llieaiur ^eiitsdjp (üéimutt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Amerikaansche Senaat voor opheffing wapenembargo mentsprijö: in Leiden en in plaatsen agenlschap gevesligd is 2.35 post 2.35 portokosten 0.18 itenland bij wekelijksche ƒ450 he zending5.50 lies bij vooruitbetaling rs 5 ct. met Zondagsblad 7'/i Ct Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - N°. 6842 ZATERDAG 28 OCTOBER 1939 Postgiro 58936 20e Jaargang abtoertentieprijjen: Van I tot 3 regels t .17 Elke regel meer 0.22'h Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 d üar opheffing wapenembargo van de Vereenigde Staten, eze zich bezig houdt met bui- ieci)roblemen, maakt dikwijls arden, om niet te zeggen eksjen indruk. De business-lieden, d- Jkeren welstand te hebben be luxe meenen te kunnen ver als specialisten op het terrein ajitiek te gaan bewegen n ^vaardigden of den senaat, al te vaak zich tè rikkeld, om het oude, histo- gegroeide Europa te kunnen J.'n zijn verhoudingen en richt en. Zoo heeft men meermal .'^1 kunnen constateeren, dat er >lit derdaad leiding gevende figu- jvoorbeeld Wilson en Roose- m^nschen in het Amerikaansche leenden, dat zij geroepen te geven, een aanzienlijke i. waardoor Amerika's offi- roerders vaak spraken j de woestijn", rgajansche neutraliteitswetgeving, 5 p if geruimen tijd in herziening reder heel wat pennen iging gebracht. Niemand in de iten wil, althans op dit tijd- lüng van het jaar 1917, toen doeleinden, welke van hunne waren, naar de Euro' Iden gingen. Een handel, die met een der oorlogvoerende tie, pgevoerd, en die om redenen tegen duikbootaanval worden, werd de uiterlijke ekojtijds, dat de Vereenigde Sta- meevechten. Met de resul- Amerikaansch-Europeesche :hap is Uncle Sam overigens 'eweest. Hij moest na afloop constateeren een groot aan- :he dooden, een groot aantal ringen, dto door zijn bond- werden voldaan, hij het niet eens was, en een i hij niets hebben te hoon Wilson daarvan >r was. sindsdien 25 jaren geëvo- het lijkt wederom op het- igeland als in 1914. Uncle thans de spreuk „business te doen, maar dan een credieten, want Groot- rankrijk hebben zich deze, insch-zakelijk, niet waardig zonder risico. Derhalve ide landen, aan welken kant zich ook bevinden, binnen- jpentuig en voorraden op- °m*Vereenigde Staten, als zij Mits.... zij contant beta- noemt men dat, en het vra[Sen schepen komen wegha- bospeze leus „cash and carry", 3h Pn Cordell Huil voorgestaan, suldjutraliteitsdebatten in den s meerderheid behaald; het 'aqrdigden zal vermoedelijk zijn stem geven. De Ver- runnen derhalve ook in de met handel te drijven inder zich om lyfsrisico of bekommeren, i e lver there" dan geen enkel men kunnen vragen, heeft bijvoorbeeld aan den groote water bijzonder zoo groot mogelyke mate vrijheid voor eiken staats- >nt er sterken afkeer voor tatuur en een stuk of wat Christen- en Jodenver- tot zijn ergernis in het ;rkt. Men is dan ook wel persoonlijke veiligheids- de jacht genomen, de zaak der ijk Engeland en Frankrijk te steunen, doch alleen Deze indirecte steun en Franschen nu kunnen in den vorm van vliegtui- Wat niet al, terwijl Duitsch- ns |an<*e* °P Amerika in stand i gebrek aan een voldoepd enlingsvloot, dezen steun ^P-Verder gaan zal Uncle Sam PrcJhiebetoon echter niet. stadium van oorlogvoering, accent ligt op het afsnoe- n bevoorrading, zullen de t Amerika's wapenleveranties ^Pefte hebben. Zij bezitten \*®n. dan zij in den strijd toekomst kan zulks echter "&n bestaat de kans, dat Ame- £al gaan vervullen van een ien tuighuis. Het Derde Rijk ft vooruitzicht niet kunnen .pERIJCENTRALE T'EER RUNDVEE Oct. Naar men pde zijde mededeelt, heeft Economische Zaken de r Veehouderij Centrale