JlieitMir £riitsdjc (Kouraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken „Duitschland neemt de Britsche oorlogsverklaring aan" kwartaal In Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 iSico per post 2.35 portokosten week0.18 ir het Buitenland bij wekelijksche 4.50 •lijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a cL Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 25 OCTOBER 1939 20e Jaargang SUrtJErtentteprrjjcn; Van I tol 3 regels1.17'/. Elke regel meer 0.227. Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureao wordt berekend 0.10 No. 6839 Duitschland jivaardt den oorlog [jbbentrop, de Duitsehe minister van ,ndsche zaken, heeft in het ten koste veel bloed en ellende weder Duitsch ■n Danzlg een rede gehouden, welke r ten doel had. aan het Duitsehe lidelyk te maken, dat het a's nasleep fct treurige Poolsche avontuur wel in een oorlog met Groot-Brittannië :rijk is geraakt, een oorlog, die iet meer is te ontgaan, e- die tot het einde zijn loop zal moetan nemen, ien niet, want zu lks valt bij den hui stand der nationaal-socialistisohe niet zoo eenvoudig na te gaan, wat liddelde Duitsehe onderdaan van dit der dingen denkt, en of de vergelij- ie zich wel bij hem moet opdringen i wat geschiedde in de jaren 1914 thans, hesm in een rooskleurige dan xte stemming achterlaat, wat betreft inale toekomst. In iede- geval moet nog in hem naklinken het woord, iet Derde Rijk tot een parool, ja bijna ir_, credo geworden was: der Führer pinen Krieg!" Zoo Hitier inderdaad ^%log heeft gewild, zoo moet deze ge stie Duitsehe staatsburger thans wel ll- ben, dan heeft het huidige verloop ^>gen hem derhalve of ook zelf ver- ltThij heeft, het hoog- woord moet V een ernstige misrekening gemaakt, loet intusschen een vrij eenvoudig i, den volbloed Nazi er thans van te >n, dat het conflict aan het nationaal- tische regiem eenvoudigweg is opge- n. Men heeft daartoe slechts te herin- lan alle vermeende of werkelijke ver aten, welke Duitschland sinds 1919 door eenigde Engelschen en Fransehen zijn jaan, om hem aannemelijk te maken, sze politiek van machteloos houden p grootste centraal Europeesche mo- Jid ook thans weder door Groot-Brit- i zou zijn toegepast. Voorts is de Duit- hrertieid feitelijk de eenige macht, die ceje maakt en interpreteert, wij bedoe- anDor de Duitsehe openbare opinie; op istlWjze vindt zij voor haar voorstellingen ?t jongste gebeuren als vanzelf een liden akker. Een toehoorder, die ech- ropeesch is ingesteld, en niet louter i, moet op de zienswijze, door Von rop vertolkt, nog al een en ander •rken hebben. Duitschlands minister enlandsche zaken heeft een resumé jongste staatkundige ontwikkelingen i, hetwelk men het best wellicht kan ••'iden met het woorc van Goethe, ...jeit und Dichtung, d.w.z. waarheid en ihting. Wij behoeven daar zeker nau- •*'fc verder op in te gaan Alleen reeds .rtretteekening, van Neville Chamber- jrstrekt, welke den Britschen premier eeblt als een zeer boosaardige Mefisto, 'tegenspraak met dien uit Faust steeds ...ede spreekt en het slechte bedoelt, is buitenlandsch gebruik al te simplis- ..Zoo willen wij evenmin gelooven. dat oolsche provocaties en aanvallen ""hland als het ware het mes op de rouden hebben gezet; dat het wel niet kon dan zicth daartegen met een icht van vliegtuigen en andere tech- wapens te verdedigen. Wij zouden zeggen, dat de snelle en verplette- overwinning ,door het Derde Rijk op jjbehaald, het beste bewijs is voor de g, dat Polen voor dit Rijk niet zulk onfvaar kon beteekenen, dat daaraan reldvrede moest worden geofferd. Al i gerechtvaardigde Duitsehe verlan- - hierover moge later de geschied- er oordeelen, zijn door Hitier en ken nagestreefd ten koste van een on- Tlig groot risico, waarin zij niet alleen Sfters, doch heel West-Europa betrok- Aibben. Afgescheiden van dieper weg TRie gronden voor deze Duitsch-Britsche ..