a- Hieitiue ^eiïtsdjf (tfoumnt ^VVAÏVG Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Werd de Regeering door den oorlog verrast ol;jonmmetttspnjS: uc.Nl kwartaal in Leiden en in plaatsen Aü^Waar een agenlschap gevestigd is 235 ha^co per post 2.35 portokosten Tr»week0.18 j v het Buitenland bij wekelijksche lending4.50 \i. pagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling se nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct [TH :ebi ""ONTRABANDE- UKSi ««"PROBLEMEN Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DONDERDAG 26 OCTOBER 1939 20e Jaargang gfobertentiepripen: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0.22'It Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels250 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 No. 6840 atelorlog ter zee heeft voor de neutrale verschillende onaangename kanten. A s allereerst het lijfsgevaar, waaraan manningen van hun schepen bloot nA1lelkens wanneer zy zich buitengaats bijwagen, en dat zoowel kan komen k een der oorlogvoerenden zich in de Ivemliteit van een schip vergist, alsook 'enje drijvende mijnen, die domme en 'tr^instrumenten van verwoesting zijn, 1 djzoowel vriend als vijand bedreigen. BJlaast deze directe risico voor schepen, [ramingen en ladingen is er de overlast, de onzijdige mogendheden door den ur#p contrabande ondervinden, welke T I door Duitschland als door Groot- !oië tot het uiterste wordt op de spits n. Het moet woraen geconstateerd, belligerenten zich daarbij meer laten door de scherpe begeerte, elkanders isch weerstandsvermogen aan en te vernietigen, dan door den het den vreedzamen staten mogelijk •en, althans in een deel der wereld en normale omstandigheden te i. Nu ligt de verhouding helaas it juist de rustige, vredebewarende iten tijdens het huidige conflict vrij- kleine west-Europeesche mogend- _ijn, die geen ander middel tot ver- jebben tegen den overlast der tijds- A-Tifcdigheden dan hun geduld, en den moeizame, zich lang rekkende on- de jdelingen. Zij spelen nu eenmaal een HAll viool, en zijn zich van deze rol maar hg03<i bewust. té ers is het echter gesteld met Sovjet- de od, hetwelk zich thans inzake de con- PAilde-bepalingen met Groot-Brittannië mont krijt heeft begeven. Rusland is het Thofleel van een kleinen staat, die zich aM*el veel onaangename dingen zwijgend neer te leggen. Het is niet alleen een ut ndheid van den eersten rang, hoe men •edelens ook over kaar inwendis bestuur scheer militaire kracht moge denken, doch j tevens een macht, die op het oogen- het centrum van de belangstelling die als het ware de centrale plaats jY'aEuropeesche wip inneemt, en met heel moeite deze naar den eenen of den kant kan laten doorslaan. Deze „ggevende beteekenis van Rusland ten overvloede blijken ui+ het feit, dat noch Parijs zich op Moskou hebben wreken voor de smadelijke behande- He welke de Britsch-Fransche onderhan- van de zijde van Sta1 in en Molotov iui ondervonden, en dat men het even- heeft geoordeeld, na den wo Chen inval in Oost-Polen, de diplo- ko%e betrekkingen met <?-> Sovjet-Unie breken, of zelfs maar te laten ver- :er. Rusland nu heeft door middel van -Jota, aan ambassadeur Seeds te Moskou andigd, protest aangeteekend tegen de .N tfche contrabandelijst, welke van aller- ïgen bevat, die men feitelijk niet aan urgerbevolking onthouden mag, als aiel, leder .kleeding, en dergelijke, omdat ?"n!