AANSLAG OP HITLER GEPLEEGD Avan(Ï Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ,tu marris wereld De uniformen-smokkel naar Duitschland ^-mcntsprijü: r feal in Leiden en in plaatsen :n agentschap gevestigd is 235 ajpost 2.35 portokosten er-1; ijft U0.18 WflWuilen,and b'J wekelijksche x'lfc'rr 450 f. zending530 Alles bij vooruitbetaling jits 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 gïtöertenttepritfen: Van 1 tot 5 regels1.17'/» Elke regel meer0.22 Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 1 erste IG 2r NO. 6852 DONDERDAG 9 NOVEMBER 1939 20e Jaargang JDKR nai ouzo Sej iven van officieele reacties op i-Ncderlandsoh initiatief voor ;)e0 ,enoge langs verschillenden weg zün in Engeland bijvoor de dez<nen, de aangelegenheid grondig lebben, -ïstudeeren leest men de pers- in. Te.',- de voornaamste hoofdsteden, niets Ijjen wel buitengemeen optimis me V jo om van den stap der Belgische litci. - i-dsche staatshoofden iets te i sicmnjt ziet er inderdaad naar uit, of lok to i volkeren, die elkander met de an .nV hand bedreigen, geen weg Zan- it-i'i j5- Zoowel in Londen. Berlijn als maakiei de meening verkondigd, dat de o.f lesprekingen nu wel voor goed voo, n dat de daad moet worden ge- 'plaats van het woord, Zeelajigdiheid, om tot het allerergste, '^°et schijnt tevens onvermijdelijke het Rijt men ontwaren in de Dr te fsdevoeringenwelke de laatste anrden zÖn' *n Engeland voorden, uozci, weet, Halifax en Churchill het 31- i ir jpuitschland sprak Adolf Hitler, aarde ?en van de Britten en van de moetk-stonden daarbij zóó diametraal te.; de Ikander, alsof men in Engeland eiand niet alleen andere talen rcskoiis^h ook denkt volgens andere ,nna Duitsche en Britsche standpunt in te voldoende mate bekend, let v deze uitlatingen nog weer eens gouden moeten gaan ontleden. n: ijst erop, dat het dezen oorlog jaan met het doel om voor zich- iale of andere voordeelen te be- vq louter en allen om in centraal coil Duitschland begaan staatkun- met dè gewapende vuist te her- r Verklaart zich tot kampioen voor ikte naties, wier grenzen van landkaart zijn weggewischt, /oorveohter voor internationaal pr de handhaving van een alge- je moraal. Engelands strijd der- ,een voor het tot stand brengen ILh» jre wereld, al kan zijn regeering nu het ook voor dit land een j A'sven en dood geldt, er nog geen T ,'l.l^van geven, hoe van dezen strijd, - as nun rol nebben uitgespeeld, 't gramma zal moeten worden uit- c idealen van 19141918 hebben rvulling niet kunnen bereiken.... - id stelt zich vierkant tegen dit -c standpunt. Het handhaaft zijn it de oorlog van 1914 tot grond- 1 de Britsche vrees, dat Duitsch- e°de aanzien en macht een be- paraaMt°r z'Jn hegemonie zouden vor- e £.tae»tionaal-socialisme, zoo zegt men leeft de nederlaag van 1919 weg- - dk in enkele jaren tijd Duitsch- 1 ^zelfde punt van macht als des- de "ebracht. Vandaar dat nu de ge- v'eriol van een kwart eeuw ge- ine r' 'ierhalen; Engeland ziet opnieuw lingenM een bedreiging zijner machts- m ig probeert daarom wederom toe te men jgens geven de Dui-sche politici '1 is vjate toe, dat dubbelzinnigheid en Pn 21 bij het herstel van het nieuwe -"1 hun wapens zijn geweest. Zij schem zon<jer b'ikken of blozen, doch ^ch daarbij op het voorbeeld, dat 11 de hun daarbjj zou hebben ge- x Polen spreekt men aan Duit- mis k^einig meer. »n hier de beide strijdige stand- eens opnieuw samengevat, om te bestc#en, dat er bij zulk een contro- een overeenstemming door over- eiken. De wereld zal opnieuw l' bet? ervaringen heen moeten gaan ,lu.;,,wi!derde, verwarde tijden. Heeft ind ,ich op drie