jHetture gCrtterij* (ümtrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Chateau Paulet ponnementspnjö: f kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 2.35 |nco per post 2.35 portokosten f week0.18 hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 1 dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling e nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i Ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6854 ZATERDAG 11 NOVEMBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang Sbbertentieprijjen: Van 1 tot 3 regels f 1.17'/» Elke regel meer 022'h Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels ar. 2.30 Elke regel meer »V/ic.V«k. 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureao wordt berekend ƒ0.10 is geen nieuws is vandaag wederom elf November, kwart eeuw geleden had op het elfde in den elfden dag der elfde maand an het vuren plaats, na een (eden oorlog op vele fronten, die glo- vijftig maanden had geduurd, •ijders, die het persoonlijk meege- hebben, dat na het nu eens daverend verdoovend geluid van het geschut, op andere momenten slechts bij zich liet hooren, de groote stilte in- iggen, dat deze rust. deze volstrekte jheid van verder gevaar, zoo onwe- aandeden dat men daarvan bijna nog onbekende bedreiging ver- Maar deze „bedreiging" was niet JI dan de vrede, die zijn regiem over ierwoeste wereld hernam en beloften in te houden voor nieuw opbloeiend jiengeluk, voor wederom gegrondveste prt. De geallieerde mogendheden, die d hadden, den oorlog te hebben vol om zulk een betere wereldorde inluiden, waarin geweld aan recht zou moeten afstaan, ing zou worden vervangen door overleg en bestaansveiligheid, ble- iter sindsdien niet in staat, na iet de wapenen ook dezen kamp des n bevredigend einde te voeren, uit den treure geconstateerd en moet 00I4 worden herhaald, dat de vrede, door den wapenstilstand van 1918 igeluid, nimmer tot een waren vrede gedijen. Thans, na omstreeks een w, is dit duidelijker en tevens inder dan ooit. Ook nu beleven wij elfden November 1939, een wapen- d. Maar een van tegenovergestelde ing dan zijn historischen voorganger, strijdt men practisch weinig of niet itbare en zichtbare wapenen, niet men vredesgezind is, doch omdat reet geen vat op den tegenstander te krijgen, dan door een economische g na te streven. Zoo zitten wij dan _een fase van afwachten, wat uit deze worden wil, en worden daarbij van uh tijd door veranderde omstandigheden staa herinnerd, dat er achter ons rustige Kintoan allen dag, voor zoover wij dat nog Sir p mogen behouden, gevaren loeren, |i eens dichterbij rukken, dan weder Ben achtergrond terug schuiven. *deze symptomatische veranderingen h wij bijvoorbeeld rekenen de ten- idie zich juist thans weder in Neder- 1 België en Zwitserland kenbaar maakt, jfensie nog iets verder te versterken, j aanleiding daarvoor bestaat zal men ht later eens, bij voorbeeld in rustiger mogen vernemen, de afwezigheid van werkelijk nieuws het de aandacht, dat de Zweden dit tk hie^n Nobelprijs voor letterkunde hebben [end aan een Finschen romansohrijver, meerdere malen was „voorgehan- eerendoch tot op heden nimmer meer dan ;al Ift der benoodigde stemmen had kun- ►halen. Wij mogen veronderstellen, dat irkwaardige positie, waarin het vader- 'an dezen auteur zich ten opzichte van ld bevindt, de Zweedsche sympathie djn arbeid eenigermate heeft vergroot, jdien voelt men thans in Zweden Fin- hoof\an als den voorpost der Scandinavi- >elangen, en niet langer ziet men in nen lieden, die door het ontwikkelen en eigen letterkunde en wetenschap lvloed van het Zweedsch in hun land I; en te niet te doen. jFinsch-Russische geschillen zijn ove- 1 ook nu nog niet tot een oplossing cht. Heel de affaire staat wederom op 30de punt; de Finsche delegatie heeft ïw om nadere instructies aan Helsinki L n vragen. Het is merkwaardig mpasse ditmaal minder vrees en beven is, t mee te brengen, dan zulks bij vorige inheden het geval was. Het gevoelen et niè te overheerschen, da* er in het noorden tenslotte toch geen oorlog ihoeven te komen. 