jHetuti? frihsrijr (fruriutl Ruslands relaties met Finland en Turkije Molotof over den internationalen toestand Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken gbonnementsprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zendingf 4-50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/> Cl Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 NO. 6845 WOENSDAG 1 NOVEMBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang Süöbertenticprijjen: Van 1 tot 3 regels 1.17'/» Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 RUSLANDS POLITIEKE DOELEINDEN Volkscommissaris Molotof heeft voor den Oppersten sovjet te Moskou een groote rede gehouden over de buitenlandsdie politiek van Sovjet-Rusland. Gelijk men weet bekleedt hij in den Russischen staat een positie, welke men in West-Europa zou aanduiden met den naam van minister-president, tevens minister van buitenlandsche zaken. Hij is derhalve, voor zooverre het dictatuurstelsel zulks toe staat, een belangrijke figuur, en zijn woorden over Ruslands politieke doeleinden verdienen dan ook dat men daaraan aandacht schenkt. Toen het eerste gerucht werd vernomen, dat Molotof 'spreken zou, werd daaraan da delijk de verwachting vastgeknoopt, dat hij dingen zou zeggen, die voor de nog steeds spannende vraag naar oorlog of vrede van belang zouden zijn. Men meende te mogen veronderstellen, a thans te Berlijn, dat Sov jet-Rusland nog een nieuwe, laatste poging zou ondernemen, om den grooten Europee- schen oorlog te keeren, door desnoods Duitschlands tegenstanders met een Rus- sisch-militair bondgenootschap te bedreigen. Een verrassing in dezen zin is uitgebleven, en ook in ander opzicht heeft Molotofs rede geen keerpunt in de geschiedenis der nieuw ste Europeesche machtsverhoudingen betee- kend. Met nauwelijks verholen triomf heeft Ruslands volkscommissaris voor buitenland sche zaken verzekerd, dat de positie van Sovjet-Rusland aan den westkant des Rijks aanzienlijk verbeterd was, en inderdaad kon hij daarbij wijzen op een geheele reeks van successen, die werd ingeluid door den te rugkeer van de Wit-Russen en de Oekrainers tot Rusland, en voortgezet met de politiek- strategische vorderingen, welke de Sovjets in de Baltische landen hebben gemaakt. Let land, Estland en Litauen hebben aan he' roode leger en de sovjet-vloot strategisch •belangrijke concessies gedaan, waardoor de Russische westgrenzen als aanziinlyk veel beter beveiligd kunnen worden beschouwd, en hebben bovendien toegestemd in nauwer aangehaalde economische relaties met Mos kou, hetwelk aan alle partijen ten goede kan komen. Ten slotte beteekenen al deze dingen te zamen een geduchte versterking vai Sovjetmacht in het bekken van de Oostzee, waar het Derde Rijk een eeuwenoude in- vloedszóne aan zijn machtige naburen heeft afgestaan, zonder daarvoor veel tastbare tegenwaarde in de plaats te krijgen. Want in dit opzicht vooral is Molotofs rede belangwekkend, dat men daarin tusschen de regels kan lezen, dat Duitschland van de Russen feitelijk niets anders heeft losgekre gen dan het aanbod van een permanente goede nabuurschap, welke gepaard zal gaan met een aanmerkelijke intensificeering der wederzijdsche economische betrekkingen. Op twee „fronten" heeft de Russische politiek geen of nóg geen succes kunnen boeken, en de vraag kan worden gesteld of de toestand, na de verrassing van hel Duitsch-Russische samengaan, zich niet in middels voldoende heeft gestabiliseerd, orr ook nieuwe uitzichten op Russische winst- name daar uit te sluiten. Turkije heeft hard nekkig geweigerd een verdrag met Rusland voor het Zwarte Zeegebied aan te gaan, het welk den toegang voor de Fransch-Britsche yloten in deze wateren zou sluiten, en de «verstaten, doch zeker allereerst Roemenië, lan de Russische hegemonie zou overleve- en. In Ankara bleef men van inzicht er [een enkel belang bij te hebben, de Russen tl te machtig te maken, ook ten nadeele an de eigen, Turksche, nationale interessen, lier boekte Molotof