*lirnwr (Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Finsche delegatie heeft Moskou verlaten DE INDISCHE BEGROOTING .mcmrntspnis: rartaal in Leiden en in plaatsen p ir een agentschap gevestigd is 235 per post 2.35 portokosten :ek0.18 iet Buitenland bij wekelijksche ding4.50 jelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling lummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DINSDAG 14 NOVEMBER 1939 20e Jaargang Stöbertentiepri)?en: Van 1 tot 3 regels 1.17'/» Elke regel meerf 022'b Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 No. 6856 'Geen Finsch- >isch compromis stilte, en vrijwel onopgemerkt, Finsche delegatie, welke te Moskou om met de Russische regeering vergelijk te komen over diverse en grenskwesties, gisteravond jsche hoofdstad verlaten. De Sovjet- lieten op het station de honneurs n door een ondergeschikt ambte- het protocol, die hen had te ver- irdigen, en zoo niet tevens de ge- Noorwegen. Zweden en Dene- aanwezig waren, geweest, benevens a^helrnoe' der finsche legatie, zouden de ge#n Paasikivt wel op een heel sobere tg vopre manier hun terugreis hebben e brerfianvangen. n de 1 hun intusschen goed gedaan heb- erlandunnen constateeren, dat de Finnen e wijden uitmaken van een Scandinavi- l. Zoojverbondenheid, gelijk ook bij hun elmin^g en(reo Moskou, nu omstreeks nfen ge]eden, door de aanwezigheid ei? I dezelfde ambassadeurs, mocht nstige>nderstreept' 'nderdaad U tusschen i heel Russisch-Finsche voelingname en ;n heto ongeveer een maand heengegaan, iode. waarin voor de Finnen de erlangen geen oogenblik uit de lucht met ^och voor hen, die thuis waren, en 'i nu Ongemakken van de evacuatie, ver- grf'h'if voorzorgsmaatregelen en mobilisa- en smrn te dtoors,aan- noc^ voor de ver' ;id zo>rd'Fer3 der nati®> d'e °P bet Krem' t wedttaak van overleg en bemiddeling Nedte volvoeren, waarbij zij telkenmale le reist- groote moeilijkheden stonden, zoo- en weer reizen tusschen Moskou en a dez'onvermijdelijk was. Wij, in Neder- is°<bon de Iaatste da?en aan den 'Öve eniS iden, wat het zeggen wil, temidden üiek venvekkende geruchten te leven, hoewel wij nog den troost te mogen veronderstellen, dat sen- it van zekere buitenlandsche zijde !tr"emiwerk wai5' en dat he' *ulk een tze blet 2011 l°open. De Finnen echter fan den ernst hunner positie, aan [ekleedd van het hen bedreigende mil- eft h*ik der Sovjets, zich wel voort- edcrlai^vust zijn geweest; de leidende 1 ^^van den Sovjetstaat hebben hun e jhinste mogelijkheid van twijfel om- ui?-f voornemens gelaten, namelijk zich 'deelen ten kocte van een zeer klei- ïdzamen nabuur. jgkeer van Tanner en Paasikivi ster Finsche hoofdstad, zonder dat zij het ecoVromis me^ Rusland hebben tot uitdrfracbt» beteekent, dat aan de Rus- zindhésche spanning voorloopig wel geen den 1 geraken. De Finnen hebben voet het gjgehouden-, zij konden ook moeilijk weinig dan weigeren, aan Rusland een dedeng jn Hangö toe te staan, hetgeen "*>u zijn neergekomen op de moge- dfjoor de Russische vloot, de Finsche lacht ijewenscht. in een handomdraai voor >t den Russische scheepvaart te sluiten, verhee, welke zichzelf respecteert, en niet ischeni al aan eigen krachten wanhoopt, toegeg concessies niet doen, zonder zich rtaad' en anderer oog onmogelijk te 1 Onland heeft overigens ten over- "te^nJn bereidheid aan den dag gelegd, lit zocpovjet-Russen goede vrienden te e herdfaar verluidt had 't daarvoor zelfs gunsieltelijke ontruiming over van zijn en viep de Karelische landengte, welke ede, dl vrjj zwakke defeneiekrachten toch zal aa|mooje natuurlijke verdedigingslijn ^ge .nenen. De Russen schijnen echter het n Konuit de kan ^iH®11 hebben, sterk de befh K®vo®,en in het besef, zoo lang e betrf11"^?