'liruuir gHJtëcfa (Courant DE PRIJZENPOLITIEK DER REGEERING Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken zeven weken „Oorlog zal niet eindigen vóór groote taak vervuld is" w w inementsprijö: a 2. lartaal in Leiden en in plaatsen een agentschap gevestigd is 2.35 3 o §per post 2.35 portokosten £gik0.18 fel Buitenland bij wekelijksche 3 ajing4.50 n g^lijksche zending5.50 2 a Alles bij vooruitbetaling 3 Rummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a cl I 1 151- <!S E.& g j ltscho minister van oorlog, Hore heeft zich in een radiorede tot het fi volk gericht, om het een inzicht S *3 in het karakter en de oogmerken sij huidigen oorlog, terwijl hij bij n' a gelegenheid tevens de balans beeft w 3 "3rt over de eerste zeven weken, at?«-I strijd thans heeft geduurd. Het fi. yran de vijandelijkheden heeft hij a ol a'3 van overwegend negatieven oTOOt-Brittannië en Frankrijk laten 3 S "i aan het Derde Rijk zelf de keus j> II welke wijze het uit zijn tegen- 3 <8 oi moeilijkheden wil geraken. Het "Tien kiezen tusschen de korte me- «2- 3elke bestaat in pogingen om te 2. zee of in de lucht tot een door geraken, en de methode van lan- n, welke bestaat in afwachten, of r r-perde machten tot een offensief zul- era ken. Zoo net meent dat er een derde 2 o Fpocht zijn, namelijk de weg der g 10 |bdelingen, door de verlokking van ""ichijnende Duitsche vredesvoorsla- zou het zich echter vergissen, nd nu en Frankrijk meenen, dat de bondgenoot zal zijn in den kamp, •entegen Duitschlands grootste ndat het land geen langen weer- il kunnen volhouden, economisch ivenmin met het oog op de binnen- i rust. Engelschen en Franschen ivolgens den Britschen minister èken lang den oorlog gevoerd vol- negatieve methode van afwachten, :ht de Duitschers groote offensieven gaan ontketenen, welke hun zeer ■Ifers zouden kosten, terwijl zijzelf jl terdege ervoor hebben gewacht, t merkbare ongeduld dat onder de igen in het achterland opgestuwd, (vaarlijkc en ongewenschte initiatie- bndernemen. laar om diegenen onder zijn toehoor- lontwapenen, die van deze negatieve ithode weinig zijn gediend, heeft felisha vervolgens opgesomd, welke len den Britten en Franschen in de leven weken reeds zijn toegevallen. Lde hij dan achtereenvolgens op de ben uittocht der Duitschers uit de te landen, waar deze hun eeuwen- prhoede-posities aan de Russen heb- feten prijs geven. Vervolgens wees dat de hoop yan Duitschland, zich is van de Oekraïne meester te ma- I groote Russische graanschuur, ver- iras door den Russischen opmarsch ffi. Dezelfde Russische manoeuvre jneens voor het Derde Rijk den toe rt Roemenië geblokkeerd, want door Bchers in Polen tegen te treden had- Russen tevens verhinderd, dat de jen gemeenschappelijke grens ver net het land van koning Carol, het- gaarne in hun machtssfeer zouden rt 'getrokken. Dan was er, als credit- .or Engeland en Frankrijk, de hou- 'n Turkije, hetwelk aan de Britsch- e yriendschap was trouw gebleven daardoor nog eens ten overvloede 1 weg van Berlijn naar Bagdad als ra obstakel had* gesteld. Al deze din- lamen beteekenen het einde van llands kansen, om zijn drang naar iten te bevredigen. Tenslotte was er g het groote feit, dat de Duitsche van de wereldzeeën geheel en al tiwenen, hetgeen voor Duitschlands ische positie een zware slag betee- k consekwenties kan hebben, niet al- 'oor zijn onmiddellijke welvaartspo- och eveneens voor de rust onder zijn Denbevolking. Ier opgesomde lijst, zij moge met een eenzijdigheid zijn opgesteld, is in- d indrukwekkend te noemen. Afge- de meer theoretische vraag, eze Duitsche „verliezen" voor de ge len zonder meer „winsten" beteeke- oet toch wel de gevolgtrekking voor nd liggend worden geacht, dat het Rijk niet bepaald voordeelig „ge- heeft in de eerste oorlogsweken, om is een typisch Hollandsche uitdruk- bezigen, en dat terwijl de actieve neting feitelijk nog eerst moet be- Bureau: Breestraat 123 - Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 MAANDAG 23 OCTOBER 1939 20e Jaargang Süöbertentieprifeen: Van I tot 3 regels M7'/i Elke regel meer.