Qieuw ^Vttedjr (ümtmttt leuw initiatief voor vredes-bemiddeling Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken -PD Van Koningin Wilhelmina en Koning Leopold „Ket is onze plicht onze stem opnieuw te verheffen" GOUDPRIJSVRAAG! |i in plaatsen I^\ t cvesligd is 2.35 bost 2.35 4 portokosten 0.18 rUstou 11onland i- vekelijksche 05 so 4.50 i'diensttche zending5.50 bii vooruitbetaling 5 ct. n. i Zondagsblad 7'/2 Ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) Postbox 20 - Postgiro 58936 WOENSDAG 8 NOVEMBER 1939 20e Jaargang göbertentieprtptn: Van 1 tot 3 regelsK17'/» Elke regel meer0.22'/a Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer -0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 NO. 6851 0-"1 BELGISCH- ÈIandsch INITIATIEF ia. 2.3] Dg van het onverwachte be- gilling I eopold van België aan 7|illielioina is, eer men zich nog HerhJ 'n bespiegelingen dienaan- eft kunnen verdiepen, door de Hetlr 8urPr'st san een nieuw Bel- 9 Tro|ondsCh vredesinitiatief gevolgd. ifnen der b®vriende en gena- jcn hebben namelijk zich in ge- Melijke telegrammen tot, de van frankrijk, Groot-Brit- hoot-Duitschiand gericht, waar- goede diensten tot het her- I den vrede aanbieden. Men zal frren, dat dit niet de eerste maal Wfedcrlamlsche en de Belgische hun stem hebben verheven ten |U •'"Vi bezinning, welke het dreigen- ii van oorlogsgeweld nog zou 3/1 ren. Op 23 Augustus sprak maarfiold, mede uit naam van onze tan de staatshoofden van Dene- |»orwegen, Zweden, Finland en EN I 'de uit- waarin hij de vraag toe do groote mogend- e: „Gaat ons werelddeel zelf- n door zich te stórten in een oorlog, waarin er noch over- :h overwonnene zou zijn, maar j geestelijke en stoffelijke waar- j0 beschaving van eeuwen ge- k f onder zouden gaan?" hrr°pold P'edte destijds tever- verefon men hem in de betrokken jezusTniet welwillendheid aanhoorde, jas aldaar reeds te zeer in eigen verdiept, om hem ook aandacht te schenken, ade stap geschiedde vijf dagen fl zoowel te Brussel als te Den j. In beide hoofdsteden werden ipF? urs van Duitschland, Enge- irijk en Polen verzocht, een gercw nededeeling aan te hooren, een Paring van Koning Leopold en id .Ihèlmina, om hun goede dien- enen, teneinde de partijen nog te Brengen, er de tragische overgang van - in de Septembermaand, het üuitschen inval in Polen, dat huvjk slaat dwars door Europa he aan den eenen kant de beide democratieën, en ter an- P 0 luitschland, hetwelk met het Polen in een worsteling was, korten tijd bleek te duren. r oor'ogsccnflict was er? f nadien heeft Leopold van Bel- n.L toen hij op 26 October i.m. het volgende zeide: „Op jmt van d( West-Europeesche "lit een onzijdig en sterk België j tek vredelievende zending, en i neens van Nederland worden pogingen, om door een neu- tha iding de beide partijen in de te brengen, elkander opnieuw 0 is elk tastbaar resultaat uit- indien wij daarop het oog estaat er o.i. gegronde vrees, Schal van niet-slagen ook verder zal •getrokken. Dat men aan de dor kleine neutrale machten, Europeesché scheidingsgebied dagelijks .n hun volksbestaan dat zij naar twee zijden vrien- ies noodig hebben, omdat men j j^iiet onbelemmerd kan bestaan, heeft gegeven, teekent de ver- de geesten. Nuchter overleg wereldoorlog aangetoond, dat oorlog alleen verliezers Overwinnaars kent, rustig in- Bveneens tot de conclusie, dat frs geestesgesteldheid niet, ge- exjlagen der .heilige inkwisitie" ing van ijzer en staal kan