llirnmr ^ïriksrlje CCuumnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken l Mijnhardtjes ■taemciiteprijs: *Laa| in Leiden en in plaatsen h ,'r ecn-agenl5c!ir.p gevesligd is 2.35 per post 2.35 portokosten 0/O'18 ^.pI Buitenland bij wekelijksche I ding jelijksche .ending5.50 Alles bij vooruitbetaling llmMSct"""ii»;-' >1 7V- b NO. 6843 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 MAANDAG 30 OCTOBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang iSUrtjertentieprijjen Van 1 tot 5 regels Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 - niets geen schot ■*j5che onderhandelaars, die te Mos- jelangen van hun vaderland behar- ""iben, zullen vermoede'ijk aan het Ti, deze week derwaarts weerkeeren, 2, werk te vo'tooien. Op welke wijze geschieden, is een zaak, die nog ■kchoot der toekomst verborgen ligt. l/ieeft echter tot op heden zijn positie te van de Sovjets kunnen hand- igeen mede mag worden afgeleid langen duur, waardoor de bespre- uorden gekenmerkt. Britten, Fran- Ji Turken, die eveneens weigerden sische eischen te capituleeren,hadden Drelijke manier door zich schier ein- ^Èkkende conferenties heen te wer- Sji lieten zich evenmin van hun stuk n, met het gevolg, dat zij weliswaar Mo'otof en Stalin tot voordeelige Tfn kwamen, doch zich evenmin de het brood lieten eten. Wat Estland, JLitauen en tenslotte ook het Derde Deft, die kwamen met de Russen zeer tot een overeenstemming, vermoe- 3jhter, omdat zij den tijd niet ge bitten om al te zeer aan een be- indpunt vast te houden. Want meer wint de overtuiging veld, dat 3ind evenmin als de kleine Baltisohe (ie voor de Russische wenschen bukken, te Moskou een voordeeligen Dl hebben gedaan. De verdere ont- g der historie zal echter alleen hier- P volledige opheldering kunnen hen heeft het Finsche kabinet than* inzicht in den stand der besprekin- i ook het parlement daarover inge- 3i veronderstelt, dat Paasikivi bin- 3 zijn laatste reis naar Moskou zal nen, om aan den zenuwspannenden Diissischen belangenstrijd uiteindelijk laatste woord toe te voegen. Scan- 3: maar ook overig West-Europa, in spanning af of het in het hooge a. dan oorlog of vrede zal wezen. Rjgsvoering aan de Fransch-Duitsche 3rkeert intusschen in een dommeliger dan ooit. Er wordt niet gevochten Jiben nauwelijks nog eenige verken- ilaats; zelfs de luchtmacht richt zoo I niets meer uit, tot werkloosheid door mist, koude en sneeuw. In minder haast heeft dan de onze, zou »gd hebben: de troepen zullen de •artieren gaan betrekken. Van een j winterrust is heden ten dage by gvoering echter nauwelijks sprake huidige lusteloosheid der bellige- >ruit dan ook, gelijk wij reeds eerder n, uit andere dan climatologische i voort. weenigde Staten maken zich intus- reed, de wijziging der neutraliteits- lug tempo verder voort te zetten, van Afgevaardigden zal nu wel nachten, omdat de oorlogstoestand ervoor pleit, niet een academisch, zeer zakelijk debat op te zetten, wacht, dat Roosevelts these ook in de zege zal wegdragen, schoon niet overweldigende meerderheid van Het zal intusschen het prestige van spresident ten goede komen, dat winning op het Congres door hem binnengehaald. Hij had wel eens [elijk succes noodig, omdat zijn ders hem bij allerlei gelegenheden hebben dwars gezet, hetgeen zijn ienigszins had doen tanen. Zit de mee, dan maakt hij zelfs wel kans ierde periode in het Witte Huis, president Lebrun van Frankrijk, omstandigheden genoopt, een ambtstermijn in het Elysée mee- fschoon geheel tegen eigen zin en in. verklaart, dat