Hieuure $>iïtsdj*ÖEnuranl Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het geval van de „City of Flint" Recherche zoekt nog moordenaar een gboimPiTEtitsprtjö 'er kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 fanco per post 2.35 portokosten >cr week 0.18 foor het Buitenland bij wckclijksche zending4.50 )ij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling ^>sse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i cl Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 MAANDAG 6 NOVEMBER 1939 20e Jaargang N°. 6849 ledreigde zeevaart I een tijd van oorlogsgeweld is het van- pprckend, dat men bij elke politieke posi- Irijziging zich eerst tracht rekenschap te en van de gevolgen, welke daaruit voor militaire s tuatie, en voor het evenwicht irhen de strijdende partijon, zullen voort- ►ien. Zoo heeft men tot op heden de igins van de Amcrikaansche neutrall- B\vet ook in hoofdv.aak bezien als het l Amerikaansche zijde openen van een lelijkheid voor de geallieerde en om hun krijgsmateriaal desgewcnscht je Verenigde Staten aan te vullen, ter I irnua de aandacht viel op de zeer waarschijnlijkheid, dat deze maal- ci inderdaad ertoe zou kunnen medewet- de Vpreenigde Staten ook verder prac- :h huiten den strijd te houden Than's, nu i zijn handteekening onder het hls jsche staat otuk gezet en het hlerm®d° jraohtigd heeft, en hij bovendien nia' proclamaties heeft uitgevaardigd, die de natuurlijke aanvullingen daarvan eten worden beschouwd, beginnen zich t andere vraagstukken aan de algemeene |nie op te dringen. rooreerst is daar de kwestie van het pep- jenvervoer tusschen de nieuwe en oe fle wereld. Dat zal in de toekomst met er een twee-richting-verkeer blijven, om l het aan Amerikaansche staatsonder- hen voor den duur van het conflict niet 'in toegestaan, zich naar landen als geland, Frankrijk en Groot-Duitschland hegeven, evenmin als naar een aantal Jore siate met name opgesomö, die h in de vc r Amerikanen verboden zóne Noordzee bevinden, cn waaronder der ive ook Nederland ressorteert Uit voor hand liggende redenen was het trans antisrhe scl eepvaartverkeer den laat3ten reeds aanzienlijk ingeperkt, en kon men liwelijks verwachten, nog veel Ameri- insche toeristen of zaken-lieóen naar opa te ziel overkomen. Nu zullen het hoofdzaak 6 echts landverhuizers zijn, die pasagiersschepen van de vaste Euro- |«che scheepvaartlijnen op hun uitreis Ir de nieuwe wereld zullen bevolken, kr op retourboekingen practisch niet be kt te worden gerekend, zullen de groote lilsfooinere nu wel spoedig uit de vaart r'wijnen, en zal er enkel voor een klein ■tal vradhthooten met eventueele passa- n-aTomodatie, nog eenige exploitatie- Igel'jkhei'i overblijven. Na de scheen- l-t cop Groo -Britannië wordt thans onze I*» rt op Amerika dus wel zwaar ij weten ciet, of de regeering der Ver- ligde Staten maatregelen zal treffen, om i do te verwichten groote oorlogswinsten Amerikaansche vliegtuig- en bewape- igs-ndustrie de verliezen te compensee- l a aardoor de Amerikaansche vracht- p wordt getroffen. Wel mag worden ver iest, dat cel ijk de scheepvaart- en han- jskringen in 1914 allengs druk op de leering van Washington deden uitgaan, i de Amerikaansche belangen ter zee fc-n de Duitsche oorlogsmarine te bescher- n, nu ook uit dezelfde kringen pogingen Sen worden aangewend, om de stillog- jg der scheepvaart weder ongedaan te iken. Maar dit zijn dingen, die met het Ien nog geen contact hebben. )o - in de Europeesrhe wateren doet zich er: ns in verscherpte mate de conse- ■rntie gevoelen van de vijandelijkheden Itróle van de schepen der neutrale mo Idheden, welke naar Europa onderweg gen, teneinde, te constateeren, of zich krin ook voor Duitschland bestemde