Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Finsch-Russische besprekingen Het weerbericht in oorlogstijd DOELEN HOTEL! abonnementsprijs: Ptr kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 2.35 Panco per post f 2.35 portokosten Ifer week0.18 loor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Jij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cL Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6846 DONDERDAG 2 NOVEMBER 1939 20e Jaargang gbbertmtieprfócn: Van 1 tot 3 regels 1.17'/» Elke regel meer0.2?'/i Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend0.10 Na Molotofs rede ktolotofs rede voor den oppersten sovjet Moskou heeft in Helsinki een begrijpe- nadeining veroorzaakt. Terwijl men in de Finsche hoofdstad steeds had lijverd, om de besprekingen met Sovjet- psland te doen plaats hebben in een sfeer volstrekte discretie en geheimhouding, left' de Russische volkscommissaris van litenlandsche zaken zich om de hand- lving daarvan in het geheel niet bekom- frd, en de Russische eischen aan de Ireldopinie prijs gegeven. Zulks heeft in nland groote bekommering verwekt. Niet, men zich daar meent te moeten veront- ver wat Europa en de Vereenigde Iten aangaande Finlands houding zullen Dienaangaande is men volkomen just, in het besef, dat de Finsche regee- de handhaving van de aan haar zor- 15 toevertrouwde nationale belangen heeft ken gepaard gaan aan een zoo groot mo- Wjke soepelheid ten opzichte van de Rus- i*ho verlangens. Maar men ziet in leiden- "Finsche kringen in, dat Molotof de Rus- he eischen niet globaal zou hebben be- »iü gemaakt, zoo het niet in zijn Voor- oe- ïnen lag, deze tegen elk Finsch verzet in ecste villen handhaven. Waar Rusland zich cucl iof de inwilliging van deze verlangens 1 iét partij gesteld, zal het thans, na deze >ealijk afgelegde verklaringen, moeilijk mer' er terug kunnen, mede om prestige- een' dmen. Fnland heeft inderdaad groote soepel- ïii ten opzichte van Rusland betracht, air van twee dingen wenscht het zich te laten afbrengen, n.l. van zijn neutra- elspositie, waardoor het zich met de eige Scandinavische landen verbonden »e, en van zijn recht op een volkomen in- ctgehouden nationale defensie. Beide zijn jaen voor zijn ongerepte voortbestaan s zelfstandige natie, en het toestaan van nRussische vlootbasis aan den Finschen van de Finsche golf, tegenover Ba- jport, zou bijvoorbeeld niet minder be- dan de veiligheid van den toe- j naar Leningrad, waarvoor Rus- zich partij stelt, te verzekeren ten van de vrije Finsche scheepvaart aners, op dezp manier zou de Finsche BI ten tijde van een oorlog in het Oost- febied, practisch zoo veel als een afge- jltn Russisch binnenwater worden, waar- jde Finnen alleen zoo de Russen zulks ®ien verkiezen bewegingsvrijheid zouden rieten. Op overeenkomstige manier zou KWafstand van de Karelische landengte raRaland naar de landzijde ten opzichte van (Ti/Mand verzwakken, want juist deze land- wïp|Be is volgens militaire deskundigen het geschikt, om tijdens een conflict met sland als Finlands „Maginot"-linie te W Finsche onderhandelaars zijn thans weg naar Moskou, en naar mate de tijd t «Kiert neemt de spanning inzake den af- van dezen belangenstrijd toe. ^^ok te Berlijn schijnt men in deze dagen *n de problemen te zitten. Ofschoon gbaajls geruimen tijd geleden werd voorspeld ,P er een Duitsch-Ru6sisch-Italiaansch e aad aangaande de ontwikkeling van den lfgstoestand zou plaats hebben, is daar- tot op heden niets gekomen. Mussolini li zich in een diep stilzwijgen hullen alhauit men meent te moeten afleiden, dat voc n een vredelievende houding zal vol- in deze richting wijzen trouwens ho<?'