llimurr Cciïtódjr (Üjntrant Geslaagden aanval op duikbooten Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken tonnementsprijtf: jkwarlaal in Leiden en tn plaatsen Waar een agentschap gevestigd is 2.35 ïco per post 2.35 portokosten jjiweek0.18 het Buitenland bij wekelijksche ending4.50 elijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling se nummers 5 ct. met Zondagsbtad 7'/j cl N DEN NEVEL No. 6838 Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 DINSDAG 24 OCTOBER 1939 20e Jaargang 3bbertentieprij)en: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer0-22'/a Iqgezonden Mededeeljngen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 eh ren maakten wij melding van een den Engelsdhen minister van oor- BelisJia. waarin leze erop wees, dat ld en Frankrijk, schoon zij in de zeven welke de oorlog thans reeds duurt. engere terrein der militaire verrich- feitelijk niet veel hadden uitgevoerd, j meer indirecte manier groote voor hadden weten te boeken. Bij nadere uwing van deze geallieerde successen zij in feite aan den ommezwaai vjet-Rusland te danken waren, omdat 13dtd, door tot op zekere hoogte met n Inland mede te gaan, den Duitschen I*?"1 in de Baltische staten tot vrijwel ad gereduceerd. Hore Belisha maakte jjk geen melding ervan, dat deze ge- ;?n*le winsten geboekt moesten worden ren'te van Polen, hetwelk omstreeks de 'en'an zijn grondgebied aan de Sovjets v oor gaan. Vermoedelijk zal dit Oost- j oo ie gebied ook nimmer tot het territoir n herstelden Pool9chen staat terug- blij omdat de westersohe democratieën, dat zij den oorlog winnen, lust noch er 1 zullen hebben, vervolgens Rusland acc pakken. wij, wat de daadwerkelijke oorlog- °.v<Detreft, nog immer in den nevel, 'rih rden evenmin wijzer zoo wij ons een ervan trachten te vormen, welk naar Britsch-Fransch inzicht uit de j. chaos dient te voorsdhijn te komen, e giden is nu wel de leus aangeheven, alsjtler en de zijnen als bestuurders van ;r Jrde Rijk dienen plaats te maken voor ten geering, welke men vertrouwen en 'de (ee men derhalve onderhandelen kan. leuzen werden ook bij den vorigen gesteld, en wel door niemand minder oyd George, die, zoo wij ons niet ver gt" o.a. het slagwoord ..Hang the Kaiser", woifeld inzond. Deze zelfde Lloyd George ren die thans waarschuwt voor een her- van deze dingen, omdat men, zegt i et met leuzen de toekomst vormen aarvoor zijn plannen en gedétailleerde Jeflen noodig. wij het goed, dan speculeert men a [te Londen en Parijs op een ineenstor- hefan de nazi-macht en een revolutie, 'èrs heel de Duitsche defensie door haar me! zou doen zakken. De voormalige tw( ie minister Duff Cooper, die juist in zifeenigde Staten is aangekomen, maak- 't zeifis de profeet van deze zienswijze een rechtsche omwenteling te voor- vermoedelijk, omdat een linksche ingeland al heel slecht te pas zou fa. mag echter worden gesteld, of 11 geallieerde kringen meent te kunnen en or een nieuwe capitulatie van het ^ejhe volk, buiten zijn leiders om. Ons ezio dat de eerste proef, die de Duitschers e jijlee hebben gehad, en de vrede, dien ied pun toen verschaft heeft, hun weinig ie zén een reprise moeten geven. Derhalve iest& wij tot dezelfde vraag als de zoo- 1 litgenoemde Lloyd George: Zou de oor- gelet eerder te beëindigen zijn, zoo Brit- ladh Fransdhen een schema gaven van cpj met centraal en oost-Europa voor Scjn, zoo hun de gelegenheid zou worden i, zulks te zeggen? Op welke manier aan het Duitsche volk de positie ten, politiek, financieel en econo- waarin het ongestoord leven kan, het niet het gevoel heeft, op een te verkeeren, waarvan het den top ilen, om veilig te wezen, terwijl zijn renten het trachten te verhinderen, naar Duitsch inzicht, om juist dien rensohten top te bereiken? andere woorden, zoowel een vrede inejmiddel van een conferentie, als door in van het Duitsche volk