Jltetü me £ei Jtsrljr Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het einde der coalitie gekomen? !3i)onnf mcntspvijs Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7Vz cL Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6847 VRIJDAG 3 NOVEMBER 1939 20e Jaargang SKibmentitprtbcn: Van 1 tot 3 regels t.171/, Elke regel meer0.227a Ingezonden Mededeeüngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 NA TWEE MAANDEN men fclu de Fransch-Britsdh-Duitsahe oorlog van jistreeks twee maanden aan den gang bron de gedachten zioh als het ware v; rknoïf naar den wereldkrijg van de jaren 1914 J918. Wij weten allen niu wel zoo lang- rnerhand, dat het conflict, hetwelk wij patmns beleven, een heel ander karakter heeft to4t\vi!kkeld dan dat van een kwart eeuw en Meden. Na de eerste destijds uitgebrachte van rlogsverkloring, name ijk die van Oosten- p-Hongarije aan Servië, volgde onmiddel- t de dreigende Russische mobilisatie, er Duitsche oorlogsverklaring aan het Tsa- gj nrijik en aan Frankrijk, dat weigerde litsahlamds eisch tot voortgezette neutrali- vanglt te voldoen. Ook Groot-Brittannië bleef no. fen niet langen tijd meer afzijdig. Na den poval van de Duitschers in België en Luxem- irg verklaarde het Duitschland, zijn ariijksten economischen tegenstander, den .....riog; de hel scheen ten volle los gebroken toen duurde het nog maar sledhts kort, Japan en Turkije konden ook niet langer cirkel oos terzijde blijven staan. De wereld- rlog van 1914 gaf derhalve een beeld te hsohouwen als van een neerstortende la- «••••ne, die nauwelijks met haar val begonnen, snelheid en haar omvang catastrofaal rgroot. En zoo ging het niet alleen, wat aantal deelnemers en hun binnentreden 'het strijdperk betrof; ook de krijgsver- openbaarden een verbijsterende ^^^>i!heid, en zulks temeer als men voor (en houdt ,dat destijds de mechanisatie strijdwapens aanmerkelijk minder ver p voortgetreden, dan in de hedendaagsehe worjote legers. Weet men wel, dat nauwelijks n sen maand na het uitbreken van den oorlog t 'n 1 1914 de Duitschers reeds een zeer aan- e in hlijk deel van België en van Frankrijk |et hielden en dat toen reeds de befaamde ^te Mameslag had plaats -gegrepen, waar- £g^ir hun inval verder werd gestuit. In zie nu eens op de huidige ontwikke- der gebeurtenissen. Weliswaar heeft - verovering van Polen een nog gejaagder 15^ thme getoond, dan de overweldiging gië en Frankrijk in 1914 kon aanwijzen, teegjr daartegenover staat, dat het front Fransch-Duitsche grens zoo goed als 1 stil en intact is gebleven. rat het luchtwapen aangaat, waarop vele ekenaars van oorlogskansen hun voor- llingen hadden gebaseerd, dit is practisch buiten gebruik gebleven, enkele nig beteekenende uitzonderingen nu daar ',1V O iten. De oorlog, zoo zegt men, zal il infl niet worden betaald met ruïnes F 0.40menschenlevens, gelijk zulks als gevolg de massale slachtingen van 19141918 geval was, dooh zal meer het karakter a*at? Pen van een geweldige rekensom. De Uitmeting is feitelijk van 't slagveld d naar de fabriek en de terreinen van kandeL Men put elkander niet iét uit, doch probeert zulks economisch IN' 'it rekensom-karakter kan men wellicht incJ^delykst aantoonen door er de aandacht lk Je vestigen, hoe traag we ditmaal het 'bereidende oorlogsstadium doorloopen. waren enkele luttele weken vol- ERD!de om biJna abe betrokken staten partij oen kiezen in het conflict en hun kra-ch- zenin den strijd te mengen. Thans heeft de ^^ame aan den strijd, de >or ©gsverklaringen der Britsche dominions 36898.laargelaten nog geen enkele uitbreiding irgaan. De groote onbekende factoren jen Italië, Sovjet-Rusland en Japan, en C A voor deze landen is weder allereerst bij "aan ^°verwe§en van hun positie toonaan- n^Unthd, wat zij voor winstnemingen zulilen doen. De Sovjets hebben reeds in mate geprofiteerd, zoowel door het toegevallen bloedig stuk buit, dat Polen x" als door hum vorderingen irn het Bal- •spoeiië gebied. Hun indirecte steun aan het je Rijk kan tevens beteekenen een ver- :n van den strijd, en tenslotte een zoo iONiEle uitputting van de drie daaraan actief 'en Hffe^ende Partijen. dat de Russen als slapende sterk en rijk worden, pa maakt een crisis door, die meer en een economisch gelaat gaat vertoonen niiipl eens in een waren ideologischen oor- U SJ Lren van een systeem vam voortbrenging 'n ander systeem, ~ou kunnen eindigen, ormt zidh, eiken dag langer die het -OLIict duurt, een verzwaarde onbetaalde ïllotrofing. In tu ssch en is niet uitgesloten, dat iren vrijd niet óók een militair karakter kan iing v vertoonen, hetzij te land, ter zee of in iliantildht. Er is geen blijvende breuk tusschen R.K. en A.R. Het oordeel van Prol Romme Prof. Romme Duitschers gaan ^Turkije verlaten i. Press" meldt uit Istamboel, dat de the regeering door middel van haar genwoordigers de Duitschers in Tur- Iringend heeft aamgeraden, zich gereed je^.ken om het land zoo spoedig moge- e verlaten. Velen van de Duitschers n reeds lang in Turkije. Een groot '■T.TF.Tjis reed-s vertrokken, anderen hebben lantpo aSaS6 vast verzonden. tieke kringen in Turkije zijn eenigs- rerrast door deze beweging onder de fchens kort na het mislukken dei VWOIjbh-Russische onderhandelingen. Daar men aangenaam verrast door het lelijke Italiaansohe gebaar ter gele Jd van dien herdenkingsdag der Turk 'republiek. Radio Roma zond het Turk polkslied uit en een toespraak in het jch. Het is voor het eerst sedert jaren klië van een zoo welwillende houding B) lijkten. Het heeft algemeen de aandacht getrok ken, wat Dr Co lij n op het Centralen Con vent over de samenwerking tusschen R.K. en A.R. gezegd heeft. Eén van beginsel zijn deze partijen nooit geweest en zullen ze nooit worden; maar praktische samenwerking was er sinds ja ren. Echter ver kondigde Dr. Co- lijn de stelling, dat deze voorloo- pig en voor lan gen tijd van de baan i6. De reductie van De Maasbode (r.k.) heeft zich naar aanleiding hiervan, gewend tot Prof. Romme, nister van Sociale Zaken in het vierde Kabinet-Colijn. Daar waren ook andere in terviewers aanwezig. En wij laten hier het verslag van dit belangrijke onderhoud, zooals wij dat in De Maasbode vonden, volgen. Prof. Romme toonde zich terstond bereid, ons verlangen te bevredigen, mits aldus Prof. Romme U ook doet uitkomen, waar om. Want de vraag, waarop Dr. Co lijn zijn antwoord gegeven heeft, de vraag van de levensmogelijkheden of -onmogelijkheden "an de coalitie, is wel een zeer belangrijke, laar, naar mijn oordeel, in de gegeven om standigheden toch niet zóó, dat ik daarom ook mijnerzijds zou, terugtreden in hetgeen zich dezen zomer aan kabinets-criscs heeft afgespeeld. Wij hebben een kabinet, nog wel op zeer breed© basis, en er is oorlog rondom ons tezamen lijkt mij dat afdoende, orn ons niet, met als uitgangspunt de binnen- Iandsche verwikkelingen van dezen zome. in de waag van andere combinaties te ver diepen. Maar wat ik wel, en in dezen tijd meer dan ooit buitengewoon belangrijk