en desondanks heeft straP® wereld wederom naar ver adelen gegrepen om moderne (generen. De oorlogsgeest is jk aanzier i k verscherpt. Kon- Je pogingen tot bemiddeling de ■^jprtijen deze initiatieven nog 1 jachten apprecieeren, hoe 1 feite onbeantwoord lieten, 2 dit niet meer het geval. Van Jv'ii legt men reeds nu blijken jg de Bcl-:isch-Nederlandsche te wi llen ;ien ingegeven door dezer beide mogendheden, h eventueel Duitsch protest geacht verweer inzake de ter :Ge hij voorbaat te i Van Engelschen en Franschen these opperen, dat 7 België voor gevaren uit den W85ek bevreesd zouden zijn, cn opnieuw tusschen de beide hebben gewaagd. Uit deze blijkt genoegzaam, welk een onzijdigheid, twee maanden van den oorlog,' alreeds IJS*'1 i ten slotte worden gesteld van den oorlogstoestand, ik door actie ter zee, bedrijvigheid voor len van nieuwe deelgenooten apen heef' gekenmerkt, reeds je"r. ng in de machtsverhou- Jgobj-aeht. om de belligerentcn j^-jVerwegingcn te nopen. 's GRAVENHAGE, 8 Nov. De Regeeringspersdienst meldt: H.H.M.M. de Koningin der Nederlanden en de Koning der Belgen hebben een ontmoeting in Den Haag gehad op 6 en 7 November. De souvereinen waren vergezeld door de heeren van Kleffens en Spaak, ministers van Buitenlandsche Zaken. De souvereinen hebben besjoten een telegram te richten tot de staatshoofden van Duitschland, Frankrijk en Groot Brittannië teneinde eventueele onderhandelingen te vergemakkelijken. Dit initiatief der souvereinen is een nieuw blijk van het gemeenschappelijk inzicht en de solidariteit, welke tusschen Nederland en België bestaan. De tekst van het telegram luidt als volgt: In een uur van angstige spanning voor de wereld, vóór de oorlog in West-Europa met vol geweld begint, hebben wij de overtuiging dat het onze plicht is, onze stem opnieuw te verheffen. De oorlogvoerende partijen hebben reeds eenigen tijd geleden ver klaard dat zij niet weigerachtig staan tegenover een onderzoek naar redelijke en vaste grondslagen voor een billijken vrede. Het komt ons voor dat, in de tegenwoordige omstandigheden, het voor haar moeilijk is met elkander in verbinding te treden teneinde haar standpunten te preciseeren en dichter bij elkaar te brengen. Als souvereinen van twee onzijdige staten die goede betrekkingen onderhouden met al hun naburen, zijn wij bereid hun onze goede diensten aan te bieden. Mocht hun zulks aangenaam zijn, dan zijn wij bereid hun, met aanwending van alle middelen die zij ons in overweging zouden willen geven en waarover wij beschikken, en in een geest van vriendschappelijk begrip, het vinden van factoren voor een te treffen accoord te vergemakkelijken. Dit schijnt ons de taak te zijn die wij te vervullen hebben voor het welzijn onzer volkeren en in het belang van de geheele wereld. Wij hopen dat ons aanbod zal worden aangenomen en dat aldus een eerste schrede zal worden gedaan op den weg naar de vestiging van een duurzamen vrede. w.g. WILHELMINA. w.g. LEOPOLD. Duitschland keert zich tegen het Oranjeboek Onzie houding tegen Engeland zou te slap zijn De Duitsche reactie op het Nederlandsche Oranjeboek is plotseling omgeslagen: word dit eerst gunstig besproken, thans is daar schier geen goecls meer aan. De kleine neu trale mogendheden, zoo schrijft de Deutsch- land'lienst, worden bij de tenuitvoerlegging der Engelsohe blokkade geterroriseerd. Zij hebber, zich echter beperkt tot papieren pro testen en lamlendige resoluties achter geslo ten