® Europeesdhe conflict aan- bede 2 onbeperkte heeren en meesters in ië drafe te zijn. Geen enkele Scandinavi- iltuur rendheid kan hun daarbij groote lschapieden in den weg leggen en het •n blyjik heeft zich, gelijk men weet, bij Overeenkomst, voor deze voormalige belangensfeer gedesinteresseerd imend doemt thans de vraag op, schenlovjets zullen ondernemen, om het e Be gnige Helsinki naar hun hand te E. v. Ofschoon de veronderstelling van §1^veld voor de hand ligt, zou het ons omitéWen" zoo d'at voorloopig nog uit- ffelijk' winterseizoen i® vo°f zulke onder- 19H f bij het Ladogameer allerminst oote oiaen zal liever de troepen niet aan Belgisfing van een win terkrijgstocht wil den zie stellen. Eerder moet men vloot- idelijktdo Finsche Golf verwachten, be- 'an S^oortzetting van wat men tegen- den zenuw-oorlog pleegt te noe- voord^'aTld bee^ nog we' wat tpd van Zeevi de Engelsch-Franach-Duitsche Ned? voorloopig helaas nog wel niet reteekend. Het land kan onbeperkt rees <fian de Finsche grens op de been ebracl terwijl naar verluidt de Finnen ed va! met zorg gadeslaan, welke groote de oorlogsbereidheid' aan hun ebesty onttrekt. Ook in financieel-econo- tigheifecht i. Finland voor de Russen tuur. Zij zullen wellicht trachten. bij te brengen, door hen langzaam •kor murw te maken. Niemand iHip 1®° voorspellen, in hoeverre hur N "daad zal gelukken. »r ZaïE- p FeT :n nai DE DISTRTmUTIE volgc» adres aan den Minister van Econo- nmidCaken hebben de besturen van de naarl vereenigingen van verbruikscoöpera- p gewezen dat eon deel der consu- mortgaat grnoterp hoeveelheden ar- NN fn to slaan dan bij een normale be iderdoloodzaI?e'i,'< 's- Daarom wordt ge en de,ver ,p Paan tot distributie van die algen*' we'ke daarvoor in de allereerste ilips' t aann- rking komen. nl. zeep. rijst een fi en vet. Wat zullen de Sovjets thans doen? De Finsche delegatie heeft gisteravond Moskou verlaten. In Finsche kringen aldaar beperkt men zich ertoe, te zeggen, dat de onderhandelingen geen resultaat hebben opgeleverd. De besprekingen zijn niet afgebroken, maar men weet niet, of en wanneer de Finnen naar Moskou zul len teruakeeren. Inzake het vertrek van de Finsche de legatie uit Moskou, heeft de minister van buitenlandsche zaken, Erkko, volgens het „D.N.B.", tegenover de buitenland sche pers verklaard, dat de delegatie te rugkeert op eigen initiatief en niet om nieuwe instructies verzocht heeft. Al het overige hangt af van het rapport, dat de delegatie na haar terugkeer zal uitbren gen. Hiervan is het afhankelijk, of nog een mogelijkheid voor voortzetting der onderhandelingen bestaat. De minister sprak voorts van een tijde lijke onderbreking der onderhandelingen. De Finsche regeering heeft gistermiddag onder voorzitterschap van den president der republiek de situatie besproken. Na terug keer van de delegatie uit Moskou zal zij alle kwesties bespreken met db leiders van de rijksdaggroepen. De goede wil om tot een gelukkige oplos sing te komen, is aanwezig. Het ligt voors hands niet in de bedoeling der regeering, tot een publicatie van de wederzijdsche voorstellen over te gaan. Aan de verklaringen van minister Erkko ontleent Reuter nog de mededeeling dat de Finsche regeering in beginsel zoo ver mogelijk is gegaan. Terwijl de