„verse, moet dit de groote verantwoor- "heid der nationaai-socialistische poli erden genoemd. Von Ribbentrop is xn*ar erop uit geweest, zijn toehoorders ïze gedachte af te leiden en hen met >t van positieve bereidheid tot daden, irs zijn, te bezielen. Maar voor het ind heeft zijn rede weinig anders te dan dit: Duitschland wil of kan niet :rug en de bloedige oorlog zal bin- zonder rem moeten worden ingezet. dhC 'nftc. Léon C. Nemry, gezant van België openhagen, is benoemd tot Belgisch rgflt te Den Haagals opvolger van Si" Hmv.- „De vrede van Chamberlain beteekent: terug naar Versailles" „De grenzen van het Duitsehe Rijk zijn thans definitief' In een te Danzig uitgesproken rede heeft de Duit sehe minister van buitenlandsche zaken Von Ribben trop meegedeeld, dat Duitschland in October 1938 aan Polen heeft meegedeeld, afstand te doen van de aanspraken op den Corridor, zoo het exterritoriale ver keerswegen zou kunnen verkrijgen. Engelands garantie- politiek zou deze regeling nadien gedwarsboomd heb ben. Duitschland zal thans voor nieuwe regeling in Oost- Europa zorg dragen en tezamen met Rusland aldaar den vrede en de rust waarborgen. H i 11 e r zou reeds in 1933 een samenkomst met D a- 1 a d i e r hebben voorbereid, welke door Britsche tus- schenkomst zou zijn afgesprongen. Hitiers voorstellen aan Engeland ter waarborging van de on schendbaarheid van Nederland, België en Frankrijk vonden evenmin weerklank. De uitruil van grondstoffen en industrie-producten met Rusland is thans in vollen gang. Duitschland neemt nu de Britsche oor logsverklaring aan en zal de wapens niet neerleggen, alvorens de veiligheid van het Rijk in Europa gewaarborgd en een herhaling van een aanval op het Duitsehe volk voor alle tijden uitgesloten is. Voor een uitvoerig verslag dezer rede zie men blz. 2. Von Ribbentrop De Russisch-Finsche besprekingen Er zijn nieuwe moeilijkheden In diplomatieke kringen te Moskou is men de meening toegedaan, dat er zich een nieuwe moeilijkheid voordoet bij de Russisch-Finsche onderhandelingen, waar door opnieuw een vertraging is ontstaan. Volgens deze veronderstelling zouden de Russische eischen waarschijnlijk veel verder gaan dan men in Finland ver wachtte en daarom zouden Paasikivi en Tanner naar Helsinki terugkeeren, ten einde de goed- of afkeuring van het Finsche kabinet daaromtrent te verkrij- geii. De woordvoerder van het Finsche mi nisterie van buitenlandsche zaken heeft echter gezegd, dat er geen reden was om bezorgd te zijn door den terugkeer van Paasikivi en Tanner. Hij voegde hieraan toe, dat de Sowjet- unie geen nieuwe eischen heeft gesteld, doch de leiders van de Sowjetunie heb ben nadere bijzonderheden toegevoegd aan hun eerste voorstellen, welke nood zakelijk maken, dat de Finsche afgevaar digden overleg pleegden met hun regee ring. Het Fransche legerbericht van heden PARIJS, 25 Oct. Het Fransche legerbe richt van vanochtend luidt: Een kalme nacht aan het geheele front. Activiteit van patrouilles en artillerie in de streek ten westen van de Saar. BEWAKING VAN „QUEEN MARY" EN „NORMANDIE" VERSCHERPT NEW-YORK, 25 Oct. (Reuter). Gisteravond werd de .bewaking van c.<e „Queen Mary" en de „Normandië" versohenpt, nadat de poli tie bericht had ontvangen, dat binnen eenige dagen sabotage zou worden gepleegd aan boord van een dezer beiue schepen. VANNACHT RADIOBOODSCHAP VAN KONING LEOPOLD Vernomien wordt, dat de boodsohap, die de Koning der Belgen zal richten tot de Ver. Staten van Amerika in den nacht van Woensdag op Donderdag om 1 uur 35 Am sterdamschen tijd zal worden uitgezonden Dit komt overeen met kwart over ach' 's avonds Ameriikaanechen tijd. Hel uit spreken van de boodschap zal ongeveer ze.