(k voor het leger van den vijand kun- ilienen. Potemkin heeft ronduit ver- Oct 1, dat zulk een wijze van oorlogvoe- die het begrip contrabande zóó elas- naakt, op één lijn moet worden gesteld nbef et betrekken van een civiele bevolking i strijd. Zijn these komt merkwaardig 1 en met wat dienaangaande van offi- Duitschen kant in het midden is ge- kokt tegen wat men te Berlijn de Britsche wtfüde der Duitsche bevolking pleegt te sct sn. Er is inderdaad zulk een in het oog ICI| ide parallel, dat het vermoeden niet «rdiPond is, dat achter dit Russische op- ie tegen de Engelsche contrabandelijst 9 je Duitsche invloeden werkzaam zijn. sland heeft in dezelfde nota eveneens itesteerd tegen het eventueel opbrengen Sovjet-schepen, voor lading-onderzoek Igen elk Britsch optreden, hetwelk aan Ussische scheepvaart schade zou kunnen iBEfkenen, omdat de Russische zeeschepen Beigendom zijn. De kwestie wordt daar- wel zeer pikant, en de vraag is inte- jnt, hoe Londen op deze stap zal ant- Jden op een tijdstip, dat het tevens te' doet, de Russische vriendschap 95uden en den handel met het land der ^ts te intensiveeren. Overigens ver- n riten wij van dit Russische protest wei- voor de scheepvaart der kleine ar trsche democratieën, die ook in de k'Mf« t°ekomst voor Britsche en I föle zullen hebben te bukken. ;brid-Afrika solidair met Engeland ;tal Minister Reitz getuigt van de :ad Britsche edelmoedigheid e oionel Redtz, de Zuid-Afrikaan6dhe mi- en Jer' d'e in Londen is aangekomen om en I te nemen aan de besprekingen met de ertOmions over de vraagstukken 6amen \nT?en,fi met d,en oorl°g, heeft van Londen Vlrvoor de radio het volgende verklaard r e Zuid-Afrikanen zullen vechten voor 1 vrijheid tezaimien met al degenen, die bt t wenschen te zijn. i j zullen Zuid-Afrika vasthouden tegen ir alle veroveraars en zullen helpen bij 1 verdediging van de andere gebieden in 'ïka. welke tot het Britsche Rijk be ïren. 'V'i zullen Zuid-West-Afrika behouden 'dat het geografisch een integraal dee1 0111 van de Zuid-Afrikaansehe Unie en 'e derde van zijn bewoners onze eigen rgers zijn. If.kan u verzekeren, zoo zeide hij: wij in »a-Afrika zijn ons er ten volle van be !st, dat, ind'ien de Duitschers zullen sla "I wij de eersten zullen zijn, die teri Engelands contrabande-controle Wat reeds onderschept werd In het Engelsche Lagerhuis heeft de minister voor den econotnischen oorlog medegedeeld, dat bij het uitbreken van den oorlog bases voor het toezicht op contra bande zijn gevestigd te Weymouth, Kirk wall, Duins, Gibraltar en Haifa. In de eerste zes weken van den oorlog is een hoeveelheid van 338.000 ton goe deren, waarvan bewezen was, dat zij voor Duitschland bestemd waren, onderschept en in beslag genomen. Daarbij waren 76.500 ton petroleumproducten, 65.000 ton ijzererts, 38.500 ton mangaanerts, 24.500 ton fosfaten, 21.500 ton aluminiumerts, 16.500 ton haematieerts. 13.000 ton copra, 10.300 ton oliehoudende zaden. De minister zeide verder, dat onlangs besprekingen over kwesties, die in verband met de controle zijn gerezen, zijn aange knoopt met een aantal neutrale regeeringen. Delegaties van de regeeringen van IJsland, Zweden, Nederland en België bevinden zich thans te Londen. Met andere regeerin gen wordt onderhandeld langs diplomatieken weg. De besprekingen worden in vrien- schappelijke sfeer gehouden en vorderen goed. Bij de beschouwing van den a'gemee- ner toestand kan men zeggen, dat Duitsch land thans van vrijwel al zijn overzeesche voorraadsbronnen is afgesneden. Het blijft noodig, dat alle ladingen met de grootste zorgvuldigheid onderzocht wor den en terwijl de Britsche regeering natuur lijk ten volle rekening wenscht te houden met de bonafide handelsbehoeften der neu trale landen, aldus de minister, is zij vast besloten haar rechten van oorlogvoerende regeering volledig uit te oefenen en alle contrabande te onderscheppen. Sovjet-Rusland verwerpt Engelsche contrabande-lijst Op Russische scheepvaart mogen geen dwangmaatregelen worden toegepast De Russische onder-volkscommissaris van- buitenlandsche zaken Potemkin heeft aan den Engelschen ambassadeur te Moskou, Seeds, een