Britsch-Fransch-Turksch verdrag H« Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ■■ttjonnementsprijg: er kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 2.35 g|hnco per post 2.35 portokosten V week0.18 Spor het Buitenland bij wekelijksche lending4.50 Ij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Vjosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/» ct d Bureau: Breestraat 123 Telefoon 22710 (na 6 uur: 23166) - Postbox 20 Postgiro 58936 MO. 6835 VRIJDAG 20 OCTOBER 1939 20e Jaargang 8bbertmtieprij?en: Van I tot 5 regels Elke regel meer0.22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend0.10 antWET DRIEZIJDIG dè", VERDRAG n i eel "en^ onderteekening van het driezijdig daJraS te Ankara- waarbij Groot-Brittan- diiFrankrijk en Turkije een militaire lots- geigioiidenheid aangaan, in het bijzonder met wojjekking tot het oostelijk bekken van de i ennellandsche Zee, moet een aanzienlijk jjdeles voor de staatkunde der geallieerde yjendheden worden genoemd. Als zoo- runtf£ de afkondiging daarvan door sti^iberlain tijdens de parlementaire de- van gisteravond, dan ook door het erhuis begroet, hetwelk aan zijn voldoe- me» door een spontaan gejuich lucht gaf. een kan de getroffen driezijdige overeen- geh^ming tevens zien als een diplomatieke ijnhanger van de tusschen Sovjet-Rus- üffeij en Groot-Duitschland gesloten over- nterkomsten, ja als meer dan dat. Want waar te |jjn en Mosikou tot een bond vol onzeker- sietn kwamen, en ergo redenen te over heb- y dj om elkander met een zeker wantrouwen véezien, daar bezitten Londen, Parijs meiara de overtuiging, dat hun afspraken Toffielijk zijn omlijnd, en zoozeer met de belangen overeenkomen, dat zanjds volkomen natuurlijk kunnen worden r dethouwd. s, fciien wij in het kort de geschiedenis van schtjtotstandkoming van het huidige verdrag vnea, dan komen wij tot de opmerking, dat zeer vermoedelijk een andere functie zal frullen, dan waarmede oorspronkelijk ge- werd. Uit deze wijziging, welke door werd bepaald, kan dan it ens worden verklaard, waarom het i neeren ervan zoo geruimen tijd heeft in lag genomen. Ie. 'oen Turkije zich op 12 Mei bereid ver- an darde, met Engeland een verdrag van we- rzijdschen bijstand te sluiten, en op 23 te pi, om zulks eveneens met Frankrijk te 3r ttn, nadat het van Parij: aanzienlijke con- uies in Syrië had verkregen, bestond het kte pruitzioht, dat ook Rusland tot de beraam- anti-agressie-coalitie zou toetreden, zoo- an i de Turken en Russen, als oude vrienden, véntueel aan denzelfden kant zouden strij n. Daartegenover zouden zich plaatsen jitechland en Italië, welk laatste land, door .,1 vlootbases onder de Turksdhe kust, en t door zijn lust tot expansie op den Bal- reeds tot Turkije's potentieele tegen- itel tiders behoorde. in ommekeer in de politiek van Hitier en uïn bracht vervolgens de Turken in een (dig parket; zij konden weinig gevoelen ••••ftr de eventualiteit, zoowel met Italianen I Russen den degen te moeten kruisen, "Iners men kan ook teveel hooi op zijn vork ••••Inen. Vandaar dat zij pogingen aanwend- .11, zoowel aan den Russischen als Italiaan- ien invloed op den Balkan paal en perk "••stellen, door aan den eenen kant de Ita- ....Bnsche poging tot versteviging der Bal- ♦neutraliteit te steunen, en aan den ande- «i kant te Moskou te weigeren, aan Rus tot op zekere hoogte blanco kaart in dit jiied te verleenen, thans te Ankara beklonken overeen- zal naar het zioh met reden laat aan- bewerken, dat Italië, hetwelk den vrede j[eert om zijn opbouw te voltooien, ook ar als eventueelen deelnemer aan het ||dige conflict kan worden uitgeschakeld. J |(t zal onder geen beding