deuren. Het Oranjeboek bewijst de vruchteloosheid van deze politiek. Engeland heeft integendeel zijn praktijken nog ver scherpt en eischon gesteld, waarvan de ver vulling niet met het begrip der neutraliteit te vereenigen is. Men moet niet verwachten, zoo wordt ln de Wilhelmstrasse verklaard of deze .vlucht in de openbaarheid", als hoedanig liet Oran jeboek mag worden beschouwd, iets aan den toestand zal veranderen, dan wel of het niet met de afhankelijkheid of gelijk een deel an de Duitschc pers zegt, hoorigheid an België en Nederland reeds zoover is gekomen, dat Engeland thans alle bezwaren van de hand zal wijzen, terwijl het zich be roept op een recht van gewoonte en ze zal rechtvaardigen als een noodzakelijke bijdra ge tot de redding van de democratie. In alle geval stelt men te Berlijn vast, dat de beide landen niet hebben kunnen beslui ten tot een vastberaden en werkzamen stap verdediging van de plichten van hun neutraliteit. Hun praktische onder werping aan den wil van Enge land is een aanval op den vrede, die voor de kleine neutrale landen van nog meer gewicht is dan voor de groole staten". POST VERLOREN GEGAAN BATAVIA, 8 Nov. (Aneta). De P.T.T.- dienst deelt officieel mede, dat bij het on geluk met het Glenn Martin-vliegtuig bij Ambon op 4 November j.l. acht zakken post verloren zijn geaan, welke bestemd waren voor Sorong, Babo en Koepang, Weekstaat Nederlandsche Bank Goudvoorraad met f4 millioen gedaald De nieuwe weekstaat van de Ne-cierland- sche Bank geeft een vrij sterken teruggang van de post Binnenlandsohe wissels te zien, nl. van f42,7 millioen tot f 17.8 millioen. Dit houdt o.m. verband met de aflossing van rechtstreeks bij de Bank geplaatst schatkistpapier. Mogelijk is ook een groote post Fransche promessen en obligaties ge realiseerd afkomstig van Mendelssohn- emissies. Ook de beleeningen geven een da ling te zien, nl. van f225 tot f213.4 millioen. Opvallend is een daling van de rekening courant saldi met f44 millioen tot f272 millioen, hetgeen waarschijnlijk een gevolg is van opvragingen van de zijde der ban ken, die middelen noodig hadden voor stor ting op nieuw geplaatst schatkistpapier. Het renteloos voorschot aan het Rijk door de Bank, dat vorige week nog het maximum van f 15 millioen beliep, is thans gedaald beneden fl millioen, doordat het Rijk mid delen beschikbaar kreeg tengevolge van de storting op het nieuw geplaatste schatkist papier. De goudvoorraad is met f4,2 mil lioen verminderd tot f998 millioen. Blijk baar heeft het Egalisatiefonds in de afgeloo- ipen week wat dollarmateriaal afgegeven, daar de koers zich herhaaldelijk op fl.88% bewoog, welk materiaal zij zich met goud van de circulatiebank moest versohaffen. De biljettenomloop is met f 11 millioen gedaald tot f1114 millioen. Twee koersen van het pond Het verschil nog niet groot Op de wisselmarkt trekt d-3 laatste dagen de koers van het pona sterling weer de aandacht. Het devies heeft voortdurend een zwak voorkomen en er zijn evenals eenige weken geleden weer twee koersen ontstaan De officieele noteering was gister te Lon den f 7,52—f 7,58. Te Amsterdam gold het devies gisteren c.a. f 7.44V2, nadat het Maandagmiddag zelfs f7.40 had genoteerd. Het verschil i6 nog wel niet zoo groot als voor enkele weken, toen de .buitenlandsche noteering" daalde tot f 6.85, maar het verloop van den sterling- koers is toch opvallend. Ook op de termiin- merkt is de laatste dagen het disagio voor Britsche ponden grooter geworden. ONTSLAG LID RAAD VAN NED.