regeering sympathie gevoelde voor den wensch van de sovjets, om de defensie van het district van Leningrad te versterken, moet zij oog hebben voor de veiligheid van haar eigen land. De eisch betreffende een vloothasis in de Finsche golf staat gelijk met e$n vraag aan Engeland en Amerika, om respectieve lijk het eiland Wight en Sandy Hook op te geven. Erkko voegde hieraan toe, dat de Finsche gedelegeerden in Moskou sinds vier dagen geen onderhandelingen hadden gevoerd. Opschorting der besprekingen beteekent niet, dat zij mislukt zijn. Zij zouden later hervat kunnen worden door rechtstreeksch contact of door diplomatieke kanalen. Erkko legde er den nadruk op, dat de be sprekingen gevoerd zijn in een kalme, nor male atmosfeer. De Zondag is in geheel Finland gewijd geweest aan betoogingen voor de landsver dediging. In alle steden zijn vergaderingen gehouden en officieele persoonlijkheden hebben er het woord gevoerd, om de bevol king aan te sporen, kalmte, moed en geduld te bewaren. In Helsinki werden de betoogingen bij gewoond door de gezanten van Zweden en Denemarken. VERBODEN VERVOER TE WATER DEN HAAG, 14 Nov. De Regeerings- persdienst meldt: Op grond van de wet ge bruik vervoermiddelen 1939, maakt de in specteur generaal van het \erkeer bekend, dat met ingang van heden, li November, op de volgende wateren het vervoer verboden is zonder toestemming vanwege een rijks- inaoecteur van het verkeer: het M a a s— Waalkanaal, de Maas boven Gra ve, het Julianakanaal, de nieuwe Dieze boven de sluis bij Engelen, de Z u i d-W illemsvaart, het kanaal W e s s e mN eder weert, het W i 1 h e 1- minakanaal oostelijk van sluis 1 hij Oosterhout Voorloopig is de regeling getroffen, dat toestemmingsbewijzen kunnen word'en ver kregen op het kantoor van de Bcvrachtings- commissie te Nijmegen; op de sluis bij Grave: od het kantoor der Bevrachtings commissie te Den Bosch; op het kantoor van den agent der Bevrachtingscommissie te Raamsdonkveer en op het kantoor oer Bevrachtingscommis6ie te Maastricht. Ver laat men het verboden gebied, dan moet het toestemmingsbewijs worden afgegeven a?n den sluismeester op het punt. waar men 't verboden gebied verlaat. BODEGRAVEN. 14 Nov. Een ernstig geval m kolendamp-vergiftigine heeft zich voor gedaan bij de familie A. in de Nieuwstraat. Kerkgangers, die na den morgendienst thuis kwamen, bevreemdde het dat bij de fami'ie A. alles nog gestoten was. De heer v. B. ging direct de hulp inroepen van een zoon van de fam. A., welke door openbreking van een ruit naar binnen ging en een hevige kolen damp constateerde. Op een kamer op een zolder, waar het echtpaar A. sliep lagen beide geheel huiten bewustzijn. Dr. Beve werd gewaarschuwd, welke met behulp van een paar leden van het Roode Kruis en de doktoren v. Beek en Kerpel alles in het werk stelden om de levensgeesten weder op te wekken. Na een tweetal uren met het apparaat te hebben gewerkt, kwam mej. A. het eerst tot bewustzijn. Mot den heer A. ging het minder vlot. Tot circa 5 uur heeft men achter- gewerkt; wel vertoonde de heer A. eeni- ire teekens van leven, maar kwam niet tot bewustzijn. De doktoren achtten hef nu ver der raadzaam den patiënt over te brengen naar het Acad. Ziekenhuis te Utrecht. Finlands lasten Volgens de Prawda is Finland in een mili tair kamp veranderd en is het economische leven verlamd. Men blijft de oorlogsstem ming aanwakkeren, maar opmerkelijk is, dat het op de groote volksmassa veel min der uitwerking heeft dan in de eerste