van zijn leiders, zou spoediger te bereiken i'elkroo de Duitschers wisten, hoe men hun weimst zou willen regelen. Hebben de beerden inderdaad een rechtvaardigen, voordeeligen vrede op het oog, f|jn!ou het ook voor hun eigen zaak dién en, daaraan reeds nu eenige bekend- geven. Europa blijft thans verkeeren '[h gevaarlijken nevel; veiligheid en aan beloften, door het Derde Rijk even wankel gemaakt, kunnen door anders, dat als basis voor opbouw zou t, dfen dienen, worden vervangen. ■t£Wh 4? krfEïf vii! DRIE SCHEPEN TOT iaki ZINKEN GEBRACHT Engelsche en een Zweedsch 23 October. Het Engelsche '.Whitemantle" is op de NoorcBzee tot gebracht. Vijf der opvarenden zijn in de Oostkust van Engeland ge- worden nog vermist, doch het bigelijk diat zij door een ander schip zijn De geredden verklaren niet te den, of de ontploffing, tengevolge waarvan watchip is gezonken, is toe te schrijven aan ie fuikboot of aan een mijn. ■t 4 ss „Whitemantle" was 1692 br. en 993 j ja' tons groot, in 1920 gebouwd en behoor- ni(flan de Gas, Light Coke Oo. te Lon- "ndjor*s °°k het Engelsche ss. „Sea Ven- •door vijandelijke actie tot zinken ge- frt. De 25 opvarenden zijn er in geslaagd een kleine boot een eiland te bereiken. Vel "Sea Venture" meet 2327 br. en 1375 L Ion, werd in 1930 gebouwd en behoor- "fdfc ^°ver Nav. Co. te Dover. '^rOCKHOLM, 23 October. Het Zweed- ej ss. „Albania" is, naar de reederij ge ns' tengevolge van een duikboo taan val, j Twee der opvarenden zijn daarbij n bi^F611, De overige leden der beman- J zij*1 gered en in een Engelsche haven nd. Twee hunner moesten in een hospi- worden opgenomen. "oTï .rAlbania" was 1241 br. en 541 netto Vj|JJ'eT<l in 1903 gebouw en behoorde aan lenvederi Svenska Lloyd te Gothenburg. Engeland meldt: Voltreffers op twee onderzeeërs? Donkere voorwerpen en olievlekken op het watervlak Het Engelsche ministerie van luchtvaart deelt mede, dat vliegtuigen kort gele den twee aanvallen op Duitsche duikboo ten hebben gedaan, die, naar men gelooft, succes hebben gehad en wel een op de Noordzee en de ander op den Atlanti- schen Oceaan. Na beide aanvallen cirkelden de vliegers boven de plaats, waar de onderzeeboot was verdwenen en van de schepen werd niets meer gezien. In het communiqué wordt verklaard, dat een der aangevallen duikbooten werd waargenomen door een verkenningsvlieg tuig, dat voor de periscoop een lading dieptebommen liet vallen. De duikboot zonk daarop steil naar beneden. De mi- trailleurschutter verklaarde met stelligheid, na de ontploffing van de bommen nog een tweede ontploffing onder water te hebben gehoord. Het vliegtuig liet, na teruggekeerd te zijn, nog een tweede lading bommen vallen. Na het eerste salvo werden olievlekken waargenomen en na het tweede salvo nog meer. Van de duikboot werd niets meer gezien. De tweede duikboot werd aangevallen door een vliegtuig, dat boven den At- lantischen Oceaan patrouilleerde en dat op het inmiddels ondergedoken vaartuig verscheidene zware bommen liet vallen. De eerste was reeds, naar men gelooft, eeu volle treffer. Na den aanval werden donkere voorwerpen in het water ge zien, terwijl luchtbellen naar de oppervlakte stegen. Hoewel het vliegtuig nog eenigen tijd bleef rondcirkelen, werd van de duikboot niets meer gezien. Zestien Duitsche vliegtuigen verloren? Volgens Reuter zou de Duitsche luchtmacht in de afgeloopen week min stens zestien bombardementsvliegtui gen hebben verloren by aanvallen op de Britsche kust en op Britsche oor logsschepen. Hieraan wordt toegevoegd dat het werkelijke aantal vermoedelijk nog hooger is. Aan Britsche zyde zyn dertig dooden gevallen, geen Britsch schip is verloren gegaan, doch eenige schade is aange richt aan het oude slagschip „lron Duke". De mislukte aanval op een convooi In Engelsche vlootkringen deelt men over den luchtaanval die Zaterdag op een Engelsch convooi