Jliruiur £V iïtóclK (thmrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Nieuwe regeling Kostwinnersvergoeding RIDDERORDEN {abonnementsprijs: Q, per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 franco per Post 235 portokosten P" 0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche ig, zending4.50 n tj Bij dagclijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling 2} tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct NO. 6850 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 DINSDAG 7 NOVEMBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang SHötattntieprijjen: Van 1 tot 3 regels1.17"/» Elke regel meer0.22'/* Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 ^Burgemeester Max overleden Ws Hoe de burgemeesters van Londen. Berlijn beif parijs heeten, zal aan de meeste menschen buiten deze steden wonen, wel volslagen loeiend zijn. en zij zullen zich ook nauwe- inLkc de moeite willen getroosten, daarnaar irJormeeren. Met burgemeester Max was it anders; hij was in de wereld bijna even ^"airoaard a!s de schoone Belgische hoofd- C ,d. waarover hij zoo langen tijd in het stórische stadhuis, waarop hij zoo prat L gezeteld heeft. Waaraan had deze ir ein; /.eer rechtop gaande man met het et twat parmantige voorkomen het te dan- dim n. dat zijn naam voor zoo talloos velen lig i o'zyn tijdgenooten een zeer familiaire j; .v/orden is? Hieraan, dat hij in een basi T t oogen van een met het tragische vaa België tijdens den wereldoorlog sym- lo°P thiseerende wereld, op Brussel waren ge- 10S ht. dat dxrde Duitschers zou worden zet, naar /oren wist te treden in een idi'nf, en met woorden, die hem tot het maakten van een weliswaar klem, g' lU ci niet minder zelfbewust en in a n - rdigheid gesteld land Bekend is Imoerin?, die hij met den Duitschen gene- 1 V*n -Tarovsky had. en de hoffelijke, •ooth :fc rdate wyze, waarop hij de uitge- ken hand weigerde, die de Duitsche over- de? ar hem meende te moeten aanbieden, n ci ,v boog voor hem, en zeide vervolgens: moe, >egrijpen, mynheer, wat op dit [enb ik mijn gevoelens zijn. Ik kan uw 'nieknd niet drukken". D i': ontmoeting had plaats op den 19den •n^' igustuc 191-1. Tot het einde van de daarop 2,.;,de Septembermaand is Adolphe Max oor#1"' aog aan het hoofd gebleven van de isuelsche stadsregeering, maar heel deze kers de is er een geweest van hardnekkige en. Ler-ng, voor de Duitsche bezettings- dlc'iteiten meer dan met reden kon wor ijk g%x erlangd te bukken. Reeds op den iers i (©den dag. waarop de Duitschers in zijn j waren, had Max ruggegraat getoond ve n wilde htm een stuk l-.ten teekenen, 1 en nin stond dat hij als brugemeester aan- me" c-f doch ortaan verantwoording zou n uldis zijn an den Duitschen gouverneur. e.gw-de lit. om dat hij op geen enkele tier - -ie ïaar en medewerker eener op valt *™Zrn jrheid kon zijn. Bovendien orde hij n stadgenooten aan, de Bei en i too natione kleuren trouw te blijven, en n ban oc>k verder te vertoonen. De Duitschers geen open conflict wenschten, lieten hem rin zijn gang gaan, en zagen ook meer inmn or do vingers, doch toen hij het waagde, i enlijk het Duitsche nieuws te logen- iffen, dat de Franschen de Belgen ver- itsingi s;6ek zouden laten, werd hij >r eerste maal gearresteerd. Zijn onaf- :n. if® ikelijke ho lding kon moeilijk langer erkzai rden 3eduld- Toen hij na enkele dsgen lie opff^r VT®€ voeten kwam. was hem het Wfeen ht ontnomen, ook verder nog proclama- ook i 51 te kondigen, doch daarom liet hij niet van zijn stuk brengen. Hij had er rijven, eenmaal alles op gezet, onder alle om- issing idigheden rijn woord gestand te doen, in hetwelk aan den vooravond van de stads- etting geluid had: „Zoolang ik leef ei blijf zal ik met alle kracht de rechten de waardigheid van mijn medeburgers PEN fdedigen". f ers tweede arrestatie volgde, toen hij OP hut. burgerij d aangespoord, geduldig op ^ondertuur -r akening te wachten. Ook deze |c was den bezettingsautoriteiten om be- Jpe'iike redenen niet welgevallig. Ten- r^Beroe c vo^de, >P 26 September zijn defmi w.