Jederom over te gaan tot J4 nemen van rundvee van ls den vorigen winter tot Werd verwerkt. El1;- *LAUW MAAN- EN pTERöZAAD Zaken maakt belwnd, J~ BfeêT''m««tefden £arwüzaad- jVcrnc-men. met 'ïngane^van"^? mMlhefflns ls verleend van roeren afleveren en doen af- Wijziging der Neutraliteitswet thans vrijwel verzekerd De Amerikaansche Senaat heeft zich thans met 67_22 stemmen uitgesproken vóór de ophetflng van het uit voerverbod van wapenen aan de oorlogvoerenden. Daarmede is de weg geëffend naar goedkeuring van het regeeringsontwerp tot wijziging van de Neutraliteitswet. De Senaat kwam tot deze uitspraak over de opheffing van dit uitvoerverbod van wapenen aan de oorlogvoe renden, toen Senator Nye voorstelde, het regeerings ontwerp terzijde te stellen en zijn eigen ontwerp te aan vaarden. Het ontwerp van Nye verschilde in zooverre van het regeeringsschema, dat het uitvoerverbod ge handhaafd bleef. Dit voorstel van Nye werd met 67 tegen 22 stemmen verworpen. Een amendement op het ontwerp, dat Amerikaansche havens tot verboden gebied wilde verklaren voor ge wapende koopvaarders en duikbooten van oorlogvoe rende staten, is door den Senaat met 65 tegen 27 stem men verworpen. De leiders van beide partijen in den Senaat waren het eens, dat de stemming naar aanleiding van het voorstel van senator Nye een uitspraak was ten gunste van de opheffing van het wapenembargo. Maar senator ClarK vroeg toch nog een andere stemming aan, vóör de eindstemming over het geheele ontwerp. Het regeerings-ontwerp moet thans nog door het Huis van Af gevaardigden behandeld worden. De stemming over het ontwerp in dit Huis zal waarschijnlijk Vrijdag a.s. geschieden. De voornaamste punten der Neutraliteitswet De voornaamste punten van de nieuwe neutraliteitswet, zooals deze door den Senaat is aangenomen, zjjn: 1 De wet staat den verkoop van wapenen tegen contante betaling toe aan oorlogvoerenden. 2 Het vervoer van wapenen met Amerikaansche schepen naar eenig deel der wereld is verboden. 3 Het vervoer van goederen en passagiers naar havens van oorlogvoerende landen is, op enkele uitzonderingen na, voor Amerikaansche schepen ver boden. 4 De uitvoer van materiaal naar oorlogvoerenden is verboden, zoolang het eigendomsrecht niet is overgedragen aan de regeering in kwestie, met uit zondering van bepaalde gebieden. 5 Het is oorlogvoerenden verboden in de Vereenigde Staten obligaties en andere vaste rente gevende stukken uit te geven. Hulp aan de Poolsche bevolking Met het doel, menschlievende hulp te bie den aan de Poolsche bevolking, heeft zich hier te lande een Nederlandsch comité ge vormd onder algemeen-voorzitterschap van Ir. M. t E. Bongaerts. lid van de Twee de Kamer en ouc>-minister van Waterstaat. Het comité is opgericht door vereenigin- gen die het doel hebben de goede betrekkin gen op cultureel gebied tueschen Nederland en Polen te bevestigen en te bevorderen. Het comité zal zijn doel trachten te be reiken langs den weg van samenwerking in een bereids in wording zijnde internationale organisatie. Het secretariaat is gevestigd te 's-Graven- hage. Oranjestraat 9. Het adres van den se cretaris, Mr. H. J. Boelen, is: Keizersgracht 67h, Amsterdam (Centrum). Bijdragen kunnen worden gestort op post rekening no. 215211 van het bijkantoor Be- zuidenhout der Rotterdamsche Bankvereeni- ging te 's-Gravenhage. Het Fransche legerbericht van heden Het legerbericht van vanochtend luidt: en kalme nacht aan het geheele front Mijnongeluk in Schotland 35 dooden In een Schotsche mijn in Fifeshire heeft zich vroeg in d'en ochtend een ontploffing voorgedaan, waarvan de oorzaak nog niet is opgeihelderd. Spoedig verdrongen zich aan den uitgang de vrouwen en