-INDIë BUITENZORG. 8 Nov. (Aneta). Aan het lid van den Raad van Ned.-Indië. Prof. Hoesein Djajadiningrat, is op zijn verzoek ontslag uit 's lands dienst, verleend, ond-u- dankbetuiging voor de gedurende vele ja ren aan den lande bewezen gewichtige diensten. HOE HET BELGISCH- NEDERLANDSCHE AANBOD IS ONTVANGEN Londen sceptisch, Parijs gereserveerd Ook Berlijn twijfelt aan succes Het beroep op vrede van Koningin Wilhel- mina en Koning Leopold kan volgens United Press van 'n sympathieke ontvangst in L 0 n- d e n verzekerd zijn. maar men verwacht niet, dat het een basis voor vrede zal ver schaffen. De geallieerden zullen waarschijn lijk hun appreciatie voor de koninklijke po gingen doen blijken, zooals zij dit ook heb ben gedaan toen een dergelijk beroep vlak voor het uitbreken van de vijandelijkheden werd gedaan, hoewel de geallieerden niet geneigd zullen zijn den strijd op te gevei, behalve op voorwaarden welke Hitier onge twijfeld niet zal accepteeren. Do voorwaar den van de geallieerden bevatten, zooals men uit de woorden van hun leiders heeft kun nen leeren, de onafhankelijkheid van Polen en Tsjecho-Slowakije en een deugdelijke ga rantie, door Duitschland te geven, dat het 't toevlucht nemen tot geweld zal afschaffen. Ook wordt te Londen wel het vermoeden uitgesproken, dat de vorsten zich niet heb ben voorgesteld dat hun beroep zal slagen, maar dat zij hebben gehandeld in de hoop den steeds grooter wordenden druk te ver minderen van de zijde van de Duitsche pers, die in haar artikelen de neutrale landen er van beschuldigt zich gedwee te onderwerpen aan de Britsche controle ter zee. Mogelijk zal Chamberlain mor gen, in antwoord op een vraag van de oppositie, in het lagerhuis over het aan bod van Koningin Wilhelmina en Ko ning Leopold een verklaring afleggen. In Pa r ij s wordt het aanbod met de groot ste reserve besproken. In welingelichte krln- - gen heeft men de neiging dezen stap te ver klaren uit de gevaarlijke positie waarin Ne derland en België gebracht zouden zijn door de concentratie van Duitsche troepen langs hun grenzen. Ook herinnert men aan den druk welken Duitschland op de twee landen oefent om hen tot medewerking te bewegen aan het Duitsche „vredes-offensief". Volgens United Press verwacht men te B e r 1 ij n, dat Duitschland het aanbod van Koningin' Wilhelmina en Koning Leopold met vreugde zou begroeten. Men betwijfelde hier, of het optreden der twee landen een einde aan den oorlog zou kunnen maken, gezien hel geringe succes van de vorige pogingen. De eerste commentaar uit officieele bron was, dat men geen oordeel nog kon geven, voordat Hitier het aanbod bestudeerd heeft. Amerikaansch commentaar Reuter meldt uit Washington, dat men in de kringen van het Amerikaansche Con gres met een eenigszins door scepticisme getemperde instemming heeft kennis geno men van den stap van Koningin Wilhel mina en Koning Leopold. Senator Schwel- lenbach zeide te hopen, daf het initiatief resultaat zal hebben, senator Pepper meen de dat er weinig hoop bestond op een on- middellijken vrede en senator Clark prees het voorstel als een zeer de aandacht trek- kenden stap. Hij meende dat het initiatief van geen beteren kant kon komen en hoop te, dat België en Nederland in hun pogin gen gesteund zullen worden door de Scan dinavische landen en Zwitserland Speciale bijeenkomst der Balkan-Entente? In Zuid-Slavische politieke