. Ie groote nieuwe ondernemingen, welke touw heeft gezet, gelijk de landbouw- panisatie van Sicilië, en de opzien- eidepda massale verscheping van Italiaan- 1 de kolonisten naar Libye. Indien binnen tijgiiaibaren tijd een gewapend conflict met tervNkrijk kon worden verwacht, zou de w4tische regeering zeker deze landver- ing naar een zoodanig bloot liggend id niet in de hand hebben'gewerkt. v t Rusland al even weinig als Italië er ant denkt, aan de zijde van hot Derde Rijk pjoorlog in te gaan, is uit Molotofs rede eideeens ten overvloede gebleken. Zoo is rcte verslaan, dat Hitier thans te Berlijn rde >efte gevoelt aan een consult met de assadeurs, die momenteel het Derde al d vertegenwoordigen op de belangrijkste posten, te Moskou, Rome en ira. De wereld wacht in spanning af, gevolgen van dit beraad ook binnen- in een eventueele Duitsche koerswen- '5 zullen worden duidelijk gemaakt. In ons artikel over „Zuid-Afrika en \Sirlog" is. 8eliik de lezer reeds gemerkt ebben, een fout ingeslopen. De stem- erhouding over de neutraliteitskwes- as niet 80 7, maar 80 67. Red. Een geheel nieuwe toe stand geschapen Verzet tegen Russische vloot basis aan westkust De inlichtingencentrale van den Fin schen raad van state heeft de volgende mededcehng verstrekt aan de vertegen woordigers van de pers: „De Finsche regeering nam vannacht te één uur kennis van de rede van volks commissaris Molotof. De eerste reactie was» de Finsche delegatie, welke op weg was naar Moskou, onmiddellijk terug te roepen om met de regeering den nieuwen toestand te bespreken. In overeenstem ming hiermede kregen de kranten de mededeehng, dat de afgevaardigden op dracht hadden gekregen, naar Helsinki terug te keeren. Nadat de regeering bijeen was geko men, kwam zij deels tot de slotsom, dat de toestand niet zoo veranderd was, dat de onderhandelingen afgebroken zouden moeten worden. Zij is van oordeel, dat de besprekingen voortgezet kunnen wor den. De tot Finland gerichte eischen in de rede van Molotof zijn geen verrassing. Het antwoord van de Finsche regeering heeft betrekking op de voorstellen, welke Molotof in zijn rede naar voren heeft gebracht. Verder wordt evenwel verklaard, dat de Finsche regeering niets er van bekend is, dat een derde mogendheid druk zou hebben uitgeoefend op Finland. Finland verlangt niets anders, dan vreedzaam te onderhandelen met de sovjet-unie. Vertraging in de onderhandelingen Het Finsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft medegedeeld: „De Sovjets verklaren, dat zij de door Molotof aangeduide vraagstukken met Fin land willen bespreken. Door het stand punt van de Sovjet-Unie openhaar te maken op.het oogenhlik, waarop de Finsche gevol machtigden uit Helsinki vertrokken om het antwoord van de Finsche regeering te g an overhandigen aan de regecring der Sovjet- Unie. heeft Molotof een geheel nieuwen toestand in het leven geroepen. Tot nu toe waren de besprekingen ver trouwelijk geweest en Finland heeft volko men onafhankelijk, zonder eenigen druk van een buitenlandsche macht, een oplos sing geziocht voor de opgeworpen vraag stukken, niettegenstaande de moeilijkheden, welke ontstonden tengevolge van de neu traliteit van het land. Hierdoor heeft de Finsche regeering den wensch te kennen gegeven, de pogingen van de Sovjet om Leningrad te beveiligen, te eerbiedigen, zonder de eigen veiligheid in gevaar te brengen. Het is nog te vroeg om te zeggen, welke wijzigingen de verklaring van Molotof met zich kan brengen voor het standpunt van de Finsche regeering. In ieder geval zal deze rede vertraging brengen in de onderhande lingen. Molotof heeft gezegd, dat de Sovjet-Unie het recht heeft de noodzakelijke maatrege len te nemen om