jaren oorlog gepre- ne Hi| doen het op vijf. heeft Hitier Ie Breiinchen zijn tegenstanders pro- bestaroeven. i Daarbij zijn acht personen gedood en meer dan 60 gewond Felle dreigementen: met Staatsvijanden zal geen consideratie meer worden gebruikt woord willen wij nog hieraan jin verband met den mislukten 'anDk0t Duitsche staatshoofd. Wij dachten daarachter ste- y00 Engelsch geld is, gelijk wordt 1, of Beiersch separatisme, gelijk kant verluidt. Wel weten wij, ACCVis deze niet alleen immoreel, n telloos zijn. Men kan een man rlijk?<terzijde stellen, niet een systeem, il'ólskmigde op een Lenin een Stalin, zou op een Hitier een Goe- estiui. De zoogenaamde ideologische een stryd der geesten, waarin ^Lfthaalt, een lichaam te dooden. ir'del zijn hier beide af te keuren. -Gr LSCHE DUIKBOOT liEXPLODEERD voora-g wer(} eenige weken ;c^eim gehouden -agerbuis heeft Churchill me- lOKV M de Britsche duikboot ov icjnield door een ontploffing, N'f-d. ongelukkig voorval te wij- ï'-r-n^ on9eva^ 's geschied in om- i o k welke publicatie op het !,\S r 9ebeurde, ongewenscht lerinj i eJsche admiraliteit heeft een 7., v>.'iceerd van de namen derge- kan menige weken geleden om YJj "jn gekomen bij den ondergang t i?gelsche duikboot Oxley. Vier| er. -19 manschappen hebben bij I •k het leven verloren. Naar het Duitsche Nieuwsbureau meldt is gister de Führer ter gele genheid van de herdenkingsplech tigheid der oud-strijders voor een kort bezoek te München aangeko men. In plaats van partijgenoot Hess hield de Führer zelf de toe spraak in den Bürgerbraukeller. Aangezien de staatszaken den Führer dwongen nog in den nacht naar Berlijn terug te keeren, ver liet hij vroeger dan oorspronkelijk bepaald was den Bürgerbraukeller en begaf zich naar het station in den daar gereedstaanden trein. Kort na het vertrek van den Füh rer ontstond in den Bürgerbraukel ler een ontploffing. Van de nog in de zaal aanwezige oud-strijders der beweging werden er 8 gedood en ruim 6o gewond. De aanslag, waarvan de sporen wijzen op buitenlandsche aanstich ting, heeft te München onmiddel lijk een fanatieke verontwaardi ging gewekt. Voor het ontdekken van den dader is een belooning van 600.000 R.M. uitgeschreven. Men acht Engeland de schuldige Het bericht over den aanslag was te laat bekend geworden voor de eerste Duitsche ochtendbladen. Alleen het 12-Uur Avond blad kon het bericht nog publiceeren. Het blad schrijft dat het geen twijfel lijdt, dat de Engelsche geheime dienst de hand in het spel heeft. De heeren in Engeland heb ben zich ditmaal evenwel grondig ver rekend. Met de staatsvijanden in Duitschland, die meenen in dienst van den Secret Service hun misdadig spel te kunnen spelen zal nu met Duitsche grondigheid een hartig woord worden gesproken. Thans geen consideratie meer! De „Deutscher Dienst" schrijft: Toen wij gisteravond het bericht ontvin gen van de aanslagpoging in de Bürger- braükeller stokte ons de adem. Daarna evenwel doorstroomde ons een gevoel van onzegbaren dank aan de Voorzienigheid: de Führer leeft. Iu eerbied neigen wij ons voor de jongste dooden der beweging. Zij stierven in den waarsten zin des woords voor den Führer. Want hem gold deze mis daad. Hem wilde men vermoorden, omdat men meende daarmee Duitschland in het hart te kunnen treffen. Wie zijn de moordenaars? Thans weten wij nog niet in bijzonderheden hoe deze misdaad werd voorbereid, hoe zij mogelijk was. Eén ding weten wij evenwel: de aan stichters, de geldgevers, degenen die tot een zoo afschuwwekkende gedachte in staat zijn, zijn dezelfden, die steeds met sluip moord in de politiek hebben