Jltratup $jeiïisdg (üoumttl JSHê Amerika's neutraliteitswet goedgekeurd Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het einde van een zwerftocht /SO'qPANTFB abonnementsprijs: per kwartaal in Leiden en in pTaatsef» waar een agenlschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling -rj- Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77> Cl Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 SCibertentieprften: Van I tot 5 regels f f.17'/» Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 NO. 6848 ZATERDAG 4 NOVEMBER 1939 ziek.' iiPe voorraadschuren der wereld 20e Jaargang ei°de° Amerikaansche Congres ook de n.me,patste formaliteiten inzake de wijziging 'oesrvan de neutraliteitswet heeft v»ervuld, zeer spoedig deze zal ondertee- 'ARjtenen, is een einde gekomen aan een lang- ziek.urigen politieken strijd, waarin zoowel de ~o£iteme Amerikaansche politieke maohts- dub. erhoudingen, alsook sympathieën en anti- 7.i°atiiieën voor zekere Europeesche landen c£n rol hebben gespeeld. De Vereenigd' tatea hebben, met deze wetswijziging, Vlga -oorloopig hun positie ten opzichte van het Y^cJonflict in Europa bepaald; zij zullen, wat ragole reohtstreeksche oorlogsvoering betreft, ®|o',jtrlkt onzijdig blijven, doch op het gebied •an den handel vrijuit alles leveren aan die 20 cnogendheden, die hun Amerikaansche aan- 50 Cjoopen contant kunnen betalen, en met reen'i§en ^hepen afhalen uit de Amerikaan- havens. In Groot-Brittannië en Frank- 5-35 yk steekt men zijn voldoening hierover onder stoelen en banken, blij als men aar ii met een indirecten steun der Ver- ot-gnjgdg staten, die aan belangrijkheid zal KWpenemen naarmate het voortschrijden van vooren oorlog de behoefte aan materiaal- 155 tilling, vooral op het terrein van de mili- aire luchtvaart, schier dagelijks zal ver- =Hrooten. Het is te begrijpen, dat de Duit- chers in celijke mate op de Amerikanen (beten zijn, en reeds dreigementen uiten it betreft de toekomsttige Fransche en tsohe oceaan-transporten. Zoolang zij hun >fd koel houden, zullen zij echter inzien, t zij er wèl aan zouden doen zich niet te ^r te laten voeren in hun anti-Amerikaan- gevoelens, want Uncle Sam heeft zich iswaar voor duurzame onzijdigheid 'klaard, doch kon op den duur ook wel tot andere gedachten gaan overhellen, (Etna's zulks in 1917 het geval is geweest, is overigens een merkwaardige parallel schen de houding van de Vereenigde e van de Unie der Socialistische vjetrepublie-ken. Niet wat beider paci- betreft, want terwijl wij dat der ïerikanen volop ernstig kunnen ne ervan overtuigd houden, dat de Staten zeer ongaarne den oor- zich verder zouden zien uitbreiden, heeft sland openlijk blijk ervan gegeven, dat niets liever zou zien dan een alg-eheele isoh-Britsch-Du'itsche uitputting, waar- het zelf, te rechter uur op het tooneel 'schijnend, gaarne de vruchten zou willen 'sten. Zulks is ook zeer duidelijk aan den getreden door de politieke dwang- thoden van Stalin en Molotof. die aan- van het interregnum, door den hui oorlogstoestand veroorzaakt, gebruik >ben gemaakt om hun buren concessies af vragen. De Russische dictator lijkt in ele opzichten inderdaad sterk op den er van het Derde Rijk, wat zijn wijze machtsuitbreiding naar buiten betreft, laar afgescheiden van de .vraag naar al niet vredelievendheid is er tusschen de dige positie van Rusland en Amerika Qte parallel, dat beide landen, die ieder n or zich bijna een geheel werelddeel kun- t {ijh worden genoemd, den huidigen oorlog L v-,j?reerst bezien onder zijn commercieel- jnomisbh aspect, en dat zij, elk voor een strijdende partijen, een voorraadschuur ^ïschen te vormen. Amerika heeft zich !HEÏr°l van tuighuis toebedeeld, en zal bin- iikort zijn industrie* op