Uiruwp t (Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het aanbod van goede diensten Duitschland beschouwt de zaak a!s afgedaan Wijziging van bioscoop- en begrafeniswet DOELEN HOTEL lementsprijö: g^taal in Leiden en in plaatsen 'een agenlschap gevestigd is 2.35 peer post 2.35 portokosten 0.18 Buitenland bij wekelijksche 4.50 6 jjksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling mmers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/a ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 NO. 6858 DONDERDAG 16 NOVEMBER 1939 20e Jaargang "abbertentieprijjcn: Van 1 tot 5 regelst.171/* Elke regel meer022'U Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 [^aanbod heeft i6t afgedaan "resident van de Fransche repu- lurp koning van Groot-Brittannië 'en ook de Duitsche Rijkskanselier het aanbod van goede dien ersik de staatshoofden van België aan de drie belligerente U°\Vest-Europa heeft gedaan. Wij •rünimmer gevleid met veel hoop :E® lot, hetwelk voor het BeLgisch- vredesinitiatief zou zijn weg- verklaart nu eenmaai niet een Bcpngemeene offers aan goed en k; rorderen, zonder dat men van de zaak waarvoor men he lften strijd te gaan, zulke offers nïoh men bovendien ervan is door- ®een enkel ander middel dan Pi nog een oplossing zal kunnen nfik een kloof is er inderdaad Groot-Brittannië en Groot- Syn< gevoerde politiek, die geken- worden als de bestaansstrijd t. grootste Buropeesche ecki tegen de belangrijkste vast- s^heid van ons werelddeel. Dat Gijk, zonder daarbij veel kieskeu- roelje keuze van zijn middelen aan r^Jeggen, naar een supremeerende irgaift. moet voor ieder wel lang- hotrauidelijk wezen, evenals in het ski.6- is> dat Engeland zulk een op- ')uitschland naar de macht niet jjril zulks niet op gronden van j u^eele veiligheid, en op gronden i moraal, en voor zooverre deze tenjeidspositie door het Duitsche r. 'trens een bedreiging van zekere Wiiine staten beteekent, stelt het Mfde van deze parallelliteit van or deze kleine mogendheden in ;r;Hf deze dingen volgt, gelijk wij i, lidden, dat Engeland en Duitsch- g-^en opzichte van elkander in een verkeeren, die helaas deren uitweg openlaat, dan dien "feting, zoowel op economisch als de ein. >i. vn er reeds op gewezen toen de ^"sjitwoorden van de Britsche en Pr^aatshoofden op het Belgisch- uuhe initiatief bekend werden, dat de redevoeringen van de heeren B Goebbels in zulk een mate fel was, dat er althans op dit Kneiging tot vrede geen sprake ,'™a^en geacht. Ook thans moeten aderstelling uitspreken, dat ons 22ïeerst na het lijdén en de ont- "feer'^ dezen nieuwen oorlog murw UTBvorden voor betere inzichten en wij vreezen zal eerst de erkhivan den strijd moeten worden st. Worens de partijen ertoe zullen door schade en schande ge it6 liier de hand van vertrouwen te heeft bijzonder de aandacht ge le houding van de Duitsche re- 3111)6 is, dat zij na een overleg, het- 12 '"tkelijk langer dan dat der beide jjkken mogendheden heeft ge ilthans voorloopig heeft bepaald lenïihdeling antwoord. Wij mogen dat de Duitsche Rijks- q, Kiot dusver een schriftelijke J®? let achterwege gelaten, zonder vai' gegronde overwegingen zouden Eiodlden. Immers, zulk een houding iekort aan hoofschheid jegens t. Ti souvereinen van bevriende en Arlstaten kunnen worden uitgelegd. niet willen aannemen blijft metg/g een andere verklaring overig, zeker de aandacht ver- ^erklaring zou zijn, dat de Duit- uuling, ofschoon zich niet in de 't ziende de stap van de Belgische souvereinen in een