de Amerikaansche abrieken binnenkort als het wapen- ran de baan is, een enorme Britsch- bestelling voor oorlogsvliegtuigen en. Men spreekt van tusschen de esduizend stuks. In Amerika komt meer werk aan den winkel; het geheel zal kunnen profiteeren van rukkende omstandigheden, waar- oude wereld sinds den inval in verhevigde mate is komen te ver- Bij dat alles opent zich ook nu nog kei uitzicht op een grootsch offen- fvelk althans een poging zou wezen, (zich rekkenden oorlog zij het ten ti zware offers, ten bate van allen "ten. r én onfortuinlijke reis lerdag van IJmuiden ter visscherij stoomtreiler Bruinvisch IJm. 97 ^exploitatie Mij De Marezaten IJmuiden teruggekeerd. Het Jft zeer slecht weer doorstaan en !n bleek, dat het aangemonsterde ineel onbekwaam was voor zijn i°en Vrijdag de netton werden uit- n had men de grootste moeite om binnenboord te krijgen. De wind aan tot een storm en de zee er hol, zoodat men voortdurend [erkreeg. Was het met onbekwame slecht visschen, erger werd het den storm het schip voor den est worden gehouden. Toen het 'lemaal achtereen hooge golven de «cheepsboot verloren ging, chade over dek werd aangericht, ®et water een meter hoog in da kamer stond, aoodat het vuur ge- P gedoofd te worden, besloot de naar IJmuiden terug te keeren. |l vangst van slechts enkele manden /iet veel water- en stormschade, be- schip eindelijk de haven van De Tsjechen houden nationale betoogingen Op den verjaardag van hun republiek In verband met den verjaardag der vroegere Tsjechoslowaaksche republiek hebben de Tsjechen te Praag, Londen en Parijs Zaterdag nationale betoogingen gehouden. In Praag verscheen een groot aantal Tsjechen op straat voorzien van zwarte dassen en met de nationale kleuren in het knoopsgat. De arbeiders begaven zich naar hun werk gestoken in Zondagsche klee ding. De Duitsche politie liet de be- toogers ongemoeid, en greep alleen in te gen enkele lieden die geuniformde Duit- schers beleedigende taal toeriepen, of „Leve Benesj" schreeuwden. Er deden zich overigens hoewel het Wenceslasplein later op den dag werd ontruimd geen incidenten voor. De demonstratie was eer van indivi- dueelen aard dan een massa-protest. Te Londen hebben de Tsjechen, op voor stel van Jan Masaryk, Benesj tot natio- ualen leider verkozen. „Tsjecho-Slowakije leeft!" riep deze geestdriftig uit, daarbij over het hoofd ziende, dat de Slowaken in meerderheid' niets meer voor een gezamen- lijken «taat van Tsjechen en Slowaken ge voelen. Masaryk seide: „Wij verzoeken den ge allieerden ons toe te staan, dnt wij een orgaan vormen, dat voor ons leger verant woordelijk zal zijn. Het blijft mij gelijk of men het regeering, nationalen raad of iets anders noemt: het moet de bevoegdheid hebben, onze Jongemannen, die wenschen te strijden, bijeen te brengen en uit te rusten". Op een receptie te Parijs heeft O s u s k y, de voormalige Tsjecho-Slowaaksche gezant aldaar, o.a. gezegd: De 28ste October is voor ons, Tsjecho-Slo- waken, niet alleen 't feest der oud-strijders en van de overwinning, hij is ook, en thans nog meer dan vroeger, het uitzicht naar de toekomst en het begin van nieuwen harden strijd. Hoewel thans gescheiden van 't Tsjecho- Slowaaksdhe volk, zijn wij er mede verbon den door hetzelfde geloof, dezelfde hoop en dezelfde vastberadenheid. Eens zal de waarheid zegevieren. DE RUSSISCHE EISCHEN AAN FINLAND Nadat het Finsche kabinet een rapport over de besprekingen te Moskou heeft aangehoord, zijn de Finsche partijleiders bijeengeroepen om kennis te nemen