mo- bilisatiedagen. Er is een duidelijke depres sie voelbaar. Het blad schat, dat de buitengewone maatregelen het land een last van veertig illioen mark per dag opleggen, een last, welke het land niet langer dan eenige maanden kan drapen. Deze berichten, dat Finland al economi sche moeilijkheden begint te ondervinden an zijn militaire maatregelen, worden, naar Reuter meldt, te Helsinki kwaadaardig en valseh genoemd Onpartijdige waarnemens in Helsinki zeggen in het geheel geen teeke nen van geschokt moreel te bespeuren. Vage Russische dreigingen De Times meldt uit Moskou: Men verneemt hier, dat de Finsche regee ring de onderhandelingen met de Russische regeering niet als mislukt, maar als onder broken beschouwt. Of men dat op het Kreml ook zoo inziet, moet nog worden af gewacht. Tot heden heeft men er op de Finsche aanduiding niet gereageerd. In de Russische pers zijn vage bedreigingen ge uit, klaarblijkelijk met het doel, druk op de Finnen uit te oefenëh, maar de middelen, waarmede de Russische regeering voorne mens is die aanspraken ingewilligd te krijgen, welke niet vrijwillig werden aan vaard, zijn tot nu toe niet omschreven. Men gelooft, dat de sovjetregeering op het oogen blik vijf divisies heeft aan de Karelische landengte en drie noordelijker aan de Fin sche grens. Volgens Russische verklaring liggen er in de Karelische landengte zeven Finsche divisies tegenover de vijf Russische. Maar het verschil in machinale oorlogsmid delen tusschen de twee strijdkrachten zal wel zeer aanzienlijk zijn. De sovjetpropaganda met haar voorstel ling. dat de Finnen erop uit zijn Rusland aan te vallen, lijkt sterk op die. welke Duitschland tegen Polen gebruikte. Dit wekt in buitenlandsche kringen hier wat onge rustheid. Overigens echter ontbreken aan wijzingen, dat Stalin van plan is terstond verder te gaan met de nabootsing van Hit- Iers methoden, hoewel men wel mag aan nemen, dat de sovjetregeering verstoord is over den uitslag der besprekingen met Finland, nadat zij ook met Turkije haar zin niet heeft kunnen krijgen. NEDERLANDS NEUTRALITEIT BLIJFT GEEERBIEDIGD Nieuwe semi-officieele verklaring te Berlijn Het Duitsche Nieuwsbureau heeft volgens het A.N.P. gisteravond in zijn dienst voor het buitenland de volgende mededeeling opgenomen: Van semi-officieele zijde wordt te Ber lijn gemeld: Een der voornaamste onderwerpen van de internationale pers van de laatste dagen was het z.g. Duitsche voornemen om Nederland en België binnen te rukken. Van Duitsche zijde bestond, naar men in Berlijnsche politieke kringen verklaart, geen aanleiding ten aanzien van deze procedure in de Enqelsche en Fransche en in een deel van de neutrale pers stel ling te nemen, want de Duitsche houding tegenover de neutrale staten is ondubbel zinnig vastgelegd en bekend. Naar men weet zal Duitschland, vol gens zijn duidelijke verklaringen, de neutraliteit van Nederland en België zoolang eerbiedigen, als Engeland en Frankrijk deze neutraliteit respecteeren en als Nederland en België zich zelf in staat toonen hun neutraliteit strikt te handhaven. Wanneer niettemin uitgebreide kringen in Nederland en België in een onge wone opwinding geraakten met daarop vol gende zeer nadeelige verschijnselen voor het binnenlandsche leven vari deze staten, en ook in andere landen ernstige bezorgd heid ontstond, dan zijn deze staten het slachtoffer geworden van het onscrupu leuse propaganda-werk, in de eerste plaats van Reuter en Havas, die in een toegeno men onrust van Europa