13 het moment, dat wij dit sohrijven, wij nog niet met welke woorden de ,'he rijksminister Hess de dooden van ianslag te München naar hun laatste l jaats zal hebben geleid Zal zijn rede ■ijn. nkondiging van straffe repressailles Is toei^e volksgroepen bevatten, waaruit de s kunnen zijn voortgekomen? Ook .jitrent is er geen nieuws. De oorlog nan aat daar aan vast zit traineert; het ile leven zou intusschen 0 zoo gaarne •Qfustigen gang willen hernemen.... LEC aardschuivingen op noemd' Sumatra ïeel d| 11 Nov- <Aneta). De „Deli Cou- Kon.verneemt, dat op de Noordelijke 1 pepte van de Sinaboeng, zware aardver- ekmaitjoggH zjjn geconstateerd. Deze be- ^pP®[n op ongeveer 200 meter van den top de grejftn berg en schoven op naar de Sinaas- beidenpnrlerneming van den heer Konijn. imilie Konijn is de woning, welke op ""^iderneming ligt, ontvlucht. Vele in- FinaPcllen zhn. a's cevolg van de toe- de vaPde bereverschuivingen, eveneens met en goed gevlucht. In de kampongs technilinkt overal de tong-tong. verschuivirm schijnt nu voorloopig m z"ilstand te zijn gpkomen. De sinaas- is dfaanp,ant is beschadigd, terwijl vele len ee£uinen en een complex Sawahs bij n. song Siparane zijn vernield. Gevreesd utlek.'- dat hij voortduring van de huidige ne»i vA cen voortzetting van deze ontzaglijke flfchuiving van de Sinaboeng te ver- hure*en is. V,„EJ KORTE MINISTERRAAD seeraaf?^3^ van Ministers heeft gisteren in laten middag gedurende korten tijd iderd, J ERWTEN OP DE BON Een half kilogram in vier weken De Minister van Economische Za ken deelt mede, dat gedurende het tijdvak van Zaterdag 11 Nov. a.s. tot en met Vrijdag 8 Dec. a.s. de met „3" genummerde bon der rijksdistributiekaart recht geeft op het koopen van een half kilogram groene erwten of spliterwten. Gezien de omstandigheiddat de splitterijen in verband met den aanvang der distributie op korten termijn groote hoeveelheden erwten hebben moeten bewerken, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat niet alle winkeliers onmiddellijk ten volle aan de vraag naar split erwten zullen kunnen voldoen. De winkeliers zullen echter in ieder geval in den loop der volgende week over voldoende spliterwten kunnen beschikken ofn alle be stellingen voor dit artikel te kun nen uitvoeren. WAT NIET VERZWEGEN WORDT Onder het opschrift „Feiten, die de demo cratie verzwijgt", verspreidt men van natio- naal-socialistische zijde een ongeteekend pamflet, dat alle kenmerken van grove demagogie draagt; een kwalificatie, welke wij ongaarne en zelden gebruiken. Wat men met „de democratie" bedoelt, weten wij niet precies, maar dat „de demo- cratie"' de genoemde feiten verzwijgt, is in strijd met de waarheid. Het is algemeen be kend en de Minister van Economische Zaken gaf nog pas openhartige voorlichting, dat wij in ons land' veel meer voor natuur boter betalen dan deze op de Engelsche markt opbrengt. Ons Nederlandsche volk is mot dat feit volkomen op de hoogte. Het gaf ook meer malen reden tot verwondering en ook „democraten" hebben er wel eens critisch over gesproken. Maar het feit is even vaak „verklaard". Het staat immers zóó, dat ons land boter moet uitvoeren. Wij behooren tot de boter- exporteerende landen. En