(122'li Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels f 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 'f bureau wordt berekend 0.10 NO. 6837 =5^1 Dr ir H. Wortman f Dorzitter van den Zuiderzeeraad en ecteur der Zuiderzeewerken is Zater- 's-Gravenhage op 80-jarigen leeftijd en. Dinsdag om 12 uur zal de begra- 'aats hebben op de oude algemeene plaats te Amersfoort eer Wortman, die 25 Maart 1859 te oort het levenlicht zag, studeerde te a kwam daarna in 1881 bij den Rijks flat. In 1897 werd hij secretaris van «lavencommissie uit den raad van ïnhage om een visschershaven te *n, welke haven <-nder zijn leiding en later is aangelegd. ;i| 010 werd hij benoemd tot directeur derzeewerken en in 1929 tot onder van den Zuiderzeeraad. In 1933 zijn benoeming tot voorzitter. Technische Hoogeschool te Karlsruhe an in 192G het doctoraat honoris causa a Verledens was officier in de orde van f Nassau, ridder in de orde van den fjöndschen Leeuw en ontving ook vele «Iflndsche onderscheidingen. |VAN RIJZEWIJK OVERLEDEN frpG, 23 Oct. Gister is te Tilburg in |uderdom van 59 jaar overleden de van Rij zewijk, oud-lid van de s Kamer en oud-wethouder van Til- fleer van Rijzewijk heeft belangrijke a's bekleed in de r.k. arbeidersbewe- Hij was ridder in de orde van den l'andschen Leeuw, Ongemotiveerde prijsstijging moet verhinderd worden Zelfvoorziening zal geboden zijn Wat het doel is van de tot heden gevolg de prijspolitiek der regeering is een punt waar de Mem. van Antwoord uitvoerig over handelt. De regeering begint met te verklaren een open oog te hebben voor de moeilijkheden welke een belangrijke stijging van de kos ten van levensonderhoud met zich zouden brengen. Primair doel van de prijspolitiek van de regeering zal dan ook zijn elke onge motiveerde stijging van deze kosten te verhinderen. Behalve aan de huren en de brandstofprijzen zal zij bijzondere aandacht schenken aan de prijzen van al die artikelen, welke voor de voorziening in het directe levensonderhoud noodig zijn. Het is daarbij naar de opvatting der re geering intusschen nog te vroeg zich thans reeds uit te spreken over de vraag of de huidige, 'op een zoo rustig mogelijke prijs ontwikkeling gerichte politiek, gecomple teerd zal moeten worden met aanvullende maatregelen. Zij geeft er de voorkeur aan, allereerst de resultaten der huidige politiek af te wachten, te meer omdat zij nog geenszins de overtuiging heeft dei deze poli'iek niet voldoende mogelijkheden zou bieden, de kosten van het levensonderhoud binnen redelijke grenzen te houden. Het doel der regeeringspolitiek dient te zijn een rustige prijsontwikkeling en het vermijden van schokken. Een voorzichtige aanpassing der prijzen aan d'en nieuwen toestand moet als noodzakelijk worden be schouwd. Zonder daanbij aan het beginsel der ver vangingswaarde bij de waardeering van voorraden wezenlijke beteekenis te willen ontzeggenf sluit de regeering zich niette min aan bij het oordeel, dat deze waar de niet uitsluitend richtsnoer mag z ij n en dat ook met andere elemen ten rekening moet worden gehouden. Naar haar meening zal, behalve de grootte der voorraden, ook een factor als b.v. de on zekerheid der huidige prijsbeweging een rol moeten spelen en zullen momenteele „fancy"-prijzen nimmer bepalend mogen zijn voor de waardeering van soms voor zeer geruimen tijd