een van hun oor logsdoeleinden zien. Ten Slotte is ook bekend, met welke me thoden de Engelsche propaganda tijden? den wereldoorlog werkte, en hoe zij thans TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN SAMBEEK, 44 Nov. Vanmorgen te circa vier uur is alhier een droevig ongeval ge beurd. Dc soldaat Kramer uit Rotterdam die zich via de etuwwerken naar de wacht aan den overkant van de Maas moest be geven, is, vermoedelijk door de duisternis misleid, te water geraakt en verdronken. Het lijk is door de dienstdoende ambtena ren van de stuw opgehaald. Groote tekorten, niet door bezuiniging te voorkomen Defensie-uitgaven stijgen het meest Belastingverhooging is noodig Verschenen Is de begrooting voor Neder landsch Indië voor het dienstjaar 1940. Aan de memorie van toelichting wordt het vol gende ontleend: De cijfers van de uitkomsten over het jaar 1937 laten een tekort zien van 548.000 op den geheelen dienst dde over 1938 die meer het karakter van voorloopige uitkom sten dragen een tekort van ƒ37.789.000 Het geraamde tekort over den geheelen dienst voor 1939 bedraagt 127.322; het verwachte tekort bedraagt ƒ96.924. De eindcijfers van de vastgestelde be grooting voor 1940 zijn de volgende: Uitga ven van den geheelen, dien gewonen en den buitengewonen dienst resip. 654.520.103. ƒ592.150.676 en ƒ62.369.432; middelen reep. ƒ599.015.957. f 561.508.195 en 37.507.762. De tekorten bedragen resp. ƒ55.504.151 ƒ30.642.481 en ƒ24.861.670. Hierin zijn verwerkt de in de IndÖ6ohe financieeele nota ter gedeeltelijke dekking van de tekorten op den gewonen en den buitengewonen dienst opgesomde belasting verzwaringen. Intusschen zijn in de jongste 2iitting van den Volksraad en de daarop aansluitende buitengewone zitting nog eeniige aanvul- lingshegrootingen betreffende het dienst jaar 1940 aangenomen, in verband waar mede de tekorten op den geheelen, den ge wonen en den buitenge won en dienst onder scheidenlijk op ƒ58.270.839 ƒ28.272.06? en ƒ29.998.770 werden gebracht In weerwil van het ernstig streven naar beperking en versobering is het niet moge lijk gebleken het normale accres en de nood zakelijke verhooging van sommige uitga ven geheel door bezuiniging op andere hoofden op te vangen. Niettemin kon de stijging der uitgaven van 1939 op 1940 be perkt worden tot een bedrag van rond 4 millioen. De behoeften der nlet-militaire departe menten hebben thans een belangrijker aan deel in de 6tijging gehad, dan het vorig jaar. Noodzakelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, bestuur en poliü° vergden hoogere uitgaven, terwijl daar naast ook gerekend diende te worden o uitgaven voor maatregelen, welke tot eind 1939 uit de ƒ25 millioen-bijdrage van Neder land konden worden gefinancierd, doch daarna geheel ten laste van de Indische begrooting moeten komen. Onder die voor de welvaartsbevordering urgente maat regelen neemt de transmigratie naar de Buitengewesten een voorname plaats in. De militaire uitgaven blijven met eer bedrag van ƒ105.5 mdllioon rond f5.5 mil lioen beneden de raming voor 1939, waarbij nochtans in aanmerking dient te worden genomen, dat in dat Jaar zeer belangrijke suppletoire crediieten voor de beide militai re departementen moesten worden toege staan en dat de verdere voortgang van hei proces der opvoering van de weerkracht van leger en vloot dergelijke credieten ver moedelijk ook voor 1940 noodig zuller. maken. Relatief blijven de defensie-uitga ven het overwegend grootste aandeel in de uitgavenstijging