kringen gelooft men, dat de onverwachte aan komst te Belgrado van den Zuid-Slavi- schen ambassadeur uit Ankara in ver band staa met voorstellen, die naar vo ren zouden zijn gebracht door de Turk- sche regeering betreffende eventueele organisatie te Belgrado van een buiten gewone bijeenkomst van de Balkan-en tente, waar Italiaansche en Bulgaarsche waarnemers bij tegenwoordig zouden zijn. Luchtverkeer op Engeland uitgebreid Twee diensten per dag 's-GRAVENHAGE, 8 November. Van de zijde der Engelsche autoriteiten hééft de K.L.M. gisteren toestemming ontvangen om een tweede dage'ijksche luchtverbinding te openen tusschen Amsterdam en Londen. Prof. Dr. A. NEIJTZELL DE WILDE f Op 62-jarigen leeftijd is gisteravond te 's-Gr a v en h age overleden Prof. Dr. A. N e ij t z e 11 de Wilde, oud-voorzitter van den Volksraad in Nederl.-lndië. hoofd van de afdeeling juridische en volkenbondszaken van het Ministerie van Koloniën, buitenge woon hoogleeraar aan de landbouwhooge- school te Wageningen. De uniformensmokkel naar Duitschland Tal van huiszoekingen te Amsterdam Boeken en beslag bescheiden genomen AMSTERDAM, 8 Nov. Het onder zoek van justitie en politie naar de vroegere gedragingen van A. strekt zich thans reeds over een groot aantal personen uit. De kern van deze zaak schijnt wel in de hoofdstad te liggen, want gisteravond is de justitie, in sa menwerking met de politie, ertoe over gegaan huiszoekingen te verrichten in verschillende gedeelten van Amster dam. Negen substituut-officieren van justitie hebben aan deze huiszoekingen deelgenomen, welke den geheelen avond duurden. Het onderzoek stond onder leiding van den rechter-commissaris te Almelo, mr C. H. P 1 u g, terwijl o.a. aanwezig waren de rechter-commissaris, mr G. E. Lange m e ij e r en de subst.-officieren van justitie hier ter stede, mrs H. A. Wassenbergh en A. S. d e M u i n c k Keizer, alsmede inspecteur J. H. Heyink van de Neder landsche Centrale inzake internationale misdadigers. De eerste huiszoeking werd gehouden in de garage van een zekeren J. F. K. in do Quellijnstraat. Bescheiden en boeken wer den in beslag genomen, terwijl de num mers der auto's werden opgenomen. K., die eerst niet thuis was, gaf later op den avond alle hem gevraagde inlichtingen. A. was wederom uit Almelo naar Amsterdam -overgebracht. Hij was bij het onderzoek aanwezig en moest herhaaldelijk op vragen antwoorden. Voorts werd een bezoek gebracht aan de woning van den j.l. Zondag gearresteerden van O. aan de Apollolaan, aan een woning in het Tweede Wateringplantsoen en aan een flat in de Vijzelstraat De justitieele autoriteiten zetten de besprekingen tot laat in den nacht op het Hoofdbureau van Po litie voort Het spreekt vanzelf dat ook elders wordt gezocht naar medeplichtigen van A. en van O. De man, die bij den Amsterdamschen koopman Blom de bewuste uniformen ge kocht heeft, is evenwel nog niet gevonden. Kind met autoped op slag gedood VOORBURG, 8 Nov. Gistermiddag om streeks vier uur heeft op de Laan van Nw. Oosteinde, ter hoogte van de buitenplaats De Werve, een doodelijk ongeluk plaats ge had. Het 7-jarig zoontje van de familie M., wonende aan de Koningin Wilhelminalaan, wilde met zijn autoped den rijweg overste ken, juist op het moment, dat uit de rich ting Voorburg een luxe auto kwam aan rijden, bestuurd door den heer N., uit Den Haag. Het jongetje werd door de auto ge grepen en. tientallen meters meegesleurd. Het was op slag dood. Naar