voldoend zijnde voor raden. Een voorzichtige aanpassing der prijzen aan den nieuwen toestand is ten aanzien van de prijsbeweging der agrarische pro ducten eveneens van groot belang, In het bijzonder is hierbij het feit, dat akkerbouwproducten wederom in den vorm van voedergranen gebezigd worden bij de uitoefening van het veehouderijbedrijf en een prijsstijging der voedergranen derhalve een vermeerdering der productiekosten voor deze bedrijven medebrengt, aanleiding om op het prijsverloop der agrarische produc ten zeer nauwlettend toe te zien. Bij de door de regeering hierbij te nemen beslis singen zal voor alle bedrijven gestreefd worden naar het bereiken van een zooda nige opbrengst, als waarop de beoefenaren van land- en tuinbouw mede in verband met het niveau der bedrijfsonkosten en hun koeten van levensondertioud redelijkerwijze aanspraak zullen kunnen' maken. Aan de regeering is gebleken, dat bet beleggingsfront, evenzeer als het in een vorige periode remmend werkte op een te snelle en ongemotiveerde daling der rente, geneigd is in de toekomst een kunstmatige stijging der rente tegen te gaan. Of verschillende teeltbeperkingen opgeheven of verzacht kunnen worden ifi een voorwerp van onderzoek bij den minis ter van Eoonomieche Zaken. De gewijzigde omstandigheden hebben der regeering aanleiding gegeven haar con tin ge nt e e ri n gs po 1 iti e k op nieuw aan een onderzoek te onderwerpen Reeds is een tweetal contingenteeringen waarvan de geldigheidsduur op 1 Oct. jl afliep, niet opnieuw verlengd, terwijl bin nenkort wellicht nog een aantal invoerbe perkingen zal verdwijnen. In afwachting daarvan wordt thans reeds een zoo soepel mogelijk standpunt ten aanzien van de ver leening van consenten ingenomen. Inmiddels is evenwel gebleken, dat de contingenteeringen als zoodanig nog niet kunnen worden gemist, daar verschillende industrieën nog bedreigd worden door over matigen invoer. Ofschoon de overheidsmaatregelen tegen prijsstijging hier en daar offers vergen van den middenstand' zooals van 't ge heele bedrijfsleven kan de regeeripg niet erkennen,, dat een en ander op eenigszin.* groote schaal tot financieele moeilijkheden speciaal voor den middenstand heeft geleid Het te zeker niet juist, dat, zooals som migen mieenen. de regeering den toestand wat betreft hamsteren en prijsopdrijving niet behoorlijk meester is kunnen blijven Dat het publiek op groot-ere schaal heeft ingekocht dan gewoonlijk, is vanzelfspre kend en onvermijdelijk De Regeering meent er echter in geslaagd te zijn te zorgen, dat ieder burger zijn recht matig deel voor levensonderhoud noodza kelijk, kan ontvangen. Bij de prijspolitiek was het doel niet elke prijsverhooging tegen te gaan, doch slechts prijsbeweging, die ongemotiveerd en on evenwichtig was. De weg naar zelfvoorziening Ook de regeering vreest, dat de oorlogs toestand ons land zal kunnen dwingen tot op zekere hoogte den weg naar zelfvoorzie ning in te slaan. Ofschoon het nog te vroeg is om middelen en doeleinden van deze politiek concreet aan te wijzen, kan men er van overtuigd zijn, dat de regeering zico ernstig met deze vraagstukken bezighoudt De hier liggende moeilijkheden mogen echter niet te laag worden aangeslagen: de door den oorlogstoestand geschapen nooden hebben uiteraard een tijdelijk ka rakter. Daarmede komt de rentabiliteits- berekening, welke ten grondslag moet liggen aan de uitbreiding van het pro ductie-apparaat, op losse schroeven te staan. Voorts moet worden bedacht, dat ons land in staat moet zijn om na het tot stand komen van den vrede weer een actieve rol te spelen in het in ternationaal verkeer. Het zou van een weinig vooruitziender geest getuigen, indien de regeering. door de