gewerkt: het zijn de agenten van de Secret Service. Ach ter hen staan de Britsche oorlogsophitsers en als oorblazer Judas. Wanneer één ge beurtenis de vastbeslotenheid van de Duit sche staatsleiding, den onwrikbaren wil van het Duitsche volk te overwinnen, de trouw van elk onzer aan den Führer zou kunnen doen toenemen, dan zou dit zeer zeker zijn deze poging tot moord op Adolf Hitler. Maar Engeland moet ons leeren kennen. Halverwege blijven wij uiet staan, dat is de eed aan de baar der dooden. Den strijd, die thans begint, treedt het Duitsche volk waarlijk goed voorbereid tegen. Wanneer wij tot nu toe nog consideratie hebben gehad met dan zal het wel Trompenberg's PALACE HOTEL HILVERSUM - Tel. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend i d e 1 ij k z ij n, dat van met hen zóó zal wc ndeld, dat van hun 'en en de veiligheid inaal-socialisten ni vandaag r d e n ge- ij d e het kunnen worden bedreigd. Sujetten, die voor Engelsch goud tot mis daad overgaan, zal men in de toekomst anders dan tot nu toe behandelen. Wanneer het oog op den vijand is gericht, moet de rug vrij zijn. Engeland moge het zich voor gezegd hou den, aldus besluit de „Deutscher Dienst", dat wij vastbesloten zijn thans den vijand niet uit het oog te verliezen. Wij weten na deze daad: het gaat om alles! Groote belangstelling te Londen De aanslag te München neemt meer ruim te in beslag in de Londensche ochtend bladen dan de redevoering van Hitier, welke naar de meening der artikelenschrij vers niets nieuws bevat, behalve dan de onthulling dat Goering opdracht heeft ge kregen een oorlog voor den duur van vijf jaar voor te bereiden. V er scheid en arrestaties MÜNCHEN, 9 November (Stefani). De ber gingswerkzaamheden in den Bürgerbraukel ler zijn reeds afgeloopen. Het schijnt, dat 'n helsche machine tijdens de redevoering van Hitler op het dak van het gebouw was geplaatst boven de tribune vanwaar af de Führer sprak en dat hit uur werk op 21 uur 22 was gesteld. Hitler was tien minuten te voren met zijn gevolg vertrokken en heeft een uur la ter kennis gekregen van den aanslag op het Station Trechtlinger, waar zijn speciale trein stilhield. De leider van de Gestapo heeft zijn plaats vervanger opdracht gegeven de leiding /an het onderzoek op zich te hemen. Er zijn speciale maatregelen genomen te gen vreemdelingen. De bladen schrijven de organisatie van den aanslag toe aan En geland. Voor den eersten keer sinds 3 Sept. wer den de stadslichten direct na den aanslag ontstoken, teneinde d'2 daders de mogelijk heid te ontnemen in het donker te ontvluch ten. MÜNCHEN, 9 Nov. (D.N.B.). Naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, be vinden zich geen bekende personen onder de slachtoffers van den aanslag in den Bürgerbraukeller. Belangstelling der Nederl. Regeering 's-GRAVENHAGE, 9 Nov. De Nederland- sche regeering heeft den Nederlandschen gezant te Berlijn opdracht gegeven bij Duitsche regeering uitdrukking te geven aan haar voldoening over het mislukken van den aanslag op de persoon van den rijkskanselier. Berlijn en het vredes-initiatief Te Berlijn wordt bevestigd, dat de Rijks- regeering langs öiplomatieken weg aan c' regeeringen van België en Nederlan haar standpunt zal kenbaar maken ovi het aanbod van goede diensten der souv reinen van deze beide landen. Er zal tot uitdrukking worden gebracht, dat Duitschlano den goeden wil der beide souvereinen, te streven naar een herstel van den vrede begrijpt en waardeert, doch dat moeilijk te gelooven is aan een practisch resultaat, aangezien de operaties tusschen de oorlogvoerend an in hevigheid toenemen. Het