vind, dat, is, dat er achter de regeering een volk staat, welks onderscheidene, geestelijk ge richte, groepen zoo nauw mogelijk met el kander zijn verbonden; dat er zich dus geen onnoodige niet-volkomen gerechtvaardigde, gedachten vastzetten in die groepen, als zou den ze verder van elkaar afstaan dan in derdaad het geval is. En hierin ligt voor mij de reden zoo ging Prof. Romme .voort waarom ik gaarne op Uw vraag antwoord. Want in hetgeen geleid heeft tot den val van het vierde kabinet-Colijn ligt, naar mijn overtuiging, niet iets zoodanigs, dat men met recht aan katholieken en anti-rovolutio- nalren zou mogen voorhouden: de princi- pieele verschillen, welke natuurlijk tusschen U bestaan, scheiden U voortaan voor het practische politieke leven. Veeleer iijkt mij juist deze stelling: dat de principieele ver bondenheid tusschen (o.a) katholieken en anti-rervolutionairen, welke in 1937 geleio heeft tot een vruchtbare rechtsohe samen werking tot Mei 1939 toe, door het dezen zomer gebeurde in geen enkel opzicht is ge raakt. U vraagt bewijs van deze stelling? Wel, die wil ik U gaarne geven al zult U mis sahien ten slotte tot de conclusie komen, dat U dit niet aan m ij had behoeven te vragen U Aveet, waarin het meeningsverschil, dat tot het einde van het vierde kabinet-Colijn heeft geleid, heeft bestaan. Door radio en pers is het destijds door middel van de'n egeeringspersdienst medegedeeld. Alles wat in strijd daarmee is gefantaseerd soms door lang niet de eersten de hesten kunt U gerust naar de af deeling „bittertafel" ver wijzen. Omdat het regeeringscommimiqué het houvast biedt van de door de regoeringa autoriteit gedekte waarheid, en het «1e sleu tel levert voor het bewijs dat U mij vraagt, moet ik het U nog even voorlezen: „Bij de (besprekingen over het voorontwerp van de begrooting voor 1940, welke ten doel hadden tot een beperking van het te ver wachten tekort te geraken, is in het kabinet over de wijze waarop dat doel ware te berei ken, geen overeenstemming verkregen. In het bijzonder is zulks gebleken bij de beraadslagingen over de wijze waarop op de kosten ter bestrijding der werkloosheid en haar gevolgen een grootere vermindering tie neden het eindcijfer der begrooting 3939 zou kunnen worden bereikt. Tegenover net door een deel van het Kabinet ingenomen stand- puift van handhaving in de begrooting 1940 van de tot nogtoe gevolgde werkloosheids- Opheffing van wapen embargo wordt een feit Het Amerikaansche huis van afge vaardigden heeft de wet, waarbij het wapenembargo wordt opgeheven, goed gekeurd. Het wetsontwerp werd aangenomen met 242 tegen 181 stemmen. Deze actie van het huis van afgevaar- diigden beteekent, dat de nieuwe neutra- liteitswet waarschijnlijk in haar uiteinde- lijkeu vorm hedenavond gereed zal zijn. De commissie van het huis zal die van den senaat ontmoeten en daarbij vrijheid hebben om de wet in de versie, waarin de senaat ze gegoten heeft, goed te keu ren, waarna de wet naar Roosevelt voor onderteekeniaig zal worden gezonden. politiek, waren andere Ministers van oor deel, dat wijziging van de tot nogtoe met al gemeen© instemming terzake getroffen of voorgenomen maatregelen met het oog op hun beoordeeling van den financieelen toe stand thans noodzakelijk moest worden ge acht en derhalve geoorloofd was". Hier blijkt dus. dat het verschil van in zicht lag op het terrein der werkloosheids- politiek en dat der financieele politiek onderling verband. Eenerzijds standpunt: wij moeten in de hegrooling 