Bwnde bevond, schijnt thans een ver- Ierping van dit toezicht te overwegen, ft v. nu niet alleen de Duitsche aan l ïfsnyden, d<och eveneens de Duitsche forten. Daar deze zich practisch alleen 6 boord van neutrale schepen kunnen finden, omdat de Duitsche vrachtvaart ïiogelijk is geworden, zal men nil bin 'kort het verschijnsel moeten tegemoet b, dat ook onze uitgaande booten door frelsche eenheden naar de Duins of elders mpn opgebracht, teneinde gevisiteerd te f-den. Het verkeer ter zee wordt zoodoen- door het tijdverlies en het toegenomen (co, wel zeer moeilijk, en de verhoogde lien der vrachtvaart zullen niet nalaten, het levensonderhoud te gaan drukken, lar ook de Duitschers hun contrftle zullen in verscherpen, staan den neutralen mo- adheden, die als tusschen twee vuren zit- i wederom zeer onaangename dingen te chten. I De vliegramp bij Ambon BATAVIA, 6 Nov. (Aneta). Thans »3t het vast, dat de geheele, uit vijf annen bestaande, bezetting van het rongelukte Glenn Martin-vliegtuig bij. ramp nabij Ambon is omgekomen. De •aardebestelling van de stoffelijke 'erschotten heeft plaats gehad op Zon- 1 5 November, des morgens om negen Finscb zeeman dood in ruim gevonden ROTTERDAM, 6 Nov. Aan boord van het •cehe ss. Scandinavië, dat van Dordrecht weg was naar Rotterdam is een doodelijk •luk gebeurd. Zonder dat andere leden i de bemanning het bemerkten is de 20- »ge Fmsche dekkneoht A. N. Vedenpaa in e.f meter diepe bunkerruim gevallen. >n het schip in de Waalhaven aankwam 3e men den jongeman. Men ging toen Ken en v n i zijn lyk in de bunker liggen, knecht me.: door den val op slag zijn rw Het !j'< is door de rivierpolitie van r- gehaald en naar het bureau Parkkade 'gebracht. Noorsche regeering wijst Duitsche protesten af Schip terecht aan Amerikaan sche bemanning vrij gegeven Zaterdag heeft de Duitsche zaakgelastigde bij den Noorschen minister van buitenland sche zaken geprotesteerd tegen het vrij geven van de „City of Flint" en het interneeren van de Duitsche prijsbemanning Verriochi werd, het schip te Hangesund vast te houden, tot dat beide regeeringen de zaak nader onder het oog zouden gezien hebben. De Noorsche regcering echter heeft dit Duitsche protest afgeweizen, en haar besluit. het schip weer onder Amerikaansche vlag te laten varen en de Duitsche prijsbe manning te interneeren nader gemotiveerd Het exposé begint met een uitvoerige schildering van het eerste bezoek, dat de „City of Flint" op 20 October aan Tromsö. op de heenreis naar Moermansk, heeft ge bracht. Hot kreeg toen verlof voor een ver blijf van 2i uur. Dit bezoek had aanleiding gegeven tot ren gedachtenwissebng tus schen de Noorsche en de Duitsche regee- daar het schip Engelst-hen aan land had gezet, die op zee gered waren. De gedachtenwisseling ging over de vraag, of de ..City of Flint" het recht had de reis in de Noorsche territoriale wateren voort te zetten. Ten slotte is het Duitsche standpunt aan vaard, dat een buitgemaakt schip in de territoriale wateren mag blijven zoolang het wil. mits het niet stil blijft liggen. Op 30 October kwam de „City of Flint" weer voor Tromsö, doch deed de haven niet aan. F,r werden het schip geen moeilijkheden in den weg gelegd om zijn reis in de Noor sche wateren voort te zetten, doch daar de mogelijkheid bestond, dat een oorlogsschip van een andere oorlogvoerende natie op de loer zou liggen, werd de „City of Flint" door een Noordsch oorlogsschip begeleid. Ter hoogte van Sogn deelde de Duitsche bevelvoerende officier mede, dat-hij een zieke aan boord had en daarom in Haugesnnd moest binnenloopen. om den man door een dokter te laten behandelen. Van het Noorsche oorlogsschip „01a"v Trvg- vasson** werd een dokter naar de „City of