onze boerenbe volking, voor welke juist de nationaal-socia- listen zeggen op te komen, is er voorheen wèl bij gevaren. Maar toen kwam de econo mische crisis en als gevolg daarvan zakte de wereldmarktprijs van de boter tot ver beneden kostprijs. Wat moest er toen gebeuren? Liet de Regeering alles rustig begaan, dan waren minstens twee gevolgen onafwendbaar: primo zou onze boter van de voor ons zeer belangrijke Londensche markt verdwenen zijn en secundo ware onze boerenstand aan armoede prijs gegeven. Dit laatste zou dan weer geleid hebben tot instorting van het veehoudersbedrijf met alle narigheden en ellende daaraan verbonden. Zoowel om het een als om het ander tegen 1e gaan, heeft de Regeering toeslag gegeven op den uitvoerprijs der boter en deze toeslag iedereen weet het wordt in feite betaald door de Nederlandsche con sumenten. Het Landbouwcrisisfonds incas seert deze gelden en steunt er de boeren mee. Dat is de hoofdzaak. Daarnaast rijzen natuurlijk wel eenige vragen; b.v. deze, of de uitvoer tegen niet- loonende prijzen moet doorgaan en ten tweede of het niet beter ;s, dat ons volk zelf, tegenwoordig speciaal de soldaten, de natuurboter consumeert, in plaats van mar garine te eten. Deze vragen zijn voor discussie vatbaar. Doch men bedenke wel, dat de gevolgen zouden zijn, dat wij veel meer dan 40 ct de boter zouden moeten betalen, omdat de kostprijs hooger ligt; en in de tweede plaats zou de werkloosheid in de zeer be langrijke margarine-industrie dermate toe nemen, dat voor steun ook enorme bedragen noodig zouden zijn. Hierover valt echter te praten en wij zijn overtuigd, dat deze dingen voortdurend de aandacht der Regeering hebben. Wie echter meent, dat de moeilijkheden zoo gemakke lijk op te lossen zijn, toont weinig econo- isch inzicht te hebben. En wie, gelijk de nationaal-socialisten, hier van opzet spreken en het voorstellen, alsof onze Regeering het eigen volk benadeelt ten bate „van den Engelschman", die schendt in wezen onze neutraliteit, lastert de Regeering en maakt zich schuldig aan demagogie. DRIE VERKEERSDAGEN Teneinde de weggebruikers 00 de nood zakelijkheid te wijzen de maatregelen var het verkeer in acht te nemen zullen doo- het Verbond van Vereenigingon voor Vei'ie Verkeer in samenwerking met de Vereeni gingen voor Veili,* Verkeer, drie verkeer? dagen worden geh >uden en we! on Donder dag 23, Vrijdag 24 en Zaterdag 25 Novem ber a.s. Ds A. B. te Winkel overleden In den afgeloopen nacht is te Den Haag op 59-jarigen leeftijd overleden Ds. A. B. te Winkel, Ned. Herv. predikant aldaar. Aalt Berth us te Winkel werd 21 Septem-: ber 1880 te Utrecht, waar zijn vader hoofd eener Chr. Schooj was, geboren. Hij studeerde aan het Gem. gymnasium en de Rijksuniversiteit, en werd in 1904 can- didaat voor het Prov. Kerkbestuur te Utrecht. Zijn eerste gemeente was Pc Meern (U.), waa. zijn voorganger, wijs len Ds N. v. Schou wenburg van Am sterdam, toen t.- Hien en Dodewaard. hem bevestigde op 29 October 1905. In 191(; werd het beroep naar Arnhem aangenomer waar hij als 6de predikant zijn intrede dee-% na vooraf te zijn bevestigd door zijn latere?) Haagschen collega, Dr A. Troelstra. In 1916 kwam voor de tweede maal eeit beroep uit Den Haag. Dit beroep werd aan genomen en 28 Juni van dat jaar bevestigde Dr Troelstra den nu overledene in de Groote Kerk, in welk kerkgebouw Ds 'e Winkel den Woensdagavond daarop intrede deed, spre kende over Jes. 62 1. De wijk van wijlen Ds Zeydner (de Re- gentessebuurt) werd aan zijn zorgen toever trouwd. Op onderwijsgebied nam de overledene een vooraanstaande plaats in, terwijl hij ook in andere vereenigin?en arbeidde. Van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk was hii meerdere jaren lid sn geduren de eenigen tijd vice-voorzitter. Door zijn pen is Ds te Winkel eveneens al om bekend geworden. Met Dr A. Troelstra redigeerde hij de preekenserie: Van goeder tierenheid en recht. Ook maakte hij deel uit van de redactie van het weekblad van de Conf. Vereen.: „De Geref. Kerk". Met prof. dr. Th. L. Haitjema redigeerde hii het drie- maandelijksche tijdschrift: „Onder eigen vaandel", waarin hij de kroniek verzorgde.