zoowel tegen de rken als tegen de vereenigde Fransch- ïtsche vloten willen strijden, en zulks te nder, daar zijn durende afzijdigdheid wel T* door de geallieerden met eenige con- Ssies zou kuninen worden beloond. pjUpIs op deze wijze de veiligheid in de Mid- llandsche Zee verzekerd, hetwelk voor (geland van aanzienlijk belang is. zoo blijft Or deze overeenkomst voor de Britsch- knsche marine tevens de gelegenheid open, sgewenscht de Dardanellen door te varen, lonifnaar de Zwarte Zee op te stoomen, waar -omstandigheden nog wel eens tot bijstand Oh Roemenië zouden kunnen nopen. Want pgezien de Turken krachtens protocol fee van het verdrag niet tegen de Russen llen behoeven te vechten, zouden dezen ch nog wal eens een poging kunnen doen, -jh van de provincie Bessarabië meester te die na den wereldoorlog aan Roe- enië als een buit uit den Russischen boedel tintin Berlijn zal men niet zeer verheugd zijn dat Turkije voor Britten en lansohen niet de poort der Dardanellen knsoht toe te houden. Hitier ziet zich nu ursp» kans ontgaan, met Rusland in eventueele te participeeren, terwijl even- Koi®3 de Russische olie- en graantransporten Deifer de Zwarte Zee en via Roemenië naar Derde Rijk wat minder zeker worden, uitschland weet zelf het beste, welke be- tftgen het in het Oostzeegebied heeft op- ïofferd, in het vooruitzicht, zich daarvoor Saers te kunnen schadeloos stellen. Het oet voor de leiders te Berlijn een hard ïlag zijn, te erkennen, dat blijkbaar zoo- [«jCl Von Ribbentrop, die te Moskou mar chandeerde, als Von Papen, die zulks te oeiikara deed, tot een minder gelukkigen besloten hebben. Het is niet duidelijk, e wp welke manier men deze nadeelen nog in rêrn-'*0 tegendeel zou kunnen doen verkeeren. thek Afgescheiden van den politieken kant van ^'feze dingen moet het intusschen ieder Chris- en tot verheuging stemmen, dat naar het ich laat aanzien thans ook de Turk heeft HBtfieegeholpen, om den invloed van het com munistische Moskou althans eenigszins in jRO^d-oost-Europa te keeren. Onze Grieksch- Catholieke mede-Christenen aldaar behou- nog vrijheid van godsdienstoefening. '"H. M. DE KONINGIN NAAR APELDOORN H. M. de Koningin is vanochtend met den gewonen trein van kwart voor acht van ^jet Staatsspoorstation naar Apeldoorn ver- fiftrokkan. Het Lagerhuis ontvangt het nieuws van de onderteekening met gejuich Wederzijdsche hulp in geval van agressie Turkije niet verplicht tegen Rusland ie vechten Gistermiddag heeft te Ankara de onderteekening plaats gevonden van een Fransch - Britsch -Turksch verdrag van wederzijdsche n bijstand tusschen deze drie mogendheden, ingeval een hunner in het gebied van de Middellandsche Zee in een oorlog zou worden gewikkeld. Zulks geldt zoowel wanneer deze mogend heden rechtstreeks in vijandelijkheden betrokken geraken, dan wel wanneer zulks geschiedt tengevolge van de Fransch-Britsche garanties aan Roemenie en Griekenland. Het verdrag is geldig voor een periode van 1 5 jaar. Het protocol ervan verklaart, dat Turkije niet ver plicht is, handelend op te treden, indien zulksTurkije zou wikkelen in een oorlog met de Sovjet-Unie. Voor de officieele tekst van het verdrag zie men Blz. 2. Verklaring van Chamberlain In het lagerhuis heeft minister-presi dent Chamberlain gisteravond den loop der debatten onderbroken, om mee te deelen, dat een Britsch-Fransch-Turksch verdrag was gesloten. Het lagerhuis ontving deze mededee- ling met gejuich. Chamberlain herinnerde aan zijn verkla ring van 12 Mei, toen hij mededeelde, dat de regeeringen van Engeland en Turkije waren overeengekomen, een accoord van wederkeerigen aard en op langen termijn te sluiten. Hij bracht