de veiligheid in de Finsche Golf te verzekeren, evenals aan de grens, welke het dichtst bij Leningrad is. Het Finsche ministerie van buitenland sche zaken verklaart te dien aanzien, dat de regeering der Sovjet-Unie bij het verdrag, dat in 1922 met Finland is gesloten, zich ver plicht heeft, de grens tusschen beide lan den, zooals deze is vastgesteld bij het ver drag van Dorpat, te eerbiedigen en de ge schillen te regelen door vreedzame onder handelingen. Finland rekent er op, dat de Sovjet-Unie dit verdrag zal eerbiedigen, waarvan de geldigheid duurt tot einde 1945, volgens de overeenkomst, welke in 1934 is gesloten". Tot zoo ver het ministerie. Verder wordt gemeld, dat de rede van Molotof eenige ontstemming heeft ge wekt in de Finsche regeeringskringeh. De Finsche openbare meening is van wilde staking in de hoofdstad De stakers zetten door STERDAM, 2 Nov. Gistermiddag zijn Ej de wilde staking in de haven betrokken „Bellevue" te Amsterdam in aflering bijeengekomen, teneinde te over het al of niet hervatten van c. totaal waren 1172 arbeiders op de bij verschenen. De stemming had tot lat, dat de staking zal worden doorge- [Slechts 374 arbeiders verklaarden zich j i het werk weder op te nemen. 1 de zijde der stakers verklaarde men |en actie te zijn overgegaan, omdat het laat der besprekingen, welke sinds zes werden gevoerd tusschen de arbei- K>nden en de patroons, nihil was. De edders eisehten een garantieloon, indien er li* niet kon worden overgegaan, een ytgeldregeling. oordcel, dat zekere maatregelen, welke door de Sovjet-unie worden gevraagd ter beveiliging van Leningrad, gerecht vaardigd zijn, doch men verzet zich tegen het afstaan van gebied aan de Westkust van Finland voor het aanleggen van een Russische vlootbasis. Deze maatregel zou alle verbindingen ter zee met de Oostzeelanden in gevaar brengen, terwijl de hoofdstad van Fin land er door zou worden bedreigd. De toestemming van Finland om te helpen bij het beveiligen van de hoofd stad van de sovjet-unie, mag niet de hoofdstad van Finland in gevaar bren gen. Zweden is verontwaardigd De rede van Molotof heeft op de publieke opinie in Zweden een verrassender! en ver- ontwaardigenden indruk gemaakt. Alleen in Russische oogen kan deze rede als „ge matigd" beschouwd worden. De vlootbases tegenover de Baltisch® havens worden hier niet alleen als een be dreiging tegen Finland, maar tegen alle Scandinavische stalen beschouwd. De eenige verzachtende omstandigheid acht men, dat Molotofs toon in de passage over de vlootbases iets gematigder was dan bij de andere eischen. Er is een sterke strooming in Zweden ten gunste van de actieve hulp aan Finland, hoewel de mogelijkheden /oor militaire hulp beperkt zijn-. Rusland kan Finland van twee kanten aanvallen en beheerscht bovendien de zee en de lucht. Zweedsche hulp zou slechts verleend kun nen worden via Noord-Zweden en Finnmar- ken, hetgeen een zwaren last zou leggen op één van de meest kwetsbare punten van de Zweedsche defensie. AMBASSADEURS-CONSULT TE BERLIJN Het D.N.B. meldt uit Moskou, dat de Duit sche ambassadeur aldaar, graaf V o n der Schulenburg, vandaag naar Berlijn ver trekt, alwaar hij eenige dagen denkt te ver toeven. Volgens sommigen houdt zijn reis verband met het afsluiten van de momen teel tusschen Sovjet-Rusland en Groot- Duitschland gevoerde handelsbesprekingen. Anderen zien in dit bezoek aan de Duitsche hoofdstad een begeerte der Duitsche politieke leiding, om een ambassadeurs-consult te 'houden. Voor deze meening pleit het ge rucht dat ook Von Mackensen, de Duit sche ambassadeur te Rome naar de Wilhelm- strasse is ontboden, terwijl Von Papen, de ambassadeur bij de Turksohe republiek, ook