Jlirnwr ^rihsdjr (iaitrattt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ontzettende petroleumbrand in Venezuela 'tamtntBprijö: "arlaal in Leiden en in plaatsen r een agenlschap gevestigd is 235 ner post 235 -f portokosten tk0.18 vet Buitenland bij wekelijksche reling4.50 otyijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling ummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/i ct. Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 WOENSDAG 15 NOVEMBER 1939 20e Jaargang Sbberttntitprijjtn: Van I tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0.227a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 NO. 6857 ■1SITIEWIJZIGING m IN CHINA? St]( 1st en de stemming van afwachting, g steeds den toestand in Europa m, mogen onze aandacht niet zóó 'Kfeslag nemen, dat ons geheel en al jan wat er voorvalt in het Verre aan het tijdstip, waarop Groot- eii en Frankrijk aan het Derde Rijk verklaarden, was de verhouding et Ibeide mogendheden ten opzichte vrij gespannen, en de twistappel k men weet, de invloed die men ""te behouden of te verwerven in ij behoeven hier slechts den naam "*le noemen, om het geheugen van •s wat dat betreft op te frisschen. zich tevens dan nog wel herin- 1 Japan reeds op 5 September, dus *"s eenige dagen na het ontstaan oorlogstoestand in Europa, aan de "*|ke vertegenwoordigers van Frank t<>root-Brittannië te Tokio een mede- '""eed. Deze behelsde Japans voor in niet-inmenging in de Europee- lelegenheden, maar bevatte even- vriendelijk verzoek. Dit verzoek kking op de Fransche en Britsche inej China, welke Japan wenschte te :kejgetrokken, opdat het niet te aidjd zou worden genoodzaakt, zijn ekjgingspolitiek prijs te geven, ot ke dingen argeloos leest, zal de l ontdekken, die erin verborgen werd niet minder gedaan, dan :te manier dreigen met een Ja- 1 jellingname tegen de geallieerde en,den, eventueel ten bate van het x, of van Sovjet-Rusland. Gelijk 'ro^ was de internationale politieke wcp die dagen nog zeer troebel, en Tiiet worden voorspeld, gelijk e hans nog uiterst lastig is, hoe daide landen, o.a. Japan en Italië, ,e,n 'en oorlogstoestand ten bate hun- )rrale belangen zouden probeeren uit Br Thans, na ruim een maand van van geleidelijke positiewijziging, .^n Japanschen stap een Britsch en Qptwoord gevolgd. Gisteren heeft tn lezen, dat Britten en Franschen een zeer aanzienlijk deel van hun - t het Verre Oosten, en met name ^kullen terugtrekken. Men late zich misleiden, deze terugtrekking Of<te beoordeelen. Zij geschiedt zeer e t, omdat beide mogendheden "^airen elders ter wereld zooveel STlen kunnen gebruiken. Het gaat )tte, gezien van het standpunt der |V>rlogsvoering, om zeer kleine ponen' wier aanw€zigheid in China Roin symbolische, dan van practische lds ioet worden geacht. geste van Fransch-Bntsche zijde tieeft te beteekenen? Niet anders ;OT)ebaar van welwillendheid en van lunfsgezindiheid. Londen en Parijs an daarmee te onderstrepen, dat zij '°Telering van hun relaties met Tokio it »r dan ooit op prijs stellen. Zij oonl niet langer hun oude standpunt, de Japansche oorlogsvoering in it geheel niets veranderd zou zijn, als het ware, zij het op nog .ulde wijze toe, dat het oude ndheden-pact zoo ongeveer een is geworden. Toch moet men dat zij nu eveneervi al hun daarmee op losse schroeven u Hun soepeler houding is [oor mogelijk geworden, dat de Staten sinds eenige weken een en zelfbewuster houding ten op- Japan hebben ingenomen, waar- tok de verschillende uitlatingen Amerikaanschen ambassadeur te hebben gegeven. Tevens heeft jijn vloot in de wateren van den aan niet onbeduidend geacti- :r de bedoeling waarvan de Ja- :h wel weinig illusies