verder in herinnering, dat, hangende de sluiting dezer overeen komst, beide regeeringen hadden verklaard in zekere omstandigheden bereid te zijn tot doeltreffende samenwerking en tot alle mogelijke onderlinge hulpverleening. Vervolgens werd besloten, dat 't accoord tot stand zou komen in den vorm van een driezijdig verdrag tusschen Engeland, Frankrijk en Turkije. „Ofschoon", aldus vervolgde Chamberlain, „de onderhandelingen, die na mijn verkla ring van 12 Mei werden voortgezet, ver traagd werden, heeft zioh op geen enkel belangrijk punt ooit een verschil van mee ning voorgedaan. De besprekingen zijn al tijd gevoerd in een atmosfeer van weder- lceerig vertrouwen^ Ongeveer drie weken geleden is men tot overeenstemming ten aanzien van de bepa lingen van het verdrag gekomen, doch in overleg met de Fransohe en de Britsche regeering werd de onderteekening uitge steld, daar de Turksche regeering hoopte, dat het bezoek van haar Mmister van Bui- tenlandsche Zaken aan Moskou tot een parallel-loopend verdrag tusschen Rusland' en Turkije zou kunnen leiden. De onderhandelingen van Saradjogloe te Moskou zijn thans tijdelijk onderbroken. De Turksche regeering was van meening, dat enkele der voorstellen, die haar gedaan waren, niet te vereenigen waren met de punten, waarover reed's overeenstemming was bereikt tusschen Turkije, eenerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds. Niettemin ie zoowel door Moskou als door Ankara gemeld, dat de betrekkingen tus schen Turkije en Rusland blijven rusten op den grondslag van vriendschap. (Toe juichingen). Intusschen heeft d«e Turksche regeering besloten, de onderteekening van 't Britsch- Turksche verdrag niet langer uit te stellen en het verheugt mij u te kunnen zeggen, dat het pact een half uur geleden te Ankara geteekend is. (Luid applaus). De leden van het Huis zullen morgen de beschikking over den volledigen tekst krij gen. Het verdrag geldt voor een minimum periode van vijftien jaar. (Applaus). Het is dan ook geen tijdelijke regeling voor een noodtoestand, doch een krachtig getuigenis der drie regeeringen, dat zij een langdurige politiek van samenwerking willen voeren. Het Huis zal met groote voldoening ver nemen, dat de onderhandelingen tot een goed einde gebracht zijn en dat een zegel is gebracht op onze nauwe en hartelijke be trekkingen tot een land, voor welks hoe danigheden en volkskarakter wij de groot :te bewondering hebben. (Luid applaus). A 111 e e zeide er van overtuigd' te zijn, dat hij aan aller gevoelens uiting gaf, wan neer hij verklaarde do verklaring toe te juichen. „Wij hopen", aldus spr., „dat de overeenkomst van langen duur mag zijn en dat onze vriendschap met Turkije versterkt zal worden". Sprekende namens Sinclair, wenschte Sir Percy Harris, lid' der liberale oppo sitie, de regeering geluk. Hij zeide: „ITet ge- heele Huis begrijpt, dat het in een tijd als dezen een groote triomf voor Halifax en de geheele regeering is, dat zij deze onderhan delingen. welke zoo moeilijk moeten zijn ge weest, met zooveel kunde gevoerd hebben. Het is opmerkelijk, dat Turkije één van de landen is, die sedert den oorlog reusach tige vorderingen hebben gemaakt op het ge bied van beschaving en economische ont wikkeling. (Applaus). Het is een buitengewoon groote voldoe ning voor ons, dat Turkije aan onze zijde staat in dezen strijd voor recht, orde en fatsoen in de internationale aangelegen heden". De plechtige onderteekening Het Britsoh-Fransoh-Turksche verdrag is te Ankara onderteekend, door den Britschen ambassadeur B u 11 h u ge ss e n en luite nant-generaal W a v e 1 voor Engeland, door den Franschen ambassadeur M a s s i g 1 i en