derhalve een échec. Het tweede land, dat aan den Russischen andrang weerstand durft blijven bieden ii 'inland. Gaarne zouden de Russen de Fin- en hebben behandeld als de overige bewo ners van het Oostzeegebied, die door vrees ;edrongen zich onder Russische militair- conomische voogdij bevonden, eer zij het log goed wisten. De Finnen wenschen zelf ■un lot in handen te houden, en toonen feinig lust in een landruil, welke hierop ou neerkomen, dat zij de zeggenschap zou- len inboeten over de Karelische landengte, pelke hun voornaamste defensieve stelling teteekent. De hun in ruil daarvoor aange boden deelen van Sovjet-Karelie kunnen kun het verlies van een goed afsluitbare frens natuurlijk niet vergoeden. De heele Kwestie draait er in hoofdzaak om, wie in de toekomst de beste militaire stellingen zal bezitten. Op het oogenblik zijn dat nog de Finnen, die weliswaar een zwak leger heb ben, doch door het bezit van de eilanden in de Finsche Golf, en van d- zooeven genoem de landengte zoowel te land als ter zee de tweede stad van Rusland, Leningrad, be- heerschen. De vraag is nu maar, of zij het oezit van deze stellingen zóó belangrijk zul- en achten, dat zij daarvoor een oorlog zul- ïn aandurven met een vijand, die oneven- pdig sterker is, of dat zij tenslotte een lodus vivendi zullen aanvaarden, die huri aat, zij het met eenige positiewijzigingen, ërder goeddeels ongerept zou laten. Samenvattende kan men zeggen, dat Mo- otofs rede heeft aangetoond, dat het bij litstek Rusland is, hetwelk van de huidige verwarring in Furopa heeft geprofiteerd, en «t de Russen hebben nagelaten aan Hitier <en militaire hulp in het vooruitzicht te tellen, waarop hij naar sommiger inzicht ij het ingaan van den oorlog zou gerekend •bbben. Melkprijsverhooging Met ingang van d'? volgende week zal de 'prijs van de consumptiemelk weer met één cent verhoogd worden. „De Sovjet-Unie is Finland op alle punten tegemoet gekomenzegt Molotov Het mislukte overleg met Ankara In zijn rede voor den hcogsten Sovjet te het verdrag met Estland, aan den NoorcO- Moskou heeft Molotof over de Russisch- Men toekan* eveneens een vlootstcunpuni Finsche betrekkingen het volgende gezegd: In een bijzondere positie verkeeren de be trekkingen van cie Sowjetunie met Finland Dat is hoofdzakelijk daaruit te verklaren, dat zich in Finland uitwendige invloeden van verschillenden aard van den kant van derde mogendheden sterker laten gelden. Onvooringcnomenen moeten echter erken nen, dat dezelfde kwesties van waarborging van de veiligheid van de Sowjetunie en m het bijzonder van Leningrad, die in óe on derhandelingen met Estland een rol ge apeeld hebben, ook in de onderhandelingen met Finland meedoen. Men kan zeggen, dat in bepaald opzicht de kwesties van de veiligheid voor de Sowjetunie hier zelfs nog dringender zijn, daar de na Moskou belangrijkste stad van de Sowjetunie. Le ningrad, slechts 32 Km. van de grens var. Finland verwijderd is. Dat beteekent, dat er tusschen Leningrad en de grenzen van een anderen staat minder afstand ligt, dan voor de beschieting uit moderne verdragen de kanonnen noodig is. Andeizijds zijn de toegangen naar Leningrad van zee uit eveneens in hooge mate ervan afhankelijk, of Finland, waaraan het Noordelijke ge deelte van de kusten van den Finschen zeeboezem en alle eilanden langs het cen trale gedeelte van den Finschen zeeboezem bohooren, een vijandelijke of een vriend schappelijke houding tegenover de Sowjet unie aanneemt. In verband daarmee en met de in Europa ontstane situatie mag men er mee reke nen, dat Finland het vereischte begrip zal toonen. Molotof herinnerde eraan, dat de Sov jetunie door het vredesverdrag van 1920 de vrije wilsuiting en het zelfstandige en onaf hankelijke bestaan vao Finland verzekerd had. Het lijdt geen twijfel, dat slechts de Sowjetregeering, die het beginsel van de vrije ontwikkeling der nationaliteiten er kent, tot dezen stap had kunnen besluiten. Geen regeering in Rusland, behalve de Sow jetregeering, had