lliruiue geïitscljt Courant Slechte financiën leiden tot slechte politiek Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ^fctwemcntsprijs: L iiwarlaal in Leiden en in plaatsen [IC [waar een agentschap gevestigd is 255 inco per post 2.35 portokosten 1 «.kO.I8 or het Buitenland bij wekelijksche 1822-1 jending4.50 j dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling «se nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» CL ntl dI r- renT Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DINSDAG 31 OCTOBER 1939 20e Jaargang götatentüpritfen: Van l tot 5 regelst.17'/» Elke regel meer-. 0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekendO.iö N°. 6844 best, hot [uid-Afrika en de Oorlog :d/ ;eacht| „rordt wel eens beweerd, dat tot voor ke arc|cort de houding van de verschillende de v%e dominions ten opzichte van een ueel gewapend conflict, in hetwelk -Brittannië zou worden betrokken, zoo r Aiynfr was, zoo van tevoren onbereken- dat deze onzekerheid tenslotte het uit- van den oorlog zou hebben beïnvloed. zoo zeide men, wenscht geen te voeren, omdat het geen voorraden Italië kan het niet, omdat het een 5t en gemakkelijk af te snijden jkaansche koloniën heeft, en Groot- de mag het niet, omdat anders zijn :n zich van het gemeenebest zouden Men wist zelfs aan te geven, hoe •nva'len van het Britsche wereld- plaats grijpen. Canada zou zich, na Jts aanbod van bescherming, tijdens lanadeesche uitstapje gedaan, onder gratitht der Vereenigde Staten stellen; en Nieuw-Zeeland zouden bij tyer aansluiting zoeken, en de Unie UUTjuid-Afrika zou op eigen beenen ko- NDEF€ staan. Op deze gronden zou het o.a. ronintgt zijn, dat Von Ribbentrop aan Hit'er érapporteerd: Engeland zal niet naar fens grijpen; vervolgens zou het Duit- fvervragen Chamberlain nolens volens t den hachelijken stap eener oorlogs- •ing hebben genoopt. nen niet beoordeel en in hoeverre rjtheses juist zijn; wel weten wij, de een of andere manier, hoe dan ook, wat Groot-Brittannië betreft, «el andere is gebleken. Reeds op 7 mber, dus zeer spoedig, waren ook f-Zeeland, Australië en de Unie van ikfrika, kort daarop ook Canada met rc.krde Rijk in oorlog. lis de Zuid-Afrikaansche Unie ertoe ■s lien, dezelfde houding aan te nemen, rijens den wereldkrijg? Was men niet QRIfisd eenzelfde tragedie tegemoet te als waaraan destijds de namen van liaan de Wet en Jopie Fourie waren nden? Waren er niet velen, die het der wijsheid achtten, hun vaderland 1 een conflict te houden, dat aan de 11 Ce zijde van den aardbol tot ontbran- was gekomen? deze vragen stelt en geneigd is voor mtwoording daarvan naar een parallel 114 te zoeken, moet rekening houden verschillen tusschen toen en nu. De ilige Duitsche kolonie aan de Zuid- ische Westkust, die toen door de iders, grootendeels tegen heug en veroverd moest worden, een Ned. sopdracht, die velen hunner al te zeer •erkrachting hunner eigen vrijheden [eland herinnerde, maakt thans zan het territoir der Unie, en kan twistappel vormen. Afrika zal bo- zeer vermoedelijk niet actief in den Europa behoeven deel te nemen, kunnen volstaan met de nieuwe te Simonstown, die voor de Brit groot belang is, in goeden staat te en verder zal het Engeland voorna- met zijn goud moeten steunen. Dit voor Londen van unieke beteekenis, ien mag niet uit het oog verliezen, '^let alleen Duitschland, doch de geal- oborfen eveneens den oorlog economisch L nder sterk zijn ingegaan, dan in 1914. itsche crediet is niet meer wat het is. en als Uncle Sam straks bereid it leveren van oorlogsvoorraden, dan alleen zijn tegen contante betaling, is letterlijk Engelands goudmijn, toet intusschen niet denker), dat heel van Zuid-Afrika als één man achter Duitschland gezonden oorlogsverkla- Wij zouden eerder zeggen, dat leel bijna waar is. De nationale itionale groepeeringen onder die hun natuurlijke leiders Hertzog en in Malan, welke sindij sterk anti-Britsch en anti-Joodsch