nog steeds niet naar Ankara is terug gekeerd. Volgens „Un. Press" heeft H i 11 e r met deze drie ambassadeurs een belangrijke conferentie belegd. Het Fransche legerbericht Het Fransche legerbericht van van ochtend luidt: „Een kalme nacht aan het geheele front". DE BRUG OVER DE NOORD In verband met de opening van de ver- keersbrug over de rivieT De Noord hebben we vernomen dat de veerdienst Nieuwe Veer—Alblasserdam—Ridderkerk richting Rotterdam zal blijven bestaan. Het is de bedoeling den toestand zooals deze nu is te bestendigen, zoodat het veer aan beide zijden door twee ondernemers zal wor den bediend. Of deze overzetdienst ook des nachts zal doorgaan, zooals nu het geval is, kan nog niet met zekerheid worden gemeld. Men kampt te de Bilt met groote moeilijkheden Geen gegevens van oorlog voerende en vele neutrale landen BRACKS AMSTERDAM-CENTRUM Ramen IncL Hol!- Ontbijt vanaf .f4.— j Rüstige sfeer In het centrum van de stad f leder teodern comfort Telefoon 40661 T rompenberg's PALACE HOTEL HILVERSUM - Tel. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend DE BILT, 2 Nov. Hoe staat het met de weervoorspelling in oorlogstijd? Ziedaar een vraag, die velen interesseert, want het weerbericht moet aan alleszins betrouw bare eischen voldoen ook in de benarde tijdsomstandigheden, waarin wij leven. In de Bilt is men er op alle manieren op uit den weerberichten-dienst zoo goed moge lijk in stand te houden. Maar men kampt daarbij met geweldige moeilijkheden, want de oorlog heeft de perfect opge bouwde internationale organisatie volko men ontwricht. Dr H. G. Cannegieter heeft ons in een onderhoud iets van de huidige moei lijkheden verteld. Om een nauwkeurige weerverwachting te kunnen samenstellen, moet de meteoro loog beschikken over een zoo groot moge lijk aantal gegevens betreffende de weers gesteldheid, temperatuur, luchtdruk, voch tigheidsgraad, bewolking enz. op een zoo groot mogelijk aantal plaatsen. Met behulp hiervan kan hij zijn weerkaart samenstel len, aan de hand waarvan hij kan afleiden, in welke richting en met welke snelheden zich hooge drukgebieden, cyclonen, regen fronten, stormcentra enz. verplaatsen. Vroeger kreeg men deze gegevens van een beperkt aantal waarnemingspunten per draadtelegram. De radio heeft op dit ge bied een enorme verandering gebracht, zoo dat men van de verst verwijderde landen de weertelegrammen kan opnemen met een minimum aan tijdverlies. Dank zij het werk van de internationale organisatie was de vorm van uitzending internationaal gestan daardiseerd, zoodat met korte codes kon worden volstaan, die over de geheele we reld gelijk zijn, terwjjl tevens de tijdstippen waarop de verschillende landen hun weer berichten uitzonden, werden vastgesteld, zoodat het mogelijk werd, na elkaar de ver schillende telegrammen op te nemen. De zenders zwijgen.... Sedert het uitbreken van den oorlog zwij gen echter de meeste zenders. P a r ij s geeft niets meer, B e r 1 ij n alleen nog de weerberichten van de neutrale landen in zijn rayon, die nog uitzenden: de Balti sche landen, IJ sland, Noorwegen en Denemarken, de Balkanlanden en Hongarije, en vaak nog die buiten het eigen rayon van S p a n je en Portu gal en Italië. Duitsche weerberichten echter zendt Berlijn niet uit. Het gevaar uit de lucht maakt dat de oorlogvoerende lan den omtrent de bij hen heerschende weers gesteldheid het diepste stilzwijgen bewaren en vele neutrale landen, die er niet op ge steld zijn dat hun neutraliteit in de lucht wordt geschonden. heblien eveneens het uitzenden van weerberichten gestaakt. Tot deze landen behoort ook Nederland. Men heeft zich te De Bilt zoo goed moge lijk aan de nieuwe omstandigheden