het bestaan van een onai- hankelijk Finland vlak voor de poorten van Leningrad kunnen toelaten. Het lijdt geen twijfel, dat deze omstandigheid een goede voorwaarde zou kunnen zijn voor de ver betering van de Russisoh-Finsche betrek kingen, waarbij Finland klaarblijkelijk niet minder belang heeft dan de Sowjetunie. Ruslands werkelijke eischen Molotof kwalificeerde een aantal ge ruchten, die omtrent de eischen van de Sowjetunie aan Finland de ronde hebben gedaan, als verzinsels en leugens. In het bijzonder zeide hij in dit verband nog, dat de berichten over aanspraken van de Sowjetunie jegens Zweden en Noorwe gen onscrupuleuze leugens waren, die niet eens verdienden tegengesproken te worden. In werkelijkheid zijn de eischen van de Sovjetunie ten aanzien van Fir land uiterst bescheiden en beperkt tot het minimum, zonder hetwelk het niet mogelijk is de vei ligheid van de Sovjet-Unie te waarbor gen en de vriendschappelijke betrekkin gen met Finland te regelen. De Sovjet- rev,eering heeft Paasikivi en Tanner een verdrag van wederzijdsche hulpverleening voorgesteld, ongeveer als de overeenkom stige verdragen met de Oostzee-landen. Daar de Finsche regeering echter ver klaarde dat 'n dergelijk verdrag in strijd was met de door haar aangenomen hou ding van absolute neutraliteit, heeft de Sovjet-Unie daaraan niet vastgehouden. Zij stelde daarop voor om tot de concrete vraagstukken over te gaan, waarbij de Sovjet-Unie met het oog op haar veilig heid belang had. Wij stelden voor, dat de Russisch-Finsche grens op de Karelische landengte eenige tientallen kilometers naar het Noorden verlegd zou worden. In ruil daarvoor stel eden wij voor Finland een gedeelte van het gebied van Sowjet-Karelië af te staan, dat tweemaal zoo groot was als het gedeelte dat Finland aan de Sowjet-unie zou af staan. Wij stelden bovendien voor, dat Finland ons voor een bepaalden termijn een klom gedeelte van zijn cobied in de buurt van den toegang van rUn Finschen zeeboezem zou verpachten, ondat wij daar, zooals wij in Baltiiski Port aan den Zuidelijken toe gang tot den Finschen zeeboezem een vloot- steunpunt hebben gekregen op grond van lijken toegang eveneens een vluotsteunpun: zouden kunnen vestigon. Wij betwijfelen niet, aldus Molotow, dat de vestiging vau een dergelijk steunpunt niet alleen in het belang is van de Sowjetunie, maar ook in het belang van de veiligheid van Finland zelf. Tegen de andere voorstellen var. de Sow jetunie, in het bijzonder het voorstel tot ruiling van eenige eilanden in den Fin schen zeeboezem en van een gedeelte van de schiereilanden Hvbatsji en Sredni tegen een tweemaal zoo groot stuk van Sowjet- Karelië schijnen van cl"en kant van de Fin sche regeering geen bezwaren te bestaan. De meeningsverschillen ten aanzien van een aantal andere voorstellen zijn nog niet opgelost en het is duidelijk, dat hierin door Finland gedane concessies, bijv. gedeeltelij ke afstand van het gebied op de Karelische landengte, niet toereikend zijn. De Sowjetunie kwam Finland nog eenige stappen tegemoet. Zij wa3, voor het geval haar hoofdvoorstellen aanvaard werden, bereid haar bezwaren tegen de bewapening de Aalandseilanden t® laten vallen, der voorbehoud, dat deze bewapening slechts met de nationale krachten van Fin land' zou geschieden en derde landen ei geen deel aan zouden nemen, daar ook do Sowjetunie er geen deel aan neemt. De Sowjetunie 9telde Finland verder voo' om langs de geheel Russisch Finsche grens op de Karelische landengte de versterkte zones te ontwapenen en sprak den wensoh uit het Sowjet-Finsche niet-aanvalsverri'rag door aanvullende wederzijdsche waarborgen ie versterken. Tenslotte zou de bevestiging van de po litieke betrekkingen ook een uitstekende grondslag zijn voor de snelle ontwikkeling van de economische betrekkingen tusschen de beide landen. De Sovjet-Unie, aldus Molotof. is dus bereid Finland op alle punten, waarbij het belang heeft, tegemoet te komen. Na dit alles gelooven we niet, dat men