Flint" gezonden en deze constateerde, dat de zieke man slechts een onbeduidende wonde aan een zijner beenen had. De bevelvoerende officier werd hiervan in kennis gestold, te vens werd hem medegedeeld, dat er geen reden bestond Haugesund aan te doen. De Duitsche officier van het prijsschip ver klaarde zich aanvankelijk geheel met het Noorsche standpunt accoord. In het exposé wordt verder gezegd, dat de „City of Flint" desondanks op 3 November 's avonds voor anker is gegaan. Toen men de Duitsche bemanning vroeg, waarom dit was geschied, kreeg men slechts ten antwoord: „In opdracht van onze regeering". Later werd geizegd, dat men zich met den Duit- schen consul moest beraden. De Noorsche regeering constateert, dat zij geheel in overeenstemming met de Haagsche conventie van 1907 gehandeld heeft en ver klaart verder, dat het Noorsche ministerie van Buitenlandsche Zaken Duitschland heeft geantwoord, dat het Duitsche protest volko men ongegrond Is, daar de bepalingen van de conventie stipt zijn nageleefd. Verscherpte Britsche controle ter zee? Ook over export van neutrale havens De Antwerpsche cargadoors zouden, naar Havas verneemt, bericht ontvangen hebben, dat de Britsche regeering heeft besloten, zich te verzettten tegen het transitovervoer over neutrale havens van Duitsche goederen. In economische kringen is men van oor deel. dat, indien dat bericht bevestigd wordt, de gevolgen zeer groot zullen zijn, aangezien daaruit zou blijken, dat de Brit sche regeering de contröle ter zee zoowel op binnenkomende als OP uitvarende schepen wil oefenen. Het is namelijk gebleken, aldus Havas, dat Duitschland tot nu toe tot op zekere hoogte kon exporteeren en zich bijgevolg deviezen verschaffen. Wordt contröle ge oefend bij het uitvaren uit neutrale havens, die over land in reohtstreeksche verbinding met Duitschland staan, dan zou Duitschland' in feite niets meer uit Europa kunnen uit voeren, of in elk geval zeer weinig. MARINE ALTIJD HULPVAARDIG Op Texel moest de patiënt van een ge neesheer plotseling geopereerc worden. De Texel6che boot die overvoir naar het Ma rine-Hospitaal in Den Helder kon echter niet varen wegens mijnengevaar. Toen heeft men de Marine opgebeld en deze wilde haar snelvarende motorboot wel afstaan. In de cabine werd de pa" ênt neergelegc. na naar de haven gebracht izijn in een ambulance auto. Daarna heeft de boot in recordtijd de zee overgestoken naar Den Helder waar de patiënt in het Hospitaal werd opgenomen. DISTRIBUTIE VAN ERWTEN Spertijd tot en met Vrijdag a.s. Een pond te verkrijgen van ii Nov. tot en met 8 Dec. Met ingang van 11 November a.s. zal met de distributie van erwten een aan vang worden gemaakt. De distributie zal zich voorshands beperken tot groene erwten en spliterwten. Van bovenge- noemden datum af zal men in den win kel slechts erwten kunnen koopen tegen inlevering van een nader aan te wijzen bon der rijksdistributiekaart. Het rantsoen, dat men op dien bon, die geldig is van 11 November tot en met 8 December kan verkrijgen, bedraagt een halve kilogram erwten. De bon is het geheele land door dig: men kan dus koopen in welke plaats er bij welken winkelier men wil. Een goed verloop van de distributie kan eerst dan plaats vinden, wanneer men Je zekerheid heeft, dat de winkels bij den aan vang van de distrbiutie over voldoenden voorraad1 beschikken. De eenige mogelijk heid om deze zekerheid te verschaffen, is het invoeren van een verkoopverbod voor den winkelier gedurende enkele dagen voorafgaande aan de distributie. Deze voor 't publiek min of meer onaangename maat regel is destijds bij de suiker genomen moe ten worden en is ook nu onvermijdelijk. De verkoop van erwten is aan de winkeliers verboden van Zon dag 5 November