nota overhandigd inzake de af kondiging der Engelsche contrabandelijst en de mededeeling, dat neutrale schepen op contrabande zu.len worden onderzocht. In deze nota wordt verklaard, dat de En gelsche maatregelen ernstig de belangen van de neutrale landen benadeelen en den inter nationalen handel dreigen te verwoesten. Door in de Jijst van oorlogscontrabande goederen op te nemen en artikelen zooals brandstof, papier, katoen, veevoeder, schoei sel, kleeding en materialen voor de vervaar diging daarvan en zelfs alle levensmiddelen brood, vleesch, boter, suiker en andere voedingsmiddelen proclameert de Brit sohe regeering m feite tot contrabande de fundamenteele artikelen van het massaver- bruik en schept zij de mogelijkheid eener onbeperkte willekeur om alle artikelen van volksverbruik onder te brengen in de klasse oorlogscontrabande. Dit leidt onvermij delijk tot een diepe desorganisatie van de be voorrading der vreedzame burgerbevolking met levensbehoeften. Het is bekend, zoo vervolgt de Russische nota, dat de algemeen erkende beginsel ?n van het internationale recht geen luchtbom bardement toestaan op de vreedzame bevol king van vrouwen, kinderen en ouden van dagen. Op dezelfde gronden acht de Sovjet- regeering het ontoelaatbaar, de vreedzame bevolking levensmiddelen, brandstof en klee ding te onthouden en op die wijze kinderen, vrouwen, ouden van dagen en invaliden bloot te stellen nan iedere ontbering en hon ger door goederen voor volksverbruik tot contrabande te verklaren. Tegelijkertijd kan de Sovjet-regeering niet nalaten te verklaren, dat de koopvaar dijschepen der Sovjet-Unie staatseigen dom zijn en alleen reeds om deze reden niet onderworpen kunnen worden aan eenige dwangmaatregelen, welke zouden worden toegepast op koopvaardijschepen. Op grond van het bovenstaande be houdt de regeering der Sovjet-Unie zich het recht voor van de Britsche regeering compensatie te eischen voor verliezen, ver oorzaakt door de contrabande-maatregelen van de Britsche autoriteiten. Voorloopig verslag van de Tweede Kamer over Economische Zaken Geen afzonderlijk departement van Landbouw In het voorloopig verslag van de Tweede Kamer over de bogrooling van F.conom sohe Zaken en het Landbouwcrisisfonds geven verschillende leden hun teleurstelling te kennen, dat goen apart departement van Landbouw is ingesteld met een deskundi gen minister. Tegen dit betoog werd aan gevoerd, dat het juist in een tijd als den n een groot voordeel is, wanneer all* economische belangen in één hand zijn zulks mede met het oog op onderhandelin gen over in- en uitvoer. Van verschillende zijden verklaarde men ondanks alle waardeering voor hetgeen de regeering heeft gedaan, te betreuren, dat zij blijkbaar toch nog door het uitbrekeD van den oorlog is verrast. Hierop wijzen naar men meende, met name de onvol doende voorraden aan noodzakelijke grond stoffen en verbruiksgoederen. waardoo' aanstonds stagnatie en prijsstijgingen zijn ontstaan. Men wees op het tekort aan sui ker, leder, metalen, katoen, garens, beu zine en in het bijzonder veevoeder. Sommiige leden drongen er op aan, niet méér te regelen dan noodig is. Vooral t» gen een te groote uitbreiding van het amt» tel ijk apparaat dient gewaakt te worden T.a.v. in- en uitvoer werd opgemerkt, da' de regeering blijkbaar alle regelingen or dit gebied onder haar directe bemoeiingen wenscht te nemen en te houden. Hier zal dus een principieel venschil bestaan me hetgeen gold in den vorigen oorlog, toer de voorzieningen op dit terrein grootcn deels in handen waren van de particulier- lichamen N.O.T. en N.U.M. Gaarne zou me' zien. dat de regeering uiteenzet, waaron zij thans een andoren weg wil be wandeler dan destijds gevolgd werd. \'aar veler me* ning bood de vroegere