1940 de tot nog toe gevolgde werkloosheidspoli- tiek handhaven. Anderzijds de meening: uit hoofde van onze beoordeeling van den finan cieelen toestand vinden wij, dat de werk loosheidspolitiek zooals zij tot nog toe ooli met onze instemming is gevoerd en voorbe reid, moet worden gewijzigd. Mogen wij U even onderbreken zoo vroe gen wij hier den oud-minister. Betrof de wijziging van de werkloosheidspolitiek in het bijzonder Uw plannen tot versterkte be strijding der jeugdwerkloosheid, dus dé ontwerpen No. 411, die nu door mimeto van den Tempel zijn ingetrokken? Het is aldus mr. Romme X malen gezegd en herhaald, nu eens meer positie! en dan weer minder positief, door allerhan de menschen, die de feiten niet hebben meegemaakt. En toch zou het me van U tegenvallen. wanneer achter Uw vraag stelling ook die meening schuiTging. Wan ook wie het niet heeft meegemaakt, moei begrijpen, dat dit n-iet waar kan zijn. Maar, riposteerden wij, dr. Colijn heeft toch zelf in zijn rede voor het Centralen Convent gezegd, dat de directe aanleiding tot het conflict is geweest de aanvrage van 10 millioen voor „een bepaalden maatregel" wat toch niet anders kan zijn geweesl dian de aanvrage voor de versterkte jeugd- wertoloosh eidsbestrijding Dat is allemaal juist, antwoordde d« professor, maar U mag daarom nog geen onjuiste conclusies daaraan verbinden. Di suppletoire-begrooting No. 411 is de direct aanleiding geweest tot het conflict en wel in dezen zin dat de ontslag-aanvrage van Minister De Wilde daarin haar oorzaak vond, of haar aanleiding, dat zal ik hi©7 verder in het midden laten. Maar overigens hebben de ontwerpen 411 in het ministe rieele overleg, dat geëindigd is met de ont slagaanvrage van het vierde kabinet-Colijn geen onderwerp van meen in geverschil ge vormd. En dat kunt U toch wel begrijpen: de ontwerpen 411 zijn, uiteraard na goed keuring door dien ministerraad, bij de Tweede Kamer ingediend op 10 Mei 1939 acht U het dan redelijk mogelijk, dat het zelfde kabinet eenige dagen later zegt: op grond van die ontwerpen gaan we weg? Daar komit nog bij. dat een dergelijke ver onderstelling ten opzichte van Dr. Colijn bepaaldelijk het grove zou gaan naderen wanneer U zich wilt herinneren, dal slechts twee dagen vóór de indiening var 411, dus op 8 Mei 1.1., Dr. Colijn een radio rede heeft gehouden, om het Protestantech Christelijke volksdeel, in verband met de bij de regeering bestaande plannen tot ver sterkte bestrijding der jeugdwerkloosheid op te wekken tot het geven van de parti culiere bijdragen, welke voor het welslagen der regeeringsvoornemen6 onmisbaar ren. Het is dan ook zoo, dat, wanneer U mij vraagt, of de wijziging der werkloos heidspolitiek bedoeld in het regeerings communiqué dat ik U zooeven heb voor gelezen, in het bijzonder de plannen betref fende de bestrijding der jeugdwerkloosheid op het oog had, ik, op grond van hetgeen dn feite is voorgevallen, moet antwoorden- neen. Wat betrof zij dan wel? Dat' lijkt mij nogal duidelijk. Natuurlijk datgene wat overblijft: d'j steunpolitiek en de werkverruimingspolitiek. Maar laat ik den draad nu weer mogen opvatten, waar dien even onderbroken hebt, vervolgde prof. Romme. Er is mèt en zonder gebruikmaking van h-3t regeeringscommuniqué, gezegd: er was een conflict over de werkloosheidspolitiek. en: er was een conflict over de financieele politiek en dan werd daar tusschen dik wijls nog een tegenstelling geconstrueard. Met allen eerbied voor hen, die zoo spreken, moet ik toch