- NIEUW SOHIP VOOR DE K.P.M. Naar verluidt heeft de Kon. Paketvaari maatschappij te Amsterdam aan Boele's Scheepswerf te Bolnes opdracht gegeven tot den bouw van een nieuw schip van c.a. 3000 ton. Het schip zal den naam „Band'' dragen. Werkersvergadering te Den Haag 's GRAVENHAGE, 11 November. Gisteren avond is in het Gebouw voor Kunsten co Wetenschappen in Den ITaag een geweste lijke werkers-bijeenkomst gehouden van de districten Den Haag, Leiden, Rotterdam, Gouda en Dordrecht van de N.S.B. In deze besloten vergadering, welke door 2300 personen werd bijgewoond, is het woord gevoerd door de heeren Mussert, Rost van Tonningen en Van Geelkerken. Na de pauze werden de slachtoffers van den aanslag in München herdacht, waar na de aanwezigen den Nationaal-Socialisti- schen groet brachten, terwijl de muziek het „Ik had een wapenbroeder" speelde. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDEE GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Het grensincident bij Venlo Wel gepreciseerd, niet opgehelderd Een doode, een zwaargewonde 's GRAVENHAGE, 11 Nov. Het on derzoek. door de bevoegde autoriteiten in gesteld inzake het Donderdag aan de grens bij Venlo voorgevallene, heeft, naar wij vernemen, het gebeurde wel nader ge preciseerd, echter niet opgehelderd. Er is komen vast te staan, dat Donder dagmiddag te half vijf op enkele tiental len meters van de grens een Nederland sche auto heeft gestopt. Twee van de inzittenden stapten uit, waarop een zestal personen in burger toesnelden en hen be schoten. tengevolge waarvan een inzitten de vermoedelijk werd doodgeschoten en een ander zwaar werd gewond. Daarop naderde uit Duitschland een auto, die de Nederlandsche auto met de nog inzitten den en de beide slachtoffers over de grens voerde. Een en ander gebeurde in snel tempo onder bedreiging met geweld en kon niet worden verhinderd. Uiteraard is van de zijde der Neder landsche regeering van dit ernstig mis drijf mededeeling gedaan te Berlijn met het verzoek een onderzoek in te stellen. De Nederlandsche autoriteiten zijn aanstonds begonnen aan deze zijde der grens alle beschikbare gegevens te ver zamelen. België legt persbreidel aan Het orgaan van de rexistische beweging, „Pays Réel", is door de Belgische regeering voor onbepaalden tijd verboden, wegens op hitsende artikelen tegen Engeland. Een zelfde maatregel is getroffen tegen 't communistische weekblad „Het Vlaamsche Volk", dat in Antwerpen verschijnt, en het Waalsch gezinde radicale dagblad uit Char leroi „Bataille Wallonne". De regeering heeft ook in België verboden het anti-Joodsche Duitsche orgaan „Der Stürmer". Wat het Algemeen Steuncomité beoogt Een openbare inzameling op komst DEN HAAG, 11 Nov. Eiken dag blijkt als het ware tastbaar, hoe noodig het is en zal zijn, bijstand te verleenen aan de vele slachtoffers, die de oorlogstoestand ock hier te lande maakt: hoofden van gezinnen, die hun betrekking hebben verloren; kleine zelf standigen, wier bedrijven gesloten moesten worden; groepen van personen, wier han delszaak is stilgelegd, oendat de uitvoer van de artikelen waarover het gaat, is stopgezet. Hoe