leiden. Voor de inwilliging yan speciale wenschen is het thans geeu tijd. y$(oemea en...een ii/uj! Uw verlovingsring zij eco HDZ-ringEdelgoudcn voegloos gesmeed. Ge- S-era rand eerd door dc let- X' - ters HDZ binnenin. .9 VOORNAAMSTE NIEUWS Simons weekoverzicht in het Engelsche lagerhuis. Vernietiging van Engeland is Duitsch- lands oorlogsdoel. Rede van den Poolschen minister-pre sident Sikorski. De Nederlandsche gezant te Berlijn oor een kort verlof in ons land c In de Tweede Kamer heeft minister Steenberghe de sprekers over de begroo ting van Economische Zaken en het Land bouwcrisisfonds beantwoord. De opbrengst der Rijksmiddelen over de maand October. Oud-minister De Wilde heeft te Am sterdam gesproken over onze binnenland- sche politiek in oorlogstijd. De derde zitting van de Algemeene Synodale Commissie der Ned Herv Kerk De Bond van Chr. Schilderspatroons heeft te Utrecht de jaarvergadering ge houden. KRACHTIGE WIND' Weer verwachting. Matige, tijdelijk krachtige Zuidwestelijke tot Westelijke wind. Betrokken tot zwaarbewolkt. Nu en dan eenige regen. Weinig verandering in temperatuur. HUISVROUWEN Met EEK PAK BLU- FAX doet D MEER dan met 20 stukken zeep! Doet Uw voordeel! Slechts 28 cent per pak! In elk pak GEBRUIKSAANWIJZING met tal van NUTTIGE WENKEN Vcrkriigrbaar In nlle sroote wnrenhnlsen! „CREVOS" HANDELMAATSCHAPPIJ Znldblank 22 Tel. 11620 s Rotterdam KLEINBEELD VERGROOTINGEN 5 X 8 cM. 7.5 ct. 8/10 cM. 10 ct. FOTO SCHAAP G» Rokin 106 AMSTERDAM ROTTERDAM, 17 November. Twee van de grootste schepen der Holland-Amerikalijn worden hedennamiddag alhier verwacht. Het s.s. „Statendam", dat op 2 November van New-York was vertrokken, wordt van middag om vier uur met passagiers en stuk goederen aan de Wilhelminakade verwacht, terwijl het s.s. „Rotterdam", dat 1 Novem ber van New-York was vertrokken, met een lading graan voor de Regeering. om half zes zal aankomen. Beide schepen hebben dus ongeveer een week oponthoud in het Engelsche Kanaal gehad. gestreefd moet worden naar een sluitende be grooting over 1941. Wanneer we neutraal blijven, dan.moet het zoo zijn. dat aan het einde van den oor log de gewone staatsfinanciën kloppen en alleen de speciale mobilisatiekoster over blijven. Voor dit alles is het noodig. dat het Neder landsche volk zich zijn eenheid bewust is. De anti revolutionairen moeten samenwei- lcen met allen, die van goeden wille ziln. Spr. eindigde niet de hoop uit te ssireken, dat wii onder Jc leiding van Oranje onze neutraliteit mogen hewaren (applaus). Prof Dr K. Dijk hield hierna een toe spraak. waarin hij wees op de kracht van het A.-R heginscl. juist in deze moeilijke tijden. Door trouw aan dat beginsel te zijn»zullen we pal staan voor onze volksvrijheden in den strijd tegen tirannie en verdrukking.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1