zeggen: aan de hand van het regeeringscommuniqué; dus aan de hand van het feitelijk voorgevallene, is het on juist, wat ge beweert. Politiek is altijd, en was ook hier, een a f aV e g e n van belangen. Het verschil, dat bestond, was het verschil lend resultaat van een afwegen tusschen hetgeen da werkloosheid voroerde en het geen de financiën toelieten, zulks zeer con creet met het oog op de begrooting-1940. De een zeide: mijn resultaat is, dat voor 1940 moet \arorden doorgegaan met da tot nog toe gevoerde werkloosheidspolitiek, de financiën vormen hiertegen geen onoverkomelijk ob stakel: en de anoer zei: ik kom tot het re sultaat, dat de tot nog toa gevoerde werk loosheidspolitiek moet worden geAvijzigd, AA'ant de financiën laten voortzetting dier politiek niet toe. En merkwaardig is uit het regeeringscommuniqué blijkt het alweer dat tot hat verschillend resultaat, A\raartoe beide „groepen" kAvamen, niet heeft bijge- ragen een verschil in financieele doelstel ling, want beid'3 stevenden te dien aanzien af op een beperking van het financieele te kort. dat voor 1940 werd venvacht. Wanneer gij deze casus-positie nu overziet en overweegt, dan zult gij het vermoedelijk met mij e ns zijn, dat in een meeningsver schil van dezen aard niats gelegen kan zijn, wat een rechtvaardiging zou kunnen vormen A'oor de stelling van een innerlijke gesple tenheid tusschen tAvee volksgroepan van blijvende practische politieke beteekenis. Inderdaad, Avij zijn dit met U eens stemden wij. den professor toe. Maa 'mik! U ons ten goede, dat wij U nu nog één an dere vraag stellen. Wij komen daarop, om dat Dr. Colijn in zijn rede de innerlijke te genstelling tusschen anti-revolutionairen en katholieken, waan-an hij met betrekking tot „het alles beheerschende financieele pro- GEEN MILITAIRE DICTATUUR! De beteekenis van den staat van beleg Uit het in staat van beleg verkla ren van verschillende gemeenten heeft men hier en daar den indruk gekregen, dat in die gebieden thans een soort militaire dictatuur zou ont slaan. Dit is geenszins het geval. De burgerlijke overheden behouden in het bedoelde gebied haar bevoegd heden en blijven haar taak vervullen. Daarnaast krijgen de autoriteiten, belast met het militair gezag, eenige bevoegdheden, welke zij behoeven, om de landsverdediging zoo goed mo gelijk te kunnen voorbereiden. Zoo zullen zij verordeningen kunnen vast stellen en bevelen kunnen geven om te beletten, dat te nieuwsgierige personen zioh met de inrichting van de stellingen op de hoogte stellen en zullen zij gerechtigd zijn zoodanige personen uit dat gebied te verwijde ren. Naar ons werd medegedeeld, gaat het in hoofdzaak hierom. Voor het gewone leven brengt onder de huidige omstandigheden het in staat van beleg verklaren VTij- wel geen verschik bleem" geAvaagt, wel zeer nadrukkelijk in een breeder tijdsverband dan dat van den afgeloopen zomer heeft geplaatst In dat breedere tijdsverband heeft tusschen tholieken en anti-revolutionairen wat dezen zomer in het kabinet dus niet het geval is geAveest de kAvestie van de slui tende begrooting nogal eens een rol ge> apeeld. En de vraag zou dus kunnen rij ten: heeft dr. Colijn wellicht 'verschil van standpunt met betrekking tot daze aange legenheid op het oog, wanneer hij scheidingslijn tusschen anti-revolutionairen en katholieken zoo scherp trekt?