van den kant van Finland een voorwendsel zal zoeken om de bedoelde overeenkomst te verijdelen. Dat zou niet in overeenstem ming zijn met de politiek van vriendschap pelijke betrekkingen en Finland natuur lijk ernstig benadcelen. Wij zijn ervan overtuigd, dat de leidende Finsche krin gen de beteekenis van de bevestiging van de Russisch-Finsche vriendschappelijke betrekkingen juist zullen begrijpen en dat de Finsche politici zich niet door anti-Sov jet druk of ophitsing van welken kant ook zullen laten beinfluenceeren. Ik moet echter meedeelen, dat zelfs de president van de Vereenigde Staten passend gevonden heeft zich in deze kwestie te mengen, wat moeilijk in over eenstemming te brengen is met de Ame- rikaansche neutraliteitspolitiek. In dit verband vergelijkt Molotof de ver houding tusschen de Sovjetunie en Finland, dat van haar reeds lang de vrijheid en oe staatkundige onafhankeijlkheid verkregen heeft, met de verhouding van de Ver. Staten tot Cuba of de Philippijnen, die reeds lang om vrijheid en onafhankelijkheid vragen, zonder ze te kunnen krijgen. In tegenstel ling met tendentieuze versies, die verspreid worden door kringen, die klaarblijkelijk geen belang hebben bij den Europeeschen vrede, is de bevestiging van de wederkeerige be trekkingen tusschen de Sovjetunie en Fin land en de versterking van de vriendschap pelijke samenwerking op het gebied van de waarborging van de veiligheid van beide landen het eenige doel der gevoerde onder handelingen. Molotof meende, dat wanneer de goede wil aanwezig was, de Finsche regeerint: aan de minimale verlangens van de So.'jetunie zou tegemoet komen. Het onderwerp der Turksch- Russische besprekingen Bij de Turksch-Russische besprekingen ging het om het sluiten van een tweezijdig pact tot wederzijdschen bijstand, beperkt tot de zones van de Zwarte Zee en van de Zee engten .De Sovjetunie was van meening, dat hel sluiten van een dergelijk verdrag haar niet tot handelingen zou mogen nopen, wel ke haar in een gewapend conflict met Duitschland zouden kunnen verwikkelen en dat de Sovjetunie 'n waarborg moest hebben dat in het gezicht van een dreigenden oorlog Turkije geen oorlogsschepen van andere dan de Zwarte zeemogendheden door den Bospo rus in de Zwarte Zee zou laten. Turkije 1 eeft deze voorbehouden afgewezen en daardoor het sluiten van het verdrag onmogelijk ge maakt De Russisch Turksche onderhandelingen leidden niet tot het sluiten van een verdrag, maar hielpen om de politieke kweslies, wel ke de Sovjetunie interesseerden, op te hel deren of althans te peilen. Onder de huidige internationale omstandigheden is het van bijzonder belang het ware gezicht en de po litiek van staten te kennen, waarmede de betrekkingen van ernstige beteekenis zijn In de politiek van Turkije werd ons, zoowel op grond van de onderhandelingen te Mos kou als op grond van de laatste handelingen op het gebied van de buitenlandsche poll ek van Turkije veel aanzienlijk duidelijker. Gelijk bekend, heeft de Turksche regee ring er de voorkeur aan gegeven haar lot verbinden met dat van een bepaalde groepcering Europeesche mogendheden, die in den oorlog betrokken zijn. Daardoor heeft Turkije een politiek van voorzichtige neutra liteit definitief over boord geworpen en is den kring van den zich ontwikkelenden oor log binnengetreden. Daarover is men in En geland en Frankrijk zeer tevreden. daar deze landen zooveel mogelijk neutrale landen in de sfeer van den oorlog wenschen te be trekken. Of Turkije het niet betreuren zat. wilde Molotof niet profeteeren. De Sovjet unie wil de nieuwe momenten in de buiten landsche politiek van haar buurman slechts constateeren en de ontwikkeling van de ge beurtenissen opmerkzaam volgen. Wanneer de Turksche regeering eerst thans tot op zekere hoogte haar handen ge bonden heeft en tot een voor haar riskante ondersteuning van een van de oorlogvoeren de partijen bereid is. is zij zich haar verant woordelijkheid klaarblijkelijk bewust. Het is echter niet de