gun- ipperÊ beantwoorden, zich toch voor ?hera haar houding wenscht te blij- Zor de Duitsche Rijkskan- osa, chriftelijl. antwoord had ver eens n voor zyn houding zou hebben vastgelegd, dan eider de weg tot nieuwe inter- lber jenadciing voor onafzienbaren 2 uu:eerd. Nu behoeft zulks bij ge- t bekend worden van technische nog geenszins het geval Nol •M^ende zouden wij willen PuySt h,et jongste vredesinitiatief is, Meen tastbaar iesultaat heeft op- er toch nog een vage ian den horizon blijft. Daarnaast H< ons echter niet, dat de morgen- lang zal kunnen uitblijven.... ann^linister-President -ons^en van Eerste Kamerlid ^ifjte Kamerlid Ridder Dontheeft aan den Minister-president lus, gevraagd, waarom hij zijn radio- yhjandagmiddag heeft uitgesproken Riddel lijk nadat de regeering Thfiwas verscherpte militaire maat- Vissfeffen. Voor zoover zulks noodig s. Coen wordt verzocht in den ver- 2 uufs de natie in te lichten. ne bENT VAN ECUADOR DOOR Iter; iROERTE GETROFFEN Ft*nt van Ecuador, Aurelio Mcs- [jnra^ez. werd Woensdag tijdens een sping door een beroerte getroffen, sona, d is kritiek. itoopiient van het nationale congres Tn^nn'°>'0 Eelrio, is met spoed naar s. Jtboden lirsciRANSCHE LEGERBERICHT Madjsche legerbericht van heüenocn van den nacht viel niets te De regeeringspersdienst meldt: QISTERAVOND omstreeks half zeven hebben de gezanten van Nederland en België zich op uitnoodiging van minister Von Ribbentrop naar de Wilhelmstrasse begeven, waar de minister hun namens den rijkskanselier mededeelde, dat, na de bruuske weige ring van het aanbod van goede diensten van H. H. M. M. de Ko ningin en den Koning der Belgen door de Britsche en Fransche regeeringen, ook de Duitsche regeering het aanbod daarmede als afgedaan beschouwt. Naar aanleiding van het antwoord van den Duitschen rijkskanselier op de aanbieding van goede diensten door onze Koningin en den Belgischen Koning vernemen wij nader, dat onze regeering thans de situatie overweegt en zich daarover met de Belgische regeering in verbinding zal stellen. Volgens „Un. Press" heeft het Duitsche antwoord in officieele kringen te Brussel geen verbazing gewekt. Nadat de antwoor den van Engeland en Frankrijk waren ont vangen, was men aldaar algemeen van meening, dat Duitschland vredesonderhan delingen onmogelijk zou achten, omdat deze van te voren waren getorpedeerd door de geallieerden. Hoewel in bepaalde officieuse kringen er de nadruk op wordt gelegd, dat von Rib- bentrops verklaring categorisch was, is men in diezelfde kringen geneigd, te mee- nen, dat de oorlogvoerende partijen haar tegenstanders geen houding willen toonen, die als zwakheid zou kunnen worden uit gelegd. Er wordt op gewezen, dat het aanbod in elk geval de vorige week de toenemende spanning heeft verbroken en dat het, zoo het al niet onmiddellijk is geslaagd, toch wellicht nog diplomatieke onderhandelin gen in de toekomst met zich zal brengen. Volgens „Un. Press" heeft de Wilhelm strasse bevestigd, dat von Ribbentrops mededeeling, welke op het departement van buitenlandsche zaken plaats vond, monde ling geschiedde en niet gevolgd zal worden door directe schriftelijke mededeelingen naar Den Haag en Brussel, zooals oor spronkelijk werd aangenomen. Dat deze mededeeling als Duitschlands laatste woord in deze aangelegenheid wordt beschouwd, neemt men aan, omdat von Ribbentrop de verklaring aflegde „in naam van den Führer". Nu deze laatste vredespoging is mislukt, verwaoht men in diplomatieke kringen, dat de waarschijnlijkheid