zullen ma- ondanks dit zal hun toch dit :ces in China bijzonder welkom ctisch beëindigen van den Engel- ™T h aan Tsjang Kai Sjek laat China m de Japansch-Russische belangen- pig, zij het onder verscherpt Ame- toezicht. De Engelsche politiek uit te zijn deze tegenstellingen ^verscherpen, door ten opzichte van wat soepeler te worden. Hadden !FO( zeer straf voet by stuk gehouden, >pge net gevaar niet denkbeeldig ge tild} J'aPanners *n de armen h hadden gedreven, gelijk zulks noe Duitschers het geval is geweest. Rit opzicht tracht Groot-Brittannië ^heerschen, door het beginsel der I der tegenstanders toe te passen. !Lr j inbod van goede diensten ien antwoord van Duitschland JN ën, als zou het antwoord van den IQ (Rijkskanselier op het aanbod van lsten, door H.H. M.M. de Koningin ning der Belgen gedaan, gister zijn INi, kunnen op grond van informa- [A"svoegder plaatse worden tegenge- ïrwegovergang bij Nijkerk in Minister van Waterstaat is aan n fllandsche Spoorwegen ontheffing <(/van de verplichting tot afsluiting >verweg in de Hoogstraat te Nij- de spoorbaan Amersfoort-Zwolle ibuol.613. Er zal e?n automatische wingsinstallatie worden annge- Kle UJI Er zijn honderden dooden Heel dorp door vlammen ingesloten Tengevolge van een brand op de pe- troleumvelden te Lagunilla aan het Ma- racaibo-meer in Venezuela, zijn eenige honderden personen gedood en worden zeer velen vermist. Reeds staat van 300 a 500 personen vast, dat zij zijn omgeko men. Tweeduizend huizen werden door het vuur vernield. Tweehonderd personen verloren het leven, doordat een lichter op het meer omsloeg. Ooggetuigen vertelden hoe vele slachtoffers, die opgesloten zaten in hou ten huizen, die gedeeltelijk over het wa ter waren gebouwd, genoodzaakt waren in het meer, dat gewoonlijk met een dikke laag petroleum is bedekt, te springen. Deze petroleum had eveneens vlam gevat. Aangenomen wordt, dat onder de slachtoffers geen buitenlanders zijn, om dat Lagunilla hoofdzakelijk werd be woond door eenvoudige arbeiders, die zich hadden gevestigd in loodsen, waar voor zij noch huur, noch belasting be hoefden te betalen. Door het verbranden van een brug was het niet mogelijk, het dorp op de ge wone wijze te verlaten, zoodat 2000 per sonen aan de vlammen waren overgele verd. 1 De latere schattinpen over het aantal personen, dat om het loven ie gekomen, varieeren van 500 tot 1000. Meer dan 3000 mannen, vrouwen en kinderen zaten in een val, toen de brand uitbrak in deze stad, welke gebouwd is op olierijken bodem. De brand was Dinsdagochtend vroeg uitgebroken, doch nog in de avond uren was er weinig van bekend geworden. Uit Maracaibo, dat ongeveer 60 K.m. ten noordwesten van de bedreigde streek is ge legen, werd direct hulp gezonden. De brand greep snel om zich heen en drie honderd houten huizen waren spoedig in de aseh gelegd. De president van den staat Zulia, Ma!- d o n a d o, heeft de blusschingswerkzaam- heden persoonlijk geleid. Het grootste deel der stad Lagunillas is op palen gebouwd1. Een brug, welke de stad met het vasteland verbindt werd verwoest, waardoor de woners als in een val zaten. De president van Venezuela heeft drie dagen nationale rouw uitgeschreven. Te Lagunillas kon zonder beperkingen worden gebouwd. De regeering had eenigen tijd gele den een modelstad laten bouwen voor d§ kolonisten, doch dezen weigerden er zich heen te begeven. Wat zijn de plannen van Minister Gerbrandy? Tweede Kamer vraagt hierover inlichtingen Gemobiliseerd en .mogen .hun betrekking niet verliezen In het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over de begrooting van Justitie voor 1940 verzocht men den Minister een uiteen zetting te geven van