buitenlandsche polities, welke de Sovjetunie volgt en dank zij welke de Sovjetunie zich reeds heel wat succes in de buitenlandsche politiek verzekerd heeft. De Sovjetunie geeft er ook in de toekomst de voorkeur aan om de handen vrij te hon den, consequent haar neutraliteitspolitiek te voeren en de aanstichting van den oorlog niet alleen niet te bevorderen, maar bij te dragen tot de versterking van het bestaande streven om den vrede te herstellen. Wij zijn er zeker van, aldus Molotof, dat dc vredespolitiek, waarvan de Sovjetuuie zich niet laat afbrengen, ook voor de toekomst de beste perspectieven opent. Deze politiek zal ook in het gebied van de Zwarte Zee worden voortgezet, in overeenstemming met de be langen van de Sovjetunie en van de mei haar bevriende staten. BIJ HET RANGEEREN GEDOOD STEENBERGEN, 1 Nov. Te Notendaa' (gem. Steenbergen) is gistermiddag de 27 jarige ongehuwde stoker E. Luyk6, wonen de te St Stoof dijk, doordat hij uitgleed bij het rangeeren. onder een met suikerbieten geladen wagon van de Rotterd-amsche tram terecht gekomen. De wielen gingen den man over het lichaam. De ongelukkige was op 6lag dood. Het stoffelijk overschot is naar het ziekenhuis te Steenbergen ver voerd. DE REGEERINGSWIJZIGING IN ITALIË „Wachtsaflossing" of koerswending Het aftreden van een groot aantal Itali- aansche ministers en onder-ministers heeft de vraag doen opkomen, of men hier enkel te doen heeft met een vernieuwing van per soneel, van welke de Duce een groot voor stander is, dan wel met een wijziging van den Italiaanschen politieken koers. Musso lini heeft omtrent de samenstelling van zijn ministeries zeer sterk persoonlijke denk beelden. Hij stelt zijn medewerkers aan of zet hen weder ter zijde, naar gelang hem zulks in het belang van het land goed dunkt Daarbij huldigt hij o.a. den stelregel, dat het niet aan te bevelen is, een functio naris te lang achter hetzelfde bureau, of in hïtzelfde commando te laten. De fascistische bewindvoerders mogen bij het uitoefenen van hun taak niet indutten. Gelijk de duce hen verplicht tot lichaamsoefeningen en 't deel nemen aan athletiek-wedstrijden, teneinde fit te blijven, zoo wenscht hij ook dat zij gees telijk frisch blijven o.a .door af en toe eens van positie te veranderen. Intusschen is het toch wel een opm?rkelijk ding, dat zoo groote verschuivingen, gelijk thans hebben plaats gehad, ondernomen werden in een tijdperk, waarin heel Europa de grootste spanningen doorstaat, en men zelfs van veteranen pleegt te verlangen, dat zij weder in actieven dienst treden. Welis waar is Italië bij dit alles vrij rustig geble ven, doch deze beheerschte afwachting juist de koers, dien de Duce tot het uiterste heeft voorgeschreven, blijkbaar om aan het slot vast te stellen, aan welke zijde Italië's beste kansen op winstname liggen. In dit verband is het toch wel pikant, erop te wij zen, dat de ministers Starace en Alfieri hun post moeten ruimen. De eerstgenoemde was jarenlang de zeer invloedrijke secretaris der partij, de ander zou men den Italiaanschen Goebbels kun nen noemen. Zij vertegenwoordigden boven dien de Duitsche richting i-n de Italiaansche politiek. Ook generaal Graziani is weder meer naar voren gekomen, een der promi nente figuren uit den Abessijnschan oorlog, van wien bokend is, dat hij meer om Italië geeft, dan om het fascisme, terwijl generaal Pariani, die meermalen stafbesprekingen met de Duitschers hield, van zijn post weg geschoven is. Bereidt de Duce reeds nu een koerswijziging voor, die hem nog verder buiten het Duitsche vaarwater zal moeten brengen? De kernpunten van zijn groote rede te Moskou Molotof heeft in zijn rede voor den oppersten sovjet te Moskou o.a. gezegd dat niet Duitschland de aanvaller is in den huldigen oorlog, maar de Britsch-Fransche alli antie, welke niet zoozeer het herstel van Polen, dan wel de vernietiging van het Derde Rijk door een ideologischen oorlog beoogt. Rusland heeft, toen het Polen binnentrok, zijn neutraliteit ge proclameerd