van een Duitsch of fensief in de lucht zoowel als met onder zeeërs grooter is geworden. Fransch commentaar Het antwoord van Duitschland op het bemiddelingsvoorstel van Koning Leopold en Koningin Wilhelmina is, aldus Havas, een nieuw voorbeeld van de gebruikelijke manier van Duitschland om de verantwoor delijkheid van den oorlog op Frankrijk en Engeland af te schuiven. Men heeft niet vergeten, dat de eerste ontvangst van het edelmoedige aanbod uit Den Haag te Ber lijn ongunstig was. Men verweet, dat dit aanbod te laat kwam. Men beschuldigde België en Nederland, in de kaart van de geallieerden te spelen, maar een officieel antwoord bleef achterwege. Intusschen wachtte men af. Vandaag zijn het Frank rijk en Engeland, die beschuldigd worden het succes van het initiatief der beide neu trale staatshoofden onmogelijk te hebben gemaakt. Deze tactiek ontgaat niemand. Juist de draling, welke Duitschland met het geven van een antwoord heeft getoond, toont dat het maar één zorg had, n.l. deze vredelievende daad te eigen bate aan te wenden. Men zal alleen onthouden, dat Duitschland neen heeft geantwoord. De moord op den veekoopman Was A. de eenige dader? LEIDSCHENDAM. 15 Nov. In de moord zaak van Leidschendam zijn thans aanwij zingen aan het licht gekomen, waardoor de stelling dat de gearresteerde R. A. den moord alleen zou hebben gepleego, iets waarschijnlijkheid wint. De sluismecster en de sluiswachter te Leidschendam hïbben nl. aan de politie verklaard, dat zij, toen zij de bewuste auto bij de sluizen hebben gezien, slechts één persoon zagen, die den wagen bestuurde gekleed was in korporaalsuniform. Diens handen en gezicht, aldus verklaarden zij, waren met bloed bemors! Hisruit volgt nog niet direct, dat er in den wagen slechts één persoon is geweest, daar, zooals reeds eerder gomeld, de even- tueele tweede persoon zich onder een plaid in een aohtergedeelt'2 van den wagen kan hebben bevonden. A. blijft nog steeds be weren, slechts medeplichtig te zijn geweest. Ondanks de verklaringen van genoemde twee getuigen blijft de politic nog steeds zoeken naar het spoor vajn den eventueelen tweeden dader. DE REALITEIT IN DE ECONOMIE Een beschouwing van Prof Goudriaan Wie maken de economische wetenschap? AMSTERDAM, 16 Nov. Tijdens een kof fiemaaltijd in „Krasnapolsky", alhier, heeft de president der Nederl. Spoorwegen, prof. dr ir J. Goudriaan, op uitnoodiging van het departement Amsterdam van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel, een voor dracht gehouden, die hij getiteld had „Ver antwoordelijkheden", Spr. stelde de vraag of wij zijn tekort ge schoten hij 't verhinderen van den nieuwen wereldoorlog. In dit verband wees hij er op, dat op het gebied van het intellect en ken nis van zaken de tekortkomingen van de laatste twintig jaar van oneindig ernstiger aard zijn dan het tekortschieten in goeden wil. Vol van goede bedoelingen, heeft men de ergste blunders begaan, waarvan wij thans d<e kwade gevolgen te dragen hebben. Spr. noemt den Volkenbond en de collec tieve veiligheid. Collectieve veiligheid is vereenigbaar met de souvereiniteit van de Staten. Spr. herinnert aan de deflatie-politiek in Duitschland en Frankrijk, aan d-e misluk king der Economische Wereldconferentie van 1933, en aan zijn eigen pleidooi in 1931, onmiddellijk na den val van het Engelsche pond, dat een valorisatie van de 12 of 15 be langrijkste grondstoffen en het kiezen van die grondstoffen als gelri'eenheid. de defla- tie-lawine onmiddellijk tot