der laatste jaren opeischen. Vergeleken met 1938 is de uitgavenstii ging voor oorlog en marine-ruim 24 en voor de overige uitgaven (exclusief rente en aflossing) rond 9 Tegenover de stijging der uitgaven brach' de op basis van den tegenwoordigen belas tingdruk aanvankelijk opgestelde raming der middelen geen noemenswaardige ver meerdering. Aangezien de minister met de Indisch- regeering het hieruit voortvloeiend tekort op den gewonen dienst van rond 40 mil lioen niet toelaatbaar achtte en het uit gaven-accres reeds tot het strikt ohvermij delij-ke was be.perkt, was hei noodig tot ver sfterking van de middelen over te gaan. Bij afzonderlijke, bij de Tweede Kamer ingediende aanvullingsbegrootingen voor 1939 is daartoe gerekend op: verhooging van de inkomstenbelasting, deels door wij ziging van de tarieven voor de inkomens klassen tot 300, anderdeels door verhoo ging van de opcenten van 50 tot 75, welke ƒ8.1 millioen moet opbrengen en verhoo ging van de opcenten op de vennootschape belasting van 100 op 150, welke 8.8 mil lioen moet opbrengen. In totaal dus een meerdere opbrengst van 16.9 millioen. De oorlogstoestand en het Indische budget Vanzelfsprekend is bij de samenstelling der onderhavige begrooting geen rekening kunnen worden gehoudlen met de buiten gewone omstandigheden, waarin de wereld sedert eind Aug. j.l. is komen te verkeeren en met den volstrekt onberekenbaren in vloed, welke deze op de Indische finan ciën zullen uitoefenen. Als vaststaand kan intusschen wel wor den aangenomen, dat de uitgaven een niet onbelangrijke stijging zullen ondergaan als gevolg van de getroffen maatregelen tol handhaving van onze neutraliteit. De minister is inmiddels met de Indisch^ regeering in overleg getreden nopens de wensch el ijkh ei d nm voor deze hoogere uit gaven compensatie te vinden in geëigende fiscale voorzieningen, verband houdende met de huidige buitengewone omstandig heden. Geconcludeerd dient intusschen te w'or den, dat, als gevolg van de volkomen ver anderde situatie in de wereld aa.n de eind cijfens van de begrooting. evenals trouwen? aan de vermelde cijfers voor bet dienstjaar 1939. slechts betrekkelijke waarde kan wor den toegekend. Zooveel is echter zelker. dat de eisch var- een voorzichtig financieel beleid scherp dient te blijven gestelJ. Waar blijven de schoenen? Het laatste nummer van Ons Bonds blad, orgaan van de Christelijk georga niseerde schoenmakers-patroons en winke liers staat vol met klachten over de moei lijkheden in dit bedrijf. De moeilijkheden rijzen aan alle zij den op. Leer en fournituren zijn slechts tegen zeer verhoogde prijzen te bekomen; 50 verhooging is zeer gewoon, maar heel vvat hoogere percentages komen ons Ier oore en aan de andere zijde Jan Pu bliek, die zich nog al te vaak krampach tig vastklemt aan het gezegde van den Minister, dat de prijzen niet noemens waard verhoogbehoeven te worden, omdat in ons land van alles in ruime mate in voorraad is. Eilieve. de practijk klopt nu eenmaal niet op de bekendmaking van den minis ter en wij gelooven niet te boud te zijn, als wij zeggen, dat wij als schoenmakers weer het ergste in de verdrukking zijn. Ten bewijze van deze klacht wordt aan gevoerd: Van leverings- en betalingscondities is geen spoor meer te bekennen. Leve ringen worden in vele ggvalleil nagela ten, en betalingen gaan in vele gevallen uitsluitend kassa. Eigenmachtig worden omzetpremiën zonder eenige nadere be spreking eenvoudig niet meer gegeven. De vier fabrieken met