ïiieuiue gnhsdje CTourmtt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken £^eutraliteits- '2°5; problemen Engeland beheerscht ihans de Turksche zee-engten /S'uOANTFB MOLES T-RISIC0 lionnrmriitpprijS: rtaal In Leiden en in plaatsen een agentschap gevestigd Is 235 cr post 2.35 portokosten t0.18 i Buitenland bij wekeiijksche ng4.50 ijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling KRoise nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/> Ct RO-Ki 10' TODEB (^M dage Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 - Postgiro 58936 ZATERDAG 21 OCTOBER 1939 20e Jaargang ÜUiberteniieprifccn: Van I tot 3 regels !.17'/i Elke regel meer0.22'/a Ingezonden Mededeelingei» van 1-5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'f bureao wordt berekend0.10 N°. 6836 Grffl Van j fioesdöag ïram.rt Ja - -o: mroertor.t. Deze onrijdigh is natuurlijk een taak. die de n STam.f- A aangaat; zii vei mnt raars.als een negatief aspect Een t bctracht hsar oruüdighei^ atior.aal roerige en gevaar- k wij thans beleven, eer ial belang van du eerste iat, welke zich buiten het ficht te nouden. een inder- aliteit T/p Balkan is weiniq ut 'stdrifhq aldus de Diplo" nder. do< inmenging actief kan en even -ens 5eeGrap''tc 0nth0U< AVRtng dernonstreeren jor waar rui/- de |J^yv»llifhedMi van «en krijg mevbrer.g.n spel. 'p neutraal gebied cera:.\ vreemde Biren, oorlogsschepen, vliegtuigen enz 3 Itemeeren, zoodat het territoir van der •gel. jlige niet tijdelijk als een toevluchts- en schuilhoek kan worden aangewend 4,50 waaruit men na gewekt r gevanr de ilijklieden weder zou kunnen hervat üitaire overheid, die deze dinger ■taan, zou immers zich schuldig ma- o ui""* indirecte hulpverieenii in lek. jbeliigerente paruien, en zoo vor S-BoLpten bondgenoot daarvan kunnen wor- gehouden. =ft alleen echter de militaire en burger [overheid van een onzydigen staat heb 'strict op een onzijdige houding toe v j ook de burgerij ze've van een lanc in dit opzicht een taak. Zij dj erwege te laten op het gebied mb e-l ou ku l-SJ /er de onderteekening van het dê- verdrag schrijft de „Deutsche dipL jch-politische Korrespondenz": eze onderteekening is steeds opniaw -steld om het verdrag in overeenstm- j te brengen met de opvattingen 'in kou. Hierin is men niet geslaagd, ïi- nd en Frankrijk hebben Turkije fcij- fi Ier geprezen, omdat het niet heeft ce- :ven aan den eisch, het binnenvren Engelsche en Fransche oorlogssle- in de Zwarte Zee te verbieden, Wnt schijnt, dat thans een oude droommn eland in vervulling is gegaan: liet its de Straat van Gibraltar en he i-Kanaal beheerschen, doch ook be kken over de Turksche zeeëngteials npunt en basis van aanval tege de arte Zee. ovendien, aldus vervolgt het lad, nen de westelijke regeeringen aar en weer eens toonen, dat na heluit- en van Polen een ander volk vaihet iland op het gewenschte oogeblik beschikking zal staan. de gegarandeerde Balkanstaten te- r geval heel wat minder te benrken - an den storm van geestdrift, dan va de igde der westelijke mogendheden die landen eventueel nog als tooneevan den strijd hopen te zien. Dat Butler in het lagerhuis de Brsche irantie aan Polen achteraf bepecend ft uitgelegd, toont duidelijk aan, iog steeds de „Diplo" die spreekt, - wat 3ii garantie in die gebieden waard ia erwijl het nut van het verdrag voir ettelijke mogendheden vast staat ra dien dat het haar slechts gaat om de iroge- heid den strijd tot dit gebied te kuinen u breiden, schijnt het voordeel voor Tirkïje das te problematischer. Weliswaar zeg het drag, dat het tegen niemand gericlt is, •h vroegere uitlatingen van alle patijen bben reeds duidelijk genoïg de rictting i eventueele krijgsoperaties in de Midel Uch er l: i ho ac mc dsche Zee aangegeven. Van Engelan uit |;rgelat ien moet het. vardrag ook nog igen