van de bijzonderheden der Russische eischen. De Finsche gedelegeerden zullen waarschijnlijk Dinsdag met het Finsche antwoord naar Moskou terugkeeren. DE TOEKOMST VAN BRITSGH-INDIE Besprekingen te New-Delhi Naar Reuter verneemt heeft de onder koning, lord Linlithgow, de leiders van de Congres-partij en de Mohammedaan- sche Liga voor de volgende week uitge- noodigd naar New Delhi te komen voor het voeren van besprekingen. Het Fransche legerbericht van heden Het Fransche communiqué van vanoch tend uit: kalme nacht, wij hebben eemga vijandelijke overvallen afgeslagen. Twee vliegtuigen waargenomen boven Kent LONDEN, 30 Oct. Tegen negen uur wer den twee vliegtuigen waargenomen boven een stad in Noordoost Engeland. Er werd machinegeweervuur gehoord. Tien minuten later werd het waarschuwingssein gehoord in een andere stad in Kent Het sein: „alles veilig" kwam tien minuten later. Ook in een derde plaats in Kent werd luchtalarm gemaakt Mr D. Kaars Sijpesteijn f Na een korte ongesteldheid is Zondagmor gen te zynen huize te Groenekan nog vrij onverwacht overleden Mr D. Kaars Sij pesteijn, vice-president van de Arrondis sement* Rechtbank t« Utrecht, in den leef tijd van 65 jaar. DOOR HET SPATBORD GESCHEPT SOEST, 30 Oct Zaterdagavond om half zeven is in de Molenstraat alhier een zeer ernstigs aanrijding voorgsvallen. De kor poraal Jan Dekker stak aan den kant van ds straat zijn pijp aan, toen een vrachtauto, waarvan ds bestuurder den inan waar schijnlijk nist zag staan, den korporaal aanreed. Ds man werd door het rechterspat bord geschept en sloeg over den radiator door de voorruit van de auto. De ongeluk kige was op slag dood. De korporaal, die afkomstig was uit Friesland, laat vrouw en een kind achter. DE BURGEMEESTER VAN ONSTWEDDE Zal ontslag vragen Wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd zal binnenkort aftreden als Burge meester van Onstwedde de heer P. Bergmeyer te Stadskanaal. De lieer Bergmeyer is jarenlang bij het Chr. Onderwijs in Ned. Indië werkzaam ge weest en was lid van den Indischen Volks raad. Na eenige jaren te Dordrecht ge woond te hebben, werd hij Burgemeester van Almkerk, daarna van Onstwedde. De heer Rergmever is voornemens zich na zijn aftreden in Haarlem te vestigen. JOODSCHE EMIGRANTEN VERTREKKEN NAAR CHILI Per Batavier III tot Cadiz ROTTERDAM, 30 Oct. Zaterdagavond zijn aan de Jobskade honderdvijftig Joodsche vluchtelingen, welke geruimen tijd in land hebben vertoefd, aan boord gegaan van de Batavier III, die deze menschen naax Ca diz in Spanje zal brengen. In deze haven zullen de passagiers overstappen op een Ita- liaansch schip, dat hen naar Valparaiso zal brengen. In één van de loodsen van de fa. Müller Co. aan de Jobskade kwamcu Zaterdag avond een groot aantal Joodsche mannen en vrouwen met hun kinderen, welke huis en haard hadden moeten verlaten, bijeen, om de reis te aanvaarden naar de andere zijde r/an den Oceaan, naar Zuid-Amerika. Te negen uur arriveerde een bus uit Amsterdam, welke nog een aantal emigranten uit 'e hoofdstad bracht. We zagen ze daar zitten de vaders en moeders en de kinderen, de kleintjes slapend of leunend tegen moeder aan. Allen vervuld met de gedachte aan wat de toekomst zal brengen. Sommige van deze menschen waren nog in staat geweest zelf den overtocht te bekosti gen, anderen hadden niet meer dan 'n hand- tasch bij zich, waarin alles zat wat ze met konden nemen. Stil en rustig wachtten de meesten het tijdstip af waarop ze aan boord zouden gaan. De uitzendingen van deze emigranten vond plaats