Fransche legerbericht Het Fransche legerbericht van heden ochtend luidt: In den afgeloopen nacht toe- genomsn activiteit aan het geheele front Verkenningen en vinnige plaatselijke vechten met name tusschen Moezel en Saar De moord op de weduwe Stork Uitspraak in hooger beroep tegen beide daders Straffen aanzienlijk verzacht AMSTERDAM, 9 November. Het Gerechts hof heeft arrest gewezen in de strafzaak tegen de twee jongemannen, die in Januari j.l. de woning van de weduwe Stork aan de Lindengracht zijn binnengedrongen en haar mishandelden, tengevolge waarvan zij is overleden. Vervolgens had het tweetal ie vrouw van al haar geld beroofd. De daders, de 19-jarige Fr. E., dt klein zoon van de oude vrouw en diens 2>jarige vriend L. IC. werden veroordeeld tot een ge vangenisstraf van resp. 15 en 10 jaar. In hooger beroep eischte de procureur- generaal tegen den kleinzoon 12 jaar gevan genisstraf en tegen L. K. 9 jaar gevangenis straf. Het Haf veroordeelde heden den kleinzoon tot 10 jaar gevangenisstraf en zijn vriend K. tot een gevangenisstraf van 6 jaar. E. werd veroordeeld wegens doodslag, gevolgd door diefstal en welke doodslag is gepleegd om den diefstal te verheimelijken en te verge makkelijken. K. werd wegens medeplichtig heid aan dit feit veroordeeld. Het Hof overwoog, dat deze straffen gebo den waren door den grooten ernst der feiten, doch nam in aanmerking de jeugd van Fr. E. en het psychiatrische rapport, dat over K. is uitgebracht en waarin hij licht debiel wordt genoemd. Beide verdachten hoorden bet vonnis kalm aan, doch K. vroeg of de voorloopige hechte nis niet afgetrokken kon worden. Prof. Debye gehuldigd Zijn borstbeeld aangeboden MAASTRICHT. 9 Nov. Hedenmiddag is het borstbeeld van den winnaar van den No belprijs prof. dr. P. Debye door het daar toe gevormde comité van de gemeente Maastricht aangeboden. Hierbij waren aanwezig prof. Debye en zijn moeder en de burgemeester en de wet houders van Maastricht. De voorzitter van het comité, de heer J. Schaepkens van Riemst, hield daar bij een toespraak. Het borstbeeld is van brons en vervaar digd door den beeldhouwer Charles Vos. Na afloop van de plechtigheid hier ten stadhuize werd in de H.B.S., waar prof. Debye ondenvijs genoten heeft, een tweede borstbeeld onthuld. Chamberlain is ongesteld Chamberlain zal wegens ongesteld heid niet iu staat zijn vandaag aan te zit ten aan het noenmaal in Mansion House te Londen. Hij zal ook de vergadering van het lagerhuis -niet bijwonen. Sir John Simon zal de redevoering van Chamberlain voor lezen. Huiszoeking bij Amster- damsch politie-inspecteur De argwaan van een Deventer kleermaker AMSTERDAM, 9 Nov. Gistermiddag heb ben de justitie cn politie met kracht het on derzoek voortgezet in de geheimzinnige zaak betreffende de Deneikampsche uniform kwestie. Den geheelen middag is de inspecteur van politie G., tegen wien verdenking was gerezen, dat hij meer van deze zaak af- weet( verhoord door den rechte>r-commis6a- ris Mr Plug, inspecteur Heyinfc en de Al- melosclie wachtmeesters van de mare chaussee C. A. v. Wollenen en J. v. d. Veen. Ook is een deel van het gister in beslag genomen materiaal, brieven, boeken, e. a papieren, geschift en nader onder de loupe genomen. Zooals men weet, is reeds Dinsdagavond een onderzoek ingesteld bij de woning van den Amsterdamschen inspecteur in de Vij zelstraat. De inspecteur was echter niet ühuis, daar hij in dienst is en in Bussum is gelegerd. De inspecteur i6 naar Amsterdam ge gaan om daar verklaringen af te leggen In -den namiddag is in de' woning van den inspecteur een onderzoek ingesteld, dal