Lm. V r ij d a g 10 No- Teneinde te voldoen aan vele verlangens is er zorg voor gedragen, dat de Zaterdag niet onder den „spertijd" valt. Ook nu wordt het publiek met aandrang verzocht om op Zaterdag a.s. niet dadelijk alle bons tegen erwten in te willen wisselen, daar vanzelf sprekend de in de winkels beschikbare voor raad niet voldoende kan zijn om in de eerste dagen reeds het geheele Nederland- sche volk van de toegewezen iYs millioen kilogram erwten te voorzien. Evenals bij de suiker wordt er dus op aangedrongen het koopen van erwten zooveel mogelijk over de geheele distributieperiode te verdeelen. Men kan er zeker van zijn, dat iedereen «n den loop van deze periode de toegewezen hoeveelheid erwten zal kunnen verkrijgen. Omtrent d'e distributie van boo- n e n, c a .p u c ij n e r s, enz., zullen bin nenkort nadere mededee1ingen verstrekt worden. De distributie van erwten geschiedt niet omdat er erwtengebrek is in Nederland, maar alleen om te zorgen, dat iedere Neder lander een gelijke hoeveelheid' erwten zal kunnen krijgen en h-Jt hamsteren te voor komen. In dit verband zij opgemerkt, dat de ge schatte productie eenige malen de con sumptie overtreft Hierbij dient echter reke ning gehouden te worden met het feit, dat het grootste gedeelte van den erwtenooget ook voor andere doeleinden gebruikt wordt zooals veevoeder en export. De aan den consument toegewezen hoe veelheid van een half kilo per maand, moet ruim geacht worden, aangezien het geschat te gemiddeld verbruik van erwten per jaar per hoofd ongeveer 21/? kg bedraagt. Het rantsoen is ook daarom ruim gesteld, opdat militairen, die de maandelijksche ver lofdagen thuis doorbrengen, gpen bijzondere kaarten behoeven te ontvangen. De voor suiker getroffen aparte regelin gen, bv. voor hotels, café's, rastaurants, groote cantines, ziekenhuizen, kookscholen, enz., gelden ook voor erwten. Voorts zal er voor zorg gedragen worden, dat d'e winke liers zoodanige toewijzingen krijgen, dat zij te allen tijde over voldoenden voorraad zul len kunnen beschikken om niet alleen aan de normale vraag tp vold-oen, maar ook een uitbreiding van omzet op te vangen. De eerste toewijzing zal heden in het ba zit der winkeliers zijn en zal in den loop van November gevolgd worden door een tweede toewijzing Van 5 November af zui len de winkeliers alleen nog erwten kunnen betrekken op grond van de hun verstrekte toewijzingen. In de behoeften van dc weer macht zal worden voorzien door de Neder- landsche Akkerbouwcentrale. De provian- depring van kleine schepen geschiedt door de distributiekantoren, terwijl de Nedcr- Inndsche Akkerbouwcentrale voor de pro- viandpering van groote schepen zorgt. De grossiers ontvangen aanvankelijk geen toe wijzing, doch dienen zich ter verkrijging van den benoodigden voorraad te wenden tot de vereeniging De Korenbeurs te Rot terdam. Indien zich moeilijkheden voordoen, wen de men zich. wanneer het betreft de winke liers, hotels, instellingen, kleine schepen, enz., tot de plaatselijke distributiekantoren. In andere gevallen gelieve men zich tot de Nederl. Akkèrhouwcentrale te richten. Met de distributie van bonnen zal eerst dan begonnen kunnen worden, wanneer de regeering over voldoende voorraden be schikt Mede tengevolge van de weersom standigheden zijn tot dmsverre slechts wei nig boonen gedorecht. Eischt van Uw lev ■A/ociacioo de Vinadore/ iDeroi »ar?<if/l.