zijn plannen, daar in de Troonrede elke mededeeling dienaan gaande ontbrak. Er op gewezen wordt, dat de reeële stijging der uitgaven f 600 000 be draagt Met klem wordt op beperking van uitgaven aangedrongen. Vele leden zijn van oordeel, dat aan een regeling met betrekking tot het ontslag van hen. die tengevolge van de huidige buitenge wone omstandigheden onder de wapenen ge roepen zijn, grootc behoefte bestaat. Het mag niet zoo gaan, dat tal van gemobiliseerden him betrekking verliezen alleen omdat zij hun dienstplicht moeten vervullen. Men verzocht den minister dringend met sn meesten spoed een regeling dienaan gaande te willen voorbereiden. Daar niet weinige gemobiliseerden tenge- V 'ge van hun oproeping in betalingsmoei- lij Scheden zijn geraakt werd er op aange drongen door wetswijziging te bereiken, dat zulke personen niet in staat van faillisse ment verklaard behoeven te worden, doch dat hun surséance van betaling kan worden verleend. Verscheidene leden, hoewel van oordeel, dat voor een algeheele herziening van de pachtwet de tijd nog niet is aangebroken, zouden toch een partieele herziening reeds thans in overweging willen geven. Zeer vele leden waren van oordeel, dat krachtige handhaving van het gezag waar onder begrepen bescherming van alle groe pen der bevolking in den tegenwoordigen tijd meer dan ooit noodig is. Verscheidene leden achtten met het oog op dit alles spoedige afhandeling van het aanhangige wetsontwerp tot bescherming van de openbare orde urgent. Van verschillende zijden werd geïnfor meerd naar den stand van de voorbereiding van de herziening van het wettelijke vreem delingenrecht. Sommige leden hadden vernomen, dat kort geleden te Utrecht een vergadering van nat.-soc. juristen heeft plaats gevonden, waarbij ten minste één lid van de rechterlij ke mac.ht tegenwoordig was. Dit gaf hun aanleiding om opnieuw de vraag ter sprake te brengen, of niet maatregelen genomen kunnen worden om deelneming van leden der rechterlijke macht aan voor de overige rijksambtenaren verboden vereenigingen te belettten. De minister van Econ. Zaken heeft be paald. dat uit nader aan te wijzen dietiri butiebonnen vier soorten „rantsosnboekjes" zullen worden samengesteld, welke genum merd zijn I, II, III en IV. Aan personeel van 3e land- en zeemacht waaraan verlof van 4 tot 60 dagen is ver leend, zal. tegen inlevering van de „verlof distributiekaarten", door een distributie- dienst worden verstrekt: rantsoenboekles I bij verlof van 4 t.e,m. 7 dagen; II bij ver lof van 8 t.e.m. 14 dagen; III bij verlof van 15 te.m. 21 dagen; IV bij verlof van 22 t.e.m 30 dagen; IV en I bij verlof van 31 t.e.m. 37 dagen; IV en II bij verlof van 38 te.m. 44 dagen; IV en III bij verlof van 45 te.m. 51 dagen; twee rantsoenboekjes IV bij verlof van 52 t.e.m. 59 dagen. Aan personeel van de land- en zeemacht waaraan verlof van 60 of meer dagen is verleend, zal, tegen inlevering van de ver lof-distributiekaart de rijksdistributiekaart en zoo mogelijk de di6tributiestamkaart worden uitgereikt door den distributie dienst van de gemeente, welke laatstge noemde kaarten heeft verstrekt Burgemeester P. J. Brunt Krijgt eervol ontslag De heer P J. B r u n t in Woerden woon achtig gaat op 31 December a.s. met eervol ontslag op zijn verzoek cezer dagen ver leend. Twintig jaar stond de Burgemeester aan het hoofd der 3 gemeenten- Barivouts- waarder, Waarder en Rietveld. Dit heengaan zal door velen zijner ge meentenaren met leedwezen worden ver nomen. Hij was algemeen zeer bemind »n geacht, zoowel in zijn eigen gemeenten als in zijn woonplaats Woerden, alwaar hij op kerkelijk gebied een vooraanstaande plaats inneemt. Lange jaren was hij pres.