stilstand kon brengen. Nog sterker dan toen, is spr. thans over tuigd van de onmisbaarheid van dezen maatregel onmiddellijk bij het intreden van de na-oorlogsche crisis. Hoe komt het, dat deze gedachte zoo wei nig de aandacht heeft getrokken en nim- het onderwerp is geweest van construc tieve critiek? Maar wij beschikken niet over een econo mische wetenschap en als wij op den inge slagen weg voortgaan, zullen wij er nog in geen tientallen jaren over beschikken. Al wat er aan werkelijke exacte weten schappelijke waarheid op economisch ge bied bestaat, laat zich samenvatten in een dun boekje van misschien 12 of 16 bladz. De economische wetenschap wordt als regel gemaakt c-oor personen, die geen enkele practische ervaring bezitten. Zoo ont staat er een economie, die niet alleen over bodig, maar ook schadelijk is. Een werkelijke verbetering ie alleen moge lijk door een veel grootere plaats in te ruimen aan bedrijfsleer en bedrijfservaring. Hoe deze oorlog ook moge afloopen, aldus besloot spr., het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat het bolsjewisme er aanzienlijk versterkt uit te voorschijn komt Veel crises kan onze maatschappij niet meer overdragen. Het komt er niet op aan, of autoriteit X. of prof Y. gelijk krijgt. Het gaat er om of wij er einde lijk in zullen slagen deze maatschappij van het crisisspook te bevrijden. Dit wordt in den meest letterlijken zin een vraag van zijn of niet te zijn. Naar de oplossing van dit vraagstuk te zoeken, met alle onverschrokkenheid, onaf hankelijkheid en onpartijdigheid, die de kenmerken zijn der werkelijke wetenschap, dit lijkt mij een verantwoordelijkheid', die wij elk voor ons hebben te dragen. DE „ELSIE" BRAK IN TWEEEN Een onderhoud met de bemanning Het schip reddeloos verloren Het gevaarlijke trammetje wippen Knaap door auto doodgereden ROTTERDAM, 16 November. Gistermiddag is de 12-jarige J. A. v. d. Meer, gewoond heb bend in de Hudsonstraat alhier, op den Weslzeedijk achter op een tramwagen van lijn 15 geklommen. Ongeveer vijftig meter van het eindpunt verwijderd, maakte de conducteur aanstalten om de richtingborden voor den terugweg in gereedheid te brengen. De knaap, den con ducteur ziende, wilde van de rijdende tram springen, doch kwam te vallen. Hij werd gegrepen door een juist aanrijdende perso nenauto, bestuurd door P. A. v. B., wonende Blokmakerstraat. De chauffeur trachtte nog 'door krachtig remmen een aanrijding te voorkomen, doch tevergeefs. De knaap werd zwaar gewond per auto van den Geneeskundigen Dienst naar het ziekenhuis aan den Coolsingel overgebracht waar hij kort na aankomst aan de gevolgen is overleden. AMSTERDAM, 16 Nov. Vijftien stoere jonge Finnen, meerendeels gestoken in blau we overalls en in der haast geleende jekkers en truien met aan 'n scheepstouw een kwis pelstaartende hond, stapten gistermiddag het gastvrije Zeemanshuis aan het Kadjjksplein binnen.. Het waren de opvarenden houtboot „Elsie", welke Zondagavond nabij Terschelling aan den grond is geloopen als verloren is te beschouwen. De mannen zagen er opgewekt uit. Ontbe ringen hebben zij. dank zij de waakzaamheid van de Nederlandsche redders, gelukkig niet behoeven te doorstaan. Al hun bezittingen raakten zij evenwel kwijt. Gister had de be manning van de „Elsie", behalve de kapitein, de eerste stuurman en de machinist het eiland Terschelling verlaten om zich in de hoofd stad toe te vertrouwen aan de zorgen van der Finschen consul, den heer G. Key Jzn., di< reeds schikkingen had getroffen