door bemiddeling van het „Comité voor bijzondere Joodsche belangen". Een ge deelte van deze menschen kwam uit de kam pen en anderen hadden een tijdelijk onderdak gevonden. Ook waren er enkele transmig ten wider. Bij elkaar werden uitgezonden 150 in Ne derland verblijf houdende Joodsche vluchte lingen. Een twintigtal vrouwen en kinderen van deze vluchtelingen, die zich nog Duitschland bevinden, gaan in Genua aan boord van de „Orazio" en ontmoeten hun familieleden in Cadiz. Het nieuwste schip van de Batavierlijn, de „Batavier III", lag gereed om de emigranten naar de Spaansche haven Cadiz te vervoeren, Daar zal men overstappen op het Italiaansche s.s. Orazio, dat voor deze gelegenheid de Spaansche haven aandoet. Dit schip brengt -Jp" de vluchtelingen naar Valparaiso. Men heeft overleg gepleegd, teneinde zoo veel mogelijk oponthoud te voorkomen. De Spaansche regeering heeft bij de regeling van deze reis medewerking toegezegd. Men heeft den overtocht op deze wijze moeten organiseeren. omdat door de oorlogsomstandigheden vanuit Nederland geen directe verbindingen met Zuid-Amerika mogelijk zijn. Van de Italiaansche haven Ge nua hebben echter nog gereeeld afvaarten naar Zuid-Amerika plaats. Het emigratie- werk voor Groot-Duitschland wordt sinds het uitbreken van den oorlog grootendeels door bovengenoemd comité gedaan, omdat het, door het ontbreken van de Duitsche scheepsgelegenheid, technische moeilijkheden opleverde de financieele en andere voorzie ningen vanuit Duitschland te treffen. De reis is mogelijk geworden, doordat de Nederlandsche Israëlieten groote bedragen bijeen brachtten, waarbij nog de groote steun kwam van geloofsgenooten in Amerika en andere landen. Van 1933 toen de oprichting van het co mité plaats vond. tot 1 October van dit jaar, zijn in totaal 8204 personen geëmigreerd, onder wie vele jonge menschen, die in Wie- ringen en door middel van de Jeugd-Allijah grondig voor her-emigratie geschoold zijn. De „Eatavier III", welke soeciaal door het comité gecharterd was, heeft geen lading meegenomen, doch vaart in ballast. Er be staat zekerheid, dat in geval van force ma jeure de boot haar bestemming niet mocht bereiken, de passagiers naar Nederland terug kunnen komen. REDE OUD-MINISTER DE WILDE Dinsdag a.s. te 1 uur in het Jaarbeurs gebouw te Utrecht de oud minister van financiën mr J. A. de Wilde over „De Ne derlandsche Staats-financiën". De koffermoord te Amsterdam Motorrijder geeft inlichtingen AMSTERDAM, 30 Oct. De rechter commissaris in strafzaken, Mr P. B. Dijksterhuis, heeft Zaterdag een oproep doen publiceeren met betrekking tot den koffermoord te Amsterdam. Naar aanlei ding van dezen oproep heeft zich een mo torrijder aangemeld, die in den nacht van 8 op 9 Juli tusschen Terschuur en Hoeve laken heeft gereden. Hij zag een auto stil staan, waarin een koffer werd geplaatst. De wagen was een Opel met een Duitsche nummerplaat, waarop de letters I I voor kwamen. Het cijfer heeft de motorrijder niet precies kunnen onderscheiden. Het vermoeden bestaat, dat de automobilist den koffer gevonden heeft en in zijn wa gen heeft gezet. De rechter-commissaris heeft den motorrijder een Singapore kof fer getoond en deze verklaarde, dat de automobilist een dergelijken koffer in zijn auto ldadde. DE MALVERSATIE TE OSS Het Rijk voor 25.000 benadeeld Fourier gearresteerd Het ingrijpen der militaire politie inzake vermeende malversaties, welke bij te Oss gedetacheerde legeronderdeelen voorgeko men zouden zijn, heeft tot een nieuwe ar restatie geleid. Na