- kerkvoogd, diaken en ouderling der N. II. Kerk, terwijl ook de Chr. Nat. Werkmans bond zijn medeleven ondervond. Met belastingaangifte geknoeid Drie maanden gevangenisstraf geëischt De Utrechtsche rechtbank heeft gister de zaak behandeld tegen een 64-jarigen kas teelbewoner uit Baarn, die den fiscus on juist had ingelicht over de jaren 1932 tot 1938 wat betreft zijn inkomsten en vermo gen. Het zou hier gaan om een bedrag van 3 millioen, dat verzwegen was, waarvoor een navordering moest worden betaald van 132.901, welk bedrag is voldaan. Verdachte was niet verschenen. Als ge tuige werd de inspecteur van de belastin gen te Baarn gehoord, die een opgave ver strekte van de verschillende cijfers. De Officier van Justitie eischte een ge vangenisstraf van drie maanden. Uitspraak over veertien dagen. Het Fransche legerbericht Het Fransche legerbericht van heden ochtend luidt: In den loop van den nacht verminderde activiteit. SCHEIDENDE GEMEENTESECRETARIS GEHULDIGD HENGELO, 15 Nov. Gisteravond heeft de gemeentesecretaris van Hengelo, de heer L. Leenhoven, die dit ambt meer dan 37 jaar heeft verricht, afscheid genomen van den raad. Hem werd bij deze gelegenheid de gouden eerepenning van de stad Hen gelo toegekend. De heer Veenhoven, die de eerste is, aan wie deze penning wordt uit gereikt. werd van vele zijden hartelijk toe gesproken. BRANDSTOFFENHANDEL UITGEBRAND LEEUWARDEN, 15 Nov. Gistermiddag omstieeks een uur heeft een uitslaande brand gewoed in het perceel Emmakade 42 waarin gevestigd is de brandstoffenhandel der firma H. J. Peletier. Het vuur is door onbekend© oorzaak ontstaan. Op het oogen blik, dat de brand uitbrak, was nieimanó in de loodsen aanwezig. De brandweer van Leeuwarden, dae door voorbijgangers werd gealarmeerd, was spoedig ter plaatse. In middels 6loegen de vlammen fel naar bui ten. De brandweer bestreed het vuur krach tig, doch doordat er in de opslagplaatsen ook hoeveelheden lange turf waren gebor gen, duurde het eenige uren voordat het vuur geheel gedoofd was. Eerst om vijf uur rukte de brandweer in. Slechts de muren van het perceel stonden nog overeind. UITVAREN VISSCHERSVLOOT Naar wij van officieele zijde vernemen, heeft de minister van Economische Zaken aan de organisaties in het vi SiA-h c rijbed rij f mec'egedeeld, dat de rczeling betreffende het uitvaren van de visschersvloot, behou dens enkele wijzigingen, tot 1 Januari 19i0 is verlengd. Gelijk bekend, hie.d deze rege ling o.m. in. dat tegemoetkomingen zouden worden verleend in de hoogere bedrijfslas ten. zooals bijv. de premie van '>e casco-ino lestverzekering en de aanvullende uitkeerin- gen bij zee-ongevallen De beperking van het aantal uit te varen schepen is in de nieuwe regeling vervallen. EEN GOUDVERL1ES VAN ƒ45 MILLIOEN Weekstaat Ned. Bank weer spiegelt de politieke spanning Ook rentelooze saldi sterk verminderd Dat de spanning op de wisselmarkt vorige week zeer groot is geweest, blijkt uit de nieuwe weekstaat van de Neder- landsche Bank. Het goudverlies bedraagt namelijk niet minder dan 45 millioen, zoodat de goudvoorraad van onze circu latiebank is gedaald tot 1058 millioen De rekening-courantsaldi van anderen hebben eveneens een flinke aderlating ondergaan, nl. van ca. ƒ50 millioen tot 223 millioen. Sedert het uitbreken van den oorlog is de druk op den gulden niet zoo groot ge weest als in de afgeloopen week. Dit hield band met een minder gunstige beoordee ling van den internationalen toestand. Vooral voor ons land zag men de toe komst donker in, zoodat men er op groote schaal toe overging gelden om te zetten in dollars. Het Egalisatiefonds heeft herhaal delijk op de markt moeten ingrijpen, wilde