aan hebben zelfs tegen het besluit der rtegenwoordiging met betoogingen steerd, al is zulks natuurlijk tever- ïet voorstel van het kabinet-Hertzog, Jet neutraal te 'olijven, werd verwor- net 8 tegen 67 stemmen, en onder de de memmers waren alleen de ministers g50glen Smuts; alle andere Afrikaansche i ziers waren vóór. Deze houding kwam it by de vorming van de regeering rfdie daarna tot stand kwam, en wier srlijst bijna geheel Engelsch is. Hert- het besluit nog wenschen te keeren, p o;et houden van algemeene verkiezin- enb?e door belangrijkheid van de te :hooit beslissing zeker wel gemotiveerd geweest, doch de gouverneur-generaal n weigerde daartoe zijn toestemming 'leenen. Zoo heeft een vergadering, EH* verscheiden leden afwezig waren, et besluit genomen, Engeland in zijn tsl. f11 nood bij te staan, hetwelk volgens en Reitz een eisch was van eerlijke fih. taeenschap. Het deel van het Afrikaan- ,'k, dat daarmee niet kan instemmen, ;k een aanzienlijk aantal Engelsch- ;rt rn^en' hetwelk heden ten dag& on- zÜn afstamming de leus voorstaat voor de Afrikaanders, kan zich daar- niet vereenigen, maar moet thans -ns democratische opvatting zich naar ?rderheid voegen, de binnenlandsche politiek der Unie m ongetwijfeld een verscherping der 3 «ne verhoudingen beteekenen. n F LIJNZAAD van liJnzaad en de impon .Ijfzaainjnzaad ressorteert van af dezv nt nn3'et .,me6r onder de Meelcentrale ri™, "kirbou.tintnle 'CS'*"11 Wiilt Mhter bi- Oud-minister De Wilde spreekt over onze staatsfinanciën Probleem van de eerste or de, dat schier onoplosbaar is „Men grijpe niet naar de mor- finellesch der opzettelijke devaluatie" UTRECHT, 31 Oct. Aan een lunch van het departement Utrecht van de Ned. My voor Nijverheid en Handel heeft Mr J. A. de Wilde, oud-minis ter van Financiën, hedenmiddag een toespraak gehouden over; De Neder- landsche staatsfinanciën. In deze toespraak heeft Mr J. A. de Wilde gewezen op den emstigen toe stand waarin de Rijksfinanciën verkee- ren. Willen we onze historische vrij heden behouden, dan moet ons volk ook offers willen brengen. Is ons volk zijn roeping bewust, aldus Mr de Wilde, en beschouwt het het financieele probleem als een vraagstuk van de eerste orde, wenscht het een solied en voorzichtig Deheer en staat 't achter een regeering, die haar plicht kent, dan kan onze natie, die al zooveel stormen heeft doorgemaakt met hulp van Roven ook dezen storm doorstaan. Oud-Minister de Wilde ving zijn toe spraak aan met de opmerking, dat temid den van de beangstigende onzekerheden, die het wereldtooneel thans biedt, de staats financiën geen gunstige uitzondering ma ken. De toestand dier financiën vormt een probleem van den eersten rang. Er zijn er, die daar anders over denken. Zij spreken met zekere minachting over het streven naar een sluitend budget en een effectieve bestrijding van de werkloosheid. Een krachtige activeering van ons economi sche leven is meer waard dan het remmen van de toeneming onzer staatsschuld. Spr. wees er op, dat wij sinds 1931 geen sluitend budget meer hebben gehad en dat onze schuld in die jaren met meer dan een mil liard gulden is toegenomen. Dit wijst op den ontstellenden ernst van den toestand, waarin niet met een oppervlakkig optimis me mag worden berust Slechte financiën moeten leiden tot slechte politiek. Wie uitgeeft en leent zou- der zich rekenschap te geven van de vraag, of hij straks op reëele wijze aan zijn ver plichtingen zal kunnen voldoen, onder graaft het vertrouwen. Maakt de overheid zich daaraan schuldig, dan ondermijnt zij haar eigen crediet en geeft een slecht voor beeld aan de kringen, waaruit het maat schappelijk leven is opgebouwd. Vertrouwen eerste vereischte In een land als het onze moet de over heid in alle opzichten het vertrouwen der burgerij kunnen genieten: in haar onpar tijdige rechtspraak, in haar correcte dage- lijksche leiding der bestuurszaken, ook in haar financieele beheer en