topsnelheid laten om vliegtuigen en nog eens vlieg- LU ken aan den man te kunnen brengen. s-a-nd echter heeft eich tot de groote itsche graanschuur gemaakt, waaruit Europa zal moeten .worden gevoed., MA. koste van industrieele eihdproducten. >00 ll lezen nu reeds uit buitenfandsche cor- js spondenties, dat de doorsnee burger in re| Derde Rijk zich aan de gedachte aal ideelfeten gewennen oude Meeding te moeten en- ven doordragen, opdat de textiel- en bevHfectie-industrie naar het buitenband 1 mlen kunnen afzetten, en dat over het emeen de Duitsche burger op allerlei ..Iruiksvoorwerpen zajl dienen te bezuini- 1Jj, omdat de uitvoer voor Duitsohlaind, ir Hitiers bekende woord, een kwestie i Jeven en dood gaat beteekenen. oo heeft dan de tot stand gekomen wij- der Amerikaansche neutraliteitswet S (jieuw eenige meerdere teekening in den 'h^otmeenen were'ldboestand gebracht. Ach- eninjde fronten der drie strijdende mogend- ■^'jen zijn nu de beide reservefr anten ge- ïoudl^d, waaruil de strijd zijn verleng-ings- |W gielijkheden zal moeten putten. Zal deze ,h(e binnenkort, gelijk Hitier gedreigd heeft, kelijk zich ten volle gaan ontplooien? Z ij r. 3-EN e K 1\ Huis van Afgevaardigden en Senaat aanvaarden eindtekst Men verwacht reusachtige beste! lingen van Engeland en Frankrijk gemengde commissie van het Amerikaansche Huis van Afge vaardigden en den Senaat heeft den door de regeering voor gestelden tekst van het neutraliteitsontwerp goedgekeurd. De aldus in haar definitieven vorm vastgestelde wet is vervol gens door den Senaat goedgekeurd met 55 tegen 24 stemmen en ten slotte ook door het Huis van Afgevaardigden. Vanmiddag gaat de wet naar het Witte Huis om door Roosevelt geteekend te worden. Een proclamatie zal worden uitgevaardigd, waarbij de wet spoedig in werking treedt na de onderteekening door den president. In een gisteren gehouden persconferen tie heeft president Roosevelt zijn voldoe ning te kennen gegeven over de groote meerderheid, waarmeue het Huis van Af gevaardigden de opheffing van het embargo op wapenen heeft goedgekeurd en hij gaf zijn toestemming tot 't publicceren van de volgende verklaring; „Ik ben verheugd, dut het wetsontwerp aan de Vereenigde Staten hun historische positie van neutraliteit terug heeft,-gegeven". Verder deelde de pre sident mede, dat hij een aantal proclama ties zal uitvaardigen, wanneer de wet on derteekend zal zijn, waarbij de toepassing van de wet zal worden gerégeld. Te dien einde heeft hij besprekingen gevoerd met Serie en Cordell Huil. Tijdens de conferentie ueeft Roosevelt voorts gezegd, dat de verklaring der Pan- Araerikaansche conferentie, waarbij een neutrale zone rondom een gedeelte van het Westelijk Halfrond werd ingesteld, thans van toepassing is. Hij gaf niet aan, wat er zou gebeuren bij schending der zone. Op de vraag, welke gevolgen het zou heb ben, wanneer Britsche gewapende schepen binnen de zóne zouden trachten Duitsche schépen te bemachtigen, antwoordde Roo sevelt, dat dit een onderstelling is. Volgens de inlichtingen, waarover men beschikt, patrouilleeren de Vereenigde Sta ten in het Noorden van Atlantischen en Stillen Oceaan; Chili en Ecuador aan de Westkust, Brazilië, Uruguay en Argentinië aan de Oostkust van Zuid-Amerika. De patrouilleering heeft op het oogenblik ten doel, dat de regeeringen van eventueele activiteit van belligerenten op de hoogte gehouden worden. Men gelooft, dat in geval van een optreden binnen de zóne diploma tieke stappen bij het betreffende oorlog voerende land zuilen worden gedaan. „Onbeperkte hulpbronnen" gezegd: „Wanneer het Amerikaansche wa penembargo wordt opgeheven (hetgeen dus zeer spoedig zal geschieden, Red.), zullen de geallieerden een arsenaal .van onbeperk te hulpbronnen