voor eer spoedige terugreis naar Finland. Reeds gis teravond is een gedeelte van de equipage met het Zweedsche s.s. „Seagyn" en het Finsche „Miargareta" naar het hooge Noorden weergekeerd. De overigen vertrekken Vrij- ig a.s. met het Finsche ss. „Sally". Over de zoo onfortuinlijke reis hadden wij :n kort gesprek met den tweeden stuurman an de „Elsie", die zich echter niet kon uit laten over de oorzaak van de stranding. Wel kon hij zeggen,, dat de weersomstandigheden ongunstig waren voor een goede navigatie. In verband met het mijnengevaar werd een koers gevolgd, welke zeer dicht langs de kust loopt. Mijnen of andere oorlogsverschijnselen had men op zee niet waargenomen. Op 5 November was de „Elsie" van Martehomn Zaandam vertrokken. De rou«L2ging door het Kaiser Wilhelmkanaal en het eerste gedeelte van de reis had een voorspoedig erloop. Te Delfzijl kwam een Nederlandsche loods aan boord. In de buurt van de Waddeneilan den was een hevige bries opgestoken en de was ruw. Zondagavond omstreeks half tien liep het schip aan den grond. Aanvan kelijk zag de toestand er hoopvol uit, zoodat men meende de hulp van de uitgevaren mo- torstrandredd-inghoot „Nicolaas Marius" te kunnen afwijzen. In den loop van Maandag veranderde de situatie echter. Hooge brekers sloegen over het schip. Het begon te werfken en het duurde niet lang af een lek ontstond, dat niet meer kon worden gedicht. Het gat werd hoe langer hoe grooter en het schip brak tenslotte in tweeën Met veel moeite niet zonder levensgevaar werden de schepe lingen aan boord genomen van de redding boot, welke op de noodsignalen opnieuw ter assistentie was uitgevaren. Het schip, reeds zijn deklast verspeeld had, was redde loos verloren. De „Elsie", welke toebehoorde aan de ree- derij Johansson te Mariahamn en ruim 1400 ton m-at, was reeds 57 jaar oud, doch nog een goed zeewaardig schip. De kapitein, de heer Sodrlund uit Mariahamn, had tot dusver uit sluitend met zeilschepen gevaren. Voor het eerst stond hij thans op de brug stoomschip, zoodat het geluk niet met hem is geweest VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Duitschland beschouwt Belgisch-Ne- derlandsch vredes-initiatief als afgedaan. Mussolini spreekt tot de Italiaansche studenten. Studenten houden vrijheidsbetooging te Praag. De tweede zitting van de Algemeene Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk Verschenen is de Memorie van Ant woord over de begrooting van Binnen- landsche Zaken. De Tweede Kamer heeft.de behande ling van de Begrooting van Economische Zaken voortgezet. De Minister van Economische Zaken' heeft een uitvoerverbod voo» eieren en pluimvee afgekondigd. Een onderhoud met de bemanning van de omgekomen Finsche boot „Elsie". Binnenkort voorstellen bij de Staten Generaal Ook herziening van de Zondagswet Grenswijziging tusschen Rotterdam en Overschie de i Bin- In de Memorie van Antwoord Tweede Kamer over de begrooting nenlandsche Zaken deelt Minister van Boeijen mede. dai ten aanzien van de wijzi ging van de begrafeniswet en de bioscoopwet binnenkort de noodige voorstellen bij de Staten Generaal zullen aanhangig worden gemaakt De Regeering stelt zich niet op het stand punt, dat onderwerpen als de herziening van de Zondagswet onder de bestaande om standigheden zullen moeten blijven rusten. Naar haar oordeel eisohen vraagstukken al9 zich te dezen en op het stuk van de begra feniswet voordoen, een oplossing. Met grond mag van den wetgever worden verwacht, dat hij in staat is deze tot stand