öptleichB Reed/ Bekroond lenloon/leMioq Atiam 1885 I UB OE BEER, Aol770 AM/TERDAM. EXPLOSIE VRAAGT DRIE DOODEN MEDAN, 6 Nov. (Aneta). De ..Sumatra Post" verneemt, dat op de oliepalm-onder- neming Mata Pao bij Tebingtinggi, een dek- van een olie-distilleerketel is geëxplo deerd. Drie koe'ies werden gedood, terwijl twee andere koelies zeer ernstig werden gewond. TWEE DOODEN BIJ EEN AUTO-ONGELUK SOERABAJA, 6 Nov. (Aneta). Te Babat is een autorijder, die zijn stuur verloor, op een chineesche toko ingereden. De oude eigenaar van de toko werd direct gedood, terwijl een kind tegen den muur werd ge worpen en kort daarop is gestorven. De in zittenden van de auto bleven ongedeerd. Mr M. BARON VAN SYTZAMA t OLDEBROEK, 6 Nov. Gister is alhier, op zijn lancgoed Schouwenburg in den ouder dom van ruim 71 jaar overleden mr. M. P. D. baron van Sytzama, oudburgemeester van deze gemeente. De teraardebestelling zal geschieden in het familiegraf te Frienö in Friesland. ILL.!! >SojJofltA Ctlj>XlJ^lhoisUuUtluJ.JiiO*uA IIUIKQ. hvU ckotto-jJjAA KoacI lit* a^uLtf hxjtfibtxKtd ckeJi "kaitfi. Stioji oo/i Ym 'l iad )ti.Suuma., i*. (jrvs cLt/rUe SeaMys axl/r-Lfs <^OUql~~OLLA- /ic/n&svt yousryvnuMita.Qu»* Cr&#ux.Q. IdeA-TK. ViALd TllJ. <ÉoÜa~dt*- W tuhthdd., De moordzaakv. d. Horst Een van de gebroeders A. onschuldig gebleken 't Mysterie nog maar ten deele opgelost Politie apparaat draait weer op volle toeren 's-GRAVENHAGE, 6 Nov. Heerschte Zater dag algemeen da gedachte, dat de roof moord op den Leidschendamschen veekoop man C. v, d. Horst tot klaarheid was ge bracht, reeds op den avond van dien dag werd het duidelijk, dat het opsporingswerk nog bij langena niet als geëindigd kon wor den beschouwd. Want olschoon de Rotter- damsche recherche met de arrestatie van den 29-jarigen Rotterdamschen reiziger Rudolf Albers ongetwijfeld een raken slag wist te slaan, heeft men zijn broer, den 35-Jarigen bakfletsenmaker B. Albers uit Amsterdam, weer los moeten laten. Deze man bleek totaal onschuldig te zijn aan de vreeseiijke daad. Intusschen is het wel zóó zeker, dat Albers Jr een helper heeft gehad, dat het recherche-apparaat onmiddellijk weer op volle toeren is gaan draaien ten einde ook dien onbekende machtig te wor den. Om half drie Zaterdagmiddag, dus enkele uren nadat de jongste broer van het twee tal in het Huis van Bewaring alhier was binnengeleid, arriveerde ook de bakfietsen maker uit de hoofdstad. Hij werd eveneens aan een scherp verhoor onderworpen, doch toen het den rechter-commissaris Mr W. G. F. Borgerhoff Mulder en den subst.-officier van Justitie Mr N. S. Hoekstra gebleken was, dat het door den verdachte verstrekte alibi volkomen overeenstemde met de fei ten, gelastte Mr Hoekstra terstond zijn in vrijheidstelling. Op de uit den treure herhaalde vraag aan Albers Jr, wie er bovendien nog bij het drama betrokken was weigerde hij tot dus ver een bevredigend antwoord te geven Hij ging bij zijn bekentenis slechts zoover, dat hij verklaarde zelf den moord niet te heb ben gepleegd. Dat had een ander gedaan, waaromtrent hij maar heel weinig wist, terwijl hij er zich toe bepaald had bij een uitdrager in de Lange Baanstraat te Rot terdam een korporaalsuniform te koopen om zich te vermommen toen hij chauf feerde. Deze dingen vertelde hij uitermate koel en onverschillig, niet het mih's'fé spoor van nervositeit of berouw aan den dag leggend. Stond op het punt van tronwen Dit cynisme was ook de oorzaak dat zijn verloofde, die evenals hy in de Maasstad thuia hoort, niets bijzonders na den moord aan hem heeft bespeurd. Het paar stond oo het punt van trouwen, was zelfs reeds aan- geteekend, en ook toen 't misdrijf al plaats had gehad spraken zij wederkeerig nog overhet geluk dat nu weldra voor hen zou aanbreken. Gelet op deze trouwplannen moet het geenszins uitgesloten worden ge acht dat hierdoor bij Albers Jr de begeerte naar een flink bedrag aan contanten is ontstaan. Daarnaast rijst de vraag hoe zij op het idee gekomen zijn om juist den veekoop man C. v. d. Horst als slachtoffer te