hun vastgestelde verkoopsprijzen en hun vastgestelde om zetpremiën hebben, boven een geweldige prijsverhooging, ook nog aangekondigd geen omzetpremie meer te geven. Kan dit nu niet anders? Zijn daar voor niets organisaties van schoenwinkeliersver- eenigingen? Kan daar dan niet eerst overleg mede gepleegd worden? Is er zelfs geen federatie van schoenwinke- liersvereenigingen om die zaak mede te bespreken? En dan de levering? Waar blijven de schoenen? De fabrieken werken met man en macht, doch schijnen eerst de groot winkelbedrijven te helpen. Merkschoenen zijn met goedkeuring der Regeering voor de tweede maal in prijs verhoogd, maar ook daarin is wei nig of niets geleverd in de afgeloopen maanden. Zouden ze nu, na deze tweede verhooging. los komen? Het is maar een gedachte, die zoo in je op komt! Orders, welke 6, 7 weken geleden zijn opgeno men, met verhooging van 60 ets. per paar, echter vrijblijvend wat prijs en levertijd betreft, begint men nu uit te voeren als men accoord gaat met ver- hoogingen van 1.50 tot 2.25. En wat moeten wij Toen? Onze klan ten nog langer laten wachten en weg sturen?, Finsche houtboot „Elsie" verloren Lading van de „Jeannette" wordt gelost TERSCHELLING, 14 Nov. De op de Noor- dergronden bij Terschelling gestrande Fin sche houtboot „Elsie", welker bemanning, zooals gemeld, gisteren door de reddingboot „Nicolnas Mai-ius" in veiligheid is gebracht, wordt thans als verloren beschouwd, zoodat geen bergingspogingen meer worden gedaan. Het srhip Avas. toen de opvarenden zich nog aan boord bevonden, reeds in tweeën gebro ken. De machinekamer en ruimen staan A'ol water. Een gedeelte van den deklast is door de golven weggespoeld. De uit 19 koppen bestaande bemanning bevindt zich op het eiland. Het schip meet 1410 bruto en 792 netto ton, werd in 1882 gebouwd en behoorde aan de Rederi Ar/B Fram te Mariehamn (Finland), Het Nederlandsche s.s. „.Teannette", dat op het strand van Vlieland is geloopen, zit daar nog steeds vast Besloten is de lading, welke uit lucifers bestaat op het strand te lossen, waarna zal worden getracht het schip in het water te trekken. Daartoe zal op gun stiger weersomstandigheden worden ge wacht. aangezien de zee nog te hoog staat om een verbinding te maken. De sleepbooten ..Stortemelk"" en ..Neptu- nus" blijven in de nabijheid liggen. De be manning kan zich te voet naar den vas wal begeven en wordt van het eiland af voedsel voorzien. Indien de lading gelost zal zij over het strand naar d'e haven m Vlieland worden vervoerd, vanwaar zij m de plaats van bestemming zal worden over gebracht. Nog maar weinig ingeleverd 'S-GRAVEJNHAGE, 14 November. In verband met de ten behoeve van de volkshuishouding binnenkort plaats hebbende vordering van d< hier te lande aanwezige voorraden binnenland sche scheerwol bij de schapenhouders en all' overige belanghebbenden, die niet zijn inge schreven bj het Rijksbureau voor wol en lom pon te Tilburg, heeft de Minister van Economl sche Zaken op 31 October J.l. aan alle belang hebbenden door middel van de dagbladpers ei. de radio medegedeeld, dat z(j op grond van de wet medewerking verdediglngsvoorbereidin 1939 verplicht zün de in hun bezit zijnde hoe ilheden binnenlandsche scheerwol nauwkeu rig 'oldoening aan deze verplichting, welk' gelegd in de beschikking van den Minis i 27 October 1939. werden belanghebben i in kennis gesteld, dat zü d daarvoor benoodigde fo halen bü de secretarie zij woonachtig zün en di nen zeven dagen mde beschikkl bü