de familieleden van de mijnwerkers die zich beneden be vonden, om den omvang van den ramp te vernemen. Naar officieel wordt meegedeeld zouden er 35 dooden zijn. Het lijk in den koffer Het parket van Amsterdam is gistermid dag om 3 uur met den verdachte I(. van den gruwelijken moord te Amsterdam ge weest op de plaats onder Terschuur (gem. Bameveld) waar een der twee koffers ge vonden is. K. verklaarde den anderen kof fer ongeveer 10 meter verder gedeponeerd te hebben. Het verhoor is ten huize van den rijks veldwachter van Barneveld voortgezet. De burgemeester van Bameveld, de heer J. Westrik, de districtscommandant van de rijksveldwacht en de commandant van de rijksveldwaoht te Barneveld waren daarbij tegenwoordig. Moord op een veehandelaar In een auto op klaarlichten dag Dader, vermoedelijk een korporaal, is nog voortvluchtig LEIDSCHENDAM, 28 Oct. De Burgemees ter van Leidschendam verzoekt opsporing, aanhouding en voorgeleiding van een onbe kenden militair, gekleed in de uniform van korporaal, die gistermiddag omstreeks vier uur van de richting Stompwijk, via de Knip- laan gekomen is in een zwarte vierpersoons- euto met het nummer H 72524 (het cijfer 4 kan ook anders zijn, aangezien er een papier overheen was geplakt. In de auto was een groote plas bloed. De auto werd gevolgd tot den nieuwen weg den HaagGouda en ver dween in een van beide richtingen. Het sig nalement van den militair luidt: plm. 24 joar, pleister onder den neus, zwarte bril. De onbekende militair wordt van moord verdacht. Aangenomen mag worden, dat het slacht offer en de militair op de markt te Leiden zijn geweest. Om kwart voor vier belde gistermiddag de als korporaal gekleede man, wiens opsporing de Burgemeester van Leidschendam heeft verzocht, aan de woning van den veehande laar C. v. d. H. in Leidschendam. De heer des huizes was niet thuis, maar de huishoud ster, die opendeed, zeide, dat hij om 4 uur thuis verwacht werd. v. d. H. was naar de Leidsche veemarkt gegaan en kwam inder daad om 4 uur thuis. De korporaal wachtte hem in zijn woning. De huishoudster had dit toegestaan en had hem zelfs een kop thee gegeven. De korporaal zeide tot van der H. dat zijn kapitein hem wilde spreken over de leveran tie van koeien voor het leger en hij verzocht van der H. met hem in zijn auto naar den kapitein te riiden. De veehandelaar voldeed aan dit verzoek en reed om even 4 uur met den korporaal weg in een zwart of donker blauw gelakte Ford of Chevrolet. Om half vijf vonden voorbijgangers tegen den berm van den Oostvlietweg het lijk van van der H. Zij waarschuwden de politie, die het lijk naar het gemeentehuis vervoerde. Onmiddellijk begonnen de rijks- en gemeen- te-politie een uitgebreid opderzoek. De Bur gemeester van Leidschendam, de heer W. Keyzer, nam hiervan de leiding. In den loop Ds G. Verrij f Op 66-jarigen leeftijd is, na langdurige ongesteldheid, nog onverwacht overleden Ds. G. V e r r ij, em. predikant der Geref. Kerk van Hardenberg. Zijn wankele gezondheidstoestand had hem genoopt eme ritaat aan te vragen, hetgeen met 1 Juni j.l. eervol verleend werd. Ds. Verrij heeft dus wel heel kort de rust kunnen genieten. Zijn opvolger, Ds. R. W. J. N ij k a m p had pas, 15 dezer, intrede Ds. Verrij werd 12 Mei 1873 te Heinenoord geboren. Hij studeerde aan de Vrije Univer siteit theologie, om in 1903 candidaat te wor den. 11 Jan. 190i aanvaardde hij zijn ambt te Tholen, vertrok in 1916 naar Hellevoet- sluis, om in 1921 in zijn tegenwoordige ge meente intrede te doen. Ds. Verrij maakte bij herhaling deel uit van de Part. Synoden van Zuid-Holland ten Zuiden en van Over ijssel en vervulde voor de classis Ommen de verschillende deputaatschappen; ook was