eischen van het moment gedreven, struc tureels veranderingen in onze volkshuis houding zou forceeren, die de positie van Nederland in de wereldhuishouding blij vend zouden kunnen bcnadeelen. Het naar voren brengen van deze over wegingen beteekent intusschen niet, dat de regeering terugschrikt voor het voeren van oen actieve economische politiek. Zij wil slechts laten uitkomen, dat zij offera en resultaten van tijdelijken en blijvender aard beide in haar rekening zal moeten opnemen. DUITSCH MARINEVAARTUIG LOOPT OP MIJN 74 opvarenden vinden dood in de golven By het Deensche eiland Möen is Zaterdagmiddag het Duitsche marine vaartuig „Este 701" op een myn ge- loopen en geëxplodeerd. Later zag men vanuit een Deensch patrouillevliegtuig hoe een vijftal overlevenden zich in zee aan een balk vastklemden. Het begaf zich naar Stege, op Möen, en gaf order, dat alle beschikbare booten naar over levenden moesten zoeken. De toeschou wers zagen duidelijk, dat het schip in brand raakte en rechtstandig uit zee opstak. Vervolgens hoorde men een ontploffing, waarna het schip binnen twee of drie minuten zonk. De reddingspogingen waren uiterst ge vaarlijk en werden ontzettend bemoeilijkt door het feit, dat de Fakse-baai vol met mijnen zit, welke niet in kaart gebracht zijn, terwij 1 de mijnen vaak explodeeren, doordat ze met elkaar in aanraking komen. Volgens de laatste opgave is het dooden- tal thans gestegen tot 74. Het vliegtuig, het welk de vijf menschen, welke zich aan den balk vastgeklemd hadden, oppikte, kon door het vermeerderde gewicht niet opstij gen. Het begeleidende vliegtuig waarschuw de daarop de booten, welke de overleven den van het vliegtuig, hetwelk inmiddels in de richting van de kust getaxied was, overnamen. De United Press-vertegenwoordiger liad een onderhoud met een der geredden van het Duitsche patrouillevaartuig, dat op een mijn geloopen en verongelukt is. Het gezon ken schip was de „Este 701", aldus bleek uit de verklaring van dezen schipbreuke ling, Willy Gehring uit Dortmund en had den geheelen morgen jacht gemaakt op los geslagen en dus drijvende mijnen. De taak was juist geëindigd, toen de „Este" plotseling op twee mijnen tegelijk stootte, een raakte het schip aan de voor zijde, de andere midscheeps In een mini mum van tijd was het vaartuig in de gol ven verdwenen. Velen kwamen om het leven door den enormen schok, toen zij van de hooge temperatuur der scheepsruimte (80 graden Fahrenheit) in de ijskoude zee vielen. Zwemvesten waren niet meer bereikbaar. De overlevenden, die een balk te pakken konden krijgen, dreven, daaraan vastge klemd. zes uur in het koude water rond. Eindelijk om zes uur 's middags werden zij door een Deensch patrouille-vliegtuig op gemerkt en gered. Gehring vertelde, dat de volledige staf van het mijnpatrouille-eskader aan boord was, kapitein Schuster en kapitein-luite nant Kind inbegrepen. Beiden zijn, naar hij meent, verdronken. Het Bijbelgeschenk der Britsche vorsten HYDE PARK, 22 Oct. (Havas). President Roosevelt heeft heden een plechtigen dienst bijgewoond in de bisschoppe'ijke kerk van St James, ter gelegenheid van de wij ding van den Bijbel, die 's aangeboden door de Britsche vorsten, door tussdhenkomst van den president, ter herinnering aan hun aan wezigheid bij een bisschoppelijken dienst tijdens hun bezoek aan Hydepark. Reverend Wilson las tijdens den d:ens>t :n passage voor uit het gebedenboek der Church of England en bad God, koning George de noodige kracht te geven, om hem in staat te stellen, zijn vijanden te over- Nieuwe Regeerings- plannen In de Memorie van Antwoord op de algemeene beschouwingen worden door minister de Geer o.m. de volgende regeeringsplan- nen medegedeeld: In