itschland gericht zijn. Daardoor isfur- i J. in tegenstelling met de opvattigen l„ziin £roni<iile£f?er Ataturk gebrcht, In-roordigen en daar/a ook tor den scbljn Ier combattant vooringenomen' n als sympath. kistander. Het moge (deze laatste eisah z'ch wel wat ver uit- Jct, een eenvoudig voorbeeld kan a an toe dat ook hierin een zekere redelijkhi d It. Welk verstandig mtnruh zal, zoo hij Uig ooggetuige is van een gevecht op it tussclien twee pers cn, w r geschil- Ibuiten zijn beoordeelirg vallen, zich aan oplooper. van klap of stoot bloot geven, luide zijn meening over hot verloop ru'k een kloppartijtje weer te geven, géldt dimkt ons de h kende tekst vil onboek, dat w; -adh '"Jt in een hem riet aar.gn, gt-'\ Lj aan sa, bond bij de ooren r -kt, ~a cans lc >pt een onvriendelijker zulks pas geeft, vrijmoedig gc Komt zulk een getuigenis-geven et den duidehjken wensch der over een volledige onzijdigheid naar buiten idhaven, in strijd, dan zal de pers de -voor dienen te strijken, jt Lykt one niet ondienstig, om onzen fs op deze plaats eens iets te laten ge- van de moeilijkheden, welke de y<èrlandsche dagbladpers thans oi»dcrvLn:"< jJlBt volvoeren van haar taak ten opzichte j lde buitenlandsche voorlichting. Zij pvrtl f een niet gering deel haar aanwyzr int hetgeen er in de strijdvoerende m en de staten, welke met deze sym- i valt, uit een berichtgeving.] uit den aard der zaak uit buitenlancl- H runerken van het land Waar het officieele _ru«, vreemde regaeringen be- worden o eze in den regel ongewijzigd fcegeven; heeft men echter te doen roet' /LJcaties van semi-officieele persbureau*, Reu Ier, Havas, D.N3. er. Stefani. dan J de lezer daarvan goed, zich duidelyk oogen te stellen, dat in oorlogstijden ;de pers cvn belangryk wapen wordt ge- dat men vaak erop uit ls, dooi berichtgeving het neutrale ^■nd te beïnvlcreden. Ook de moest ^Jientieuze dagbladredactie -^1 uit deze ïb.en et s -:ds waarheid en halve van erger kunnen k c'en, en met het oog op de continuïteit .utgevir welke dien', te worden dhaafd, .l.'cuWo -'oorge* en, hetwelk korreltje zout moet worden gewaar- De dagbladlezer moet zich deze c". [duidelijk voor oogen stellen, t lectuur steeds ervan rekem. van welke zijde de berichten ze zoo zelfstand.g. op waarschijnlijkheid t-: k'. Ook op deze rn-uiier moeten lezer als het ware ha,.a ;r: u a'r het ons mogelijk is, zullen wij tofhen ook verder bij onze voorheh f ptidelyke en scherpe lijn blijver aarbij wij ons c.a. zullen laten uie oud-Hollandsohe wijsheid, twisten, aan beicle zijden len gemaakt. S PARTïd RUBBEBBANDrtpJ J ACHTERGEHOUÏiEN "WSTF.RDAM. 21 October. Ambtenaren r,J-sruhberbureau hebhr-n hun grtochlen coor de stad op r>a.->. pr-rohouden voorraden, smc-s iuhad blcai: dler:- autobinnen- en hu r. ui-r-nden i\ ss.^tbchneh",r ss^'si Sg£^^^±.j"uu«- r.endschappelijke betrekkingen met 'uitschland. Met. het slotprotocol, volgens hevelk - urkije niet gedwongen kan worden tc een actie, welke het in gewapend confliclmet de Sovjet-Unia zou brengen, hebbei de urksche staatslieden zich vrijheid varhan- delen willen voorbehouden. Het is nuhun aak te zien, in hoeverre zij de Engsche raschikking over de zeeëngten in ovfeen- omming met de Russische aansprken, aarop niet valt af ta dingen, kunen brengen. De Duitsche bladen, aldus het „D.B.", ioogen in hun commentaar op het velrag 5schen Engeland, Frankrijk en Trkije dat reeds de voorgeschiedenis dez/ ge- urtenis in het nauwste verband m de ritsche omsingelingspolitiek stond. Zij zeggen ook, dat het pact vele piten ^opgehelderd Jaat. Onduidelijk blijft de :rste plaats aldus het „Hamburger hïm- r nblatt" hoe en tegen wien de feste- be mogendheden Turkije hulp zaden innen bieden. Artikel twee, dat spreokt van Tursche 'ilp aan de Westelijke mogendhede in val van een aanval in de Middellaasche -je, zal, aldus dit blad, in Italië de Ijzon- oere aandacht trekken. Italië is immrs de nige Middellandschg Zee-staat, waanp het 'tikel betrekking kah hebben. In artikel drie,volgens hetwelk 7urkije C'Ok zal helpen, wanneer vijandelijlheden ontstaan tengevolge van de Britsche en t ranschg waarborgen aan Roemenii en <-t rieken land, ziet de Berlijnsche correspon- aant van dit blad het bewijs, dat Engeland het conflict wil uitbreiden. Hij vraagt zich verder af, tegen garantie aan Roemenië gericht kan zijn. De nakoming der garantie is slechts denkbaar, wanneer de Dardanellen voor de oorlogs schepen der Westelijke mogendhaden ge opend zouden worden. Hieruit kan men zien dat het verdrag tegen Rusland gericht is. Doch ten aanzien van de Sovjet-Unie ver- li 2St het verdrag vee! van zijn kracht door het protocol, dat zegt, dat Turkije geen actie behoeft te voeren, die het in een ge wapend conflict met de Sovjet-Unie zou brengen. Ook uit dit pact blijkt, zoo vervolgt de correspondent, dat Engeland de eigenlijke rustverstoorder op het Europeesche conti nent is. De les, die het lot van Polen geleerd heeft, zal juist door de kleine 6tat3n niet spoedig vergeten worden. Russischo pers zwijgt De sovjet-Russische pers publiceert niets over het sluiten van het Fransch-Britsch- Turksche verdrag, terwijl op een opvallende plaats de telegrammen worden gepubliceerd welke zijn gewisseld tusschan Saradjogloe en Molotof, waarin de Turksche minister spreekt over de vriendschap en het vertrou wen, welke het kenmerk zijn van de betrek kingen tusschan beide landen. De Turksche minister van landbouw ls gisteren te Moskou aangekomen. Men heeft verder den indruk, dat Frankrijk en Enge land hun best doen een verdrag tusschen Turkije en de Sovjet-Uni-j tc vergemakke lijken, dat in het belang van beide landen i6 en tegemoet komt aan het wettig verlan gen van de Sovjet-Unie naar veiligheid in de Zwarte Zee. Turksche president zendt telegram aan koning George Ter gelegenheid van de onderteekening van het driezijdig verdrag heeft de Turksche president, Inono.e, koning George een telegram gezonden, waarin hij zegt: „Ik hoop van ganscher harte, dat de sa menwerking onzer drie landen vruchten moge dragen voor de zaak van den vrede en het welzijn der menschhnd, dat ons zoo na aan het hart ligt." In zijn antwoord-telegram zeide koning George: „Er kan geen grooter bewijs zijn voor het verlangen onzer drie landen, ge meenschappelijk t*3 werken voor de zaak van den vrede en een goede verstandhou ding tusschen de volken, dan dit verdrag. Het bekroont de hartelijke vriendschap en de wederzijdsche achting, die de betrsk- kingen tusschen onze landen steeds bezield hebben. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BÜRMANIAHUIS GROOT N00RDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Vrachtauto in poldervaart Twee inzittenden om het leven gekomen OVERSCHIE, 21 October. Gisteravond om kwart over zeven is een vrachtauto van het destructiebedrijf „Gekro" alhier, welke weg was naar de fabriek, op den Kleiweg bij het uitwijken voor een aan de rechterzijde van den weg stilstaande personenauto van den berm gereden en in de Poldervaart terecht gekomen, waarbij de wagen kantel de. De bestuurder, de 24-jarige W. Vente, uit Bergschenhoek en de mede-inzittende, de 18-jarige M. van Kamp, uit Oversohio, even eens werkzaam bij de „Gekro", kvamen on der het voertuig te liggen. De bestuurder van de stilstaande auto, de handelsrekiger Mal tha, uit Hillegersberg, schoot onmiddellijk met andere omstanders te hulp, ooch de wagen lag zoo diep in den modder,, dat het niet mogelijk was de slachtoffers te bevrij den. Onmiddellijk werden de politie en een Roode Kruiscolonne gealarmeerd De burgemeesters van Hillegersberg en Overschie, de hteren F. van Kempen en J. C Baumann