moeten deze menschcn worden gehol pen? Het antwoord op deze vraag moet ge lezen worden in het feit, dat de Regeering, op het voorbeeld van het Koninklijk Natio naal Steuncomité, dat in 1914 en vo'genae jaren uitnemende diensten aan ons »olk be wees, het Algemeen Steuncomité 1Ö39 heeft ingesteld. Dit Comité is geïnstalleerd door zijn Eere-Presidente Prinses Juliana, die het met raad en daad bijstaat en geen vergade ring pleegt te verzuimen. Het Comité heeft ons onder leiding van den Voorz., den heer K a n, lid van dan Raad van State, iets meegedeeld van de wijze, waarop gewerkt wordt. Voorop gesteld mag wel worden, dat geld, veel geld noodig is. Het Comité vertrouwt dat het nimmer versagend plichtsbesef van het Nederlandsche volk ieder, die nog iets te missen heeft, naar de mate van zijn krachten, zal aansporen, het zijne bij te dra gen. Een der voornaamste maatregelen, die tot het beoogde doel leiden, is uit den aard der zaak een openbare inzameling aan de hui zen en op straat Deze inzameling zal zoo veel doenlijk worden gehouden in de week van 13 tot 19 November. In een enkele plaats, die zich wel door erg grooten ijver onderscheidde, is de inzameling reeds ge weest. Wij vernamen, dat zij in Amsterdam zal geschieden op 7 December. Het Comité meent te mogen verwachten dat de Burgemeesters, wier bemidde'ir.p tot dit doel door den Minister is inperoppen met volledigen inzet van hun persoonlijk heid er toe zullen meewerken, dezen maat regel te doen slagen. Door bemiddeling van plaatselijke comité's zal bereikt kunnen worden, dat de opbrengst evenredig wordt aan de behoeften. Een tweede maatregel is een beroep op ka pitaalkrachtige lichamen. Reeds gaven, als bekend, de Koninklijke Nederlandsche Mij. tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned.-Indië en de Bataafsche Petroleum Mij. een bezielend voorbeeld, elk door een gift van f 25.000. Aan de aangeslagenen in de Rijksinkom sten- en Vermogensbelasting wordt verder, dank zij de toegewijde tusschenkomst van de Burgemeesters, een circulaire verzonden, waarin gewezen wordt op den burgerplicht om onkele opcenten op den aanslag beschik baar te stellen. Deze circulaire kan men be schouwen ats een moreel aanslagbiljet. Voorts ligt het in de bedoeling, briefkaar ten uit te geven met de beeldtenissen van de jonge Prinsesjes en Haar Ouders. En vanavond zal te kwart over acht over de beide zenders een woord tot de radio-luiste raars worden gesproken. Nog tal van andere maatregelen zijn in overweging, terwijl andere aan de vinding rijkheid van de plaatselijke comité's worden overgelaten. Hoe het geld zal worden verdeeld De gelden, die, naar het Comité verwacht, ondanks den nood der tijden, het bewijs zui len leveren, hoezeer ons volk het verstaat zijn landgenooten in benarde omstandighe den te steunen, vloeien in de eerste plaats toe aan het Nationaal Fonds voor Bijzon dere Nooden en aan de Koninklijke Vereeni- gingen tot Steun aan Miliciens, de z.g.n. Stamil. Deze beide, reeds lang bestaande, lichamen beschikken over wijdvertakte or ganen, die spoedig hulp verzekeren. In ver band hiermede zullen beide instellingen een derde van de opbrengst ontvangen. En overigens, gaandeweg, en voorzoover de uitkomsten beantwoorden aan de voor teekenen, za! bovendien het Steuncomité rechtstreeks te hulp komen waar deze hulp het meest noodig is. Hoezeer steun ge- wenscht is. moce hieruit blijken, dat in den 'oop van deze week bij de Stamil reeds 1600 aanvragen waren binnengekomen. Men deelde ons nog mede dat de hulp vooral gezien moet worden als van sociaal karakter Is bijv. een bedrijfstak, zooals de kweekerij te Boskoop