de oorzaak van dit droevige ongeluk wordt nog een nader onderzoek ingesteld. Het ventje was leerling van de R.K. school aan de Van Beyerenstraat. De moordaanslag te Driel Vier jaar gevangenisstraf geëischt ARNHEM, 7 November 1939. Voor Arnhemsche rechtbank stond terecht, de 41-jarige arbeider J. A. v. W. uit Rotter dam, die in den middag van 8 Augustus een 35-jarige vrouw, met wie hij eenigen tijd omgang had, van het. leven heeft be roofd. Hem werd ten laste gelegd, dat hij ter uitvoering van zijn voornemens om de vrouw opzettelijk van 't leven te beroov opzettelijk daartoe op zeer korten afstand een revolverschot op haar heeft gelost, dal in het hoofd trof en tengevolge waarvan de dood door verbloeding volgde. Subsidiair werd poging tof zware miehandeling ten laste gelegd. Verdachte bekende het feit, doch ontken de dat van opzet kon worden gesproken De Officier van Justitie, M r. Graal van Limburg Stirum, concludeerde uit de voorgeschiedenis van deze zaak. dat verdachte de vrouw met opzet heeft gedood Hij vorderde een gevangenisstraf van viei jaar, met aftrek van preventief. Verdachte's raadsman Mr. van Brum men, riep de uiterste clementie in. HUISDUINEN. S Nov. Gisteravond te ca. acht uur geraakte het Katwijken visschers- vaartuig KW. 65 tengevolge van de duister nis onder Huisduinen aan den grond. Door het afsteken van vuurpijlen trok het schip de aandacht van de kustwacht, waarop marinesleepbooten ter assistentie uitvoe ren. Deze brachten het schip tegen midder nacht vlot, waarna het naar de haven van Nieuwediep werd gebracht. Vermoedelijk zal het vandaag weer de haven verlaten. Alles is wel aan boord. 2 O bij Zoo niet"Waarom niet Hebt U nog niet Uw invulformulier voor de HDZ-jubileumprijsvraag ingezonden Haast U dan 20 November onherroepelijk sluitingsdatum. Deel name is vrij voor iedereen. Er zijn nog jubileum boekjes met invulformulieren beschikbaar, welke zonder eenige verplichting bij goede goudsmidszaken worden verstrekt. Slaagt U niet ln uwe omgeving een boekje te bemachtigen schrijf dan aan postbus 955 Amsterdam, dan ontvangt U het adres waar men het U nog kan verstrekken. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Koningin Wilhelmina en koning Leo pold werken opnieuw voor herstel van den vrede. Halifax spreekt over Engelsche oor logsoogmerken. Duitschland >:oont ongenoegen over dc houding der kleine neutralen. Nieuwe grondslag voor de Russisch- Finsche onderhandelingen? Tal van huiszoekingen te Amsterdam in verband met den uniformensmokkel naar Duitschland. Vergadering van den Bondsraad van den Chr. Middenstandsbond te Utrecht. Onze Economische Defensie. IETS KOUDER W eerverwachting: Aanvanke lijk betrokken tot zwaarbewolkt, later tijdelijk opklarend. Nu en dan eenige regen. Iets kouder. Krachtige tot matige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind. 9 Nov. Zon op 7.10 9 Nov. Maan op vm. FIETSERS LICHT OP: 9 Nov. Van 's av. 4.47 u. tot 's morg. 6.42 u VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014 Leverbaar door Postkanto ren, Plaatselijke Luchtbe- schermingsvereenigingen en onze Wederverkoopers. (Reel.) BIJLSMA'5 ASSURANTIEKANTOOR N.V Telef. 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip of auto, net en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. (Red.) RESTAURANT TAVERNE 0 TEAROOM 0 LUNCH 1.50 DINER SOIGNE 2.50—3.50 Lunchdishes VAN 122 UUR I.OO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1