deze seci Aagezien deze termijn inmiddels is verstr ken en tot dusverre slechts een beperkt aant opgaven is binnengekomen, wordt belanghel VOORNAAMSTE NIEUWS Dit nummer bestaat uit DRIE bladen De Finsche delegatie heeft wegens het vastloopen der onderhandelingen Moskou verlaten. Britsche en Fransche troepen verlaten >eddeels het Verre Oosten. BritSch lijnvaartuig nabij Singapore vergaan. Duitsche bommen op de Shetlands- eilanden, Berlijn heeft een nieuwe semi-officieele verklaring afgelegd inzake de eerbiedig ging van onze neutraliteit. Verschenen is de begrooting voor Ne- derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1940 Vandaag is de brug over de Noord WAARSCHIJNLIJK REGEN Weerverwachting. Matige tot krach tige, wellicht tijdelijk verder toenemende meest Zuidelijke wind. Betrokken tot zwaar of halfbewolkt. Waarschijnlijk eenige regen. Aanvankelijk weinig ver andering in temperatuur. Later waar schijnlijk iets kouder. THERMOMETER STAND Stand vanmorgen half twaalf 9.4 C. 15 Nov. Zon op 7.21 uur, onder 4.08 uur 15 Nov. Maan op vm. 11.01 u. ond. nm. 7,59 u FIETSERS LICHT OP: 15 Nov. Van 'sav. 4,38 u. tot 'smorg. 6,53 u Arbeidersvakcentralen weer bijeen Ter bespreking van actueele zaken UTRECHT, 14 Nov. De besturen Aran de samenwerkende arbeiders-vakcentrale kwa men deze week opnieuw bijeen ter bespre king vam een aantal actueele en urgente zaken. Besproken werden o.m. het oprichten van een oorlogsrisico-bank door de werkgevers ter dekking van het oorlogs-ongevallenrisi- co van de arbeiders, hetwelk met imgang van 12 Dec. a.s. uit de ongevallenwetten zal zijn gelicht en het opnemen van vertegen woordigers van de arbeidersvakbeweging in deze oorlotrsrisicobank. Voorts werden besprekingen gewijd aan de prijsstijging en de loonvorming; het ont slagrecht in mobilisatietijd; de herscholing en omscholing van werklooze arbeiders ter bevordering van hun opneming in het be drijfsleven overeenkomstig de circulaire van den minister van sociale zaken van 9 October 1939; het opnemen van vertegen woordigers van de arbeidersvakbeweging in de grondetoffenbureaux voor het be drijfsleven; de verbetering in de kostwin nersvergoeding en het uitbetalen van me- nagegeld aan verlof gar gers, alsmede de po gingen, die Avorden aangewend om te ver krijgen, dat de huishuren van de kostwin nersvergoeding worden ingehouden. OVERSTE IN ARREST? Het Tweede Kamer-lid De Marchant et d'Ansembourg heeft aan den Minister van Defensie de volgende vragen gesteld: Is het waar, dal een oversfp onder verden king van spionnage in arrest is gesteld? Indien dit inderdaad! het geA'al is. is de Minister dan bereid den naam of althans do aanvangsletters van den naam van den ii arrest gestelden hoofdofficier mede te dee len. opdat een eind wordt gemaakt aan de verdenking, die door een persbericht over een arrestatie van dezen aard op alle over sten van het Nederlandsche leger is gelegd? AANBESTEDING Aanbesteed is het maken vari een gedeelte weglichaam, het aanbrengen van een ge walste fundeering, het maken van een klinkerbestrating, het aanleggen van een rijwielpad, benevens het verrichten van bij- behoorende en bijkomende werken ten be hoeve van den aanleg vai^den provincialen weg, nieuAve Rijksweg Oegstgeest/Haarlem- mermeerpolderSassenheim Noordwijker- hout, een en ander gelegen in de gemeente Sassenheim. Laagste insohrijfster was de firma J. Warnaar en Co te Den Haag. a'nor de som van f 49.900.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1