of de visscherij op de Noordzee, door den oorlogstoestand getrof fen, dan is de Regeering er. zooals spreekt, in de eerste plaats op uit. economisch te steunen bijv door de apparaat van den uitvoer of de prijzenregeling Doch daarnaast beoogt het Algemeen Steuncomité 1939 voor al sociale hulp Voor den goeden verstaander «nnpe hij veelvuldig voorkomen! deelen wij nog mede, dat het gironummer van het Comité is Den Haag 25000, bankier de Rotterdam- sche Rankvereeniging. Twee vreeselijke ontploffingen Vijf militairen en een burger omgekomen Bij werkzaamheden, welke door mili tairen werden verricht, hebben zich gister eenige ontploffingen voorgedaan, waar door zes menschen werden gedood. In een Geldersch dorpje, niet ver van Amersfoort kwamen een sergeant en drie soldaten om het leven. Te Bellingwolde werden een burger en een soldaat gedood. Omstreeks kwart voor twaalf, aldois meldt de „Tel.", hoorden arbeiders, die in de om geving van de plaats van het eerstgenoemde ongeval aan het werk waren, een doffen, harden knal. Opkijkend zagen zij een vuur straal omhoogschieten boven de boomen van het bosch uit, gevolgd door stukken aarde. De kracht van de explosie was zeer groot. De arbeiders 6nelden naar de plaats van het ongeluk, doch konden geen hulp meer bieden. Een sergeant en twee soldaten waren op slag gedood. Een derde soldaat, die wat verder verwijderd was. had oogen- schijnlijk geen levensgevaarlijke verwon dingen; toch overleed ook dit slachtoffer eenige minuten later. Onmiddellijk na hef ongeluk werd het militaire hospitaal te Amersfoort gealar meerd en niet lang daarna arriveerden een officier van gezondheid, zoomede een groot aantal ziekendragers en verplegers. Hulp kon echter niet meer baten Omstreeks half twee werden de slachtoffers in militaire ziekenauto's naar Amersfoort vervoerd. Het ongeluk bracht bij de overige solda ten en de toegesnelde arbeiders groote ont zetting teweeg. De mannen waren geheel overstuur. Voorloopig werden de werkzaam heden gestaakt Een der slachtoffers, een soldaat, zou juist met verlof mogen gaan, omdat zijn vrouw in een ziekenhuis was oogenomen. Een soldaat, die ook deelnam aan de werkzaamheden, is op het laatste oogen- blik aan den dood ontsnapt Toen de ont ploffing plaats vond, had hij zich juist naar een op eenigen afstand staande groep mili tairen hegeven, om iets te vragen. De slachtoffers van dit ongeluk zijn serg. J. J. Herst, afkomstig uit Den Haag en de soldaten A. Bakker, uit Uitgeest; H. de Jong uit Mijdrecht en Th. de Goede uit Enschedé. Bij de ontploffing is een gat in den grond geslagen van ruim anderhalven meter diepte. Later op den middag, tegen vier uur, Is op een ander punt in dezelfde omgeving nogmaals een ontploffing voorgekomen. Een landbouwer, die met paard en wagen pas seerde, werd van zijn kar geslingerd, doch kwam er zonder noemenswaardige verwon dingen af. Het paard' werd echter op slag gedood, terwijl de boerenkar vernield werd. Ontploffing te Bellingwolde Twee dooden SELLINGEN, Gistermiddag heeft zich te Bellingwolde een ontploffing voorge daan, waardoor twee personen zijn gedood. Het zijn de 25-jarige kruidenier Jan Mulder uit Sellingen en een soldaat, van der Nek ge il ee ten. De deerlyk verminkte lijken z'jn naar het lijkenhuisje te Vlagtwedde overgebracht. M. laat een vrouw en een kind achter. De om het leven gekomen soldaat was 22 jaar en afkomstig uit Kolham. Het prijspeil van kruidenierswaren Thans eenigszins geconsolideerd Gedurende de week van 30 October tot 4 November kwamen er in de prijzen van een groot aantal kruideniei-swaren weinig wij zigingen voor, volgens de gegevens, die het