°i e gevangenzetting, eerst te Namen, toen ge»en Duitsch^- vesting, omdat hij inzake de iling van een opgelegde oorlogsbelasting te\l hoofd niet wenschte te buigen. Tot aan rd der roerige dagen van 1918 bleef hij in Lager tsviland gevangen; toen boden de om- ,noemd- idlcfceden hem een gunstige kans op ont- 'dtpegra hting, en bereikte hij zijn geliefde Brus- Edrfwo<jer, welks burgers in dolle vreugde wfering de bevrijding van hun stad en hun tot heetaaafnsten magistraat zijn woning van tot boven als met bloemen hadden tot 'd«i dven. Want een natie vergeet de mannen W die voor daar in de bres durven tre- er met kleinachting van eigen ongerief, bant en leeft dan burgemeester Adolphe Max e dankbare nationale herinnering als groote figuur, die het waardig was met over^ ^e eener trits uit deze be- Ide jaren. - koning Alber- en kardinaal fie te Arfcic-r, in één adem te wore en genoemd, o s t o max was, behalve burgemeester en „na- tanudUnvtaSl e'£endom" ook politieke verschij- Econoffii voorveciiter van het liberalisme en Sitrlnarojloed Franskiljon. Als zoodanig behoudt ig s wat y]aamscj1 jg cf viaamsch voelt aan de minder prettige herinnering van die Vlaamséhe rechten steeds opnieuw f besnoeien, als hadden de jaren van v ischanpelijke Vlaamsche en Waalsohe Steentif.s rccj1" nationale ontwaking der ^e, ™°ii^msciie volksmeerderheid hem ook maar 9' Peleprd Wnnrliik krenkend was de voiiKsmeeraerueiu ueuii uur uwaï laLgeieen*- ^raarlyk krenkend was de Iet hoof?' Waa*op hij meer dan eens Vlaamsche politie-dn^en gedwarsboomd, Vlaamsche betoo- was,en verboden, en Vlaamsche burgers be- De rech^d heeft. De eerlijkheid gebiedt ook dit, t zooveel prijzenswaardigs en karakter- TRTiAiMl m herinnering te brengen. Doch ipuden ons ervan overtuigd, dat ook de acht heehingen zulks op den duur gaarne zullen gewoed, et -n. ais zij den man herdenken zullen, w'asin zeer moeilijke omstandigheden zich htirctrjffl!00^ de vertegenwoordiger van heel het zoo/*'50*16 voik beeft betoond. k de bc\V de heer huis Hevig luchtgevecht boven Westelijk front Negental Duitsche vliegtuigen neergehaald? „Groote bedrijvigheid der wederzijd- sche luchtmacht. In een hevig gevecht hebben 9 Fransche jachttoestellen een aanval gedaan op een groep van 27 Duitsche jagers. Negen Duitsche toe stellen werden neergehaald, minstens zeven kwamen op ons gebied terecht. Onze patrouille keerde voltallig en on gedeerd terug." De lucht was onbewolkt toen de Fran sche toestellen in drie groepen van drie op stegen boven den Elzas om vliegtuigen te begeleiden, die boven Duitsch gebied ver kenningen moesten verrichten. De Duit schers waren op hun post. Zevenentwintig toestellen in negen groepen van drie ver schenen. Verkenningen geschieden door gaans in groepen van drie, die naar de er varing heeft geleerd de meest doeltref fende resultaten kunnen bereiken. Onmid dellijk nadat het gevecht geopend was keerde een van de Duitsche vliegtuigen terug naar zijn basis en een ander stortte in een lange zwarte rookpluim neer. Officieren en soldaten op den grond die het gevecht hebben gadegeslagen hebben zeven Duitsche vliegtuigen op Fransch ge bied zien neerstorten, ten minste twee toe stellen zijn brandend op Duitsch gebied ge vallen De Fransche vliegers achtten het echter waarschijnlijk dat nog meer Duit sche toestellen zijn afgeschoten. Havas voegt hieraan toe dat in dit ge vecht de deugdelijkheid van de Fransche vliegtuigen en de vliegers is bewezen. Engelsche vliegtuigen boven Dnltschland Het Britsche ministerie van luchtvaart deelt mede, dat de Engelsche luchtmacht gisteren geslaagde verkenningsvluchten bo ven West-Duitschland gemaakt heeft en een aantal foto's