tot hun beschikking heb ben. Wij moeten ae leemten in onze pro ductie nagaan en uit de Amerikaansche nijverheid putten voor de artikelen, die in onze eigen industrie ontbreken. Ik stel mij voor, dat wij onmiddellijk machines, staal voor kanonnen en grondstoffen en later misschien eenige munitie nooJig hebben." De minister deelde mede, dat de dienst voor de voorraden sedert het uitbreken der vijandelijkheden reeds een bedrag van bij 110 millioen pond sterling heeft uitgegeve... Iedere dag heeft een nieuwe uitbreiding der indusirieele outillage gebracht. Burgin herinnerde aan de verantwoordelijkheid van zijn ministerie voor de verdediging van Engeland en verklaarde, dat tegen alles, zelfs tegen parachutespringers, voorzorgs maatregelen zijn genomen. Massa-werk voor Amerikaansche industrie In Wallstreet, aldus „Un. Press", schat men de aankoopen van vliegtuigen en logsmateriaal door Engeland en Frankrijk voor de eerstkomende maanden op 500 mil lioen dollars. 880 vliegtuigen wachten op het oogenblik reeds op verscheping, de rest namelijk van den Britsch-Franschen order van 100 millioen dollar, geplaatst in het voorjaar, waarvan reeds 610 vliegtuigen kort voor de instelling van het embargo waren geleverd. De Amerikaansche vliegtuigfabrieken zul len dus op volle kracht gaan werken. De fabrieken in Zuid-Californië alleen hebben een capaciteit van 8-100 vliegtuigen per jaar. Voorbereidingen zijn getroffen om een maximum van 10.000 man hulppersoneel in dienst te nemen. Men verwacht, dat de verschepingen zullen geschieden in groote convooien, bewaakt door Britsche en Fran sche oorlogsschepen. Deze zullen het con- De„City of Flinf'weer in Amerikaansche handen Noorwegen interneert de Duitsche prijsbemanning ae Auto in kanaal gereden Twee inzittenden verdronken JEENDAM, 4 Nov. Gisteravond om zeven 35 n is een vrachtauto, welke uit de rich tte Nieuwe Pekela naar Veendam ging, ;eit. hoogte van de stroocartonfabriek „De Ho heid" in het kanaal gereden. De wagen Lichim op den kop in het water terecht an gj 1hveen onder de oppei-vlakte. Twee der ttenden vonden den dood. De slacht- ;°°h "s zijn W. Sybrandy uit Leeuwarden en v van der Woude uit Hohverd. Beiden en pijn. 27 jaar oud. 'ele auto was een vierwielige vrachtauto, de raan een vierwielige aanhangwagen •enzo gekoppeld. Zij kwam ledig uit de rich- g. Pekela en raakte in de molenstreek te L de :r. De oorzaak van het ongeluk staat W. niet vast, de weg was zeer glad, zoo- het niet is uitgesloten, dat de auto is pL B! lijken van de slachtoffers zijn gebor- A. De vierwielers zullen zoo spoedig mo- d k worden opgehaald. De Noorsche admiraliteit deelt mede, dat de „City of Flint" met de Duitsche prijsbemanning aan boord vergunning had ontvangen van Tromsö af langs de kust in de Noorsche territoriale wateren te varen. Vrijdagmiddag is de „City of Flint" met twee Noorsche oorlogsschepen te Haugesund aangekomen, waar het anker werd uitgeworpen, zonder dat daartoe verlof was bekomen. Aangezien voor het schip geen geldige reden bestond, een Noorsche haven aan te doen, hebben de Noorsche autoriteiten beslist, dat het schip weer aan de Ame rikaansche bemanning zal worden vrijge geven, en de Duitsche prijsbemanning ge ïnterneerd. Telegram van dea Amerikaanschen consul Het departement van staat te Washington heeft een telegram ontvangen van den Ame rikaanschen consul te Bergen (Noorw.), waarin wordt medegedeeld, dat de „City of Flint" aan de Amerikaansche bemanning is teruggegeven en de Amerikaansche vlag weer in top is. Volgens het rapport van den consul had de commandant van de prijsbemanning ver lof ontvangen de Noorsche territoriale watp ren langs de kust te volgen van Tromsoe af. Vrijdagmiddag is de „City of Flint", bege