werkwijze in vel schillende opzichten groote voord-eelen. Inpoldering, ontginning van woeste gron den, bodemverbetering en ruilverkaveling zullen zoo meenden vele leden, met nor meer kracht dan tot duverre moeten wo' den voortgezet. Verscheidene leden achtten het voora noodig den rundveestapel op peil te houder Met de van rijkswege genomen distribu tiemaatregelen kon men zich over het al gemeen vereenigen. Ook voor het beleid der regeering op he< gebied der voorkoming var. prijsopdrijving verklaarden zeer vele leder waardeerinp te koeeteren. Vele leden wijdden afzonderlijke beschou wingen aan het prijspeil der landbouwpro ducten. Met de regeeringspolitiek op di' punt konden zij zich nl. zeer slecht veree nigen. Het prijspeil vonden zij nl. nog te laag Gevraagd werd alsnog voor een verhoo ging hiervan zorg te dragen. Van andere zijde was men het hiermee niet eens. Ons geheele volk moet offer* brengen. Verhooging van het levenspeil van een groep der bevolking ware thant onredelijk. Wat de zeescheepvaart betreft, werd gc vraagd, een fonds voor nieuwbouw te vor men, waaruit zoow^fl verliezen zouden kunnen worden aangevuld als een verjon ging der vloot zou kunnen worden g-ef' nancierd. Vele leden informeerden naar de voor nemens inzake het wetsontwerp inzake de bedrijfsregelingen in den landbouw. Ook t.a.v. de overneming van de crisismaat regelen door de bedrijfsgenooten zou mei- een duidelijke uitspraak op prijs stellen. Opschorting ontslag van dienstplichtigen Wetsontwerp ingediend Bij de Tweede Kamer is een ontwerp van wet ingediend tot opschorting van ontslag aan dienstplichtigen. De memorie van toelichting luidt als volgt: Krachtens art. 43, le lid. der Dienstplicht wet zou met ingang van 1 Oct. 1939 ontslag uit den dienst plaats hebben van dienst plichtigen: a. voor zoover zij den rang van onder officieir of dien van officier niet bekleeden. indien zij in 1939 40 jaar oud worden; b. voor zoover zij den rang van onder officier of dien van officier bekleeden, in dien zij in 1939 45 jaar oud worden. De buitengewone omstandigheden, or grond waarvan tot al gem e ene mobili6ati is overgegaan, hebben het raadzaam ge maakt, de sterkte van de land- en de zee macht voorshands niet belangrijk te ver min de rem In v&rband hiermede is gebruik gemaakt van de in art. 45, eerste lid. dei Dienstplichtwet neergelegde bevoegdheid om het ontslaan van de hiervoor bedoelde dienstplichtigen tot nader order uit te stei len. De datum, met ingang waarvan het ont slag eerlang zal kunnen worden verleend hangt ten nauwste samen m&t de ontwik keling van den internationalen politieker toestand. Het wordt daarom niet wensche lijk geacht, dezen datum thans reeds te Het rijverbod op Zondag Naar soepeler toepassing wordt gestreefd De Minister van Economische Zaken heeft aan den Minister van Justitie en aan de Burgemeesters als Hoofden der Politie verzocht eenige soepelheid te betrachten met betrekking tot het rijverbod op Zondag in het bijzonder wat betreft de motorrijtui gen die niet dienen en niet zijn ingericht voor het vervoer van personen. Dit is het gevolg van een schrijven van den A.N.W.B. aan den Minister, waarin er de aandacht op werd gevestigd, dat luxe auto's vaak gebruikt worden voor vracht vervoer. Als de lading is afgeleverd, rijdt de auto leeg terug en dan komt men voor een bekeuring in aanmerking. De Minister blijkt nu bereid te zijn in dgl. gevallen de noodige soepelheid te willen betrachten. Het Fransche legerbericht van heden PARIJS, 26 Oct. (Havas). Het legerbericht van vanochtend luidt: Een kalme nacht aan het geheele front; slecht weer. ondeir gaan. Wij nemen een enorme strategische po sitie in, wij produceenen ruim drie kwari van 's werelds goudvoorraad. Daarom ma ken wij ons