te brengen. De Minister acht ten aanzien van deze onder werpen oplossingen mogelijk, welke in bree- den kring voldoening zullen schenken, zon der dat men vervallen moet in de weinig aanlokkelijke figuur van het zoeken naar den grootsten gemeenen deeler van allo wenschen. Onderzocht wordt thans of een herziening van het arbeidsovereenkomstenbesluit noo dig is en zoo ja. in welken zin. Wat den afloop van den werkingsduur van de wet op het werkloosheidssubsidiefonds betreft, kan worden medegedeeld, dat een voorstel tot verlenging van den werkings duur met één jaar spoedig kan worden ver wacht. De Burgemeestersbenoemingen De indruk als zou hij de benoeming van burgemeesters in het algemeen de voorkeur worden gegeven aan gegradueerden vindt geen steun in de feiten. Tijdens de amhts- periode van den Minister zijn tot nog 10e 122 burgemeesters benoemd. Onder dezen waren 60 academisch gevormden, van wie reeds 10 te voren in een andere gemeente als hurge meester werkzaam waren. Een niet onbe langrijk deel der benoemden was afkomstig uit de kringen der gemeente-administratie. Van een band tusschen den burgemeester van Gorinchem en de N.S.B. is den ininistei ook bij een nader terzake ingesteld onder zoek niets gebleken. De Minister is voornemens binnenkort bi] de Slaten-Generaal de overweging aanhan gig te maken van een wetsontwerp, strek kende, een wijziging van de grens te bevor deren tusschen de gemeenten Rotterdam en Overschie. Voorstellen tot wijziging van de grens tusschen Rotterdam en Schiedam zijn bij hem niet in overweging. Het ligt in het voornemen een aparte wij ziging van de armenwet voor te stellen, ten einde bepaalde onbillijkheden in de toe komst te voorkomen. Wat de wijziging van de woningwet be treft is in September een voorontwerp aan de desbetreffende Staatscommissie voorge legd. De beraadslagingen daarover zullen binnenkort een aanvang nemen. Binnen afzienbaren tijd zijn voorstellen te wachten van de commissie Fockema An- dreae t. a v. het probleem der kleine zelf standigen. De bouw van volkswoningen Voor de naaste toekomst wenscht de Mi nister. zoo lang dit in de tegenwoordige om standigheden mogelijk blijft, den houw van volkswoningen, zooveel mogelijk op den thans geldenden voet voort te zetten. De Regeering heeft een open oog voor de moeilijkheden, die kunnen ontstaan met be trekking tot het niet heschikbaar zijn van de benoodigde bouwmaterialen. Tot dusver is dc aanvoer van materialen uit het bui tenland niet onbevredigend, ook v>or wat betreft hout en cement. Getracht wordt e* overzicht te verkrijgen van de beschikbai hoeveelheid bouwmaterialen. Eenigszins nauwkeurige gegevens in dit opzicht kan de Regeering nog niet verstrekken. Binnenkort wordt na overleg met den Mi nister van Economische Zaken, een instantie in het leven geroepen, die een urgentieplan zal samenstellen, opdat de beschikbare ma terialen zoo efficient mogelijk kunnen wor- dep verdeeld. Op de R.K. begraafplaats aan de Kerk hoflaan te 's-Gravenhage is gister het stof felijk overschot van den heer Fran Z i e g 1 e r, in leven hoffotograaf, teraarde- besteld, waarbij als belangstellenden aan wezig waren o.a. mr J. C. baron Baud, Ka merheer van H. M. de Koningin, dr L. Ste ger, J. Stokvis, voorzitter Ned. Fotografen Patroonsvereeniging, A. Gregoire en ir H. J. Heiwig, secretaris van de Haagsche Amateurfotografenvereeniging, mr J. Rav- makers, kapt mr J. Eras, H. Roeters van Lennep, tuinarchitect, en een aantal col lega's van den ontslapene. Zoowel in dv kerk aan den Wassenaarscheweg als kapel verrichtte prof. S. G. D e e n e liturgie. Vele bloemstukken waren toege zonden Een familielid dankte voor de be langstelling. BRACKS AMSTERDAM-CENTRUM Kamers Incl. Holl- Ontbijt vanaf -f 4 Rustige sfeer In het centrum van de stad leder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL HILVERSUM - Tel. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend MINDER REGEN Weer verwachting. Meest matige wind uit Westelijke richtingen. Gedeelte lijk bewolkt later weer toenemende be wolking. Afnemende kans op regen buien. Weinig verandering in tempera tuur. ZELFS N U NOG TIJDELIJK 15 0/0 KORTING OP DE PRIJZEN VAN VERVEN EN CHEMISCH REINIGEN VAN MANTELS REGENJASSEN EN OVERJASSEN P A L T H E ALMELO Dr. H. MANNING'S Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. >ki het in. Verkrijgbaar bij alle Apotheker» en Drogisten a II. 1.50 per doosje ran 12 stuks. Dr. R HANKING'. Plum. Ck.m. f.kruk. N V, DEN HAAG. Evacuatie van de burgerbevolking Vluchtoorden worden binnenkort bekend gemaakt In de Memorie van Antwoord over do begrooting van Binnenlandsche Zaken deelt Minister van Boeyen mede, dat de plannen betreffende evacuatie der burgerbevolking zich in een zoodanig stadium bevindën dat verwacht mag worden, dat zeer binnenkort aan de gemeenten, die eventueel daarvoor in aanmerking komen, kan worden mede gedeeld, naar welke vluchtoorden de bevol king in dit geval zal worden afgevoerd. Zeer binnenkort zal aan de Staten-Gene- raal worden aangeboden een suppletoire begrooting-1939, o.m. ter bestrijding van de uitgaven, welke uit een eventueele huis vesting en verzorging van de afgevoerde bevolking zullen voortvloeien. De voorbereiding van de geneeskundige verzorging van patiënten ten gevolge van luchtaanvallen, wordt thans overal in den lande intercommunaal geregeld. De onder scheidene gemeenten zijn tot dit doel in kringen samengebracht. Daarbij wordt bij zondere aandacht besteed aan de zorg voer chirurgische patiënten en voor hen, die een langdurige verpleging moeten ondergaan. Met de militaire autoriteiten is overeen gekomen, dat, zoodra van militaire zijde een ziekenhuis wordt gevorderd, het aantal bedden met 25 pet wordt uitgebreid. Van dit nieuwe totaal aantal bedden worden twee derden ter beschikking van de mili tairen gesteld en een derde van de burger bevolking. Daarenboven wordt in de ge meente, waar de chirurgische behandeling plaats vindt, een noodziekeninrichting voor opname van geopereerde patiënten in daar voor in aanmerking komende gebouwen ingericht. Met betrekking tot de beschikbaarstelling van gasmaskers voor de burgerbevolking kan de minister niet inzien, dat de daartoe getroffen maatregelen onvoldoende en ver warringstichtend zouden zijn. Zoolang van de zijde van de burgerij de aandrang, om zich van een gasmasker te voorzien, niet grooter wordt, zullen geen maatregelen worden getroffen, om de industrieele capa citeit voor den aanmaak van gasmaskers te verhoogen. GESCHENK VOOR BELGISCHE KONINKLIJKE FAMTLTE Naar wij vernemen zijn dpzer dagen ter uitplanting in het Koninklijk Park te Lae- ken verzonden, een grnnle hoeveelheid hloend'oilen (narcissen, tulpen en hyaein- thenl uitmakende het geschenk, dat II.M. de Koningin aan Z.M. den Koning der Bel gen aangeboden heeft hij Haar bezoek aan Brussel in het afgeloopen voorjaar, bene vens een verzameling z.g. bloeiende hees ters, bestemd voor H.M. Koningin Elisabeth

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1