generaal W e y g a n d voor Frankrijk, door den Turkschen premier Say dam en veld maarschalk T s j a k m a k voor Turkije. Men veronderstelt. d<at het verdrag zonder verwijl aan de parlementen van de drie landen zal worden voorgelegd ter ratifica tie, opdat het onmiddellijk in werking zal kunnen treden. Chamberlain seint aan Say dam Onmiddellijk na d"e onderteekening van het driezijdige verdrag heeft Chamberlain het volgende telegram doen toekomen aan den Turkschen minister-president dr Say- d a m: „Het is mij een genoegen, Uwe Excellentie een persoonlijke boodschap met mijn goede wensohen en mijn gelukwenschen te doen toekomen bij het tot standkomen van het heden geteek,ende verdrag van wederzijd- schen bijstand tusschen onze beide landen en Frankrijk. Ik juich dit nieuwe bewijs van den wil onzer mogendheden tot samenwerking ter bevordering der gemeenschappelijke belan gen toe en vestig mijn oog op de voortzet ting dezer samenwerking krachtens de poli tiek, die in het zoo juist geteekende verdrag is neergelegd". Succes der geallieerden In politieke Amerikaansrhe kringen b'e schouwt men het Fransch-Britsch-Turksche verdrag als een diplomatiek succes van de geallieerden. Men heeft te Washington den indruk, d'at het verdrag op de eerste plaats de neutraliteit van Italië zal verzekeren en zoo de geallieerden zal bevrijden van zware zorgen over de Middellandsche Zee. Rome en het driezijdig verdrag Er heerscht een zekere voldoening Twee factoren in den nieuwen toestand, zooals die geschapen is door het Britsch- Fransch-Turksche verdrag, worden te Rome met instemming besproken. De eerste fac tor is, dat Turkije, naar men zegt, gewei gerd heeft den status der Dardanellen ten gunste van Rusland te wijzigen. Italië wil namelijk niet. dat de Russische vloot een nieuw macht6element in de Middellandsche Zee wordt De tweede factor is. dat Turkije zijn beloften jegens Roemenië handhaaft, waarin men een aanwijzing ziet, dat Tur kije de Italiaansche belangstelling voor de regeling der Bal kan v raagstukken en voor de organisatie van een vredeeblok op den Balkan deelt In fascistische kringen beschouwt men de onderteekening van het verdrag als een natuurlijk gevolg van de schorsing der on derhandelingen te Moskou, die, anders dan men verwacht had, hebben aangetoond, da' Turkije in zijn betreldkingen tot Rusland onafhankelijk is. Men gelooft, dat Turkije op het standpunt staat, dat de overeenkomsten met de geal lieerden zijn veiligheid voldoende waarbor gen en een prijsgeven der samenwerking met Rusland, die vroeger als van automa tiech karakter beschouwd werd mogelijk maken. GEP. KOLONEL M. M. EYSSELL t Te Hilversum, waar hij gedurende de laatste elf jaren woonde, overleed de heer M. M. Eyssell, gep. kolonel der infan terie. Slagkruisers voor Indie Drie met torpedobootjagers Spoedige beslissing te wachten Nog steeds is onbekend welke plannen de Regeering met de Indische defenstie heeft Sinds 10 September beschikt zij over nei rapport eener commissie, welke in Juni j.l.. onder het vierde kabinet-Colijn in het leven is geroepen om advies uit te brengen over dè maritieme verdediging van Nïd. Indië. Het Jag toen in het voornemen om bij de indie ning c.er begrooting voor 1940 de inzichten en beslissingen der Regeering mee te deelen. Het inmiddels opgetreden kabinet liet land en volk-op 19 September ook op dit punt in het onzekere; alleen werd medegedeeld, dat gerekend moest worden op een bedrag van 115 millioen meer voor de Indische mari tieme defensie. Waren dat verhoogde exploitatie-uitgaven of was er in te zien een eerste termijn voor den bouw der nieuwe schspen en de uitvoe ring van daarmee gepaard gaande werken (havenaanleg, dokken, enz.)