de dollarkoers niet boven het bekende niveau van 1.88% komen. De spanning nam vooral j.l. Vrijdag groote afmetingen aan, doch nadien is er ontspanning inge treden. In den aanvang van deze week wa ren de goudafgiften reeds van veel gerin- geren omvang dan vorige week. Inmiddels is de politieke onrust dit jaar onze circu latiebank op een gevoelig goudverlies ko men te staan. Een jaar geleden was im mers de voorraad nog circa V/2 milliard, thans bevinden we ons nog maar weinig boven het milliard. Het is duidelijk, dat deze ontwikkeling op den duur niet ongestoord voort kan gaan. Ook thans is de positie van den gulden nog zeer krach tig. De biljettencirculatie is nog ruim schoots gedekt en aan het minimum dek kingspercentage der bankbiljetten zijn we nog lang niet toe. Maar de kapitaalvlucht uit ons land heeft ook nog andere conse- kwenties, en wel voor de Nederlandsche geld- en kapitaaLmarkt, waar de ruimte aanzienlijk is verminderd, getuige o.a. de bij de Bank gedeponeerde rekening-cou rantsaldi van anderen, welke gedaald zijn tot 223 millioen (v. w. 272 millioen). Een jaar geleden bedroegen de rentelooze rekening-courantsaldi van anderen nog 658 millioen, terwijl bovendien het Rijk nog dik in de middelen zat en saldi tot een bedrag van 140 millioen aanhield, terwijl nu een bedrag van 12 millioen (v. w. 781.000) van het voorschot is opgenomen. Nu was het bekend, dat de rentelooze re kening-courantsaldi voor een groot deel be stonden uit internationaal vluchtkapitaal, dat bij het minste vleugje onrust van het eene geldcentrum naar het andere wordt verplaatst. Nu we echter in een oorlogs periode zijn aangeland, dient echter de vraag gesteld, of het wenschelijk is onze goudvoorraad op deze bedenkelijke manier te laten aantasten en of de thans geldende vrijheid voor den geld en kapitaalexport wel in vollen omvang zal kunnen worden gehandhaafd Dat men in ons land in de afgeloopen week het hoofd eenigszins is kwijt geweest, blijkt ook uit den zilvervoorraad van onze circulatiebank, die gedaald is van 11.7 tot 11.1 millioen. Er is dus dadelijk weer zil vergeld opgenomen en wel voor een bedrag van zes ton. Intuschen is dit bedrag gering vergeleken bij het uitbreken van den oor log in September toen, wekelijks 7 mil lioen werd opgenomen aan zilvermunt De overige weekcijfers geven geen aan leiding tot veel commentaar. De binnen- landsche wisselportefeuille bleef onveran derd, de beleeningen namen met 6.4 mil lioen toe tot 219.8 millioen. De biljetten circulatie is in verband met het opvragen van middelen gestegen van 1114 tot 1133 millioen. Wat tenslotte de geldmarkt be treft, houdt men er rekening mee, dat nog deze maand een nieuwe uitgifte van schat kistpapier zal plaats vinden, nu het Rijk weer voor 12.5 millioen bij de circulatie bank in het krijt staat. Zetelverplaatsing van N.V.'s Wetsontwerp ingediend Bij de Tweede Kamer is ingediend e< wetsontwerp bevattende bijzondere voorzi ningen met betrekking tot de in Nederland gevestigde Naaml Vennootschappen. Blijkens de toelichting kan het van groot belang zijn voor N.V.'s haar zetel te plaatsen van één der gebiedsdeelen van het Koninkrijk naar een andec. Te voorzien is, dat de moeilijkheden, welke thans aan het verkeer in den weg kunnen worden gelegd, het wellicht noodzakelijk zullen maken, eerlang het bestuurscentrum van belangrijke vennootschappen over te brengen naar een plaats, waar de leiding der zaken beter kan geschieden. De ministers zijn van oordeel, dat een wet telijke voorziening, welke tegemoet komt aan de bovenbedoelde verlangens, gewenscht moet worden geacht De desbetreffende voorschriften, neerge legd in dit wetsontwerp, houden, rekenin; met den spoedeischenden aard, welkp de ver eischte statutenwijziging soms zal hebben. DE SPOORWEGWERKEN ROND AMSTERDAM UTRECHT. 