heeft plaats gehad, vol gens Reuter nog mee, dat ooggetuigen ver halen, dat de schepen in twee linies in zui delijke richting stoomden, beschermd door de oorlogsbodems. In het Noorden werd een aantal Duitsche verkenningsvliegtuigen gezien en van tijd tot tijd zag men, dat vijandelijke vliegtuigen, dekking 'zoekend achter lage wolken, het convooi volgden. Wanneer zij uit de wolken kwamen, open den de luchtdoelbatterijen van de schepen het vuur. Omstreeks half een kwamen drie bombardementsvliegtuigen uit den mist. doch zij zochten hierin weer dekking voor de warme ontvangst van de begeleidende schepen. Te 1 uur verschenen meer vijandelijke vliegtuigen, hoog in de wolken in het Zuid oosten, en spoedig hierop vielen twee esca drilles, elk van drie toestellen, het convooi aan. De escorteerende schepen openden een hevig vuur, waardoor de aanvallers zich terugtrokken. Een tweede maal vielen de bombarde mentsvliegtuigen aan, doch toen kwamen Britsche jachtvliegtuigen van het land en het laatste wat men zag was, dat de Brit sche toestellen de Duitschers achtervolgden Op het convooi werden geen treffers ge plaatst en zonder verderen overlast bereik te het convooi de haven. Wat betreft de hernieuwde activiteit van de duikbooten wordt in welingelichte marinekringen verklaard, dat, hoewel de Britsche scheepvaart wederom verliezen heeft geleden, deze slechts 10 uitmaken van het verlies van dezelfde periode in 1917 aan aantal schepen en 21 van de toenmalige tonnage. De conclusie i6, dat Duitschland defini tief de eerste ronde heeft verloren van zijp poging een intensen ludhtoorlog toe te pas sen tegen de Britsche vloot en koopvaardij De aanval op de Firtlh of Forth was de eerste aanval van moderne vliegtuigen in een open strijd op moderne oorlogssche pen, voorzien van modern afweergeschut en geholpen door moderne jachtvliegtuigen De zware verliezen, welke de vijand heefl geleden, bewijzen, dat het zeer moeilijk ie voor aanvallers te ontkomen aan het vuui van oorlogsschepen. De deskundigen van de marinelucht macht zijn overtuigd, dat de Britsche vloot thans maatregelen heeft genomen tegen bombardementsvliegtuigen en gereed is hel hoofd te bieden aan elke verrassing. Men verwacht, dat Duitschland nog meer intense aanvallen zal doen. doch ook ge looft men va6t, dat do verliezen, welke hean zijn toegebracht, zoo groot zijn, dat zij eenige aarzeling zullen veroorzaken, alvo rens men overgaat -tot massa-aanvallen. Vliegtuigen waarschuwen voor mijnen Een convooi Britsche koopvaardijschepen is, volgens een bericht van Stefani uit Lon den, door de bewaking van vliegtuigen van een wissen ondergang gered. Het convooi voer langs de kust van Schotland en werd door patrouilleerende vliegtuigen gewaar schuwd, dat Duitsche duikbooten mijnen in den weg van het convooi hadden gelegd. Het convooi stopte en de mijnen werden eerst geveegd, waarna het convooi zijn weg vervolgde. De contrabande-controle Reuter meldt uit Londen: Van de neutrale mogendheden worden nog klachten ontvangen over 't oponthoud, dat wordt veroorzaakt door de contrabande- controle. doch te Londen verklaart men, dat deze vertraging zal verminderen, naarmate meer medewerking wordt ontvangen van de neutrale scheepseigenaars. Men verklaart, dat de goede trouw van de geadresseerden van grooter belang is dan de uitvoerigheid van de papieren en men gelooft, dat de Duitsche autoriteiten voornemens zijn het onderscheid tusschen betrouwbare en riet betrouwbare geadresseerden te bemoeilijken DE OORLOG TER ZEE In zeven weken 82 koopvaardijschepen gezonken Nadat ia de maand September en in de eerste Octoberweek in totaal 63 koopvaardij schepen door duikbooten of mijnen verloren gingen, en in de daaropvolgende week slechts enkele schepen tot zinken zijn ge bracht, is in de afgeloopen wsek de duik bootoorlog weer in volle hevigheid