- Het zal u niet verwonderen, mijn waarde intervieAvers, dat ilc uw vraag niet met stel ligheid beantwoord ving mr. Romme hier aan want ik mis hier de zekerheid in feitelijke kennis, Avelke mij daartoe alleen de bevoegdheid zou geven. Maar mij zou het wel verbazen, wanneer die vraag beves tigend zou moeten worden beantwoord althans wanneer men de kAvestie van de sluitende begrooting brengt in het verband van de te voeren werkloosheidspolitiek. En dit zal dan toch Avel nooc'ig-zijn, om ons niet té ver van het practisch-voorgevallene te venvijderen. Welnu, waarin zou dat verschil dan moe ten bestaan, wil het eenigszins principieel van aard kunnen worden genoemd? Dat zou dan, dunkt mij, alleen kunnen wezen, dat de een bij het afAvegen, van A\rat hier af te wegen valt, ervan zou uitgaan, dat Averk- loosheids politiek alleen mag.aarorden ge voerd binnen het kader van een sluitende of nagenoeg sluitende begrootihg en de der tegen een dergelijke a'ornuszungslose „Voraussetzung" bij die afweginp princi- eele bezwaren zou hebben. En, wanneer dat nderdaad het verschil zou moeten wezen, Ian is dat toch een verschil, dat, althans hij mijn wéten, tusschen anti-revolutionai- katholieken niet bestaat. Ik ben ge neigd te zegcren: integendeel. In de waardeeringvan AA'at firancieel mogelijk is, moge ook in het breedere tijds verband, waarover gij speekt, meer dan eens verschil van meening gebleken zijn (dat zal zich ook aa'el hinnen het kader van elke partij voordoen), maar dat men van anti revolutionaire zijde pr i n ci p i e e l ervan zou uitgaan, dat de sluitende begrooting voorwaarde zou moeten Avezen Aroor den omvang der Averkloosheidspolitiek. dat lijkt mij vrijAA'el even ongerijmd als b.v. aan de katholieken aamATijven, dat de sluitende oegrooting buiten hun gezichtsveld blijft bij de behartiging der avcrkloosh eidsbest rij ding Wanneer gij de Millioenennota voor de be grooting 1939 en de memorie a'an antAvoord op hoofdstuk I dier begrooting staats stukken aa'aarop een minister-president en een minister van Financiën meer in het bij zonder hun stempel drukken nog eens opslaat, zult gij daar wel uitlatingen tegen komen, die op het tegendeel wijzen." En hier heb ik toevallig hij de hand een knipsel van de A.R. „Rotterdammer" A'an 11 Augustus 11, waarin hetzelfde a'oor het a'erledcn. juist en a'oor de toekomst terecht, staat neerge schreven: „Defensie, werkloosheid en financiën mo gen niet aan elkaar worden opgeofferd; elk behoort zijn gerechte deel te ontvangen. Dat was het standpunt van het vorig ka binet. gelijk het naar buiten steeds i3 verdedigd. Voor de toekomst is het ook het eenig ju is te". Hoe ik het dus bezie het schijnt mij ongerechtvaardigd en daarom in dezen tijd minder juist dan ooit. om aan de anti-revo lutionairen en de katholieken thans te trachten bij te brengen de opvatting van een diepe, althans ben onoverbrugbaar schei dende klove. A'an de katholieken ik ben niet direct de meest aangewezen adviseur ■oor de anti-revolutionairen zou ik daar iet klem Avillen zeggen: ondanks alles .'ezen zomer gebeurd is en naar mijn meening dezerzijds niet anders kon en niet mocht gebeuren hoedt, u voor de gedachte, dat de anti-revolutionaire volksgroep daar om uw politieke vijand zou moeten zijn: die gedachte is fout en daarom onnoodig schade lijk voor onze Nederlandsche gemeenschap. De moord op den veekoopman Potlood van den dader gevonden Betreffende den moord op den vee houder van der Horst te Leidschendan zijn twee nieuwe aanwijzingen ontdekt. Er is namelij'k bij het lijk van den vee houder een potlood gevonden, dat aan vankelijk door een belangstellenden toe