hij voorzitter van regenten van het Geuzenee- sticht „Wilhelmus van Nassau", voorzitter van den scholenbond van Chr. scholen in Hardenberg en omgeving en lid van den Raad van Toezicht van de Chr. Landbouw- winterschool te Heemse. Verschillende plaat selijke bestuursfuncties werden mede door hem bekleed. Van zijn hand zagen enkele geschriften het licht, terwijl hij de uitgave verzorgde van de Brieven van zijn pleeg vader, wijlen Ds. R. J. W. R u d o 1 p h. onder den titel „Van strak gespannen snaren Ook het Gedenkboek van de Geuzenstichting verscheen van zijn hand, terwijl hij in de Geuzenalmanak verschillende bijdragen pu bliceerde. De prijsstijging bij kruidenierswaren Bedraagt bijna 10 pet. Het Economisch Bureau van den Centra- len Bond van Ned. Verbruikscoöperaties pu bliceert opnieuw gegevens over de prijsstij gingen van een aantal kruidenierswaren. Dezen keer werden de prijzen uit de week van 1621 October vergeleken met die uit de week van 24—29 Juli j.l Gegevens kwa men binnen van 20 coöperaties. Belangrijke prijsverhooginge'n kwamen voor bij havermout 9pct), kaas 50 pet.), eieren (bijna 30 pet.), boter C14 pet.), bak- en braadvet (9 pet.), zachte zeep (32 pet.), thee (8 pet.), lucifers (12 pet.), pruimen (14 pet.) en rozijnen (8 pet.). Tus- schen 2 en 5 pet. bedroegen de prijsstijgin gen bij groene erwten, slaolie, kaarsen, abri- cozen, en gedroogde appelen. Niet, of met minder dan 2 pet. stegen de prijzen van ver micelli, grie6meel, custardpoeder, tarwe bloem, rijst, margarine, suiker en koffie. Uiteraard komen de prijsverhoogingen van boter en margarine, die een gevolg zul len zijn van de verhooging der betreffende heffingen, nog niet ten volle in de hier ge geven cijfers tot uiting. Niettemin moet geconstateerd worden ,dat de prijzen van de voedingsmiddelen, die men gewoonlijk in een kruidenierswinkel haalt, sinds Juli met 9,7 pet. zijn gestegen. Deze conclusie werd getrokken na de berekening van een „ge wogen" indexcijfer. van het onderzoek bleek, dat de door den korporaal bestuurde auto is gereden via Wilsveen, Nootdorp naar den nieuwen weg Den HaagGouda. Een automobilist heeft dit gezien, maar heeft de auto op den nieu wen weg uit het oog verloren. Hij reed den wagen na. omdat hij bloed in de auto zag en behalve den bestuurder een man in een hem vreemd voorkomende hou ding zag. Op grond van deze mededeelingen wordt vermoed, dat dé veehandelaar in de auto is vermoord. Later zou het lijk dan aan de kant van den weg zi.in ge'egd. Wanneer de moordenaar alleen heeft gehandel-d moet hij heel sterk zijn, want de veehandelaar was een krachtige zware man, die bijna 300 pond woog. Hij was 48 iaar oud, ongehuwd en stond zeer gunstig bekend. De op het raadhuis ontboden dokter heeft vastgesteld, dat v. d. H. vermoord is door afsnijding van den halswervel. Vandaag zal dr. Hulst uit Leiden de sectie verrichten. Gis teravond heeft burgemeester Keiizer op het Raadhuis een langdurig onderhoud gehad met den rechter-commusaris uit den Haag en met den substituut-officier van Justitie bij de Ha?»sche rechtbank, mr. Hoekstra. In alle omliggende gemeenten is de Dolitie van dezen moord in kennis gesteld. Tot nu toe is de d«-d'«r n-"-» nM aarMrohouden. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Gouden jubileum Gerèf. Gymnasium Herdenking in het Koloniaal Instituut AMSTERDAM, 28 Oct. Ter gelegenheid van het gouden jubileum van hef Geref. Gymnasium te Amsterdam is gistermid dag. zooals wij reeds hebben gemeld, in het Koloniaal Instituut een herdenkingsbijeen komst gehouden. Op het met plunten gesierde podium had den plaats genomen de directeuren van de Ver. voor Voorb. Universitair Onderwijs op Geref. grondslag, waarvan de jubiieerendc onderwijs-inrichting uitgaat, nl. de hoeren Mr. G. H. A. Grosheide, voorzitter; Prof Dr. A. Gos 1 in ga, secretaris: W. deVries Gzn., penningmeester; D G. .T. baron van Heemstra en Mr. J. Verd am. Verder zagen wij hier het college van Curatoren, bestaande uit de heeren Prof. Dr. R. H. Woltjer, voorzitter; Prof. Dr. Af. Sizoo, secretaris; Prof. Dr. F. W. Gros heide, Prof. Mr V. H. Rutgers en Prof. Dr. G. J. Sizoo. In de zaal op de voorste rij waren plaatsen gereserveerd voor den vertegenwoordiger van den Minister van O. K. W., Prof. Dr. G. A. van Poel ie; Dr. E. Boekman, wethouder van O. K. W.. voor het Gemeente bestuur, en Mgr. Dr. P. J. M. van Gils, voorzitter van de tweede afdeeling van dpn Onderwijsraad. Verder zaten hier Drs. H. A H w e 1 e r, rector; Dr J. A n e m a, conrec tor, alsmede de overige leeraren. Ook merk ten wij op Dr. J. K a rWs e m e ij o r, afge vaardigde van hef Genootschap van Leera ren aan Ned. Gymnasia; Dr. L. Spreij na mens de Ver. van Leeraren aan Chr. Gym- nasea en Lycea, en Mr. S. baron van Heemstra namens oudleerlingen van het Gymnasium. Tot deze vertegenwoordigers en voorts tot alle aanwezigen richtte Mr. G. H. A. Gros heide woorden van welkom, na de bijeen komst op de gebruikelijke wijze te hebben geopend. Hierna was het woord aan den president- curator. Prof. Dr. R. H. W o 11 j e r. voor het houden van de feestrede. Stichting en stichter In deze herdenkingsrede heeft Prof. Wolt jer gememoreerd dat de stichting van het Geref Gymnasium van bijzondere beteekenis was voor de V. U.. voor het Hooger Onderwijs en het onderwijs in het algemeen. De stichter, wijlen Prof. Dr. J. Woltjer, was. aldus sur., een man van universeelen aanleg, zich kenmerkend door groote begin sel trouw en een streng wetenschappelijken geest, met groote opvoedkundige gaven, pae- daeoog bii Gods genade. Zooals de stichting van de V. U. niet is te denken zonder Kuyper, zoo is de sticihting van het Geref Gymnasium niet te verklaren zonder Woltjer. De stichting van het Geref. Gymnasium beteekende niet het. toevoegen van een gym nasium aan de bestaande onderwijs-inrich- tins-en op dit gebied, maar was van erond- leggendp hpteekenis voor het Geref. voorbe reidend H. O. Spr. herdacht ook den krachtigen steun, door wijlen den heer H. Waller vooral ln den aanvang verleend. In 1907, toen de stichter overleed, had het Gvmnnsium reeds den goeden naam. door don onvolgendon rector, wijlen Dr. C. Scha ink. gehandhaafd, alsook door den thans fungeerenden rector. Drs. H. A. Hö- ive 1 e r. 8nr. besloot met den wenseh. dat het- moge blijven, overeenkomstig des stich ters bedoeling, het middel in Gods hand voor de zonen van ons volk. ..ondat zii Hem ken nen, den eenigen waarachturen God en Jezus Christus. Dien Hij gezonden heeft". Toespraken en geschenken Hierna boden achtereenvolgens hun geluk- wenschen aan: Prof Dr. G. A .van Poelje voor den Minister van O.. K. W.; Dr. E. Boekman namens het Gemeentebestuur van Amsterdam; Mgr. Dr. P. J. M. van Gils namens den Onderwijsraad; Dr Ren- k e m a namens de inspectie voor het gym nasiaal onderwijs; Dr J. Karsemeijer uit naam van het Genootschap van Leeraren aan Nederl. Gymnasia. Tolk der oud-lc-erlingcn was Mr. S. baron van Heemstra, die den wensch uitsprak dat bij alles wat verandert, het devies van het gymnasium ..Opdat zij U kennen" on veranderd moge blijven. Spr. bood aan een vitrine voor de historische en cultuur-histo rische voorwerpen, namens de oud-leerlin gen. waaraan spr. uit naam der ouders nog twee vitrines toevoegde. Dr. H A. Höweler bood namens de school aan een schilderstuk, vervaardigd door een der leerlingen (Henk Krijger)voor stellende ..De