Economisch Bureau van den Centralen Bond van Ned. Verbruikscoöperaties ontving van een 20-tal aangesloten vereenigingen. De prijzen van kaas en suiker daalden vergeleken bij de voorafgaande week, iets Bij slaolie, bak- en braadvet, abricozen, ap pelen, rozijnen, zeep en losse havermout kwamen (weer vergeleken bij de voorgaan- oe week) nog kleine prijs verhoogingen voor. Deze artikelen leggen echter bij de bereke ning van het gewogen indexcijfer van de voedingsmiddelen, die in kruidenierswinkels worden verkocht, niet veel gewicht in de schaal. Zoodoende kan, tengevolge van de prijsdaling van kaas en suiker, het PedoeMe gewogen indexcijfer dalen van 112,9 in de week van 23 tot 28 October tot 112,1 in de week van 30 October tot 4 November (24 29 Juli 100). Men kan dus zeggen, dat het prijspeil van kruidenierswaren zich nu eenigszins gecon solideerd schijnt te hebben. Na den aanslag te München Gestapo verhinderd controle te houden? Volgens „Politiken" is de aandacht van de Gestapo na den aanslag te München geves tigd op de Joodsche en monarchistische kringen in Beieren. Verscheiden bekende joden uit München en omgeving zijn giste ren naar het hoofdkwartier van de Gestapo overgebracht. Men vraagt zich af, zoo vervolgt h>t blad, hoe het mogelijk was, dat de helsche chine niet door de politie ontdekt is. Het gerucht gaat. oat men de Gestapo verhin derd heeft om, zooals gebruik is. het lokaal waar II i t 1 r zou spreken, te doorzoeken, zeggende, dat de oude nazigarde een vol doende bewaking vormde. Alle orders, welke r.e politie uit Berlijn heeft ontvangen, kwamen van het ministe rie van propaganda, dat nauw met de Gestapo samenwerkt Men gelooft, dat de bom celiniet bevatte. (Bovenstaand bericht, verspreid door Havas brengen wij onder alle voorbehoud otnder dg aandacht onzer lezere. Red.)' PONTIER 8c KARREMAN MAKELAAR IN ASSURANTIËN ROTTERDAM SLUITEN EVENEENS ALLE SOORTEN MOLESTVERZEKERINGEN VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen en het ZONDAGSBLAD Mededeeling over de erwtendistributie. Het grensincident bij Venlo is nog niet opgehelderd. Bij twee explosies zijn gister vijf mili* tairen en een burger om het leven ge komen. Te Den Haag is overleden Ds A. B« te Winkel, Ned. Herv. predikant aldaar* Een klein Engelsch oorlogsschip ver mist. De begrafenis der slachtoffers te München. Franschen slaan kleine Duitsche aan vallen af. Mislukte aanslag op den koning van Egypte. MEER KANS OP REGEN Weerverwachting. Aanvankelijk zwakke tot matige, later wellicht toe nemende Zuidoostelijke tot Zuidelijke of Zuidwestelijke wind. Half tot zwaarbe wolkt of betrokken. Toenemende regen- kans, aanvankelijk alleen in het Zuiden, later ook in het Noorden. Weinig ver andering in temperatuur. 12 Nov. Zon op 7.16 uur, onder 4.12 uur 12 Nov. Maan op vm. 8.20 u. ond. nm. 5.14 u 13 Nov. Zon op 7.18 uur, onder 4.11 uur 13 Nov. Maan op vm. 9,22 u. ond. nm. 6,04 u FIETSERS LICHT OP: 12 Nov. Van 's av. 4,42 u. tot 'smorg. 6,48 u 13 Nov. Van 's av. 4,41 u. tot 'smorg. 6.51 u VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014 Leverbaar door Postkanto ren, Plaatselijke Luchtbe- schermingsvereenigingen en _onze_Wederve rk 00 p e r3. (Reel.) BIJLSMA'5 ASSURANTIEKANTOOR N.V TeleL 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip of auto, met en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. (Reel.) Voor Wildbouten Naar Vierhouten Hotel „DE MALLEJAN", Tel. Nr. 2 Week-end met wilddiners 9.— p. p. (Reel UOTR TCL3I660 (j ^^5 RIJKS-TCUFCX RUKS-TCltFOON STROOMEND WARM Cognac G.n.r.a. Agent ANDRE KERSTENS. Tilbare (KecLJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1