uitgebreid onderzoek is men thans tot aanhouding overgegaan van den fourier R. die verdacht wordt van verduistering van dekens ten nadeele van het Rijk. Ook het onderzoek betreffende de ver duisteringen, welke door den thans gear resteerden compagniescommandant Th. L. S. L. zijn gepleegd wordt met onverminder de kracht voortgezet. Bij een aantal bur gers zijn huiszoekingen verricht Ofschoon de militaire autoriteiten over deze affaire geen inlichtingen verstrek ken, schijnt wel vast te staan, dat men hier met een omvangrijke verduisterings zaak te doen heeft, waarbij het Rijk voor circa f 25.000 zou zijn benadeeld. Bij diens arrestatie werd op L. nog een be drag van f 7000 gevonden, dat aan het Rijk toebehoorde. Rivieren wassen weer In den loop van de vorige week is het water op de groote rivieren gedaald. Daarin is Zaterdag plotseling verandering geko men. Had de Rijn Vrijdag nog een val van ruim 10 cM., '3 nachts is daarin verande ring gekomen. Keulen meldde Zaterdag 23 cM. was en gister nog 12 cM. Ook de Waal wast weer. Het laatste etmaal bedroeg de was 10 cM. Veel ongerief ondervindt men van verbroken telefoonverkeer met Duitschland Voor de betrokkenen is het nu zaak, dade lijk voorzorgsmaatregelen te nemen, daar het wachten groote risico's kan opleveren. De verschillende veerdiensten zijn.nog nor maal. De Dordtsche gemeentebegrooting Tekort van f 60.000 wordt gedekt uit de algemeene reserve DORDRECHT, 30 Oct. De Dordtsche ge meentebegrooting voor 1940 vertoonde aan vankelijk een tekort van f71.033. Hiervan werd f 11.033 gedekt door het voordeelig sal do van den dienst 1938. De resteerende f 60.000 wordt geput uit de algemeene reserve, waarin dan noi? een bedrag over blijft van f 123.926.42. Dit zou niet 't geval zijn. indien 1939 niet was meegevallen. De begrooting 1939 vertoonde een tekort van f 130.000. Om dit te dekken werd f 55.000 onttrokken aan de reserve van het Electrici- teitshedrijf. het melkkoetje van de gemeente Dordrecht (het voorziet 75 gemeenten van jfc-oom) en f 75000 uit de algemeene reserve Dit zal echter achteraf niet noodie zijn. deels wegens minder uitgaven voor steunverlee- ning en werkverschaffing, dan geraamd werd, deels wegens een extra uitkeering uit het gemeentefonds, voor het jaar 1937/38. Zooals steeds, vielen er eenige tegenval lers op te vangen. O.m. zal naar raminr het Veerbedrijf. tengevolge van de nieuwe brug over de Oude Maas, f90.000 minder opleve ren dan voor 1939 was geraamd, en zal het verlies van de zeehaven pl.m. f31000 meer bedragen, waardoor het komt op f283.520. Daar staan weer eenige meevallers tegen over, als een mindere uitgave van f77000 voor armwezen en werkloozenzorg. B. en W. durven niet komen met voorstel len tot verlaging van belastingen of tarieven. Het eindcijfer der begrooting is 1 9.365.919 tegen f9.504.689 in '39 De bedrijven brengen naar raming een voordeelig saldo op var f 1.276.235. Armwezen en steunverleening zul len naar raming f2.619.476 kosten, tegen f2.963.831 In- '39. Ten laste van de gemeente komt hiervan f1264.094, tegen f1341.861 in 1939. Het subsidie van f 500, dat de Chr. H. B. S. vraagt, wordt door de meerderheid val B en W. geweigerd Dezelfde meerderheid wil het «uhsidie voor het sportpark van f 6000 op f 7000 bren gen, wnariegen zich de minderheid verzet, vanweee het gebruik van het Sportpark op Zondag. B. en W. achten het voorts niet de tijd, om het voorstel van het soc.-dem. raadslid Bleeker tot weder invoering van de kermis, in behandeling te nemen. 