goen illusie wat er met om- gebeurd zou zijn, indiien wij niet de weder keerige vriendschap en bescherming had den genoten van de landen in het Britschr Rijk. Ons lot is verbondien met de over winning en daarom staan wij hecht naasl onze vrienden. Zijn gehoor er aa.n herinnerend, da' Zuid-Afrika in het verleden twee bittere oorlogen tegen Groot-Brittannië gevoerd heeft en dat hijzelf onder de wapenen ge weest is tegen het Britsche Rijk, zeidr kolonel Reitz ten slotte: Na ons in der oorlog verslagen te hebben, heeft Groot Brittanië ons behandeld met een edel moedigheid, welke in de geschiedenis onge kend is. Het heeft ons zelf6 een grooter. mate van vrijheid toegestaan dan wij ondei onze eigen vroegere republiek genoten hadden. Trompenberg's PALACE HOTEL HILVERSUM - Tel. 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend Ernstige verkeersongelukken te Brussel Drie dooden, twee zwaar gewonden Vannacht hebben zich op het Lemonnier- Bolwerk te Brussel twee ernstige verkeers ongelukken voorgedaan. Tegen half een is een auto, welke slipte, tegen een lichtbaken van een vluchtheuvel opgebotst. De motor ontplofte en kort daar op stond de geheele wagen in brand. De beide inzittenden, een man en een vrouw, kwamen in de vlammen om. Twee uur later is een auto tegen het puin opgebotst, waaromheen brandweer lieden lantarens hadden geplaatst om op het gevaar te wijzen. De chauffeur werd gedood, terwijl de bei de inzittenden ernstig werden gewond. SYBRIGJE VEROORDEELD TOT TWEE JAAR Straf verhoogd met een half jaar AMSTERDAM, 26 Oct. Het gerechtshof ees vandaag arrest in de strafzaak tegen Sybrigje V., uit Groningen, verdacht van diefstal van f45.000 ten nadeele van haar bejaarden vriend. Het Hof veroordeelde haar tot twee jaar gevangenis straf, waardoor de straf, die de rechtbank had opgelegd,' met een half jaar werd ver hoogd. Ter terechtzitting had de procureur- generaal twee-en-een-half jaar gerequireerd. Het geld, dat in de bank te Oude Pekela door do politie in beslag werd genomen, is den eigenaar teruggegeven. De ontslagen burgemeester van Ootmarsum Beroep ongegrond verklaard UTRECHT, 26 Oct. Hedenmorgen deed de Centrale Raad van Beroep te Utrecht uit spraak in de zaak van Jhr. E. L. M. Th. von Bönninghausen, die in het begin van dit jaar werd' ontslagen als burgemeester van de gemeente Ootmarsum, als gevolg van klachten, welke werden ingediend naar aan leiding van zijn uitlatingen in een verga dering van het College van B. en W. i op een jachtpartij te Oldenzaal. Hierbij v de burgemeester van zijn pro-Duitsche ge zind'heid hebben blijk gegeven. Door den Centralen Raad van Beroep werd hedenmorgen het door Jhr. von Bön ninghausen ingestelde beroep ongegrond verklaard. De ontslagen fortcommandant Kon. Besluit nietig verklaard UTRECHT, 26 Oct. De Centrale Raad van Beroep deed hedenmorgen uitspraak in de zaak van een uit den militairen dienst ont slagen kapitein der artillerie te Hoek van Holland. Na onderzoek door een commissie van advies werd de kapitein destijds wegens on- gesehikheid om een verantwoordelijke posi tie te vervullen uit den dienst ontslagen, De kapitein werd door dit ontslag ernstig gedupeerd. Van oordeel, dat het een en ander niet geheel reglementair was geschied was de kapitein tegen deze beslissing i roep gekomen bij den Centralen Raad van Beroep. Hedenmorgen verklaarde de Centrale Raad van Beroep het Koninklijk Besluit van 7 Juni 1939 nr. 27 nietig, zoodat klager in zijn beroep gelijkgesteld werd. De steunpolitiek voor den tuinbouw Tweede Kamerleden vragen radicale herziening Noodtoestand in de visscherij In het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over de begrooting van het Land bouwcrisisfonds nierken vele leden op, dat de teeltregeling voor