dichter". Persoonlijk schonk spr. een reproductie in gips van het borst beeld van Julius Caesar, hetwelk staat in h£t Lateraan-Museum te Rome. Namens de docenten werden door Dr. J A n e m a aangeboden de gipsafdrukken van de beelden „Jezus als de Goede Herder" en „Jezus leerende in den tempel", beide ook staande in genoemd museum. Het geschenk der leerlingen bestond uil een serie gramofoonplaten, opnamen van Nederlandsche gedichten, gedeclameerd door Paul Huf. Het cadeau werd aangeboden door Miep Vollenhoven. Met dankgebed heeft Prof. Dr. R. H. Wol tier de eudachtenis-samenkomst ten sto'fe beëindigd. Hieina volgde een druk ezochte receptie van Directeuren en Curatoren. In de morgenuren hebben de leerlingen met eenige docenten een uitstapje gemaakt naar Schiphol. Het gebouw van het gymnasium was met vetpotjes verlicht. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Senaat te Washington vóór opheffing van wapenembargo. Minister Spaak over de Belgische on zijdigheid. Frankrijk en de economische oorlogvoe ring. Dr Colijn spreekt ter vergadering van het Centralen Convent der Antirev. Partij De Minister richt zich tot de burgemees ters inzake de zakenverloven. Te Leidschendam is een veehandelaar in een auto vermoord. Ernstige mijnramp in Schotland. NU EN DAN REGEN Weerverwachting: In de kuststrook stormachtig tot krachtige overigens krachtige tot matige Noordoostelijke wind. Betrokken tot zwaar bewolkt, nu en dan eenige regen. Weinig verandering in temperatuur. 29 Oct. Zon op 6.50 uur, onder 4.37 uur 29 Oct. Maan op nm. 5.26 u. ond. vm. 7.55 u 30 Oct Zon op 6.52 uur, onder 4.35 uur 30 Oct. Maan op nm. 6.06 u. ond. vm. 9.00 u FIETSERS LICHT OP 29 Oct. Van 's av. 5.07 u. tot 's morg. 6.22 u 30 Oct. Van 's av. 6.05 u tot 's morg. 6.24 u Ducht Ge schade door Oorlogsmoiest? Sluit U dan aan bij MOLES T-RISIC 0 in administratie bij „CENTRAAL BEHEER" SINGEL 126—130 - AMSTERDAM (C.) Telefoon 47190 Vraagt Inlichtingen! Stelt niet uit! Verzekerde waarde thans RUIM iy2 milliard (Reel) Wijnhandel André Kerstens Tilburg Fijne bordeaux Wijnen HERFSTTINTEN en WILDBOUTEN LEKKER SMULLEN in VIERHOUTEN Hotel „De Mallejan" - Telef. 2 p. p. Week-end J (Reel.) DUITSCHLAND MIST DRIE DUIKBOOTEN Het bracht in één week 25 schepen tot zinken WAT MEER ACTIVITEIT AAN HET WESTELIJK FRONT Het Duitsche opperbevel der weermacht maakt bekend: In het westen tusschen Moe zel en Pfaelzer Wald 'n wat levendiger acti viteit der artillerie dan de voorafgaande da- ge.n Een plaatselijke aanval van zwakke vijandelijke krachten werd in het grensge bied ten westen van de Wamdt afgeslagen. De oorlog ter zee. De handelsoorlog in Oost- en Noordzee, zoomede in den Atian- tisehen Oceaan was ook verder succesrijk. In den tijd van 18 tot 25 October 1929 wer den tot zinken gebracht: Volgens berichten, welke door eigen strijdkrachten reeds zijn bevestigd: 22 schepen met een bruto-ton- nage van in het geheel 109.370; volgens be richten der buiten 1 andsche pers nog drie schepen van in het geheel 12 606 br. register ton. in het geheel dus 25 schepen met 121.976 bruto registerton. Daarmede stijgen de totale verliezen se dert het begin van den oorlog tot in het ge heel 115 schepen met 475.321 br. registerton. Aangezien bij deze samenstelling geen reke ning is gehouden met alle onbevestigde be richten moet worden aangenomen dat de werkelijke cijfers nog hooger zijn. Ondanks deze successen van onze zeestrijd krachten in den handelsoorlog houden de eigen verliezen zich binnen zeer geringe grenzen. Tot nu toe moet gerekend worden op het verlies van drie duikbooten, daar dezo niets'meer van zich hebben laten hooren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1