- minuten duren. VERMISTE SLOEP TERUGGEVONDEN Officieel wordt te Londen medegedeeld, dat een pinas (een 6- of 8-riemssloep) van de luchtmacht, met zeven personen aan boord, welke gedurende vier dagen vermist werd, in zijn basis in de noordelijke Engel- sche wateren is teruggekeerd. Vliegtuigen en torpedojagers hebben naar 't vaartuigje, dat in een storm was geraakt, gezocht. ZANE GREY f Tc Pasadena, in Californië is op 64-jarigen leeftijd de bekende Amerikaansche schrijver van ontspanningslectuur en verhalen uit het Wilde Westen, Zam Grey, overleden. In Amerika zijn ongeveer dertien millioen exemplaren van zijn boeken verkocht. De beste zijn in vele anders talen vertaald. Hoe het Poolsche goud werd gered De Paris Soir bericht, dat toen de Pool sche regeering besloten had Warschau te verlaten, de toenmalige minister van finan ciën, Matuszeswki, opdracht kreeg het goud uit de kluis van de Poolsche Bank mee te voeren. Het goud werd in een aantal vracht wagens geladen en naar de Roemeensche grens gebracht. Na een avontuurlijke reis stonden de wagens op het punt de grens te overschrijden, toen zij werden aangevallen door Duitsehe vliegtuigen, doch zonder succes. In Roemenië werd het goud per trein naar Constanza gebracht, waar het door ee# Turksch schip aan boord werd genomen. Ondertusschen had de Duitsehe regeering vernomen, dat het goud in Roemenië was, doch eerst eenige uren na het vertrek van het Turksche schip ontving de Roemeensche regeering uit Berlijn het verzoek niet toe te staan, dat het Poolsche goud zou worden uitgevoerd. Het Turksche schip voer meer dan een week rond in het oostelijk deel van de Middellandsche Zee, totdat de Fransche regeering opdracht gaf het in Syrië aan land te brengen. Van hier werd het door een Fransch schip naar Frankrijk gebracht De Paris Soir voegt hieraan toe, dat de nieuwe Poolsche regeering heeft verklaard, dat van dit goud niets zal worden gebruikt voor de huidige behoeften, doch dat het zat worden bewaard om een reserve te vormen voor de Poolsche munt in 't herstelde Polen. Loonsverhooging van 5 pet gevraagd Door bakkers en chocoladobewerkers AMSTERDAM, 25 Oct. De hoofdbesturen van de Algemeene R.K. en Chr. Bonden van arbeiders in de bakkers-, chocolade- en sui- kerbewerkingbedrijven hebben zich tot de werkgeversorganisaties in deze bedrijven gewend met het verzoek om b% loonsver hooging voor alle arbeiders en arbeidsters. Voor de groepen van arbeiders, werkzaam in de cacao-, chocolade- en suikerbewer- kingsbedrijven wordt de wenschelijkheid betoogd, het minimumloon van gewone vol wassen arbeiders tot f 26 per week op le voeren. Van de werkgeversorganisaties wordt voorts medewerking gevraagd om het tot stand-komen van collectieve contracten te bevorderen, waar in een clausule zal zijn opgenomen, die het mogelijk zal maken, eventueel verdere toename van de duurte door periodieke loonsverhoogingen te com- penseeren. Terug van de haringvangst SCHEVENINGEN, 25 October. Na een zeer korte en voorspoedige reis van acht da gen kwam hedenochtend te IJmudden bin nen de Scheveningsche motorlogger Sch 19, schipper C. de Graaf, van de Reederij J. J. van den Toorn te Scheveningen, met een mooie vangst van 23 last haring in de ton nen en 500 kisten versche haring. Dit schip is het eerste schip, dat van Scheveningen uit weder ter haringvisscherij vertrok. Voorts kwam te Scheveningen nog binnen de motorlogger Sch 89, schipper K. Buis, de reederij voorheen Frank Vrolijk alhier, met 16 last haring. Dit schip had een klein defect aan den motor. Het heeft een reis van zes dagen gehad. Een tragisch begin Pas opgekomen recruut zwaar gewond Te B r e d a is gistermiddag in de Chassee- kazerne een ongeluk gebeurd, waarbij de 19-jarige dienstplichtige H. A. uit Vught zwaar werd gewond.. In