losge barsten, zoodat in de laatste twee weken 19 schepen, metende rond 100.000 ton zijn ge zonken. Schier geen dag ging voorbij of de ge vreesde duikbooten troffen doel, en zoowel de Fransche als de Engelsche handelsvloot heeft het zwaar te verantwoorden gehad. In de tweede en derde week van October werden vijf vrij groote Engelsche koop vaardijschepen, metende tezamen 35.295 br. ton getorpedeerd.. Het vermoeden dat ook het Engelsche s.s. „Sagaing" is getorpedeerd, is tot heden niet bevestigd, zoodat wij dit niet ia onze statistiek hebbïn opgenomen. Van de Fransche handelsvloot, die in de eerste vijf weken oorlog nog slechts twee schepen had verloren, werden in dï twee laatste weken vier groote schepen, metende totaal 36.312 br. ton tot zinken ge bracht. Van Duitschl aad werd door een Engelsch oorlogsschip een boot van 8631 br. ton tot zinken gebracht Helaas moesten ook enkele neutrale lan den het weer ontgelden. Van Noorwegen werden twee schepen getorpedeerd, en twee liepen er op een mijn. In totaal dus vier schepen, metende tezamen 8617 br. ton. Ook van de Zweedsche vloot werden twee schepen, metende 1943 br. ton getor pedeerd. Finland verloor een schip van 1086 br. ton, dat op een mijn liep, terwijl een Roe- m e e a s c h schip van 6394 br. ton werd getorpedeerd. Tenslottï is van de Grieksche vloot ook een schip getorpedeerd, waarvan echter de naam en dus ook de tonnenmaat niet bekend is. Met de verliezen van de eerste vijf weken oorlog meegerekend, zijn thans 82 koop vaardijschepen met een totale tonnenmaat van 331.S51 bruto ton verloren gegaan. De verliezen van de verschillende landen zijn thans als volgt: Engeland 43 schepen, 190.749 bruto ton; Franikrijk 6 schepen, 42.719 br. ton; Duitsch land 7 schepen, 30.008 br. ton; Nederland 2 schepen S.387.br. ton; België 2 schepen, 8.204 br. ton; Noorwegen 6 schepen, 18.667 br. ton; Denemarken 2 schepen, 1.050 br. ton; Zweden 6 schepen, 9.868 br. ton; Finland 4 schepen, 7.504 br. ton; Rusland 1 schip, 968 br. ton; Griekenland 1 schip, 4.990 br. ton en 1 schip onbekend; Roemenië 1 schip, 6.394 br. ton. MEMEL TOCH WEER BIJ LITAUEN? De correspondent van de „Times" in Riga meldt: Betrouwbare bronnen in Kaunas be richten, dat onderhandelingen gaande zijn tusschen Litauen en Duitschland over den terugkeer van de geheele haven van Memel naar Litauen voor 55 jaar, en dat de aankondiging van een overeenkomst elk oogen'bHk.kan afkomen'. De hervatte Russisch-Finsche besprekingen Duurden tot 's nachts twee uur Na twee uur op een buitengewone conferentie m Stalins particuliere ver trekken in het Kremlin met Stalin en M o 1 o t o f te hebben gesproken, hebben de Finsche gedelegeerden, P a a s i k i v i en Tanner gisteravond om acht uur het Kremlin weder verlaten. Het feit. dat slechts vier personen in het vertrek, waar de besprekingen ge voerd werden, waren toegelaten, wordt te Helsinki beschouwd als een hoopvol teeken voor den goeden voortgang er van. Des avonds om half elf werden de derhandelingen wederom hervat. Om twee uur des nachts waren zij nog aan den gang. Omtrent de Russische eischen is niets bekend. Vast staat evenwel, dat aan de Finsche delegatie tot nog toe geen ulti matum is gesteld. Het Fransche legerbericht PARIJS, 24 October. (Havas). Het leger bericht van den ochtend van den 2-isten Octoljer luidt: Er was in den loop van den nacht geen enkele opmerkelijke activiteit. Nieuwe Belgische gezant De heer L. C. Nemry benoemd De heer L. C. Nemry, gezant van België te Kopenhagen, is benoemd tot Belgisch ge zant te 's-Grarvenhaigie ter vervanging van baron J. Herry, die wegens ernstige ziekte reeds sedert drie maanden buiten diploma tieke activiteit was. Daar baron Herry op voorschrift van zijn geneesheer nog gedurende langen tijd rust zal moeten nemen, bad hij dien Koning van België verzocht hem eervol ontslag uit