waren spoedig ter plaatse. Toen de slachtoffers na moeizame reddingspogin gen op het droge waren gebracht, heeft men eenige uren getracht de levensgeesten op te wekken, hetgeen niet mocht baten. De lijken zijn naar het lijkenhuisje te Hil legersberg overgebracht. V. was ongehuwd. De vrachtauto is met een takelinrichting weer op den wal gebracht. De Kleiweg langs welke het drukke verkeer tusschen Overschie en Hillegersberg gaat, was meer dan een uur gestremd, hetgeen buitengewoon yeel last veroorzaakte. De auto, welke op den kop in het water terechtkwam. Studenten bieden gedenkraam aan Ter gelegenheid van het regeeringsjubileum van de Koningin Plechtigheid te Apeldoorn APELDOORN, 2'1 Oct. In het kerkgebouw van Je Ned. Herv. Gemeente van Apeldóori is gistermiddag aan H. M. de Koningin een gebrandschilderd gedenkraam aangeboden Het betreft hier een geschenk van de stu 'Jenlen der universiteiten te Leiden, Utrechv Groningen, Amsterdam en Delft, in verband met het 40-jarig Pcgeeringsjubileum. De Koningin arriveerde gistermiddag half vier in de kerk. Daar waren reeds aan wezig de Burgemeester van Apeldoorn Jhr Dr. C. G. C. Quarles van Ufford en de sena de studentencorpsen,-die aan het ge schenk hebben bijgedragen. De praeses van het Leidsche Studenten corps. Jhr P. R. Beelaerts van Blok d. hield een korte rede en bood het gedenkraam, dat vervaardigd is door Joep Nicolas te Roermond, aan. H. M de Koningin sprak hierna als volgt: „Ik dank de vijf studentencorpora voor dit mooie geschenk, en U, mijnheer de praeso der algemeene Senatenvergadoring voor de •oorden, waarmede U het mij namens hen heht aangeboden. Het luisterrijke raam, dat zijn ontwerper zoo tot eer strekt, aanvaard ik zeer gaarne cn draag het vol vertrouwen over aan de Kerkvoogdij, overtuigd, dat het door hare goede zorgen in stand zal worden gehouden als een lichtende herinnering te meer aan cph voor Mij onvergetelijke herdenking. •Daarbij zal het Mij een duurzaam bewijs zijn van de trouw en aanhankelijkheid aan het Vaderland en Mijn Huis van hen die mede behooren tot de bevoorrechten, voor wie de moeilijke, doch dankbare taak ts weggelegd, met de verworven kennis kunde veelal op leidende plaatsen mede te arbeiden aan de toekomst van land cn volk'.' Hierna droeg If. M. de Koningin bet raani over aan den Kerkeraad van de Ned. Herv Gemeente, welks voorzitter, de heer G. H. Eikendal dit geschenk aannam. Terwijl het orgel het Wilhelmus speelde, bezichtigde H. M. de Koningin het raam, waarbij zij zich door den heer Nicolas liet voorlichten. Vóórdat de plechtigheid in.de kerk plaats vond heeft de Koningin in de omgeving van Apeldoorn oefeningen van lichte troepen bijgewoond, waarna een défilé plaats vond Meïsjesvereen. op Geref. Grondslag Wij ontvingen het program van de Prov. Vergaderingen der Prov. Propaagnda-Com- missie Zuid-Holland-Noord van den Bond Meisjesvereenigingen op Geref. Grond slag. Deze vergadering wordt gehouden op Woensdag a.s. in „Diligentia", Lange Voor hout 5, Den Haag. De mgrgenvergadering vangt om half elf. de middagvergadering twee uur aan. Mejuffrouw Riek v i n s zal een provinciaal overzicht geven, mejuffrouw Adri van Oosten een „be spreking der ingekomen moeilijkheden", des middags houdt Ds P. K. Keizer, van Voor-, "burg. een referaat over ,De kracht van Verbond voor ons persoonlijk leven", en het slotwoord wordt uitgesproken door Ds J. G. eens tra, van Scheveningen. Een en ander wordt afgewisseld met zang en declamatie. Geldzending van f 25.000 vermist MAASTRICHT, 21 Oct. Dond-rdag werd van Venlo aaar het postkantoor alhier een geldzending met f 25.000 verzonden, welke zending op de gebruikelijke wijze is behan deld. Omstreeks half zes Vrijdagmorgen was het geld, bestemd voor het postkantoor, nog ter plaatse aanwezig. Andere geldswaardige