? Wanneer men aanneemt, dat de 15 mil lioen een eersten bouwtermijn vertegenwoor digen, dan was daaruit af te leiden, dat het advris ging in de richting van slagkruiser- bouw, die plus minus ƒ300 millioen in to taal zou voraeren. Rekenende met een 20- jarige annuïteit, klopt dat We hebben daarop op 22 September jl. reeds de aandacht gevestigd, onder mede- deeling, dat verwacht werd een plan om drie kruisers te bouwen met de noodige torpedobootjagers. Van meer onderzeeërs schijnt men te wil len afzien, voegden we er aan toe. Het. drietal, aat onze maritieme macht ze-?r zou versterken, zal aan groote snelheid sterke bewapening en zware pantsering pa ren. Met den bouw zullen ongeveer 5 jaren Mnoeid zijn. Indertijd circuleerde in de pers 'n plaatje van een Fransch slagschip dat het prototype zou zijn voor onze te bouwen slagschepen. We meenen, (Jat zulks onjuist was. Waar het voorbeeld dan wel te zoeken zou zijn, laten we echter in het midden in dazen tijd, nu neutraliteit ons past. Het type, dat voor oen geest staat, is er een van omstreeks 30.000 ton met een snel heid van 33 mijl. De zware artillerie van vermoedelijk 28 c.M., zou bestaan uit negen kanonnen, opgesteld in drie drielingtorens. Verder worden nog een aantal kanonnen van kleiner kaliber, en, gelijk van zelf spreekt, het nooaige afweergeschut opge steld. De uitrusting zal ook overigens up to "ite zijn. Elk- schip zal ongeveer 70 millioen gulden kosten en misschien onder de huidige om standigheden wel meer. Of allerlei onaerdee- len en een deel van de bewapening zullen kunnen worden verkregen, kan ook wel min der zeker zijn geworden sinas het uitbraken van den oorlog. Maar we hebben vijf jaar den tijd! En beschikken over vier werven. Beginnen is mogelijk. In de plannen der commissie zijn voorts de noodige berekeningen opgenomen voor de kosten van te maken dokken en de ver ruiming en verbetering van de marineha ven te Soerabaja, Het is te verwachten dat het kabi net thans spoedig zijn beslissing open baar zal maken. De Kamer zal bij de behandeling van ae Rijksbegrooting voor 1940 wel willen weten waar zij aan toe is. De beslissing in het kabinet zal nog niet zoo eenvoudig zijn of geweest zijn. Met -name niet voor de s.d.- ministers. De S.D.A.P. en haar pers hebben zich altijd scherp tegen kruiserbouw verzet. Ook het Kamerlid Al- barda heeft er meermalen in afkeurenden zin over gesproken. Doorslaggevend voor den ministerraad is zulks intusschen niet. Den laatsten tijd hebben we over dit on derwerp in de roode pers weinig meer ge vonden. Het zal aan ook niet behoeven te verwonderen als binnen enkele dagen blij ken zal, dat ook voor deze enorme defensie uitgaven de verantwoordelijkhei a wordt aanvaard. Tot voor enkele weken zou van die zijde in dit verband van „overvragen" en 1 gemis aan evenwicht tusschen militaire sociale uitgaven gesproken zijn. Maar in den laatsten tijd is veel mogelijk geworden. En dus Een nieuwe Poolsche staat Geruchten in Denemarken KOPENHAGEN, 20 Oct (Reuter). Volgens den correspondent van „Politiken" te Ber lijn zal op 1 November een nieuwe onafhan kelijke Poolsche Staat worden gevormd. De correspondent zegt dat de nieuwe staat ongeveer denzelfden omvang zal heb ben als Bulgarije. Warschau zal de hoofd stad zijn. Drie millioen Poolsche Joden, bijeen te brengen uit alle deelen van Polen, zullen worden gekoloniseerd in een specialen Joodschen staat in het Oosten, met Lublin als hoofdstad. De legerberichten van heden PARIJS, 20 October. Het communiqué van den ochtend van den 20sten October luidt: Een kalme nacht. Regenachtig weer. Op tal van