zijn diplomatieke functie te willen geven. Dit is dezer dagen geschied. De nieuwe Belgische gezant te den Haag was na den oorlog reeds op het Belgisch ge zantschap in ons land werkzaam, meer spe ciaal als bandelseittaché. Hij was vervolgens gezant te Athene en daarna te Kopenhagen. De Memorie van Antwoord Wekt ook in de bevriende pers teleurstelling De bladen, die het optreden van het kabl net-de Geer luide hebben toegejuicht span nen zich in om in de Memorie van Antwoord lichtpunten te vinden. Sommigen bladen lukt dat vrij goed, maar andere kunnen hun te leurstelling toch niet verbergen. De redactie van Het Volk is zoo mee gaand mogelijk, maar vindt dat 't antwoord od één, zeer gewichtig punt, in hooge mate teleurstellend is. Wij bedoelen: de leerlingenschaal bij het lager onderwijs. „Op dit oogenblik", zoo vernemen wij, zou daaraan niets zijn te doen. De toe stand is zoo „hachelijk", dat deze verbete ring moet worden afgewezen. Zeker, wij zien niet over het hoofd, dat de regeering in deze zelfde memorie „het verlangen naar een verbetering van de leerlingen- schaal" billijkt; dat zij gewaagt van haar „aanvankelijk voornemen", aan dit ver langen te voldoen; dat zij hoopt, het als nog te kunnen doen binnen at 2jaar zoo verstaan wij deze- woorden, die vol gens den normalen gang van zaken, de levensduur van dit kabinet vormen. Maar waarom dan't betrekkelijk beschei den bedrag, voor herstel van het lager onderwijs benoodigd, niet thans kan wor den aangevraagd? Het is ons een raadsel, waarom men halsstarrig blijft op dit punt, dat in financieel opizicht in vergelijking met andere uitgaven voor verdediging van de onafhankelijkheid en van de volkskracht slechts van be scheiden beteekenis i6. TANKSCHEEPJE GEZONKEN URK, 24 Oct, Gisteravond om half negen ls op ongeveer 5 K.M. beoosten Urk een tank scheepje, dat gesleept werd door de sleep boot „Albert 1", van de firma Hoekman op Urk, tijdens stormweer omgeslagen en ge heel onder water verdwenen. De beide opva renden, sohipper De Boer van Urk en zijn knecht, konden op de sleepboot worden over gezet. De tankboot kwam van de Zuiderzeewer ken, waar het nabij den dijk had gelost en was op weg naar de haven. Het gezonken schip levert gevaar voor de scheepvaart, op Het ligt op ongeveer 50 M. buiten den wal, tegenover den steiger van Blankevoort. TRAM-AUTOBUS CONTRA LUXE AUTO GRONINGEN, 24 Oct. Gisteravond om streeks half elf is op de St Jansbrug alhier een autobus van de gemeentetram in bot sing gekomen met een luxe auto, bestuurd door den 55-jarigen heer K. E. uit Zuidwol- de, doordat de autobuebestuurder, de 51 jarige M. II. J. v. R., geen voorrang ver leende. Hij kon de bus eerst tot stilstand brengen, nadat de wagen tegen den muur van een pakhuis botste. Beide voertuigen werden zwaar gehavend en moesten later worden weggesleept. De beide bestuurders bleven ongedeerd, doch van de twaalf pas sagiers die zich in de autobus bevonden bekwamen er vier meer of minder ernstig letsel. Hun toestand was evenwel zoo, dal zij, na ter plaatse te zijn verbonden, per taxi naar huis konden terugkeerer BELASTINGVERHOOGING IN INDIE Een wetsontwerp ingediend DEN HAAG, 24 October. Ingediend is 'n ontwerp van wet houdende goedkeuring van een besluit van den gouverneur-gene raai van Nederlandsch Indiië tot wijziging en aanvulling van de begrooting van Ned Indië voor het dienstjaar 1939. De Minister van Koloniën schrijft tei toelichting o.a.: Bij de Indische begrooting voor 1940 is ter noodzakelijke versterking van de mid d-elen gerekend op een verhooging van de vennootschapsbelasting en van de inkom stenhelasting. De algemeene strekking van de belas tingverhoogingen is, dat nagenoeg de ge heele samenleving de noodzakelijk geachti lastenverzwaring te dragen zal krijgen zoowel het bedrijfsleven als de natuurlijk' personen. Wat het bedrijfsleven