trach ten aan te p:>~- en men zet het werk voort, al moe' bei i ultaat ook lijd-m >n der het gebrek aan gegevens, die in hat gunstigste geval met vertraging, maar voor groote gebieden in en buiten Europa in het geheel niet meer binnenkomen. Als gerin ge compensatie heeft men het aantal eigen waarnemingen zoo goed mogelijk uitge breid. Normale waarnemingen worden op 10 plaatsen in ons land gedaan eenige malen per dag. Tusschen de laatste van 20.20 uur en de eerste van 7.20 uur heeft men thans in de Bilt en in den Helder een extrawaarneming ingelascht des nachts om 4.20 uur. Ook de hoogtewaarneming ge schiedt nog regelmatig. Vroeger steeg eiken morgen daarvoor een militair vliegtuig van Soesterberg op tot een hoogte van circa 5000 meter en werden de door de zelfre- gistreerende instrumenten opgeteekende ge gevens alsmede het rapport van den vlie ger door een motor-ordonnans naar het na bije de Bilt gebracht, waar de gegevens werden uitgewerkt. Thans wordt de hoogte- vlucht gemaakt van Schiphol, waar men, met het oog op den afstand, ook de gegevens uitwerkt en deze aan het K.N.M.I. seiat, dat ze kan verwerken. België seint niet meer, maar verstrekt dagelijks zijn gege vens per telex aan de Bilt. Geen waarnemingen van den Oceaan Wat de overige waarnemingen in het bui tenland' betreft: men beschikt over niet veel meer dan de gegevens uit de zooeven opgesomde Janden, waarbij nog komen Groenland, dat door Denemarken wordt meegeseind. IJ s la nd, dat nog seint en waar men zelf naar luistert, gegevene uit Z u i ö-O ost Europa, voor zoover Rome deze seint, en verder Amerika, dat echter van den Atlantischen Oceaan slechts over gegevens beschikt van schepen ten westen van den 40sten lengtegraad. Juist de waarnemingen van de vele schepen, die zich altijd op den Oceaan hevonden. waren van groote waard*» voor de samenstelling der weerkaarten, doch begrijpelijkerwijze maken onder de huidige oorlogsomstandig heden de schepen zoo min mogelij'k of in het geheel niet gebruik van hun radno-in stallaties. Daarbij komt dat Canada - een meteorologisch uiterst belangrijk waar nemingsgebied in het geheel niet meer seint, en dat de Russen sedert het uitbreken van den oorlog nog wel weerberichten scl- nee.n. maar in een geheime code. die al leen voor binnenlandsch gebruik schijnt te dienen. Verschillende landen ziin inlu«schen be reid gebleken schriftelijk hun gegevens aan liet K.N.M.I. doen toekomen. Deze ko men soms dagen of weken later pas bin nen Voor de dagelijksche weerverwachting hebben cieze gegevens geen waarde, zoa dat men vaak moet gissen naar de juiste ontwikkeling. Intusschen is reeds in de meeste gevallen gebleken, dat d» gtssinge'. juist waren, of slechts in geringe mate af weken van den werkelijkcn to> stand. Zie wat dooi de vingers! Zoowel dr. Cannegieter als dr. Bleeke»- wezen er op. dat het publiek goed moet begrijpen, dat ïnen te de Bilt thans werkt zonder een groot deel van de hulpmiddelen, waarover men anders beschikt. Vooral voor den stormw3arschuwingsdicnst doet men dat met een bezwaard hart. om h- men het risico niet aandurft het ..V on uw hoe de" achterwege te laten n' onvolledige gegevens op de mogeliiH* v u naderen den ®lorm duiden, men 'a Ir» h»T)p<>d vaart niet noodeloos wi" t irmeeren els door de witte plekken op de weerkaart niet niet zekerheid valt te zeggen dat een storm Ondanks deze moeilijkheden werkt de Bilt door. en blijft het KNMI ziin nog altijd waardevolle gegeven® vertrekken aan hen, die hierbij 7.00 groot belang hebben. Staat van beleg afgekondigd In een deel des Rijks Besluit op 1 November in werking getreden Gister is uitgegeven Staatsblad 189, besluit van 1 November 1939 