heeft genomen. Een toe stel is nog niet teruggekeerd. Vliegtuig boven BelgiS Gistermiddag heeft een buitenlandsch •liegtuig boven het gebied van Luik gevlo- en. Het luchtdoelgeschut loste waarschu wingsschoten. Belgische jachtvliegtuigen stegen op, vaarna het toestel verdween. Koning Leopold in Den Haag Gedachtenwisseling over internationalen toestand 's-GRAVENHAGE, 7 November. Z. M. Koning Leopold der Belgen is gister avond te Den Haag aangekomen en heeft zich naar het paleis van H. M. de Konin gin begeven. Naar verluidt, zou het doel van de komst van den Koning zijn om met H. M. de Koningin van gedachten te wisselen over eenige aspecten van den interna tionalen toestand. Minister Spaak verge zelde den Koning. Ook minister van Kleffens was gisteravond ten paleize. Verwacht wordt, dat de Koning en zijn minister nog in den loop van heden zullen vertrekken. Naar Belga meent te kunnen bevestigen, houdt dit bezoek geen enkel verband met eventueele bemiddelingsvoorstellen. Chr. vakbeweging en prijsstijging Gisteren is in „Boschlust" te 's-Gra- venhage de jaarlijksche vergadering ge houden van den bondsraad van den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transport arbeiders. De vergadering vereenigde zich met de volgende conclusies: 1. De Christelijke vakbeweging heeft de taak, ook in betrekking tot de loonbeweging, de overheid in haar stryd tegen de prijsstij ging te steunen. 2. Rekening houdende met de financieele en economische vooruitzichten der bedrijven (ondernemingen), dient, gezien de prijsstij ging, gezocht te worden naar een redelijke compensatie, waardoor de koopkracht der arbeiders niet wordt aangetast. 3. Hiervoor is noodig een nauw contact tusschen de werkgevers er. de vakorganisa ties, waarbij de werkgevers behoorlijk ope ning van zaken hebben te geven. 4. In het algemeen is, mede gezien het feit, dat voor vele bedrijven, waarvan de bond de arbeiders organiseert, de interna tionale verhoudingen en concurrentie-moge- lijkheden van overwegende beteekenis zijn, vrije bespreking over verhooging der loonen of het verstrekken van een duurtebijslag in verband met de prijsstijging en de levens duurte noodzakelijk, waarbij echter de „glijdende loonschaal" behoort te worden afgewezen. 5. Directe-actie-stakingen dienen onvoor waardelijk afgekeurd en tegengegaan te worden. 6. Met kracht behoort ook m dezen tyd Willibrordherdenking te Utrecht Indrukwekkende plechtigheid in de Domkerk 739 7 November 1939 UTRECHT, 7 Nov. Twaalf eeuwen geleden stierf te Echternach Clemens Willi- brora, de groote Evangelie-verkondiger, die hier het Christendom heeft gebracht Het hoogtepunt van de herdenkingsplech tigheden reeds werd een tentoonstelling georganiseerc, die eenig genoemd mag wor den werd heden bereikt in de Domkerk te Utrecht. In de morgenuren vond een pontificale H. Mis in de r.k. kerk a. d. Biltstr. plaats, opge dragen door Z.H. Exc. Mgr. dr J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, om God te dan ken voor de weldaden, die Hij ons in den eersten aartsbisschop, die te Utrecht zetelde, geschonken heeft. De plechtige herdenking in den dom, uit gaande van het nationaal comité, ving aan om half drie. Onder het luiden der klokken van den Domtoren kwamen uit alle deelen van het land de genoodigden in den dom te zamen. Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich de Burgemeester van Utrecht, Mr. Dr. G. A. W. ter Pel k wijk. de ministers W e 11 e r, B 01 k es te i n, mr. St e e n- berghe. de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht J h r. m r. d r. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal, ge zanten van verschillende landen, vertegen woordigers van d'e Synode der Ned. Horv. Gemeente, de leden van het herdenkings comité en zeer vele anderen. De samenkomst ving aan met orgelsp?! door den organist van de Domkerk St. van Vliegen; es-dur praeludium van J. S. Bach. Hierna werd gegeven „Intrada" van dr. Joh. Wagenaar door de trompetten, bazuinen en contra-fagot, onder leiding van Eduard van Beinum, waarna het koor van de R. K. Kerkmuziekschool, onder leiding van Dr. Caecilianus Huygens, zong de antifoon „Egregius Christi pontifex WillibrorcJus". ge volgd door het Magnificat (Lucas 1 46—55). De eerste spreker was Prof. Dr. Gerard Brom over: „Willibrord, apostel van het Christendom: Prof. dr. Brom wees er op, dat Willi- te worden geijverd voor afsluiting en her nieuwing der collectieve contracten. 7. In de collectieve arbeidsovereenkom sten moeten in verband met de huidige situatie bepalingen worden opgenomen, ten einde tusschentijdsche herziening der loonen mogelijk te maken. 8. Indien partijen het over de wijziging der loonbepalingen niet eens worden, dient beroep op een scheidsgerecht open te staan, dat een voor beide partijen bindende uit spraak doet, welke uiteraard zich heeft te bepalen tot de beantwoording van de vraag, of de gewenschte loonsvertiooging of duurte- bijslag rechtvaardig en financieel mogelijk is. 9. Bij niet-aanvaarding van arbitrage moet de mogelijkheid bestaan, om de C.A.O. op korten termijn op te zeggen. brord één werd met ons volk, al was hij oorspronkelijk geen landgenoot. Hij leerde zijn roeping en richting uit het mysterie van de verlossende liefde verstaan. Binnen den kloostervrede opgegroeid, weet hij, in overeenstemming en samenwerking met de dragers van de openbare orde, een geestelijke familie onder vijandige Franken en Saksen te stichten. De grondslag van onze volkseenheid ligt in dezen Christen- vrede. Zijn bisschopst.af werd 'n pelgrims staf om alle gewesten van ons land voor zijn vruchtbare bouwplannen uit te meten. Onsterfelijk leeft Willibrord bij zijn dank bare kinderen. Prof. Dr. J. Huizengn sprak vervol gens over „Willibrords beteekenis voor de Nederlandsche beschaving" Spr. stelde c/c vraag of Willibrord de grondslagen heeft gelegd van een Noord-Nederlandscbe be schaving. Onder sterk voorbehoud ant woordde spr. bevestigend. Het winnen van deze streken voor het Christelijk geloof beteekende tegelijk hun opgaan in het Frankische rijk. en daarmede hun deelhebben in de verdere ontwikkeling der Romaansch-Germaansche wereld. Wil librord had althans zooveel kunnen doen, dat na hem voor deze landen geen nieuwe zendeling-prediker meer noodig was. Hij bleef,*ondanks de leemten in.zijn welslagen als apostel der Friezen in eere. In hem za gen in later, eeuwen Holland Zeeland en Utrecht het beginsel van hun Christelijker! wasdom. Iets van den samenhang van een Noord-Nederlandsche kern van heerschap pij, volksleven en beschaving schijnt zich in den uitslag van Willibrords arbeid reeds aan te kondigen. Laatste spreker was Prof Dr W. J. Aal- de r s, over „Willibrord en het heden". Spr. wees er op dat Willibrord altijd wees naar den „oversten leidsman en vol einder des geloofs". Deze aanwijzing wil len wij volgen, zooals hij het gedaan heeft toen hij met het kruis, of liever met den Gekruisigde, onze landen zegende. Wij wil len op Willibrords gedenkdag aan Willi brords Zender en Heer. en in Hem aan elkander, trouw beloven. Het geheim van Willibrord was, dat hij alles zag en deed in „Nomine DominiVolgen wij hem nu, en als onze wegen zich weder scheiden, mo gen wij elkander herkennen, zij het al uit de verte, aan de leus, die op Christendom en beschaving, op verleden en heden en ook op de toekomst wijdend beslag legt: „In Nomine Domini", in den Naam des Heeren. Onmiddellijk na deze plechtigheid begaf men zich naar den Kloosterhof, waar een gedenkplaat werd onthuld. De plechtigheid werd besloten met oude Christelijke liederen, gespeeld op het caril lon van den Domtoren. Invoer in Groot-Brittannië De directie van den Landbouw deelt mede, dat blijkens van den ryk9landbouwconsulent te Londen ontvangen berichten de invoer van de volgende producten wederom is toe gestaan: roode kool, augurken, gedroogde groenten, geconserveerde boonen in luoht- dichte verpakking met uitzondering van snijboonen, blokmelk, vleeschextracten en garnalen, mossels en alikruiken. Maximum 1 21.