tuinbouwproducten behouden moet blijven. Een tekort aan groenten en fruit behoeft in geen geval te worden gevreesd-. Door de inkrimping van de exportgelegenheid zal integendeel een teveel ontstaan. Mede met het oog op de mogelijkheid, dat de begrootine van het landhouw-crisis fonds in de naaste toekomst een tekort zal gaan aanwijzen, drongen verscheidene leden er met kracht op aan de steun politiek voor den tuinboi .v thans radicaal te herzien en prijsregeling, n vast te stellen. toe kunnen leiden, dat de toestand in den tuinbouw beter wordt en tevens de middelen van het landhouw-crisisfonds niet on noodig worden aangetast. Verscheidene andere leden, die er voor heen bezwaren tegen hadden te sterk in deze richting te gaan. bevalen een stelsel van minimumnrijzen thans mede aan. Van verschillende zijden werd op welwil lende overweging door de Regeering aange drongen van het plan tot steunverieeniu1- aan het bloembol lenhedrijf- dat door alle organisaties is ingediend. De boom- en bloemkweekerii zal, naar en meende, eveneens krachtig gesteund moeten worden, ten einde ook dit bedrijf niet te doen ondergaan. Men zou gaarne vernemen, welke -plannen de regeering cp dit gebiec? koestert. Verscheidene leden wijdden beschouwin gen aan den noodtoestand in de visscherij. Zij vestigden er de aandacht op. dot zoo wel de zee- als de zoptwatervisscherij ii groote moeilijkheden verkeeren. Gevraagd werd' welke maatregelen de Regeering voornemens is op dit gebied te nemen. Modernïseerïng bij de K.L.M.-vIoot Spoedige voorstellon te wachten In een Nota aan de Tweede Kamer betref fende het aangaan van een rekening-cou rant crediet van f 3 millioen voor do K.L.M. deelt de Minister mede, dat 't in de bedoe ling ligt de thans in exploitatie zijnde vloot van de K.L.M. in zoodanig snel tempo af te schrijven, dat ten spoedigste tot den aankoop materieel, bestemd voor een versnelde verbinding met Indië, kan worden overge gaan Deze plannen zijn in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Voor de finan ciering van een moderniseering van de vloot van de K.L.M. zullen de Kamer binnenkort de noodige voorstellen bereiken. Bij de daar uit voortvloeiende aanschaffingen zal de Ne derlandsche industrie worden ingeschakeld De Zaken ver loven Naar verluidt, zijn de voorbereidend werkzaamheden voor het verleenen van za kenverlof aan gemobiliseerden thans zoover gevorderd, dat in de eerste helft van Novem ber de eerste zakenverloven kunnen worden verleend- De positie van den middenstand Het euvel van het cadeaustelsel In het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over de begrooting van Economische Zaken wordt van verschillende zijden dc aandacht gevestigd op den ongunstigen toe stand van den middenstand. Vooral voor de gemobiliseerden werden speciale maatregelen bepleit teneinde hen in staat te stellen hun zaken in stand te houden en in het bijzonder hun hypothe caire verplichtingen na te komen. Er werd aan herinnerd, dat de minister verleden jaar heeft verklaard te zullen in grijpen, indien het euvel van het cadeau stelsel zich tot het geven van huishoude lijke artikelen mocht uitstrekken. Versohei- dene leden meenden, Jat dit op groote schaal reeds geschiedt. Zij achten het oogenblik gekomen om door krachtig wet telijk ingrijpen voorgoed aan dit «fuvel een einde te maken. De binnenlandsche cadeaux-industrie zal daarvan thans, naar zjj meenden, weinig nadoelen ondervinden. Verder werd opgemerkt, dat de wettelijke regeling in zake het uitverkoopen blijkens de practijk op verschillende punten wijzi ging behoeft Daarmede zou gepaard kun nen gaan een uitbreiding, waardoor ook tijdelijke aanbiedingen, welke de werking der wet kunnen verlammen, aan een ver gunning worden gebonden. Zijn vrouw vermoord Drama te Schoondijke In Schoondijke (Z.V1.) heeft zich gister een ernstig familiedrama afgespeeld. Op den Groeneweg tusschen Schoondijke en Oost burg ontdekten voorbijgangers in een on diepe sloot het lijk van een vrouw. Zij werd herkend als mej. A. P.