15 November. De Nederlandse Spoorwegen hebben de uitvoering van de w« ken betreffende het vervaardigen, leveren stellen van de staalconstructie voor den onder doorgang Czaar Peterstraat in de toekom De uitvoering van de werken voor hi tooien van den onderdoorgang Amstelli den verhoogden spoorweg Amsterdam i Utrecht te Amsterdam met btlkcumende i werd gegund aan S. A. Sanders. Aann bedröf Delftweg 30 te Rijswijk voor e drag van f 9.886. GEEN ARRESTATIES IN ONZE WEERMACHT Verklaring van den opper bevelhebber Aangezien de laatste dagen weder om allerlei geruchten zijn verspreid omtrent handelingen van Officieren en Onderofiicieren, welke zelfs tot arrestaties zouden hebben geleid, deelt de opperbevelhebber van land en zeemacht ons mede, dat deze ge ruchten van allen grond ontbloot zijn. In verband hiermede wordt een dringend beroep gedaan op het pu bliek geen waarde te hechten aan niet-ofiicieele berichten en zich er van te onthouden geruchten verder te ver spreiden. Koningin Elizabeth van Engeland tijdens de rede. welke de vorstin per radio tot de vrouwen van haar Rijk hield. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere Kleurecht genre schort \Vaschechf Bij alle goede manufacturenzaken (Reel VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Tweede Kamer heeft gister de be grootingen van Economische Zaken be sproken. De Ned Bond van Schilderspatroons heeft te Utrecht de 20ste jaarvergadering gehouden. De Eerste Kamer heeft een aantal ha merstukken behandeld. De eerste zitting van de Alg. Synodale Commissie der Ned. Herv Kerk. Radiorede van minister Reynaud voor Engelsche microfoon. Groote brand in het Venezolaansche petroleumgebied. Hoe de Britsche torpedojager verging. Lord Fin lay over de contrabande* controle. Het Belgische parlement terug van SCHIPPERSKNECHT VERDRONKEN ROTTERDAM, 15 November. Tegen kwart voor negen gisteravond is de 22-ja- rige schippersknecht P. Rietveld, aan boord van het motorschip Majaoo, bij het afdu wen van het schip door middel van een scheepshaak voor de Coolhavensluis in de Parkhaven gevallen. Vermoedelijk had hij zijn haak op ijzer gezet, waardoor deze weg gleed en de man het evenwicht verloor. Personeel van de politiebooten VI en II hebben gedurende 20 minuten gedregd, waarna de Politie II den man ophaalde. Gerulmen tijd is onder toezicht van dr Kolff kunstmatige ademhaling toegepast doch zonder resultaat. DRIE SOLDATEN BIJ MIJNONTPLOFFING GEDOOD HASSELT. 15 November (Belga). Drie sol daten. die ergens in Belgisch Limburg een mijn moesten plaatsen, zijn tengevolge van een ontploffing om het leven gekomen. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De militaire overheid heeft een onderzoek in gesteld. REGENBUIEN Weer verwachting. Krachtige tot matige Zuid-Westelijke tot Westelijke wind. Betrokken tot zwaarbewolkt. Regenbuien, later opklarend. Aanvanke lijk weinig verandering in temperatuur, later wellicht iets kouder. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 7533. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf: 9.2 C. 16 Nov. Zon op 7.28 uur, onder 4.06 uur 16 Nov. Maan op vm. 11.37 u., ond. nm. 9,02 u FIETSERS LICHT OP: 16 Nov. Van 's av. 4,36 u. tot 's morg. 6,56 u VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014 Leverbaar door Postkanto ren, Plaatselijke Luchtbe- schermingsvereenigingen en onze Wederverkoopers. (Reel) AMSTERDAM, 15 Nov. Men meldt ons dat de Metaalbond naar aanleiding van besprekingen met de vakvereenigingen over het vraagstuk van een duurtetoeslag zijn leden ter beepreking van dit punt heeft bijeengeroepen tegen 22 Nov. ajs. Ned. Bond van Chr Schilderspatroons aostc Jaarvergadering te Utrecht De strijd tegen het individualisme UTRECHT. 