zendingen zijn daarna geborgen in een saf-2, terwijl dit van de .V.enlosche geldzending niet vast staat. Omstreeks 8 uur Vrijdagmorgen heeft de kassier de paketten uit de safe in ontvangst genomen. Aangenomen moet worden, dat het bewuste geldpakket toen niet meer aan wezig was. Omstreeks zes uur Vrijdagavond werd het geld vermist. Onmiddellijk is een uitgebreid onderzoek door de politie ingesteld, waarbij een groot aantal huiszoekingen is verricht, hetgeen echter geen resultaat heeft opgeleverd. Vrij dagmiddag is het afvalpapier van het post kantoor vervoerd naar de stortplaats voor vuil. De recherche heeft ook daar een nauw keurig onderzoek ingesteld, hetgeen even min succes had. DOOR *VGERFT>Ï;N MIDDELBURG, 21 October. In het Gasthuis te Middelburg is overleden de 59- jarige koperslager J. C. Outermans uit Mid delburg die gisteravond onder Nieuw en St Joosland, toen hij daar met ziin hondenkar reed, door een militairen motorrijder van achter werd aangereden en in hoogst ernsti- gen toestand naar het gasthuis werd over gebracht. De overledene laat een vrouw en een groot gezin achter. De voorgestelde belasting verhooging Meerdere opcenten op Rijks inkomstenbelasting ontoelaatbaar Benoodigd bedrag f30 millioen per jaar In de M. v. A. aan de Tweede Kamer inzake het wetsontwerp tijdelijke voo ning tot versterking van de middelen tot dekking van de uitgaven des rijks merkt de minister v?n Financiën op. dat de voor gestelde regeling de voorkeur verdient boven een verhooging van de bestaande opcenten op de rijksinkomstenbelasting. Doordat de progressie in het tarief der rijksinkomstenbelasting in den loop der ja ren sterk is opgevoerd en bovendien progres sie in de opcenten is gebracht, is de druk dezer belasting, in verband mït wat uit an deren hoofde moet worden betaald, voor be paalde inkomens reeds tot een bedenkelijke hoogte gestegen. Om het benoodigde bedrag van ƒ30.000.000 per jaar te verkrijgen uit opcenten ,zou het aantal van de bestaande opcenten (80—08) nog met ongevïer 60 ten worden verhoogd. Zulk een verhooging, welke zelfs het nuttig rendement der heffing in gevaar zou brengen, acht de minister on toelaatbaar. Daarom stelt hij zich voor de vereischte versterking der middelen tï vinden door een herziening van de inkomstenbelasting, ge paard aan nog een anderen aldaar genoem den maatregel. Wijl die herziening echter eenigen tijd van voorbereiding zal eischen, wordt voor het eerste jaar nen provisoire maatregel voorgesteld in de heffing van op centen op de gcmeentefondsbelasting. Hier door zal tevens het voordeel worden verkre gen. dat alsdan rekening wordt gehouden met enkele persoonlijke omstandigheden, die de rijksinkomstenbelasting verwaarloost, doch die niettemin op de draagkracht van de belastingplichtigen een soms niet onbe- langrijken invloed uitoefenen. De minister wijst hier op het verschil dat de gemeente- fondsbelasting maakt tusschen gehuwden en ongehuwden, op den bijslag wegens samen wonen, alsmede op het wonen in een ge meente, die in de 2e of de 3e klasse is ge rangschikt De minister acht het geen bezwaar, maar een voordeel, dat in de voorgestelde heffing ook zullen bijdragen zij. die niet in de rijks inkomstenbelasting, doch, b.v. omdat zij on gehuwd zijn of in een gemeente der 2e of 3e klasse wonen, wel in de gemeentefondsbelas ting worden aangeslagen. De minister is voornemens bij de a.s. her ziening van de inkomstenbelasting daarin een klasse-indeeling op te nemen. Evenzeer koestert hij dat voornemen ten aanzien van het thans slechts in de gemeentefondsbelas ting gemaaktï onderscheid tusschen gehuw den en ongehuwden. Wat de invordering van de suppletoire aanslagen wegens de 15 opcenten betreft, wijst de minister er op dat deze aanslagen invorderbaar zullen zijn in vijf maandelijk- sche termijnen, waarvan de eerste v?rvalt aan het einde van de maand volgende op waarin het aanslagbiljét is uitgereikL Gaarne zegt hij toe, dat. waar noodig, bij de invoering de vsreischte soepelheid zal wor den betracht CONVOYEERING VAN NEUTRALE SCHEPEN Duitsche nota in Den Haag ontvangen In verband met het D.N.B.