tot verkla ring in staat van beleg van verschillende gemeenten. Hieronder zijn begrepen eenige ge meenten in de provincie 'Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Hol land, Zeeland, Utrecht, Friesland en Limburg. Dit besluit is in werking getreden met ingang van 1 November 1939. De staat van beleg is afgekondigd in dat gedeelte van het Rijk, aldus de Re- geeringspersdienst, waarin militaire ver dedigingswerken zijn of worden aange legd. onderwaterzettingen zijn of worden gesteld, dan wel militaire bewakings diensten moeten worden verwacht. Voor de gemeenten, waarvoor de staat van beleg is ingetreden, zie men blz. 3. De opkomst der wegentroepen Waarvoor zij bestemd zijn In een nota naar aanleiding van het ver slag over het wetsontwerp betreffende het onder de wapenen blijven van dienstplich tigen zegt de Minister van Defensie, dat de oprichting van militaire wegentroepen op de overweging berust de beschikking te hebben over vaklieden, bestemd voor het onderhouden, herstellen en aanleggen van naar het gevechtsfront leidende wegen. Dit is slechts te bereiken door de hierbedoelde vaklieden in militair verband te brengen. Aangezien de wegentroepen geheel zijn samengesteld uit buitengewone dienstplich tigen, derhalve uit mannen, die nimmer eenige militaire opleiding hebben genoten, was het noodzakelijk dezen dienstplichti gen vóór alles eenige algemeene militaire scholing bij te brengen. Het ligt overigens in het voornemen de wegentroepen zoo spoedig mogelijk te bezigen voor het doel, waarvoor zij zijn opgericht. Het voornemen bestaat, de kadervorming bij de wegentroepen zoodanig te regelen, dat van ieders bijzondere bekwaamheden zooveel mogelijk wordt partij getrokken. De bij de wegentroepen ingedeelde buiten gewone dienstplichtigen verkeeren in de zelfde positie als de overige in wcrkelijken dienst zijnde dienstplichtigen. Nog niet kan worden overzien voor hoe langen tijd de bij de wegentroepen ingedeelde buitengewone dienstplichtigen in wcrkelijken dienst zul len moeten blijven, al zal vanzelfsprekend van hun diensten niet langer worden ge bruik gemaakt, dan strikt noodzakelijk is. Het ligt in het voornemen hen, die behoo- ren tot de lichting 1924 of een oudere lich ting, eerlang door jongeren te vervangen. Duitsch tankschip door eigen bemanning tot zinken gebracht NEW YORK, 2 November (Havas). Vol- gens een bericht van den correspondent te Panama van de „New York Times" heeft een Duitsoh tankschip, de „Friedrich", dat ge tracht had door te gaan voor een neutraal schip, zichzelf tot zinken gebracht, ten einde te ontkomen aan opbrenging door een Engelschen kruiser. De Engelsche kruiser had op 24 October de „Friedrich" op de Caraibische Zee ont moet. Het tankschip voer met gedoofde lichten. De commandant vroeg den kapitein van het tankschip, waarom hij zonder licht* voer, waarop werd geantwoord, dat de ver lichtingsinstallatie defect was. De kruiser gaf toen bevel te stoppen, doch de „Frie drich" gaf hieraan geen gehoor en beweerde, dat de machines niet werkten. Toen de krui ser het bevel herhaalde, stopte de Friedrich. Een detachement gewapende manschappen •begaf zich aan boord. De bemanning van het tankschip, een veertigtal Duitsche zee lieden bevond zich bij de reddingbooten. De Engelschen gelastten de Duitschers zich van de booten te verwijderen, doch deze weiger den. Toen verscheen de kapitein van de „Frie drich", die den Enge'schen officier mede deelde, dat de waterdichte schotten waren geopend en de kleppen kapot gemaakt. „Wij zinken dus en doen het beste met de sloepen ■neer te laten." Het Engelsche detachement verliet de „Friedrich", welke zonk met een lading van 40.000 vaten