een vrij kwartier wierpen de rscruten overmoedig elkander zware voorwerpen toe. Plotseling wierp een der jongelui een zwaren ijzeren staaf hoog in de lucht. De staaf kwam terecht in den nek van A., die bewusteloos op den grond viel. Hij werd naar het ziekenhuis ver voerd, waar bleek, dat een halswervel ge broken was. De toestand van het slachtoffer |s hopeloos. De handhaving van onze neutraliteit Hulde aan het Regeeringsbeleid Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer In het Voorloopig Verslag van cie Tweede Kamer over de begrooting van Buitenland- sche Zaken betuigen alle Kamerleden hun instemming met de zelfstandigheidspolitiek door de Regeering met betrekking tot de internationale aangelegenheden gevoerd. Men braoht hulde aan de Regeering voor d"e zorgvuldigheid door haar betracht bij het treffen van de noodige maatregelen om onze neutraliteit naar alle zijden te be schermen. Enkele leden konden met de gewapende bescherming van onze neutraliteit niet in stemmen. Nederland aldus deze leden heeft slechts belang bij het bereiken van den vrece. Het ligt daarom niet op den weg van dat land zich te wapenen, ook niet voor een verdedigingsoorlog en voor de hand having van zijn onzijdigheid. Alle overige leden stelden daartegenover, dat wij er met alle beschikbare middelen tegen moeten waken, dat ons gebied een militair luchtledig zoude worden. Dat Ne derland niet liever wil dan vrede, is waar. Juist daarom echter is een krachtige verde- diging9voorbereiding en neutralitedsbescher ming naar alle kanten geboden. Zeer vele leden wezen op het weinige ver antwoordelijkheidsbesef bij de nat.-soc. en de communistische pers. in de huidige om standigheden. Doch ook bladen van andere richting toonen thans vaak een bedroevend gebrek aan zelfbeheersching. Gevraagd werd of de Regeering hierin aanleiding vindt tegen dezen aanval op onze neutraliteit van binnen uit krachtige maatregelen te nemen. Van verschillende zijden werd de vraag gesteld, of de Regeering den tijd nog niet gekomen acht voor het uitgeven van een Oranjeboek, waarin wordt weergegeven al hetgeen door haar in verband1 met de hui dige internationale omstandigheden is ge daan. Verscheidene leden gaven als hun mee ning te kennen, dat onze neutraliteit mee brengt, dat Nederland de Poolsche regee ring blijft erkennen, gelijk het ook in den vorigen wereldoorlog met de Belgische regeering deed. Algemeen gaf men uiting aan zijn voldoe ning over de goede vriendschap, welke tus- schen Nederland en België bestaat. De ver wachting werd uitgesproken, dat de in beide landen voor elkander heerschende gevoelens de samenwerking, waarop zij ooral thans in menig opzicht zijn aange wezen, bij voortduring zullen vergemakke lijken en veraangenamen. Gevraagd werd, of er geen aanleiding is, de restitutie door de Spaansche regeering te bevorderen van de kosten van trans port en onderhoud1 van Spanjaarden, die destijds in het gebouw van het Nederland- sche gezantschap te Madrid asyl hebben a-ezocht, welke kosten over 1938 niet min der dan ruim f70.000 beliepen. Ernstige autobotsing bij Nieuwerkerk Een doode, vier gewonden NIEUWERKERK a. d. IJSSEL, 25 October. Op den Rijksweg Rotterdam Gouda is gisteravond omstreeks acht uur een personenauto in botsina gekomen met een vrachtauto, ten gevolge waarvan een persoon werd gedood, een ernstig en drie licht gewond werden. In de personenauto, bestuurd door den 26-jarigen chauffeur, K. Thon, uit Gouda, zat de eigenaar van den wagen, de 41-ja- rige aannemer H. J. Nederhorst, directeur van de N.V. v.h. H. J. Nederhorst te Gou da. De auto kwam uit de richting Rotter dam en reed een stilstaande vrachtauto voorbij. Op hetzelfde oogenblik kwam uit de richting Gouda een leege militaire vracht auto met drie militairen in de cabine. Met