- met afwijkingen naar boven Plooien gladgestreken Het redelijk benoodigde, maar geen overdreven veiwachtingen De mobilisatie heeft voor vele tien duizenden gezinnen d'3 vraag van de kostwinnersvergoeding aan de orde gesteld. Gelijk men weet is op 20 September jl. bij Kon. besluit reeds wijziging gebracht in b2t Dienstplichtvergoedingsbesluit. Daarbij is het maximum van de kost winnersvergoeding verhoogd van f 2.50 tot f 3 per dag. r Het Fransche legerbericht van heden elt Fransche legerbericht va/n hedenoch- luidt: een kalme nacht mag echter in bijzon dere gevallen, welke door Gen minister van Defensie zullen worden aangewezen, worden overschreden. Tevens is aan genoemden minister be voegdheid verleend om gedurende de tegen- wooraige buitengewone omstandigheden, bepalingen vast te stellen, welke van het Di anstplicht-vergoedingsbesluit afwijken. Dit besluit van de Kroon heeft er toe ge leid, dat de minister van Defensie op 2 No vember een nieuwe Mobilisatie-vergoïdings- besohikking heeft vastgesteld. Tevens is de gelegenheid aangegrepen om in de lang zamerhand vrij ingewikkeld geworden voor schriften voor elke gemeente afzonder lijk waren b.v. de factoren bepaald, walke op de vaststelling van het vergoe dingsbedrag van invloed waren vereen voudiging aan te brengen. Doel daarbij was mede het scheppen van grooter waarborgen voor de eenheid van toepassing bij de veler lei bij de uitvoering der regeling betrokken autoriteiten. Dat is een loffelijk streven geweest nu de regeling als zoodanig zoo ongeveer 40 jaar oud is en de laatste herzieningen, meenen we, uit het jaar 1920 dateeren. Het is Dr Kuyper geweest, die in het begin dezer eeuw erkenning heeft weten te verkrijgen van het beginsel, dat het verplicht verblijf in militairen dienst niet moet leiden tot gebrek of armlas tigheid. Ten einde een zoo dicht mogelijk aan de realiteit aansluitende regeling t/2 verkrij gen is te voren overleg gepleegd met burge meesters, vakcentrales en middenstands- organisati'36. De nieuwe regeling is duidelijker en gun stiger dan de bestaande door verhooging van het algemeene maximum en het gladstrijken van allerlei plooien. Uitgegaan is van het beginsel, dat voor het redelijk benoodigde in de ge zinnen der gemobiliseerden wordt ge- Toch is het goed, dat niemand zich over dreven verwachtingen scheppe. Er zijn er, ode er gunstiger sommigen zelfs belang rijk gunstiger aan toe zullen zijn, anderen zullen weinig verandering ontdekken en ook zullen er zijn, di'3 eenige vermindering zul len hebben te boeken. Dat zullen er slechts weinigen zijn. „Het departement van Defensie beschouwt zich niet als instelling van weldadigheid", aldus de heer P. W. O o s t e r h o f f, chef van de 7de afoeeling van het departement van Defensie, waaronder deze aangelegen heid ressorteert, in een gistermiddag ge houden persconferentie. „Het geslagen gat" zal, naar bepaalde regelen, worden gestopt Men heeft niet met een schadeloosstelling te doen, noch met een regeling van bedrijfs- schaoe. Is er meer noodig dan de voorziening in het levensonderhoud, dan dienen anders or ganen te hulp te worden geroepen. Bijzon dere gebeurtenissen in een gezin, verhuis kosten e.d. blijven dus buiten beschouwing. Voor die gevallen zullen belanghebbenden een beroep moeten doen op instellingen als de Vereeniging voor Steun aan miliciens die iets meer kan doen dan in normale tijden het Comité Steun in bijzondere nooden of een Borgstellingsfonds. Het Alg. Steun comité 1939, dat m?er een alle steunorganen overkoepelende organisatie is, kan men ge voegelijk met rust