beleid. Anders wordt een slag toegebracht aan haar gezag en kan zij straks zelfs de loopende uitgaven niet meer behoorlijk financieren. Daarom is de probleemstelling verkeerd, als men het streven naar gezonder staatsfinanciën stelt tegenover het sociaal, economisch en cultu reel welzijn. Voor het laatste is het eerste onmisbaar. Wat zou het nu wij aan het begin der oorlogsweeën staan b.v. voor ons volk waard zijn, dat onze schuld een paar milliard lager was en niet alle reser- es waren opgeteerd! Verwaarloozing van het financieele vraag stuk leidt tot bittere ontgoocheling. Deze waarheid wordt vaak eerst erkend, als het te laat is, als door devaluatie of diep in grijpende reorganisatie van 't staatsbestuur of door revolutie de kleine man, de man met een vast inkomen en de pensioen gerechtigde de dupe worden. Wil men den huidigen financieelen toe stand begrijpen, dan mag men niet vol staan met enkele cijfers uit de begrooting of uit de millioenennota. Niemand kan zich een preciese voorstelling maken van wat 740 millioen gulden aan uitgaven en vier milliard aan schu'd beteekent. Men moet deze cijfers zien in het licht van verleden en toekomst en in verband met de draag kracht van het volk. Die draagkracht is voor een goed deel te kennen uit den druk en de opbrengst der belastingen. Van de Staatsinkomsten vormen de belastingen bijna 98 pCt Zijn ze laag, dan kan verstan dige uitzetting der staatsuitgaven geen kwaad. Zijn ze drukkend en schaden ze de ontwikkeling van handel en bedrijf, dan mag de regeering niet zonder ernstig voor behoud de lasten verzwaren. De eenige maatstaf Er kunnen uitgaven zóó noodzakelijk zijn (defensie, werkloosheidsbestrijding), dat de regeering het risico, in belasting- verhooging gelegen, nj o e t loopen om nog grooter kwaad te voorkomen. Maar speciaal bij de werkloosheidsbestrijding moet zij er tegen waken door al te drukkende belastin gen niet de natuurlijke bronnen van werk verschaffing in het bedrijfsleven zelf te ver stoppen. Het is de draagkrachtfactor, die den mi nister van Fin. er steeds toe moet nopen het sluitend budget in het oog te houden, Mr J. A. DE WILDE want daarin ligt practisch zijn eenige maatstaf. Aan leeningen voor tekorten kan hij in de zet ij den niet ont komen, maar dat moei hem een ergernis zijn, iets tijdelijks, waar aan hij zoo spoedig mogelijk moet ontkomen. Ook behoort gelet te worden op de finan cieele positie van de waterschappen, de provincies en vooralde gemeenten. Spr. kon hierop in dit bestek niet verder ingaan. Maar de toestand is slecht, de gezamenlijke tekorten loopen jaarlijks in de millioenen en de schulden zijn over de drie milliard gestegen, al kunnen die gedeeltelijk door productieve bedrijven worden gefinancierd. Wij zitten aan alle kanten ln het nauw door de zich voortdurend uitbrei dende overheidszorg. De belastingop brengst kan tegenwoordig geen gelijken tred honden met de stijging der uit gaven. Vroeger was het anders. Van 1898 tot 1914 stegen de staatsuitgaven met 71 pet, maar de inkomens met meer dan honderd pet Veel zegenrijke maat regelen zijn in dien tijd getroffen. Spr. ging dan na hoe voor cultureele, mi litaire en sociale doeleinden de uitgaven gestegen zijn, terwijl na 1931 zoowel de in komens als de vermogens tot 1936 toe zijn gedaald. Een schier onoplosbaar probleem Spr zette vervolgens uiteen, hoe de staats begrooting is samengesteld, dat de werke lijke tekorten voor 1940 en 1941 op resp. f 55 en f 60 millioen moeten worden gesteld waarbij er dan nog rekening mee gehouden moet worden, dat belangrijke uitgaven op den kapitaaldienst zijn geplaatst, die op den gewonen dienst thuis behooren. De belastingverhooging van f 50 millioen, die de regeering voorstelt, is dus bij lange na niet genoeg om straks het wiskundig zeker komende accres der uitgaven te fi nancieren. Deze belastingverzwaring, die strikt noodzakelijk is, legt intusschen weer een nieuwe last