betreft zal dat doel worden bereikt door de 100 opcenten, welkt than6 op de vennootschapsbelasting wor den geheven, tot 150 te verhoogen. zoodat het tarief van die belasting van 20 pCt wordt gebracht op 25 pCt. de opbrengst van deze verhooging wordt op f 8.8 mil lioen geraamd. Ten aanzien van de inkomstenbelasting worden een tweetal maatregelen beoogd hierin bestaande, dat het aantal opcenten voor zoover deze geheven worden de be lasting voor inkomens beneden f 250 wordt namelijk niet door opcenten getroffen van 50 op 75 wordt gebracht, terwijl bo vendien het grondtarief voor de inko mens beneden f 300 wordt verhoogd met gelijktijdige vergrooting van het aantal in komenkla6sen. Die tariefsverhooging zal in het algemeen f 1 bedragen, doch voor inkomens van f 901 50 tot f 0.25 f 0.50 beperkt blijven. Uitgedrukt in percenten van het gemiddelde der nieuwe inkomen klassen, zal de verhoogde belasting vooi de inkomens beneden f 300 tusschen 1.3? cn 3.18 pCt. liggen, met inbegrip van de 75 opcenten, welke bij inkomens tusschen f 250 en f 300 zullen worden geheven. De hoogere opbrengst van de inkomsten belasting, uit de verhooging van het aan tal opcenten en de wijziging van het grond tarief voor de laagste inkomens voort vloeiende wrordt geraamd op f 8,1 millioen Tegenover het totaal bedrag van f 16,f1 millioen, dat de hierboven besproken be laetingverhoogingen naar verwachting zul len opbrengen, valt een belastingderving van rond f ty-i millioen te boeken, orndal krachtens de bepalingen van de deshetref fende ordonnantie het defensie-uitvoer recht einde dezes jaans komt te vervallen De positie der mijnarbeiders Vakorganisaties vragen verhooging van inkomsten Gister heeft de contactcommissie voor het mijnbedrijf vergaderd. Voorstellen waren ingekomen van den Nederlandschen en den R. K. Mijnwerkersbond om de inkom sten der mijnarbeiders te verhoogen in ver band met de stijgende kosten van het levensonderhoud, welke verhooging thans op c.a. 5 pet is te stellen. De Prot. Ghr. Mijmverkersbond' sloot zich bij dit voorstel aan De organisaties verklaarden niet te willen tornen aan de bestaande loonover eenkomst, die geldt tot 1 April 1940. Wel achtten zij een tijdelijke maatregel tot op vanging van de prijsstijging gerechtvaar digd tot tijd en wijle meer stabiele verhou dingen zijn ingetreden. De directies zegden toe het verzoek der vakorganisaties nader te overwegen en haar beslissing begin No vember mede te deelen. T iefdesdrama m een hotel Twee dooden BREDA, 24 Oct. Gistermiddag om onge veer kwart over een werd de politie alhier gewaarschuwd, dat er in het hotel „Natio naal" in de Willemstraat op een der ka mers een schot was gelost. Onmiddellijk ging de recherche naar het hotel en op het moment, dat zij de kamer wilde binnen gaan viel opnieuw een schot. In de kamer werden aangetroffen de lijken van de 19-jarige mej. H. S. uit Den Haag en van den 34-jarigen gehuwden kor poraal-telegrafist der Koninklijke Marine G. W. uit den Helder, tijdelijk woonachtig te Gorkum. Uit gevonden brieven kon worden vast gesteld, dat hier van een liefdesdrama sprake was en voorts bleek, dat de korpo raal sinds 14 October uit zijn garnizoen werd vermist. Het bleek ook, dat hij met zelfmoordplannen rondliep. Ook de opspo ring van het meisje was door de politie verzocht. Het vermoeden is geuit, dat de man eerst met zijn revolver het meisje heeft doodgeschoten en daarna de hand aan zichzelf geslagen heeft. De man en het meisje wraren Zondagavond in Breda gearri veerd. Er was aan hun houding echter niets bijzonders te merken. Zij hadden opgewekt gevraagd naar de vermakelijkheden, die Breda in de avonduren bood. Het onderzoek wordt geleid door den waarnemend commissaris van politie, den heer Mansvelt De lijken zijn op last van den officier justitie naar het lijkenhuisje van het ge meentelijk ziekenhuis overgebracht. De man had een schot in de borst, terwijl het meisje door kogels in het hoofd en in de hartstreek geraakt was. Beiden moeten vrijwel op slag dood zijn geweest. INBRAAK TE MAASLAND MAASLAND. 