-bericht, vol gens hetwelk Duitschland door de pogingen der Engelschen, om den neutralen schepen ooi aan te bieden, is genoopt tot een rr.ededeeling aan de neutrale staten, waarin eraan wordt herinnerd, dat een ingaan op net Engelsche aanbod volkenrechtelijk den neutralen schepen hun neutraliteit ontneemt dat zij dan als schepen van den vijand zouden kunnen worden behandeld, kunnen wij nader melden, dat van het Duitsche ge zantschap zulk een nota aan het Departe ment van Buitenlandsche Zaken is ont vangen. Het Fransche legerbericht PARIJS, 21 Oct. Het legerbericht van vanmorgen luidt: een kalme nacht Acti viteit van de patrouilles, bedrijvigheid van de artillerie. Enorme Haringvangst Een schot van 700 kantjes VLAARDINGEN, 21 October. De op zee zich bevindende haringloggers. die alle radiozender aan boord hebben, en dus op geregelde tijden.in contact zijn met de ree derijen, -neldden hedenochtend groote ha ringvangsten. Schipper H. van Roon van de stoom- logger VL 217 der Visscherij Mij „Vlaardin- gen", meldde hedenochtend vroeg, reeds 80 kantjes uit 25 netten te hebben gevangen. Aangezien de. schepen tusschen de 130 en 170 netten aan boord hebben, was uit dit eerste bericht reeds op te maken, dat de vangst groot zou zijn. Later op den morgen meldde de schipper, dat de totale vangst van den afge'oopen nacht ongeveer 700 kantjes zal bedragen. Ook de andere loggers hadden groote ingsten. De VL 217 zal Maandaamorgen aai len afslag zijn. Ook de VL. 79 van Je Visscherij Mercurius". schipper P. G> oeneveld, komt naar huis. Hedenmorgen is de 14e Vlaardingscho og- ger. de VL 207 van de Visscherij Mij „Vlaar- dingen", schipper J. Bot, naar zee ver trokken. MIGNON CEVRIO, FIJN. LICHT ENKLJIN. VOORNAAMSTE NIEUWS Oit Nummer bestaat uit TWEE bladen en het ZONDAGSBLAD Tc Boven-Leeuwen zijn bij een auto- ongeval zeven militairen gewond. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer inzake het wetsontwerp betreffende de voorgestelde belastingverhooging. De Bond van Prot. Chr, Kweekscholen heeft te Utrecht de algemeene vergade ring gehouden. De Duitsche reactie op het driezijdig verdrag. Amerikaansch getuige over den onder gang der „Athenia". Paasikivi heden terug naar Moskou. DROOG WEER Weer verwachting: Gedeeltelijk be wolkt, droog weer, plaatselijk ochtend mist, nachtvorst. Overdag iets zachter. Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen. 22 Oct. Zon op 6.37 uur, onder 4.51 uur 22 Oct. Maan op nm. 2,30 u. ond. vm. 0,19 u 23 Oct. Zon op 6,39 uur, onder 4,49 uur 23 Oct. Maan op nm. 2,53 u. ond. vm. 1.22 u FIETSERS LICHT OP 22 Oct. Van 's av. 5.21 u. tot 's morg. 6.09 u 23 Oct. Van 'sav. 5.19 u. tot 'smorg. 6.01 u Ducht Ge schade door Oorlogsmolest? Sluit U dan aan bij in administratie bij „CENTRAAL BEHEER" SINGEL 126—130 AMSTERDAM (C.) Telefoon 47190 Vraagt inlichtingen! Stelt niet uit! Verzekerde waarde thans RUIM iy2 milliard (Reel V HOTEL „DE MALLEJAN" VIERHOUTEN Tel. Nr. 2 Week-end (met wilddiners) van Zaterd. v. d. tot Maandag n. o. 9.—* (Reel.)' WOT€L TEL3I660 CAft r\ A n RlJKS-mCFOON STROOMEND WARM UAK EN KOUD WATïR OP A LLC KAMERS KAMERSMCTONIBUT-f-3-MÉT BADKAMER -f-4- BLOEDZUIVEREND werken BOOM's Laxeer- ISlijm-, Gal Maag-J pil len Deze pillen zijn zui ver plantaardig en ver drijven overtollig gal en slijm. Ze werken zacht, bevorderen een goeden stoelgang en zijn goedkoop. Prijs per doosje met T5 pillen ï7'/a eb. 30 pillen 37 ct., met 50 pillen 57 ct

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1