op particulier en bedrijf. Bij dit alles is dan nog geen rekening gehouden met den ingetreden borlogstoe- stand. De aangevraagde f 200 millioen zijn natuurlijk lang niet voldoende alles te fi nancieren. In den vorigen oorlog bereikten de uitgaven van dien crisisdienst het formi dabele bedrag van Z.3 milliard. Er komt nu weer een leeningsfonds, wraarvan de uitgaven gewis, maar de in komsten volkomen onzeker zijn. Bij een vo rige gelegenheid heeft de oorlogsbelasting ongeveer een milliard opgeleverd, maar wie zal zeggen, of dit ook nu het geval zal zijn. De schijn is tegen. Onze staatsschuld beliep in 1914 f 1.154 millioen, thans beginnen wij de oorlogspe riode met f 4 milliard schuld. Het financieele probleem lijkt onoplos baar En daarin schuilt op zich zelf reeds het gevaar van een defaitistische stemming Sommigen zullen zeggen het baat tooh niet, wat ge ook doet, de paarden zijn op hol. laat ze maar voorthollen. Den kop er voor houden Die mentaliteit moet voorkomen worden. Spr. is er zeker van, dat een zoo bekwaam en ernstig financier als de tegenwoordige minister van financiën, Jhr de Geer, aan zulk e-ïn stemming nooit toe zal geven, maar tot het laatste toe al zijn kracht zal inspannen om meester te blijven van het ter rein. Onze hoogste belangen zijn daarmee gemoeid. Laat men de teugels los, dan verdubbelen zich aanstonds de moei lijkheden in handel en bedrijf, dan krijgt men de wildste loonacties, dan raakt men in een vicieuzen cirkel, dan gaat men grijpen naar de morfineflescn der opzettelijke devaluatie. En dan moet men nog maar niet denken aan het lot van allen, die bh levensverzeke ringsmaatschappijen en staatsfondsen „verzekerd" zijn, of die reeds pensioen genieten. Daarom moeten wij, onder leiding van de regeering, den kop er voor houden. Daartoe zal in allen ernst noodig zijn versobering in den staatsdienst, hoe niterst moeilijk die ook te bereiken ls. Spr. zette de moeilijkheden daarvan uit een. O.a. wees hij op een varkeerde menta liteit, die nu zelfs nog aanleiding geeft aan sommigen om op niet strikt noodige uitbrei ding van staatsbemoeiing aan te dringen. Neen durven zeggen De regeering kan essentieele volksbelan gen, ook al kost de behartiging ervan geld, niet verwaarloozen. Defensie en werkloos heid moeten haar volle .aandacht houden, al meende spr., dat op deze gebieden het zelfde zou kunnen worden bereikt voor min der kosten. Maar overigens zullen wij, de regeering voorop, ons moeten oefenen in het neen durven zeggen, ook tegen ons zelf. Dit laat ste is soms het moeilijkst. Dit is zeker: slaat het schip van staat van zijn financieele ankers los, dan raakt alles op drift. Maar ook uit de meest ernstige situaties is redding mogelijk, als de mentaliteit des volks gezond is. Tijden van oorlog leiden altijd tot beroe ring. ook op geestelijk gebied. Revolutionaire sentimenten worden wakker geroepen. Er wordt moreel en materieel veel vernield. Onze vrije instellingen, onze volksinvloed, onze vrijheid van godsdienst en van het woord, wij roemen er in en zijn er dankbaar voor. Maar als wij door de genade Gods niet rechtstreeks in dezen oorlog betrokken wor den, moeten wij tot behoud van onze histo rische voorrechten ook offers willen brengen. Goede beginselen moeten worden ver spreid, het besef van nationale saamhoorig- heïd moet worden bevorderd. In pers en op vergadering worde goede voorlichting ge geven. Dat alles kan helpen. Maar wat ook helpen zal, is krachtige steun aan de regeering om den finan cieelen toestand meester te blijven. Als op dit gebied de chaos zou intreden, zou de noodzakelijke tucht, waaraan een vrije natie zich onderwerpen moet, zoodanig worden verzwakt, dat nood lottige gevolgen niet zouden uitblijven. Is ons volk ook in dit opzicht zijn roeping bewust, beschouwt het het financieele pro bleem als een vraagstuk van de eerste orde, wenscht het een solied en voorzichtig beheer, en staat het aohter