—V., echtgenoote van den vrachtrijder B. P. Dit echtpaar leefde sinds eenigen tijd gescheidsn. Men moedde dat de vrachtrijder de dader was, doch kon hem aanvankelijk ni-3t vinden. Na lang zoeken bleek hij zich in een schuur door ophanging van het leven te hebben be roofd. Men vermoedt nu, dat de man zijn vroegere echtgenoote 's morgens heeft opge wacht en haar met een zwaar voorwerp op het hoofd heeft geslagen. De vrouw is in de sloot gevallen en gestikt. De politie stelt onderzoek in. VESTIGINGSBESLUIT KAFPERSBEDRIJVEN In een Staatsblad is afgekondigd he Vest.igïngsboeluit Kappersbedrijven 1939. re gelende de toepassing van de Vestiging: wet Kleinbedrijf op de Kappersbedrijven. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen Reitz legt verklaring af over Zuid- Afrika's houding in den oorlog. Britsch antwoord op Von Ribbentrops :toog. In Warschau wordt gebrek geleden. Minister Eden over de twee maanden^ dat de oorlog nu geduurd heeft. Rusland verzet zich tegen Engelsche contrabande-controle. De 52ste Algemeene Zendingsconfe* rentie te Amsterdam. De herdenking van het gouden jubileum van de Centrale Diaconale Conferentie der Geref. Kerken. Ingediend is een wetsontwerp tot op schorting van ontslag aan dienstplichtigen* Verschenen is het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer over de begrooting van Economische Zaken en het Land bouwcrisisfonds. SCHOENEN Het betere merk/ ZWAAR BEWOLKT MET OPKLARING W eerverwachting: Zwaarbewolkt met opklaringen, enkele buien, vooral in de kuststrook. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot krachtige Noor delijke tot Noordoostelijke wind. ZELFS N U NOG tijdelijk 15 oj0 KORTING OP DE PRIJZEN VAN VERVEN EN CHEMISCH REINIGEN VAN MANTELS REGENJASSEN EN OVERJASSEN P A L T H E ALMELO Dr. a NANNING'a IK1NADRUPPELS Het aangewezen middel bq» BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT MALARIA GEBREK AAN EETLUST«s. Men lette op den naam *Dr. H. Manning" bulten op de roode dooi en op de flacon. Prl|i f IJ0 Dt. H. BANNING*! «urm. dta. ftWIck. AT. OEN HAAG. WEER DRIE LOGGERS NAAR ZEE Animo onder de visschers begint te komen SCHEVENINGEN. 26 Oct. Tengevolge van de gunstige berichten begint de animo onder de visschers, om voor de Scheveningsche haringvisscherij te monsteren, langzamer hand te komen. H-2t gaat ook nu nog wel niet zoo heel vlot, doch regelmatig slagen de schippers er in nieuwe loggers te beman nen. Hierdoor konden gister weer een en in den afgeloopen nacht twee schepen zee kiezen. He<t waren respect, de SCH 6 van A. v. d Zwan en Zn. de SCH 84 van J. J. v. d. Toorn en de SCH 101 van A. v .d. Zwan en Zn. Het werd vanmorgen voorts niet uitgesloten ge acht dat er dezen middag nog enkele vol gen. In totaal beoefenen thans 18 Sch-ave- ningsche loggers de haringvisscherij. De geheele vloot te Scheveningen bestaat, zoo als gemeld, uit 115 loggers, zoodat toch nog altijd een zeer groot deel in de haven ligt. DE KINDERVLUCHT NAAR INDIB De kinderen, die Maandagavond met den trein van Amsterdam vertrokken om in Napels het vliegtuig te bestijgen dat hen naar Indië zal brengen, zijn in goede orde te Napels gearriveèrd. BURGEMEESTER VAN KLOETINGE VRAAGT ONTSLAG Wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd heeft de heer C. Zandee Az. tegen 31 Dec. a.s. ontslag aangevraagd als burge meester van KI of tinge. De heer Zandeo heeft gedurende ruim 17 jaar het burge meestersambt in Kloetinge bekleed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1