leid door oorlogsschepen, te Haugesund aan gekomen. Het schip vroeg vergunning de haven binnen te laren om een ziek lid van de Amerikaansche bemanning aan land te zetten. De door de Noorsche admiraliteit aan boord van de „City of Flint" gezonden geneesheer constateerde, dat de Amerikaan sche zeeman niet voldoende ziek was om een ankering tan het schip te rechtvaardigen. Niettemin ging het schip voor anker. De Noorsche autoriteiten hebben tóen het bekende besluit genomen. Nog geen officieel commentaar Hooge regeeringsambtenaren te Washing ton hebben privé uitdrukking gegeven aan hun opluchting, toen zij kennis namen van het nieuws, dat de „City of Flint" door de Noorsche autoriteiten is vrijgegeven. Er is geen officieel commentaar beschik baar, doch niet officieel wordt verklaard, dat de Noorsche actie nauwkeurig overeenkomt met de interpretatie der regeering van de Vereenigde Staten van het internationale recht en de verklaringen, welke de Vereen. Staten tegenover de Sovjet-Unie hebben ar- gelegd. toen de „City of Flint" te Moermanslc werd vastgehouden. Het einde van een zwerftocht Door de daad der Noorsche regeering is een einde gemaakt aan den avontuurlijken zwerftocht van een Amerikaansch handels schip, dat op den Atlantischen Oceaan door een Duitschcn kruiser werd gekaapt en met een prijsbemanning aan boord in de rich ting der Duitsche kust werd gedirigeerd. Men zal zich herinneren dat deze prijsbe manning, om aan de Engelsohe blokkade te ontkomen, den koers benoorden Noorwe gen logde en binnenliep te Moermansk, dezelf de Russische haven, waarin ook de „Bremen" een loevlucht hoeft gevonden. De Russen hebben echter geweigerd den D.uitsclhers hand en spandiensten te bewijzen .welke op het. prijsgeven der neutraliteit zouden zijn komen te staan. Derhalve moest de „City of Flint" zeer spoedig Moermansk verlaten, wilde de bemanning haar onder de Duitsöhe vlag hou den. Door een niet. gemotiveerd verlengd ver blijf in de Noorsche wateren heeft het schip tenslotte wel dit lot ondergaan, het is aan de Amerikaansche bemanning, door tus- schenkom6t der Noren, teruggegeven. Zoowel in Londen als Washington is men daarover verheugd, omdat het schip, bij een eventueelen Britschen aanval daarop, tot Amerikansch-Engelsche wrijving had kun nun aanleiding geven. vooi ergens bij den uitgang van de New- Yorksche haven opwachten. Zoodra Roosevelt de wet onderteekend heeft, zullen de Britsche en Fransche in kooporganisaties in werking treden. Sinds eenigen tijd zijn reeds gedelegeerden aan wezig, die technische besprekingen hebben gevoerd met een aantal fabrikanten over de mogelijkheid tot aankoop van munitie. De Douglasfabrieken zullen thans be ginnen met de pröductie van 700 twee- mo.torige bommenwerpers voor Frankrijk. Dt e toestellen waren oorspronkelijk be stemd voor het Amerikaansche leger. De North-American Aviation voltooit een Britschen order van 14 millioen dollar voor 100 oefentoestellen plus 775 van dergelijke toestellen voor Frankrijk. Ook andere industrieën zullen door de opheffing van het embargo druk werk krij gen. Zoo de fabrieken van spoorweguitrus tingen. Legervliegtuig brandend omlaag gestort Vijf inzittenden vermoedelijk omgekomen BATAVIA, 4 Nov. (Aneta). Aneta verneemt van den commandant der mili taire luchtvaart: Hedenmorgen is, kort na het vertrek van het vliegveld te Am- bon, een Glenn Martin brandend neerge stort bij het schiereiland Hitoe, tegen over Ambon. De Gewestelijke militaire commandant begaf zich onmiddellijk naar het terrein waar het vliegtuig was neergekomen en berichtte vandaar: het toestel is geheel verbrand. Omtrent het lot van de bemanning konden nog geen positieve berichten worden gegeven, ofschoon er weinig hoop bestaat. Het