zake de handhaving van het gezag en de bescherming van de geestelijke vrijheid wordt thans in het algemeen niet an ders gedacht dan onder het vierde kabinet-Colijn. Ter zake van de Zondagswet be staat het voornemen, de tot standkoming van een nieuwe wet voor te bereiden. De ontwerpen betreffende de kin derbijslagverzekering en de echtscheiding zullen worden gehandhaafd, het laatste waar schijnlijk behoudens eenige aan te brengen wijzigingen. Omtrent de ontwerpen betreffen de de openbare orde wordt een nader onderzoek ingesteld. Het ligt in het voornemen der regeering een ontwerp ter zake van een wettelijke vacantiere- geling in te dienen, terwijl de voorbereiding van een wette lijke regeling van de werkloos heidsverzekering krachtig zal worden voortgezet. In de leerlingenschaal zal voor- Ioopig nog geen verandering gebracht kunnen worden. i Uw leverancit ?orTte"rrv IA/ociQCiof? de Vinadore/ iberoi »ar?<if/l25ptleichB Reed/ DeKroond leniaon/le'lioq Adam 1663 W B DE BEER, Ao177D AM/TERDAM De tewaterlating van de O 21 Men moest een paar uur wachten De tewaterlating van de O 21 in Zate dag niet zonder hapering verloopen. Oir, elf uur kapte mevrouw Kwak—Hout echtgenoote van den inspecteur van dei. marinestoomvaartdienst op de werf van de Kon. Mij de Schelde te Vliseingen met een zilveren bijltje de laatste banden door. die de O 21 met de werf verbonden. De heer Ir. G. d e Rooy, hoofdingenieur van de.marine, zegde een gedicht op ter gelegenheid van de doopplechtigheid en daarna wachtte men met spanning het mo ment af, waarop de boot te water zou glij den. Er gebeurde echter niets! Onmiddel lijk werden alle mannen aan het werk ge zet om beweging in het schip te brengen Pas om kwart over een begon de O 21 te glijden. Alles verliep verder vlot, zoodat het schip nu spoedig in zijn element was Van de plechtigheid waren, naast de reeds genoemde personen getuige o.a. vice- admiraal A. Vos, kapt. It. ter zee L. A. C M. Doorman, de heer C A. van Woelderen .Burgemeester van Vlissingen, schout bij nacht H. J. v. d. Stad, en vele andere mili taire en burgerlijke autoriteiten, vergezeld van hun dames. Na afloop van de tewaterlating begaven de genoodigden zich naar het hoofdge bouw van De Schelde, waar ververechingen werden aangeboden. EEN CARILLON NAAR AMERIKA De twee carillons welke gedurende de wereldtentoonstelling te New York in het Nederlandsche paviljoen ter bespeling zijn opgesteld, hebben zeer de aandacht getrok ken. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat thans het eerste klokkenspel van Ne derlandsche oorsprong naar Amerika zal worden geleverd. Aan de gieterij te Heili- gerlee is bericht ontvangen, dat een der grootste Protestantsche kerken te New York opdracht verleende tot het plaatsen van een volledig groot klokkenspel. Minister Hore Belisha over de Britsche doeleinden De Britsche minister van Oorlog, Hore- Belisha, heeft voor de radio een rede ge houden over Groot-Brittannië's doeleinden in dezen oorlog. Hij zeide daarin o.a.: „Niets dan een vol ledige garantie voor de vorming van een nieuwe orde, waaruit de bedreiging van de nationaal-socialistische onderdrukking is verwijderd, kan een neerleggen van de wapens van onzen kant rechtvaardigen. Aan het einde van de zevende oorlogs- week staan er voor Duitschland drie wegen open: le. Een doorbraak trachten te forceeren, over land, te water en in de luóht 2e. Zich stil te houden, in de hoop, dat de geallieerden voortijdig een offensief in zul len zetten. 