24 Oct. Maandagnacht is ingebroken in de woning van den landbou wer J. Boektestein te Maasland. Toen de be^ woners van het huis des morgens ruim uur ontwaakten, bemerkten zij, è'at er onge- wenscht bezoek was geweest Men had eerst een zijraam der woning opgeschoven, doch toen men in een afgesloten kamer kwam, is toegang verschaft door een raam in de woonkamer. Uit de portemonnaies werd een bedrag aan geld gestolen. Onder leiding van den burgemeester, den heer H. L. cu Boeuff. werd dadelijk een onderzoek ingesteld, waarhij gebruik gemaakt van een speurhond der Rijks recherche. Enkele aanwijzingen werden ver- kregen. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Russisch-Finsche besprekingen te Moskou hervat. Britten melden geslaagden aanval op twee duikbooten. Zal Memel weder Litausch worden? Te Breda heeft zich een drama afge speeld waarbij twee personen zijn gedood. Ingediend is een wetsontwerp betref fende belastingverhooging in Indië. BEWOLKT MET OPKLARINGEN Weerverwachting: Zwaarbewolkt met opklaringen, enkele regenbuien. Ge leidelijk kouder, meest matige Westelijke tot Noordelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 759.1 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen hia-lf twaalf 10.6 C. 24 Oct. Zon op 6.41 uur, onder 4.47 uur 24 Oct. Maan op nm. 3.15 u. ond. vm. 2.27 U (Reel.) STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bij SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Reel.) KUNST IN KERAMIEK voor hat bouwwerk, dan tuin an het binnenhuli. Dat moet zijn BETER AARDEWERK Dat is BROUWER'S AARDEWERK Vraagt voor ilaraardewark an ktalnplastlak bi] de betere winkelzaken, voor bouw. en tulnaardewerk bi) N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 Projectiel slaat gat in den grond Lichtkogel van een vliegtuig? AMSTERDAM. 24 Oct Gister heeft een projectiel met ontplofbare lading een gat van circa een vierkanten meter geslagen in het zandterrein tusschen de Stadionkade en den zuidelijken wandelweg aan den zuide lijken rand van Amsterdam. Het vermoeden bestaat, dat men hier te maken heeft met een lichtkogel, die door nog niet opgehelderde oorzaak uit een mi litair toestel is gevallen* Bij het gat, dat deze kogel in den weëkèn zandbodem heeft geslagen, werd de parachute gevonden, waar aan dgl. projectielen doorgaans vastzitten. De politie heeft de parachute en de terug gevonden deelen van den kogel in beslag genomen. In samenwerking mei de mili taire autoriteiten op Schiphol stelt de recherche een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk in. ZIJN VROUW VERMOORD EINDHOVEN, 24 October. Zaterdagavond heeft een man, die onlangs uit een krank zinnigengesticht was ontslagen om na te gaan of hij weer in de gewone samenleving zou kunnen worden opgenomen, in een nieu wen aanval van waanzin een hamer gegre pen en zijn 54-jarige vrouw eenige hevige slagen op het hoofd toegebracht. Zwaar ge wond zakte zij ineen. .I-Iaar toestand was van dien naard dat zij naar 't Diaconessen- huis moest worden overgebracht, waar zij gisteravond is overleden. De 56-jarige dader is opnieuw in een inrichting opgenomen. VERDRONKEN Men meklt ons uit Gorkum: In den nacht van Zondag op Maandag is de 41-jarige S. P. D., gewoond hebbende Dirk Rafaelsz Camphuyzenstraat, in het Paarden- water gevallen. Omwonenden hoorden een plof en waarschuwden de politie, die on middellijk ging dreggen en den man ophaal de, bij wien kunstmatige ademhaling werd toegepast. Ook doo Dr. Bauer werd deze be werking in practijk gebracht, echter vruch teloos. De levensgeesten bleken al geweken te zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1