laten. Diensten van Maat schappelijk Hulpbetoon nemen bij hetgeen met d3 mobilisatievergoedingen samen hangt, al evenmin een plaats in, tenzij da oorzaak van de ontstane behoefte elders ligt., B.v. in gevallen van medekostwinnerse.hap. De thans getroffen steunregelingen vinden tot op zekere hoogte haar prototype in steun- Gedcrfde en benoodigde Inkomsten Twee algemeene beginselen steunen da geheele beschikking: de vergoeding gaat niet uit boven de inkomsten, die aan het gezin zijn onttrokken, en: de vergoe ding mag -ui-at overschrijden het bedrag, dat ter aanvulling van de mogelijk nog aanwezige inkomsten noodig wordt ge acht om het gezin in staat te stellen te voorzien in de vereischte middelen tot levensonderhoud. De wijze, waarop deze bedragen worden berekend en vastgesteld, ondergaat echter een niet onbelangrijke wijziging. De ervaring leert bijv. dat bij de lage inkomens de benoodigde aanvulling kan worden gelijkgesteld mat hetgeen wordt gederfd. In de thans getroffen regeling is dit ook tot uiting gebracht. Als het gederfde niet uitgaat boven f 3.- per dag, acht men dat in het algameeai ook het benoodigde. Het gederfde is evenwel niet gelijk te stellen mat het bruto-onttrolc- kene aan het gezin. Het aandeel in de kosten van het levensonderhoud van den gemobi liseerde gaat er af. Dat deel wordt op 20 pet. gesteld. Werkloozen en huwelijk Ten aanzien van werkloozen wordt uit gegaan van d-an toestand bij opkomst onder de wapenen in dezen zin, dat men zich af vraagt: hoe zou de toestand zijn als de man niet gemobiliseerd was. Rekening kan daar door b.v. worden gehouden met het geval dat de man juist wark had gevonden. De gevallen van mobilisatiehuwelijken worden elk afzonderlijk bekeken; men kan niet zonder meer rekenen op de maximale kostwinnersvergoeding, zooals nog al eens voorkomt. Blijken moet, dat d-a man had kunnen verdienen; we zeiden het reeds. De veranderde methode van berekening zal in vete gevallen van de tot dusver toegekende vergoedings bedragen veroorzaken. Verlaging van de reeds genoten wordende vergoedingen zal de nieuwe methode in het algemeen slechts in weinige gevallen en tot luttele bedragen met zioh brengen In deze gevallen zal de verlaging achterw3ge blijven. Een uitzon- doring hierbij vormen de gevallen, waarbij de militaire inkomsten in aanmerking moeten worden genomen. Het mederskeneri van deze inkomsten is bij de nieuwe be palingen op een anderen voet g3regeld; het wordt in het eene opzicht gunstiger, in het andere opzicht ongunstiger voor belang hebbenden, doch het laatste zal wel de ov3rhand hebben. De hierdoor noodig ge worden vermindering zal moeten worden toegepast Dienstplichtige onderofficieren b.v. blijven voortaan in het volle bezit van hun mobili- satietoelage, maar van het volle tractement wordt ten goede van h'»t gezin gebracht Interessant was in dit verband de mede- deeling, dat van de bij het begin der mobili satie toegekende vergoedingen ongeveer 90 pet. gebleken is op juiste opgaven te zijn toegekend. Hooger en lager Voor zoover de nieuwe regslen tot ver hooging van de vergoeding zullen leiden, zullen het voor het meerendeel vergoedingen zijn, welke op het nu vervallen maximum van f 2.50 werden bepaald en reeds op een hooger bedrag zouden zijn gesteld, indien de voorschriften dit zouden hebben toegela ten. V-arwacht mag worden, dat de vergoe dingen, welke 'zijn toegekend tot een "be drag, lager dan f 2.50, wel eenige, doch geen belangrijke wijziging zullen ondergaan, al thans niet ten gevolgs van de' verhooging van het maximum. ïmmers. indien in deze gevallen de vergoeding reeds onder de wer king van het maximum van f 2.50 te laag zou zijn geweest, had zij op een hooger be drag bepaald kunnen worden. Het schijnt nog al eens voor te komen, dat belanghebbenden aanvankelijk hebben verstrakt bij hun aanvraag om kostwinnersvergoeding