3e. Te trachten de geallieerden te verlei den tot een bespreking van aanlokkelijk schijnende vredesvoorwaarden. Vooral dit laatste is, aldus Hore-Belisha, een punt waarvoor wij ten zeerste op onze hoede dienen te zijn. Wij kunnen geen vredesvoorstellen in overweging nemen, die als eenige basis de sanctie van een gebroken belofte bezitten. Wij zijn dezen strijd niet begonnen enkel en alleen om Tsjechoslowakije te reconstitueeren. Evenmin strijden wij al leen voor een herstel van Polen. Ónze doeleinden worden niet beheerscht door geografische grenzen, wij bekommeren ons om de grenzen van den menschelij- ken geest. Beslissende ontwikkelingen Hore-Bclisha zeide voorts, dat de oorlog verschilde van de vooropgezette veronder stellingen daaromtrent, aangezien er tot dus ver geen beslissende slagen te land. ter zee of in de lucht geleverd waren, doch „on danks de schijnbare inactiviteit hebben zich beslissende ontwikkelingen voorgedaan, die niet aan onze aandacht mogen ontsnappen". Duitschland heeft in de eerste plaats zijn belangen in de Baltische landen moe ten prijsgeven. In de tweede plaats heeft Rusland den oogst in de Oekraine ver worven. In dv. derde plaats heeft Rusland Duitschlands toegang tot Roemenië ge blokkeerd. Turkije staat, ten vierde, bities in de richting „Berlijn-Bagdad" met kracht in den weg, waarbij Irak eveneens een loyale houding aanneemt en ten vijfde: de Duitsche handel is van de zee verdreven". Terwijl de daeen voorbijgaan, aldus ging de Minister voort, moeter. de nationaal- socialisten begrijpen, dat de tijd op de hand van Frankrijk en het Britsche Rijk is. De Minister herinnerde er ten slotte aan, dat Chamberlain vóór zeven weken Enge- lands oorlogsdoeleinden uiteengezet had.nl. „Europa verlossen van de steeds terugkee- rende vrees voor de Duitsche agressie en de volkeren van Europa in staat stellen hun onafhankelijkheid en vrijheden te be waren". Hore-Belisha besloot met de woorden: „Dit is de groote taak de hoogste taak en de oorlog zal niet eindigen voordat 1 vervuld is". Het vertrek van de „Statendam" Passagiers mochten geen bezoekers Hoewel Zaterdagavond de „Statendam" op het punt lag te vertrekken, was de drukïe aan boord lang niet zoo groot als anders, wanneer een der groote lijnbooten de reis naar New-York gaat maken. Tusschen acht en tien uur echter, de tijd die voor de inscheping was vastgesteld, werd het echter zeer druk in de hal van de loods, vanwaar men toegang tot het schip kreeg. Hier moest afscheid worden genomen, om dat geen vrienden en verwanten aan boord mochten. Deze maatregel was genomen, om dat anders de mogelijkheid zou bestaan, dat bepaalde personen wellicht in de verleiding zouden komen de reis als blinde passagiers naar de Nieuwe Wereld mede te maken. Bovendien was een maximum aantal passa giers aan boord geboekt, zoodat een abnor maal groot aantal adieu-zeggers den gang van zaken in de war zouden kunnen sturen. Daarom luidde het consigne: „Slechts pas sagiers mogen aan boord". In verband hier mede was aan de drie loopbruggen een extra scherpe controle ingesteld, welke alleen personen met ticketi doorliet. Op het schip licerschte natuurlijk wel de. noodige drukte van passagiers, die naar h in bagage zochten, hutten inspecteerden en aan het bedienend personeel 1001 vragen stelden. Mede in verband met de tijdsomstandig heden werd vóór het vertrek sloepenrol ge houden, zootfat de passagiers met hun rei- dingsgordels om op het dek aantraden om de noodige instructies te ontvangen. Ook in het passagekantoor van de H.A.L heerschte een opgewonden drukte, die het gevolg was van het feit, dat vele passagiers nog op het laatste oogenblik met verschil lende moeilijkheden aankwamen, die alle maal geregeld moesten worden. Te midder nacht is het schip vertrokken. Het s..s „Statendam" heeft bijna 1350 pas sagiers aan boord. Het schip zal bovendien te Southampton nog een paar honderd pas sagiers