schouwer uit Leidschendam is opgeraapt en mee naar huis genomen. Dit feit is later ter oore van de politie gekomen, die onmiddellijk het potlood bij den bezitter heeft opgevorderd. Men veronderstelt, dat dit potlood aan den dader en niet aan den verslagene heeft toe behoord. daar het een geheel nieuw potlood is, dat slechts aan de punt iets is afgerond, doch verder waarschijnlijk nog niet is gesle pen. Bij navraag is gebleken, dat van der Horst nooit nieuwe potlooden bij zich droeg, doch altijd kleine stompjes. Aa-n het einde van het potlood bij de punt, bevindt zich een bloedvlekje. Het is een geel, zeskantig pot lood, gemerkt no. 2 elite pencil P.HB. Voorts is komen vast te staan, dat de dader op den grooten rijksweg nabij Zoetermeer met zijn auto tegen een hek is gereden. Ar beiders, die aan den spoorweg, Avelke langs den rijksweg den HaagGouda loopt, werk zaamheden verrichtten, hebben Vrijdagmid dag omstreeks half vijf een auto met zeei groote snelheid het viaduct bij de Nutricia- fabriek te Zoetermeer zien oprijden. De auto verliet aanvankelijk den rijksweg om de reehtsehe baan te kiezen, waarlangs men het dorp Zoetermeer bereikt. De man heeft toen blijkbaar plotseling gezien, dat hij van den rijksweg afging, hetgeen niet zijn bedoeling De spoorwegarbeiders hebben hem toen plotseling zeer krachtig hooren remmen, waarna hij het stuur snel naar links omgooi de om weer op den rijksweg te komen. Dit gelukte, doch de man was al zoo ver opgere den, dat hij ter hoogte van het hek, dat den rechtschen Aveg van de middenbaan scheidt, was gekomen. Aan het eind van dit hek be vindt zich een dikke massief ijzeren trek- stang, die aan de eene zijde aan den laatsten van het hek is bevestigd en de andere zijde in den grond is gegraven. De man heeft dezen trekstang finaal middendoor gereden. Dit werd echter Dinsdagmiddag pas ontdekt door een hulparbeider uit Zoetermeer, die herstelwerkzaamheden aan den weg moest verrichten. Daar hij eenige da sen niet in orde is geweest en niet op de hoogte was van het gebeurde in Leidschendam heeft hij den volgenden dag, dus Woensdag nas de politie een en ander in kennis gesteld. Bij on derzoek ter plaatse vond men aan den stang die vlak bij den paal middendoor gebroken was en met het andere einde nog in den grond stak sporen Van olie en zand. Verder vond men nog een stukje band A'an den zij kant van het loopvlak. Deze band is vermoe delijk een Englebertband in luxe-uitvoering. De spoorwegarbeiders, die de auto hebben en rijden, verklaarden dat deze op het oogenblik dat hij van de rechterrijbaan op den hoofdweg terugreed, een vaart van onge veer 190 km per uur moet hebben gehad. Hetgeen ook wel aannemelijk is, gezien de kracht waarmee de massieve trekstang doorgereden. Het spreekt vanzelf, dat de auto van A-oren zware beschadigingen moet hebben gehad. Ook met den achterkant schijnt het voertuig den stang geraakt te hebben, daar de spoorwegarbeiders den ach terbumper los zagen hangen. Deze twee aanwijzingen worden door de politie natuurlijk nauAvkeurig bestudeerd. In dien particulieren hieromtrent nog eenige aanAvijzingen' zouden kunnen geven, Avorden zij verzocht zich tot den burgemeester van Leidschendam te wenden. De verduisterde auto UTRECHT, 3 Nov. Omtrent de aanhouding m den man. die ti Utrecht een autc huurd had, wat nu in verband gebracht wordt met ae moord op den veehandelaar der Horst te Leidschendam, vernemen Avij thans -nog het volgende: Iemand had Vrijdag jl. bij dan garagehou