Mexicaansche petroleum, we'ke op 19 October aan boord waren genomen. Het blad voegt hieraan toe te gelooven, dat de bemanning van het Duitsche schip aan boord van den kruiser naar Jamaica werd overgebracht en daar geïnterneerd. Vrachtschip op IJsselmeer vergaan De „Nooit Volmaakt" vermist ZAANDAM, 2 Nov. Van de vrachtboot „Nooit Volmaakt", schipper J van der Woude uit Zaandam, welke op 13 October i! de Oranjes'uizen is gepasseerd, heeft men sindsdien niets meer vernomen. Het schip was geladen met hout, bestemming Mepp*l, doch het is daar lot nu toe niet aangekomen Men vreest thans, dat het schip gedurende den overtocht op het IJselmeer is veronge' lukt. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Minister Steenberghe sprak voor de radio over de distributiemaatregelen. In een deel van het Rijk is de staat van beleg afgekondigd. De clearingachterstand met Duitsch- land vermindert snel. Het weerbericht in oorlogstijd. Besluiten van de drie centrale land* bouworganisaties. In de Tweede Kamer zijn de replieken bij de algemeene beschouwingen over de begrooting gehouden. Engeland en de contrabande-controle. Ismet Inonoe over de positie van Turkije. Hitier houdt consult met de Duitsche ambassadeurs te Moskou, Rome en Ankara. Finland verontrust over Molotofs rede* NIET VEEL REGEN Weerverwachting: Plaatselijk och* tendmist. Overigens halfbewolkt tot be* trokken. Geen regen van be teekenis* Weinig verandering in temperatuur* Meest matige Zuidoostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 757.7 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 7.8 C. BIJLSMA" ASSURANTIEKANTOOR N.V. TeleL 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip of auto, net en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. Ingwersen Co. Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de uitvoering van Effectenorders, het tncas- seeren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Beurstijd 31207 (Reel) ZELFS N U NOG TIJDELIJK 15 0/0 KORTING OP DE PRIJZEN VAN VERVEN EN CHEMISCH REINIGEN VAN MANTELS REGENJASSEN EN OVERJASSEN P A L T H E ALMELO VOOR SLECHTS IV* CENT noodlg om deze ennonce uitgeknipt In open envelop alt drukwerk een ons op te zen. den, ontvangt U uitvoerige brochures over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI Varnwldl Uw saam an adrai #p ga achtarxqda gar Dr. H. NANNlflG'» Pkara. Fsbritk N.V„ DEN HAAG Naar de Haarlemsche gevangenis terug UITGEEST, 2 Nov. Nadat drie van de uit de strafgevangenis te Haarlem ontsnapte Duitschers reeds eerder waren gearresteerd, is het de Haarlemsche recherche, in samen werking met de gemeentepolitie van Bever wijk en Uitgeest, gelukt den vierden vluch teling te achterhalen. Hij kon gistermiddag te Uitgeest worden aangehouden. De politie had aanwijzingen gekregen, dat deze man, K. S zich ten huize van een geestverwant te Uitgeest bevond. Omstreeks kwart over drie werd daarom het bewuste huis omsingeld. De vluchteling scheen even wel niet van plan zich voetstoots aan de po litie over te geven en vluchtte op het mo ment, dat deze de woning betrad, naar den zolder. Van hier sorong hii drie meter om laag, op straat. Een der buiten wachtende mannen van de recherche loste toen een schot in de lucht. De vluchteling, die in de mPP„;n? verkeerde, dat e- c" hem geschoten was. J--h dat het soh^ —:-te. liet zich op "''v» vallen en c:r-,,iPorde gewond te n. Dit cn->ne*ie lv»d d® oolitie evenwel sr.e! dnorzïen en enkele inblikken later werd de man geboeid naar het huis van den burn--^®es}er yan Uit?eest geleid. Vandaar heeft men S. op transport gesteld naar de strafgevangenis in Haarlem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1