punten activiteit van patrouilles aan weerszijden. BERLIJN, 20 Oct Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In het westen is na het afsluiten der gevechten in het grensgeoiec1 zuidoost waarts van Saarbrueoken weer stilte inge treden. Afgezien van activiteit van de artillerie en van verkenningsgroepen, vallen aan het geheele front geen bijzondere gebeurtenis sen te vermelden. Boekhouder pleegt vervalsching en verduistering Belangrijk bedrag verdwenen KOUDEKERK AAN DEN RIJN, 20 October Op het kantoor van de N.V. Elect Kleiwaren- fabriok v/h Gebr. O. alhier is men deze week op het spoor gekomen van een ernstige ver duistering van gelden en vervalsching van post chèque's. Uit de voorloopige controle der boeken door den directeur der fabriek ingesteld, moet gebleken zijn dat door den 28-jarigen boekhouder, zekeren L. v. R., wonende te Woubrugge, gedurende eenigen tijd op zeer geraffineerde wijze, door middel van ver- valschingen, flinke bedragen, omtrent de grootte waarvan men zich nog niet wenschte uit te laten, verduisterd moeten zijn. Naar men verneemt, hoeft de directeur zijn boekhouder nog de gelegenheid geboden om het verduisterde bedrag aan te zuiveren, dooh daar hij hiertoe geen kans zag. volgde aangifte bij den Burgemeester, die met de politie gezamenlijk een onderzoek instelde. Tijdens het verhoor heeft de boekhouder n volledige beteekenis afgelegd, waarbij tevens gebleken moet zijn, dat van het ver duisterde bedrag zeer waarschijnlijk niets meer te achterhalen zal zijn, wijl dit geheel te eigen bate werd aangewend. De verdach te had hij den directeur het volste vertrou en. Deze dagen zal hij aan de Justitie wor den uitgeleverd. De positie van den Nederlandschen boer Een ministerie van Landbouw gewenscht Jaarvergadering van het Kon. Ned. Landbouw comité 's GRAVENHAGE, 20 Oct Heden werd in Pulchri Studio de 29ste jaarvergadering van het Kon. Ned. Landbouwcomité gehou den. De "voorzitter, de heer H. D. Louw es, wees in zijn openingsrede op den weerslag die ds oorlog in ons land meebracht. Dat we, aldus spr., thans de regeering wezen op de noodzakelijkheid om de boeren een loo- nende prijs voor hun producten te geven was geen opruiing of dreiging, doch alleen om de regeering er op te wijzen dat ze den onjuisten weg kiest en ds „gooawill" bij de boeren verliest De korte ervaring in dezen tweeden oor logstijd doet spr. het ergste vreezen voor d: positie van den boerenstand. De regeering stelt prijzen vast waarin, be halve bij tarwe, voor oen boer gem winst, vaak verlies gelegen is. Bij de vrachtprijzen der gecharterde schepen wordt door de regeering wel reke- gehouden nvït een behoorlijk loon voor directie enz. Men voelt dat de regeering met twee maten meet Er dreigt, volgens spr. het groote gevaar dat de ongerechtigheid ten opzichte van de agrarische bevolking ons volk zal verlagen. Bij de vraag, wat gedaan moet worden, wees spr. er op, dat we op korten termijn noodig hebben een Ministerie van Land bouw. Niet om de samenhang met het ove rig economisch leven te verbreken, doch om een landbouwpolitiek te voeren, die past in onze nationaal-economische politiek. Ook op versterking der organisatie drong spr. nog aan. Een sterk en gelukkig volk zal zich als zoodanig handhaven als het zijn boerenstand weet te bewaren en te behou- Na eenige huishoudelijke zaken afgedaan te hebben sprak Mr H. W. Groen eve ld over het vraagstuk van het betrekken der kleine zelfstandigen bij de sociale verzeke ringswetten. Aantal huwelijken stijgt sterk Het zal velen zijn opgevallen, dat in deze weken het aantal huwelijkssluitingen vrij sterk toeneemt in vergelijking tot vorige