der te Utrecht een auto gehuurd, maar had dien' wagen niet terug gebracht. In verbana daarmede Avas een radiobericht verspreid. De politie te Soest heeft in vïrband daarmee man aangehouden, een circa 27-jarigen bus-chauffeur, die terzake van een ander feit door haar gezocht werd. Bij het verhoor kwam vast te staan, aat deze man de auto te Utrecht had gehuurd. De racherche te Utrecht werd van een en ander in kenn: gebracht en begaf zich naar Soest om den arrestant een verhoor af te nemen. Uit het verhoor ble^k, dat de verdachte de auto had gehuurd om daarmede naar hij zei&e, naar Ermelo te gaan. Hij had evenwel een vreemdsoortige route genomen, want naar hij meedeelde, was de auto onder HalfAveg defect geraakt, waarop hij den AA'agen in een weiland hao laten staan. De man werd naar Utrecht overgebracht en daar opge sloten. De politie ging naar Halfweg en heeft daar de auto werkelijk in een weiland aangetroffen. De auto is nu naar Utrecht overgebracht en daar harkend door den ga ragehouder. Thans wordt onderzocht of de auto sporen van beschadiging vertoont, en of er in den wagen ook nog sporen van bloed aamvezig zijn. Het is een zware vierpersoons Adler-auto. De Utrechtsche politic heeft zich thans in verbinding gesteld met den rechtercommis saris te Den Haag van wien het nu zal af hangen, hoe de auto aan de getuigen in de moordzaak van Leidschendam getoond zal wörd?n. De. aangehoudene ontkent ook maar het minst met den moord uitstaande te heb ben. Mocht zijn onschuld blijken, dan zal hij toch nog niet op vrije voeten komen, daar hij dan gearresteerd blijft in verband met de verduistering van dj auto, en ook wegens het feit, waarvoor hij door de politie van Soest gezocht wordt, j Het vcrlovingsbesluit eischt de mooist denkbare bezegeling: een HDZ-ring. De ring zonder lasch- naad! Het HDZ-mcrk binnenin garandeert de hoogste graad van zuiverheid van het goud! VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Ook het huis van afgevaardigden te Washington heeft de opheffing van het wapen-embargo aanvaard. Griekenland en Italië wisselen vriende-i lijke nota's. Chamberlains wekelijksch rapport aan het Engelsche parlement. De Duitschers in Turkije gaan rqpa-< trieeren. Nieuwe feiten zijn aan het licht geko-< men in verband met de moordzaak te Leidschendam. De Tweede Kamer heeft het wetsont* werp tot versterking van de middelen aangenomen. Tot commandant van het Leger des Heils in Nederland is benoemd de heer Alfred J. Benwell. De voorloopige mobilisatie-vrijstellin gen zijn verlengd tot 1 Mei 1940. NU EN DAN REGEN Weerverwachting: Zwaarbewolkt tot betrokken met plaatselijke mist, nu en dan eenige regen o£ motregen, zelfde temperatuur, zwakke tot matige Zuid oostelijke tot Zuidelijke wind. FIETSERS LICHT OP: 4 Nov. Van 'sav. 4.56 u tot 'smorg. HUISVROUWEN Met KKN PAK BLU 7<JRC - V® FAX doet MEER dai •el! Slechts 25 KLEIN BEELD VERGROOTINGEN 5 X 8 cM. 7.5 ct. - 8/10 cM. 10 ct. FOTO SCHAAP Co Rokin 106 AMSTERDAM Basaltinetegels in alle kleuren. TROTTOIRBANDEN, ene N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM (Reel.) STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bi) SIMONS' METAALHANDEL le Katendx. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Reel. 8IJLSMA s ASSURANTIEKANTOOR N.V Telef. 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR ÏDROPA per spoor, schip of auto, net en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. (Red.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1