aantal inzittenden van het toestel bedroeg vijf. De positie waar het toestel zich bevindt, vertraagde het doorkomen van nauwkeuriqe berichten omtrent het lot van de zich aan boord bevindende personen. HALIFAX DINSDAG VOOR DE RADIO De Britsche minister van Buitenlandsche Zaken, lord Halifax, zal Dinsdagavond een radiorede houden over „Onze taak nu en later". HET FRANSflHE LEGERBERICHT VAN HEDEN Het Fransche lcgerbericht van hed' n luidt; Activiteit van patrouilles op verscheiden punten van het front. Aanslagen op Londensche brievenbussen In verscheiden brievenbussen in het Londensche Westend is vanochtend brand ontstaan, naar het schijnt, nadat pakjes met brandverwekkencje stoffen tusschen de brieven waren geworpen. De politie maakt op uit de tijdstippen, waarop de verschillende branden werden ontdekt, dat één man daarvoor verantwoor delijk moet zijn, mogeliik iemand die sym pathiseert met het Iersche republikein- sche leger, welks aanhangers sinds het uit breken van den oorlog in F.ngeland bijna geen activiteit meer hebben ontwikkeld. DE FRIESCHE BRUG TE ALKMAAR WEER GEOPEND De Friesche draaibrug over het Noord- Ho! landsch Kanaal te Alkmaar is hersteld en het land- zoowel als het scheepvaart verkeer kan weder ongehinderd plaats hebben. LOOPJONGEN VERDUISTERT f 1400 Een winkelier te Bussum bemerkte reeds geruimen tijd, dat te zijnen nadeele geld verdween zonder d'at hij kon achter halen wie de dader was. Aangifte bij de politie volgde, waarop besloten werd een val op te zetten. Gisteren nu werd de 19- jarige loopjongen van den winkelier op heeterdaaa1 betrapt, toen hij een bedrag van f 10 stal uit het kantoor. Voor zoover kon worden nagegaan, be draagt het bedrag dat de oneerlijke loop jongen verduisterd heeft, ongeveer f 1400. Hij zal ter beschikking van den Officier van Justitie gesteld worden. Honeymoon en Week-end in DE MALLEJAN versleten; dat heeft nog niemand gespeten. Hotel „De Mallejan",Vierhouten,Tel. 2 Week-end (met wilddiners) 9.— per persoon. (Reel.) '-HEN LOGEERT. amESHEHÜ. ZTCRGOCD V-fl® RIJKS-TELEFOON 5TOOOMEND WARM CAU IN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS HET 0NTBPT-F-3-MET BADKAMER - f ANNO 1721 Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilburr (Recl.j ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN BURMANIAHUIS GROOT N00RDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN NU EN DAN REGEN Weerverwachting: Betrokken tot zwaarbewolkt. Nu en dan eenige regen. Vrij zacht. Matige, tijdelijk krachtige Zuidoostelijke tot Zuidwestelijke wind. 5 Nov. Zon op 7.03 uur, onder 4.24 uur 5 Nov. Maan op nm. u. ond. nm. 1.31 u 6 Nov. Zon op 7.05 uur, onder 4.22 uur 6 Nov. Maan op vm. 0.41 u. ond. vm. 1,59 u FIETSERS LICHT OP: 6 Nov. Van 'sav, 4.54 u. tot 's morg. 6.35 u 6 Nov. Van 'sav. 4,52 u. tot 's morg. 6.37 u De roofmoord te Leidschendam Belangrijke arrestaties te Rotterdam en Amsterdam Auto met bloedvlekken in Amsterdam in beslag genomen DEN HAAG, 4 November. Wij vernemen dat naar alle waarschijnlijk heid de daders van den afschuwelijken roofmoord op den veehandelaar T. G van der Horst te Leidschendam zijn ge arresteerd. Nadat sinds den avond van den moord intensief door het geheele Ne- derlandsche rechercheapparaat was ge speurd, heeft de Rotterdamsche recher che gisteravond den 26-jarigen A. aan gehouden. Hij had een autosleuteltje en een gewonen sleutel in den zak. Voorts heeft de Amsterdamsche re cherche in een garage aan de Bickers- gracht een auto in beslag genomen, waarin verschillende bloedvlekken zijn aangetroffen, terwijl daarin voorts een ijzeren staaf gevonden is. Bovendien is geconstateerd, dat het te Rotterdam ge vonden autosleuteltje op de in Amster dam in beslag genomen auto past. Verder