kiezen. De daders moeten dan toch met dat uitge strekte polderland vrij goed vertrouwd zijn geweest, temeer daar de duisternis al begon te vallen toen het misdrijf werd volbracht. De verklaring hiervoor is wellicht gele gen in werkzaamheden, waarmee Albers Jr destijds een bestaan vond. Zijn weer vrij gelaten broer heeft Zaterdagavond namelijk verklaard dat Albers Jr eenigen tijd voor hem met spiritusbranders den boer op is Diep onder den indruk deed deze broer, die een aardig zaakje in carriers heeft aan de Vinkenstraat te Amsterdam, ongeveer het volgende relaas: „Het was op Dinsdagochtend 31 October dat Rudolf me kwam opzoeken. We hadden elkaar sinds lang niet ontmoet, omdat we kwestie hadden gehad. Ik was zeven jaar in Amerika geweest, deed een uitvinding op het terrein van spiritusvergassers en be gon daarmee een handeltje. Rudolf trok er als reiziger op uit en het ging prachtig. Totdat er op zekeren dag oneenigheid kwam en we uit elkaar gingen. Hij begon toen voor een andere zaak in vergassers te rei zen en kwam zoodoende overal. Met name op het platte land, waar gas en electriciteit nog lang niet overal gevonden worden, vond hij een willige markt. Het is dus te begrij pen dat hij evenzeer de omstreken van Den Haag heeft bereisd. De vriendschap was er met dat al niet beter op geworden, en dus was ik niet weinig verbaasd toen hij dien bewusten Dinsdagmorgen onverwachts voor me stond. Z'n auto-nummer veranderd Hij wilde een adres van me hebben waar hij zijn auto voor een koopje kon stallen daar hij in Amsterdam wilde gaan wonen. Ik gaf hem daarop de loods aan de Bickers- gracht op, daar ik zelf al eens met den eigenaar, den heer S. Feenstra, over het huren van een gedeelte ervan gesproken had om er mijn werkplaats in onder te brengen. We gingen er eens een kijkje ne men en toen informeerde hij. of hij hri nummer van mijü voormalige auto mocht hebben. Zulks met het oog op de nieuwe wegenbelastingkaart die hij 1 November hebben moest Met zijn H-nummer zou liij in Amsterdam immers zco'n kaart niet kun nen krijgen. Daar ik toch geen wagen meer heb had ik er geen bezwaar tegen en ver zocht daarom een schilder, die bezig was bakfietsen voor me op te knappen, mijn nummer op zijn nummerplaat te zetten. Nadat dit gebeurd was bleef hij een paar dagen in Amsterdam vertoeven, om Don derdag met zijn auto naar Brabant te gaan in de hoop daar enkele bakfietsen te plaatsen. Hij deed toen, achteraf bezien, wel eens wat eigenaardig, doch het is geen seconde bij me opgekomen dat hij de moor denaar van Van der Horst was. Ik geloof trouwens nóg niet dat hij persoonlijk den moord heeft gepleegd. In ieder geval sta ik er heelemaal buiten, wat ik de Justitie ook heb kunnen aantoonen. Dat ze mij in den nacht van Vrijdag on Zaterdag van m'n bed hebben gelicht lag voor de hand zooals ik later begreep." Uit het bovenstaande mag men dus mis schien de conclusie wel trekken dat Albers Jr den veekoopman als reiziger heeft lee- ren kennen, doch dan blijven er toch nog verschillende andere duistere punten over. Zoo is de vraag gerezen hoe Albers Jr aan de auto kwam, waarmee de laffe misdaad werd bedreven. Het is een donkerblauwe Chevrolet, model 1929. Toen hij in spiritus branders reisde deed hij dat eerst met een auto van zijn broer en daarna met een wa gen van dien9 concurrent. Heeft hij de Chevrolet gestolen? Het is niet onmogelijk, daar hij in Rotterdam een paar jaar gele den ook zoo'n delict pleegde en o.a. daar voor de gevangenis inging. Ook zijn er nog andere dingen die de gedachten in die rich ting doen gaan. Waar bleven de andere 3000.