meer dan een uur in beslag nam. Den ge heelen dag had een rechercheur voor d? deur van de woning gestaan. Onopvallend liep hij voor het huis heen en weer. Hei was ruim half zes toen twee auto's mei justitie en recherche arriveerden. De inspecteur van politie ontsloot zelf zijn deur en ging de woning binnen, ver gezeld van den rechter commissaris Mi Plug, insppeteur Heyink van de politiekf recherche, den wachtmeester v. Wolfcrenen v. d. Veen en eenige Amsterdamsche re chercheurs. Het -mderzoek nam meer dar een uur in beslag. Ook de hoofdverdachte in deze zaak. A was naar de woning van den inspecteur overgebracht en aanwezig bij het aldaai voortgezette verhoor. Om ruim half zeven versoheen het gezelschap weer. Naar wij vernemen zou ook nog een onderzoek wor den ingesteld in het militaire verblijf var dien inspecteur fce Bussum. Intusschen schijnt de politie-inspecteur verklaard te hebben met de spionnagezaak niets uitstaande te hebben. Zijn vrienden zouden, volgens zijn zeggen, misbruik heb ben gemaakt van zijn vertrouwen door tij dens zijn afwezigheid in zijn woning de uni formen in- en uit te pakken. Ook verluidt, dat thans de man is gear resteerd, die te Amsterdam de in beslag ge nomen uniformen heeft gekocht. Inlichtin gen hierover werden totdusver niet verstrekt DEVENTER, 0 November. Omtrent hat koopen van een militaire kepi door een vreemdeling in een militaire kleermakerij hier ter stede, vernemen wij. nader het vol gende: Dinsdagavond omstreeks half acht kwam in den winkel van den kleermaker een vreemdeling, die Nederlandsch met een zwaar Duitsch accent sprak. Hij informeerde naar kepi's, doch kon niet zeggen, voor welk militair wapen, artillerie, cavalerie of infanterie, het kleedingstuk be stemd was. Hij koos tenslotte een infanterie kepi voor een onderofficier, maat 56 Het heette, dat een militair bij een feestje een gat in zijn kepi had gebrand en pu wilden vrienden den militair een nieuwe pel geven De kleermaker had alleen maar een officiers- kepi, maat 56. bij de hand, maar daar was hii den klant geen bezwaar tegen, want de militair zou de kepi zelf wel veranderen. De kleermaker vroeg nog voor wien de kepi bestemd was en de vreemdeling zeide: „Voor Janzen". De kleermaker kreeg meer en meer arg waan en merkte op, dat onbevoegd gebruik maken van militaire goederen leelijke ge volgen kon hebben. De klant werd toen zenuwachtig. Op dat oogenhlik kwam een juffrouw, die bij den kleermaker in diensi is. binnen. Zij zag de kepi. die verkocht zou worden en zeide aan haar patroon, dat deze kepi al verkocht was. Toen koos de klant al weer een anderp kooi cn nu een, bestemd voor een vaandrig, maat 58. Dat hoofddeksel was natuurlijk te groot, maar men zou er wel een stukje pa pier in leggen. Daarna is de keus weer ver anderd en nam de klant ten slotte genoegen met een onderofficierskepi, maak 58. Dat daarop het cijfer 11 prijkte was geen bezwaar De klant verwijderde zich en de kleerma ker liet hem volgen. De vreemdeling reed met een auto weg. tezamen met eenige an dere heeren. De juffrouw noteerde het auto nummer en dat leidde tot de arrestatie van vier vreemdelingen te Hengelo. Nader wordt vernomen, dat de vier gear resteerde vreemdelingen weer op vrije voe ten zijn gesteld, oaar tegen hen geen enkele aanwijzing is gevonden. De gekochte kepi Is in beslag genomen. Nog een arrestatie ARNHEM, 9 November. De politie alhier heeft gistermiddag een Duitschen tandarts uit Anholt. bij Gendringen. gearresteerd, dte bij een opkooper een kepi van het Neder landsche leger en een paar witte nestels, zoo als de militaire politie op