een regeering, die haar plicht kent, dan kan onze natie, die al zoo vele stormen heeft doorgemaakt, met hulp van Boven ook dezen storm doorstaan. Artilleristen lichting 1924 met klein verlof Opkomst van nieuwe dienstplichtigen De Regeeringspersdienst meldt: Onvoor zicne omstandigheden voorbehouden, ligt 't in het voornemen, om de dienstplichtige korporaals en soldaten, behoorende tot de hierna genoenic>e liohtingsploegen, op de daarachter vermelde data in het genot van onbepaald klein verlof te stellen: Lichting 1924, bereden artillerie, 15 Nov. '39 Lichting 1924, motor-artillerie, 15 Nov.'39 Lichting 1924, kust-artillerie, 15 Nov. '39 Lichting 1924, luchtdoelartillerie, 5 Jan. '40 Voorts ligt het, onvoorziene omstandig heden voorbehouden, in het voornemen, om de dienstplichtigen van de hierna genoem de lichtingsploegen op die daarachter ver melde data voor eerste oefening in werke- lijken dienst te roepen. Lichting 1939, bereden artillerie, 18 Dec.'39 Lichting '39 2, Lichting '39 2, Lichting '39 2, Lichting 1940, Lichting '40 1, Lichting 1940, Lichting 1940, Lichting 1940. Lichting 1940, bereden artillerie, pioniers, verbindingstroepen. torpedisten, motordienst, kust-artillerie motor-artillerie, luchtdoelartillerie. artilleriemeetdienst, eskadr. pantserw. 18 Dec. 5 Feb. 20 Nov. 20 Nov. 20 Nov. 18 Dec. 18 Dec. 8 Jan. 8 Jan. 15 Jan. Truck met trailer te water Twee personen om het leven gekomen SLOCHTEREN, 31 Oct. Gister is alhier een truck met trailer door onbekende oor zaak te water gereden. De beide inzitten den kwamen om het leven. Omwonenden hoorden omstreeks half negen een auto naderen, waarvan het geluid plotseling ver stomde. Bij onderzoek bleek een groote vrachtauto in het water te zijn gereden. On middellijk begaven enkele voorbijgangers zich te water, om de twee inzittenden te hulp te komen. Men slaagde er in den 20- jarigen A. Bouwland en den 25-jarigen H. den Boer, beiden uit Aalteveer (Dr.) uit den wagen te bevrijden en op den wal te bien gen. Twee geneesheeren, die inmiddels ge waarschuwd waren, pasten gedurende eeni gen tijd kunstmatige ademhaling toe, doch slaagden er niet in de levensgeesten op t- wekken Het stoffelijk overschot der slacht offers is naar het gemeentehuis te Slochte ren overgebracht. De vrachtauto i-" i" den loop van fen mid dag gelicht, DOOR HET GELOOF ALLEEN Hervormingsdag. Door het geloof alleen zien wij in donkre dagen tiet zegevierend licht van Gods gerechtigheid. Door het geloof zijn wij in staat het kruis te dragen, Aanvaarden wij het zwaard des Geestes in de strijd. Door het geloof alleen zijn wij in staat te houwen Terwijl de wereld zich ten ondergang bereidt. Door het geloof gaan wij, in groeiend Godsvertrouwen, De weg door nood en dood, die naar het Leven leidt. Door het geloof alleen trekt door de diepe dalen Van smart, van ramp en rouw, een jubelende stoet, Door het geloof in staat de zege te behalen, De blijde wederkomst des Heeren tegemoet. LEO LENS. MEER VERKENNINGSACTIE AAN HET FRONT De verliezen der Fransche koopvaardijvloot Het Fransche legerbericht van gister avond meldt: Activiteit van de verkennings-elemen- ten over het geheele front. Plaatselijke actie van de artillerie. Intense werkzaam heid van de verkennings- en jachtvlieg tuigen. In de eerste twee maanden van den oor log zijn zes Fransche koopvaardijschepen, in totaal metende 41.000 ton, verloren ge gaan. In denzelfden tijd werden vier Duit sche schepen buit gemaakt; een hiervan de Halle, werd door de bemanning tot zinken gebracht. De drie overige schepen, in totaal metende 19.000 ton, worden door ons gebruikt. Sedert het begin van den oorlog heeft dus onze koopvaardij vloot een verlies geleden van 22.000 ton, ongeveer 1 procent van het totale tonnage van de Fransche koopvaardij. Volgens Havas is gisteren de luchtmacht weer opgestegen. Beschermd door escadril les jachtvliegtuigen vlogen verkenners hoog onder de wolken