—? En voorts is er nog de vraag of de 3200, die hij bijna nog voor het volle bedrag be zat toen hij gearresteerd werd, wel de totale som uitmaakte die van der Horst ontstolen werd. Afgaande op wat bekend werd uit de kringen der veehandelaren moet de ver moorde zeker het dubbele bedrag bij zich hebben gehad. Dit maakt de overtuiging, dat er nog een tweede moordenaar rond loopt, nog sterker. Het is niet aan te nemen dat Albers Jr een man van 296 pond alléén te lijf is gegaan en alléén uit den wagen heeft gesleept En de ontbrekende 3000 moeten toch ergens gebleven zijn. Daar komen nog de verklaringen van oog getuigen bjj die drie mannen in de auto gezien hebben. Kortom de moordzaak-v. d. Horst is nog maar ten deele opgehelderd. In hoeverre ze verband houdt met. den moord op den Haar- lemschen garagehouder P. Hes, die op 26 Februari 1937 aan den Bezuidenhoutsche- weg alhier door twee autobandieten werd vermoord, en waarvan men nimmer de da ders wist te achterhalen, weet men ook nog niet. In ieder geval heeft natuurlijk die "fcl &Jct Pijp Tabak Leeuwarden &ïrt)crtentiepritfen: Van 1 tot 5 regels 1.171/» Elke regel meer0-22'/i Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Minister van Buitenlandsche Za ken heeft bij de Memorie van Antwoord op de begrooting van Buitenlandsche Za ken een Oranjeboek aan de Tweede Ka mer overgelegd. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer over de be grooting van Buitenlandsche Zaken. Vanaf 10 November a.s. worden erw ten onder de distributie gebracht Nadere bizonderheden over het opspo ringswerk in de Leidschendamsche moord zaak. Overleden is Ds C. Goote, emeritus predikant der Geref. Kerk van Oud- Beyerland. De najaarsvergadering van de Vereen, tot bevordering van het Chr. Onderwijs aan achterlijke en zenuwzwakke kinderen. De Finsch-Russische onderhandelingen liggen wederom stil. Radio-rede van den Finschen premier Kajander. Roosevelt vaardigt neutraliteits- proclamaties uit, waarbij o.a. de Noordzee voor de Amerikaansche scheepvaart verboden wordt. Britsch-Indische Congres-partij blijft weigeren, de Engelsche politiek te onder steunen. WAARSCHIJNLIJK DROOG WEER Weerverwachting: Licht tot half be wolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in temperatuur, afnemende Westelijke tot Zuidwestelijke wind. FIETSERS LICHT OP: 7 Nov. Van 's av. 4.51 u. tot 's morg. i Nedertandsck» owionobtliile» verzekeren rich hel veiligst lf» eigen land. En alt II dóór Kef beste wlh hebben, dan zegt U oic man - van - de - proctijka GRONINGEN BIJLSMAs ASSURANTIEKANTOOR N.V. Telel 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip of auto, met en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. (Red.) Storm schade verzekering STORMSCHADE-VERZEKERING Ken specialiteit op het gebied van Algemeen Onderling Waarborg Genootschap ,.R E N O V A 1 M" e Amste. mi spuistraat 219^21 Tel 35626 Vraast eens een prospectus --«♦ IJ? va J »W[ 1 =4137|jff OPGERICHT 1888 KWALITEITS /m\ GIETWERK MASSA GIETWERK N.V. CHEMISCHE FABRIEK „VELADA" TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN Vloeibaar Aluminium ..PARAPYR" Brandwerende materialen S, th. en CelL Lakken Glanslakken Reel.) MET DE FIETS GESLIPT HOENSBROEK, 6 Nov. Zateraagmiddag is de 11-jarige zoon van den heer Roland die een bezoek aan zijn groot vader had gebracht met zijn fiets geslipt en gevallen. Hij werd aangereden door een melkauto en kwam tusschen de achterwielen van de auto te recht. De dood moet onmiddellijk zijn inge treden. De 24 jarige bestuurder H k.m een botsing niet voorkomen. De remmen bleke:, bij het politieonderzoek niet feilloos te functionnee- ren. De wagen en het stoffelijk overschot zyn in beslag genomen. Het duurde langen tijc eer de identiteit van den verongelukte kon worden vastgesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1