de uniform draagt, kocht. De politie had den man gezocht en bleef hem nog eenigen tijd na den koop volgen. Daarna volgde zijn arrestatie. De tandarts beweert, dat de gekochte attri buten bestemd waren voor een toon eel ver een iging. Onderzocht wordt thans in hoeverre deze zaak verband houdt met de bekend? Dene- kampsche zaak. Waar blijven oude uniformen? In verband met de smokkelarij in unifor men is de vraag opgeworpen of de oude, af gedankte militaire kleeding, welke jaarlijks in de kledingmagazijnen te Woerden wordt verkocht, niet in grooten getale naar het buitenland' kan zijn uitgevoerd. Hieromtrent wordt het volgende mede gedeeld: Op gezette tijden wordt de afgedankte militaire kleeding publiek verkocht. Ze wordt door de koopers voor verschillende doeleinden gebruikt. Zoo heeft bijv. de che mische industrie er gewoonlijk noz al inte resse voor, omdat de werkk leeding aan die fabrieken aan groote slijtage onderhevig is en de oude militaire kleeding uitstekend als werkpak kan dienst doen. Verder gaat er een gedeelte naar verhuurders van tooncel- costuums, maar dit kwantum is betrekke lijk gering. Ook wordt oude militaire kles- ding wel uitgevoerd voor verwerking in kunstwol'abrieken in het buitenland. In vredestijd is er natuurlijk tegen derge lijken uitvoer geen bezwaar. Ook zal men zich herinneren, dat Nederland na den nor log van 1914'18 oen groote partij militaire kleeding naar Polen verkocht heeft. Dat in de laatste maanden groote partijen mditaire kleeding naar het buitenland zouden zijn gegaan is uitgesloten omdat sedert 29 Aug 1.1. een uitvoerverbod voor kleeding is uit gevaardigd. waaronder ook de militaire kleeding valt. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Mislukte aanslag od Hitier te München Scandinavische staatshoofden stemmen in met Belgisch-Nederlandsch vredes initiatief. Hitlers rede in den Bürgerbraukeller. Churchill over den oorlog ter zee. Een Engelsche duikboot verongelukt. De normen voor de toewijzing van kunstmest. De Tweede Kamer heeft de Postbe- grooting goedgekeurd. Ook is goedge keurd het wetsontwerp inzake het onder de wapenen blijven van de wegentroepen. Nieuwe bijzonderheden in de affaire van den uniformensmokkel naar Duitsch land. Eerste uitspraken in zaken betreffende het zonder toestemming autorijden op Zondag. Uitspraak in hooger beroep in de zaak van den moord op de wed. Stork te Am sterdam. IETS KOUDER Weer verwachting. Stormachtige tot krachtige, later waarschijnlijk verder af nemende meest Zuidwestelijke wind, ge deeltelijk bewolkt, plaatselijk kans op regenbuien, iets kouder. FIETSERS LICHT OP: 10 Nov. Van 'sav. 4,45 u. tot 'smorg. 6.44 u SCHOENEN Het betere merk! BIJLSMA'8 ASSURANTIEKANTOOR N.V TeleL 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip of auto, net en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. (Reel.) ZELFS N U NOG tijdelijk 15 ojQ KORTING OP DE PRIJZEN VAN VERVEN EN CHEMISCH REINIGEN VAN MANTELS REGENJASSEN EN OVERJASSEN P A L T H E ALMELO NI VA Ka»***1 tandpasta j (Keel.) DE NIEUW GUINEA-EXPEDITIE De leider van de Nieuw-Guinea expeditie van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genoot schap heeft van do Wisselmeren geseind, dat na goede resultaten van de verschillen de patrouilles do aftr>c..t der expeditie is geregeld. Eind X i dier zullen allen in Oeta vereenigd zijn vanwaar men per gou- veriieiuentsvaai iuig naar Ambon zal ver trekken. Vliegtuigen voor afvoer ook van de verzamelingen zijn aanwezig. Alle leden van de expeditie bevinden zich in goeden welstand.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1