een hevigen slag botsten beide gens op elkaar. De personenauto maakte een slag in het rond en bleef volkomen vernield aan den kant van den weg staan. Beide inzittenden werd.en eruit geslingerd. De chauffeur was op slag dood. De heer Nederhorst werd ernstig gewond en be kwam een .hersenschudding. De militaire auto sloeg aan de overzijde van den weg om. De inzittenden bekwa men allen schaaf- en snijwonden. De vier gewonden werden naar het Van Iterson-ziekenhuis te Gouda overgebracht. De heer Nederhorst werd hier opgenomen. De militairen konden na verbonden te zijn, heengaan. Het lijk van den chauffeur is naar Nieuwerkerk overgebracht. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken De Suikerdistributie Binnenkort verhooging van het rantsoen Naar verluidt, zal de Regeering er bin nenkort toe overgaan meer suiker dan thans op de distributiebonnen beschikbaar te stellen. Het huidige rantsoen bedraagt naar men weet 1 pond per persoon in li. dagen. Dit zou, naar wij hoorden, wordi verhoogd tot zeven ons per persoon in 14 dagen. De verhooging van het rantsoen is een gevolg van de verwerking van den suiker bietenoogst, tenvijl ue laatste dagen met binnenkomende schc-pen ook groote voorra den suiker uit Indië zijn aangekomen; De suikerpositie in ons land is algemeen g stig. Vandaar dat velen de invoering de distributie een dwaasheid vinden. Daar staat tegenover, dat sinds de invoerig der distributie, waardoor een evenredige en bil lijke suikerverdeeling over de bevolking plaats vindt, alle klachten over tekorten bij winkeliers zijn verstomd. Bij informatie te 's-Gravenhage konden wij vanmorgen geen bevestiging krijgen van het bericht, dat binnenkort het rant soen tot zeven ons wordt verhoogd. Het is dus nog best mogelijk, dat deze maatregel oip andere wijze worden uitgevoerd', nl. door inkorting van de tijdruimte, waarvoor de bon geldt Het effect zou dan echter toch hetzelfde blijven. Intusschen hoort men verschillende klach ten, dat er met de suikerprijzen wordt ge knoeid. Deze lagere prijzen hebben niet al leen de „bonnenjacht als ondergrond, maar ook de overweging van de betrokken win keliers, dat de verminderde prijs een lok middel is om klanten te winnen, die dan behalve suiker ook andere artikelen aan hetzelfde adres zullen koopen. Men hoopt hierdoor tevens bij de volgen de winkeliersdistributie een grooter quan tum toegewezen te krijgen. Boerderij uitgebrand te Leidschendam Acht koeien omgekomen LEIDSCHENDAM, 25 October. Gisteravond heeft een ernstige brand gewoed in de boer derij van den landbouwer van der Zalm, aan den Stompwijkschenweg te Leidschen dam. Toen men den brand ontdekte, heeft men getracht het vee in veiligheid te brengen. Het vuur had reeds zóó hevig om zich heen gegrepen, dat dit slechts ten deele gelukte. Zeven koeien, varkens en klein vee wist men te redden. Doch voor acht koeien was dit niet meer mogelijk, deze kwamen in vlammen om. De brandweer, welke spoedig ter plaatse was. pakte direct op energieke wijze de vuurzee aan, doch mocht er niet in slagen de boerderij te behouden. Toen te ongeveer elf uur het dak instortte wa: pleit beslecht en kon men zich bepalen tot het behouden van enkele omliggende ge bouwtjes. Te ruim half één kon de brand weer inrukken en was van de boerderij vrij wel niets overgebleven. Omtrent de oorzaak tast men in het duister. MEISJE AANGEREDEN WAPENVELD, 25 Oct. Gisteravond om negen uur is het 20-jarige meisje E., diat met een vriendin op den Apeldoornscheweg Wapenveld, rechts van den weg liep, door een militairen motorrijder aangereden. Bei den vielen en werden ernstig gewond. Het meisje brak o.m. een been, de militair kreeg een schedelbasisfractuur. De slachtoffers zijn naar Zwolle overgebracht. De toestand den militair is zorgwekkend. Het