en dat hierdoor de vergoeding op een lager bedrag is vastge steld dan anders het geval zou zijn geweest. Mochten in -aen dergelijk geval gegevens worden verstrekt, die tot een ander vergoe dingsbedrag zouden leiden, dan is er geen bezwaar tegen, dat de burgemeesters het toegekende bedrag wijzigen, evenwel eerst nadat ze er zich zooveel mogelijk van heb ben overtuigd of het althans aannemelijk is gemaakt, dat de nieuwe opgaaf juist is. Ook dient in zulk een geval te worden na gegaan, van welk tijdstip af de onjuiste of onvolledige opgaaf op de vergoeding van invloed is geweest. Op een vroeg3r tijdstip dan dit mag de verhooging niet ingaan. oorts verdient het hierbij aandacht, dat de aanspraken op vergoeding over den tijd, voorafgaande aan 1 September 1939, go toetst moeten worden aan de regelen, welke toen golden. Aan huls bezorgen Indien burgemeesters redenen vinden om sommige vergoeding-genietenden tegemoet te komen door de uit te keeren gelden aan huis te doen bezorgen, zal het middel daar toe in verschillende gevallen gevonden kun nen worden in toezending per postwissel. Voor zoover dit middel niet tot het beoogde doel zou leiden, kunnen eenige aan dit b3- zorgon verhonden kosten aan het Rijk in rekening worden gebrpcht. Bezorgers mo- g>n geenerlei belooning of geschenk van be langhebbenden accepteeren, 1 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Negen Duitsche vliegtuigen neerge schoten aan het Westelijk front. Molotof spreekt over den „imperialis- tischen oorlog". Een manifest van de Komintern. Zweden wenscht handhaving van zijn viermijlszóne. Enkele bizonderheden over de brug over de Noord, die op 14 November a.s, geopend wordt. Opening van het door de B.P.M. voor de militairen geschonken tehuis. Bizonderheden over de wijziging van de kostwinnersvergoeding. Een uiteenzetting over de economische defensiemaatregelen van Minister Steen- berghe. Koning Leopold heeft gister een bezoek gebracht aan Koningin Wilhelmina. NU EN DAN REGEN Weer verwachting: Betrokken tot zwaarbewolkt, nu en dan regen, tijdelijk opklarend, eenige stijging van tempera tuur, matige tot krachtige Zuidoostelijke tot Zuidwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 758.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen halftwaalf 9.2 C. 7 Nov. Zon op 7.07 uur, onder 4.21 uur 7 Nov. Maan op vm. 1.59 u. ond. nm. 2.26 u FIETSERS LICHT OP: 7 Nov. Van 'sav. 4.51 u. tot 'Smorg. 6.39 u BIJLSMAs ASSURANTIEKANTOOR N.V TeleL 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip of anto, met en zonder Requisitie en /of Inbeslag name Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. (Reel.) VAN 15 METER HOOGTE GEVALLEN Omstreeks half vier is gisteren in de A-avelzuurstoffabriek aan den overkant van het IJ te Amsterdam een doodelijk ongeluk gebeurd. Een arbeider, die op een circa 15 meter hooge stelling stond, verloor zijn evenwicht en stortte met hot hoofd op den steenen vloer. Hij liep een schedel- basisfractuur op en overleed enkele oogen- blikken later. OFFICIEELE BERICHTEN Conimintcii. Aan den heer V. F. W. Lange is eervol ontslag verleend uit z(jn betrekking van 'Estland) Kederlanden te Kuressaar Het il te Tallini Leger en Vloot. Aan den kapitein-luitenant VaPi der.Feer ls eervol ontslag uit den eedienst verleend wegens langdurigen dienst. Voogd ij roden. Aan J. A. SletJffers en mr P du van Beest Holle is eervol ontslag verleend .Is lid van den Voogdijraad te 's-Gravenhage. Roden van Beroep. Benoemd is tot pl.v. grif- ;ng) Arnhem. Onderscheidingen. Toegekend is de aan do Orde van Oranje-Nassau verbonden eere- ■dallle in zilver aan F. J. van der Grift, pen ningmeester van den Alg. Ned. Bond van Post- duivenhouders .te Utrecht. Toegekend is de aan de Orde van Oranje- Fa. VAN WIELIK 9 NOORDEINDE DEN HAAO Telefoon 112246 (Reel)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1