om dj linies achter het Duitsche front te bespieden. Verleden week was het plafond te laag dan dat verken- ningswerk kon worden verricht. Bij den hui digen staat van zaken, nu het zeker is, dat de Duitschers troepjn in groot aantal op- hoopen en concentraties van groot strate gisch belang zich aan den Rijn voltrekken, heeft het Fransche opperbevel met vreugde de vjrbetering van de weersgesteldheid ontvangen. De terugkeer van mooi weer heeft zeker de Fransch-Britsche verkenners in staat gesteld met een rijken oogst aan gegevens terug te keeren. Te land is ar nog steeds dezelfde activiteit van verkenningsafdeelingen en patrouilles, het vuren van automatische wapens en korte intermezzo's van artillerievuur van beide zijden, voorts kleine aanvallen op Fransche voorpostm. De legerberichten van heden Het Fransche legerbericht van vanochtend luidt weer: Een kalme nacht aan het ge heele front. BERLIJN, 31 October. (D.N.B.) Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: in het Westen tusschen Moezel en Pfael- zer Wald zwakke activiteit van artillerie en verkenners. Aan de overige deelen van het front geen bijzondere gebeurteniseen Vier vijandelijke vliegtuigen werden om laag geschoten. Een laatste groet DE COCKSDORP, 31 Oct Gistermiddag is op het strand bij het reddingsboothuis „Eierland" een thermosflesch gevonden, waarin zich een in het Engelsch gesteld briefje bevond van den volgenden inhoud: „24-10-'39. Ik ben beschoten door een Duitsohen piloot Drijf op de Noordzee ten westen van Ameland, 52 graden ten Wes ten en 32 graden ten Oosten en ten Noor- cjen. Groeten aan mijn meisje Bebby, Engeland, New Castle, piloot Chanty Smith". Geen brooddistributie Ook geen oorlogsbrood Naar het Alg. Hbl. van gewoonlijk wel ingelichte zijde verneemt is er geen sprake van, dat de samenstelling van ons brood voorloopig zou veranderen, of dat men tot het zoogenaamde „oorlogsbrood" zou over gaan. Evenmin wordt op het oogenblik aan distributie van brood gedacht. Slechts in dien het in de toekomst zou blijken, dal men brood als veevoeder zou gaan gebrui ken, zou aldus de zegslieden een distributiemaatregel overwogen kunnen worden. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Dr Frank Buchman heeft een rede ge* houden over de moreele herbewapening. Oud-minister Mr J. A. de Wilde heeft te Utrecht gesproken over „de Neder- landsche Staatsfinanciën." Een onderhoud met Mr A. J. L. van Beeck Calkoen. Te Slochteren is een truck met trailer te water geraakt, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen. Verschillende groepen van de lichting 1924 zullen binnenkort in het genot van onbepaald klein verlof worden gesteld. De „City of Flint" Tromsö reeds ge* passeerd Luchtmacht aan het front hervat de verkenningen. Britsch witboek over de Duitsche con* centratiekampen. Ernstig spoorwegongeluk nabij Milaan* WAARSCHIJNLIJK NOG DROOG Weerverwachting: Gedeeltelijk be wolkt en tijdelijk betrokken. Waar schijnlijk nog droog weer. Weinig ver andering in temperatuur. Matige, tijde lijk krachtige Oostelijke tot Zuidooste lijke wind. FIETSERS LICHT OP 1 Nov. Van 'sav. 5.01 u. tot 'smorg. 6,27 u RESTAURANT SEINPOST SCHEVENINGEN - TELEFOON 553718 EXQUISE DINERS ORCHEST- HET EEKENDE TRIO H PLUKKER fRect.l STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bij SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Recl.t EXPORT Ernstig motorongeval Men meldt ons uit Den Haag: Gistermorgen plm. kwart over negen is de 23-jarige C. B., wonende in de Stuyve- santstraat, op den Bezuidenhoutscheweg al hier, van zijn motorrijwiel gevallen, doordat hij de macht over ziin machine verloor door het trillen van het stuur. Het slachtoffer bekwam een schedelbreuk, een hersenschuddine. verschiller.de hoofd wonden en brak de linkerarm. De Geneeskundige Dienst heeft hem naar het R. K. Ziekenhuis aan het Westeinde ver voerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1