1 Uw leverancit TortSbirrv V IA/ociacioo de Vinadore/ ibero; vauat/LftptleichB Reed/ «Hroortd lentoon/leilinq Adam '8Ö5 U B OE BE ER, Ao1770 AM/TERDAM. De moord op den veekoopman Een spoor gevonden Geroofd bedrag ca 3000 In verband met den moord op den 48-jari- gen veekoopman C v. d. Horst te Leidschen- dam is het onderzoek met kracht voortgezet. Zaterdagmiddag heeft Dr. Hulst uit Leiden de sectie op het lijk verricht. Verschillende personen, die inlichtingen meenden ie kun nen verschaffen, zijn gehoord. Van belang wordt mogelijk geacht, dat Vrij dag in den omtrek zijn gezien zekere G. G., vroeger wonende te I.eidschendam, die ich eenige jaren niet in de gemeente had ver toond, en diens broeder C. G., eveneens vroe ger aldaar woonachtig, beiden bekend onder de veehandelaren. C. G. is indertijd verdacht van den aanslag op den veekoopman van der Valk te Voorschoten, die deBtijds in zijn huis is overvallen, waarbij toen een groot bedrag werd gestolen. G. G. voldoet wel eenigszins aan het signalement van den z.g. korporaal. Vermoedelijk Is roof het motief tot de mis daad geweest. De portefeuille van 't slacht offer is n.l. niet teruggevonden. Het geroofde bedrag zou ongeveer f 3000 bedragen Men verkeert nog in het onzekere, of de moord door een of twee personen is gepleegd. Het was den dader(s) vermoedelijk be kend. dat de verslagene Vrijdags veel geld bij zich had. n.l. het ontvangen bedrag voor op de Leidsche veemarkt verkochte koeien. Het theekopje, waaruit de korporaal Vrij dag heeft gedronken, was reeds weer door de huishoudster gewasschen, zoodat de poli tie geen vingerafdrukken heeft kunnen nemen De Suikerdistributïe Bon no 2 van de Rijksdistrlbntlekaart De minister van Economische Zaken deelt mede. dat gedurende het tijkvak van Maan dag 30 dezer tot en met Maandag 20 Novem ber de met 2 genummerde bon van de rjjks- distributiekaart recht geeft op het koopen van een kilogram suiker. Extra suiker voor bakkers Met het oog op St. Nicolaas en Kerstmis De bakkerijen hebben berioht gekregen dat ze met ingang van 11 Nov. a, a. (de tweede periode van de distributie gaat dan voor hen in) kunnen beschikken over 1 y? maal de normale hoeveelheid, terwijl in de oude periode, die 9 Dec. ingaat eer en een kwart maal de gewone hoeveelheid kunnen bekomen. De normale hoeveelheid is per maand eer twaalfde van het jaarverbruik over In de maandem Januari, Februari en Maart 1940 zal het eventueel meer toege kende van het normale rantsoen in min dering worden gebracht van het dan toe te wijzen deel. Korporaal verdwenen na auto-ongeluk Vreemde gebeurtenis bij s-Graveland Op den Hordijk tusschen Weesperkarspel en 's-Graveland heeft Zaterdagavond een ernstig verkeeisongeluk plaats gehad, waar bij de heer J. A. E F., wonende te Bussum. uit zijn auto geslingerd word en in zorgwek- kenden toestand naar de Majeila-siichting te Bussum moest worden overgebracht. De heer F. kwam uit Leiden. Op bedoeld weggedeelte moet hij met groote snelheid ge reden hebben. Het schijnt, dat hij óf de bocht ter plaatse niet goed genomen heeit óf dat de wagen op het door den regen zeer gladde wegdek geslipt is. In elk geval is de wagen van den dijk afgeraakt en heeft de bestuurder gepoogd hem weer tegen den dijk op te rijden, hetgeen alles uit de later gevonden wielsporen viel na te gaan. Bij de laatste pogingen, om weer op den weg te komen, is de auto tweemaal over den kop geslagen en werd de heer F. uit het voertuie op den weg geslingerd. Men vond den heer F. op vijf minuten afstand van de auto langs den