opnemen. Wij merkten o.a. op Pierre Monteux, die in Amerika gaat dirigeeren. den bekenden filmproducer Rex Townsend met zijn echtgenoote en de echtgenoote van den Amerikaansclien marine-attaché te Den Haag, mevr. Lucy M. Kelly. De lading van de „Statendam" bestaat uit stukgoed. Nederlandsche delegatie te Londen De besprekingen van de Nederlandsche delegatie met de Engclsche regoering in verband met de moeilijkheden, welke door den oorlogstoestand zijn geschapen, zullen morgen te Londen worden hervat De Nederlandsche delegatie bestaat uit de hoeren Jhr Michiels van Verduynen, Neder- landsch gezant te Londen, voorzitter, en de heeren Lamping en Hart, die vandaag naar Londen vertrekken, en den handelsattaché bij onze legatie te Londen, den heer 's Jacob VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Regeering deelt haar plannen mede in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer op het Voorloopig verslag betreffende de Rijksbegrooting 1940. Overleden is Dr Ir H. Wortman, voor* zitter van den Zuiderzeeraad en oud* directeur-generaal der Zuiderzeewerken. De Sultan van Djokja is overleden. Roeibootje op de Maas omgeslagen* Twee dooden. Duisch marine-vaartuig loopt op mijd onder de Deensche kust. Mislukte overval van vliegtuigen op een Britsch convooi. Hore Belisha over de eerste zeven we-: ken oorlog. Goebbels beschuldigt Churchill van Athenia-ramp. Het Engelsche antwoord op deze beschuldigingen. Weensche Joden gedeporteerd naar Polen. TOENEMENDE BEWOLKING Weerverwachting: Toenemende be wolking, nog geen neerslag van betee kenis. Lichte nachtvorst in het Zuid oosten, overigens weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige Zuide lijke tot Westelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 766.6 THERMOMETERSTAND Stand vanrttorgen half twaalf 10.2 C. SRONINSSli Batavier bracht Baloeran- passagiers mede Zaterdagavond omstreeks 8 uur is de „Ba tavier II" met de voor Nederland bestemde passagiers van de „Baloeran" te Rotterdam aangekomen. Na anderhalven dag in de Duins opgehouden te zijn, werd de „Baloe ran" naar Tilbury gedirigeerd om de passa giers te ontschepen. Het schip zelf, dat alleen voor Nederland bestemde lading aan boord heeft, werd daarna verplicht naar Duins terug te varen, ter controle. In Tilbury werd de bagage van de pas sagiers aan een streng onderzoek onderwor pen. Vervolgens konden zij in een tender stappen, die hen naar de Batavier II bracht. Het aantal passagiers was niet overstel pend groot, nl. 41 eerste en 68 tweede klasse, onder wie echter vele Franschen en Portu- geezen, die reeds in Lissabon het schip hadden verlaten, terwijl de Engelschen dit natuurlijk in Tilbury hadden gedaan. Zoo bedroeg het aantal met de „Batavier" mee- gekomenen slechts enkele tientallen. Mr H. E. Oving overleden GRONINGEN, 23 Oct. Na een langdurig ziekbed is te Groningen mr H. E. Oving op 71-jarigen leeftijd overleden. Mr H. E. Oving vervulde tal van functies in het vereenigingsleven. Het industrieele leven kende hem als president-commissaris van de n.v. Scholtens aardappelmeel-, stroo- carton- en turfstrooiselfabrieken en als com missaris van de N.V. H. E. Oving Jr ijzer en staalhandel. De overledene was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw en officier in de orde van Oranje Nassau. AMBTENARENVERBOD EN N.S.B. Hoewel de regeering er van overtuigd is, dat de nationale eenheid in deze dagen zeer noodzakelijk is, i6 zij echter van meening, dat, alvorens te kunnen overwe gen intrekking van het voor rijksambtena ren geldende verbod, om lid te zijn van de Nationaal Socialistische Beweging, d*3 na dere ontwikkeling moet worden afgewacht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1