is in de hoofdstad een broer van A. gearresteerd. Ofschoon men he denochtend van offideele zijde aan de pers nog geen enkele inlichting wensch- te te verstrekken, mag uit bovenstaande feiten wel worden geconcludeerd, dat thans het zoo vurig begeerde licht in deze droeve zaak is opgegaan. De gearresteerden ziin in den loop van den morgen naar Den Haag getranspor teerd om ter beschikking te worden ge steld van den rechter-commissaris. DE KWESTIE OVER DEN MELKPRIJS Zooals we reeds mededeelden in het ver slag van de vergadering van den Bond van Melkveehouders te Rotterdam Dinsdag 1.1. gehouden is er tusschen de C.M.C., de leve ranciers van consumptiemelk en A.V.M., de vereeniging van melkhandelaren een ern stige kwestie gerezen, waarover de verschil lende organisaties zouden vergaderen. Naar we vernemen is intusschen door de A.V.M. een arbitrage voorgesteld, wat door de C.M.C. aanvaardt is. Elk dezer organi saties heeft een arbiter benoemd, die nu de kwestie zullen trachten op te lossen. DE EXTRA BELASTING-AANSLAG Wordt een „Kerst-verrassing" Naar het „Vad." meldt is men reeds druk 1 ezig met het uitschrijven der kohieren voor den extra belastingaanslag over het belas tingjaar 1939/'40. Men koestert de hoop tegen half December met dit werk gereed te zijn, zoodat de nieuwe belastingbiljetten als een Kerstverrassing kunnen worden tege moet gezien. Deze extra-belasting mag wor den betaald in vijf maandelijksche termijnen, waarvan de eerstu vervalt op 31 Januari. RIJKSVERZEKERINGSBANK Opening nieuw gebouw Het nieuwe gebouw van de Rijksverzeke- nngsbank, dat aan de Apollolaan te Amster dam is gebouwd, zal op 20 November a.s. door minister Dr. v. d. Tempel geopend worden. DE VERDUISTERDE AUTO Geen verband met moord te Leidschendam De door een Soestenaar verduisterde auto uit Utrecht schijnt tooh niet in ver band gebracht te moeten worden met den moord- in Leidschendam. De beschadigingen, die een gevolg van de botsing tegen het hek bij Zoetermeer moeten zijn, waren niet te zien en bloedsporen niet te vinden. Con frontatie van den chauffeur met getuigen te Leidschendam had' geen herkenning tot gevolg, VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen en het ZONDAGSBLAD Russische pers kweekt anti-Finschc oorlogsstemming aan. De „City of Flint" door de Nooren aan Amerika teruggegeven. De wijziging der Amerikaansche neu traliteitswet is thans definitief goedge-s keurd. Goering wordt te Rome verwacht. Nabij Veendam is een auto te water gereden waarbij twee personen zijn ver dronken. In verband met de moordzaak te Leid schendam zijn twee belangrijke arrestaties verricht. De havenstaking te Amsterdam is ge ëindigd. De Tweede Kamer heeft het wetsonN werp tot verleening van crediet voor werkverruiming afgehandeld. Vliegtuigongeval in Indië. Financieel Weekoverzicht. MIGNON CEURIO, FIJN, LICHT ENKLEIN, H. en J. VAN SCHUPPEN, - Veencndaal IRecL) VERITEX VOLKSGASNIASKERS Rijkskeur 014. Compl. 3.50 Uit voorraad leverbaar bij de postkantoren en bij de plaatselijke Luchtbescher- mings-Vereenlgingen. (Reel.) daaruit voortkomende borst- benauwdheid en borstbe- klemming. Alleen echt met m BOOM. f 1.29 per groote doos. Nederlandsch fabrikaat. Boekhouden M.0. Practijkdiploma - Boekhouden Handelscorrespondentie (Frans, Duits, Engels en Nederlands) Kruideniersdiploma Manufacturenbrevet Plakkaatschilderen - Etaleeren Middenstandsdiploma Makelaar - Taxateur Politiediploma - Hulpkommies. Landmachinistendiploma Electr. techn. Opzichter Nijverheidsakten Nien Nv BIJLSMA'8 ASSURANTIEKANTOOR N.V TeleL 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip of auto, net en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. (Reel.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1