weg liggen en heeft hem in allerijl naar Bussum overge bracht Kort nadat het ongeluk gebeurd was en de heer F. nog bij kennis was, vroeg deze hoe het met 0en korporaal gesteld was Toen men hem vroeg, wien hij bedoelde, antwoordde de automobilist, dat een korpo raal in Leiden bij hem in den wagen was gestapt, dien hij naar Hilversum -zou bren gen. Op de vraag, of die militair misschien onderweg was uitgestapt kon de heer F. nog juist antwoorden, dat de mede passagie het geheel niet was uitgestapt, daaina ver loor de ernstig gewonde het bewustzijn. Hoe ook gecocht werd, van een militair viel niets te bespeuren. Vermoed wordt, dat de korporaal, dadelijk na het ongeluk, zich om de een ol andere reden uit de voeten heeft gemaakt Zondagochtend was de toestand van den heer F. van dien aard, dat de rijks- en ge meentepolitie van Weesperkarpsel. die het onderzoek in deze zaak leiden, den patiënt nog niet mochten hooren. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE blader, Tsjechen demonstreeren te Praag, Pa rijs en Londen. Lijken van Duitsche matrozen te Duin kerken aangespoeld. Duitsche vlieger in Schotland tot dalen gedwongen. Zaterdag is te Amsterdam ter aarde be steld het stoffelijk overschot van Dr C. J. K. van Aalst. De moord op den veekoopman te Leid- schendam: er schijnt een spoor gevonden te zijn. Het vertrek van een aantal Joodsche vluchtelingen uit Rotterdam. Een motorrijder geeft inlichtingen in verband met de nog niet opgehelderde moordzaak te Amsterdam. Overleden is, oud 92 jaar, Ds J. Duur- sema, emeritus-predikant der Geref. Kerken. DROOG WEER Weerverwachting: Helder tot half be wolkt, ochtendnevel, droog weer, sterke nachtvorst. Overdag zelfde temperatuur. Zwakke tot matige, meest Zuidoostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf: 765.8. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf: 72 gr. C. 31 Oct Zon op 6.54 uur, onder 4.33 uur 31 Oct. Maan op nm. 6.54 u. ond. vm. 1U.02 u tegen Gevatte koude, Koorts, Griep Doodelijk ongeluk te Rotterdam Een politieagent door een auto overreden ROTTERDAM, 30 Oct Zaterdagavond om goed elf uur is op den Nieuw-Terbregschen weg een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een Rotterdamsche agent van politie om het leven is gekomen. Deze agent, de ongeveer 45-jarige Heere brand, die belast was met het toezicht op het woonwagenkamp, dat aan genoemden weg is gelegen, verliet na afloop van zijn avonddiensttijd het kamp om zich naar huis te begeven. Vlak bij het kamp, op den don keren weg, is hij aangereden door een auto, wilke werd bestuurd door een majoor van politie te Hillegersberg. De agent Heere brand was vrijwel op slag dood. De Rotter damsche politie stelt een uitgebreid onder zoek in naar de oorzaak van dit ongeluk. Wind veroorzaakt doodelijk ongeluk ZUIDBROEK, 30 October. Op den weg Zuidbroek-Groningen reed de zestigjarige M. Martema uit Muntendam op zijn fiets. In d? gemeente Zuidbroek, nabij de fabriek „Motke", wilde hem een truck met trailer passeeren. Juist op dat oogenblik zwaaide de man, door den wind gegrepen, naar links en eon aanrijding was onvermijdelijk. M moet vrijwel op slag dood zijn geweest. De be stuurder van de vrachtauto trachtte op het laatste oogenblik nog de aanrijding te voor komen door uit te wijken. Hierdoor reed de zware wagen van den weg af en geraakte in het Winschoterdiep, dat evenwijdig mat den weg loopt. De bestuurder wist zich even wel te redden. Pijp Tabak Taconis - Leeuwarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1