15 November. In een der zalen van het gebouw der „Nieuwe Utrecht sche Courant" hield de Nederl. Bond van Chx. Schilderspatroons zijn 20ste jaarverga dering. Door de mobilisatie moest deze jaar vergadering, die aanvankelijk was bepaald op 29 Augustus j.l-, worden uitgesteld. Vanmorgen 10 uur opende de Bondsvoor zitter, de heer C. Plomp van Rijswijk (Z.H.) de verg-dering met Schriftlezing hield na harte lijke verwelko ming van de aan wezigen een ope ningsrede, die tot titel droeg: „Van strijd en .tegen". Spr. wees er op, dat de 20 ja ren die voorbij zijn gegaan, voor deze organisatie een periode waarin de arbeid onder moeilijke omstandigheden moest worden volbracht. Een van onze grootste tegenstanders deze tegenstan- C. Plomp wel het individualisme, der is nog lang niet overwonnen. De individualist verwemt e'ke organische idee en aanvaardt geen enkele leiding, en t blijft voorshands no» r"'» worsteling om dien tegenstand te breken Wie m>-M me°nen, dat dit starre individu"!'»™0 n'et vT-V-mt bii Christeliike patroons, vereist zich zeer. Afmattend en bedroevend is het. telkens weer te moeten constateeren dat respectabe le Christenen in hun bed-'"fsverhoudineen schijnbaar zich volkomen thuis eevoe'en in een onchristelijke levenshouding, zoozeer hebban zij de principes der liberale economie overgenomen, dat ze in alle ernst meenen diat hier is geoorloofd een dualisme, dat op geen enkel ander levensterrein door hen zou worden aanvaard. Het zijn dan ook in den regel dezen die, wanneer zij uiteindelijk door welke oorzaak dan ook, kieze voor de organisatie, meenen dat hun belangen het best gediend worden, door een o- nisatie die geen kleur bekent zich hoogs- ns laat leiden door opportu niteit, waaraar. geen wortelbeginsel vorm en inhoud geeft. De onmisbaarheid van Christelijke pa troons-vakorganisatie wordt nog dagelijks bestreden, niet het minst door hen, van wie men dit allerminst zou verwachten. Temeer mag dit verwondering wekken, omdat het Christelijk volksdeel zoo uitne mend is voorgelicht door zijn eminentste voorgangers. Ook vandaag gaat t nog in de eerste plaats om de alles beheerschende vraag: „Wat dunkt U van den Christus", en de be antwoording van deze vraag kan niet worden gegeven door het stellen van z.g. economi sche wetten, ingegeven door menscheiijk re debeleid, doch alleen door de erkenning van Christus* Koningschap over alle levenster rein. Het antwoord op deze vraag is van uni- verseele beteekenis, omdat hier veel meer aan de orde is dan puur materieele zaken, want het gaat hier om de ziel van den hil zij dan patroon of arbeider. Het is een veilig gevoel, te weten, dat wij in onze organisatie dit spoor volgen en dus op den goeden weg zijn. De ontwikkeling op dit gebied kan im mers in een zoodanig stadium komen, dat de vraag allerminst overbodie is, of het kompas niet moet worden versteld. Met dank aan God. behoeven wij ons daarover niet be zorgd te maken. De gang van zaken heeft be wezen. dat onze zienswijze de Juiste was, ook in een tiid. toen het principe werd aan gevochten door mannen wier naam klank onder ons had. Na een zeer persoonlijk woord van denk. dat hii al deze 20 jaar verwaardigd Is op dezen weg voor te gaan. verklaart spreker de 20ste jaarvergadering geopend met de bede. dat de Heere in de komende periode d°n fnt r*--J- -rioT bloei moge brengen. Op voorstel van den Voorzitter werd aan H.M. de Koningin een telegraim verzonden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1