jaren. Zulks staat natuurlijk mede in ver band met oepalingen omtrent kostwinners vergoedingen voor gemobiliseerden en der gelijke omstandigheden meer. Voor het geheele land bereikten ons nog geen cijfers, doch wel kwamen wij op ue hoogte van enkele getallen uit de drie grootste steden. In September 1938 werden in Amsterdam 653 huwelijken gesloten tegen 768 in dezelfde maand van dit jaar. Voor Rotterdam waren deze cijfers 497 toen tegen niet minder dan 721 thans. In Den Haag was bet verschil minder groot: in September 1938 tegen 495 in Septem ber 1939. Vooral in Rotterdam loopen de cijfers van dezelfde maand in beide jaren dus wijd uiteen. Hiervoor zullen wel verschillende oorzaken bestaan, b;v. dat daar meer paar tjes waren, die op een ietwat gunstige gele genheid tot trouwen wachtten dan o.a. in Den Haag. Amsterdam neemt ten dezen blijkbaar een positie tusschen de beide uitersten in. Zorg voor gemobiliseerden Gisteren heeft de commissie, die door het bestuur van Enkrateia, bond van Prot. Chr. Drankbestrijdersvereenigingen. is benoemd de vraag te overwegen wat voor de Prot. Chr. gemobiliseerden kan worden ge daan. te 's-Gravenhage haar eerste verga dering gehouden. Tot voorzitter werd be noemd Dr J. R. Slotemaker de Bruïne. oud- ister van Onderwijs, te Wassenaar, tot secretaris de heer W. C. F. Scheps, Ellekom- straat 16 te 's-Gravenhage en tot penning- ^)e M/Je make N Laaf de geluksmare Uwer 1 verloving afstralen van Uw vinger - door een HDZ-ring. Zuiver edelgoud en... voeg- ?loos gesmeed! Let op het VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Te Ankara heeft de onderteekening plaats gehad van het Britsch-Fransch* Turksche bijstandsverdrag. Het communiqué der staatshoofden- conferentie te Stockholm. Hitier ratificeert pact met Moskou, Onze Duitsche correspondent over de ontvangst van de duikbootbemanning in Berlijn. De dies-viering van het Studentencorps N.D.D.D. te Amsterdam. De rede van Prof. Dr A. Sizoo ter her denking van de stichting van de Vrije Universiteit. Betrokken tot zwaar bewolkt Weerverwachting: Aanvankelijk be trokken tot zwaarbewolkt met nu en dan regen, later gedeeltelijk opklarend. Weinig verandering van temperatuur. Meest matige Noordelijke tot Noordoos telijke wind. FIETSERS LICHT OP 21 Oct. Van 'sav. 5,23 u. tot 'smorg. 6.0T tt -"ZACHT VAN SMAAK - PRLIS 70 ct J (Reel) VERITEX VOLKSGASMASKERS Rijkskeur 014. Compl. 3.50 Uit voorraad leverbaar bij de postkantoren en bij de plaatselijke Luchtbescher- mings-Vereenigingen. (Red.) HUISVROUWEN Met EKJi PAK BLU- FAX doet O MEER dan met 20 stukken ree Doet Uw voordeelSlecht» 25 cent per pa In elk pak GEBRUIKSAANWIJZING met tal van NUTTIGE WENKEN VerkrUKbnnr In alle groote warenhafae „GRRVOS>> nnndelmnatichappö Zuldblnnk 22 - Tel. 11626 - Rotterdi (Reel.) KLEINBEELD VERGROOTINGEN 6 X 8 cM. 7.5 ct. - 8/10 cM. 10 ct. FOTO SCHAAP &C° Rokin 106 AMSTERDAM (Reet.) STALEN RAILS EN PLATEN; HOUTEN BIELS, voor Schuilkelders voorradig bi] SIMONS' METAALHANDEL le Katendr. Haven - ROTTERDAM Telefoon 25460 (3 lijnen). (Red.) meester Ds J. Henri Ledeboer, em.-predikant eveneens te 's-Gravenhage. De commissie heeft allereerst de vraag onder oogen gezien welke hulp de bij Enkra teia aangesloten organisaties met het oog op lectuurverspreiding en de cultureele ontwikkeling zuUen kunnen bicden aan het comité-v. Dijk iA.P.C.) waarvan de totstand koming dezer dagen is gepubliceerd. Naar wij vernemen heeft de commissie zioh bereids gewend tot de besturen der bij Jnkrate-'a aangesloten organisaties teneinde een volledig overzicht van de moge'ijkheden die er zyn te verkrijgen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1