auto-ongeluk bij Nieuwerkerk, De ruïne van de personenauto. PONTIER KARREMAN MAKELAAR IN ASSURANTIËN ROTTERDAM SLUITEN EVENEENS ALLE SOORTEN MOLESTVERZEKERINGEN tie cL) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Von Ribbentrop verklaart te Danzig da{ Duitschland den oorlog aanvaardt. Paasikivi terug naar Helsinki om nieuw advies. Amerika informeert naar de „City of Flint". Gister is te Amsterdam de 52ste Alge- eene Zendingsconferentie aangevangen. Verschenen is het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Buitenlandsche Zaken. De Vrouwen-Zendingsbond heeft te Amsterdam de jaarvergadering gehouden. Prof. Telders heeft te Rotterdam ge sproken over Handelsoorlog en Neutralen Minister Steenberghe heeft gesproken over de maatregelen der Regeering. REGENBUIEN Weerverwachting. Zwaar bewolkt met opklaringen, enkele regenbuien, iets kouder. Meest matige Noordwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 755.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 4.8 C. FIETSERS LICHT OP 26 Oct. Van 'sav. 5.13 u. tot 'smorg. 6.16 U VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014. Compl. 3.50 Uit voorraad leverbaar bij de postkantoren en bij de plaatselijke Luchtbescher- mings-Vereenigingen. (Reclt Weekstaat Nederl. Bank Weinig veranderde positie De weekstaat van de Nederlandeche Bank laat ditmaal weinig veranderingen zien. De verruiming van de geld/markt heeft verdere voortgang gevonden. De be leeningen liepen met f 8 millioen terug tot f 218 millioen. De rekeningcourant-saldi stegen tot f 326,8 millioen (op 2 October f 268.9 millioen), hetgeen dus een aanzien lijke toeneming beteekent De biljettencir- culatie daalde van f 1111,0 millioen tot 1097.3 millioen. De goudvoorraad is onveranderd geble ven. De zilvervoorraad bedraagt thans f 11.2 millioen, zoodat wederom zilvergeld naar de Bank is teruggevloeid. De kans op uit gifte van zilverbons kan nu wel als gewe ken worden beschouwd. Vandaag vindt een inschrijving op schat kistpapier plaats voor rekening van het Egalisatiefonds. Vermoedelijk zullen de voorwaarden voor de schatkist gunstiger zijn dan den vorigen keer. Een aanslag op het hengelrecht Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in zijn keurverordening een bepaling opgenomen, dat het verboden is zich met een hengel visschende te bevinden langs de Poldervaart te Kethel en Spaland. Een bestuurslid v-an de Ilengeivtreeniging „De Amateur" heeft hierover een proces verbaal uitgelokt. In eerste instantie heeft de kantonrechter te Schiedam den overtre der ontslagen van rechtsvervolging, om dat de betreffende bepaling van de keur van Delfland in strijd moest werden ge acht met de wet en derhalve verbindende kracht mist. Van dit vonnis wras d"e ambtenaar van het O. M. in appèl gekomen. Mr. H. A. J. Reu- m e r, die thans het O.M. vertegenwoordigde, meende, dat het vonnis van den kanton rechter niet juist gewezen is en eischle, aangezien het feit bewezen moest worien geacht en het hier een principicele zaak geldt, verdachte's veroordeeling tot ƒ3 boete subs. 1 dag hechtenis. Mr. A. Mout, die verdachte ook voor het kantongerecht te Schiedam verdedigd heeft, verwees naar het aldaar gehouden pleidooi. Pleiter bleef bij zijn meening, dat da Algemeene Keur van Delfland hier iets geregeld heeft, dat reeds in de wet gere geld is. KAMPEN, 25 Oct. Gisteravond is op fees telijke wijze de -ontspanningsark ten be hoeve van de arbeiders en overig personn-I werkzaam bij de Zuiderzeewerken in ge bruik gesteld. De ruime zaal van de nik kan ongeveer 160 personen bevatten. Zij is bestemd voor de arbeiders, die momenteel werken aan den dijk bij de Ramspol. tusschen het Kam pereiland en Schokland, waar de ark lig plaats heeft gekozen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1