en zal deze ook in de toekomst handhaven. De Russisch-Duitsche betrekkingen zijn gegrond op wederzijdsche permanente vriendschap, en op de ontwikkeling der wederzijd sche economische belangen. Rusland acht een sterk Duitschland de voorwaarde voor de bestendiging van den Europeeschen vrede. De verdragen met de Babische staten beoogen zoowel de veilig heid van Rusland als van deze staten zelf door de mogelijkheid eener betere defensiezij moeten bovendien de onderlinge eco nomische ontwikkeling in de hand werken. De Russische eischen met betrekking tot Finland behel zen Russische vlootbases in het Noorden van de Finsche Golf, en terugbrenging van de Finsche grens op de land engte van Karelie meer naar het noorden, waardoor Leningrad buiten schot zou komen te liggen. De Russen ztfn bereid de Finnen daarvoor door afstand van een dubbel zoo groot deel van Sovjet-Karelie schadeloos te stellen. De Sovjets hebben den eisch naar een Russisch-Finsch non-agressie verdrag laten vallen; zij doen geen aan spraken gelden op de Aalandseilanden en hebben geen oogmerken tegen Zweden of Noorwegen. Met Turkije wenschte Moskou een pact van wederzijdschen bijstand af te sluiten voor de Zwarte Zefe, bovendien zou Tuikiie de Dardanellen moe'en sluiten voor vreemde oorlogsschepen Turkije heeft echter gemeend, zich nauwer bij Frankrijk en Engeland te moeten aansluiten, waardoor het gevaar loopt, in den oorlog te worden meegetrokken. A. W. ROELOFS SCHORTENINOUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Gisteravond heeft de Eerste Kamer vergaderd. Dr Colijn is toegelaten als lid. De Minister van Economische Zaken geeft een uiteenzetting over de prijzen politiek. In de Tweede Kamer heeft de Minister president een uiteenzetting gegeven van het beleid der Regeering. Volkscommissaris Molotof over Rus lands buitenlandsche politiek. Rusland wenscht zijn neutraliteit te handhaven. De Russische eischen aan Finland. Duitsche verkenningstroepen dringen door tot Fransch grondgebied. Amerikaansch beroep op Londen en Berlijn inzake de „City of Flint". Reynaud over Frankrijks militaire positie. De ministerieele mutaties in Italië. KANS OP REGEN Weer ver wachting voor het Noor den: Gedeeltelijk bewolkt, waarschijn lijk nog droog weer. Weinig verande ring in temperatuur. Matige, tijdelijk krachtige Zuidoostelijke tot Oostelijke wind. Voor het Zuiden: Zwaarbe wolkt tot betrokken. Toenemende kans op eenigen regen. Iets zachter des nachts. Matige tijdelijk krachtige, meest Zuidoostelijke wind. Zon op 's morg 6 57 onder 's av. 4.30. Maan op nam. 8.57 onder voorm. 1L45. FIETSERS LICHT OP Van 's avonds 5 uur tot 's morgens 6.29 uur. VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014. Compl. 3.50 Uit voorraad leverbaar bij de postkantoren en bij de plaatselijke Luchtbescher- mings-Vereenigingen. BIJLSMA5 ASSURANTIEKANTOOR N.V. Telef. 42167 AMSTERDAM 33540 Keizersgracht 267 OORLOGSSCHADE- (MOLEST-) VERZEKERINGEN OVER ZEE EN DOOR EUROPA, per spoor, schip oi auto, met en zonder Requisitie en/of Inbeslag name. Onze premies zijn meestal lager dan de bestaande tarieven. GASMASKERS het beroemde merk „FATRA", direct UIT VOORRAAD leverbaar door N.V. HANDELSCOMPAGNIE KOOPT RUSLAND DUITSCHE SCHEPEN? Naar „United P ees" uit Berlijn bericht, zou de Russische handelsmissie, welke zich momenteel daar ter stede bevindt, onder handelingen hebben aangeknoopt over den aankoop van de Duitsche koopvaardijsche pen, welke zich thans in de Russische ha vens bevinden. In Leningrad, Wladiwostock te Moermansk en in de Russische Zwar»9 Zeehavens hebben n.l. vrij veel Duitsche handelsschepen, een toevlucht gezocht, zoo dra de Britten begonnen, met np dpze koop vaarders jacht te maken De vraag moet intussclipii worden gesteld of Engeland dezen koop zr-u wi'len erken nen. Doet het dat niet, en beschouwt hot zulke schepen als gecamoufleerd Duitsch bezit, dan kunnen zich nog netelige kwes ties voordoen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1